ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ คน ทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และก็ดับไป ขอมีกำลังใจที่เต็มเปี่ยมและเข้มแข็ง มีสติที่ตั้งมั่น ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม, ทุกสิ่งเป็น อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา, การนำข้อมูลไปใช้ต้องใช้หลักกาลามสูตร. Group Blog จำนวน 215 Group Blog : รวมข้อมูลทั้งหมด 525 เรื่อง (Click (คลิ๊ก) ตรงกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีฟ้า หรือเครื่องหมายสามเหลี่ยมของกล่องสี่เหลี่ยม (ทางด้านขวามือ) (มีข้อมูลอยู่ในนั้นครับ) "ขอขอบคุณเจ้าของผลงานต่างๆ และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อการศึกษา เรียนรู้ และการวิจัยเท่านั้น"
Group Blog
 
All Blogs
 

สาเหตุของมะเร็งตับ

อโรคยาณี (นภาลัย โกมลวาสี) (2554 : 42) กล่าวว่า


1. ด้วยข้อมูลสถิติจากสถาบันมะเร็งหลาย ๆ ประเทศบ่งบอกอย่างเป็นนัยยะว่า สาเหตุของมะเร็งตับส่วนใหญ่เป็นผลลุกลามที่เกิดมากจากไวรัสตับอักเสบชนิดบี และซี เพราะผู้ป่วยมะเร็งตับกว่า 80% เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบชนิดใดชนิดหนึ่ง


2. ผู้ที่มีภาวะตับแข็ง และผู้ที่ดื่มแอลกอฮอลล์เป็นประจำมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับสูง เพราะว่า 90% ของผู้ป่วยมะเร็งตับ มีภาวะตับแข็งร่วมด้วย

3. สารพิษอะฟลาทอกซิน (Alfatoxin) ที่ปนเปื้อนมากับอาหารแห้งที่ขึ้นรา เช่น ถั่ว แป้งสาลี ข้าวโพด ข้าว พริกแห้ง นับเป็นสารก่อมะเร็งที่อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้หลายชนิด รวมทั้งมะเร็งตับด้วย


4. ผู้ป่วยที่เป็นพยาธิใบไม้ในตับ ที่มีอาการท่อน้ำดีในตับอุดตัน หรือท่อน้ำดีมีผังผืดเกาะหนาเพราะพยาธิใบไม้ในตับ มักเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดี


5. ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจเป็นตัวกระตุ้น เช่น ผู้ป่วยเบาหวานที่มีไขมันสะสมในตับสูงมากผิดปกติ, สารพิษต่าง ๆ ที่พบได้ในควันบุหรี่, สารเคมีบางชนิด เช่น ไวนิล คลอไรด์เอกสารอ้างอิง : อโรคยาณี (นภาลัย โกมลวาสี). นับหนึ่งกับมะเร็ง. กรุงเทพมหานคร : sanamya publishing, 2554.

------------------------------------------------------------
สาเหตุของมะเร็งตับ


ที่มา : chulacancer.net (มะเร็งตับ)


ปัจจัยเสี่ยงบางอย่าง เช่น การสูบบุหรี่ เราสามารถควบคุมได้ แต่ปัจจัยบางอย่าง เช่น อายุ ประวัติครอบครัว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงไม่ได้แปลว่าต้องเป็นโรคมะเร็งเสมอไป มีผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง


ปัจจัยเสี่ยง


- เพศชายมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าเพศหญิง อาจเป็นผลมาจากพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่

- เชื้อชาติ เช่น เอเชียอเมริกา ชาวเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก มีโอกาสเป็นมะเร็งตับสูง

- ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคตับแข็ง สามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน จากมารดาสู่ทารกในครรภ์ และการรับเลือด

- โรคตับแข็ง เซลล์ตับจะถูกทำลายและแทนที่ด้วยรอยแผลเป็น สาเหตุมักเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ ไวรัสตับอักเสบบีและซี รวมถึงภาวะธาตุเหล็กเกินในร่างกาย

- โรคเบาหวาน โดยเฉพาะผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากและ/หรือมีภาวะตับอักเสบร่วมด้วย

- โรคอ้วน

- Aflatoxins เป็นสารที่สร้างมาจากเชื้อราซึ่งอยู่ในพืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆ ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด เป็นต้น การได้รับสารชนิดนี้เป็นเวลานานเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับ

- Vinyl chloride and Thorium dioxide แต่ในปัจจุบันได้ถูกกฎหมายควบคุมการใช้แล้ว

- Anabolic steroids หรือฮอร์โมนเพศชาย ที่นักกีฬาบางคนใช้เป็นยากระตุ้นกำลัง

- สาเหตุอื่น ๆ ที่รองลงมา ได้แก่ การสูบบุหรี่ รวมถึงยาเม็ดคุมกำเนิดบางชนิด ซึ่งเคยมีรายงานว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับ แต่ไม่มีที่ใช้กันแล้วในปัจจุบัน


เอกสารอ้างอิง : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554). สาเหตุของมะเร็งตับ (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.chulacancer.net/newpage/information/liver_cancer/what-causes-liver-cancer.html. วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2554.

