ตะพาบประจำหลักกิโลเมตรที่ 188 " สิงดีดีที่เกิดในชีวิต" - การได้ไปปฎิบัติธรรม
ตะพาบประจำหลักกิโลเมตรที่ 188
" สิงดีดีที่เกิดในชีวิต"
การได้ไปปฎิบัติธรรม
"สิ่งดีดีที่เกิดในชีวิต ของจขบ.(เจ้าของบล็อก)ช่วงสว. คือการได้ไปปฎิบัติธรรม
หลังจากเกษียณแล้ว คิดว่าถึงเวลาที่ต้องทำอะไรเพื่อต้วเองบ้าง
เคยสนใจจะเรียนรู้การทำสมาธิ ได้แต่ฟ้งคนพูด ฟังเทปต่างๆ
ก็ไม่แน่ใจว่าปฎิบัติได้ถูกต้องไม่ แต่ก็รู้ตัวว่า นั่งสมาธิจิตใจก็ไม่สงบ
คิดว่ามีโอกาสต้องไปฝีกที่ศุนย์ปฎิบัติ เพื่อจะได้เข้าใจการปฎิบัติที่ถูกต้อง
ปีที่แล้วมีโอกาสได้ปฎิบัติธรรม ที่ศูนย์กมลา ปราจีนบุรี 10 วัน
ระยะที่อยู่ใหม่ๆ สองสามวันแรก ก็งง งง และไม่ค่อยเข้าใจ
มีห่วงบ้างนิดหน่อย วันที่สี่เริ่มเข้าที่ทำใจได้ รู้สีกเหมือนลืมโลกภายนอก
ไม่คิดอะไรนอกจากปฎิบัติตามเวลา พอถึงเวลานอนก็หลับสนิท
ทุกวัน ตีสี่จะมีเสียงระฆังปลุกให้ตื่น เตรียมตัวไปปฎิบัติต่อ
ครบสิบวัน จขบ.กลับบ้าน ได้ความรู้การปฏิบัติพอสมควร
ทำให้ระยะนี้จขบ.ได้ทำสมาธิ อานาปนสติ เช้าเย็น แทบทุกวัน
นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตประจำวันระดับหนี่ง

กลางปีนี้ วัดที่นิวยอร์กจัดมีการปฎิบัติธรรม 7 วัน
สอนโดย พระครูภาวนาลังการ(สมศักดิ์ โสรโท )
เจ้าอาวาสวัดวัดภัททันตะอาสภาราม

เป็นการเข้าปฎิบัติธรรมครั้งที่สอง
ได้ความรู้การปฎิบัติธรรมเพิ่มขี้น
แต่ก็ยังทำใจไม่สงบเท่าไร คงต้องใช้เวลา
ฝีกต่อไป

ปีหน้าเดือนมกราคม ศูนย์กมลา ได้ไปปฏิบัติอีก 10 วัน

สำหรับจขบ. คิดว่าภาระกิจทางโลกทำมาหมดแล้ว
ตอนนี้มาดูแลทางจิตใจบ้าง
*************

หลักสูตร DKL170003 หลักสูตรวิปัสสนา (10วัน)
สถานที่ ศูนย์ธรรมกมลา (ปราจีนบุรี)
วันที่อบรม 02/08/17 - 02/19/17
ประเภทผู้เข้าอบรม ฆราวาส,แม่ชี,ภิกษุณี


จขบ.(เจ้าของบล็อก) กลับมาเมืองไทยคราวนี้ สมัครไปปฎิบัติธรรมที่ศุนย์กมลา ปราจีนบุรี
ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า วันที่ 8 - 19 เดือน กุมภาพันธ์ 2060 ค่ะ

