ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ คน ทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และก็ดับไป ขอมีกำลังใจที่เต็มเปี่ยมและเข้มแข็ง มีสติที่ตั้งมั่น ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม, ทุกสิ่งเป็น อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา, การนำข้อมูลไปใช้ต้องใช้หลักกาลามสูตร. Group Blog จำนวน 215 Group Blog : รวมข้อมูลทั้งหมด 525 เรื่อง (Click (คลิ๊ก) ตรงกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีฟ้า หรือเครื่องหมายสามเหลี่ยมของกล่องสี่เหลี่ยม (ทางด้านขวามือ) (มีข้อมูลอยู่ในนั้นครับ) "ขอขอบคุณเจ้าของผลงานต่างๆ และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อการศึกษา เรียนรู้ และการวิจัยเท่านั้น"
Group Blog
 
All Blogs
 

การดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สาโรจน์  วีกิจ, นพ. (2553 : 61-66) กล่าวว่า

นอกจากการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องแล้วการดูแลด้านจิตใจของผู้ป่วยก็มีความสำคัญไม่น้อยเช่นกันเพราะสภาพจิตใจของผู้ป่วยมีผลต่ออาการของผู้ป่วย การรักษาที่ได้ผลต้องทำควบคู่ระหว่างจิตใจและร่างกายซึ่งต่างก็มีส่วนสัมพันธ์ และมีอิทธิพลต่อกัน โดยเฉพาะโรคมะเร็งด้วยแล้วสภาพจิตใจของผู้ป่วยมีผลเป็นอย่างมาก

 

ผู้ป่วยโดยทั่วไปต้องการกำลังใจเป็นสำคัญโดยเฉพาะความรักความเอาใจใส่ ทำให้ผู้ป่วยมีสภาพของจิตใจพร้อมที่จะต่อสู้กับโรคร้ายอยู่เสมอฉะนั้นญาติหรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยไม่ควรทอดทิ้งผู้ป่วยหมั่นดูแลเอาใจใส่อยู่เป็นประจำเพราะอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจสำหรับผู้ป่วยให้ต่อสู้และมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

 



การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งอันมีผลกระทบต่อสภาพจิตใตของผู้ป่วย แบ่งได้ตามระยะต่าง ๆ ดังนี้
             
1. ระยะก่อนและขณะที่ได้รับทราบการวินิจฉัย
              2. การวินิจฉัยภาวะซึงเศร้า
              3. ระยะให้การรักษา
              4. ระยะติดตามการรักษา
              5. ระยะสุดท้าย


ระยะก่อนและขณะที่ได้รับทราบการวินิจฉัย
เซลล์มะเร็งที่เริ่มเกิดในอวัยวะหนึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักอยู่ในวัยที่ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว หรือประมาณช่วงอายุ 30ปีขึ้นไป ดังนั้นความตึงเครียดและกังวลต่อโรคที่ได้รับการวินิจฉัยจึงค่อนข้างมีสูงความรู้สึกก่อนการรับทราบการวินิจฉัยจึงอยู่ในภาวะกดดันพอสมควรมีความขัดแย้งในตัวเอง และสับสน อยากทราบผลการวินิจฉัยแต่ก็กังวลกับผลที่จะทราบด้วยความรู้สึก และความเข้าใจที่มีอยู่แล้วว่าผู้ที่เป็นมะเร็งจะต้องตายและไม่มีทางรักษา ผู้ป่วยจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาดังนี้
     - การปฏิเสธความจริง (Denying)
     - อารมณ์โกรธและก้าวร้าว (Aggression)
     - การต่อรอง (Bargaining)
     - การยอมรับ (Acception)
     - ระยะซึมเศร้า (Depression)

โดยในระยะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจมีระยะใดระยะหนึ่งเกิดขึ้นก่อน หรือเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้จากข้อมูลทางการแพทย์พบว่า ภาวะดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากถึงร้อยละ 25-30 ของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งศรีษะและลำคอในรายที่มีประวัติการดื่มเหล้ามากก็จะมีอัตราเสี่ยงต่อภาวะนี้และมีโอกาสฆ่าตัวตายมากขึ้น


การวินิจฉัยภาวะซึมเศร้า

Dysphoric mood คือความรู้สึกเศร้า เสียใจ หมดหวัง กังวล และ กระวนกระวาย
อารมณ์ร่วมได้แก่
     - เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
     - นอนไม่หลับ
     - อ่อนเพลีย
     - เฉื่อยชา หรือกระวนกระวาย
     - ขาดความสนใจในการทำงาน
     - ต้องการเก็บตัว
     - ขาดสมาธิเลื่อนลอย
     - คิดถึงแต่เรื่องความตาย

เมื่อเป็นในลักษณะนี้แพทย์ผู้ให้การวินิจฉัยและรักษาควรอย่างยิ่งที่จะดูลักษณะผู้ป่วยไม่มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่จะสามารถระบุได้ว่าพฤติกรรมของผู้ป่วยที่แสดงออกบ่งบอกว่าผู้ป่วยมีความรู้สึกเช่นไร

โดยทั่วไปในประเทศไทยเรายังไม่มีกฎเกณฑ์ที่แพทย์ต้องบอกการวินิจฉัยให้ผู้ป่วยทราบก่อนการรักษาเนื่องจากการศึกษา และขนบธรรมเนียมยังแตกต่างจากต่างประเทศดังนั้นก่อนที่แพทย์จะตัดสินใจบอกผู้ป่วยให้รับทราบ ควรเป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปการสร้างศรัทธาและความเชื่อถือการมีสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ป่วยกัยแพทย์จึงเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการนำไปสู่การอธิบายเพื่อแก้ไขความรู้สึกกลัว หรือสงสัย เป็นการเตรียมใจของผู้ป่วยให้อยู่ในสภาพพร้อมที่สุดในการรักษา



อย่างไรก็ตามควรบอกให้ผู้ป่วยได้รับทราบถึงการวินิจฉัยเมื่อถึงเวลาอันสมควรทั้งนี้เพราะผู้ป่วยต้องการทราบมากที่สุดการปิดบังจะทำให้เกิดข้อสงสัยและความไม่ไว้วางใจระหว่างแพทย์และผู้ป่วยมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในระยะแรก ๆ เขาควรได้รับทราบว่ามีโอกาสหายจากการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์เพราะโรคมะเร็งในระยะแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งหมายถึงว่าผู้ป่วยจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อหลุดพ้นจากความทรมานทางใจและใช้เวลาที่เหลือให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้ทั้งนี้จะต้องอยู่ในดุลยพินิจของญาติผู้ป่วยด้วยเช่นกัน


ระยะที่ให้การรักษา

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการรักษาโรคมะเร็งมีวิธีการต่าง ๆ กัน ตั้งแต่การผ่าตัด การใช้ยาเคมีบำบัดและการฉายรังสี ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยไม่ค่อยเข้าใจ และกลัวต่อภาวะแทรกซ้อนมากจากการศึกษาถึงวิธีการรักษาต่าง ๆ ในผู้ป่วยโรคมะเร็งรังสีรักษาเป็นวิธีที่ผู้ป่วยสับสนและกังวลมากที่สุด กลัวเครื่องฉายรังสีกลัวผิวหนังไหม้เกรียม กลัวผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากรังสีซึ่งมีกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะอย่างนี้ในปริมาณที่สูงพอสมควร