------------------------------------------------------------
สาเหตุของมะเร็งตับ


ที่มา : thaiclinic.com (นพ.สมยศ ชัยธีระสุเวท)


มะเร็งตับ หรือชื่อทางการแพทย์ว่า Hepatocellular carcinoma หรือ Hepatoma เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่แล้วไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด แต่มีปัจจัยเสี่ยงมากมายที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุที่เพิ่มโอกาสให้เกิดมะเร็งตับ ได้แก่ ภาวะตับแข็ง ผู้ที่เป็นตับอักเสบเรื้อรังจากไวรับตับเสบชนิด บี หรือผู้ที่เป็นพาหะของไวรัสดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นกันทุกคน เพียงแต่ผู้ที่เป็นพาหะจะมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากคนปกติ ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากสารบางอย่างหรือเรียกกันว่าสารก่อมะเร็ง เช่น สารที่สร้างจากเชื้อราบางชนิดที่ขึ้นในถั่วลิสงที่เก็บไม่ได้มาตรฐาน ยารักษาโรคบางอย่าง รวมไปถึงฮอร์โมนเพศชายบางชนิดที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย


เอกสารอ้างอิง : thaiclinic.com (2554). มะเร็งตับ ....อีกทางเลือกหนึ่งของการรักษา (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.thaiclinic.com/medbible/liver_cancer.html. วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2554.

------------------------------------------------------------
สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค


พ.ญ.ภักษร วันบรรจบ (2554 : 31) กล่าวว่า

การเกิดมะเร็งตับมีสาเหตุมาจากไวรัสตับอักเสบบีและซี มักเกิดในผู้ที่ดื่มเหล้าจัด ผู้ป่วยตับแข็ง และเกิดพยาธิใบไม้ในตับ สารเคมีต่าง ๆ ยารักษาโรคบางชนิด สารเคมีที่เกิดจากการหมักดอง เกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารอะฟลาท็อกซินจากเชื้อราเป็นประจำ ซึ่งพบปนเปื้อนอยู่ในถั่วลิสง ข้าวโพด พริกแห้ง หัวหอม กระเทียม ข้าวกล้อง แหนม ปลาตากแห้ง องุ่นแห้ง มันสำปะหลัง เต้าเจี้ยว เต้าหู้ยี้ เป็นต้น โดยเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเป็นตัวทำให้เกิดมะเร็งตับ และสารอะฟลาท็อกซินเป็นตัวเสริม


เอกสารอ้างอิง : ภักษร วันบรรจบ, พ.ญ.. 10 อันดับ โรคมะเร็งกับสัญญาณเตือนภัย. กรุงเทพมหานคร : กันยาวีร์, 2554.

---------------------------------------------------------
Link ที่น่าสนใจ :


การรักษาศีล 5

พระคาถาโพชฌังคปริตร

พระคาถาสักกัตตะวา : คาถาปัองกันและรักษาโรคมะเร็ง

ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้และญาติ

ธรรมะสำหรับรับมือกับความพลัดพราก

ธรรมะสำหรับรับมือกับมะเร็ง

วัดคำประมง จ.สกลนคร (รักษาโรคมะเร็ง)

มูลนิธิเทพประทานครูดิน เพื่อประชาชน จ.สระบุรี (บำบัดรักษาโรคเอดส์, โรคมะเร็ง และโรคอื่น ๆ)

Gerson Institute (รักษาโรคมะเร็ง : แนวธรรมชาติบำบัด)

FUDA Cancer Hospital Guangzhou---------------------------------------------------------
Link มะเร็งตับ :


มูลนิธิโรคตับ (Liver Foundation) : Thailand

Liver Cancer (Wikipedia)

American Liver Foundation

The Liver Cancer Web Page at Johns Hopkins University

Liver cancer at Mayo Clinic

Blue Faery: The Adrienne Wilson Liver Cancer Association

UK liver cancer statistics from Cancer Research UK

Liver Cancer from National Cancer Institute

An Overview of Liver Cancer from California Pacific Medical Center


---------------------------------------------------------ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ และรายงาน มะเร็งตับ (E-Book) :


สารพันปัญหาน่ารู้ “รักษาตับบี หลีกหนีมะเร็งตับ” (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

คู่มือเกี่ยวกับมะเร็งเซลล์ตับ (โรงพยาบาลจุฬาภรณ์) (PDF)

Liver Cancer (American Cancer Society) (PDF)

Understanding Liver Cancer (The Cancer Council New South Wales) (PDF)

รายงานทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (Hospital-Based Cancer Registry) ปี 2552 (PDF)---------------------------------------------------------
Link ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ มะเร็งและที่เกี่ยวข้อง (Download E-Book) :


Download : เอกสาร, คู่มือ เกี่ยวกับมะเร็ง (PDF)

Download : เอกสาร, คู่มือ เกี่ยวกับรังสีรักษา (PDF)

Download : สิ่งสำคัญที่ต้องระวังในระหว่างการฉายรังสีรักษา (ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) (PDF)

ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับเคมีบำบัด (PDF)---------------------------------------------------------Liver CancerChemoEmbolization (TACE) for Liver CancerSee Liver Cancer Symptoms and Treatmentsรายการชนะโรค ตอนโรคมะเร็งตับ ตอนที่1รายการชนะโรค ตอนโรคมะเร็งตับ ตอนที่2โรคมะเร็งตับ


---------------------------------------------------------

 

Create Date : 05 กันยายน 2554    
Last Update : 21 กันยายน 2554 11:17:20 น.
Counter : 2028 Pageviews.  