เชิญชมภาพและรายละเอียดเพิ่มเติมเปิดอ่านที่นี่ค่ะ

คำแนะนำในการเข้าอบรม
วิปัสสนาเป็นวิธีการปฏิบัติกรรมฐานที่เก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่งของอินเดีย ซึ่งได้สาบสูญไปจากมนุษยชาติมาเป็นเวลานาน แต่ก็ได้กลับมาค้นพบ อีกครั้ง โดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว วิปัสสนาหมายถึง "การมองดูสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง" อันเป็นกระบวนการในการทำจิตให้ บริสุทธิ์โดยการเฝ้าดูตนเอง เราจะเริ่มต้นด้วยการเฝ้าสังเกตดูลมหายใจตามธรรมชาติ เพื่อทำให้จิตมีสมาธิ เมื่อมีสติที่มั่นคง เราก็จะก้าวไปสู่การเฝ้าสังเกตถึงการเปลี่ยน แปลงตามธรรมชาติของกายและจิต ซึ่งจะทำให้ได้พบกับสัจธรรมที่เป็นสากลคือ ได้เห็นความไม่เที่ยง(อนิจจัง) ความทุกข์ (ทุกขัง) และความไม่มีตัวตน (อนัตตา) การที่ได้ รู้เห็นถึงสภาพธรรมตามความเป็นจริงเหล่านี้จากประสบการณ์ของท่านเองโดยตรง จึงเป็นวิธีการในการชำระจิตให้บริสุทธิ์ ธรรมะเป็นเรื่องสากล มีไว้สำหรับแก้ไขปัญหา ต่างๆ ที่เป็นสากล มิได้ผูกขาดเฉพาะศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือลัทธิใดลัทธิหนึ่ง ด้วยเหตุนี้บุคคลทุกคนจึงสามารถจะปฏิบัติได้อย่างเสรี โดยไม่มีข้อขัดแย้งในเรื่องของเชื้อ ชาติ ชั้นวรรณะ หรือศาสนา ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ และจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆ คนโดยทั่วถึงกัน


วิปัสสนานั้นมิใช่เป็น

พิธีกรรมที่มีพื้นฐานทาง ความเชื่อถืออย่างงมงาย
เรื่องบันเทิงทางปัญญาหรือปรัชญา
การพักฟื้น การหยุดพักผ่อน หรือโอกาสที่จะมาสังสรรค์กัน
การหลีกหนีจากปัญหาและ ความยุ่งยากในชีวิตประจำวัน
หากแต่วิปัสสนาเป็น

วิธีการในการขจัดความทุกข์
ศิลปะของการดำเนินชีวิตที่จะทำให้คนเราอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข
วิธีการทำจิตให้บริสุทธิ์ ซึ่งจะทำให้คนเราสามารถเผชิญกับความตึงเครียดและปัญหาในชีวิตได้ด้วยความสงบและความสมดุลทางจิตใจ
วิปัสสนากรรมฐานจึงมุ่งไปยังเป้าหมายทางจิตใจในระดับสูงสุด เพื่อการหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงและเพื่อการบรรลุธรรม มิได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการบำบัดรักษาโรคทางกาย แต่ เนื่องจากเป็นผลพลอยได้จากการทำจิตให้บริสุทธิ์ จึงทำให้ความเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากความเก็บกด ในจิตใจหมดไป แท้จริงแล้ว วิปัสสนาสามารถที่จะขจัดสาเหตุที่ทำให้ เกิดทุกข์ 3 ประการ คือ โลภ โกรธ หลง ได้ ถ้าได้ปฏิบัติต่อเนื่องกัน วิปัสสนาจะระบายความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและแก้ปมในใจที่ผูกอยู่ เนื่องจากนิสัยดั้ง เดิมที่ชอบปรุงแต่งต่อสถานการณ์ต่างๆ เช่น ปรุงแต่งไปในทางที่ชอบหรือพอใจ (อันทำให้เกิดโลภะ) และไม่ชอบหรือไม่พอใจ (อันทำให้เกิดโทสะ) แม้ว่าวิปัสสนาจะพัฒนา ขึ้นมาโดยที่เป็นวิธีการหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่การปฏิบัติก็มิได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเท่านั้น จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน เรื่องของศาสนาแต่อย่างใด วิธีปฏิบัติตั้งอยู่บนพื้นฐานธรรมดาสามัญที่ว่า มนุษย์ทุกคนต่างมีปัญหาเหมือนๆ กัน และวิธีการที่สามารถขจัดปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้ จะต้อง เป็นวิธีที่เป็นสากล มีผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆ เคยได้รับผลจากการปฏิบัติวิปัสสนามาแล้ว โดยมิได้มีความขัดแย้งกับความเชื่อที่มีอยู่เดิม

