ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ คน ทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และก็ดับไป ขอมีกำลังใจที่เต็มเปี่ยมและเข้มแข็ง มีสติที่ตั้งมั่น ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม, ทุกสิ่งเป็น อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา, การนำข้อมูลไปใช้ต้องใช้หลักกาลามสูตร. Group Blog จำนวน 215 Group Blog : รวมข้อมูลทั้งหมด 525 เรื่อง (Click (คลิ๊ก) ตรงกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีฟ้า หรือเครื่องหมายสามเหลี่ยมของกล่องสี่เหลี่ยม (ทางด้านขวามือ) (มีข้อมูลอยู่ในนั้นครับ) "ขอขอบคุณเจ้าของผลงานต่างๆ และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อการศึกษา เรียนรู้ และการวิจัยเท่านั้น"
Group Blog
 
All Blogs
 

การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด

ที่มา : โรงพยาบาลบ้านหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน//www.banluanghospital.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=135923

การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดนับได้ว่าเป็นการพยาบาลที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน เนื่องจากลักษณะของโรคที่กระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัว

พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ จึงควรพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ อย่างไรก็ตามพยาบาลโดยทั่วไปมักจะได้ดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ในทุกระยะของโรค ดังนั้นพยาบาลจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนของโรคและผลของโรคต่อผู้ป่วยและครอบครัวทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ ชนิดของโรค การรักษาตลอดจนผลข้างเคียงจากการรักษาเพื่อสามารถช่วยผู้ป่วยให้มีส่วนร่วมในการรักษาและดูแลตนเองอย่างจริงจัง ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง โดยการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย ช่วยบรรเทาความทุกข์ ให้กำลังใจเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถอดทน แก้ไข และเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ปัจจุบันสถิติของอัตราการตายจากโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่พบได้ทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรม ในระยะ 50 ปีที่ผ่านมาอุบัติการณ์ของโรคเพิ่มขึ้นอย่างมากและมักจะไม่ปรากฎอาการในระยะเริ่มแรกของโรค มะเร็งปอดมักกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ

ดังนั้นจึงมีผู้ป่วยเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่สามารถรักษาโดยการผ่าตัดในระยะเริ่มแรกได้ การใช้เคมีบำบัด หรือรังสีรักษาก็เพียงแต่ยืดเวลาของการมีชีวิตอยู่ ซึ่งก็เป็นเวลาที่น้อยมาก คือต่ำกว่า 2 ปี จึงเห็นได้ว่าการป้องกันเป็นสิ่งสำคัญที่ควรกระทำเพื่อควบคุมโรคนี้ (Harris,1983: 2-3) ส่วนในประเทศไทยก็มีสถิติของการเกิดโรคมะเร็งปอดเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน และเป็นโรคที่ทำให้อัตราตายสูงที่สุดในโรคมะเร็งต่างๆ ของเพศชาย

การพยาบาล
ขั้นตอนแรก คือการประเมินสภาพผู้ป่วยซึ่งประเมินได้จาก

1. การซักประวัติอาการต่างๆ
ซึ่งอาการแสดงทางคลีนิกอาจแบ่งเป็นอาการที่เกิดจากภายในทรวงอก อาการจากภายนอกทรวงอก และอาการทั่วๆ ไป

1.1 อาการที่เกิดจากภายในทรวงอก ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ขนาดของก้อนมะเร็ง และการลุกลามภายในทรวงอก อาการที่พบได้แก่

-อาการไอเรื้อรัง ระยะแรกไอแห้งๆ ต่อมาอาจมีเสมหะออกมาบ้างเกิดจากมะเร็งภายในหลอดลมหรืออวัยวะใกล้เคียง เป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุด อาการมักจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ

-อาการไอเป็นเลือด เกิดขึ้นเมื่อมะเร็งลุกลามเส้นเลือด ซึ่งพบได้ในทุกระยะของโรค อาจมีปริมาณเพียงเล็กน้อยโดยออกมาติดกับเสมหะ และอาจจะมีmassive hemoptysis ได้เป็นครั้งคราว มักเป็นอาการที่นำผู้ป่วยมารับการตรวจหาสาเหตุ

-อาการเจ็บหน้าอก ที่พบมี 3 แบบคือ
1. อาการปวดแบบแน่นบริเวณกลางอก บอกตำแหน่งได้ไม่แน่นอน อาจเกิดจากมีการแผ่ขยายของมะเร็งสู่เมดิแอสตินัม (mediasinum)
2. อาการเจ็บแบบเยื่อหุ้มปอดอักเสบ เกิดจากมีการลุกลามของมะเร็งสู่เนื้อเยื่อหุ้มปอด หรือมีการติดเชื้อจากการตีบแคบของหลอดลม
3. อาการปวดกระดูกจากการแพร่กระจายของมะเร็ง อาการปวดจะมีตลอดเวลาและมีอาการกดเจ็บ

-อาการหายใจลำบาก ส่วนใหญ่เกิดจากมีการอุดตันของหลอดลม ปอดบวมและมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด (pleural effusion) อัมพาตของกระบังลม และการแพร่กระจายระบบน้ำเหลืองของเนื้อปอดเป็นต้น และเนื่องจากผู้ป่วยมักมีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังร่วมด้วย จึงยากที่จะบอกว่าเป็นผลมาจากมะเร็งปอด หรือโรคร่วม

1.2 อาการที่เกิดจากนอกทรวงอก ผู้ป่วยมะเร็งปอดจำนวนมากมีอาการที่เกิดจากอวัยวะนอกทรวงอกจากการตรวจครั้งแรก อวัยวะที่พบบ่อยที่สุด คือ ตับ รองลงมาคือ กระดูก ต่อมหมวกไต สมอง ไต ม้าม เยื่อบุช่องท้อง (peritoneum) และผิวหนัง

-ในกรณีที่มีการแพร่กระจายสู่ตับ จะทำให้มีความผิดปกติในการทำงานของตับ จะตรวจพบอาการตาเหลือง ตัวเหลือง มีน้ำในช่องท้อง (ascites)

-ถ้ามีการแพร่กระจายสู่กระดูก จะทำให้มีอาการปวดและกระดูกหักง่าย

-ถ้ามีการแพร่กระจายสู่สมอง จะทำให้มีความผิดปกติของระบบประสาทจะมีอาการซึม สับสน พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ชัก ฯลฯ