ประเภทของมะเร็งตับ

อโรคยาณี (นภาลัย โกมลวาสี) (2554 : 41) กล่าวว่า มะเร็งตับแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่


1. มะเร็งของเซลล์ตับ (Hepatocellular carcinoma) เซลล์มะเร็งนั้นเกิดขึ้นจากเซลล์เนื้อเยื่อของตัวตับเอง เป็นมะเร็งที่พบได้มากที่สุด มากกว่าร้อยละ 70-80 ของมะเร็งตับ


2. มะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma) เป็นเซลล์มะเร็งที่เกิดจากเซลล์ของท่อน้ำดี พบได้มากในผู้ป่วยแถบภาคอีสานของประเทศไทย เพราะมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือ เป็นผู้ที่มีพยาธิใบไม้ในตับ ซึ่งเกิดจากการกินอาหารสุข ๆ ดิบ ๆ หรือผู้ที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดี พบประมาณ ร้อยละ 10-20 ของมะเร็งตับ


3. มะเร็งเส้นเลือดในตับ (Angiosarcomas หรือ Hemangiosarcomas) เกิดมะเร็งขึ้นที่เซลล์หลอดเลือดในตับ พบมากในผู้ป่วยที่สัมผัสสารเคมีจำพวก vinyl chloride หรือ thorium dioxide ที่ใช้ในงานพลาสติก เป็นมะเร็งชนิดที่พบได้น้อยกว่ามะเร็งตับชนิดอื่น ๆ


4. Hepatoblastoma หรือมะเร็งของเซลล์ตับในตัวอ่อน เป็นมะเร็งชนิดที่พบในเด็กมากที่สุด


เอกสารอ้างอิง : อโรคยาณี (นภาลัย โกมลวาสี). นับหนึ่งกับมะเร็ง. กรุงเทพมหานคร : sanamya publishing, 2554.

---------------------------------------------------------
ที่มา : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ


มะเร็งตับ เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้ชาย และอันดับ 3 ในผู้หญิงรองจากมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมตามลำดับ สามารถแบ่งชนิดของมะเร็งตับได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่


1. Hepatocellular carcinoma หรือมะเร็งของเซลล์ตับ เป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด มากกว่าร้องละ 70-80 ของมะเร็งตับ


2. Cholangiocarcinoma หรือมะเร็งท่อน้ำดี เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ท่อน้ำดี พบได้บ่อยในผู้ป่วยแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดมะเร็งชนิดนี้ ได้แก่ ผู้ที่มีพยาธิใบไม้ในตับ นิ่วในถุงน้ำดี พบประมาณร้อยละ 10-20% ของมะเร็งตับ


3. Angiosarcomas หรือ hemangiosarcomas หรือมะเร็งเส้นเลือดในตับ เกิดจากเซลล์หลอดเลือดในตับ พบมากในผู้ป่วยที่สัมผัสสารเคมีจำพวก vinyl chloride หรือ thorium dioxide ที่ใช้ในงานพลาสติก เป็นมะเร็งชนิดที่พบน้อย


4. Hepatoblastoma หรือมะเร็งของเซลล์ตับตัวอ่อน เป็นมะเร็งพบในเด็กเป็นส่วนใหญ่


นอกจากนี้ ยังสามารถแบ่งการเกิดของโรคมะเร็งตับ ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่


- มะเร็งปฐมภูมิ เป็นชนิดที่เกิดกับตับโดยตรงมักเกิดในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับมาก่อน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคตับแข็ง มีประวัติเป็นโรคตับอักเสบหรือเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ


- มะเร็งทุติยภูมิ เป็นมะเร็งที่ลุลามมาจากมะเร็งที่อวัยวะอื่น เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งปอด เป็นต้นมะเร็งที่เกิดในอวัยวะอื่นเมื่อถึงความรุนแรงระดับหนึ่งก็จะมีการกระจายมาตามหลอดเลือดหรือหลอดน้ำเหลือง แล้วมาเจริญเติบโตอยู่ในตับ


หมายเหตุ ในที่นี้จะกล่าวถึงมะเร็งตับปฐมภูมิชนิดที่เป็นมะเร็งเซลล์ตับเป็นหลัก เพราะพบได้บ่อยกว่ามะเร็งตับปฐมภูมิชนิดอื่น ๆ ดังนั้นคำว่ามะเร็งตับในที่นี้จึงหมายถึง “มะเร็งเซลล์ตับ” ...


เอกสารอ้างอิง : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (ม.ป.ป.). มะเร็งตับ (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.nci.go.th/Knowledge/tub.html. วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2554.