ระยะติดตามการรักษา

ระยะนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีความสบายใจ และมั่นใจมากขึ้นเนื่องจากผลการรักษามักจะขจัดอาการต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน เช่น อาการปวดหอบเหนื่อย หรืออาการทางระบบประสาทต่าง ๆแต่ผู้ป่วยก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับการกลับมาเป็นใหม่ หรือการกระจายของโรคดังนั้นจึงมักแสวงหาสิ่งอื่น ๆ มาเสริมสร้างกำลังใจ เช่น การใช้ยาสมุนไพรตลอดจนยาจากตำราต่าง ๆ ยาต้มซึ่งหากแพทย์ผู้ให้การรักษาไม่อนุญาตจะสร้างความขัดแย้งต่อจิตใจผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

ดังนั้นการให้ผู้ป่วยหรือญาติรับทราบว่าโรคที่รักษาขณะนี้ไม่มีความจำเป็นต้องกินยาชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากยาที่แพทย์สั่งแต่หากผู้ป่วยต้องการจะกินยาชนิดอื่น ๆ เพิ่ม ก็ควรจะกินได้ในปริมาณที่พอเหมาะที่สำคัญหากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติรีบพบแพทย์โดยทันที ปัญหาที่สำคัญคือหากโรคมะเร็งกลับมาอีก ผู้ป่วยจะมีความกังวลใจมากขึ้นมีความเชื่อมั่นในการรักษาลดลงในกรณีเช่นนี้ต้องรีบสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยต่อการรักษาอีกครั้ง ไม่เช่นนั้นผู้ป่วยและญาติจะหันความสนใจไปรักษากันเองกับหมอเถื่อนซึ่งเป็นผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ป่วยเอง

 

ระยะสุดท้าย

ระยะนี้ผู้ป่วยจะท้อแท้มากที่สุดบางครั้งมีความรู้สึกอยากตายหรือบางครั้งรู้สึกว่ายังมีเรื่องอะไรให้ต้องจัดการอีกมากในการรักษาผู้ป่วยในระยะนี้แพทย์จะอธิบายให้ญาติเข้าใจและจัดสิ่งแวดล้อมตามความพอใจของผู้ป่วย แม้แต่สถานที่ผู้ป่วยต้องการดำรงชีวิตอยู่ซึ่งที่สำคัญที่สุดควรเป็นที่บ้านมากกว่าที่โรงพยาบาลสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการมากที่สุดคือ กำลังใจ ดังนั้นการกระทำใด ๆที่จะช่วยลดอาการทางกายเป็นสิ่งที่ควรกระทำที่สุด เช่นการให้ยากลุ่มมอร์ฟีนเพื่อระงับอาการปวด โดยไม่ต้องเกรงว่าผู้ป่วยจะติดยาหากมั่นใจว่าผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายจริง ๆ

 

 

แพทย์เอง หากขาดการดูแลแม้ลดลงเพียงเล็กน้อย ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง ควรให้ความสำคัญกับผู้ป่วยโดยเฉพาะญาติหรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย จะเป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้ป่วยให้ผู้ป่วยยืนหยัดต่อสู้กับโรคมะเร็งได้เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาพจิตใจของผู้ป่วยให้ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขไร้ข้อวิตกกังวลใด ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยเอง

โรคมะเร็งสามารถรักษาให้หายขาดได้เพียงแค่ให้ความใส่ใจต่อสุขภาพของตนเองโดยผู้ที่เป็นมะเร็งเกือบทุกรายมักไม่ค่อยคำนึงถึงสุขภาพของตนเอง ซึ่งคิดเพียงว่าโรคมะเร็งคงไม่เกิดขึ้นกับตนเป็นแน่แต่เมื่อเป็นแล้วก็มักจะตรวจพบในระยะที่รักษายากเสมอ ฉะนั้นการดูแลรักษาสุขภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญของทุกคนไม่จำกัดวัยเพราะทุกวัยมีโอกาสเกิดโรคและเจ็บป่วยได้เท่าเทียมกันหากต้องการมีชีวิตที่ห่างไกลจากโรค ควรหาทางป้องกันดีกว่าการรักษาเพราะคุณภาพชีวิตที่ดีคือสิ่งที่ทุกคนต้องการ อย่าลืมว่าการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้เกิดขึ้น ต้องเริ่มที่ตนเองก่อนเสมอ

 

เอกสารอ้างอิง : สาโรจน์วีกิจ, นพ. ล้างพิษมะเร็ง. กรุงเทพมหานคร : READING CONNER, 2553.

 

 

 




 

Create Date : 17 สิงหาคม 2555    
Last Update : 20 สิงหาคม 2555 14:23:34 น.
Counter : 4889 Pageviews.  

กำลังใจสู้ภัยมะเร็ง

สาโรจน์ วีกิจ, นพ. (2553 : 67-72) กล่าวว่า

เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า ทำไมปัจจุบันคนเราจึงเป็นโรคมะเร็งกันมากขึ้น คำตอบคือ นั่นเป็นเพราะวิถีการดำเนินชีวิตของคนในยุคนี้เปลี่ยนไปในทางที่เป็นภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้น ได้แก่ การอยู่ในมลภาวะแวดล้อมซึ่งนับวันจะแย่ลง การบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด หรือผ่านขั้นตอนการผลิตและการปรุงแต่งที่พิถีพิถันมากเกินไป ทำให้คุณประโยชน์ของสารอาหารมีน้อยกว่าอาหารที่ปรุงแบบเรียบง่ายเฉกเช่นในอดีต และที่สำคัญคือ สภาวะด้านอารมณ์ จิตใจของผู้คน ซึ่งได้รับแรงกดดันในทุก ๆ ด้าน จนเกิดเป็นความเครียดส่งผลเสียต่อการทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

อย่างไรก็ตาม เมื่อมะเร็งเกิดขึ้น ไม่เพียงแต่ร่างกายของผู้ป่วยเท่านั้นที่ได้รับความทุกข์ทรมาน แต่มะเร็งยังได้เกาะกินจิตใจของผู้ป่วยและคนรอบข้างไปด้วย นั่นเป็นเพราะคนส่วนใหญ่เชื่อว่า หากเมื่อเป็นมะเร็งแล้วยากที่จะรักษาให้หายขาดไปได้ จะมีแต่ความทุกข์ทรมาน เจ็บปวดแต่เมื่อหลีกไม่พ้นจากโรคร้ายแล้ว จะต้องทำอย่างไรต่อไป และจะสู้กับมะเร็งอย่างไร

โรคร้ายนี้นอกจากจะต้องหาวิธีการรรักษาแล้วสิ่งสำคัญที่สุดในการมีชีวิตอยู่ต่อสู้กับมันคือ “กำลังใจ” เพราะถ้าผู้ป่วยไม่สู้แล้วการรักษาก็ยากที่จะเห็นผลได้

ฉะนั้นผู้ป่วยต้องพยายามทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง ส่วนผู้ใกล้ชิดก็ต้องช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยเข้มแข็งขึ้นอีก และต้องพยายามหาทุกวิถีทางให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด




กำลังใจมาจากไหน

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ผู้ป่วยมัจะมีความเครียดความกังวลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งความเครียดนี้มักมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจตามไปด้วย

โดยความเครียดจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนไฮโปทาลามัส ทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนออกมา ซึ่งในช่วงท้ายจะทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนอะดีนาลินและนอร์อะดีนาลิน และยังมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติมากขึ้น ทำให้ร่างกายเตรียมพร้อมในการต่อสู้ หรือหลีกหนี

ส่วนผลกระทบของความเคลียดต่อจิตใจ ได้แก่ เกิดอาการกระวนกระวาย ไม่มีสมาธิ ขาดความเชื่อมั่น เบื่อ วิตกกังวล คิดไปในทางร้าย คิดฟุ้งซ่าน ลืมง่าย ตัดสินใจลำบาก ส่วนผลกระทบต่อร่างกายก็ทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นเร็วและแรง หายใจไม่สะดวก กล้ามเนื้อตึง หรือปวด เหงื่อออกง่าย หน้ามืด ปวดศรีษะ ปัสสาวะบ่อย ปั่นป่วนในท้อง ส่วนผลการดำเนินชีวิตประจำวันยังเปลี่ยนไป ฉะนั้น กำลังใจสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง จึงมีความจำเป็นอย่างมาก


แพทย์ผู้ทำการรักษา

นับเป็นเรื่องสำคัญที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ผู้ป่วยต้องการกำลังใจมากจากทุกคนในการต่อสู้โรคร้าย ฉะนั้นทุกกำลังใจจึงมีค่าสำหรับผู้ป่วย >แพทย์ผู้ทำการรักษาก็มีความสำคัญไม่น้อย การให้ความเข้าใจและการดูแลอย่างดี รวมไปถึงการสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วย จึงต้องใส่ใจอย่างมาก อย่าละเลย เพราะผู้ป่วยมักมีอาการเครียดและกังวลเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว


คนรอบข้าง

ในที่นี้รวมถึงครอบครัว เพื่อน ญาติ พี่น้อง คนสนิท ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างผู้ป่วย ผู้ป่วยจะต้องเผชิญกับความเจ็บปวด และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในหลาย ๆ ด้าน ยิ่งมีความเจ็บป่วยร้ายแรงมากขึ้นเท่าใด ปัญหาที่ผู้ป่วยต้องเผชิญ ย่อมมีมากขึ้นเท่านั้น เช่น มะเร็งในระยะท้าย ๆ ผู้ป่วยต้องเผชิญหน้า และอดทนต่อการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น เดินไม่ได้ ไปขับถ่ายเองไม่ได้ เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนสร้างความอึดอัดใจ ไม่สบาย และทุกข์ใจได้ทั้งสิ้น

ขณะเดียวกัน เมื่อผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ล้วนทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งได้ในบางครั้ง หรือกำลังจะถูกทอดทิ้ง โดยเฉพาะผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยที่หมดหวังหรือผู้ป่วยที่ใกล้จะตายยิ่งทำให้ขาดความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ไป ทั้ง ๆ ที่เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการมากในยามไม่สบาย การเยี่ยมเยียนเอาใจใส่จากครอบครัว ญาติ และเพื่อน ๆ ล้วนมีผลต่อจิตใจของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ฉะนั้น การให้กำลังใจและการปลอบประโลม เอาใจใส่อย่างจริงจัง เป็นสิ่งที่คนรอบข้าง ควรปฏิบัติด้วยความจริงจังและความจริงใจของผู้ป่วย อย่ารู้สึกเบื่อหน่ายต่อความเครียด หรือความกังวลของผู้ป่วย เพราะจะเป็นการบั่นทอนกำลังใจที่เหลืออยู่ของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก






ตัวผู้ป่วย

ผู้ป่วยต้องกล้าเผชิญหน้า และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้ได้ แม้ความเครียด วิตกกังวลอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ตาม

1. การรักษาความรู้สึกที่ดีไว้ พยายามให้ตัวเองยังรู้สึกเข้มแข็งมีความหวังไม่ท้อถอย สามารถทนต่อความเจ็บปวด ไม่สบายตัวให้ผ่านพ้นไปได้ ผู้ป่วยต้องพยายามต่อสู้กับความรู้สึกที่ท้อแท้ กังวล ไม่แน่ใจ หวาดกลัว ความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า เป็นภาระแก่คนอื่น ๆ หรือแม้แต่การโทษตัวเองในการเป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วย

2. เตรียมตัวเตรียมใจยอมรับความเจ็บป่วย เพราะในอนาคตไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จะเจ็บปวดกับอาการของโรคต่อไปแค่ไหน ก็ต้องยอมรับให้ได้ ทั้งจะต้องทำใจให้มีความหวังว่าวิทยาการก้าวหน้าใหม่ ๆ หรือการรักษาใหม่ ๆ อาจจะช่วยได้ แม้การอยูกับความไม่แน่นอน ซึ่งผลอาจจะดีหรือร้ายก็ได้ และหนทางที่จะปรับจิตใจให้อยู่ในสภาพเช่นนี้ได้นั้น ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายนัก แต่การมีความหวังในทางที่ดีย่อมมีส่วนช่วยในการปรับจิตใจที่ดีขึ้น

3. สร้างกำลังใจให้กับตนเอง แม้จะรู้ว่าเป็นมะเร็งแต่อย่ายอมแพ้ อย่าสิ้นหวัง กล้าที่จะยอมรับความจริง และพร้อมที่จะยืนหยัดอยู่ต่อไป แม้มันจะเป้นไปด้วยความยากลำบากก็ตามที


เอกสารอ้างอิง : สาโรจน์ วีกิจ, นพ. ล้างพิษมะเร็ง. กรุงเทพมหานคร : READING CONNER, 2553.




 

Create Date : 12 มิถุนายน 2555    
Last Update : 13 มิถุนายน 2555 8:16:45 น.
Counter : 1703 Pageviews.  

แนวทางสร้างกำลังใจและทัศนคติที่เป็นบวก

คำพูดที่ว่า "กำลังใจดี ย่อมสร้างความคิดให้เป็นจริงได้ง่ายกว่า" เป็นคำพูดที่กล่าวได้อย่างถูกต้อง เพราะ กำลังใจ จะเป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่ชัยชนะหรือความสำเร็จได้ รวมทั้งยังจะช่วยกระตุ้นให้มีพลังในการกระทำสิ่งใดๆ แม้กระทั่งสามารถทำจินตนาการหรือความฝันให้เป็นจริงได้

แนวทางในการสร้างกำลังใจและทัศนคติในทางที่ดี หรือทางบวกนั้นมีดังนี้
1. ต้องรู้จักปฏิเสธตนเองในสิ่งที่ไม่ดี ไม่ตามใจตนเองในการคิดสิ่งไม่ดี การกระทำในสิ่งไม่ดี และการพูดในสิ่งไม่ดี

2. ต้องมีความเป็นตัวของตัวเอง มีความเชื่อมั่นในความคิดของตนและสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

3. ต้องพยายามหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ทำให้จิตใจขุ่นมัว โดยระงับความโกรธ ความกลัว ความพยาบาท และความวิตกกังวลต่างๆ

