ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ คน ทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และก็ดับไป ขอมีกำลังใจที่เต็มเปี่ยมและเข้มแข็ง มีสติที่ตั้งมั่น ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม, ทุกสิ่งเป็น อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา, การนำข้อมูลไปใช้ต้องใช้หลักกาลามสูตร. Group Blog จำนวน 215 Group Blog : รวมข้อมูลทั้งหมด 525 เรื่อง (Click (คลิ๊ก) ตรงกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีฟ้า หรือเครื่องหมายสามเหลี่ยมของกล่องสี่เหลี่ยม (ทางด้านขวามือ) (มีข้อมูลอยู่ในนั้นครับ) "ขอขอบคุณเจ้าของผลงานต่างๆ และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อการศึกษา เรียนรู้ และการวิจัยเท่านั้น"
Group Blog
 
All Blogs
 

Gene therapy

From Wikipedia, the free encyclopedia (//en.wikipedia.org/wiki/Gene_therapy)

Jump to: navigation, search

Gene therapy is the insertion of genes into an individual's cells and tissues to treat a disease, and hereditary diseases in which a defective mutant allele is replaced with a functional one. Although the technology is still in its infancy, it has been used with some success. Antisense therapy is not strictly a form of gene therapy, but is a genetically-mediated therapy and is often considered together with other methods.Gene therapy using an Adenovirus vector. A new gene is inserted into an adenovirus vector, which is used to introduce the modified DNA into a human cell. If the treatment is successful, the new gene will make a functional protein.

Background
On September 14, 1990 at the U.S. National Institutes of Health W. French Anderson, M.D., and his colleagues R. Michael Blaese, M.D., C. Bouzaid, M.D., and Kenneth Culver, M.D., performed the first approved gene therapy procedure on four-year old Ashanthi DeSilva. Born with a rare genetic disease called severe combined immunodeficiency (SCID), she lacked a healthy immune system, and was vulnerable to every passing germ or infection. Children with this illness usually develop overwhelming infections and rarely survive to adulthood; a common childhood illness like chickenpox is life-threatening. Ashanthi led a cloistered existence -- avoiding contact with people outside her family, remaining in the sterile environment of her home, and battling frequent illnesses with massive amounts of antibiotics.

In Ashanthi's gene therapy procedure, doctors removed white blood cells from the child's body, let the cells grow in the lab, inserted the missing gene into the cells, and then infused the genetically modified blood cells back into the patient's bloodstream. Laboratory tests have shown that the therapy strengthened Ashanthi's immune system by 40%; she no longer has recurrent colds, she has been allowed to attend school, and she was immunized against whooping cough. This procedure was not a cure; the white blood cells treated genetically only work for a few months, after which the process must be repeated (VII, Thompson [First] 1993). As of early 2007, she was still in good health, and she was attending college. However, there is no consensus on what portion of her improvement should be attributed to gene therapy versus other treatments. Some would state that the case is of great importance despite its indefinite results, if only because it demonstrated that gene therapy could be practically attempted without adverse consequences.[1]

Although this simplified explanation of a gene therapy procedure sounds like a happy ending, it is little more than an optimistic first chapter in a long story; the road to the first approved gene therapy procedure was rocky and fraught with controversy. The biology of human gene therapy is very complex, and there are many techniques that still need to be developed and diseases that need to be understood more fully before gene therapy can be used appropriately. The public policy debate surrounding the possible use of genetically engineered material in human subjects has been equally complex. Major participants in the debate have come from the fields of biology, government, law, medicine, philosophy, politics, and religion, each bringing different views to the discussion.

Scientists took the logical step of trying to introduce genes straight into human cells, focusing on diseases caused by single-gene defects, such as cystic fibrosis, hemophilia, muscular dystrophy and sickle cell anemia. However, this has been much harder than modifying simple bacteria, primarily because of the problems involved in carrying large sections of DNA and delivering them to the correct site on the comparatively large human genome[citation needed].

Basic process
In most gene therapy studies, a "corrected" gene is inserted into the genome to replace an "abnormal," disease-causing gene. A carrier called a vector must be used to deliver the therapeutic gene to the patient's target cells. Currently, the most common type of vectors are viruses that have been genetically altered to carry normal human DNA. Viruses have evolved a way of encapsulating and delivering their genes to human cells in a pathogenic manner. Scientists have tried to harness this ability by manipulating the viral genome to remove disease-causing genes and insert therapeutic ones.

Target cells such as the patient's liver or lung cells are infected with the vector. The vector then unloads its genetic material containing the therapeutic human gene into the target cell. The generation of a functional protein product from the therapeutic gene restores the target cell to a normal state.

Types of gene therapy
Gene therapy may be classified into the following types:
Germ line gene therapy
In the case of germ line gene therapy, germ cells, i.e., sperms or eggs, are modified by the introduction of functional genes, which are ordinarily integrated into their genomes. Therefore, the change due to therapy would be heritable and would be passed on to later generations. This approach, theoretically, should be highly effective in counteracting genetic disorders. However, this option is prohibited for application in human beings, at least for the present, for a variety of technical and ethical reasons.

Somatic cell gene therapy

In somatic cell gene therapy, the gene is introduced only in somatic cells, especially of these tissues in which expression of the concerned gene is critical for health. Expression of the introduced gene relieves/ eliminates symptoms of the disorder, but this effect is not heritable as it does not involve the germ line. At present, somatic cell therapy is the only feasible option, and clinical trials addressing a variety of conditions have already begun.

Broad methods
There is a variety of different methods to replace or repair the genes targeted in gene therapy.[2]
• A normal gene may be inserted into a nonspecific location within the genome to replace a nonfunctional gene. This approach is most common.
• An abnormal gene could be swapped for a normal gene through homologous recombination.
• The abnormal gene could be repaired through selective reverse mutation, which returns the gene to its normal function.
• The regulation (the degree to which a gene is turned on or off) of a particular gene could be altered.

Vectors in gene therapy
Viruses
Main article: Viral vector
All viruses attack their hosts and introduce their genetic material into the host cell as part of their replication cycle. This genetic material contains basic 'instructions' of how to produce more copies of these viruses, hijacking the body's normal production machinery to serve the needs of the virus. The host cell will carry out these instructions and produce additional copies of the virus, leading to more and more cells becoming infected. Some types of viruses actually physically insert their genes into the host's genome (a defining feature of retroviruses, the family of viruses that includes HIV, is that the virus will introduce the enzyme reverse transcriptase into the host and thus use its RNA as the "instructions"). This incorporates the genes of that virus among the genes of the host cell for the life span of that cell.

Doctors and molecular biologists realized that viruses like this could be used as vehicles to carry 'good' genes into a human cell. First, a scientist would remove the genes in the virus that cause disease. Then they would replace those genes with genes encoding the desired effect (for instance, insulin production in the case of diabetics). This procedure must be done in such a way that the genes which allow the virus to insert its genome into its host's genome are left intact. This can be confusing, and requires significant research and understanding of the virus' genes in order to know the function of each. An example: A virus is found which replicates by inserting its genes into the host cell's genome. This virus has two genes- A and B. Gene A encodes a protein which allows this virus to insert itself into the host's genome. Gene B causes the disease this virus is associated with. Gene C is the "normal" or "desirable" gene we want in the place of gene B. Thus, by re-engineering the virus so that gene B is replaced by gene C, while allowing gene A to properly function, this virus could introduce your 'good gene'- gene C into the host cell's genome without causing any disease.

All this is clearly an oversimplification, and numerous problems exist that prevent gene therapy using viral vectors, such as: trouble preventing undesired effects, ensuring the virus will infect the correct target cell in the body, and ensuring that the inserted gene doesn't disrupt any vital genes already in the genome. However, this basic mode of gene introduction currently shows much promise and doctors and scientists are working hard to fix any potential problems that could exist.