---------------------------------------------------------
Link ที่น่าสนใจ :


การรักษาศีล 5

พระคาถาโพชฌังคปริตร

พระคาถาสักกัตตะวา : คาถาปัองกันและรักษาโรคมะเร็ง

ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้และญาติ

ธรรมะสำหรับรับมือกับความพลัดพราก

ธรรมะสำหรับรับมือกับมะเร็ง

วัดคำประมง จ.สกลนคร (รักษาโรคมะเร็ง)

มูลนิธิเทพประทานครูดิน เพื่อประชาชน จ.สระบุรี (บำบัดรักษาโรคเอดส์, โรคมะเร็ง และโรคอื่น ๆ)

Gerson Institute (รักษาโรคมะเร็ง : แนวธรรมชาติบำบัด)

FUDA Cancer Hospital Guangzhou---------------------------------------------------------
Link มะเร็งตับ :


มูลนิธิโรคตับ (Liver Foundation) : Thailand

Liver Cancer (Wikipedia)

American Liver Foundation

The Liver Cancer Web Page at Johns Hopkins University

Liver cancer at Mayo Clinic

Blue Faery: The Adrienne Wilson Liver Cancer Association

UK liver cancer statistics from Cancer Research UK

Liver Cancer from National Cancer Institute

An Overview of Liver Cancer from California Pacific Medical Center---------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ และรายงาน มะเร็งตับ (E-Book) :


สารพันปัญหาน่ารู้ “รักษาตับบี หลีกหนีมะเร็งตับ” (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

คู่มือเกี่ยวกับมะเร็งเซลล์ตับ (โรงพยาบาลจุฬาภรณ์) (PDF)

Liver Cancer (American Cancer Society) (PDF)

Understanding Liver Cancer (The Cancer Council New South Wales) (PDF)

รายงานทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (Hospital-Based Cancer Registry) ปี 2552 (PDF)---------------------------------------------------------
Link ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ มะเร็งและที่เกี่ยวข้อง (Download E-Book) :


Download : เอกสาร, คู่มือ เกี่ยวกับมะเร็ง (PDF)

Download : เอกสาร, คู่มือ เกี่ยวกับรังสีรักษา (PDF)

Download : สิ่งสำคัญที่ต้องระวังในระหว่างการฉายรังสีรักษา (ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) (PDF)

ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับเคมีบำบัด (PDF)---------------------------------------------------------Liver CancerChemoEmbolization (TACE) for Liver CancerSee Liver Cancer Symptoms and TreatmentsHistopathology Liver--Hepatocellular carcinoma in cirrhosiskatie's fight with HepatoblastomaHistopathology Liver--Cirrhosis, hepatocellular carcinomaรายการชนะโรค ตอนโรคมะเร็งตับ ตอนที่1รายการชนะโรค ตอนโรคมะเร็งตับ ตอนที่2
โรคมะเร็งตับ


---------------------------------------------------------

 

Create Date : 05 กันยายน 2554    
Last Update : 21 กันยายน 2554 11:19:12 น.
Counter : 968 Pageviews.  

มะเร็งตับ (Liver cancer)

ที่มา : //www.arokaya.org/news/gen.php?id=11, //www.nci.go.th/knowledge/tub.htm, //www.siamhealth.net/Disease/cancer/liver_cancer.htmตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย ตับของผู้ใหญ่ปกติจะมีน้ำหนักประมาณ 1,200-1,500 กรัม หรือเทียบได้ประมาณหนึ่งในห้าสิบส่วนของน้ำหนักตัว ในทารกแรกเกิดตับจะใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดของร่างกาย คือ มีน้ำหนักประมาณหนึ่งในสิบแปดส่วนของน้ำหนักตัว

ตับเป็นอวัยวะเดี่ยว ไม่เหมือนตา หูปอด หรือไต ซึ่งเป็นอวัยวะคู่ แต่เหมือนจมูก ปาก หรือกระเพาะอาหาร ซึ่งมีอย่างละหนึ่ง ตับปกติมีสีน้ำตาลปนแดงเข้ม ลักษณะนิ่ม (คล้ายตับหมู) ส่วนใหญ่ของตับอยู่ใต้กระบังลมด้านขวา ส่วนล่างของตับแลบโผล่ออกจากซี่โครงขวาอันล่างสุดเล็กน้อยด้านหล้งของตับสัมผัสกับอวัยวะช่องท้องหลายอวัยวะ เป็นต้นว่าไตขวา ลำไส้เล็กส่วนต้น ลำไส้ใหญ่ และกระเพาะอาหารบางส่วนเมื่อตรวจร่างกายทางหน้าท้องในคนปกติตับจะมีขนาดปกติ ไม่อาจคลำได้ในผู้ป่วยโรคตับหลายโรค เช่น ตับอักเสบจากเหล้า ตับแข็ง หรือมะเร็งตับ ฯลฯ ตับจะมีขนาดใหญ่ และค่อนข้างแข็ง ยื่นย้อยลงมาจากชายโครงขวาทำให้คลำได้ชัดเจนทางหน้าท้อง