วินัยในการปฏิบัติ
กระบวนการทำจิตให้บริสุทธิ์โดยการสังเกตดูตนเองนี้ มิใช่เป็นเรื่องง่ายอย่างแน่นอน เราจะต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องใช้ความพยายามของตนเองเท่านั้น จึงจะเข้าถึงการรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง ไม่มีใครอื่นที่จะทำให้ได้ ดังนั้นวิปัสสนากรรมฐานจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะปฏิบัติ และมีความเคร่งครัดต่อระเบียบ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง และเป็นการคุ้มครองตนเองด้วย กฎระเบียบต่างๆ จะเป็นส่วนที่ทำให้การปฏิบัติกรรมฐานสมบูรณ์ขึ้น เวลา 10 วันนี้นับว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นในการที่จะเจาะลึกเข้าไปถึงระดับจิตใต้สำนึก และเรียนรู้วิธีการที่ขจัดกิเลสที่ตกตะกอนอยู่ในส่วนลึกสุด (อนุสัยกิเลส) การปฏิบัติให้ต่อเนื่องโดยไม่พูดจาหรือเกี่ยวข้องกับใครเป็นเคล็ดลับของความสำเร็จของวิธีการนี้

กฎระเบียบต่างๆ ที่กำหนดขึ้น ก็เพื่อรักษาการปฏิบัติแนวนี้ให้คงอยู่ได้ กฎเกณฑ์ต่างๆ มิได้ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของอาจารย์ผู้สอน หรือเพื่อความสะดวกในการบริหาร หรือเพื่อคัดค้านประเพณีคำสอน หรือความเชื่องมงายที่มีอยู่ในบางศาสนา แต่เป็นสิ่งที่มีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติกรรมฐานนับพันๆ คนเป็นเวลาหลายปี และยังเป็นสิ่งที่มีเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์ การรักษากฎระเบียบจะก่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็นระเบียบอันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติกรรมฐาน การฝ่าฝืนกฎระเบียบย่อมจะทำให้เกิดมลภาวะ ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องอยู่ให้ครบ 10 วัน และจะต้องอ่านกฎระเบียบต่างๆอย่างใคร่ครวญ ผู้ที่คิดว่าสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้เท่านั้น จึงควรจะสมัครเข้าปฏิบัติ ผู้ที่มิได้เตรียมตัวที่จะใช้ความพยายามในการปฏิบัติอย่างเต็มที่ ไม่ควรสมัคร เพราะจะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้ยังจะเป็นการรบกวนบุคคลอื่นที่ตั้งใจเข้ามาปฏิบัติด้วยความเคร่งครัดอีกด้วย ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับคำเตือนว่า หากเลิกฝึกก่อนที่จะจบการอบรม เนื่องจากเห็นว่ากฎระเบียบต่างๆ ยากที่จะปฏิบัติ จะทำให้เกิดอันตรายแก่ตัวผู้นั้น รวมทั้งจะก่อให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้ ในกรณีที่นับว่าร้ายแรงที่สุดก็คือ เมื่อถูกเตือนหลายครั้งแล้ว ยังไม่สามารถจะปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ ก็จะถูกขอให้ออกไปจากการฝึกอบรม


กฎระเบียบ
พื้นฐานในการปฏิบัติวิปัสสนา คือ ศีล ศีลจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสมาธิ และกระบวนการทำจิตให้บริสุทธิ์นั้นจะเกิดขึ้นจากปัญญา คือการรู้แจ้งเห็นจริง


ศีล
ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนาทุกท่านจะต้องรักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด ได้แก่
1. เว้นจากการฆ่าสัตว์
2. เว้นจากการลักทรัพย์
3. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
4. เว้นจากการพูดเท็จ
5. เว้นจากการดื่มน้ำเมา
สำหรับผู้ที่เคยผ่านหลักสูตรนี้มาแล้ว จะต้องถือศีล 8 ซึ่งมีเพิ่มเติม คือ
6. เว้นจากการบริโภคอาหารในยามวิกาล
7. เว้นจากการดูละครฟ้อนรำ และการใช้เครื่องหอมตกแต่งร่างกาย
8. เว้นจากการนอนบนที่นอนที่หนาและอ่อนนุ่ม
ผู้ที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว จะรักษาศีลข้อ 6 ได้ด้วยการดื่มแต่เพียงน้ำปานะหลังจากการพักในเวลา 5 โมงเย็น ในขณะที่ผู้ปฏิบัติใหม่ อาจจะดื่มนม น้ำชา หรือรับประทานผลไม้ได้ อาจารย์ผู้สอนอาจจะยอมให้ผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้ว บางคนยกเว้นการรักษาศีลข้อนี้ได้ ถ้าหากบุคคลผู้นั้นมีปัญหาด้านสุขภาพ ส่วนศีลข้อ 7 และ 8 นั้น ทุกคนจะต้องรักษา