1.3 กลุ่มอาการทั่วๆไป (systemic syndrome) อาการทั่วๆ ไปที่พบ มักจะสัมพันธ์กับการสร้างฮอร์โมน หรือสารที่คล้ายฮอร์โมน อาการที่พบบ่อยคือ น้ำหนักลดและอ่อนเพลีย เสียงแหบ นอกจากนี้อาจพบความผิดปกติอื่นๆ ได้แก่

-ความผิดปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (nueromuscular disorder) ประมาณร้อยละ 5-10 ของผู้ป่วยมะเร็งปอดจะมีความผิดปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โดยไม่มีการลุกลามหรือแพร่กระจายของมะเร็ง พบบ่อยร่วมกับ small-cell anaplastic cacinoma ความผิดปกติที่พบบ่อยที่สุดคือ neuromyopathy รองลงมาคือ sensorimotro peripheral neuropathy ฯลฯ

-มีการสร้างฮอร์โมนจากเซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้น (ectopic hormone production) พบได้ประมาณร้อยละ 10 ฮอร์โมนที่สร้างได้แก่ adrenocorticotropin hormone (ACTH), parathormone melanocyte stimulating hormone (MSH) และ chorionic gonadotropin ทำให้มีอาการของกลุ่มคุชชิ่ง (Cushing’s syndrome) ต่อมน้ำนมโตขึ้นทั้ง 2 ข้างในเพศชาย (gynaecomastia) เป็นต้น ส่วนใหญ่เกิด Oat-cell carcinoma

-อาการความไม่สมดุลย์ของฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติก (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone or SIADH) มีการสร้าง ADH เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจาก Oat-cell carcinoma ทำให้มีภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ(hyponatremia) ออสโมลาริตีของ (serum osmolarity) ต่ำในขณะที่ออสโมลาริตีของปัสสาวะ (urine osmolarity) สูงในผู้ป่วยจะมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน อาการทางระบบประสาท และกล้ามเนื้ออ่อนแรง

-ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง (hypercalcemia) ซึ่งอาจสูงมากเนื่องจาก
1.มีการแพร่กระจายของมะเร็งสู่กระดูก
2.มีการสร้าง ectopic parathormone
3.เกิดจากมะเร็งหลั่ง osteolytic phytosteryl ester ป่วยจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก หิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย สับสน เซื่องซึม จนกระทั่งไม่รู้สึกตัว

-นิ้วปุ้ม (digital clubbing) เกิดจากมีการเจริญและอักเสบของเนื้อเยื่อบริเวณปลายนิ้ว และการไหลเวียนของเลือดเพิ่มขึ้น

-secondary hepertrophic osteoarthropathy จะมีอาการบวมกดเจ็บบริเวณแขนขา และการเคลื่อนไหวจำกัด รังสีกระดูก พบมี periosteal reaction และการสร้างกระดูกใหม่ พบบ่อยที่ส่วนปลายของกระดูกที่มีรูปร่างยาว เช่น tibia และ fitula

-อาการอื่นๆ ที่อาจพบ ได้แก่ จะมีอาการหายใจเบาตื้น ไอ หน้าบวม แขนบวม และปวดศีรษะซึ่งพบบ่อย Pancosats’s syndrome (อาการบวมแขนซึ่งเกิดจากมะเร็งที่กระจายจากปอดไปยัง brachial plexux และ Horner’s syndrome (เกิดจากมะเร็งกระจายไปที่ sympathetic ganglia หรือ thoracic sympathetic fibres)

นอกจากนี้ควรซักประวัติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และการสัมผัสกับสภาวะอากาศที่เป็นพิษ เช่น ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และประวัติครอบครัวที่เกี่ยวกับการเป็นมะเร็ง

2. การตรวจร่างกาย
อาจตรวจพบการเปลี่ยนแปลงที่ผิวหนังมี acanthosis nigricans คือ ผิวหนังหนาและมีสีเข้มขึ้นบริเวณรักแร้ เยื่อบุช่องปาก ฝ่ามือและเท้า ถ้าพบในคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปีจึงจะมีความสำคัญ
อาจมีจุดเลือดออกตามร่างกายจากมีการเปลี่ยนแปลงการแข็งตัวของเลือด
อาจคลำพบต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณเหนือกระดูกไหปลาร้า ในรายที่มีการแพร่กระจายของมะเร็งปอด

อาจตรวจพบนิ้วปุ้ม และหน้าบวม แขนบวมในรายที่มี superior vena caval obstruction

ส่วนการตรวจทรวงอก ในระยะแรกอาจตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติ รายที่มีการตรวจพบสิ่งผิดปกติ มักเป็นรายที่มีภาวะแทรกซ้อนแล้ว สิ่งที่ตรวจพบได้บ่อยคือ ลักษณะของปอดแฟบทำให้เสียงหายใจลดลง อาจตรวจพบ pneumonia, pleural effusion และอาจตรวจพบเสียง (wheeze) เฉพาะที่ ซึ่งเกิดจากหลอดลมตีบแคบจากก้อนมะเร็ง

3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษอื่นๆ
3.1 การตรวจเลือด มักพบภาวะซีด (anemia) อาจพบภาวะ โซเดียมต่ำจากภาวะ inappropriate ADH มีแคลเซียมในเลือดสูง จากการกระจายของมะเร็งไปกระดูก (parathyriod like hormone) หรือมีการหลั่ง prostaglandin)และภาวะด่างจากโปตัสเซียมต่ำ (hypokalemic alkalosis ) จากการหลั่งของ ACTH เพิ่มขึ้น

3.2 การตรวจทางรังสีวิทยา เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดระยะเริ่มแรกโดยอาจตรวจพบเงาผิดปกติขนาดเล็ก (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม.) ได้ประมาณร้อยละ 90 เป็นเวลาหลายเดือนก่อนที่ผู้ป่วยจะมีอาการ ในรายที่มีการแพร่กระจายของมะเร็งแล้วอาจพบ diffuse of localized infiltrates, hilar of mediastinal lymph node โต มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด (pleural effusion) และปอดอักเสบจากการอุดกั้น (post obstructive pneunia)