ตับทำหน้าที่มากมาย เปรียบเสมือนโรงงานเคมีที่สำคัญที่สุดของร่างกาย ตับเป็นอวัยวะสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสารอาหารพวกโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน และเกลือแร่ ให้อยู่ในสภาพที่ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะอาหารที่มนุษย์เรารับประทานเข้าไป เมื่อผ่านการย่อย และดูดซึมแล้ว ส่วนใหญสารอาหารเหล่านี้จะถูกนำไปยังตับ ตับเป็นศูนย์กลางของทุกกระบวนการเมตาบอลิสมของร่างกาย นอกเหนือจากนี้ตับยังมีหน้าที่อื่น ๆอีกมาก พอสรุปได้ดังนี้
1. หน้าที่เป็นคลัง โดยตับจะเก็บไกลโคเจน ไขมัน ฯลฯ เอาไว้ และปล่อยออกมาใช้ยามร่างกายต้องการ
2. หน้าที่สังเคราะห์ คือสร้างโปรตีนหลายชนิด เป็นต้นว่า อัลบูมิน ไฟบริโนเจน โพรทรอมบิน และสร้างน้ำดี
3. หน้าที่กำจัดสารพิษ หรือสิ่งแปลกปลอม หรือยา ที่เรารับประทานเข้าไป
ด้วยเหตุที่ตับมีหน้าที่สำคัญมากมาย ฉะนั้นเมื่อตับเป็นโรคจึงกระทบกระเทือนต่อร่างกายทั่วไปด้วย ซึ่งโรคตับมีมากมายหลายสิบชนิด แต่ในประเทศไทยปัจจุบันรู้จักแต่คำว่า "ตับอักเสบ" เป็นส่วนใหญ่ (เฟื่องเพชร เกียรติเสวี, 2531)มะเร็งตับ คือ เนื้องอกที่เจริญเติบโตโดยไร้การควบคุม เนื้องอกแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ที่เป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็ง และที่เป็นเนื้องอกธรรมดาที่ไม่ได้เป็นเนื้อร้าย

มะเร็งตับที่เกิดขึ้นในตับเอง หรือที่เรียกว่ามะเร็งตับปฐมภูมิ (Primary Liver Cancer) นั้น แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือมะเร็งเซลล์ตับ (Hepato-cellular Carcinoma) และมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangio Carcinoma)

สำหรับมะเร็งทุติยภูมิ คือมะเร็งที่แพร่กระจายมาจากอวัยวะอื่น เช่น ปอด ตับ ลำไส้ ไม่ถือว่าเป็นมะเร็งตับ

ในประเทศไทยเรานั้น 95% เป็นมะเร็งเซลล์ตับ (Hepatocellular Carcinoma เรียกย่อว่า HCC) และพบได้ทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย แต่พบมากที่สุดในภาคกลาง

เนื่องจากตับของคนเรามีขนาดใหญ่ คือเป็นอวัยวะภายในที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และมีกำลังสำรองมาก ผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งตับในระยะแรกจึงมักไม่มีอาการอะไร เพราะตับยังคงทำงานได้เกือบปรกติ เมื่อมีอาการที่ชัดเจนมากขึ้นก้อนมะเร็งก็มีขนาดที่ใหญ่มากแล้ว ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุว่าผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งตับมักมีอัตราการอยู่รอดเพียงไม่กี่เดือน เพราะเมื่อพบก็สายเกินไปแล้ว เมื่อมะเร็งได้ลุกลามและมีขนาดใหญ่มากแล้ว

มะเร็งตับมีสาเหตุมาจากอะไร ?
ส่วนใหญ่ของการเกิดมะเร็งตับมีสาเหตุมาจากไวรัสตับอักเสบบีและซี จากข้อมูลสถิติของหลายสถาบันได้ผลใกล้เคียงกันว่า 80% ของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้ที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเป็นมะเร็งตับ โดยมีความเสี่ยงสูงกว่าคนปรกติถึง 223 เท่า (ข้อมูลจากหนังสือความรู้เรื่องโรคตับสำหรับประชาชน) ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ ประมาณ 90% ของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับจะมีตับแข็งร่วมด้วย นั่นก็หมายความว่า ถ้าท่านป่วยเป็นพาหะตับอักเสบบี และมีตับแข็งแล้ว ความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งตับจะสูงมาก ๆ ทีเดียว

มะเร็งตับยังมีสาเหตุมาจากการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ มีข้อมูลทางวิชาการที่ยืนยันได้ว่า ผู้ที่ดื่มสุราแอลกอฮอล์เป็นประจำมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งตับสูงกว่าผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์

สารอะฟลาท๊อกซิน (Aflatoxin) ซึ่งพบปนเปื้อนอยู่ในถั่วลิสง ข้าวโพด พริกแห้ง กระเทียม เต้าเจี้ยว เต้าหู้ยี้ ก็เป็นสารก่อมะเร็ง ที่เป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งตับ จากการศึกษาพบว่าอะฟลาท๊อกซินมีความสัมพันธ์กับไวรัสตับอักเสบบี โดยเชื่อว่าเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเป็นตัวทำให้เกิดมะเร็งตับ และอะฟลาท๊อกซินเป็นตัวเสริม เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี จึงควรที่จะหลีกเลี่ยง ถั่วลิสง โดยเฉพาะถั่วลิสงป่นที่ค้างนาน ๆ ข้าวโพด พริกแห้ง กระเทียม เต้าเจี้ยว และเต้าหู้ยี้