การยอมรับอาจารย์ผู้สอนและวิธีการปฏิบัติ
ในระหว่างการฝึก ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องรับที่จะปฏิบัติตามวิธีการ และคำแนะนำของอาจารย์ผู้สอนทุกประการนั่นคือ ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติที่อาจารย์สอน โดยไม่มีการแต่งเติมหรือตัดทอนใดๆ ทั้งสิ้น การยอมรับด้วยความเชื่อถือเท่านั้น ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปฏิบัติได้อย่างขยันขันแข็งโดยตลอด ซึ่งการยอมรับนี้ก็ควรจะมีการแยกแยะและทำความเข้าใจด้วย มิใช่เป็นไปเพราะถูกบังคับหรือหลงงมงายเหมือนคนตาบอด ความเชื่อมั่นที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนและวิธีการปฏิบัติ จำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการปฏิบัติวิปัสสนา


พิธีกรรมและวัตรทางศาสนาตลอดจนวิธีการปฏิบัติอื่นๆ
ในระหว่างการฝึก สิ่งที่สำคัญมากคือ จะต้องงดพิธีกรรมและวัตรทางศาสนาต่างๆ ทั้งหมด เช่น การจุดตะเกียงนับลูกประคำ ท่องมนต์ อดอาหาร สวดมนต์ เป็นต้น การปฏิบัติกรรมฐานแบบอื่นๆ หรือการปฏิบัติเพื่อการบำบัดรักษาอื่นๆ จะต้องเว้นด้วย เช่น การเดินจงกรม การฝึกโยคะโดยใช้สมาธิ ทั้งนี้มิใช่เป็นการคัดค้านการปฏิบัติวิธีอื่นๆ แต่เพื่อให้ได้ทดลองฝึกวิธีวิปัสสนาแบบนี้เพียงแบบเดียว เพราะการนำวิธีปฏิบัติวิธีอื่นมาผสมปนเปกับวิธีปฏิบัตินี้ จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติ หรืออาจจะทำให้การปฏิบัติไม่ได้ผลเลย แม้ว่าอาจารย์ผู้สอนจะคอยเตือนซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ตาม แต่ก็ยังมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นในอดีต เมื่อผู้รับการฝึกนำเอาวิธีการปฏิบัตินี้ไปรวมกับพิธีกรรมอื่นๆ จนทำให้เกิดอันตรายต่อผู้นั้น ความสงสัยและความสับสนที่อาจเกิดขึ้นนั้นสามารถจะแก้ไขให้กระจ่างได้ โดยการไปพบอาจารย์ผู้สอน


ตารางเวลา
04:00 น. ระฆังปลุก
04:30 น. - 06:30 น. นั่งปฏิบัติในห้องปฏิบัติรวมหรือในที่พักส่วนตัว
06:30 น. - 08:00 น. อาหารเช้า
08:00 น. - 09:00 น. ปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติรวม
09:00 น. - 11:00 น. ปฏิบัติในห้องปฏิบัติรวม หรือในที่พักส่วนตัวตามที่อาจารย์กำหนด
11:00 น. - 12:00 น. อาหารกลางวัน
12:00 น. - 13:00 น. พักผ่อน
13:00 น. - 14:30 น. ปฏิบัติในห้องปฏิบัติรวมหรือในที่พักส่วนตัว
14:30 น. - 15:30 น. ปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติรวม
15:30 น - 17:00 น. ปฏิบัติในห้องปฏิบัติรวมหรือในที่พักตามที่อาจารย์กำหนด
17:00 น. - 18:00 น. พักดื่มน้ำปานะ
18:00 น. - 19:00 น. ปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติรวม
19:00 น. - 20:15 น. ฟังธรรมบรรยายในห้องปฏิบัติรวม
20:15 น. - 21:00 น. ปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติรวม
21:00 น. - 2130 น. สอบถามข้อสงสัยกับอาจารย์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมบรรยายหลักสูตรกรรมฐาน 10 วัน
โดย
ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

