ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ คน ทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และก็ดับไป ขอมีกำลังใจที่เต็มเปี่ยมและเข้มแข็ง มีสติที่ตั้งมั่น ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม, ทุกสิ่งเป็น อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา, การนำข้อมูลไปใช้ต้องใช้หลักกาลามสูตร. Group Blog จำนวน 215 Group Blog : รวมข้อมูลทั้งหมด 525 เรื่อง (Click (คลิ๊ก) ตรงกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีฟ้า หรือเครื่องหมายสามเหลี่ยมของกล่องสี่เหลี่ยม (ทางด้านขวามือ) (มีข้อมูลอยู่ในนั้นครับ) "ขอขอบคุณเจ้าของผลงานต่างๆ และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อการศึกษา เรียนรู้ และการวิจัยเท่านั้น"
Group Blog
 
All Blogs
 

สมุนไพรกับเซลล์มะเร็งปอด : กลไกการออกฤทธิ์

ที่มา : //www.si.mahidol.ac.th/department/Clinical_Pathology/home/publiction/th2005_molecular_mechanism_of_herbs.htm

โดย : ธนวรรณ กุมมาลือ

สมุนไพรเป็นพืชทรัพยากรที่มีคุณค่า ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่แพทย์แผนโบราณได้นำสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆ นานกว่าศตวรรษ สุมนไพรได้ถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคหลายชนิด เช่น โรคติดเชื้อ และ โรคมะเร็งเป็นต้น ในกว่าทศวรรษที่ผ่านมาได้มีความพยายามที่จะศึกษาสมุนไพรโดยการประยุกต์วิธีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อค้นหาตัวยาจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็ง และได้ประสบความสำเร็จมาแล้ว ก็มีดังเช่นการค้นพบ Taxol ซึ่งได้มาจากต้น Pacific Yew มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Taxus Brevifolia บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่ได้ถูกนำมาศึกษาทางด้าน molecular และทดลองว่ามีฤทธิ์ในการฆ่า หรือยับยั้งการเจริญเติบโตของ human lung cancer cell lines เพื่อจะได้เป็นแนวทางความเข้าใจของการทำงานของพืชสมุนไพรต่างๆ และจะได้เป็นแนวทางสำหรับการค้นพบยาใหม่ๆ จากพืชสมุนไพรต่อไปในอนาคต


Link เพิ่มเติม : //www.medassocthai.org/journal/files/Vol88_No11_1725.pdf
 

Create Date : 26 มกราคม 2551    
Last Update : 14 สิงหาคม 2552 0:15:49 น.
Counter : 787 Pageviews.  

กลุ่มวิจัยมะเร็งปอด : Lung Cancer Research group (คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น)

ที่มา : //research.md.kku.ac.th/resgroup/Lung/index.htm

คณะผู้ดำเนินการวิจัย
1. หัวหน้าโครงการ :
ชื่อ-สกุล: ผศ.นพ.อนัฆพงษ์ พันธุ์มณี
คุณวุฒิการศึกษา: พบ., วว.อายุรศาสตร์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7
สถานที่ทำงาน: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 3746, 3664
ขณะนี้ทำวิจัยอยู่กี่เรื่อง 2 เรื่อง
งานที่รับผิดชอบในโครงการนี้: บริหารโครงการนี้
ผลงานวิจัยที่พิมพ์ออกเผยแพร่ในวารสาร เฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่เสนอ (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)

2. ผู้ร่วมโครงการ :
ชื่อ-สกุล: อ.พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล
คุณวุฒิการศึกษา: พบ., วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
ตำแหน่ง: อาจารย์ ระดับ 6
สถานที่ทำงาน: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 043-237686, 348399
ขณะนี้ทำวิจัยอยู่กี่เรื่อง: 152-524633
งานที่รับผิดชอบในโครงการนี้: 1 เรื่อง

3. ผู้ร่วมโครงการ :
ชื่อ-สกุล: รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร
คุณวุฒิการศึกษา: วทบ., พบ., วว.อายุรศาสตร์ , Certificate in Pulmonary and Critical Care Medicine
(Case Western Reserve University Medical school Cleaveland, Ohio, USA)
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์ ระดับ 8
สถานที่ทำงาน: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 3746, 3664
ขณะนี้ทำวิจัยอยู่กี่เรื่อง 3 เรื่อง
งานที่รับผิดชอบในโครงการนี้: Diagnosis and chemotherapy of lung cancer

4. ผู้ร่วมโครงการ :
ชื่อ-สกุล: ผศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
คุณวุฒิการศึกษา: พบ., วว.อายุรศาสตร์, Ph.d.
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
สถานที่ทำงาน: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 3746, 3664
ขณะนี้ทำวิจัยอยู่กี่เรื่อง 1 เรื่อง
งานที่รับผิดชอบในโครงการนี้: Diagnosis and chemotherapy of lung cancer, ที่ปรึกษาการเขียน
งานวิจัยเพื่อตีพิมพ์

5. ผู้ร่วมโครงการ :
ชื่อ-สกุล: อ.พญ.จันทร์ศรี ศุภอดิเรก
คุณวุฒิการศึกษา: พบ., วว.รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ตำแหน่ง: อาจารย์ ระดับ 6
สถานที่ทำงาน: หน่วยรังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 3614, 3615
ขณะนี้ทำวิจัยอยู่กี่เรื่อง 1 เรื่อง
งานที่รับผิดชอบในโครงการนี้: Radiotherapy of lung cancer, ประสานงานฝ่ายรังษีรักษาจัดการประชุม

6. ผู้ร่วมโครงการ :
ชื่อ-สกุล: อ.พญ.เบญจมาศ อินทรโภคา
คุณวุฒิการศึกษา: พบ., วว.อายุรศาสตร์
ตำแหน่ง: อาจารย์ ระดับ 7
สถานที่ทำงาน: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 3746, 3664
ขณะนี้ทำวิจัยอยู่กี่เรื่อง -
งานที่รับผิดชอบในโครงการนี้: Diagnosis Chemotherapy in lung cancer