4. ต้องมีนิสัยร่าเริงแจ่มใสอยู่ตลอดเวลา ด้วยการมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน และคิดแต่สิ่งที่ดีๆ ที่ทำให้สบายใจ

5. ต้องสร้างกำลังใจจากงานที่ทำอยู่ โดยทำงานอย่างมีจุดหมาย ขยันขันแข็ง รู้จักคุณค่าของเวลา และพอใจในตำแหน่งหน้าที่ของตน

6. ต้องทำจิตใจให้มั่นคง มีสติ และสมาธิอยู่เสมอ

แนวความคิดเหล่านี้จะช่วยทำให้มีกำลังใจ
ทำให้เกิดเป็นทัศนคติในทางบวก
เพื่อที่จะสามารถต่อสู้กับปัญหาอุปสรรค
...ได้อย่างราบรื่นตลอดไป





เอกสารอ้างอิง : เบ็ญญาวัธน์. ขอให้เปี่ยมล้นกำลังใจ; (พิมพ์ครั้งที่ 14) สำนักพิมพ์ 108 สุดยอดไอเดีย. กรุงเทพมหานคร : 2549

width=339
height=33 type=audio/mid>




 

Create Date : 26 เมษายน 2551    
Last Update : 20 กรกฎาคม 2552 14:55:13 น.
Counter : 413 Pageviews.  

การบอกความจริงแบบเสริมกำลังใจให้คนไข้

ในกระบวนการสร้างกำลังใจ ก่อนอื่นผู้ที่เป็นญาติต้องตระหนักในบทบาทของตนเอง เพราะปรากฏอยู่บ่อยๆ ว่า คนที่สูญเสียกำลังใจก่อนใครเพื่อน ก็คือตัวญาติๆ นั้นเอง และก็เอาความคิดนี้ไปคิดแทนคนไข้ คิดว่าถ้าคนไข้รู้แล้วจะไม่มีกำลังใจ ในกรณีเช่นนี้ คนที่จะต้องสร้างเสริมกำลังใจก่อนอื่น ก็คือญาติของคนไข้นั่นเอง เพราะในภาวะวิกฤตเช่นนี้ ถ้าญาติเองไม่มีกำลังใจ จะเป็นหลักยึดให้คนไข้ได้อย่างไรในการเสริมกำลังใจต่อสู้กับมะเร็ง

แนวทางการบอกความจริงกับคนไข้
ทีนี้วิธีที่หมอ (หรือญาติ) อาจใช้คำพูดในแนวนี้เพื่อให้คนไข้รับรู้ความจริงคือ :
“คุณวิไล (คุณแม่) ทราบไหมครับว่า คุณวิไล (คุณแม่) เป็นอะไร”
คนไข้อาจตอบว่า “ทราบแล้วว่าเป็นมะเร็ง”
บางคนอาจตอบว่า “เขาบอกว่าเป็นเนื้อร้าย” บ้างก็ว่า “เป็นเนื้องอก”
ถ้าหมอและญาติๆ ได้ตกลงกันแล้วว่า ควรจะบอกคนไข้ ก็ควรจะพูดกับคนไข้ต่อไปว่า
“ความจริงก็คือ คุณวิไล (คุณแม่) เป็นมะเร็ง...แต่นั้นไม่ได้แปลว่า เราจะต้องยอมแพ้กับมันนะครับ เดี๋ยวนี้มีคนเป็นมะเร็งเยอะแยะไปที่อยู่รอดปลอดภัย หรือมีอายุยืนยาวได้ ถ้าเราร่วมมือกัน ...มีหมอหลายคนทั้งที่โรงพยาบาลที่อาจจะใช้การผ่าตัด การให้เคมีบำบัดหรือรังสี (สุดแท้แต่ว่าคนไข้ได้รับแผนการรักษาแบบใด) มาช่วยรักษา...มาช่วยรักษา...ยังมีวิธีการทางธรรมชาติบำบัด ซึ่งมีวิธีควบคุมอาหาร การออกกำลังกายพอสมควร และการฝึกสมาธิ มาช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้และเสริมการรักษาในโรงพยาบาลให้ได้ผลยิ่งขึ้น ทั้งลดผลข้างเคียงจากเคมีหรือรังสีให้บรรเทาเบาบางลง...คุณวิไล (คุณแม่) มีลูกๆ ที่จะช่วยคอยดูแลให้กำลังใจ และพากันปฏิบัติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ได้ผลยิ่งขึ้นไปอีก...แต่ทั้งหมดนี้จะได้ผล เราทุกคนต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราอยากได้ความร่วมมือจากคุณวิไล (คุณแม่) เอง ก่อนอื่นคุณวิไล (คุณแม่) ต้องไม่ท้อแท้ ตั้งใจอย่างเต็มที่ในทุกๆ วิธีการที่เราจะทำร่วมกัน...คนอื่นยังชนะมะเร็งได้เลย (พร้อมยกตัวอย่างบุคคลบางคนที่เอาชนะมะเร็งได้) คุณวิไล (คุณแม่) ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ชนะมะเร็ง

ข้อดีข้อเสียของการบอกความจริงแบบเสริมกำลังใจ
การบอกผลการวินิจฉัยแก่คนไข้ด้วยวิธีนี้มีผลคือ

ข้อดี
- คนไข้ได้รู้ความจริงอย่างนุ่มนวล
- ลดความเครียดในตัวคนไข้และญาติ
- แพทย์ทำการรักษาได้ถนัดมือ
- ได้รับความร่วมมือจากคนไข้อย่างดี ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไข้
- สร้างเสริมความหวังใหม่ๆ ให้กับคนไข้ที่ไม่ใช่การหลอกลวง หรือโกหก
- คนไข้จะได้ตระเตรียมตัวเอง
- การที่คนไข้ได้ตระหนักในความเป็นอนิจจังของสังขาร และตระเตรียมตนเองทางจิตวิญญาณ ยังอาจส่งผลดีถึงขั้นที่เข้าถึงโลกุตรธรรม อันเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตอีกด้วย

ข้อเสีย
- การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของคนไข้อาจมีอยู่บ้างในระยะต้น ซึ่งคนไข้อาจใช้เวลาสักไม่กี่วันหรือสักอาทิตย์หนึ่งก็มักจะปรับตัวได้