3.3 การตรวจสมรรถภาพของปอด(pulmonary function test) ไม่มีลักษณะเฉพาะ ความผิดปกติที่ตรวจพบจะเพียงแสดงว่ามีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอยู่เท่านั้น

3.4 การส่องตรวจหลอดลม (bronchoscopy) เป็นวิธีการที่สำคัญในการวินิจฉัยโรค ประมาณร้อยละ 50 ของมะเร็งปอด สามารถตรวจพบจากการส่องตรวจหลอดลม

3.5 การตัดตรวจชิ้นเนื้อ (lung biopsy)

3.6 การตรวจหาเซลล์มะเร็งในเสมหะ (exfoliative cytology) ให้ผลประมาณร้อยละ 70-90 ผลการตรวจขึ้นอยู่กับปริมาณ จำนวนของเสมหะ และตำแหน่งของมะเร็ง

3.7 การใช้สารกัมมันตภาพรังสี (lung scanning) เพื่อตรวจหาการแพร่กระจายของมะเร็ง

นอกจากนี้อาจตรวจโดยวิธีอื่นๆ เช่น mediastinoscopy และ explor thoracotomy, tomogragraphy และ bronchography เป็นต้น

เมื่อรวบรวมข้อมูลจากการประเมินดังกล่าวแล้ว พยาบาลควรจะประเมินข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมเกี่ยวกับปัญหาของผู้ป่วยทุกๆด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม แล้วนำมาวิเคราะห์และให้การวินิจฉัยทางการพยาบาล ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่มีดังนี้คือ

1.การขาดออกซิเจน และการคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์
ผู้ป่วยมะเร็งปอดในระยะเริ่มแรกมักจะไม่พบปัญหานี้ แต่จะพบในระยะท้ายที่มีการกระจายของมะเร็งไปเนื้อปอดเพิ่มขึ้นแล้ว หรือในรายที่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น มี diffuse infilltration มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด หรือปอดอักเสบ ทำให้เกิดการขาดออกซิเจน และการคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากพื้นที่ในการระบายอากาศ และการแลกเปลี่ยนก๊าซลดลงเนื่องจากการกระจายของก้อนเนื้องอก ซึ่งการให้การพยาบาลในปัญหานี้เหมือนกับการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบทางเดินหายใจจากโรคอื่นๆ

2. ไม่ได้รับความสุขสบายจากอาการหายใจลำบากและเจ็บปวด
อาการเหล่านี้มักพบในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุท้าย การพยาบาลในระยะนี้ก็ควรจะช่วยจัดท่า และสภาวะแวดล้อมให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนอย่างเพียงพอและได้รับความสุขสบาย ดูแลการได้รับยาแก้ปวดให้เหมาะสมอย่างเพียงพอ ในระยะที่ปวดมากอาจต้องให้กลุ่ม Narcotic analgesics

3. ไม่ได้รับความสุขสบายจากอาการไอ ไอเป็นเลือด
ผู้ป่วยมะเร็งปอดมักมีอาการไอเรื้อรัง หรือไอเป็นเลือด เมื่อมีการลุกลามของมะเร็งไปยังหลอดเลือดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับความไม่สุขสบาย การพยาบาลก็ให้การพยาบาลตามอาการ และอาการแสดงที่เกิดขึ้น

4. มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยวิธีการต่างๆ
การรักษามะเร็งด้วยการผ่าตัดเป็นเพียงวิธีเดียวที่มีโอกาสหายจากโรค ยกเว้น small cell anaplastic cacinoma แต่มีผู้ป่วยเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถให้การรักษาด้วยการผ่าตัดได้ ทั้งนี้เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่มักปรากฎอาการเมื่อมีการกระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะอื่นจึงทำให้ระยะของโรคและสภาพของผู้ป่วยไม่เหมาะสมที่จะทำการผ่าตัด โดยทั่วไปร้อยละ 20-25 ของผู้ป่วยมีสภาพเหมาะสมสำหรับการผ่าตัด การผ่าตัด lobectomy จะได้ผลดีกว่าทำ pneumonectomy เพราะมีอัตราการเสียชีวิตจากการผ่าตัดต่ำกว่า นอกจากนี้ยังมีส่วนของปอดที่เหลือมากกว่า ซึ่งมีความสำคัญต่อผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ผลการผ่าตัดส่วนใหญ่มีอัตราการรอดชีวิตในเวลา 5 ปี ร้อยละ 20-23 เสียชีวิตจากการผ่าตัดร้อยละ 6-16 สำหรับผู้ป่วยมะเร็งปอดที่มีขนาดใหญ่ หรือลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ แล้ว มักให้การรักษาดังนี้

1.การรักษาด้วยรังสี (radiotherapy) ซึ่งมีวิธีการ 2 แบบ คือ palliative therapy เป็นการใช้รังสีขนาดต่ำ ระยะเวลาสั้นและพื้นที่จำกัด และ curative therapy เป็นการใช้รังสีขนาดสูง และระยะเวลานาน

2.การรักษาด้วยเคมีบำบัด (chemotherapy) การเลือดชนิดของยา หรือการเลือกใช้ยาร่วมกันขึ้นกับชนิดของเซลล์มะเร็ง แพทย์มักเลือกใช้ยาร่วมกัน ซึ่งจะได้ผลดีกว่าใช้ยาตัวเดียว small-cell cacinoma เป็นชนิดที่รักษาได้ผลดีที่สุดด้วยเคมีบำบัด ยาที่ใช้รักษามะเร็งปอดโดยทั่วไป ได้แก่ Cis-platinum, VP-16, cyclophosphamide, bleomycin, methotrexate,vincristine,adrimycin และ procarbazine เป็นต้น

3.การรักษาด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (immunotherapy) เช่นการใช้สารที่สกัดจากวัคซีน บี.ซี.จี (extracts derived from bacillus Calmett-Gurein), Corynebacterium parvum วัคซีนจากมะเร็ง ฯลฯ เพื่อกระตุ้น cellular immunity ให้ช่วยกำจัดเซลล์มะเร็ง

ซึ่งการรักษาด้วยรังสีรักษา และเคมีบำบัดเป็นวิธีการที่นิยมมากในปัจจุบัน ดังนั้นพยาบาลจึงมีบทบาทสำคัญในการให้การพยาบาล เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวซึ่งได้แก่