7. ผู้ร่วมโครงการ :
ชื่อ-สกุล: อ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ
คุณวุฒิการศึกษา: พบ., วว.อายุรศาสตร์,วว.มะเร็งวิทยา
ตำแหน่ง: อาจารย์ ระดับ 7
สถานที่ทำงาน: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 3746, 3664
ขณะนี้ทำวิจัยอยู่กี่เรื่อง 2 เรื่อง
งานที่รับผิดชอบในโครงการนี้: เลขาธิการโครงการ, chemotherapy of lung cancer

8. ผู้ร่วมโครงการ :
ชื่อ-สกุล: ผศ.นพ.ศรีชัย ครุสันธิ์
คุณวุฒิการศึกษา: พบ., วว.รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
สถานที่ทำงาน: หน่วยรังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 043-244704
ขณะนี้ทำวิจัยอยู่กี่เรื่อง 1 เรื่อง
งานที่รับผิดชอบในโครงการนี้: Radiotherapy of lung cancer

9. ผู้ร่วมโครงการ :
ชื่อ-สกุล: รศ.นพ.วรชัย ตังวรพงศ์ชัย
คุณวุฒิการศึกษา: พบ., วว.รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
สถานที่ทำงาน: หน่วยรังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 043-244704
ขณะนี้ทำวิจัยอยู่กี่เรื่อง 1 เรื่อง
งานที่รับผิดชอบในโครงการนี้: Radiotherapy of lung cancer, ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์วางโปรแกรมเก็บข้อมูลผู้ป่วยและเผย แพร่ใน web site

10. ผู้ร่วมโครงการ :
ชื่อ-สกุล: ผศ.พญ.จุไรรัตน์ กุหลาบแก้ว
คุณวุฒิการศึกษา: วทบ.(ชีววิทยา), วทม. (พยาธิวิทยา), พบ., อว. (พยาธิวิทยากายวิภาค)
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
สถานที่ทำงาน: ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 043-348388 ที่บ้าน 043-244321
ขณะนี้ทำวิจัยอยู่กี่เรื่อง 2 เรื่อง
งานที่รับผิดชอบในโครงการนี้: Pathology of lung cancer, Molecular biology of lung cancer

11. ผู้ร่วมโครงการ :
ชื่อ-สกุล: รศ.นพ.สมภพ พระธานี
คุณวุฒิการศึกษา: พบ., วว.ศัลยศาสตร์, วว.ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์ ระดับ 8
สถานที่ทำงาน: สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจทรวงอกและหลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ:
ขณะนี้ทำวิจัยอยู่กี่เรื่อง 1 เรื่อง
งานที่รับผิดชอบในโครงการนี้: Surgery of lung cancer, practice guidline of lung cancer

12. ผู้ร่วมโครงการ :
ชื่อ-สกุล: อ.นพ.ภคว ชันศิริ
คุณวุฒิการศึกษา: พบ., วว.รังสีวินิจฉัย
ตำแหน่ง: อาจารย์ ระดับ 6
สถานที่ทำงาน: ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ:
ขณะนี้ทำวิจัยอยู่กี่เรื่อง -
งานที่รับผิดชอบในโครงการนี้: Radiology of lung cancer, accuracy of CT staging lung cancer, Interventional radiology cancer

13. ผู้ร่วมโครงการ :
ชื่อ-สกุล: รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์
คุณวุฒิการศึกษา: พบ., วว.ศัลยศาสตร์, วว.ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
สถานที่ทำงาน: สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจทรวงอกและหลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 151, 152 : 438478
ขณะนี้ทำวิจัยอยู่กี่เรื่อง 2 เรื่อง
งานที่รับผิดชอบในโครงการนี้: Surgery of lung cancer, Mediastinoscopy ประสานงานด้านศัลยกรรมในการจัดประชุม lung cancer

14. ผู้ร่วมโครงการ :
ชื่อ-สกุล: ผศ.นพ.ชูศักดิ์ คุปตานนท์
คุณวุฒิการศึกษา: พบ., วว.ศัลยศาสตร์, วว.ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
สถานที่ทำงาน: หน่วยศัลยกรรมหัวใจทรวงอกและหลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ:
ขณะนี้ทำวิจัยอยู่กี่เรื่อง 1 เรื่อง
งานที่รับผิดชอบในโครงการนี้: Diagnosis of lung cancer Mediastinoscopy

15. ผู้ร่วมโครงการ :
ชื่อ-สกุล: ผศ.พญ.มณเฑียร เปสี
คุณวุฒิการศึกษา: พบ., วว.รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6
สถานที่ทำงาน: หน่วยรังสีรักษา ภาควิชารัวสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 043-244704
ขณะนี้ทำวิจัยอยู่กี่เรื่อง 1 เรื่อง
งานที่รับผิดชอบในโครงการนี้: Radiotherapy of lung cancer, palliative care, Brachytherapy

ผลงานวิจัยที่พิมพ์ออกเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
1. Phunmanee A, Patjanasoontom B, Boonsawat W, Indharapoka B. Paclitaxel and Carboplatin in the treatment of Advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC). Thai J Tuberc Chest Dis 1998; 19:229-40.

2. Phumanee A. Analysis of Combination Chemotherapies in Advanced Non - Small Cell Lung Cancer. Srinagarind Med J 1998; 13: 145-9

3. Phunmanee A, Boonsawat W, Patjanasoontorn B. Etoposide plus cispllatin in the treatment of Small Cell Lung Cancer (SCLC) : Srinadarind Hospital, Khon Kaen University experience, Thai J tuberc Chest Dis 1999 (in press).