กุญแจสำคัญในการบอกความจริงแก่คนไข้ โดยมิให้สูญเสียกำลังใจ คือ
1. แพทย์หรือญาติผู้ที่จะบอกแก่คนไข้ ตัวเองต้องมีกำลังใจ มีความเชื่อมั่นว่า วิธีการต่างๆ ที่ทุกฝ่ายมีอยู่จะสามารถช่วยคนไข้ได้ไม่ระดับใดก็ระดับหนึ่ง ทั้งในระดับจิตสำนึกและในระดับจิตใต้สำนึก
2. บอกกับคนไข้ด้วยความจริง ให้ข้อมูลเชิงบวก แต่ไม่ใช่การโกหกคนไข้
3. บอกคนไข้ในเรื่องที่เป็นมะเร็ง เพื่อคนไข้ได้ประจักษ์ความจริงและได้ใช้ศักยภาพของตนเอง เสริมการรักษา แต่ไม่จำเป็นต้องบอกระยะของโรค
4. ต้องพลิกแพลงและหลากหลายในการโน้มน้าวจิตใจคนไข้ให้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ทั้งต้องรู้จักสรรหาสรรพวิธีที่เป็นหนทางรักษาสายหลักและการรักษาทางเลือกให้เหมาะกับแต่ละคน แม้แต่ใช้หลักธรรมะมาช่วยในชี้นำคนไข้ ก็เป็นสิ่งที่ดี
5. ปรากฏอยูบ่อยๆ ว่า เมื่อคนไข้รับรู้ความจริง แทนที่จะเสียกำลังใจ กลับตอบในทำนองว่า “เออ ฉันก็คิดไว้เหมือนกันว่าฉันต้องเป็นมะเร็งแน่ ไม่เป็นไรหรอก เพราะเราก็อยู่มานานแล้ว ผ่านโลกมามากสู้ได้ก็สู้ต่อ สู้ไม่ได้ก็ถือว่าเราทำบุญมาเพียงเท่านี้ ลูกๆ ก็โตหมดแล้ว ไม่ต้องมีห่วงอะไร” ผลก็คือคนไข้กลับกลายเป็นคนให้กำลังใจกับลูกๆ เสียเอง

ข้อยกเว้น

มีคนไข้บางรายที่การบอกผลวินิจฉัย ไม่เป็นผลดีในเรื่องกำลังใจแก่คนไข้เลย ก็อาจต้องยกเว้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ดังต่อไปนี้ คือ :
1. คนไข้ที่ด้อยการศึกษา พูดไปก็ไม่เข้าใจ ถึงอย่างก็ไม่มีบทบาทร่วมในการรักษา
2. คนไข้เป็นคนดื้อรั้น และมีความคิดเชิงลบ
3. คนไข้เป็นเด็กเล็กที่ไม่รู้ประสีประสา เป็นโรคจิต หรือปัญญาอ่อนที่ไม่สามารถใช้ความคิดเชิงเหตุผลในหารกำหนดบทบาทของตนเอง
คนไข้ลักษณะดังกล่าวแล้ว ย่อมไม่จำเป็นต้องบอกการวินิจฉัย


เอกสารอ้างอิง :
นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. มะเร็ง เสริมรักษา เคมี-รังสีบำบัด ด้วยธรรมชาติวิธี, (พิมพ์ครั้งที่ 5) : กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์รวมทรรศน์, 2547.




 

Create Date : 11 ตุลาคม 2550    
Last Update : 20 กรกฎาคม 2552 14:54:34 น.
Counter : 1779 Pageviews.  

การเสริมสร้างกำลังใจแก่คนไข้มะเร็ง

ปัญหาการสูญเสียกำลังใจ
การสูญเสียกำลังใจ เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วินาทีแรกของการวินิจฉัย ไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นการรักษา มีความจริงมากมายที่พิสูจน์ว่า คนไข้ที่มีกำลังใจดี สามารถผ่านวิกฤติของชีวิต และช่วยให้ผลการรักษาโรคดีขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้เป็นก่ายกอง กำลังใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ
จะบอกคนไข้หรือไม่
ทันทีที่วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง แพทย์มักบอกกับญาติก่อน และส่วนใหญ่แล้วญาติคนไข้มักตั้งความหวังกับแพทย์ไว้สูง โดยหวังว่าแพทย์จะรักษาคนไข้ให้หายจากโรคได้ พวกเขาลืมไปว่า มะเร็งเป็นโรคของระบบ มีปัจจัยมากมายทั้งอาหารการกิน การดำรงชีวิต และควเกิดคามรู้สึกนึกคิด แต่ตรงกันข้ามกลับคิดว่า มีการรักษาที่สำเร็จรูปเป็นแพ็กเกจ ด้วยระบบไฮเทคโนโลยีอย่างใหม่ มียาเคมีดีๆ มักคิดกันเองอีกว่า ถ้าคนไข้รับรู้ว่าตนป่วยเป็นมะเร็ง จะสูญเสียกำลังใจ เป็นเหตุให้ร่างกายทรุดลง ด้วยเหตุฉะนี้ ญาติคนไข้ส่วนมากมักจะขอร้องไม่ให้บอกคนไข้ว่าเป็นมะเร็ง

ข้อดีข้อเสียของการปกปิดความจริงกับคนไข้
การปกปิด ไม่บอกคนไข้ว่าเป็นมะเร็งย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี
- หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนใจคนไข้ เพื่อป้องกันมิให้สูญเสียกำลังใจ ชั่วระยะเวลาหนึ่ง
- จัดการเรื่องการรักษาให้คนไข้ได้ถนัดใจของคณะแพทย์และญาติ โดยที่คนไข้ไม่ต้องรับรู้ด้วย

ข้อเสีย
- เกิดความกังวลใจทั้งตัวคนไข้และญาติๆ แม้กระทั่งแพทย์ผู้รักษาเอง เพราะต้องหาเหตุผลปิดบังความจริง
- เกิดท่าทีลับๆ ล่อๆ ต่อหน้าคนไข้และลับหลังคนไข้ ทำให้คนไข้ยิ่งระแวงสงสัย เกิดอาการกินไม่ได้ นอนไม่หลับ และยิ่งเพิ่มความเครียดแก่คนไข้เป็นทบทวี
- ไม่ได้รับความร่วมมือจากคนไข้ เมื่อไรที่การรักษาเกิดอุปสรรค เกิดผลข้างเคียง กระทั่งคนไข้ปฏิเสธการรักษา
- ส่วนใหญ่ปกปิดไปได้ระยะหนึ่ง สุดท้ายเมื่ออาการหรือผลข้างเคียงมากขึ้น ก็ต้องบอกความจริงกับคนไข้ ซึ่งในภาวะนั้น ทั้งแพทย์และญาติต่างได้สูญเสียความไว้วางใจจากคนไข้ไปเสียแล้ว
- ในกรณีที่ต้องใช้การ่วมรักษาด้วยการแพทย์แผนธรรมชาติต่างๆ เช่น ต้องเปลี่ยนอาหารการกิน ต้องสวนลำไส้ ต้องออกกำลังกายในบางระดับ ต้องฝึกสมาธิ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่คนไข้ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมผิดไปจากที่เคยปฏิบัติมา มักจะไม่ได้รับความร่วมมือจากคนไข้
- วิธีร่วมรักษาบางอย่างจะทำไม่ได้ เช่น การฝึกสร้างโปรแกรมจิตต้านมะเร็ง ซึ่งต้องอาศัยการสร้างจินตนาภาพในการกระตุ้นภูมิต้านทานต่อสู้เซลล์มะเร็งในตัวเอง
- คนไข้ได้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไป และกระบวนการรักษาทั้งกระบวนก็ได้สูญเสียศักยภาพในส่วนของคนไข้เอง ที่จะสร้างเสริมกระบวนการฟื้นคืนสุขภาพภายในตัวของเขาเอง ได้แต่อาศัยปัจจัยภายนอก ซึ่งทำให้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการรักษาลดน้อยลง

เอกสารอ้างอิง : นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. มะเร็ง เสริมรักษา เคมี-รังสีบำบัด ด้วยธรรมชาติวิธี, (พิมพ์ครั้งที่ 5) : กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์รวมทรรศน์, 2547.