1.การเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อนรับการรักษา จะต้องประเมินเกี่ยวกับ
1.1 ภาวะด้านโภชนาการ โดยการชั่งน้ำหนักตัว ประเมินความตึงตัวของกล้ามเนื้อและผิวหนัง เพื่อเป็นส่วนช่วยในการตัดสินว่า ผู้ป่วยทนต่อการรักษาด้วยรังสีหรือยาหรือไม่ และช่วยในการทำนายประสิทธิภาพของยาในการทำลายเซลล์มะเร็ง

1.2 สภาพของผิวหนัง ควรตรวจดูว่ามีแผลพุพองเรื้อรังหรือไม่ เพราะผู้ป่วยเหล่านี้มักมีความต้านทานต่ำ จึงเกิดการติดเชื้อได้ง่าย

1.3 สภาพของปาก ควรตรวจดูการอักเสบของเยื่อบุภายในช่องปาก เลือดออกตามไรฟันและเหงือก และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำความสะอาด โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีสุขภาพปากและฟันไม่ดี

1.4 สภาพทั่วๆ ไปของร่างกาย ต้องประเมินดูว่ามีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง ไข้ ต่อมน้ำเหลืองโต อ่อนเพลีย และกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นต้น

1.5 ผลการตรวจทางห้องทดลอง โดยเฉพาะการตรวจนับเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด

1.6 ความคาดหวังของผู้ป่วยที่มีต่อผลการรักษา พยาบาลควรจะประเมินความคาดหวังของผู้ป่วย และสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการทราบ เพื่อที่จะนำไปสู่การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวในการเผชิญกับการดำเนินของโรค และผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นขณะรับการรักษาได้อย่างเหมาะสม

2.การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ป่วยและญาติควรจะเข้าใจ ได้แก่แผนการให้รังสีรักษาหรือให้ยา อาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการได้รับการรักษาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจรักษา และให้ความช่วยเหลือติดต่อสังคมสงเคราะห์ในรายที่จำเป็น

3.การดูแลผู้ป่วยขณะได้รับการรักษา
3.1 การดูแลขณะได้รับการฉายรังสี
3.1.1 ผิวหนังควรแนะนำผู้ป่วยไม่ให้บริเวณที่ฉายแสงถูกน้ำ เพราะสีที่ขีดไว้จะหายไป ทำให้ลำบากในการวางแผนการรักษาใหม่ ห้ามใช้ยาอะไรที่ทางรังสีแพทย์ไม่ได้ให้ ยาที่ให้โดยมากมักเป็นพวก steroid-cream และพยายามไม่ให้บริเวณที่ฉายถูกแสงแดด เนื่องจากผิวหนังบริเวณนี้จะไวต่อแสงมากกว่าปกติ

3.1.2 อาหาร เนื่องจากการฉายรังแสงบริเวณทรวงอกนั้นใกล้เคียงกับบริเวณหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร ดังนั้นอาจจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บคอ กลืนลำบาก เบื่ออาหาร และอ่อนเพลีย จึงควรแนะนำอาหารที่มีประโยชน์ให้แคลอรี่และโปรตีนสูง ควรเป็นอาหารรสไม่จัด และควรเป็นอาหารอ่อนหรือเหลวในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอ และกลืนลำบาก

3.2 การดูแลขณะได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด
3.2.1 การเลือกหลอดเลือด ควรเลือกให้เหมาะสม และควรให้ผู้มีทักษะในการฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำเป็นผู้ให้ยา หลอดเลือดที่ดีที่สุดคือ หลอดเลือดที่หน้าแขน (forearm) ได้แก่ basilic, cephalic และ mediak antebrachail vein ควรหลีกเลี่ยงการใช้หลอดเลือดบริเวณข้อต่างๆ เพราะจะทำให้เกิดข้อแข็งขึ้นได้เมื่อเกิดการอักเสบ หรือหลอดเลือดที่มีการอักเสบ รอยช้ำ หรือหลอดเลือดแข็ง ซึ่งจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผนังหลอดเลือดมากขึ้น และเกิดหลอดเลือดทะลุได้ง่าย

3.2.2 ขณะฉีดยา หรือให้หยดทางหลอดเลือดดำ ต้องระวังยารั่วออกนอกหลอดเลือด เพราะยาส่วนใหญ่จะทำลายเนื้อเยื่อทำให้เกิดเนื้อตายหรือพังผืดได้

4. การประเมินภาวะแทรกซ้อนขณะได้รับการรักษา เช่น การติดเชื้อ ภาวะซีด และเลือดออกง่าย อาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน อาการเจ็บปาก(stomatitis)กระเพาะปัสสาวะอักเสบจาก endoxan ภาวะกรดยูริกในเลือดสูง อาการท้องเดินหรือท้องผูก อาการอ่อนเพลียไม่มีแรง อาการชาตามปลายมือปลายเท้า และเดินเซในกรณีที่ได้รับยาที่มีผลต่อระบบประสาท เช่น vincristinและ vinblastine ผมร่วง พยาบาลควรประเมินและป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆดังกล่าวหรือเกิดขึ้นรุนแรงขึ้น

5.การกระจายของโรคมะเร็งไปยังอวัยวะต่างๆ
เช่นสมอง (พบร้อยละ 40-50) ตับ (พบร้อยละ 35) กระดูก(พบร้อยละ 17-40) และต่อมน้ำเหลืองที่คอ (พบร้อยละ 15-25) ควรติดตามประเมินอาการและอาการแสดงที่บ่งชี้ถึงการกระจายของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะต่างๆ เหล่านี้เช่น อาการปวดศีรษะ ซึมลง ตาพร่ามัว อาการของความดันโลหิตสูง ซึ่งแสดงถึงการกระจายของเซลล์มะเร็งไปที่สมอง อาการปวด ระดับแคลเซียมสูง ซึ่งแสดงถึงการกระจายของเซลล์มะเร็งไปที่กระดูกเป็นต้น

6.การเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
เช่น pleural effusion, superior vena cava syndrome (SVC syndrome), infection, atelectasis ควรติดตามประเมินอาการหายใจลำบาก แน่นหน้าอก การมีไข้ แขนบวม หน้าแดง เส้นเลือดที่คอโป่งพอง ฯลฯ ซึ่งแสดงถึงการมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น