Retroviruses
The genetic material in retroviruses is in the form of RNA molecules, while the genetic material of their hosts is in the form of DNA. When a retrovirus infects a host cell, it will introduce its RNA together with some enzymes into the cell. This RNA molecule from the retrovirus must produce a DNA copy from its RNA molecule before it can be considered part of the genetic material of the host cell. The process of producing a DNA copy from an RNA molecule is termed reverse transcription. It is carried out by one of the enzymes carried in the virus, called reverse transcriptase. After this DNA copy is produced and is free in the nucleus of the host cell, it must be incorporated into the genome of the host cell. That is, it must be inserted into the large DNA molecules in the cell (the chromosomes). This process is done by another enzyme carried in the virus called integrase.

Now that the genetic material of the virus is incorporated and has become part of the genetic material of the host cell, we can say that the host cell is now modified to contain a new gene. If this host cell divides later, its descendants will all contain the new genes. Sometimes the genes of the retrovirus do not express their information immediately.
One of the problems of gene therapy using retroviruses is that the integrase enzyme can insert the genetic material of the virus in any arbitrary position in the genome of the host. If genetic material happens to be inserted in the middle of one of the original genes of the host cell, this gene will be disrupted (insertional mutagenesis). If the gene happens to be one regulating cell division, uncontrolled cell division (i.e., cancer) can occur. This problem has recently begun to be addressed by utilizing zinc finger nucleases[1] or by including certain sequences such as the beta-globin locus control region to direct the site of integration to specific chromosomal sites.

Gene therapy trials to treat severe combined immunodeficiency (SCID) were halted or restricted in the USA when leukemia was reported in three of eleven patients treated in the French Therapy X-linked SCID (XSCID) gene therapy trial. Ten XSCID patients treated in England have not presented leukemia to date and have had similar success in immune reconstitution. Gene therapy trials to treat SCID due to deficiency of the Adenosine Deaminase (ADA) enzyme continue with relative success in the USA, Italy and Japan.

Adenoviruses
Adenoviruses are viruses that carry their genetic material in the form of double-stranded DNA. They cause respiratory (especially the common cold), intestinal, and eye infections in humans. When these viruses infect a host cell, they introduce their DNA molecule into the host. The genetic material of the adenoviruses is not incorporated (transient) into the host cell's genetic material. The DNA molecule is left free in the nucleus of the host cell, and the instructions in this extra DNA molecule are transcribed just like any other gene. The only difference is that these extra genes are not replicated when the cell is about to undergo cell division so the descendants of that cell will not have the extra gene. As a result, treatment with the adenovirus will require readministration in a growing cell population although the absence of integration into the host cell's genome should prevent the type of cancer seen in the SCID trials. This vector system has shown real promise in treating cancer and indeed the first gene therapy product to be licensed to treat cancer is an adenovirus.

Adeno-associated viruses
Adeno-associated viruses, from the parvovirus family, are small viruses with a genome of single stranded DNA. These viruses can insert genetic material at a specific site on chromosome 19 with near 100% certainty. There are a few disadvantages to using AAV, including the small amount of DNA it can carry (low capacity) and the difficulty in producing it. This type of virus is being used, however, because it is non-pathogenic (most people carry this harmless virus). In contrast to adenoviruses, most people treated with AAV will not build an immune response to remove the virus and the cells that have been successfully treated with it. Several trials with AAV are on-going or in preparation, mainly trying to treat muscle and eye diseases; the two tissues where the virus seems particularly useful. However, clinical trials have also been initiated where AAV vectors are used to deliver genes to the brain. This is possible because AAV viruses can infect non-dividing (quiescent) cells, such as neurons in which their genomes are expressed for a long time. In recent human trials, CD8+ immune cells have recognized the AAV infected cells as compromised and killed these cells accordingly. This action appears to be triggered by part of the capsid or outer coat of the type 2 virus.

Envelope protein pseudotyping of viral vectors
The viral vectors described above have natural host cell populations that they infect most efficiently. Retroviruses have limited natural host cell ranges, and although adenovirus and adeno-associated virus are able to infect a relatively broader range of cells efficiently, some cell types are refractory to infection by these viruses as well. Attachment to and entry into a susceptible cell is mediated by the protein envelope on the surface of a virus. Retroviruses and adeno-associated viruses have a single protein coating their membrane, while adenoviruses are coated with both an envelope protein and fibers that extend away from the surface of the virus. The envelope proteins on each of these viruses bind to cell-surface molecules such as heparin sulfate, which localizes them upon the surface of the potential host, as well as with the specific protein receptor that either induces entry-promoting structural changes in the viral protein, or localizes the virus in endosomes wherein acidification of the lumen (anatomy) induces this refolding of the viral coat. In either case, entry into potential host cells requires a favorable interaction between a protein on the surface of the virus and a protein on the surface of the cell. For the purposes of gene therapy, one might either want to limit or expand the range of cells susceptible to transduction by a gene therapy vector. To this end, many vectors have been developed in which the endogenous viral envelope proteins have been replaced by either envelope proteins from other viruses, or by chimeric proteins. Such chimera would consist of those parts of the viral protein necessary for incorporation into the virion as well as sequences meant to interact with specific host cell proteins. Viruses in which the envelope proteins have been replaced as described are referred to as pseudotyped viruses. For example, the most popular retroviral vector for use in gene therapy trials has been the lentivirus Simian immunodeficiency virus coated with the envelope proteins, G-protein, from Vesicular Stomatitus virus. This vector is referred to as VSV G-pseudotyped lentivirus, and infects an almost universal set of cells. This tropism is characteristic of the VSV G-protein with which this vector is coated. Many attempts have been made to limit the tropism of viral vectors to one or a few host cell populations. This advance would allow for the systemic administration of a relatively small amount of vector. The potential for off-target cell modification would be limited, as well as many concerns from the medical community. Most attempts to limit tropism have used chimeric envelope proteins bearing antibody fragments. These vectors show great promise for the development of "magic bullet" gene therapies.

Non-viral methods
Non-viral methods present certain advantages over viral methods, with simple large scale production and low host immunogenicity being just two. Previously, low levels of transfection and expression of the gene held non-viral methods at a disadvantage; however, recent advances in vector technology have yielded molecules and techniques with transfection efficiencies similar to those of viruses.

Naked DNA
This is the simplest method of non-viral transfection. Clinical trials carried out of intramuscular injection of a naked DNA plasmid have occurred with some success; however, the expression has been very low in comparison to other methods of transfection. In addition to trials with plasmids, there have been trials with naked PCR product, which have had similar or greater success. This success, however, does not compare to that of the other methods, leading to research into more efficient methods for delivery of the naked DNA such as electroporation and the use of a "gene gun", which shoots DNA coated gold particles into the cell using high pressure gas.

Oligonucleotides
The use of synthetic oligonucleotides in gene therapy is to inactivate the genes involved in the disease process. There are several methods by which this is achieved. One strategy uses antisense specific to the target gene to disrupt the transcription of the faulty gene. Another uses small molecules of RNA called siRNA to signal the cell to cleave specific unique sequences in the mRNA transcript of the faulty gene, disrupting translation of the faulty mRNA, and therefore expression of the gene. A further strategy uses double stranded oligodeoxynucleotides as a decoy for the transcription factors that are required to activate the transcription of the target gene. The transcription factors bind to the decoys instead of the promoter of the faulty gene, which reduces the transcription of the target gene, lowering expression.