จะทราบได้อย่างไรว่ากำลังเป็นมะเร็งตับ ? สาเหตุประการสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเป็นมะเร็งตับมีอัตราการอยู่รอดต่ำก็คือมะเร็งตับในระยะแรกซึ่งจะสามารถรักษาให้หายขาดได้นั้นมักไม่แสดงอาการที่ชัดเจนออกมา โดยผู้ป่วยจะมีอาการคลุมเคลือ เช่น เสียดท้องด้านขวา มีอาการจุกแน่นในบางครั้ง แต่โดยส่วนใหญ่แทบไม่มีอาการอะไรเลย ทั้งนี้ก็เพราะตับเป็นอวัยวะที่มีกำลังสำรองมาก คนเราสามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการทำงานของตับประมาณ 30% ดังนั้นเมื่อมีอาการที่ชัดเจนมะเร็งก็อยู่ในระยะลุกลามหรือมีขนาดใหญ่และไม่สามารถจะรักษาได้แล้ว

อาการของมะเร็งตับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับที่มีอาการโดยมากจะเป็นมาก อาการของโรคมะเร็งตับมีอาการเหทือนกับมะเร็งที่ระบบอื่น อาการต่างๆที่พบได้คือ
1. เบื่ออาหาร
2. จุกเสียดแน่นท้อง ท้องผูก ปวดท้องตลอดเวลา
3. ท้องบวมขึ้น หายใจลำบาก
4. อ่อนเพลีย น้ำหนักลด และมีไข้ต่ำๆ
5. ปวดหรือเสียดชายโครงด้านขวา อาจคลำก้อนได้
6. ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องโตและบวมบริเวณขาทั้ง 2
7. อาการผู้ป่วยทรุดอย่างรวดเร็ว

อาการของผู้ป่วยมะเร็งตับที่ชัดเจนก็คือ รู้สึกอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร จุกเสียด แน่นท้อง น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว และอาการที่เด่นชัดก็คือปวดชายโครงด้านขวา โดยอาจร้าวไปที่ไหล่ด้านขวาหรือลำตัวซีกขวาและอาจคลำพบก้อนที่ชายโครง

การตรวจหามะเร็งตับทำได้อย่างไร ?
เนื่องจากมะเร็งตับเปรียบเหมือนมฤตยูเงียบ การเฝ้าระวังจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเป็นมะเร็งตับ คือ ผู้ที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุเกิน 40 ปีขึ้นไปและมีอาการตับแข็งร่วมด้วยควรจะต้องตรวจร่างกายอย่างน้อยทุก 6 เดือน เพราะจากสถิติ 80% ของผู้ที่เป็นมะเร็งตับเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี และ 90% ของผู้ป่วยมะเร็งตับมีอาการตับแข็งร่วมด้วย

การตรวจหามะเร็งตับในปัจจุบันจะมีการตรวจหาระดับของสารอัลฟาฟิโตโปรตีน (Alfafeto-protein) ซึ่งเป็นสารที่มักพบในผู้ป่วยมะเร็งตับ แต่การตรวจหาค่าอัลฟาฟิโตโปรตีนอย่างเดียวนี้ไม่เพียงพอเพราะประมาณ 30% ของผู้ป่วยมะเร็งตับพบว่ามีค่าอัลฟาฟิโตโปรตีนปกติ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การตรวจหาค่าอัลฟาฟิโตโปรตีนเพียงอย่างเดียวมีโอกาสผิดพลาดได้ถึง 30% การตรวจจึงควรจะร่วมกับการทำอัลตราซาวนด์ เพื่อตรวจหาก้อนมะเร็งที่มีขนาดเล็ก ๆ ได้ ถ้าจะให้ละเอียดมากกว่านี้ก็คือการตรวจโดยใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า C T Scan ซึ่งจะสามารถเห็นมะเร็งที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ซ.ม.ได้

การป้องกัน
1. ไม่รับประทานอาหารที่มีเชื้อรา ระมัดระวังอาหารที่ตากแห้ง รวมทั้งอาหารที่เตรียมแล้ว เก็บค้างคืน เพราะอาจมีเชื้อราปะปนอยู่

2. ไม่รับประทานอาหารซ้ำๆหรืออาหารที่ใส่ยากันบูด

3. ไม่รับประทานอาหารสุกๆดิบๆ เช่น ปลาดิบ ก้อยปลา เพราะอาจจะทำให้เป็น โรคพยาธิใบไม้ตับหรืออาหารที่หมัก เช่น ปลาร้า ปลาเจ่า แหนม ฯลฯ เพราะมีสาร ไนโตรซามีน ซึ่งทำให้เป็นโรคมะเร็งตับได้

4. ควรรับประทานอาหารที่สะอาด และปรุงสุกใหม่ๆ

5. ถ้ามีอาการผิดปกติ ควรรีบปรึกษา


มีวิธีรักษามะเร็งตับอย่างไรบ้าง ?
มะเร็งตับดูเป็นโรคที่มีความน่ากลัวเพราะผู้ป่วยมักเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้ส่วนใหญ่ก็เพราะเมื่อตรวจพบมะเร็งก็มีขนาดใหญ่มากแล้ว อย่างไรก็ตามหากตรวจพบในระยะแรก ๆ ก็มีวิธีที่จะรักษาให้หายขาดได้ เช่น
1. การผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออก โดยมีเงื่อนไขว่าก้อนมะเร็งนั้นมีขนาดไม่เกิน 2 ซ.ม. เป็นมะเร็งก้อนเดียว มีเปลือกห่อหุ้ม และอยู่ภายในตับกลีบเดียว วิธีการนี้ถือว่าเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