7.ความวิตกกังวล หมดหวัง ท้อแท้
ผู้ป่วยมะเร็งมักทราบว่าตนเองเป็นโรคร้ายแรงที่รักษาไม่ได้และอายุสั้น ดังนั้นจึงควรดูแลให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบาย สนับสนุน ประคับประคองและให้กำลังใจเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัว และเผชิญกับโรคที่เป็นอยู่ได้อย่างเหมาะสม

8.การได้รับสารอาหารและน้ำไม่เพียงพอ และเกิดความไม่สมดุลของอิเลคโตรไลท์
ผู้ป่วยมักมีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลด ควรประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ และดูแลให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่มีโปรตีน แคลอรี่ และสารอาหารอื่นๆอย่างครบถ้วน และให้อย่างเหมาะสมตามสภาพของผู้ป่วย

การดูแลแบบประคับประคอง (Supportive care)
ในผู้ป่วยมะเร็งปอดบางคนที่การรักษาต่างๆ ไม่สามารถจะควบคุมการแพร่กระจายของโรคได้ หรือผู้ป่วยเองอาจจะตัดสินใจหยุดรับการรักษาเพื่อหยุดยั้งการยืดชีวิตที่ทุกข์ทรมาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพหรือครอบครัวของผู้ป่วยมีความลำบากใจที่จะยอมรับได้ พยาบาลที่รู้จักผู้ป่วยดีและดูแลผู้ป่วยมาตลอด จึงควรทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้ผู้ป่วยที่จะปกป้องสิทธิพื้นฐานในตัวของเขาเอง

การดูแลแบบประคับประคอง เป็นการดูแลเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ ที่เกิดจากการแพร่กระจายลุกลามของโรคในระยะสุดท้าย เป็นการดูแลที่เปลี่ยนจากเน้นการหยุดยั้งการกระจายของโรคและการยืดชีวิตของผู้ป่วยมาเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ โดยการกระตุ้นให้ผู้ป่วยเตรียมตัวและเผชิญกับความตายอย่างสงบและมีศักดิ์ศรีของความเป็นคน

กล่าวโดยสรุป พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดตั้งแต่การให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันการเกิดโรค การตรวจค้นพบโรคในระยะเริ่มต้น การช่วยเหลือในระยะของการวินิจฉัย การช่วยเหลือผู้ป่วยในการเผชิญกับโรคและการรักษา การร่วมมือกับแพทย์ในการรักษาโรค และป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตลอดจนการดูแลผู้ป่วย เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการดูแลแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต เนื่องจากลักษณะและผลกระทบของโรคต่อชีวิตผู้ป่วยและครอบครัวค่อนข้างสลับซับซ้อน พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด จึงควรได้พัฒนาความสามารถทางการพยาบาลให้ทันกับความเจริญก้าวหน้า ทางด้านการแพทย์และเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งจะต้องมีความเข้าใจถึงจิตใจ อารมณ์ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ของผู้ป่วยและครอบครัว จึงจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวให้อดทน แก้ไข และเผชิญกับภาวะวิกฤตในชีวิตเช่นนี้ได้อย่างมีความลำบากน้อยที่สุด ช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองและพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด และช่วยให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบและมีศักดิ์ศรีเมื่อถึงเวลา


การฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยมะเร็ง

การฟื้นฟูสภาพจึงมีบทบาทสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ดีที่สุด สามารถปรับตัวทางด้านจิตสังคมต่อความเปลี่ยนแปลงของวิถีทางดำเนินชีวิตที่เป็นผลมาจาก การฟื้นฟูสภาพจะต้องคำนึงถึงความรุนแรงของความพิการหรือการสูญเสียอวัยวะ ภาวะทางด้านอารมณ์ การรักษาและการตอบสนองของผู้ป่วยต่อการรักษาตลอดจนแหล่งประโยชน์ของผู้ป่วยด้วย
 

Create Date : 20 มีนาคม 2551    
Last Update : 28 สิงหาคม 2552 7:58:42 น.
Counter : 11861 Pageviews.  


muansuk
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 82 คน [?]
blog counter
blog counterDiseño Web
Share on Facebook Follow Me on Twitter
 คลิ๊ก


 ลงนามสมุดเยี่ยม muansuk blog ครับ คลิ๊ก
“ทาน ศีล ภาวนา ธรรมทั้ง 3 นี้
เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์
และเป็นรากเหง้าของพระศาสนา”

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
“ถ้าเรารู้เรื่องธรรมดาของโลก และรู้จักความเป็นจริงของธรรมแล้ว
เราก็จะไม่ต้องมีความยุ่งยากในการเป็นอยู่
เรื่องภายนอกนั้น ถึงเราจะศึกษาให้มีความรู้สักเท่าไรๆ
ก็ไม่ทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้
สู้การเรียนรู้จิตใจของตนอยู่ภายในวงแคบๆ นี้ไม่ได้”

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
“… อย่าไปอยากรู้เรื่องของคนอื่นมันเป็นทุกข์
ให้สนใจเรื่องของตัวเอง
คือเรื่องของกายกับใจ
ดูให้มันชัด …”

หลวงปู่เพียร วิริโย
“… สิ่งใดมันล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้ว หมดไปแล้ว
ไม่ควรเอามาคิด มาติดอยู่ในใจ ละทิ้งให้หมด
ส่วนว่าอารมณ์อันเป็นอนาคตกาล
ดีร้ายประการใด ทั้งทางโลก และทางธรรม
สิ่งนั้นก็ยังอยู่ข้างหน้า คือยังไม่มาถึง
เวลาปัจจุบัน คือ เป็นเวลาเรานั่งภาวนา ฟังธรรม
สงบกาย สงบวาจา สงบจิต สงบใจ อยู่นี้แหละ
เป็นธรรมะปัจจุบัน ให้ระลึกภาวนาทุกลมหายใจเข้าออก...”