Lipoplexes and polyplexes
To improve the delivery of the new DNA into the cell, the DNA must be protected from damage and its entry into the cell must be facilitated. To this end new molecules, lipoplexes and polyplexes, have been created that have the ability to protect the DNA from undesirable degradation during the transfection process.

Plasmid DNA can be covered with lipids in an organized structure like a micelle or a liposome. When the organized structure is complexed with DNA it is called a lipoplex. There are three types of lipids, anionic (negatively charged), neutral, or cationic (positively charged). Initially, anionic and neutral lipids were used for the construction of lipoplexes for synthetic vectors. However, in spite of the facts that there is little toxicity associated with them, that they are compatible with body fluids and that there was a possibility of adapting them to be tissue specific; they are complicated and time consuming to produce so attention was turned to the cationic versions.

Cationic lipids, due to their positive charge, naturally complex with the negatively charged DNA. Also as a result of their charge they interact with the cell membrane, endocytosis of the lipoplex occurs and the DNA is released into the cytoplasm. The cationic lipids also protect against degradation of the DNA by the cell.

The most common use of lipoplexes has been in gene transfer into cancer cells, where the supplied genes have activated tumor suppressor control genes in the cell and decrease the activity of oncogenes. Recent studies have shown lipoplexes to be useful in transfecting respiratory epithelial cells, so they may be used for treatment of genetic respiratory diseases such as cystic fibrosis.

Complexes of polymers with DNA are called polyplexes. Most polyplexes consist of cationic polymers and their production is regulated by ionic interactions. One large difference between the methods of action of polyplexes and lipoplexes is that polyplexes cannot release their DNA load into the cytoplasm, so to this end, co-transfection with endosome-lytic agents (to lyse the endosome that is made during endocytosis, the process by which the polyplex enters the cell) such as inactivated adenovirus must occur. However this isn't always the case, polymers such as polyethylenimine have their own method of endosome disruption as does chitosan and trimethylchitosan.

Hybrid methods
Due to every method of gene transfer having shortcomings, there have been some hybrid methods developed that combine two or more techniques. Virosomes are one example; they combine liposomes with an inactivated HIV or influenza virus. This has been shown to have more efficient gene transfer in respiratory epithelial cells than either viral or liposomal methods alone. Other methods involve mixing other viral vectors with cationic lipids or hybridising viruses.

Dendrimers
A dendrimer is a highly branched macromolecule with a spherical shape. The surface of the particle may be functionalized in many ways and many of the properties of the resulting construct are determined by its surface.

In particular it is possible to construct a cationic dendrimer, i.e. one with a positive surface charge. When in the presence of genetic material such as DNA or RNA, charge complimentarity leads to a temporary association of the nucleic acid with the cationic dendrimer. On reaching its destination the dendrimer-nucleic acid complex is then taken into the cell via endocytosis.

In recent years the benchmark for transfection agents has been cationic lipids. Limitations of these competing reagents have been reported to include: the lack of ability to transfect a number of cell types, the lack of robust active targeting capabilities, incompatibility with animal models, and toxicity. Dendrimers offer robust covalent construction and extreme control over molecule structure, and therefore size. Together these give compelling advantages compared to existing approaches.

Producing dendrimers has historically been a slow and expensive process consisting of numerous slow reactions, an obstacle that severely curtailed their commercial development. The Michigan based company Dendritic Nanotechnologies discovered a method to produce dendrimers using kinetically driven chemistry, a process that not only reduced cost by a magnitude of three, but also cut reaction time from over a month to several days. These new "Priostar" dendrimers can be specifically constructed to carry a DNA or RNA payload that transfects cells at a high efficiency with little or no toxicity.

Major developments in gene therapy
2007
On 01 May 2007 Moorfields Eye Hospital and University College London's Institute of Opthalmology announced the world's first gene therapy trial for inherited retinal disease. The first operation was carried out on a 23 year-old British male, Robert Johnson, in early 2007, but it is currently (31 May 2007) too early for results. [3]

2006
Scientists at the National Institutes of Health (Bethesda, Maryland) have successfully treated metastatic melanoma in two patients using killer T cells genetically retargeted to attack the cancer cells. This study constitutes the first demonstration that gene therapy can be effective in treating cancer. The study results have been published in Science (October 2006).

In May 2006 a team of scientists led by Dr. Luigi Naldini and Dr. Brian Brown from the San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy (HSR-TIGET) in Milan, Italy reported a breakthrough for gene therapy in which they developed a way to prevent the immune system from rejecting a newly delivered gene. Similar to organ transplantation, gene therapy has been plagued by the problem of immune rejection. So far, delivery of the 'normal' gene has been difficult because the immune system recognizes the new gene as foreign and rejects the cells carrying it. To overcome this problem, the HSR-TIGET group utilized a newly uncovered network of genes regulated by molecules known as microRNAs. Dr. Naldini's group reasoned that they could use this natural function of microRNA to selectively turn off the identity of their therapeutic gene in cells of the immune system and prevent the gene from being found and destroyed. The researchers injected mice with the gene containing an immune-cell microRNA target sequence, and spectacularly, the mice did not reject the gene, as previously occurred when vectors without the microRNA target sequence were used. This work will have important implications for the treatment of hemophilia and other genetic diseases by gene therapy.

In March 2006 an international group of scientists announced the successful use of gene therapy to treat two adult patients for a disease affecting myeloid cells. The study, published in Nature Medicine, is believed to be the first to show that gene therapy can cure diseases of the myeloid system.

2003
In 2003 a University of California, Los Angeles research team inserted genes into the brain using liposomes coated in a polymer called polyethylene glycol (PEG). The transfer of genes into the brain is a significant achievement because viral vectors are too big to get across the "blood-brain barrier." This method has potential for treating Parkinson's disease. See Undercover genes slip into the brain at NewScientist.com (March 20, 2003).

RNA interference or gene silencing may be a new way to treat Huntington's. Short pieces of double-stranded RNA (short, interfering RNAs or siRNAs) are used by cells to degrade RNA of a particular sequence. If a siRNA is designed to match the RNA copied from a faulty gene, then the abnormal protein product of that gene will not be produced. See Gene therapy may switch off Huntington's at NewScientist.com (March 13, 2003).

2002 and Earlier
New gene therapy approach repairs errors in messenger RNA derived from defective genes. Technique has potential to treat the blood disorder thalassaemia, cystic fibrosis, and some cancers. See Subtle gene therapy tackles blood disorder at NewScientist.com (October 11, 2002).

Researchers at Case Western Reserve University and Copernicus Therapeutics are able to create tiny liposomes 25 nanometers across that can carry therapeutic DNA through pores in the nuclear membrane. See DNA nanoballs boost gene therapy at NewScientist.com (May 12, 2002).

Sickle cell is successfully treated in mice. See Murine Gene Therapy Corrects Symptoms of Sickle Cell Disease from March 18, 2002, issue of The Scientist.

The success of a multi-center trial for treating children with SCID (severe combined immune deficiency or "bubble boy" disease) held from 2000 and 2002 was questioned when two of the ten children treated at the trial's Paris center developed a leukemia-like condition. Clinical trials were halted temporarily in 2002, but resumed after regulatory review of the protocol in the United States, the United Kingdom, France, Italy, and Germany. (V. Cavazzana-Calvo, Thrasher and Mavilio 2004; see also 'Miracle' gene therapy trial halted at NewScientist.com, October 3, 2002).

In 1993 Andrew Gobea was born with a rare, normally fatal genetic disease - severe combined immunodeficiency (SCID). Genetic screening before birth showed that he had SCID. Blood was removed from Andrew's placenta and umbilical cord immediately after birth, containing stem cells. The allele that codes for ADA was obtained and was inserted into a retrovirus. Retroviruses and stem cells were mixed, after which they entered and inserted the gene into the stem cells' chromosomes. Stem cells containing the working ADA gene were injected into Andrew's blood system via a vein. For four years T-cells (white blood cells), produced by stem cells, made ADA enzymes using the ADA gene. After four years more treatment was needed.