2. Transcatheter Oily Chemo-embolization หรือ TOCE ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกได้ เนื่องจากมีขนาดใหญ่เกินไป วิธีรักษาแบบ TOCE นี้มักจะกระทำโดยรังสีแพทย์ โดยการสอดสายขนาดเล็กเข้าไปทางเส้นเลือดแดงตับ เพื่อเข้าไปถึงก้อนมะเร็งโดยตรงเพื่อใส่ยาเคมีเข้าไปที่ก้อนมะเร็ง พร้อมทั้งอุดเส้นเลือดหลักที่เข้าไปเลี้ยงก้อนมะเร็งด้วยในเวลาเดียวกัน วิธีการรักษาแบบนี้ก็ได้ผลอยู่บ้างแต่ไม่สามารถจะรักษาให้หายขาดได้ โดยส่วนใหญ่มะเร็งจะกลับโตขึ้นมาได้อีก หรืออาจแพร่กระจายไปอวัยวะอื่นได้ เช่น ปอดหรือกระดูก ในทางการแพทย์การรักษาโดยวิธีนี้จึงเป็นการรักษาเพื่อยืดเวลา ในบางกรณีเมื่อก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลงและไม่กระจายไปที่อื่นอาจจะผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกเลยก็ได้

3. การใช้คลื่นเสียง (Radiofrequency Ablation) การฉีดแอลกอฮอล์โดยตรงที่ก้อนมะเร็ง วิธีการรักษาเหล่านี้ล้วนเป็นการรักษาแบบปะทังทั้งสิ้น

4. การเปลี่ยนตับ ปัจจุบันแพทย์ไทยก็สามารถปลูกถ่ายตับได้ แต่สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งมักมีข้อจำกัดมากมายและไม่ใช่เป็นทางเลือก


---------------------------------------------------------
Link ที่น่าสนใจ :


การรักษาศีล 5

พระคาถาโพชฌังคปริตร

พระคาถาสักกัตตะวา : คาถาปัองกันและรักษาโรคมะเร็ง

ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้และญาติ

ธรรมะสำหรับรับมือกับความพลัดพราก

ธรรมะสำหรับรับมือกับมะเร็ง

วัดคำประมง จ.สกลนคร (รักษาโรคมะเร็ง)

มูลนิธิเทพประทานครูดิน เพื่อประชาชน จ.สระบุรี (บำบัดรักษาโรคเอดส์, โรคมะเร็ง และโรคอื่น ๆ)

Gerson Institute (รักษาโรคมะเร็ง : แนวธรรมชาติบำบัด)

FUDA Cancer Hospital Guangzhou---------------------------------------------------------
Link มะเร็งตับ :


มูลนิธิโรคตับ (Liver Foundation) : Thailand

Liver Cancer (Wikipedia)

American Liver Foundation

The Liver Cancer Web Page at Johns Hopkins University

Liver cancer at Mayo Clinic

Blue Faery: The Adrienne Wilson Liver Cancer Association

UK liver cancer statistics from Cancer Research UK

Liver Cancer from National Cancer Institute

An Overview of Liver Cancer from California Pacific Medical Center---------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ และรายงาน มะเร็งตับ (E-Book) :


สารพันปัญหาน่ารู้ “รักษาตับบี หลีกหนีมะเร็งตับ” (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

คู่มือเกี่ยวกับมะเร็งเซลล์ตับ (โรงพยาบาลจุฬาภรณ์) (PDF)

Liver Cancer (American Cancer Society) (PDF)

Understanding Liver Cancer (The Cancer Council New South Wales) (PDF)

รายงานทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (Hospital-Based Cancer Registry) ปี 2552 (PDF)---------------------------------------------------------
Link ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ มะเร็งและที่เกี่ยวข้อง (Download E-Book) :


Download : เอกสาร, คู่มือ เกี่ยวกับมะเร็ง (PDF)

Download : เอกสาร, คู่มือ เกี่ยวกับรังสีรักษา (PDF)

Download : สิ่งสำคัญที่ต้องระวังในระหว่างการฉายรังสีรักษา (ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) (PDF)

ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับเคมีบำบัด---------------------------------------------------------


<

Liver CancerChemoEmbolization (TACE) for Liver CancerSee Liver Cancer Symptoms and Treatmentsรายการชนะโรค ตอนโรคมะเร็งตับ ตอนที่1รายการชนะโรค ตอนโรคมะเร็งตับ ตอนที่2โรคมะเร็งตับ


---------------------------------------------------------
 

Create Date : 27 ตุลาคม 2550    
Last Update : 9 กันยายน 2554 13:57:09 น.
Counter : 1156 Pageviews.  