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
“... ให้รักษาศีล
ให้รู้จักพิจารณา เกิด แก่ เจ็บ ตาย
รู้จักแก้ไขจิตของตน ... ”

หลวงปู่จาม มหาปุณฺโญ

หลวงพ่อชา สุภทฺโท : ปล่อยวาง 1

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร : ธรรมสู่ใจ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ : ไม่ยอมละ

ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือมุตโตทัย-อาจาโรวาท โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร (PDF) (9.25 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ฝากไว้ บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล (โดย พระโพธินันทมุนี) (PDF) (625 KB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมธาตุ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (13.38) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือชาติสุดท้าย (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (6.97) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์ ชีวประวัติ คติธรรม และปฏิปทา พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (12.82 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (14.68 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือไม่มาเกิดมาตายเรียกว่าชาติสุดท้าย (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (4.72 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงตา พระผู้สืบสานอริยวงศ์ รวบรวมโดยคณะศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (50.51 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือกายคตาสติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (10.8 MB) คลิ๊ก
 ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมปกครองใจ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป (PDF) (11.47 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือปัญญาอบรมสมาธิ โดยท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (1.29 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงตานิพพาน (พิธีพระราชทานเพลิงถวายสรีระสังขารหลวงตามหาบัวญาณสมฺปนฺโน) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมะทะลุโลก โดยท่านพ่อลี ธมฺมธโร (PDF) (3.18 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือท่านพ่อลี ธมฺมธโร พระอริยเจ้าผู้มีพลังแก่กล้า (PDF) (30.21 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่เล่าเรื่อง (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรม...ย้ำเตือน โดยหลวงปู่เพียร วิริโย (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมพระเพียร วิริโย เป็นเพชรน้ำหนึ่งเพราะความพากเพียร (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (8.68 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมพเนจร (หลวงปู่จันทา ถาวโร) (PDF) (30.39 MB) คลิ๊ก Download หนังสือหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง (PDF) (13.58 MB) คลิ๊ก
Download หนังสือพระธรรมเทศนา หลวงพ่อชา สุภัทโท (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือสุภัททานุสรณ์ ชุด..จาริกสู่ประเทศอังกฤษ (PDF) (21.06 MB) คลิ๊ก Download หนังสือธรรมะหลวงปู่หล้า เขมปัตโต (PDF) (8.5MB) คลิ๊ก Download หนังสือสันติธมฺโมบูชา โดยหลวงปู่ฟัก สันติธมฺโม (PDF) (37.97 MB) คลิ๊ก Download หนังสือหนีนรก โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (PDF) คลิ๊ก
Download หนังสือสังโยชน์ 10 โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวัดป่าบ้านตาด (PDF) (10.72 MB) ( คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือเศรษฐีธรรม (หลวงปู่ลี กุสลธโร) (PDF) (6.83 MB) ( คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือชีวิตนี้น้อยนัก โดยสมเด็จพระญาณสังวร (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือทำอย่างไรจะหายโกรธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือภูมิธรรมชาวพุทธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระหลวงตา (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (7.98 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือจิตตวิชา หลักความรู้แจ้งทางจิตต์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) (PDF) (3.97 MB) คลิ๊ก Download หนังสือเปิดใจรับความสุข โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก Download E-Book ว.วชิรเมธี คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ โครงการบูรพาจารย์ (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ประวัติ ข้อวัตร และปฏิปทา (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 1) (PDF) (12.5 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download):  หนังสือหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม พระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ในยุคปัจจุบัน (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 2) (PDF) (15.77 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่แหวน สุจิณโณ (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 3) (PDF) (19.12 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ขาว อนาลโย (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 4) (PDF) (12.53 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระครูวิเวกพุทธกิจ หลวงปู่ใหญ่เสาร์ กนฺตสีโล พระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 5) (PDF) (12.13 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอน 1) (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 6) (PDF) (24.41 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอน 2) (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 7) (PDF) (43.49 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 8) (PDF) (70.26 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ชอบ ฐานสโม (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 9) (PDF) (10.17 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 10) (PDF) (10.17 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ฝั้น อาจาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 11).pdf (PDF) (14.3 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 12).pdf (PDF) (13.41 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือวิธีปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนากัมมัฏฐาน (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (1.05 MB)คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): แนวทางปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 2 (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) (PDF) (5.75 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): เรื่องของลม (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) (PDF) (271.99 KB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวิธีเดินจงกรมภาวนา-นั่งสมาธิภาวนา โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (9.18 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ สำหรับผู้ป่วย, ญาติ และผู้รักษา (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมะสำหรับผู้ป่วย โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือกายหายไข้ ใจหายทุกข์ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก
Download หนังสือรักษาใจยามป่วยไข้ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือโพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือนึกถึงความตายสบายนัก โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือพระไตรปิฎก :

Download หนังสืออริยวินัย (PDF) (9.27 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะทั่วไป (Download E-Book) :

Download หนังสืออริยวินัย (PDF) (9.27 MB) คลิ๊ก
Google

 ศีลและกรรมบถ คลิ๊ก
 พระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี คลิ๊ก ธรรมบรรยาย และธรรมนิพนธ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน คลิ๊ก
 รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล คลิ๊ก วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี (หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก กำลังใจสู้มะเร็ง คลิ๊ก การดูแลสภาพจิตใจผู้ป่วยมะเร็ง คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): วารสาร นิตยสาร และสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง:

ดาวน์โหลด (Download) : วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 18, ฉบับที่ 1 ปี 2555 (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 17, ฉบับที่ 1 ปี 2554 (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ Cancer in Thailand Volume.5, 2001-2003 (PDF) คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): เอกสาร, คู่มือมะเร็ง และที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือ เกี่ยวกับมะเร็ง ที่น่าสนใจ (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับเคมีบำบัด (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับรังสีรักษา, การดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา และอื่น ๆ (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือควบคุมอาการปวดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัว, อาการปวดจากโรคมะเร็ง (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง, การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่บ้าน (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งปอด (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งเต้านม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งเต้าตับ (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : สมาธิบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง (วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): แนวทางการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด (2547) (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอด (2549) (ศ.พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ และคณะ) (PDF) คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับมะเร็ง