Problems and ethics
For the safety of gene therapy, the Weismann barrier is fundamental in the current thinking. Soma-to-germline feedback should therefore be impossible. However, there are indications [4] that the Weissman barrier can be breached. One way it might possibly be breached is if the treatment were somehow misapplied and spread to the testes and therefore would infect the germline against the intentions of the therapy.
Some of the problems of gene therapy include:
• Short-lived nature of gene therapy - Before gene therapy can become a permanent cure for any condition, the therapeutic DNA introduced into target cells must remain functional and the cells containing the therapeutic DNA must be long-lived and stable. Problems with integrating therapeutic DNA into the genome and the rapidly dividing nature of many cells prevent gene therapy from achieving any long-term benefits. Patients will have to undergo multiple rounds of gene therapy.

• Immune response - Anytime a foreign object is introduced into human tissues, the immune system has evolved to attack the invader. The risk of stimulating the immune system in a way that reduces gene therapy effectiveness is always a possibility. Furthermore, the immune system's enhanced response to invaders it has seen before makes it difficult for gene therapy to be repeated in patients.

• Problems with viral vectors - Viruses, while the carrier of choice in most gene therapy studies, present a variety of potential problems to the patient --toxicity, immune and inflammatory responses, and gene control and targeting issues. In addition, there is always the fear that the viral vector, once inside the patient, may recover its ability to cause disease.

• Multigene disorders - Conditions or disorders that arise from mutations in a single gene are the best candidates for gene therapy. Unfortunately, some of the most commonly occurring disorders, such as heart disease, high blood pressure, Alzheimer's disease, arthritis, and diabetes, are caused by the combined effects of variations in many genes. Multigene or multifactorial disorders such as these would be especially difficult to treat effectively using gene therapy.

• Chance of inducing a tumor (insertional mutagenesis) - If the DNA is integrated in the wrong place in the genome, for example in a tumor suppressor gene, it could induce a tumor. This has occurred in clinical trials for X-linked severe combined immunodeficiency (X-SCID) patients, in which hematopoietic stem cells were transduced with a corrective transgene using a retrovirus, and this led to the development of T cell leukemia in 3 of 20 patients.[1]

• Religious concerns - among people who believe that humans were created in God's image, some may consider the alteration of an individual's genes as tampering or corrupting God's work.
Deaths have occurred due to gene therapy, including that of Jesse Gelsinger.
from://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/medicine/genetherapy.shtml
In popular culture

• Gene therapy plays a major role in the sci-fi series Stargate Atlantis, as a certain type of alien technology can only be used if one has a certain gene which is given to the members of the team through gene therapy.

• Gene therapy also plays a major role in the plot of the James Bond movie Die Another Day.

• The Yellow Bastard from Frank Miller's Sin City was also apparently the recipient of gene therapy.

• Gene therapy is a crucial plot element in the video game Metal Gear Solid, where it has been used to enhance the battle capabilities of enemy soldiers.

• In the The Dark Knight Strikes Again, Dick Grayson, the first Robin (comics) becomes a victim of extensive gene therapy for years by Lex Luthor to become The Joker (comics).

• Gene therapy plays a recurring role in the present-time sci-fi television programme ReGenesis, where it is used to cure various diseases, enhance athletic performance and produce vast profits for bio-tech corporations (eg.an undetectable performance-enhancing gene therapy was used by one of the characters on himself, but to avoid copyright infringement, this gene therapy was modified from the tested-to-be-harmless original, which produced a fatal cardiovascular defect)

See also
• Antisense therapy
• DNA
• Genetic engineering
• Life extension
• List of life extension related topics
• Technology assessment
• Therapeutic gene modulation
• Pharmacological gene therapy

References
1. ^ Thrasher et al. Nature. 2006 Apr 27;440(7088):1123.
• Durai, Sundar; Mala Mani, Karthikeyan Kandavelou, Joy Wu, Matthew H. Porteus, and Srinivasan Chandrasegaran (October 2005). "Zinc finger nucleases: custom-designed molecular scissors for genome engineering of plant and mammalian cells". Nucleic Acids Research 33 (18): 5978–5990. doi:10.1093/nar/gki912. PMID 16251401. Retrieved on 2006-05-28.
• Gardlik, Roman; Roland Pálffy, Július Hodosy, Ján Lukács, Ján Turňa and Peter Celec (April 2005). "Vectors and delivery systems in gene therapy". Medical Science Monitor 11 (4): 110–121. PMID 15795707. Retrieved on 2006-05-28.
• Staff (November 18, 2005). Gene Therapy (FAQ). Human Genome Project Information. Oak Ridge National Laboratory. Retrieved on May 28, 2006.
• Salmons B, Gunzburg WH (1993) "Targeting of retroviral vectors for gene therapy". Human Gene Therapy 4(2):129-141.
• Baum C, Dullmann J, Li Z, Fehse B, Meyer J, Williams DA, von Kalle C. Side effects of retroviral gene transfer into hematopoietic stem cells. Blood. 2003 Mar 15;101(6):2099-114
• Horn PA, Morris JC, Neff T, Kiem HP. Stem cell gene transfer--efficacy and safety in large animal studies. Molecular Therapy, 2004 Sep;10(3):417-31
• Wang, Hongjie; Dmitry M. Shayakhmetov, Tobias Leege, Michael Harkey, Qiliang Li, Thalia Papayannopoulou, George Stamatoyannopolous, and André Lieber (September 2005). "A capsid-modified helper-dependent adenovirus vector containing the beta-globin locus control region displays a nonrandom integration pattern and allows stable, erythroid-specific gene expression". Journal of Virology 79 (17): 10999-11013. Retrieved on 2006-08-15.
 

Create Date : 21 มกราคม 2551    
Last Update : 21 มกราคม 2551 9:58:24 น.
Counter : 5266 Pageviews.  

การรักษาในระดับยีน

ที่มา : โรงพยาบาลปิยะเวท (//www.piyavate.com/gene-therapy_th.html)


โรคมะเร็ง เป็นโรคที่นับวันจะมีอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยสูงขึ้นเรื่อยๆ และวิธีบำบัดรักษาให้หายขาดก็ยาก แต่ความก้าวหน้าทางโมเลกุลชีวภาพที่ผสมผสานกับจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ทำให้มนุษย์ไม่ย่อท้อที่จะค้นคว้าและวิจัยงานทางด้านพันธุกรรมซึ่งเป็นสาเหตุพื้นฐานการเกิดของโรคมะเร็ง เมื่อนักวิทยาศาสตร์พบว่า มีความผิดปกติของสารพันธุกรรมในคนที่เป็นโรคมะเร็ง จึงเกิดแนวคิดในการรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมเหล่านี้โดยการรักษาสารพันธุกรรมหรือยีน (Gene) พันธุกรรม หรือที่เรียกว่า "พันธุกรรมบำบัด" (Gene therapy หรือ Targeted Therapy) ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุของโรคเลยทีเดียว โดยมีแนวคิดง่าย ๆ ว่าหากโรคมะเร็งเกิดจากความผิดปกติของยีนตัวใดก็ควรจะมีการรักษาหรือควบคุมเฉพาะการทำงานที่ผิดปกติของยีนนั้น แนวคิดนี้จึงเป็นที่มาที่จะใช้ “Targeted Therapy หรือ Gene therapy” ในการพิชิตโรคมะเร็ง ว่ากันด้วยเรื่องของวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการที่มีชื่อเรียกแบบไม่ค่อยคุ้นหูนัก ว่า Gene therapy “พันธุกรรมบำบัด หรือ Targeted Therapy” เชื่อว่าวิธีการรักษาแบบใหม่นี้หลายคนคงยังไม่เคยได้ยินหรือทราบว่ามันคือการรักษาแบบใด เพราะในปัจจุบันแนวทางในการรักษาโรคมะเร็งที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือ การรักษาโดยการผ่าตัด, ฉายรังสี, ทำเคมีบำบัด ซึ่งก็เป็นที่รู้ๆ กันว่าผู้ป่วยจะได้รับความทรมานในการรักษาขนาดไหน แต่เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาการรักษาแบบใหม่นี้ก็เดินทางเข้ามาเป็นอีกทางเลือกและอีกความหวังหนึ่งของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยคำจำกัดความที่ว่า “เป็นการรักษาโรคมะเร็งวิธีใหม่ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ทุกข์ทรมาน”

