หิมะตก... ทำบุญวันมาฆะบูชา วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก


หิมะตก...  
ทำบุญวันมาฆะบูชา วัดวชิรธรรมปทีป  นิวยอร์ก
 


ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
เริ่มเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
เจ้าภาพจัดงานโดย สมาคมพยาบาล (TNANA)


วันนี้วันทำบุญตักบาตรที่วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอแลนด์ หิมะตกมากพอสมควรเมื่อคืน
คิดว่าคนที่ตั้งใจจะไปวัดคง เปลี่ยนใจกันเพราะการเดินทาง หิมะก็ยังเกาะถนนเล็กๆ
ถนนหลวงและถนนออกนอกหมู่บ้าน ทางรัฐจะกวาดหิมะและโรยเกลือ ขับรถได้ไม่ลำบาก
แต่กว่าจะออกจากบ้านไปถึงถนนใหญ่ บางบ้านก็ต้องลำยากพอควร
จขบ(เจ้าของบล็อก) ก็เปลี่ยนใจไม่ไปแล้วเพราะต้องขับรถไปเกือบสามชม.
มีหิมะ ก็ยิ่งใช้เวลานานขี้นและไม่ค่อยอยากขับรถหลังหิมะตก แม้แต่ว่าถนนทางรัฐ
จะจัดการกวาดให้เรียบร้อย แต่เช้านี้หิมะก็ยังตกประปรายด้วย โชคดีเพื่อนและสามี
แวะมารับถึงประตูบ้านเลย ทำให้ได้ไปทำบุญวันนี้ ที่วัดมีคนมากันมากพอสมควร

เชิญชมบรรยากาศงานบุญวันนี้ด้วยกันค่ะ


1


******

Royal Thai Consulate General NY

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา พร้อมด้วยคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญวันมาฆบูชา ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอแลนด์ นครนิวยอร์ก ซึ่งมีสมาคมพยาบาลไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมีพุทธศาสนิกชนไปร่วมทำบุญในโอกาสนี้ด้วย

On 13 February 2022, Consul General Fabio Chinda and Mrs. Maneevarong, his spouse, attended the Buddhist ceremony on the occasion of Makha Bucha Day* at Vajiradhammapadip Temple, Long Island, NYC. The ceremony was hosted by the Thai Nurse Association Northeastern of America (TNANA) and participated by a number of Buddhists.
(*Makha Bucha Day is annually held on the full moon day of the third lunar month to commemorate the miraculous incident in history when 1,250 monks, whom were ordained by the Buddha himself and who had already reached ‘Phra Orahan’ (saint), spontaneously gathered to pay respect to the Buddha. In return, the Buddha took this opportunity to preach the core principles of his teachings to them, which since then have become the core principles of Buddhism up until today.)
Photo credit: Leena Pongsuttipanish

กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา กล่าวถึงสถานการณ์การเดินทางไปประเทศไทย
เข้าใจ และแสดงความเห็นใจกับชาวไทยที่ประสบปัญหาในการทำไทยแลนด์พาสต์
ถ้าหากมีปัญหาให้ติดต่อทางเฟสบุคกงศุล จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือและแนะนำค่ะ

*******Cr: ภาพจากคุณ pranee panthuvichien และ คุณ Leena Pongsuttipanish

*****


 


"สมเด็จพระสังฆราช"
ประทานพระคติธรรม
เนื่องในวันมาฆบูชา 16 ก.พ. 65
ไทยรัฐออนไลน์

*****

"สมเด็จพระสังฆราช"
ประทานพระคติธรรม
เนื่องในวันมาฆบูชา
16 ก.พ.2565
"จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้"

 


วันที่ 16 ก.พ. 2565 แฟนเพจ
สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่พระคติธรรม
จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในวันมาฆบูชา 16 ก.พ. 2565 โดยระบุว่า


