bloggang.com mainmenu search
วันเกษียณอายุราชการเปรียบเหมือนหลักชัยของข้าราชการ แสดงให้เห็นว่า เป็นผู้ที่มีความตั้งใจมีความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ ทำงานตามบทบาทหน้าที่ข้าราชการ เพื่อ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อแผ่นดินเมื่อเกษียณอายุราชการก็ถือว่าหมดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะ ข้าราชการ แต่ ทุกท่านก็ยังสามารถทำงานหรือทำประโยชน์กับสังคมต่อไปได้ ในบทบาทหน้าที่ใหม่และถือว่าเป็น “โอกาส” ที่จะได้ทำในสิ่งที่อยากทำตามใจตนเอง มีโอกาสได้พักผ่อนกายและพักผ่อนใจอย่างเต็มที่กับครอบครัวญาติมิตรลูกหลาน

ในนามของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมขอกราบขอบพระคุณ ทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สติปัญญา สั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และ ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนของเราให้ก้าวหน้าอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย บุญพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อำนวยอวยพรให้ทุกท่าน ประสบความสุขความเจริญ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจเบิกบาน ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยอันตราย สมปรารถนากับชีวิตหลังเกษียณอายุราชการตลอดไป

นพ.พนมกร ดิษฐสุวรรณ์

นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม


หมายเหตุ .. รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เรียงตามลำดับจากซ้ายไปขวา)
ครู ชาญชัย ภูวรัตนาวิวิธ

ครู ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์

ครู สุวัฒน์ วัฒนศิริ

ครู ทัศนีย์ รักษ์ชน

ครู สุดา ยศบรรเทิง

นาย เพิ่มยศ จันทร์สำราญ

Create Date :13 กันยายน 2558 Last Update :22 กันยายน 2560 15:07:11 น. Counter : 6172 Pageviews. Comments :0