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. พัฒนาการศึกษาต่อเนื่อง และงานวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งปอด
2. ทำให้เกิดความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่สมาชิกกลุ่มวิจัย
3. พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมะเร็งปอดในระดับชาติ และนานาชาติ
4. จัดระบบการรวบรวมฐานข้อมูลมะเร็งปอด
5. ส่งเสริมมาตรฐานเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอด
6. เผยแพร่ความรู้ทางมะเร็งปอด

บทคัดย่อภาพรวมโครงการวิจัย
มะเร็งปอดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากรายงานของวันชัยและคณะมะเร็งปอดพบมากเป็นอันดับ 2 ในเพศชายและอันดับ 6 ในเพศหญิง ในแต่ละปีโรงพยาบาล ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับรักษา ผู้ป่วยที่วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดไว้กว่า 350 คนต่อปี(2) ซึ่งเป็นจำนวนมากพอสมควร ข้อมูลผู้ป่วยเหล่านี้ที่มีส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลทางระบาดวิทยาด้านสถิติจำนวนผู้ป่วย และชนิดของมะเร็ง แต่การจำแนกระยะที่ชัดเจน วิธีการรักษา ผลการรักษา การรอดชีวิต ความผิดปกติทางด้าน พันธุศาสตร์ของผู้ป่วยมีออกมาน้อยมาก ซึ่งอาจเกิดจากขาดการประสานงานในการจัดเก็บฐานข้อมูล ผู้ป่วยที่เข้ามารักษามักจะกระจายไปในแต่ละแผนก เช่น ศัลยศาสตร์ทรวงอก, รังสีรักษา, อายุรศาสตร ์ โรคทางเดินหายใจหรือแม้แต่แพทย์ทั่วไปทำให้การวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลทำได้ลำบาก และในแต่ละแผนก ข้างต้นแนวทางการดูแลผู้ป่วยอาจไม่เหมือนกันทีเดียว เช่นเดียวกับในต่างประเทศ ซึ่งเคยมีการศึกษาวิจัย ไว้ว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดแม้ในระยะเดียวกันมีแนวทางรักษาแตกต่างกันอย่างมากมายและผู้ป่วยที่เข้าศึกษาวิจัยมี จำนวนน้อยมากคิดเป็น 1-2% ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด(3) ทำให้ไม่สามารถศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการรักษาใหม่ ๆ ที่ดีขึ้นได้ เราจึงพบว่าอัตราตายผู้ป่วยมะเร็งปอดยังคงที่ไม่ได้ดีขึ้นมากนัก เมื่อเทียบกับช่วงก่อนๆ โดยรวมทุกระยะแล้ว 5 year survival จึงคงที่อยู่ที่ 13%(3) ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินการเพื่อให้มีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยมะเร็งปอดขึ้นมา เพื่อรวบรวมประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาปรับทิศทางและพัฒนาองค์ความรู้ ปัจจุบันของมะเร็งปอด อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัย อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในทุกๆ แง่มุมของมะเร็งปอด ซึ่งเรามี resource อยู่แล้วอย่างมากมาย กลุ่มวิจัยมะเร็งปอด เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของคณาจารย์จากหลากหลายภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ดูแลผู้ป่วยและมองเห็นความสำคัญของปัญหา เพื่อร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับมะเร็งปอดในปัจจุบัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้งานวิจัยเป็นสื่อ เพื่อพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหา โดยมุ่งเน้นในทุกๆ แง่มุม ทั้งทางด้านพันธุศาสตร์ การวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน และประเมินผลโดยรวม เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในทุกๆ ระดับ

ความสำคัญของหัวข้อการวิจัย
โรคมะเร็งเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย จากสถิติข้อมูลสาเหตุการตายของประชากรไทย ปี 1970-1989 มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 รองจากอุบัติเหตุ(1) และโรคหัวใจ มะเร็งปอดเกิดขึ้นได้โดยไม่เลือกหรือจำกัดเพศ เชื้อชาติ และภาษา มีความแตกต่างกันเกี่ยวกับจำนวนอุบัติการเท่านั้น อัตราตายของมะเร็งปอดของประชากรไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2513(1) รายงานในจังหวัดขอนแก่น มะเร็งปอดพบมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในเพศชาย และอันดับ 6 ในเพศหญิง(1) ผู้ป่วยใหม่ต่อปีที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีจำนวนกว่า 350 ราย(2) เป็นรองอยู่แค่มะเร็งตับและ มะเร็งปากมดลูกเท่านั้น


ภาพแสดงลักษณะทางพยาธิวิทยาของมะเร็งปอด


ผู้ป่วยมะเร็งปอดที่มาพบแพทย์ ส่วนใหญ่เพียงร้อยละ 25 เท่านั้นที่เป็นมะเร็งระยะแรก ส่วนมากร้อยละ 75 มาพบแพทย์เมื่อโรค ลุกลามแล้ว(4) สำหรับผู้ป่วยมะเร็งปอดชาวไทยร้อยละ 90 มาพบแพทย์ส่วนมากมักมีชีวิต รอดเพียง 1 ปี(5) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับตัวโรคเองและข้อจำกัดในการพัฒนาการศึกษาวิธีการรักษาใหม่ๆ แม้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง พบว่าผู้ป่วยที่เข้าการศึกษาวิจัยผู้ป่วยมะเร็งปอดมีเพียงร้อยละ 1-2 เท่านั้น(3) ทำให้การพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ ๆ ทำได้ยาก แนวทางการรักษาที่มีหลายหลากวิธี แม้โรคจะอยู่ในระยะเดียวกันก็ตาม ในภาครัฐได้เล็งเห็น ถ้าปัญหานี้และปัจจุบันมีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดว่าการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งปอดส่วนหนึ่ง จึงได้ทุ่มรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นการเน้นในด้านการป้องกันด้านหนึ่งเท่านั้น แต่ยังมีเหตุอื่นๆ ของมะเร็งปอดอีกหลายอย่าง เช่น จากความ ผิดปกติทางพันธุกรรม อาชีพบางประเภท ซึ่งอาจไม่ขึ้นกับการสูบบุหรี่ ดังนั้นจากข้อปัญหาดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาด้านการรักษาการวินิจฉัยควบคู่ไปด้วย ซึ่งในส่วนนี้องค์กรที่จะพัฒนาขึ้นมาหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ได้ ก็คือ กลุ่มแพทย์ พยาบาล ผู้เกี่ยวข้องกับการรักษา ซึ่งต้องการความประสานงานร่วมมือ อันจะนำไปสู่การควบคุมรักษาโรคได้ในที่สุด