สาเหตุของโรคมะเร็ง
ในปี พ.ศ. 2367 นักชีววิทยาชาวฝรั่งเศส ชื่อ ฟรองซัวส์ แวงซองต์ ราสปายส์ (Francois Vincent Raspail) ได้กล่าวไว้ว่า "เซลล์ของร่างกายมนุษย์ นอกจากจะเป็นรากฐานของการมีชีวิตและสุขภาพแล้ว เซลล์ยังเป็นรากฐานของโรคภัยไข้เจ็บและความตายด้วย" นั่นคือการเกิดมะเร็งก็จะมีจุดเริ่มต้นจากเซลล์เช่นกัน โดยจะเกิดความพิการหรือผิดปกติที่ยีน (gene) ภายในโครโมโซม (chromosome) ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นกรดนิวคลีอิกและเป็นรหัสชีวิตที่จะควบคุมลักษณะและหน้าที่การทำงานของเซลล์และการถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์ความพิการหรือผิดปกติเช่นนี้ ทำให้เซลล์แบ่งตัวโดยไม่ยอมหยุดอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของร่างกาย ดังนั้นเมื่อ gene มีความผิดปกติ จะทำให้การทำงานในร่างกายผิดปกติไปด้วย และมะเร็งทุกชนิดก็เกิดจากสาเหตุทางพันธุกรรม เนื่องจากยีนบกพร่องบางตัวในเซลล์ ตัวอย่างประมาณร้อยละ 25 ของโรคมะเร็งเต้านมทุกชนิดจะมีความแปรปรวนเกิดขึ้นกับยีนบางตัวหลังเซลล์แบ่งตัวซ้ำกันหลายครั้ง ทำให้เซลล์รุ่นหลังมีตัวรับสัญญาณสำหรับสารกระตุ้นการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นผิดปกติ ตัวรับสัญญาณนี้อยู่บนผิวเซลล์ มีหน้าที่รับคำสั่งส่งผ่านผิวเซลล์ไปยังนิวเคลียสให้เซลล์แบ่งตัว เนื้อเยื่อเต้านมจึงได้รับคำสั่งให้เติบโตมากเกินปกติ ในที่สุดเซลล์จะเติบโตมากขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้ หรืออย่างกรณีของโรคมะเร็งชนิดอื่น ความผิดปกติเกิดกับโมเลกุลซึ่งทำหน้าที่เปิดหรือปิดสัญญาณควบคุมการเติบโตของเซลล์ เมื่อโมเลกุลทำงานค้างที่ตำแหน่งเปิด เซลล์มะเร็งจะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว การทำงานผิดปกติของโมเลกุลของเซลล์จึงมีสาเหตุจากความบกพร่องของยีน

Gene therapy คืออะไร
Gene therapy หรือ พันธุกรรมบำบัด คือ การรักษามะเร็งที่มุ่งเน้นไปยังต้นเหตุของมะเร็ง คือ ยีนที่มีความผิดปกติ โดยจะต้องวิเคราะห์หาความผิดปกติของยีนในเซลล์มะเร็งก่อนแล้วให้การรักษาด้วยยาที่มีความจำเพาะต่อยีนที่มีความผิดปกตินั้นๆ

ปัจจุบันในประเทศไทยการรักษาด้วยพันธุกรรมบำบัดกำลังได้รับความสนใจจากวงการแพทย์เป็นอย่างมากบุคลากรสำคัญในทีมแพทย์ที่ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องของความผิดปกติของยีนก็คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์ ทองปลิว เปรมปรี ผู้อำนวยการศูนย์ Oncology and Gene Therapy Center แห่งโรงพยาบาลปิยะเวท ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็งด้วยพันธุกรรมบำบัด หรือ Gene Therapy ซึ่งทำการรักษาคนไข้ด้วยวิธีนี้มาแล้ว 4 ปีครึ่ง กับคนไข้กว่า 50 ราย ได้เล่าให้ฟังถึง วิธีการรักษาของการบำบัดด้วย Gene therapy ว่า คนไข้ที่มาต้องผ่านการตรวจพิสูจน์แล้วว่าเป็นมะเร็ง และอยู่ในระยะที่รักษาได้ แล้วต้องรู้ด้วยว่าเป็นมะเร็งชนิดไหน และเป็นมะเร็งที่มียีนอะไรผิดปกติ โดยวิธีการที่เราจะตรวจยีนทำได้อยู่ 2 วิธี คือ
• การตรวจโปรตีนที่ยีนผลิตออกมา
• การนำสารพันธุกรรม หรือที่เรียกว่า ดีเอ็นเอ ไปตรวจเพื่อที่ดูว่ายีนส่วนไหนมีการกลายพันธุ์ และมีลักษณะของการกลายพันธุ์แบบไหน เพราะว่าการกลายพันธ์นี้ มีผลต่อการรักษาเป็นอย่างมาก และเมื่อคนไข้ได้รับการตรวจยีนจากโปรตีนและดีเอนเอแล้ว เราก็มาพิจารณากันว่าจะใช้การรักษาวิธีแบบใด ตัวอย่างเช่น ถ้าเราพบว่ายีน A ผิดปกติก็จะใช้ยาแอนติ A รักษาเพราะว่ามะเร็งแต่ละตัวมีความผิดปกติของยีนที่ไม่เหมือนกันบางครั้งเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น เรามียาแก้ก็คือใช้แอนติสำหรับยีนตัวนั้นโดยเฉพาะ ซึ่งการรักษาแบบพันธุกรรมบำบัดนี้แตกต่างจากการรักษาแบบวิธีเดิม คือ การใช้เคมีบำบัด หรือการทำคีโม ซึ่งเป็นการให้ยาฆ่าเซลล์มะเร็งทั้งร่างกายไม่จำเพาะเจาะจง ซึ่งเซลล์ปกติในร่างกายจึงถูกทำลายไปด้วย
การรักษาในรูปแบบของ Gene therapy เป็นการให้ยารักษาเพื่อควบคุมการแบ่งตัวและการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ยาแต่ละชนิดจะออกฤทธิ์เฉพาะเป้าหมายที่ต้องการโดยไม่ทำอันตรายเซลล์ปกติ การออกฤทธิ์อย่างจำเพาะเจาะจงที่ยีนที่ผิดปกตินี้จึงทำให้ยาประเภทนี้มีผลข้างเคียงน้อยกว่า ผู้ป่วยจึงไม่รู้สึกทรมาน ไม่มีอาการผมร่วง อาเจียน อ่อนเพลียเหมือนแบบการทำคีโมซึ่งทำลายระบบภูมิคุมกันของร่างกายด้วยทำให้ผู้ป่วย สามารถใช้ชีวิตหรือทำกิจกรรมทำงานได้อย่างปกติ”
บางกรณีจึงเรียกการรักษานี้ว่า Targeted therapy คือการรักษา แบบตรงเป้าหมาย