"ดีถีมาฆบูชา อันเป็นวันจาตุรงคสันนิบาต ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว
ดิถีเช่นนี้เมื่อกว่าสองพ้นห้าร้อยปีก่อน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ประทานหลักการอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาไว้ 3 ประการ
ได้แก่ การไม่กระทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม
และการทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว

'จิต' เป็นสภาพรู้ที่ปรากฏมีอยู่ในทุกชีวิตซึ่งมีสภาพธรรมอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า
'เจตสิก' เกิดร่วมด้วย เจตสิกกลุ่มที่เรียกว่า 'สังขาร' อาจปรุงแต่งให้จิต
เป็นไปในทางสามฝ่าย กล่าวคือ ฝ่ายดี ฝ่ายเลว และฝ่ายที่เป็นกลาง
การจะทำจิตให้ผ่องแผ้วได้ตามหลักการอันเป็นหัวใจของพระศาสนา
จำเป็นต้องเริ่มขัดเกลาตนเองให้มีปรกติอดทนอดกลั้นที่จะไม่ทำบาป
พอใจขวนขวายที่จะทำบุญ คือการบำเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาอยู่เสมอ
เพื่อฝึกจิตให้โน้มน้าวไปสู่วิถีสะอาด คอยชำระซักฟอกไปจนกว่า
ธุลีแห่งความมัวหมองจะลบเลือนหายไป ทำให้เข้าถึงสภาวะอันผ่องแผ้ว
ด้วยจิตฝ่ายดี มีกุศลจิตเป็นเนืองนิตย์ การฝึกจิตอยู่เสมอ จะเป็นเหตุปัจจัย
นำมาซึ่งความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ ถึงแม้ยังดำเนินไปไม่ถึงที่สุดในฝ่ายคดีธรรม
แต่ก็ย่อมยังอำนวยประโยชน์สุขในฝ่ายคดีโลก คือทำให้ผู้ฝึกจิตเป็นสุจริตชน
มีการงานสะอาด

ปราศจากโทษ มีใจสงบระงับ ไม่ต้องกลัวโทษทัณฑ์จากกฎหมายบ้านเมือง
ทั้งยังเป็นเครื่องประคับประคองจิตให้ไม่เดือดร้อนต่อโลกธรรม
ไม่แสดงอาการขึ้นลง เมื่อประสบกับการมีลาภ เสื่อมลาภ มียศ
เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข และทุกข์ รวมความได้ว่าจิตที่ผ่องแผ้ว
ต้องเกิดจากการฝึก เมื่อฝึกแล้วจิตก็จะมั่นคงไม่หวั่นไหว
สมตามพระพุทธานุศาสนีที่ว่า 'จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ' ความว่า
'จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้' ด้วยประการฉะนี้

ขอพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จงดำรงมั่นอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนาน และขอพุทธบริษัททั้งหลาย
จงพร้อมเพรียงกันศึกษาพระสัทธรรมนั้น
เพื่อบรรลุถึงความงอกงามไพบูลย์ยิ่ง ๆ ขึ้นสืบไป เทอญ."


*******

 

วันมาฆบูชา
 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วันมาฆบูชา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต"
เพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์ประทานหลักโอวาทปาฏิโมกข์
อันเป็นหัวใจของพระธรรม แก่พระอรหันตสาวกผู้เป็นเอหิภิกขุทั้ง
1,250 รูปที่มาประชุมพร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย
ในวันมาฆปุรณมี

วันมาฆบูชา (บาลี: Māgha Pūjā, มาฆปูชา; อักษรโรมัน: Magha Puja)
เป็นวันสำคัญของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย[1]
"มาฆบูชา" ย่อมาจาก "มาฆปูรณมีบูชา" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญ
กลางเดือนมาฆะตามปฏิทินอินเดีย หรือเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย
(ตกช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม) ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส
คือมีเดือน 8 สองหน (ปีอธิกมาส) ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 3 หลัง
(วันเพ็ญเดือน 4)[2]

วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์
สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดง
โอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่
ในพระพุทธศาสนา คัมภีร์ปปัญจสูทนีระบุว่าครั้งนั้นมีเหตุการณ์
เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุม
พร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น
"เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง,
พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าว
ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3[3] ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า
"วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4[4]

เดิมนั้นไม่มีพิธีมาฆบูชาในประเทศพุทธเถรวาท จนมาในสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระองค์
ได้ทรงปรารภถึงเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลในวันเพ็ญเดือน 3 ดังกล่าวว่า
เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง ควรประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา
เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใส จึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ
ให้จัดการพระราชกุศลมาฆบูชาขึ้น[5] การประกอบพระราชพิธี
คงคล้ายกับวันวิสาขบูชา คือ มีการบำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ
และมีการพระราชทานจุดเทียนตามประทีปเป็นพุทธบูชาใน
วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระอารามหลวงต่าง ๆ เป็นต้น
ในช่วงแรก พิธีมาฆบูชาคงเป็นการพระราชพิธีภายใน
ยังไม่แพร่หลายทั่วไป ต่อมา ความนิยมจัดพิธีมาฆบูชา
จึงได้ขยายออกไปทั่วราชอาณาจักร

ปัจจุบัน วันมาฆบูชาได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ
ในประเทศไทย[1] โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์[6]
พระสงฆ์และประชาชนประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร
การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อบูชารำลึกถึง
พระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวที่ถือได้ว่า เป็นวันที่
พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์[7] ซึ่งกล่าวถึงหลัก
คำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำ
ความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำ
จิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 


 
Education Blog / Klaibannn blog
 
newyorknurse

 


Create Date : 15 กุมภาพันธ์ 2565
Last Update : 20 กุมภาพันธ์ 2565 21:41:26 น. 8 comments
Counter : 286 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณtoor36, คุณhaiku, คุณSweet_pills, คุณกะว่าก๋า, คุณเริงฤดีนะ, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณกิ่งฟ้า


 
อนุโมทนาบุญครับ หิมะตกทีนึงนี่ขาวไปหมดเลย ดีที่ตกไม่มากเท่าไหร่ ไม่งั้นถมกันมากๆ เดินทางลำบากแย่เลย


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:22:46:57 น.  

 
ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้อยด้วยนะคะโดย: Sweet_pills วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:23:50:36 น.  

 
อนุโมทนาบุญครับพี่น้อยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:6:23:38 น.  

 
อยู่ที่ไหนก็มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
สาธุ ค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:5:35:35 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้อยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:6:12:33 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:9:07:34 น.  

 
สวัสดีวันอังคาร
วันนี้เจ้าของเสียงเพลง"ทะเลไม่เคยหลับ"
หลับตลอดกาลแล้วค่ะ
RIP


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:9:25:01 น.  

 
สวัสีค่ะพี่น้อย อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

พุทธศาสนาจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจได้ทุกทีไม่ว่าจะที่ไหนนะคะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:21:25:06 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

Cr: เวปพระธรรมเทศนา
หน้าที่ของเราที่เกิดมาในโลกนี้ จึงเป็นการสะสมบุญบารมี คุณงามความดี สะสมธรรมะให้มาก เท่าที่จะสามารถทำได้ จนครบบริบูรณ์ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้สะสมกัน ถ้าทำได้ถึงขั้นนั้นแล้ว ก็จะอยู่เหนือกรรม กรรมจะตามเราไม่ได้อีกต่อไป ตามได้ก็เพียงแต่ชาตินี้ เป็นชาติสุดท้ายเท่านั้นเอง เพราะเมื่อเราตายไปแล้ว จะไม่มีกรรม ไม่มีวิบาก มาสร้างความทุกข์ให้กับเราได้อีก เพราะทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิด การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา
ขอยุติไว้เพียงเท่านี้


ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ
BG Popular Award # 17


BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2565
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 
15 กุมภาพันธ์ 2565
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.