ภาพรังสีทรวงอกผู้ป่วยมะเร็งที่ยอดอก


แผนงานและกิจกรรมของกลุ่มวิจัย
- รวบรวมองค์ความรู้ปัจจุบัน (state of the art) เกี่ยวกับมะเร็งปอดทุกแง่มุมในเชิงกว้างและเชิงลึกดังรายละเอียดแจ้งในข้อ 3.4.1 โดยเป็นการกระจายงานให้กับผู้ที่เชี่ยวชาญและ สนใจในเรื่องนั้นๆ นำเสนอและสาธกในกลุ่มย่อยแล้วนำเสนอในกลุ่มใหญ่ เพื่อให้เห็นข้อปัญหาที่มีซึ่งต้องการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมอันจะนำไปสู่งานวิจัย
- จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวันอังคารที่ 1 ของทุกเดือน โดยในการประชุมประกอบด้วย 3 วาระ ดังนี้
1. สาธกผู้ป่วย เพื่อจุดประกายปัญหา
2. นำเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่มีโดยบุคคลในกลุ่ม ซึ่งได้รับมอบหมาย
3. เสนอข้อปัญหาวิจัยจัดลำดับความเร่งด่วนของปัญหา
4. ประชุมธุรการแจ้งการดำเนินการความคืบหน้าของกลุ่ม เพื่อวางแผนการประชุมครั้งต่อไป ในทุกๆ ครั้งของการประชุมจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมนำความรู้ที่ได้จากการประชุมนำเสนอใน web site ซึ่งจะมีการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้จากกลุ่มไปสู่ผู้สนใจในวงกว้าง
- จัดทำและวางแผนงานกลุ่มโครงการวิจัยต่อเนื่อง โดย
- กำหนดปัญหาที่ต้องการศึกษาวิจัย โดยพิจารณาลำดับจากขอบเขตของปัญหาความเร่งด่วน ความเป็นไปได้
- จัดกลุ่มไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนำเสนอกลุ่มใหญ่พิจารณา ซึ่งจะนำไปสู่โครงการวิจัย และงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- ศึกษาแหล่งเงินทุนที่จะขอรับการสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อขอทุนดำเนินการต่อเนื่อง
- เผยแพร่ผลงานของกลุ่มใน
- การประชุมวิชาการคณะแพทย์ ประชุมวิชาการวันพุธ
- การประชุมวิชาการของสมาคมวิชาชีพที่ผู้ร่วมโครงการเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ความร่วมมืออันจะมีในสถาบันอื่นๆ ซี่งมีผู้สนใจ
- web site ของกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์ของฝ่ายวิจัยพร้อมเปิด E-mail รับความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
- ประชุมร่วมกับฝ่ายวิจัยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและประเมินผลงานความก้าวหน้าของกลุ่ม
- สรุปกิจกรรมผลการดำเนินโครงการตามระเบียบที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิจัยในช่วงต่อปีงบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้จากโครงการกลุ่มวิจัย (outputs):
1. องค์ความรู้ปัจจุบัน (state of the art) เกี่ยวกับมะเร็งปอดทั้งในแง่ molecular genetic ระบาดวิทยา การวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน การตรวจค้นหาโรคระยะแรก
2. โครงการวิจัย (research proposal) และกลุ่มโครงการวิจัยที่มีศักยภาพในการขอรับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์และนำเสนอในคณะแพทยศาสตร์ นอกคณะแพทยศาสตร์ ในสมาคมวิชาชีพที่กลุ่มเกี่ยวข้อง รวมไปถึงระดับนานาชาติ
4. เชื่อมโยงงานวิจัยไปยังสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ในลักษณะ multicenter study
5. เกิดกลุ่มวิจัยที่มีกิจกรรมทางวิชาการต่อคณะแพทยศาสตร์และต่อสมาคมวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ
6. มีผู้สนใจเข้าร่วมกลุ่มวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นในวงกว้าง เช่น แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาระดับ post graduate นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอด จิตแพทย์---------------------------------------------------------
Link ที่น่าสนใจ :


ฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานวิจัยแพทย์จุฬา

ผลงานวิจัยแพทย์จุฬาสู่นานาชาติ

การวิจัย คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัย คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วัดญาณเวศกวัน

Download หนังสือรักษาใจยามป่วยไข้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)) (PDF)

Download หนังสือกายหายไข้ ใจหายทุกข์ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)) (PDF)

Download หนังสือภูมิธรรมชาวพุทธ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)) (PDF)

การรักษาศีล 5

พระคาถาโพชฌังคปริตร

พระคาถาสักกัตตะวา : คาถาปัองกันและรักษาโรคมะเร็ง

ธรรมะสำหรับผู้รักษาคนเจ็บไข้

ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้และญาติ

ธรรมะสำหรับรับมือกับความพลัดพราก

ธรรมะสำหรับรับมือกับมะเร็ง---------------------------------------------------------บทสวดพระคาถาชินบัญชร
บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกบทสวดโพชฌังคปริตร
ชนะโรคมะเร็งปอด ตอนที่ 1ชนะโรคมะเร็งปอด ตอนที่ 2Cancer Facts : How Does Lung Cancer Develop
Lung Cancer Staging Non-Small Cell
Small Cell Lung Cancer Staging
Lung Cancer TreatmentSurgery for Lung Cancer (Part 2)
Lung Cancer and Radiation Therapy TreatmentLung Cancer Facts : Side Effects of Radiation Treatment for Lung Cancer


---------------------------------------------------------
Download : เอกสารเกี่ยวกับมะเร็ง และมะเร็งปอด


Download เอกสารเกี่ยวกับมะเร็ง ข้อมูลจาก : (1) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : Download เอกสารความรู้โรคมะเร็ง
Download เอกสารเกี่ยวกับมะเร็ง ข้อมูลจาก : (2) ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : คู่มือวิชาการโรคมะเร็ง
Download เอกสารเกี่ยวกับมะเร็ง ข้อมูลจาก : (3) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