“จุดที่สำคัญที่เราอยากบอกกับคนไข้หรือประชาชนให้ทราบก็คือ การรักษาชนิดนี้เกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้ว ประมาณ 4-5 ปี ซึ่งการให้การรักษาด้วยวิธีใหม่นี้ เราก็ไม่ได้ละทิ้งวิธีเก่า ยังคงใช้วิธีเก่าร่วมด้วย แต่ว่าแนวโน้มของการใช้วิธีใหม่ก็มากขึ้น เพราะว่าผลตอบสนองดีกว่าในแง่ของการรักษาที่เฉพาะจุด ซึ่งยาที่ใช้รักษาสังเคราะห์มาจากห้องทดลอง จะผลิตมาจากความรู้เรื่องยีนโดยเฉพาะเพราะว่ายาตัวนี้จะตรงไปยังเซลล์มะเร็งเลยไม่ทำลายเซลล์ที่ปกติส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

ในปัจุบันผลการรักษาของเราก็มีประมาณ 65-70% ที่ได้ผลตอบสนองที่ดี แต่ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาหาเรา มักจะผ่านการรักษาโดยวิธีอื่นมาหมดแล้ว แล้วผลตอบสนองที่บอกว่า 65-70% ก็เป็นผลตอบสนองที่เรามองในวงกว้าง ซึ่งแนวโน้มของวิธีการรักษาด้วยยีนบำบัดนี้ กำลังจะมาแทนที่การรักษาแบบเก่าเพราะมันเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกหันมาพิจารณาและสนใจกันมากขึ้น เพราะฉะนั้นในระยะเวลาอันสั้น การรักษาโดยวิธีการนี้จะมาแทนที่การให้คีโม เพราะว่าอะไรก็ตามการรักษาที่ตรงเป้าหมายนี้จะดีที่สุด”
 

Create Date : 21 มกราคม 2551    
Last Update : 4 มีนาคม 2554 23:21:24 น.
Counter : 1474 Pageviews.  


muansuk
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 82 คน [?]
blog counter
blog counterDiseño Web
Share on Facebook Follow Me on Twitter
 คลิ๊ก


 ลงนามสมุดเยี่ยม muansuk blog ครับ คลิ๊ก
“ทาน ศีล ภาวนา ธรรมทั้ง 3 นี้
เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์
และเป็นรากเหง้าของพระศาสนา”

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
“ถ้าเรารู้เรื่องธรรมดาของโลก และรู้จักความเป็นจริงของธรรมแล้ว
เราก็จะไม่ต้องมีความยุ่งยากในการเป็นอยู่
เรื่องภายนอกนั้น ถึงเราจะศึกษาให้มีความรู้สักเท่าไรๆ
ก็ไม่ทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้
สู้การเรียนรู้จิตใจของตนอยู่ภายในวงแคบๆ นี้ไม่ได้”

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
“… อย่าไปอยากรู้เรื่องของคนอื่นมันเป็นทุกข์
ให้สนใจเรื่องของตัวเอง
คือเรื่องของกายกับใจ
ดูให้มันชัด …”

หลวงปู่เพียร วิริโย
“… สิ่งใดมันล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้ว หมดไปแล้ว
ไม่ควรเอามาคิด มาติดอยู่ในใจ ละทิ้งให้หมด
ส่วนว่าอารมณ์อันเป็นอนาคตกาล
ดีร้ายประการใด ทั้งทางโลก และทางธรรม
สิ่งนั้นก็ยังอยู่ข้างหน้า คือยังไม่มาถึง
เวลาปัจจุบัน คือ เป็นเวลาเรานั่งภาวนา ฟังธรรม
สงบกาย สงบวาจา สงบจิต สงบใจ อยู่นี้แหละ
เป็นธรรมะปัจจุบัน ให้ระลึกภาวนาทุกลมหายใจเข้าออก...”

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
“... ให้รักษาศีล
ให้รู้จักพิจารณา เกิด แก่ เจ็บ ตาย
รู้จักแก้ไขจิตของตน ... ”

หลวงปู่จาม มหาปุณฺโญ

หลวงพ่อชา สุภทฺโท : ปล่อยวาง 1

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร : ธรรมสู่ใจ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ : ไม่ยอมละ

ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือมุตโตทัย-อาจาโรวาท โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร (PDF) (9.25 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ฝากไว้ บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล (โดย พระโพธินันทมุนี) (PDF) (625 KB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมธาตุ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (13.38) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือชาติสุดท้าย (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (6.97) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์ ชีวประวัติ คติธรรม และปฏิปทา พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (12.82 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (14.68 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือไม่มาเกิดมาตายเรียกว่าชาติสุดท้าย (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (4.72 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงตา พระผู้สืบสานอริยวงศ์ รวบรวมโดยคณะศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (50.51 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือกายคตาสติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (10.8 MB) คลิ๊ก
 ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมปกครองใจ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป (PDF) (11.47 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือปัญญาอบรมสมาธิ โดยท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (1.29 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงตานิพพาน (พิธีพระราชทานเพลิงถวายสรีระสังขารหลวงตามหาบัวญาณสมฺปนฺโน) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมะทะลุโลก โดยท่านพ่อลี ธมฺมธโร (PDF) (3.18 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือท่านพ่อลี ธมฺมธโร พระอริยเจ้าผู้มีพลังแก่กล้า (PDF) (30.21 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่เล่าเรื่อง (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรม...ย้ำเตือน โดยหลวงปู่เพียร วิริโย (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมพระเพียร วิริโย เป็นเพชรน้ำหนึ่งเพราะความพากเพียร (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (8.68 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมพเนจร (หลวงปู่จันทา ถาวโร) (PDF) (30.39 MB) คลิ๊ก Download หนังสือหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง (PDF) (13.58 MB) คลิ๊ก
Download หนังสือพระธรรมเทศนา หลวงพ่อชา สุภัทโท (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือสุภัททานุสรณ์ ชุด..จาริกสู่ประเทศอังกฤษ (PDF) (21.06 MB) คลิ๊ก Download หนังสือธรรมะหลวงปู่หล้า เขมปัตโต (PDF) (8.5MB) คลิ๊ก Download หนังสือสันติธมฺโมบูชา โดยหลวงปู่ฟัก สันติธมฺโม (PDF) (37.97 MB) คลิ๊ก Download หนังสือหนีนรก โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (PDF) คลิ๊ก
Download หนังสือสังโยชน์ 10 โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวัดป่าบ้านตาด (PDF) (10.72 MB) ( คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือเศรษฐีธรรม (หลวงปู่ลี กุสลธโร) (PDF) (6.83 MB) ( คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือชีวิตนี้น้อยนัก โดยสมเด็จพระญาณสังวร (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือทำอย่างไรจะหายโกรธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือภูมิธรรมชาวพุทธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระหลวงตา (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (7.98 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือจิตตวิชา หลักความรู้แจ้งทางจิตต์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) (PDF) (3.97 MB) คลิ๊ก Download หนังสือเปิดใจรับความสุข โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก Download E-Book ว.วชิรเมธี คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ โครงการบูรพาจารย์ (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ประวัติ ข้อวัตร และปฏิปทา (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 1) (PDF) (12.5 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download):  หนังสือหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม พระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ในยุคปัจจุบัน (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 2) (PDF) (15.77 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่แหวน สุจิณโณ (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 3) (PDF) (19.12 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ขาว อนาลโย (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 4) (PDF) (12.53 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระครูวิเวกพุทธกิจ หลวงปู่ใหญ่เสาร์ กนฺตสีโล พระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 5) (PDF) (12.13 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอน 1) (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 6) (PDF) (24.41 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอน 2) (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 7) (PDF) (43.49 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 8) (PDF) (70.26 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ชอบ ฐานสโม (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 9) (PDF) (10.17 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 10) (PDF) (10.17 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ฝั้น อาจาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 11).pdf (PDF) (14.3 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 12).pdf (PDF) (13.41 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือวิธีปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนากัมมัฏฐาน (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (1.05 MB)คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): แนวทางปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 2 (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) (PDF) (5.75 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): เรื่องของลม (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) (PDF) (271.99 KB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวิธีเดินจงกรมภาวนา-นั่งสมาธิภาวนา โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (9.18 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ สำหรับผู้ป่วย, ญาติ และผู้รักษา (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมะสำหรับผู้ป่วย โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือกายหายไข้ ใจหายทุกข์ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก
Download หนังสือรักษาใจยามป่วยไข้ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือโพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือนึกถึงความตายสบายนัก โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือพระไตรปิฎก :

Download หนังสืออริยวินัย (PDF) (9.27 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะทั่วไป (Download E-Book) :

Download หนังสืออริยวินัย (PDF) (9.27 MB) คลิ๊ก
Google

 ศีลและกรรมบถ คลิ๊ก
 พระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี คลิ๊ก ธรรมบรรยาย และธรรมนิพนธ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน คลิ๊ก
 รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล คลิ๊ก วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี (หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก กำลังใจสู้มะเร็ง คลิ๊ก การดูแลสภาพจิตใจผู้ป่วยมะเร็ง คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): วารสาร นิตยสาร และสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง:

ดาวน์โหลด (Download) : วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 18, ฉบับที่ 1 ปี 2555 (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 17, ฉบับที่ 1 ปี 2554 (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ Cancer in Thailand Volume.5, 2001-2003 (PDF) คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): เอกสาร, คู่มือมะเร็ง และที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือ เกี่ยวกับมะเร็ง ที่น่าสนใจ (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับเคมีบำบัด (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับรังสีรักษา, การดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา และอื่น ๆ (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือควบคุมอาการปวดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัว, อาการปวดจากโรคมะเร็ง (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง, การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่บ้าน (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งปอด (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งเต้านม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งเต้าตับ (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : สมาธิบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง (วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): แนวทางการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด (2547) (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอด (2549) (ศ.พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ และคณะ) (PDF) คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับมะเร็ง

ลิงค์ (Link): การตรวจวินิจฉัยวิธีใหม่ด้วย PET-CT สแกน โดย รศ.นพ.สุภัทรพร เทพมงคล คลิ๊ก ลิงค์ (Link): Bone Scan: การตรวจสแกนกระดูก (พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม; คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (PDF) คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : การผ่าตัดมะเร็งทำให้โรคแพร่กระจายจริงหรือ (รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): ผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิ๊ก ลิงค์ (Link): ความรู้เกี่ยวกับรังสีรักษา การฉายรังสีและเครื่องมือทางรังสีรักษา (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): สูตรอาหารต้านมะเร็ง (เอื้อเฟื้อโดย น.พ.สำราญ อาบสุวรรณ; ผู้หายจากมะเร็งปอดระยะสุดท้าย) : ข้อมูลจาก วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก


 ลิงค์ (Link): การตรวจ MRI คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): การแพทย์ทางเลือก, การแพทย์แผนไทย และธรรมชาติบำบัด

ลิงค์ (Link): วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร (หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก ลิงค์ (Link): การแพทย์ทางเลือก บีเมสส คลินิก จังหวัดนครราชสีมา (นพ.สำราญ อาบสุวรรณ : ผู้หายจากมะเร็งปอดระยะสุดท้าย) คลิ๊ก ลิงค์ (Link): วิถีไทยคลินิกการแพทย์แผนไทย กรุงเทพมหานคร (อาจารย์เภสัชกร มงคลศิลป์ บุญเย็น) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): Gerson Institute
 (รักษาตามแนวธรรมชาติบำบัด) คลิ๊ก

Link: ลิงค์ หน่วยงาน, สถาบัน, องค์กร และที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง

ลิงค์ (Link) : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิ๊ก
ลิงค์ (Link) : สถานวิทยามะเร็งศิริราช คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : โครงการโรคมะเร็ง คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คลิ๊ก
ลิงค์ (Link) : วัดคำประมง จ.สกลนคร (หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก http://www.cancer.gov: National Cancer Institute คลิ๊ก http://www.eortc.be: European Organisation for Research and Treatment of Cancer คลิ๊ก http://www.oncolink.org: OncoLink (University of Pennsylvania) มีข้อมูลข่าวสารมากมาย และได้ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบโดย editorial board ของ OncoLink แล้ว, มีข่าวใหม่ประจำสัปดาห์เกี่ยวกับโรคมะเร็ง, บทคัดย่อใหม่ของการวิจัยโรคมะเร็งที่ตีพิมพ์, การประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ฯลฯ คลิ๊ก
 http://www.iarc.fr/: The International Agency for Research on Cancer (IARC) คลิ๊ก http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed: Pubmed เป็นเครื่องมือค้นหาฐานข้อมูล เรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล MEDLINE ซึ่งประกอบด้วยแหล่งอ้างอิง, บทคัดย่อ และบทความตัวเต็มทางวิทยาศาสตร์และชีวเวชศาสตร์ คลิ๊ก


Link: ลิงค์ หน่วยงาน, สถาบัน, องค์กรด้านการสาธารณสุข และที่เกี่ยวข้อง

 กระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก

 องค์การเภสัชกรรม คลิ๊ก
 กรมสุขภาพจิต คลิ๊ก

 สภากาชาดไทย คลิ๊กแพทยสภา คลิ๊ก ทันตแพทยสภา คลิ๊ก สภาเทคนิคการแพทย์ คลิ๊ก สภากายภาพบำบัด คลิ๊ก สภาเภสัชกรรม คลิ๊ก สภาการพยาบาล คลิ๊ก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คลิ๊ก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) คลิ๊ก สำนักงานประกันสังคม คลิ๊ก


ดาวน์โหลด (Download): กฎหมาย, ประกาศ, ระเบียบ, ข้อบังคับ, คำสั่ง

ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download) : ข้อบังคับแพทยสภา คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : ข้อบังคับ, ประกาศ และระเบียบ ทันตแพทยสภา คลิ๊กลิงค์ (Link) : ค้นหาราชกิจจานุเบกษา : ค้นหาพระบรมราชโองการ, พระราชบัญญัติ, พระราชกำหนด, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, ประกาศ, ระเบียบ, ข้อบังคับ และคำสั่ง คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): เอกสารข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญ

ดาวน์โหลด (Download) : สิทธิผู้ป่วย คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : ใบรับรองแพทย์ คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): การเดินทาง, แผนที่, ตารางเวลา และการส่งกลับทางอากาศ :

 การบินไทย (Thai Airways) คลิ๊ก นกแอร์ (Nok Air) คลิ๊ก แอร์เอเชีย (Air Aisa) คลิ๊ก บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) คลิ๊ก รถไฟฟ้า BTS คลิ๊ก รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : (รถไฟฟ้าใต้ดิน)
คลิ๊ก การรถไฟแห่งประเทศไทย : จำหน่ายตั๋วล่วงหน้า, ตารางเวลาเดินรถและราคาค่าโดยสาร, ระบบติดตามขบวนรถ คลิ๊ก เรียกแท็กซี่ (Taxi) คลิ๊ก