 

Create Date : 11 ตุลาคม 2550    
Last Update : 20 กรกฎาคม 2552 14:53:08 น.
Counter : 564 Pageviews.  

1  2  

Valentine's Month


 
muansuk
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 82 คน [?]




blog counter
blog counterDiseño Web
Share on Facebook



 Follow Me on Twitter
 คลิ๊ก


 ลงนามสมุดเยี่ยม muansuk blog ครับ คลิ๊ก




“ทาน ศีล ภาวนา ธรรมทั้ง 3 นี้
เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์
และเป็นรากเหง้าของพระศาสนา”

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต




“ถ้าเรารู้เรื่องธรรมดาของโลก และรู้จักความเป็นจริงของธรรมแล้ว
เราก็จะไม่ต้องมีความยุ่งยากในการเป็นอยู่
เรื่องภายนอกนั้น ถึงเราจะศึกษาให้มีความรู้สักเท่าไรๆ
ก็ไม่ทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้
สู้การเรียนรู้จิตใจของตนอยู่ภายในวงแคบๆ นี้ไม่ได้”

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร




“… อย่าไปอยากรู้เรื่องของคนอื่นมันเป็นทุกข์
ให้สนใจเรื่องของตัวเอง
คือเรื่องของกายกับใจ
ดูให้มันชัด …”

หลวงปู่เพียร วิริโย




“… สิ่งใดมันล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้ว หมดไปแล้ว
ไม่ควรเอามาคิด มาติดอยู่ในใจ ละทิ้งให้หมด
ส่วนว่าอารมณ์อันเป็นอนาคตกาล
ดีร้ายประการใด ทั้งทางโลก และทางธรรม
สิ่งนั้นก็ยังอยู่ข้างหน้า คือยังไม่มาถึง
เวลาปัจจุบัน คือ เป็นเวลาเรานั่งภาวนา ฟังธรรม
สงบกาย สงบวาจา สงบจิต สงบใจ อยู่นี้แหละ
เป็นธรรมะปัจจุบัน ให้ระลึกภาวนาทุกลมหายใจเข้าออก...”

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร




“... ให้รักษาศีล
ให้รู้จักพิจารณา เกิด แก่ เจ็บ ตาย
รู้จักแก้ไขจิตของตน ... ”

หลวงปู่จาม มหาปุณฺโญ





หลวงพ่อชา สุภทฺโท : ปล่อยวาง 1





พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร : ธรรมสู่ใจ





หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ : ไม่ยอมละ





ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือมุตโตทัย-อาจาโรวาท โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร (PDF) (9.25 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ฝากไว้ บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล (โดย พระโพธินันทมุนี) (PDF) (625 KB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมธาตุ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (13.38) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือชาติสุดท้าย (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (6.97) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์ ชีวประวัติ คติธรรม และปฏิปทา พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (12.82 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (14.68 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือไม่มาเกิดมาตายเรียกว่าชาติสุดท้าย (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (4.72 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงตา พระผู้สืบสานอริยวงศ์ รวบรวมโดยคณะศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (50.51 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือกายคตาสติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (10.8 MB) คลิ๊ก
 ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมปกครองใจ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป (PDF) (11.47 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือปัญญาอบรมสมาธิ โดยท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (1.29 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงตานิพพาน (พิธีพระราชทานเพลิงถวายสรีระสังขารหลวงตามหาบัวญาณสมฺปนฺโน) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมะทะลุโลก โดยท่านพ่อลี ธมฺมธโร (PDF) (3.18 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือท่านพ่อลี ธมฺมธโร พระอริยเจ้าผู้มีพลังแก่กล้า (PDF) (30.21 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่เล่าเรื่อง (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรม...ย้ำเตือน โดยหลวงปู่เพียร วิริโย (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมพระเพียร วิริโย เป็นเพชรน้ำหนึ่งเพราะความพากเพียร (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (8.68 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมพเนจร (หลวงปู่จันทา ถาวโร) (PDF) (30.39 MB) คลิ๊ก Download หนังสือหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง (PDF) (13.58 MB) คลิ๊ก
Download หนังสือพระธรรมเทศนา หลวงพ่อชา สุภัทโท (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือสุภัททานุสรณ์ ชุด..จาริกสู่ประเทศอังกฤษ (PDF) (21.06 MB) คลิ๊ก Download หนังสือธรรมะหลวงปู่หล้า เขมปัตโต (PDF) (8.5MB) คลิ๊ก Download หนังสือสันติธมฺโมบูชา โดยหลวงปู่ฟัก สันติธมฺโม (PDF) (37.97 MB) คลิ๊ก Download หนังสือหนีนรก โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (PDF) คลิ๊ก
Download หนังสือสังโยชน์ 10 โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวัดป่าบ้านตาด (PDF) (10.72 MB) ( คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือเศรษฐีธรรม (หลวงปู่ลี กุสลธโร) (PDF) (6.83 MB) ( คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือชีวิตนี้น้อยนัก โดยสมเด็จพระญาณสังวร (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือทำอย่างไรจะหายโกรธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือภูมิธรรมชาวพุทธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระหลวงตา (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (7.98 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือจิตตวิชา หลักความรู้แจ้งทางจิตต์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) (PDF) (3.97 MB) คลิ๊ก Download หนังสือเปิดใจรับความสุข โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก Download E-Book ว.วชิรเมธี คลิ๊ก




ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ โครงการบูรพาจารย์ (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ประวัติ ข้อวัตร และปฏิปทา (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 1) (PDF) (12.5 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download):  หนังสือหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม พระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ในยุคปัจจุบัน (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 2) (PDF) (15.77 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่แหวน สุจิณโณ (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 3) (PDF) (19.12 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ขาว อนาลโย (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 4) (PDF) (12.53 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระครูวิเวกพุทธกิจ หลวงปู่ใหญ่เสาร์ กนฺตสีโล พระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 5) (PDF) (12.13 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอน 1) (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 6) (PDF) (24.41 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอน 2) (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 7) (PDF) (43.49 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 8) (PDF) (70.26 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ชอบ ฐานสโม (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 9) (PDF) (10.17 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 10) (PDF) (10.17 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ฝั้น อาจาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 11).pdf (PDF) (14.3 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 12).pdf (PDF) (13.41 MB) คลิ๊ก




ดาวน์โหลดหนังสือวิธีปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนากัมมัฏฐาน (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (1.05 MB)คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): แนวทางปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 2 (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) (PDF) (5.75 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): เรื่องของลม (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) (PDF) (271.99 KB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวิธีเดินจงกรมภาวนา-นั่งสมาธิภาวนา โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (9.18 MB) คลิ๊ก




ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ สำหรับผู้ป่วย, ญาติ และผู้รักษา (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมะสำหรับผู้ป่วย โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือกายหายไข้ ใจหายทุกข์ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก
Download หนังสือรักษาใจยามป่วยไข้ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือโพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือนึกถึงความตายสบายนัก โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก




ดาวน์โหลดหนังสือพระไตรปิฎก :

Download หนังสืออริยวินัย (PDF) (9.27 MB) คลิ๊ก




ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะทั่วไป (Download E-Book) :