หรือ Download ที่นี่ : คู่มือ/ความรู้สำหรับประชาชน
Download เอกสารมะเร็งปอด ข้อมูลจาก : (4) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : มะเร็งปอด
Download เอกสารคู่มือมะเร็งปอด ฉบับประชาชน ข้อมูลจาก : (5) ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : คู่มือมะเร็งปอด ฉบับประชาชน
Download เอกสารคู่มือประชาชน มะเร็งปอด ข้อมูลจาก : (6) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

หรือ Download ที่นี่ : คู่มือประชาชน มะเร็งปอด
Download เอกสารแนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอด ปี 2547-2548 ข้อมูลจาก : (7) ศูนย์มะเร็ง ลำปาง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : แนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอด ปี 2547-2548
Download เอกสารแนวทางการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งปอด ชนิด Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) ข้อมูลจาก : (8) ศูนย์มะเร็ง ลำปาง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : แนวทางการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งปอด ชนิด Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)
Download เอกสารแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปอด ข้อมูลจาก : (9) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปอด
Download เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด ข้อมูลจาก : (10) สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หรือ Download ที่นี่ : แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด


(1) เอกสารอ้างอิง : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). Download เอกสารความรู้โรคมะเร็ง. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.nci.go.th/Knowledge/filedownload.html. วันที่สืบค้น 3 พฤษภาคม 2554

(2) เอกสารอ้างอิง : ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข(2554). คู่มือวิชาการโรคมะเร็ง. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.lopburicancer.in.th/3knowledge/bookandcd.htm. วันที่สืบค้น 3 พฤษภาคม 2554

(3) เอกสารอ้างอิง : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (2554). คู่มือ/ความรู้สำหรับประชาชน. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.cccthai.org/th_/index.php/2009-06-13-08-54-04. วันที่สืบค้น 3 พฤษภาคม 2554

(4) เอกสารอ้างอิง : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). มะเร็งปอด. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.nci.go.th/Knowledge/downloads/new07.pdf. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(5) เอกสารอ้างอิง : ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). คู่มือมะเร็งปอด ฉบับประชาชน. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.lopburicancer.in.th/booklbrcc/3pok.pdf. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(6) เอกสารอ้างอิง : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (2554). คู่มือประชาชน มะเร็งปอด. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.cccthai.org/th_/images/stories/knowledge/book11-Lung.pdf. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(7) เอกสารอ้างอิง : ศูนย์มะเร็ง ลำปาง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). แนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอด ปี 2547-2548. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.lampangcancer.com/lpccWebnew/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=67. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(8) เอกสารอ้างอิง : ศูนย์มะเร็ง ลำปาง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). แนวทางการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งปอด ชนิด Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC). (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.lampangcancer.com/lpccWebnew/images/pdf/upWEB/CpgLung/P2.pdf. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(9) เอกสารอ้างอิง : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปอด. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.nci.go.th/cpg/cpg5.html. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(10) เอกสารอ้างอิง : สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ (2554). แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด (ออนไลน์). แหล่งที่มา //www.thaichest.org/atat3/pdf/guideline/bca.pdf. วันที่สืบค้น 19 กรกฎาคม 2554
 

Create Date : 05 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 19 กรกฎาคม 2554 22:12:34 น.
Counter : 4104 Pageviews.  


muansuk
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 82 คน [?]
blog counter
blog counterDiseño Web
Share on Facebook Follow Me on Twitter
 คลิ๊ก


 ลงนามสมุดเยี่ยม muansuk blog ครับ คลิ๊ก
“ทาน ศีล ภาวนา ธรรมทั้ง 3 นี้
เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์
และเป็นรากเหง้าของพระศาสนา”

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
“ถ้าเรารู้เรื่องธรรมดาของโลก และรู้จักความเป็นจริงของธรรมแล้ว
เราก็จะไม่ต้องมีความยุ่งยากในการเป็นอยู่
เรื่องภายนอกนั้น ถึงเราจะศึกษาให้มีความรู้สักเท่าไรๆ
ก็ไม่ทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้
สู้การเรียนรู้จิตใจของตนอยู่ภายในวงแคบๆ นี้ไม่ได้”

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
“… อย่าไปอยากรู้เรื่องของคนอื่นมันเป็นทุกข์
ให้สนใจเรื่องของตัวเอง
คือเรื่องของกายกับใจ
ดูให้มันชัด …”

หลวงปู่เพียร วิริโย
“… สิ่งใดมันล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้ว หมดไปแล้ว
ไม่ควรเอามาคิด มาติดอยู่ในใจ ละทิ้งให้หมด
ส่วนว่าอารมณ์อันเป็นอนาคตกาล
ดีร้ายประการใด ทั้งทางโลก และทางธรรม
สิ่งนั้นก็ยังอยู่ข้างหน้า คือยังไม่มาถึง
เวลาปัจจุบัน คือ เป็นเวลาเรานั่งภาวนา ฟังธรรม
สงบกาย สงบวาจา สงบจิต สงบใจ อยู่นี้แหละ
เป็นธรรมะปัจจุบัน ให้ระลึกภาวนาทุกลมหายใจเข้าออก...”