 ตรวจสอบ, คำนวณ ระยะทาง และพิมพ์แผนที่ คลิ๊ก ตรวจสอบ, หาพิกัดดาวเทียม
 GPS คลิ๊ก ตรวจสอบสภาพการจราจร  Near Real Time คลิ๊ก
 ตรวจสอบสถานการณ์น้ำกับ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิ๊ก ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วมทางหลวง โดยกรมทางหลวง คลิ๊ก ตรวจสอบเวลาการเดินรถไฟ คลิ๊ก
 ค้นหารถประจำทาง คลิ๊ก เส้นทางการเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลิ๊ก เส้นทางการเดินรถไฟฟ้า BTS คลิ๊ก
 ท่าขึ้นรถตู้ กรุงเทพ ฯ (และที่ใกล้เคียง) – ต่างจังหวัด คลิ๊ก ค้นหาสายรถตู้ คลิ๊ก เรือด่วนเจ้าพระยา คลิ๊ก


ลิงค์ (Link): หมายเลขโทรศัพท์, การติดต่อสื่อสาร และการขนส่ง

 YellowPages (เยลโล่เพจเจส) : ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ คลิ๊ก

 หอพัก สกสค. (หอพักคุรุสภา) คลิ๊ก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 คลิ๊ก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) คลิ๊ก AIS คลิ๊ก DTAC คลิ๊ก Truemove คลิ๊ก ไปรษณีย์ไทย : บริการด้วยใจ เชื่อมไทย เชื่อมโลก คลิ๊กลิงค์ (Link): ค้นหาแผนที่


 Google Map: กูเกิ้ล แม็ฟส์ คลิ๊ก Maps.com: แม็ฟส์ ดอท คอม คลิ๊ก ค้นหาค้นหาแผนที่โรงพยาบาล คลิ๊ก ค้นหาค้นหาแผนที่โรงพยาบาล คลิ๊ก
 ค้นหาสถานีบริการ LPG คลิ๊ก ค้นหาสถานีบริการ NGV คลิ๊กFacebook: เฟสบุ๊ค – เข้าระบบ, ลงทะเบียน หรือเรียนรู้เพิ่มเติม คลิ๊ก Twitter: ทวิตเตอร์ – ลงชื่อเข้าใช้งาน คลิ๊ก YouTube: ยูทูป – เข้าใช้งาน คลิ๊ก Wikipedia: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี คลิ๊ก ดาว์นโหลด (Download) : Adobe Reader คลิ๊ก Google Map: กูเกิ้ล แม็ฟส์ คลิ๊ก ดาว์นโหลด (Download) Adobe Flash Player คลิ๊ก

สมาทานศีล 5หลวงพ่อชา สมาทานศีล 5พุทธมนต์, พุทธคุณ ๑๐๘ นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเช้า นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเย็น นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเย็น นำสวดโดย หลวงพ่ออุทัย สิริธโรพาหุงมหากา นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมบทสวดพระคาถาชินบัญชรบทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกบทสวดโพชฌังคปริตรพระคาถาสักกัตวาหลวงพ่อชา สอนการทำสมาธิหลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 3/9หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 4/9หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 1หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 2หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 3หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 4หลวงพ่อพุธ ฐานิโย สอนกรรมฐาน

ลิงค์ (Link): ข่าวสาร, ข้อมูล, บทความเกี่ยวกับน้ำท่วม แจ้งขอความช่วยเหลือ (Thaiflood.com) คลิ๊ก
Thaiflood

 18 วิธีรับมือน้ำท่วม คลิ๊ก การเตรียมการก่อนน้ำท่วม คลิ๊ก การรับมือระหว่างน้ำท่วม คลิ๊ก
 การเตรียมการอพยพ คลิ๊ก ข้อมูลดาวเทียมแสดงอุทกภัยประเทศไทย (ข้อมูลจาก GISTDA) คลิ๊ก ภาพแสดงระดับความสูงต่ำของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อการวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของมวลน้ำ คลิ๊ก
 วิกฤตการณ์น้ำท่วมประเทศไทย 2554 (Crisis Map) คลิ๊ก ตรวจสอบแผนที่น้ำท่วมกับ esri Thailand คลิ๊ก สถานการณ์น้ำในเขื่อน คลิ๊ก
 ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วมทางหลวง โดยกรมทางหลวง คลิ๊ก แผนที่เส้นทางหนีน้ำท่วมจาก กทม.ไป ภาคเหนือ, อีสาน คลิ๊ก รวมข้อมูล ที่จอดรถหนีน้ำท่วม สำหรับผู้ประสบอุทกภัย คลิ๊ก
 เทคนิควาง “กระสอบทราย” สู้น้ำท่วม คลิ๊ก
 การป้องกันน้ำเข้าบ้าน และวิธีอุดปิดช่องทางน้ำเข้าบ้าน คลิ๊ก เมื่อต้องขับรถลุยน้ำ น้ำท่วม!!! และเมื่อรถตกน้ำควรปฏิบัติอย่างไร คลิ๊ก การทำเรืออย่างง่าย ๆ คลิ๊ก
 “ตะคริว” กับการเรียนรู้สู้ภัยน้ำท่วม คลิ๊ก การปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Cardio Life Support : BCLS) (กรมแพทย์ทหารเรือ) คลิ๊ก จะช่วยคนจมน้ำได้อย่างไร (ศ.พญ.วันดี วราวิทย์) คลิ๊ก


ดาวน์โหลด (Download): เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับน้ำท่วม

ดาวน์โหลด (Download): Flood Fighting Methods (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): British Columbia Flood Plan (BC Flood Plan) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): Fact Sheet Floods (FEMA) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (จัดทำโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): คู่มือรับมือน้ำท่วมไม่ยาก (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): โรคที่มากับน้ำท่วม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): อีกทางเลือกหนึ่งของชูชีพอย่างง่าย (สามารถทำเองได้) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): การใช้ถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม (รศ.ดร.อมร พิมานมาศ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): 6 แนวทางกันนํ้าท่วมเข้าบ้าน (รศ.ดร.อมร พิมานมาศ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): รวมวิธีป้องกันรถจากภัยน้ำท่วม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): “ผนึกกำลัง ร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม” การเตรียมตัวเตรียมใจก่อนภัยน้ำท่วม ฉบับประชาชน (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (PDF) คลิ๊ก
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ :
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คลิ๊ก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คลิ๊ก หนังสือพิมพ์คมชัดลึก คลิ๊ก หนังสือพิมพ์ข่าวสด คลิ๊ก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง คลิ๊ก

 TV 3 คลิ๊ก TV 5 คลิ๊ก TV 7 คลิ๊ก ModerNine TV คลิ๊ก Thai PBS คลิ๊กAyutthaya Thai Flood 2011น้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2485 (Bangkok floods in 1942)Nuidears Flood Controlmobile flood barrierถุงคลุมรถข้อควรปฏิบัติขับรถช่วงน้ำท่วมThai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 1/5 (23 ต.ค.54Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 2/5 (23 ต.ค.54Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 3/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 4/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 5/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม - พบหมอบ้าน 1/6 (22 ต.ค.54)เพลง ประสบทุกข์ ประสบภัย ฝ่าไปด้วยกัน (ขับร้องโดย พนักงานไทยพีบีเอสเพลงน้ำใจไทย (ขับร้องโดย แอ๊ด คาราบาว)Friends' blogs
[Add muansuk's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.