บรรยายหลักสูตรกรรมฐาน 10 วันโดย ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
วันที่ 1


บรรยายหลักสูตรกรรมฐาน 10 วันโดย ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
วันที่ 2


บรรยายหลักสูตรกรรมฐาน 10 วันโดย ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
วันที่ 3บรรยายหลักสูตรกรรมฐาน 10 วันโดย ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
วันที่ 4บรรยายหลักสูตรกรรมฐาน 10 วันโดย ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
วันที่ 5


บรรยายหลักสูตรกรรมฐาน 10 วันโดย ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
วันที่ 6บรรยายหลักสูตรกรรมฐาน 10 วันโดย ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
วันที่ 7


บรรยายหลักสูตรกรรมฐาน 10 วันโดย ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
วันที่ 8


บรรยายหลักสูตรกรรมฐาน 10 วันโดย ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
วันที่ 9

บรรยายหลักสูตรกรรมฐาน 10 วันโดย ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
วันที่ 10


บรรยายหลักสูตรกรรมฐาน 10 วันโดย ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
วันที่ 11


*************


"โกเอ็นก้า ถึงธรรมบนหนทางวิปัสสนา"

เรื่อง : วีระศักร จันทร์ส่งแสง
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ ๓๔๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

________________
•อ่านในwebได้ที่
ตอน1
❖หนทาง (วิปัสสนา)
❖คุณของธรรม
https://www.sarakadee.com/2013/09/18/goenga/1/

ตอน2
❖วิปัสสนา = ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต
❖เอหิปัสสิโก
https://www.sarakadee.com/2013/09/18/goenga/2/

ตอน3
❖“ผ่าตัดจิตใจ” : ไม่พูด ไม่เขียน ไม่รบกวนกัน DAY 1
❖ออกเดินก้าวแรก -ใกล้จุดหมายไปก้าวหนึ่ง DAY 2
❖ศีล สมาธิ ปัญญา = ทำความดี ละเว้นความชั่ว ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์
https://www.sarakadee.com/2013/09/18/goenga/3/

ตอน4
❖นิมิต? / กายนี้แค่ “กลาปะ”
❖ไม่มีนักวิปัสสนาที่ตายไม่ดี
❖หายโกรธเร็วเท่าใด กำไรเท่านั้น
https://www.sarakadee.com/2013/09/18/goenga/4/

ตอน5
❖อย่าเอา ! จงเพียงแต่ดู (ความเจ็บปวด)
❖วางอุเบกขาได้ ก็ใกล้จุดหมายเข้าไปทุกที
❖ขอให้ปฏิบัติด้วยความอดทน และไม่ท้อถอย แล้วจะประสบความสำเร็จ
https://www.sarakadee.com/2013/09/18/goenga/5/
________________

หากตัองการอ่านแบบ pdf
แจ้งได้ที่
ID Line: Goenka.News

หรือกด
https://line.me/ti/p/~Goenka.News

แจ้งว่า"pdfสารคดี"ขอขอบคุณ ข้อมูลและยูทูปจากอินเตอร์เนต


newyorknurse

Create Date : 27 กันยายน 2560
Last Update : 5 ตุลาคม 2560 7:49:06 น. 33 comments
Counter : 1535 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณเริงฤดีนะ, คุณหงต้าหยา, คุณtoor36, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณmariabamboo, คุณInsignia_Museum, คุณRinsa Yoyolive, คุณmoresaw, คุณหอมกร, คุณTui Laksi, คุณร่มไม้เย็น, คุณALDI, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณอุ้มสี, คุณOldbuff 1222, คุณtuk-tuk@korat, คุณSweet_pills, คุณhaiku, คุณสองแผ่นดิน, คุณเนินน้ำ, คุณกาปอมซ่า, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณSai Eeuu, คุณชีริว, คุณAppleWi


 
เจิมๆ สาธุ ค่ะ
เป็นอะไรที่ประเสริฐมากมาย
อนุโมทนาบุญ
วันนี้วันออกพรรษาพอดี
ธรรมะสวัสดีค่ะพี่น้อย
Vote


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 5 ตุลาคม 2560 เวลา:7:08:15 น.  