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
“... ให้รักษาศีล
ให้รู้จักพิจารณา เกิด แก่ เจ็บ ตาย
รู้จักแก้ไขจิตของตน ... ”

หลวงปู่จาม มหาปุณฺโญ

หลวงพ่อชา สุภทฺโท : ปล่อยวาง 1

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร : ธรรมสู่ใจ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ : ไม่ยอมละ

ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือมุตโตทัย-อาจาโรวาท โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร (PDF) (9.25 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ฝากไว้ บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล (โดย พระโพธินันทมุนี) (PDF) (625 KB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมธาตุ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (13.38) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือชาติสุดท้าย (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (6.97) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์ ชีวประวัติ คติธรรม และปฏิปทา พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (12.82 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (14.68 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือไม่มาเกิดมาตายเรียกว่าชาติสุดท้าย (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (4.72 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงตา พระผู้สืบสานอริยวงศ์ รวบรวมโดยคณะศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (50.51 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือกายคตาสติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (10.8 MB) คลิ๊ก
 ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมปกครองใจ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป (PDF) (11.47 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือปัญญาอบรมสมาธิ โดยท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (1.29 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงตานิพพาน (พิธีพระราชทานเพลิงถวายสรีระสังขารหลวงตามหาบัวญาณสมฺปนฺโน) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมะทะลุโลก โดยท่านพ่อลี ธมฺมธโร (PDF) (3.18 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือท่านพ่อลี ธมฺมธโร พระอริยเจ้าผู้มีพลังแก่กล้า (PDF) (30.21 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่เล่าเรื่อง (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรม...ย้ำเตือน โดยหลวงปู่เพียร วิริโย (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมพระเพียร วิริโย เป็นเพชรน้ำหนึ่งเพราะความพากเพียร (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (8.68 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมพเนจร (หลวงปู่จันทา ถาวโร) (PDF) (30.39 MB) คลิ๊ก Download หนังสือหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง (PDF) (13.58 MB) คลิ๊ก
Download หนังสือพระธรรมเทศนา หลวงพ่อชา สุภัทโท (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือสุภัททานุสรณ์ ชุด..จาริกสู่ประเทศอังกฤษ (PDF) (21.06 MB) คลิ๊ก Download หนังสือธรรมะหลวงปู่หล้า เขมปัตโต (PDF) (8.5MB) คลิ๊ก Download หนังสือสันติธมฺโมบูชา โดยหลวงปู่ฟัก สันติธมฺโม (PDF) (37.97 MB) คลิ๊ก Download หนังสือหนีนรก โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (PDF) คลิ๊ก
Download หนังสือสังโยชน์ 10 โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวัดป่าบ้านตาด (PDF) (10.72 MB) ( คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือเศรษฐีธรรม (หลวงปู่ลี กุสลธโร) (PDF) (6.83 MB) ( คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือชีวิตนี้น้อยนัก โดยสมเด็จพระญาณสังวร (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือทำอย่างไรจะหายโกรธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือภูมิธรรมชาวพุทธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระหลวงตา (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (7.98 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือจิตตวิชา หลักความรู้แจ้งทางจิตต์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) (PDF) (3.97 MB) คลิ๊ก Download หนังสือเปิดใจรับความสุข โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก Download E-Book ว.วชิรเมธี คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ โครงการบูรพาจารย์ (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ประวัติ ข้อวัตร และปฏิปทา (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 1) (PDF) (12.5 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download):  หนังสือหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม พระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ในยุคปัจจุบัน (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 2) (PDF) (15.77 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่แหวน สุจิณโณ (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 3) (PDF) (19.12 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ขาว อนาลโย (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 4) (PDF) (12.53 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระครูวิเวกพุทธกิจ หลวงปู่ใหญ่เสาร์ กนฺตสีโล พระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 5) (PDF) (12.13 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอน 1) (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 6) (PDF) (24.41 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอน 2) (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 7) (PDF) (43.49 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 8) (PDF) (70.26 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ชอบ ฐานสโม (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 9) (PDF) (10.17 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 10) (PDF) (10.17 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ฝั้น อาจาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 11).pdf (PDF) (14.3 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 12).pdf (PDF) (13.41 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือวิธีปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนากัมมัฏฐาน (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (1.05 MB)คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): แนวทางปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 2 (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) (PDF) (5.75 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): เรื่องของลม (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) (PDF) (271.99 KB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวิธีเดินจงกรมภาวนา-นั่งสมาธิภาวนา โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (9.18 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ สำหรับผู้ป่วย, ญาติ และผู้รักษา (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมะสำหรับผู้ป่วย โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือกายหายไข้ ใจหายทุกข์ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก
Download หนังสือรักษาใจยามป่วยไข้ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือโพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือนึกถึงความตายสบายนัก โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือพระไตรปิฎก :

Download หนังสืออริยวินัย (PDF) (9.27 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะทั่วไป (Download E-Book) :

Download หนังสืออริยวินัย (PDF) (9.27 MB) คลิ๊ก
Google

 ศีลและกรรมบถ คลิ๊ก
 พระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี คลิ๊ก ธรรมบรรยาย และธรรมนิพนธ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน คลิ๊ก
 รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล คลิ๊ก วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี (หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก กำลังใจสู้มะเร็ง คลิ๊ก การดูแลสภาพจิตใจผู้ป่วยมะเร็ง คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): วารสาร นิตยสาร และสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง:

ดาวน์โหลด (Download) : วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 18, ฉบับที่ 1 ปี 2555 (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 17, ฉบับที่ 1 ปี 2554 (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ Cancer in Thailand Volume.5, 2001-2003 (PDF) คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): เอกสาร, คู่มือมะเร็ง และที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือ เกี่ยวกับมะเร็ง ที่น่าสนใจ (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับเคมีบำบัด (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับรังสีรักษา, การดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา และอื่น ๆ (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือควบคุมอาการปวดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัว, อาการปวดจากโรคมะเร็ง (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง, การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่บ้าน (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งปอด (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งเต้านม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งเต้าตับ (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : สมาธิบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง (วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): แนวทางการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด (2547) (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอด (2549) (ศ.พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ และคณะ) (PDF) คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับมะเร็ง

ลิงค์ (Link): การตรวจวินิจฉัยวิธีใหม่ด้วย PET-CT สแกน โดย รศ.นพ.สุภัทรพร เทพมงคล คลิ๊ก ลิงค์ (Link): Bone Scan: การตรวจสแกนกระดูก (พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม; คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (PDF) คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : การผ่าตัดมะเร็งทำให้โรคแพร่กระจายจริงหรือ (รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): ผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิ๊ก ลิงค์ (Link): ความรู้เกี่ยวกับรังสีรักษา การฉายรังสีและเครื่องมือทางรังสีรักษา (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): สูตรอาหารต้านมะเร็ง (เอื้อเฟื้อโดย น.พ.สำราญ อาบสุวรรณ; ผู้หายจากมะเร็งปอดระยะสุดท้าย) : ข้อมูลจาก วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก


 ลิงค์ (Link): การตรวจ MRI คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): การแพทย์ทางเลือก, การแพทย์แผนไทย และธรรมชาติบำบัด

ลิงค์ (Link): วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร (หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก ลิงค์ (Link): การแพทย์ทางเลือก บีเมสส คลินิก จังหวัดนครราชสีมา (นพ.สำราญ อาบสุวรรณ : ผู้หายจากมะเร็งปอดระยะสุดท้าย) คลิ๊ก ลิงค์ (Link): วิถีไทยคลินิกการแพทย์แผนไทย กรุงเทพมหานคร (อาจารย์เภสัชกร มงคลศิลป์ บุญเย็น) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): Gerson Institute
 (รักษาตามแนวธรรมชาติบำบัด) คลิ๊ก

Link: ลิงค์ หน่วยงาน, สถาบัน, องค์กร และที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง

ลิงค์ (Link) : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิ๊ก
ลิงค์ (Link) : สถานวิทยามะเร็งศิริราช คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : โครงการโรคมะเร็ง คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คลิ๊ก
ลิงค์ (Link) : วัดคำประมง จ.สกลนคร (หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก http://www.cancer.gov: National Cancer Institute คลิ๊ก http://www.eortc.be: European Organisation for Research and Treatment of Cancer คลิ๊ก http://www.oncolink.org: OncoLink (University of Pennsylvania) มีข้อมูลข่าวสารมากมาย และได้ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบโดย editorial board ของ OncoLink แล้ว, มีข่าวใหม่ประจำสัปดาห์เกี่ยวกับโรคมะเร็ง, บทคัดย่อใหม่ของการวิจัยโรคมะเร็งที่ตีพิมพ์, การประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ฯลฯ คลิ๊ก
 http://www.iarc.fr/: The International Agency for Research on Cancer (IARC) คลิ๊ก http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed: Pubmed เป็นเครื่องมือค้นหาฐานข้อมูล เรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล MEDLINE ซึ่งประกอบด้วยแหล่งอ้างอิง, บทคัดย่อ และบทความตัวเต็มทางวิทยาศาสตร์และชีวเวชศาสตร์ คลิ๊ก


Link: ลิงค์ หน่วยงาน, สถาบัน, องค์กรด้านการสาธารณสุข และที่เกี่ยวข้อง

 กระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก

 องค์การเภสัชกรรม คลิ๊ก
 กรมสุขภาพจิต คลิ๊ก

 สภากาชาดไทย คลิ๊กแพทยสภา คลิ๊ก ทันตแพทยสภา คลิ๊ก สภาเทคนิคการแพทย์ คลิ๊ก สภากายภาพบำบัด คลิ๊ก สภาเภสัชกรรม คลิ๊ก สภาการพยาบาล คลิ๊ก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คลิ๊ก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) คลิ๊ก สำนักงานประกันสังคม คลิ๊ก


ดาวน์โหลด (Download): กฎหมาย, ประกาศ, ระเบียบ, ข้อบังคับ, คำสั่ง

ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download) : ข้อบังคับแพทยสภา คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : ข้อบังคับ, ประกาศ และระเบียบ ทันตแพทยสภา คลิ๊กลิงค์ (Link) : ค้นหาราชกิจจานุเบกษา : ค้นหาพระบรมราชโองการ, พระราชบัญญัติ, พระราชกำหนด, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, ประกาศ, ระเบียบ, ข้อบังคับ และคำสั่ง คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): เอกสารข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญ

ดาวน์โหลด (Download) : สิทธิผู้ป่วย คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : ใบรับรองแพทย์ คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): การเดินทาง, แผนที่, ตารางเวลา และการส่งกลับทางอากาศ :

 การบินไทย (Thai Airways) คลิ๊ก นกแอร์ (Nok Air) คลิ๊ก แอร์เอเชีย (Air Aisa) คลิ๊ก บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) คลิ๊ก รถไฟฟ้า BTS คลิ๊ก รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : (รถไฟฟ้าใต้ดิน)
คลิ๊ก การรถไฟแห่งประเทศไทย : จำหน่ายตั๋วล่วงหน้า, ตารางเวลาเดินรถและราคาค่าโดยสาร, ระบบติดตามขบวนรถ คลิ๊ก เรียกแท็กซี่ (Taxi) คลิ๊ก


 ตรวจสอบ, คำนวณ ระยะทาง และพิมพ์แผนที่ คลิ๊ก ตรวจสอบ, หาพิกัดดาวเทียม
 GPS คลิ๊ก ตรวจสอบสภาพการจราจร  Near Real Time คลิ๊ก
 ตรวจสอบสถานการณ์น้ำกับ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิ๊ก ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วมทางหลวง โดยกรมทางหลวง คลิ๊ก ตรวจสอบเวลาการเดินรถไฟ คลิ๊ก
 ค้นหารถประจำทาง คลิ๊ก เส้นทางการเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลิ๊ก เส้นทางการเดินรถไฟฟ้า BTS คลิ๊ก
 ท่าขึ้นรถตู้ กรุงเทพ ฯ (และที่ใกล้เคียง) – ต่างจังหวัด คลิ๊ก ค้นหาสายรถตู้ คลิ๊ก เรือด่วนเจ้าพระยา คลิ๊ก


ลิงค์ (Link): หมายเลขโทรศัพท์, การติดต่อสื่อสาร และการขนส่ง

 YellowPages (เยลโล่เพจเจส) : ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ คลิ๊ก

 หอพัก สกสค. (หอพักคุรุสภา) คลิ๊ก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 คลิ๊ก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) คลิ๊ก AIS คลิ๊ก DTAC คลิ๊ก Truemove คลิ๊ก ไปรษณีย์ไทย : บริการด้วยใจ เชื่อมไทย เชื่อมโลก คลิ๊กลิงค์ (Link): ค้นหาแผนที่