Download หนังสืออริยวินัย (PDF) (9.27 MB) คลิ๊ก








Google

 ศีลและกรรมบถ คลิ๊ก
 พระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี คลิ๊ก ธรรมบรรยาย และธรรมนิพนธ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน คลิ๊ก
 รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล คลิ๊ก วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี (หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก



 กำลังใจสู้มะเร็ง คลิ๊ก การดูแลสภาพจิตใจผู้ป่วยมะเร็ง คลิ๊ก





ดาวน์โหลด (Download): วารสาร นิตยสาร และสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง:

ดาวน์โหลด (Download) : วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 18, ฉบับที่ 1 ปี 2555 (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 17, ฉบับที่ 1 ปี 2554 (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ Cancer in Thailand Volume.5, 2001-2003 (PDF) คลิ๊ก





ดาวน์โหลด (Download): เอกสาร, คู่มือมะเร็ง และที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือ เกี่ยวกับมะเร็ง ที่น่าสนใจ (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับเคมีบำบัด (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับรังสีรักษา, การดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา และอื่น ๆ (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือควบคุมอาการปวดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัว, อาการปวดจากโรคมะเร็ง (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง, การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่บ้าน (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งปอด (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งเต้านม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งเต้าตับ (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : สมาธิบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง (วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): แนวทางการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (PDF) คลิ๊ก




ดาวน์โหลด (Download) : เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด (2547) (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอด (2549) (ศ.พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ และคณะ) (PDF) คลิ๊ก





ลิงค์ (Link): เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับมะเร็ง

ลิงค์ (Link): การตรวจวินิจฉัยวิธีใหม่ด้วย PET-CT สแกน โดย รศ.นพ.สุภัทรพร เทพมงคล คลิ๊ก ลิงค์ (Link): Bone Scan: การตรวจสแกนกระดูก (พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม; คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (PDF) คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : การผ่าตัดมะเร็งทำให้โรคแพร่กระจายจริงหรือ (รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): ผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิ๊ก ลิงค์ (Link): ความรู้เกี่ยวกับรังสีรักษา การฉายรังสีและเครื่องมือทางรังสีรักษา (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): สูตรอาหารต้านมะเร็ง (เอื้อเฟื้อโดย น.พ.สำราญ อาบสุวรรณ; ผู้หายจากมะเร็งปอดระยะสุดท้าย) : ข้อมูลจาก วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก


 ลิงค์ (Link): การตรวจ MRI คลิ๊ก





ลิงค์ (Link): การแพทย์ทางเลือก, การแพทย์แผนไทย และธรรมชาติบำบัด

ลิงค์ (Link): วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร (หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก ลิงค์ (Link): การแพทย์ทางเลือก บีเมสส คลินิก จังหวัดนครราชสีมา (นพ.สำราญ อาบสุวรรณ : ผู้หายจากมะเร็งปอดระยะสุดท้าย) คลิ๊ก ลิงค์ (Link): วิถีไทยคลินิกการแพทย์แผนไทย กรุงเทพมหานคร (อาจารย์เภสัชกร มงคลศิลป์ บุญเย็น) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): Gerson Institute
 (รักษาตามแนวธรรมชาติบำบัด) คลิ๊ก





Link: ลิงค์ หน่วยงาน, สถาบัน, องค์กร และที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง

ลิงค์ (Link) : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิ๊ก
ลิงค์ (Link) : สถานวิทยามะเร็งศิริราช คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : โครงการโรคมะเร็ง คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คลิ๊ก
ลิงค์ (Link) : วัดคำประมง จ.สกลนคร (หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก



 http://www.cancer.gov: National Cancer Institute คลิ๊ก http://www.eortc.be: European Organisation for Research and Treatment of Cancer คลิ๊ก http://www.oncolink.org: OncoLink (University of Pennsylvania) มีข้อมูลข่าวสารมากมาย และได้ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบโดย editorial board ของ OncoLink แล้ว, มีข่าวใหม่ประจำสัปดาห์เกี่ยวกับโรคมะเร็ง, บทคัดย่อใหม่ของการวิจัยโรคมะเร็งที่ตีพิมพ์, การประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ฯลฯ คลิ๊ก
 http://www.iarc.fr/: The International Agency for Research on Cancer (IARC) คลิ๊ก http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed: Pubmed เป็นเครื่องมือค้นหาฐานข้อมูล เรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล MEDLINE ซึ่งประกอบด้วยแหล่งอ้างอิง, บทคัดย่อ และบทความตัวเต็มทางวิทยาศาสตร์และชีวเวชศาสตร์ คลิ๊ก






Link: ลิงค์ หน่วยงาน, สถาบัน, องค์กรด้านการสาธารณสุข และที่เกี่ยวข้อง

 กระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก





 องค์การเภสัชกรรม คลิ๊ก
 กรมสุขภาพจิต คลิ๊ก

 สภากาชาดไทย คลิ๊ก



แพทยสภา คลิ๊ก ทันตแพทยสภา คลิ๊ก สภาเทคนิคการแพทย์ คลิ๊ก สภากายภาพบำบัด คลิ๊ก สภาเภสัชกรรม คลิ๊ก สภาการพยาบาล คลิ๊ก



 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คลิ๊ก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) คลิ๊ก



 สำนักงานประกันสังคม คลิ๊ก






ดาวน์โหลด (Download): กฎหมาย, ประกาศ, ระเบียบ, ข้อบังคับ, คำสั่ง

ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download) : ข้อบังคับแพทยสภา คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : ข้อบังคับ, ประกาศ และระเบียบ ทันตแพทยสภา คลิ๊ก



ลิงค์ (Link) : ค้นหาราชกิจจานุเบกษา : ค้นหาพระบรมราชโองการ, พระราชบัญญัติ, พระราชกำหนด, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, ประกาศ, ระเบียบ, ข้อบังคับ และคำสั่ง คลิ๊ก





ดาวน์โหลด (Download): เอกสารข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญ

ดาวน์โหลด (Download) : สิทธิผู้ป่วย คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : ใบรับรองแพทย์ คลิ๊ก





ลิงค์ (Link): การเดินทาง, แผนที่, ตารางเวลา และการส่งกลับทางอากาศ :

 การบินไทย (Thai Airways) คลิ๊ก นกแอร์ (Nok Air) คลิ๊ก แอร์เอเชีย (Air Aisa) คลิ๊ก บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) คลิ๊ก รถไฟฟ้า BTS คลิ๊ก รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : (รถไฟฟ้าใต้ดิน)
คลิ๊ก การรถไฟแห่งประเทศไทย : จำหน่ายตั๋วล่วงหน้า, ตารางเวลาเดินรถและราคาค่าโดยสาร, ระบบติดตามขบวนรถ คลิ๊ก เรียกแท็กซี่ (Taxi) คลิ๊ก