 
สำหรับจขบ. คิดว่าภาระกิจทางโลกทำมาหมดแล้ว
ตอนนี้มาดูแลทางจิตใจบ้าง

ชอบประโยคนี้ของพี่น้อยมากค่ะ
กำลังคิดทำบ้างแต่เวลายังไม่ลงตัว
คิดว่าถ้าตั้งใจจริงคิดว่าทำได้แน่นอน
แต่จะเป็นเมื่อไหร่เท่านั้น


โดย: หมุยจุ๋ย วันที่: 5 ตุลาคม 2560 เวลา:7:43:12 น.  

 
การได้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ือได้ว่าเป็นเรื่องดีครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 5 ตุลาคม 2560 เวลา:11:19:35 น.  

 
สวัสดีคะคุณพี่น้อย...

เป็นสิ่งที่ดีดีมากๆเลยคะ..

ช่วงนี้อ้อมแอ้มยังอยู่ในช่วงพักฟื้น...

ช่วงวันหยุดปิยะมหาราช จะไปปฏิบัติธรรมที่หนองสาหร่าย

เป็นการปฏิบัติธรรมครั้งที่ 2. ของที่นี่คะ

โหวตให้พี่น้อยเลยคะโดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 5 ตุลาคม 2560 เวลา:14:33:48 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
เนินน้ำ Travel Blog ดู Blog
กิ่งฟ้า Music Blog ดู Blog
ข้ามขอบฟ้า Home & Garden Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Review Food Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog
Close To Heaven Review Food Blog ดู Blog
newyorknurse Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


มาส่งกำลังใจฮาบ


โดย: mariabamboo วันที่: 5 ตุลาคม 2560 เวลา:18:33:03 น.  

 
เมื่อสัปดาห์ก่อนเพิ่งฟังเทปของท่านโกเอ็นป้าฟังไปได้ 4 ตอนครับ น่าสนใจครับ นอกจากการฝึกตอนบวชพระแล้ว ก็ไม่เคยไปปฏิบัติที่ไหนเลยครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 5 ตุลาคม 2560 เวลา:20:20:55 น.  

 
ทำความดีเป็นวินัยก็จะมีสิ่งดีดีเกิดขึ้นในชีวิตได้เหมือนกันนะคะ
สิ่งดีดีเป็นผลจากการกระทำด้วยค่่า


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กิ่งฟ้า Music Blog ดู Blog
JinnyTent Travel Blog ดู Blog
zungzaa Photo Blog ดู Blog
The Kop Civil Movie Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
ALDI Klaibann Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 5 ตุลาคม 2560 เวลา:22:31:32 น.  

 
ในสังคมที่วุ่นวาย พอได้ลองฝึกจิตฝึกใจแล้ว ทำให้มีความสุข ปล่อยวางอะไรๆได้เยอะแยะเลยครับ


โดย: ruennara วันที่: 6 ตุลาคม 2560 เวลา:2:25:25 น.  

 
newyorknurse Dharma Blog ดู Blog
แวะมาโหวตให้พี่น้อยค่ะโดย: หอมกร วันที่: 6 ตุลาคม 2560 เวลา:10:25:10 น.  

 
สาธุคะ ชอบบล๊อกวันนี้มากคะคุณพี่น้อย
เราก็เป็นคนหนึ่งที่คิดสนใจจะเรียนรู้การทำสมาธิ ได้แต่ฟ้งคนอื่นพูดอธิบาย
ยังไม่มีโอกาสได้ไปปฏิบัติจริง ... พออ่านเรื่องราวในบล๊อกนี้
ก็เริ่มมีความรู้มากยิ่งขึ้น ...ขอบคุณมากๆคะ อนูโมทนา สาธุ

ขออนุญาตแชร์ เผยแพร่ไปที่ FB นะคะ


โดย: Tui Laksi วันที่: 6 ตุลาคม 2560 เวลา:11:03:17 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่น้อย
ตารางเวลาแน่นเอี๊ยดเลยนะคะ
ได้ปฏิบัติธรรม แบบนี้ได้บุญมากเลยค่ะ
อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ


โดย: ann_shinchang วันที่: 6 ตุลาคม 2560 เวลา:12:54:24 น.  