ลิงค์ (Link): การตรวจวินิจฉัยวิธีใหม่ด้วย PET-CT สแกน โดย รศ.นพ.สุภัทรพร เทพมงคล คลิ๊ก ลิงค์ (Link): Bone Scan: การตรวจสแกนกระดูก (พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม; คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (PDF) คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : การผ่าตัดมะเร็งทำให้โรคแพร่กระจายจริงหรือ (รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): ผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิ๊ก ลิงค์ (Link): ความรู้เกี่ยวกับรังสีรักษา การฉายรังสีและเครื่องมือทางรังสีรักษา (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): สูตรอาหารต้านมะเร็ง (เอื้อเฟื้อโดย น.พ.สำราญ อาบสุวรรณ; ผู้หายจากมะเร็งปอดระยะสุดท้าย) : ข้อมูลจาก วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก


 ลิงค์ (Link): การตรวจ MRI คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): การแพทย์ทางเลือก, การแพทย์แผนไทย และธรรมชาติบำบัด

ลิงค์ (Link): วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร (หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก ลิงค์ (Link): การแพทย์ทางเลือก บีเมสส คลินิก จังหวัดนครราชสีมา (นพ.สำราญ อาบสุวรรณ : ผู้หายจากมะเร็งปอดระยะสุดท้าย) คลิ๊ก ลิงค์ (Link): วิถีไทยคลินิกการแพทย์แผนไทย กรุงเทพมหานคร (อาจารย์เภสัชกร มงคลศิลป์ บุญเย็น) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): Gerson Institute
 (รักษาตามแนวธรรมชาติบำบัด) คลิ๊ก

Link: ลิงค์ หน่วยงาน, สถาบัน, องค์กร และที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง

ลิงค์ (Link) : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิ๊ก
ลิงค์ (Link) : สถานวิทยามะเร็งศิริราช คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : โครงการโรคมะเร็ง คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คลิ๊ก
ลิงค์ (Link) : วัดคำประมง จ.สกลนคร (หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก http://www.cancer.gov: National Cancer Institute คลิ๊ก http://www.eortc.be: European Organisation for Research and Treatment of Cancer คลิ๊ก http://www.oncolink.org: OncoLink (University of Pennsylvania) มีข้อมูลข่าวสารมากมาย และได้ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบโดย editorial board ของ OncoLink แล้ว, มีข่าวใหม่ประจำสัปดาห์เกี่ยวกับโรคมะเร็ง, บทคัดย่อใหม่ของการวิจัยโรคมะเร็งที่ตีพิมพ์, การประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ฯลฯ คลิ๊ก
 http://www.iarc.fr/: The International Agency for Research on Cancer (IARC) คลิ๊ก http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed: Pubmed เป็นเครื่องมือค้นหาฐานข้อมูล เรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล MEDLINE ซึ่งประกอบด้วยแหล่งอ้างอิง, บทคัดย่อ และบทความตัวเต็มทางวิทยาศาสตร์และชีวเวชศาสตร์ คลิ๊ก


Link: ลิงค์ หน่วยงาน, สถาบัน, องค์กรด้านการสาธารณสุข และที่เกี่ยวข้อง

 กระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก

 องค์การเภสัชกรรม คลิ๊ก
 กรมสุขภาพจิต คลิ๊ก

 สภากาชาดไทย คลิ๊กแพทยสภา คลิ๊ก ทันตแพทยสภา คลิ๊ก สภาเทคนิคการแพทย์ คลิ๊ก สภากายภาพบำบัด คลิ๊ก สภาเภสัชกรรม คลิ๊ก สภาการพยาบาล คลิ๊ก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คลิ๊ก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) คลิ๊ก สำนักงานประกันสังคม คลิ๊ก


ดาวน์โหลด (Download): กฎหมาย, ประกาศ, ระเบียบ, ข้อบังคับ, คำสั่ง

ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download) : ข้อบังคับแพทยสภา คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : ข้อบังคับ, ประกาศ และระเบียบ ทันตแพทยสภา คลิ๊กลิงค์ (Link) : ค้นหาราชกิจจานุเบกษา : ค้นหาพระบรมราชโองการ, พระราชบัญญัติ, พระราชกำหนด, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, ประกาศ, ระเบียบ, ข้อบังคับ และคำสั่ง คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): เอกสารข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญ

ดาวน์โหลด (Download) : สิทธิผู้ป่วย คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : ใบรับรองแพทย์ คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): การเดินทาง, แผนที่, ตารางเวลา และการส่งกลับทางอากาศ :

 การบินไทย (Thai Airways) คลิ๊ก นกแอร์ (Nok Air) คลิ๊ก แอร์เอเชีย (Air Aisa) คลิ๊ก บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) คลิ๊ก รถไฟฟ้า BTS คลิ๊ก รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : (รถไฟฟ้าใต้ดิน)
คลิ๊ก การรถไฟแห่งประเทศไทย : จำหน่ายตั๋วล่วงหน้า, ตารางเวลาเดินรถและราคาค่าโดยสาร, ระบบติดตามขบวนรถ คลิ๊ก เรียกแท็กซี่ (Taxi) คลิ๊ก


 ตรวจสอบ, คำนวณ ระยะทาง และพิมพ์แผนที่ คลิ๊ก ตรวจสอบ, หาพิกัดดาวเทียม
 GPS คลิ๊ก ตรวจสอบสภาพการจราจร  Near Real Time คลิ๊ก
 ตรวจสอบสถานการณ์น้ำกับ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิ๊ก ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วมทางหลวง โดยกรมทางหลวง คลิ๊ก ตรวจสอบเวลาการเดินรถไฟ คลิ๊ก
 ค้นหารถประจำทาง คลิ๊ก เส้นทางการเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลิ๊ก เส้นทางการเดินรถไฟฟ้า BTS คลิ๊ก
 ท่าขึ้นรถตู้ กรุงเทพ ฯ (และที่ใกล้เคียง) – ต่างจังหวัด คลิ๊ก ค้นหาสายรถตู้ คลิ๊ก เรือด่วนเจ้าพระยา คลิ๊ก


ลิงค์ (Link): หมายเลขโทรศัพท์, การติดต่อสื่อสาร และการขนส่ง

 YellowPages (เยลโล่เพจเจส) : ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ คลิ๊ก