 ตรวจสอบ, คำนวณ ระยะทาง และพิมพ์แผนที่ คลิ๊ก ตรวจสอบ, หาพิกัดดาวเทียม
 GPS คลิ๊ก ตรวจสอบสภาพการจราจร  Near Real Time คลิ๊ก
 ตรวจสอบสถานการณ์น้ำกับ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิ๊ก ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วมทางหลวง โดยกรมทางหลวง คลิ๊ก ตรวจสอบเวลาการเดินรถไฟ คลิ๊ก
 ค้นหารถประจำทาง คลิ๊ก เส้นทางการเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลิ๊ก เส้นทางการเดินรถไฟฟ้า BTS คลิ๊ก
 ท่าขึ้นรถตู้ กรุงเทพ ฯ (และที่ใกล้เคียง) – ต่างจังหวัด คลิ๊ก ค้นหาสายรถตู้ คลิ๊ก เรือด่วนเจ้าพระยา คลิ๊ก






ลิงค์ (Link): หมายเลขโทรศัพท์, การติดต่อสื่อสาร และการขนส่ง

 YellowPages (เยลโล่เพจเจส) : ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ คลิ๊ก

 หอพัก สกสค. (หอพักคุรุสภา) คลิ๊ก



 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 คลิ๊ก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) คลิ๊ก AIS คลิ๊ก DTAC คลิ๊ก Truemove คลิ๊ก ไปรษณีย์ไทย : บริการด้วยใจ เชื่อมไทย เชื่อมโลก คลิ๊ก







ลิงค์ (Link): ค้นหาแผนที่


 Google Map: กูเกิ้ล แม็ฟส์ คลิ๊ก Maps.com: แม็ฟส์ ดอท คอม คลิ๊ก



 ค้นหาค้นหาแผนที่โรงพยาบาล คลิ๊ก ค้นหาค้นหาแผนที่โรงพยาบาล คลิ๊ก
 ค้นหาสถานีบริการ LPG คลิ๊ก ค้นหาสถานีบริการ NGV คลิ๊ก







Facebook: เฟสบุ๊ค – เข้าระบบ, ลงทะเบียน หรือเรียนรู้เพิ่มเติม คลิ๊ก Twitter: ทวิตเตอร์ – ลงชื่อเข้าใช้งาน คลิ๊ก YouTube: ยูทูป – เข้าใช้งาน คลิ๊ก Wikipedia: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี คลิ๊ก ดาว์นโหลด (Download) : Adobe Reader คลิ๊ก Google Map: กูเกิ้ล แม็ฟส์ คลิ๊ก ดาว์นโหลด (Download) Adobe Flash Player คลิ๊ก





สมาทานศีล 5



หลวงพ่อชา สมาทานศีล 5



พุทธมนต์, พุทธคุณ ๑๐๘ นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโม



ทำวัตรเช้า นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโม



ทำวัตรเย็น นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโม



ทำวัตรเย็น นำสวดโดย หลวงพ่ออุทัย สิริธโร



พาหุงมหากา นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโม



บทสวดพระคาถาชินบัญชร



บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก



บทสวดโพชฌังคปริตร



พระคาถาสักกัตวา



หลวงพ่อชา สอนการทำสมาธิ



หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 3/9



หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 4/9



หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 1



หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 2



หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 3



หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 4



หลวงพ่อพุธ ฐานิโย สอนกรรมฐาน









ลิงค์ (Link): ข่าวสาร, ข้อมูล, บทความเกี่ยวกับน้ำท่วม



 แจ้งขอความช่วยเหลือ (Thaiflood.com) คลิ๊ก




Thaiflood

 18 วิธีรับมือน้ำท่วม คลิ๊ก การเตรียมการก่อนน้ำท่วม คลิ๊ก การรับมือระหว่างน้ำท่วม คลิ๊ก
 การเตรียมการอพยพ คลิ๊ก ข้อมูลดาวเทียมแสดงอุทกภัยประเทศไทย (ข้อมูลจาก GISTDA) คลิ๊ก ภาพแสดงระดับความสูงต่ำของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อการวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของมวลน้ำ คลิ๊ก
 วิกฤตการณ์น้ำท่วมประเทศไทย 2554 (Crisis Map) คลิ๊ก ตรวจสอบแผนที่น้ำท่วมกับ esri Thailand คลิ๊ก สถานการณ์น้ำในเขื่อน คลิ๊ก
 ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วมทางหลวง โดยกรมทางหลวง คลิ๊ก แผนที่เส้นทางหนีน้ำท่วมจาก กทม.ไป ภาคเหนือ, อีสาน คลิ๊ก รวมข้อมูล ที่จอดรถหนีน้ำท่วม สำหรับผู้ประสบอุทกภัย คลิ๊ก
 เทคนิควาง “กระสอบทราย” สู้น้ำท่วม คลิ๊ก
 การป้องกันน้ำเข้าบ้าน และวิธีอุดปิดช่องทางน้ำเข้าบ้าน คลิ๊ก เมื่อต้องขับรถลุยน้ำ น้ำท่วม!!! และเมื่อรถตกน้ำควรปฏิบัติอย่างไร คลิ๊ก การทำเรืออย่างง่าย ๆ คลิ๊ก
 “ตะคริว” กับการเรียนรู้สู้ภัยน้ำท่วม คลิ๊ก การปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Cardio Life Support : BCLS) (กรมแพทย์ทหารเรือ) คลิ๊ก จะช่วยคนจมน้ำได้อย่างไร (ศ.พญ.วันดี วราวิทย์) คลิ๊ก


ดาวน์โหลด (Download): เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับน้ำท่วม

ดาวน์โหลด (Download): Flood Fighting Methods (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): British Columbia Flood Plan (BC Flood Plan) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): Fact Sheet Floods (FEMA) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (จัดทำโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): คู่มือรับมือน้ำท่วมไม่ยาก (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): โรคที่มากับน้ำท่วม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): อีกทางเลือกหนึ่งของชูชีพอย่างง่าย (สามารถทำเองได้) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): การใช้ถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม (รศ.ดร.อมร พิมานมาศ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): 6 แนวทางกันนํ้าท่วมเข้าบ้าน (รศ.ดร.อมร พิมานมาศ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): รวมวิธีป้องกันรถจากภัยน้ำท่วม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): “ผนึกกำลัง ร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม” การเตรียมตัวเตรียมใจก่อนภัยน้ำท่วม ฉบับประชาชน (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (PDF) คลิ๊ก




หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ :




 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คลิ๊ก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คลิ๊ก หนังสือพิมพ์คมชัดลึก คลิ๊ก หนังสือพิมพ์ข่าวสด คลิ๊ก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง คลิ๊ก

 TV 3 คลิ๊ก TV 5 คลิ๊ก TV 7 คลิ๊ก ModerNine TV คลิ๊ก Thai PBS คลิ๊ก



Ayutthaya Thai Flood 2011



น้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2485 (Bangkok floods in 1942)



Nuidears Flood Control



mobile flood barrier



ถุงคลุมรถ



ข้อควรปฏิบัติขับรถช่วงน้ำท่วม



Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 1/5 (23 ต.ค.54



Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 2/5 (23 ต.ค.54



Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 3/5 (23 ต.ค.54)



Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 4/5 (23 ต.ค.54)



Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 5/5 (23 ต.ค.54)



Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม - พบหมอบ้าน 1/6 (22 ต.ค.54)



เพลง ประสบทุกข์ ประสบภัย ฝ่าไปด้วยกัน (ขับร้องโดย พนักงานไทยพีบีเอส



เพลงน้ำใจไทย (ขับร้องโดย แอ๊ด คาราบาว)



Friends' blogs
[Add muansuk's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.