 
อนุโมทนาบุญค่ะ คุณน้อย
ค่อยๆสั่งสมกันไปนะคะ
ยังไม่เคยได้ไปแบบเป็นการเป็นงานเช่นนี้เลย
เคยแต่ปฏิบัติกับคุณแม่จนท่านจากไป
เหลือลำพังตัวเองก็ไม่ค่อยเคร่งครัด
แต่ตอนนี้ลูกสาวก็เริ่มสนใจทางนี้มาได้สักพักใหญ่แล้ว
เลยเริ่มมีเพื่อนปฏิบัติอีก

ขอบคุณที่ไปโหวตให้นะคะโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 6 ตุลาคม 2560 เวลา:14:39:31 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณพี่

newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog


โดย: ALDI วันที่: 6 ตุลาคม 2560 เวลา:19:29:56 น.  

 
ขออนุโมทนาด้วยค่ะ


โดย: Gorjai Writer วันที่: 6 ตุลาคม 2560 เวลา:21:06:49 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะพี่น้อย

อยากปฎิบัติธรรมเหมือนกันค่ะ
แต่ช่วงนี้ยุ่งๆ ต้องเคลียร์อะไรให้เสร็จ ถึงจะสงบได้ค่ะ

โหวตค่ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:4:16:10 น.  

 
สวัสดียามเช้าจากฝั่งไทยคะ
ขอบคุณมากนะคะคุณพี่น้อยที่แวะเยี่ยมชมและโหวต


โดย: Tui Laksi วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:7:09:56 น.  

 
แฟนคลับมารออ่านเรื่องใหม่แล้วค่ะพี่น้อย
และรับรองว่าอ่านทุกตัวอักษรด้วยนะคะ
เพราะชอบอ่านมาจนถึงทุกวันนี้
แหะๆแต่ไม่ชอบเขียน ยกเว้นอยากเขียนเป็นบางช่วง
ชดเชยที่เขียนมาเยอะตอนทำงาน


โดย: หมุยจุ๋ย วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:7:20:16 น.  

 
สาธุ.......
อุ้มมาโหวตข้อคิดธรรมะให้เลยค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:7:49:08 น.  

 


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:8:48:34 น.  

 
newyorknurse Klaibann Blog

ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้อยด้วยนะคะ
ขอบคุณพี่น้อยสำหรับลิงค์บรรยายหลักสูตรกรรมฐานด้วยค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:10:30:36 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย
เป็นโอกาสดีที่กลับมาไทยแล้วได้ไปปฏิบัติธรรมด้วยนะคะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:12:48:17 น.  

 
ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะน้าน้อยโดย: กาปอมซ่า วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:18:44:29 น.  

 
ขอบคุณพี่น้อยมากนะคะสำหรับกำลังใจโดย: Sweet_pills วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:19:43:17 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะพี่น้อย


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:20:26:27 น.  

 
อนุโโมทนาบุญด้วยค่ะ งานนี้สาวก็เขียนค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:21:18:24 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยคนค่ะ


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:22:22:50 น.  

 
พี่น้อยดูหลังไมค์ด้วยค่ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 9 ตุลาคม 2560 เวลา:1:25:56 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่น้อย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 ตุลาคม 2560 เวลา:6:58:20 น.  

 
พี่น้อยรอไว้กลับจากบ้านหลาน
มาใช้คอมสะดวกกว่าค่ะและถนอมสายตาด้วย

ติ๋วไม่ใช้มือถือเล่นเพราะไม่เหมาะกับวัย
ยอมรับชราโรย


โดย: หมุยจุ๋ย วันที่: 9 ตุลาคม 2560 เวลา:7:58:46 น.  

 
ขอบคุณโหวตค่ะพี่น้อยโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 9 ตุลาคม 2560 เวลา:19:50:58 น.  

 
อนุโมทนาบุญค่ะ


โดย: Sai Eeuu วันที่: 9 ตุลาคม 2560 เวลา:20:21:53 น.  

 
ยินดีกับพี่น้อยที่ได้พบเจอสิ่งดีๆเช่นนี้ครับ
สวัสดีหลังออกพรรษา (แต่ฝนยังตกไม่หยุด) ครับผม


โดย: ชีริว วันที่: 9 ตุลาคม 2560 เวลา:22:35:12 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะพี่น้อย
มีความสุขกับการได้ทำสิ่งดีดี
ที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะ


โดย: AppleWi วันที่: 9 ตุลาคม 2560 เวลา:23:31:29 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#19


 
newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 161 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ

BG Popular Award # 18


BG Popular Award # 17


BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
กันยายน 2560
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
27 กันยายน 2560
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.