 Google Map: กูเกิ้ล แม็ฟส์ คลิ๊ก Maps.com: แม็ฟส์ ดอท คอม คลิ๊ก ค้นหาค้นหาแผนที่โรงพยาบาล คลิ๊ก ค้นหาค้นหาแผนที่โรงพยาบาล คลิ๊ก
 ค้นหาสถานีบริการ LPG คลิ๊ก ค้นหาสถานีบริการ NGV คลิ๊กFacebook: เฟสบุ๊ค – เข้าระบบ, ลงทะเบียน หรือเรียนรู้เพิ่มเติม คลิ๊ก Twitter: ทวิตเตอร์ – ลงชื่อเข้าใช้งาน คลิ๊ก YouTube: ยูทูป – เข้าใช้งาน คลิ๊ก Wikipedia: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี คลิ๊ก ดาว์นโหลด (Download) : Adobe Reader คลิ๊ก Google Map: กูเกิ้ล แม็ฟส์ คลิ๊ก ดาว์นโหลด (Download) Adobe Flash Player คลิ๊ก

สมาทานศีล 5หลวงพ่อชา สมาทานศีล 5พุทธมนต์, พุทธคุณ ๑๐๘ นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเช้า นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเย็น นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเย็น นำสวดโดย หลวงพ่ออุทัย สิริธโรพาหุงมหากา นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมบทสวดพระคาถาชินบัญชรบทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกบทสวดโพชฌังคปริตรพระคาถาสักกัตวาหลวงพ่อชา สอนการทำสมาธิหลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 3/9หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 4/9หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 1หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 2หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 3หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 4หลวงพ่อพุธ ฐานิโย สอนกรรมฐาน

ลิงค์ (Link): ข่าวสาร, ข้อมูล, บทความเกี่ยวกับน้ำท่วม แจ้งขอความช่วยเหลือ (Thaiflood.com) คลิ๊ก
Thaiflood

 18 วิธีรับมือน้ำท่วม คลิ๊ก การเตรียมการก่อนน้ำท่วม คลิ๊ก การรับมือระหว่างน้ำท่วม คลิ๊ก
 การเตรียมการอพยพ คลิ๊ก ข้อมูลดาวเทียมแสดงอุทกภัยประเทศไทย (ข้อมูลจาก GISTDA) คลิ๊ก ภาพแสดงระดับความสูงต่ำของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อการวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของมวลน้ำ คลิ๊ก
 วิกฤตการณ์น้ำท่วมประเทศไทย 2554 (Crisis Map) คลิ๊ก ตรวจสอบแผนที่น้ำท่วมกับ esri Thailand คลิ๊ก สถานการณ์น้ำในเขื่อน คลิ๊ก
 ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วมทางหลวง โดยกรมทางหลวง คลิ๊ก แผนที่เส้นทางหนีน้ำท่วมจาก กทม.ไป ภาคเหนือ, อีสาน คลิ๊ก รวมข้อมูล ที่จอดรถหนีน้ำท่วม สำหรับผู้ประสบอุทกภัย คลิ๊ก
 เทคนิควาง “กระสอบทราย” สู้น้ำท่วม คลิ๊ก
 การป้องกันน้ำเข้าบ้าน และวิธีอุดปิดช่องทางน้ำเข้าบ้าน คลิ๊ก เมื่อต้องขับรถลุยน้ำ น้ำท่วม!!! และเมื่อรถตกน้ำควรปฏิบัติอย่างไร คลิ๊ก การทำเรืออย่างง่าย ๆ คลิ๊ก
 “ตะคริว” กับการเรียนรู้สู้ภัยน้ำท่วม คลิ๊ก การปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Cardio Life Support : BCLS) (กรมแพทย์ทหารเรือ) คลิ๊ก จะช่วยคนจมน้ำได้อย่างไร (ศ.พญ.วันดี วราวิทย์) คลิ๊ก


ดาวน์โหลด (Download): เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับน้ำท่วม

ดาวน์โหลด (Download): Flood Fighting Methods (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): British Columbia Flood Plan (BC Flood Plan) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): Fact Sheet Floods (FEMA) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (จัดทำโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): คู่มือรับมือน้ำท่วมไม่ยาก (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): โรคที่มากับน้ำท่วม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): อีกทางเลือกหนึ่งของชูชีพอย่างง่าย (สามารถทำเองได้) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): การใช้ถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม (รศ.ดร.อมร พิมานมาศ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): 6 แนวทางกันนํ้าท่วมเข้าบ้าน (รศ.ดร.อมร พิมานมาศ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): รวมวิธีป้องกันรถจากภัยน้ำท่วม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): “ผนึกกำลัง ร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม” การเตรียมตัวเตรียมใจก่อนภัยน้ำท่วม ฉบับประชาชน (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (PDF) คลิ๊ก
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ :
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คลิ๊ก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คลิ๊ก หนังสือพิมพ์คมชัดลึก คลิ๊ก หนังสือพิมพ์ข่าวสด คลิ๊ก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง คลิ๊ก

 TV 3 คลิ๊ก TV 5 คลิ๊ก TV 7 คลิ๊ก ModerNine TV คลิ๊ก Thai PBS คลิ๊กAyutthaya Thai Flood 2011น้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2485 (Bangkok floods in 1942)Nuidears Flood Controlmobile flood barrierถุงคลุมรถข้อควรปฏิบัติขับรถช่วงน้ำท่วมThai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 1/5 (23 ต.ค.54Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 2/5 (23 ต.ค.54Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 3/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 4/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 5/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม - พบหมอบ้าน 1/6 (22 ต.ค.54)เพลง ประสบทุกข์ ประสบภัย ฝ่าไปด้วยกัน (ขับร้องโดย พนักงานไทยพีบีเอสเพลงน้ำใจไทย (ขับร้องโดย แอ๊ด คาราบาว)Friends' blogs
[Add muansuk's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.