bloggang.com mainmenu search

“…บัดนี้ถึงหากจะพ้นหน้าที่ตามทางการแล้ว แต่ท่านก็ยังมีความเป็นครูอยู่อย่างสมบูรณ์ ทั้งด้วยกายและจิตใจสาธุชนยังเคารพเลื่อมใสและนิยมยกย่องอยู่มิได้เสื่อมคลายข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะได้เห็นท่านทั้งหลาย ร่วมมือร่วมใจกันบำเพ็ญความดี อันเป็นคุณธรรมของครูต่อไป ให้เป็นนิมิตหมาย ที่คนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบฉบับ ในอันที่จะดำรงความบริสุทธิสะอาด ความเป็นศรีสง่าและความศักดิ์สิทธิของสถาบันครูไว้ ให้ดำรงอยู่กับชาติบ้านเมืองไทยของเรา…”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่พระราชทานแก่คณะครูอาวุโส ณศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519

ในนามของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมขอกราบขอบพระคุณ คุณครู ทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สติปัญญา สั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และช่วยกันพัฒนาโรงเรียนของเราให้ก้าวหน้าอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

ในโอกาสนี้จึงใคร่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อำนวยอวยพรให้ ทุกท่าน ประสบความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบานปราศจากทุกข์โศกโรคภัยอันตราย สมปรารถนากับชีวิตหลังเกษียณอายุราชการตลอดไป

...อยู่รัก จากอาลัย อยู่มีชัยจากไปไชโย...

นพ.พนมกรดิษฐสุวรรณ์

นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม


Create Date :22 กันยายน 2560 Last Update :22 กันยายน 2560 15:13:30 น. Counter : 2579 Pageviews. Comments :0