 หอพัก สกสค. (หอพักคุรุสภา) คลิ๊ก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 คลิ๊ก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) คลิ๊ก AIS คลิ๊ก DTAC คลิ๊ก Truemove คลิ๊ก ไปรษณีย์ไทย : บริการด้วยใจ เชื่อมไทย เชื่อมโลก คลิ๊กลิงค์ (Link): ค้นหาแผนที่


 Google Map: กูเกิ้ล แม็ฟส์ คลิ๊ก Maps.com: แม็ฟส์ ดอท คอม คลิ๊ก ค้นหาค้นหาแผนที่โรงพยาบาล คลิ๊ก ค้นหาค้นหาแผนที่โรงพยาบาล คลิ๊ก
 ค้นหาสถานีบริการ LPG คลิ๊ก ค้นหาสถานีบริการ NGV คลิ๊กFacebook: เฟสบุ๊ค – เข้าระบบ, ลงทะเบียน หรือเรียนรู้เพิ่มเติม คลิ๊ก Twitter: ทวิตเตอร์ – ลงชื่อเข้าใช้งาน คลิ๊ก YouTube: ยูทูป – เข้าใช้งาน คลิ๊ก Wikipedia: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี คลิ๊ก ดาว์นโหลด (Download) : Adobe Reader คลิ๊ก Google Map: กูเกิ้ล แม็ฟส์ คลิ๊ก ดาว์นโหลด (Download) Adobe Flash Player คลิ๊ก

สมาทานศีล 5หลวงพ่อชา สมาทานศีล 5พุทธมนต์, พุทธคุณ ๑๐๘ นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเช้า นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเย็น นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเย็น นำสวดโดย หลวงพ่ออุทัย สิริธโรพาหุงมหากา นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมบทสวดพระคาถาชินบัญชรบทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกบทสวดโพชฌังคปริตรพระคาถาสักกัตวาหลวงพ่อชา สอนการทำสมาธิหลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 3/9หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 4/9หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 1หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 2หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 3หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 4หลวงพ่อพุธ ฐานิโย สอนกรรมฐาน

ลิงค์ (Link): ข่าวสาร, ข้อมูล, บทความเกี่ยวกับน้ำท่วม แจ้งขอความช่วยเหลือ (Thaiflood.com) คลิ๊ก
Thaiflood

 18 วิธีรับมือน้ำท่วม คลิ๊ก การเตรียมการก่อนน้ำท่วม คลิ๊ก การรับมือระหว่างน้ำท่วม คลิ๊ก
 การเตรียมการอพยพ คลิ๊ก ข้อมูลดาวเทียมแสดงอุทกภัยประเทศไทย (ข้อมูลจาก GISTDA) คลิ๊ก ภาพแสดงระดับความสูงต่ำของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อการวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของมวลน้ำ คลิ๊ก
 วิกฤตการณ์น้ำท่วมประเทศไทย 2554 (Crisis Map) คลิ๊ก ตรวจสอบแผนที่น้ำท่วมกับ esri Thailand คลิ๊ก สถานการณ์น้ำในเขื่อน คลิ๊ก
 ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วมทางหลวง โดยกรมทางหลวง คลิ๊ก แผนที่เส้นทางหนีน้ำท่วมจาก กทม.ไป ภาคเหนือ, อีสาน คลิ๊ก รวมข้อมูล ที่จอดรถหนีน้ำท่วม สำหรับผู้ประสบอุทกภัย คลิ๊ก
 เทคนิควาง “กระสอบทราย” สู้น้ำท่วม คลิ๊ก
 การป้องกันน้ำเข้าบ้าน และวิธีอุดปิดช่องทางน้ำเข้าบ้าน คลิ๊ก เมื่อต้องขับรถลุยน้ำ น้ำท่วม!!! และเมื่อรถตกน้ำควรปฏิบัติอย่างไร คลิ๊ก การทำเรืออย่างง่าย ๆ คลิ๊ก
 “ตะคริว” กับการเรียนรู้สู้ภัยน้ำท่วม คลิ๊ก การปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Cardio Life Support : BCLS) (กรมแพทย์ทหารเรือ) คลิ๊ก จะช่วยคนจมน้ำได้อย่างไร (ศ.พญ.วันดี วราวิทย์) คลิ๊ก


ดาวน์โหลด (Download): เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับน้ำท่วม

ดาวน์โหลด (Download): Flood Fighting Methods (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): British Columbia Flood Plan (BC Flood Plan) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): Fact Sheet Floods (FEMA) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (จัดทำโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): คู่มือรับมือน้ำท่วมไม่ยาก (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): โรคที่มากับน้ำท่วม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): อีกทางเลือกหนึ่งของชูชีพอย่างง่าย (สามารถทำเองได้) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): การใช้ถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม (รศ.ดร.อมร พิมานมาศ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): 6 แนวทางกันนํ้าท่วมเข้าบ้าน (รศ.ดร.อมร พิมานมาศ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): รวมวิธีป้องกันรถจากภัยน้ำท่วม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): “ผนึกกำลัง ร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม” การเตรียมตัวเตรียมใจก่อนภัยน้ำท่วม ฉบับประชาชน (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (PDF) คลิ๊ก
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ :
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คลิ๊ก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คลิ๊ก หนังสือพิมพ์คมชัดลึก คลิ๊ก หนังสือพิมพ์ข่าวสด คลิ๊ก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง คลิ๊ก

 TV 3 คลิ๊ก TV 5 คลิ๊ก TV 7 คลิ๊ก ModerNine TV คลิ๊ก Thai PBS คลิ๊กAyutthaya Thai Flood 2011น้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2485 (Bangkok floods in 1942)Nuidears Flood Controlmobile flood barrierถุงคลุมรถข้อควรปฏิบัติขับรถช่วงน้ำท่วมThai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 1/5 (23 ต.ค.54Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 2/5 (23 ต.ค.54Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 3/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 4/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 5/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม - พบหมอบ้าน 1/6 (22 ต.ค.54)เพลง ประสบทุกข์ ประสบภัย ฝ่าไปด้วยกัน (ขับร้องโดย พนักงานไทยพีบีเอสเพลงน้ำใจไทย (ขับร้องโดย แอ๊ด คาราบาว)Friends' blogs
[Add muansuk's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.