Valentine's Month


 
muansuk
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 82 คน [?]
blog counter
blog counterDiseño Web
Share on Facebook Follow Me on Twitter
 คลิ๊ก


 ลงนามสมุดเยี่ยม muansuk blog ครับ คลิ๊ก
“ทาน ศีล ภาวนา ธรรมทั้ง 3 นี้
เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์
และเป็นรากเหง้าของพระศาสนา”

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
“ถ้าเรารู้เรื่องธรรมดาของโลก และรู้จักความเป็นจริงของธรรมแล้ว
เราก็จะไม่ต้องมีความยุ่งยากในการเป็นอยู่
เรื่องภายนอกนั้น ถึงเราจะศึกษาให้มีความรู้สักเท่าไรๆ
ก็ไม่ทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้
สู้การเรียนรู้จิตใจของตนอยู่ภายในวงแคบๆ นี้ไม่ได้”

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
“… อย่าไปอยากรู้เรื่องของคนอื่นมันเป็นทุกข์
ให้สนใจเรื่องของตัวเอง
คือเรื่องของกายกับใจ
ดูให้มันชัด …”

หลวงปู่เพียร วิริโย
“… สิ่งใดมันล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้ว หมดไปแล้ว
ไม่ควรเอามาคิด มาติดอยู่ในใจ ละทิ้งให้หมด
ส่วนว่าอารมณ์อันเป็นอนาคตกาล
ดีร้ายประการใด ทั้งทางโลก และทางธรรม
สิ่งนั้นก็ยังอยู่ข้างหน้า คือยังไม่มาถึง
เวลาปัจจุบัน คือ เป็นเวลาเรานั่งภาวนา ฟังธรรม
สงบกาย สงบวาจา สงบจิต สงบใจ อยู่นี้แหละ
เป็นธรรมะปัจจุบัน ให้ระลึกภาวนาทุกลมหายใจเข้าออก...”

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
“... ให้รักษาศีล
ให้รู้จักพิจารณา เกิด แก่ เจ็บ ตาย
รู้จักแก้ไขจิตของตน ... ”

หลวงปู่จาม มหาปุณฺโญ

หลวงพ่อชา สุภทฺโท : ปล่อยวาง 1

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร : ธรรมสู่ใจ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ : ไม่ยอมละ

ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือมุตโตทัย-อาจาโรวาท โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร (PDF) (9.25 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ฝากไว้ บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล (โดย พระโพธินันทมุนี) (PDF) (625 KB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมธาตุ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (13.38) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือชาติสุดท้าย (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (6.97) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์ ชีวประวัติ คติธรรม และปฏิปทา พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (12.82 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (14.68 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือไม่มาเกิดมาตายเรียกว่าชาติสุดท้าย (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (4.72 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงตา พระผู้สืบสานอริยวงศ์ รวบรวมโดยคณะศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (50.51 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือกายคตาสติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (10.8 MB) คลิ๊ก
 ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมปกครองใจ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป (PDF) (11.47 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือปัญญาอบรมสมาธิ โดยท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (1.29 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงตานิพพาน (พิธีพระราชทานเพลิงถวายสรีระสังขารหลวงตามหาบัวญาณสมฺปนฺโน) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมะทะลุโลก โดยท่านพ่อลี ธมฺมธโร (PDF) (3.18 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือท่านพ่อลี ธมฺมธโร พระอริยเจ้าผู้มีพลังแก่กล้า (PDF) (30.21 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่เล่าเรื่อง (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรม...ย้ำเตือน โดยหลวงปู่เพียร วิริโย (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมพระเพียร วิริโย เป็นเพชรน้ำหนึ่งเพราะความพากเพียร (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (8.68 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมพเนจร (หลวงปู่จันทา ถาวโร) (PDF) (30.39 MB) คลิ๊ก Download หนังสือหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง (PDF) (13.58 MB) คลิ๊ก
Download หนังสือพระธรรมเทศนา หลวงพ่อชา สุภัทโท (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือสุภัททานุสรณ์ ชุด..จาริกสู่ประเทศอังกฤษ (PDF) (21.06 MB) คลิ๊ก Download หนังสือธรรมะหลวงปู่หล้า เขมปัตโต (PDF) (8.5MB) คลิ๊ก Download หนังสือสันติธมฺโมบูชา โดยหลวงปู่ฟัก สันติธมฺโม (PDF) (37.97 MB) คลิ๊ก Download หนังสือหนีนรก โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (PDF) คลิ๊ก
Download หนังสือสังโยชน์ 10 โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวัดป่าบ้านตาด (PDF) (10.72 MB) ( คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือเศรษฐีธรรม (หลวงปู่ลี กุสลธโร) (PDF) (6.83 MB) ( คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือชีวิตนี้น้อยนัก โดยสมเด็จพระญาณสังวร (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือทำอย่างไรจะหายโกรธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือภูมิธรรมชาวพุทธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระหลวงตา (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (7.98 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือจิตตวิชา หลักความรู้แจ้งทางจิตต์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) (PDF) (3.97 MB) คลิ๊ก Download หนังสือเปิดใจรับความสุข โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก Download E-Book ว.วชิรเมธี คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ โครงการบูรพาจารย์ (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ประวัติ ข้อวัตร และปฏิปทา (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 1) (PDF) (12.5 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download):  หนังสือหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม พระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ในยุคปัจจุบัน (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 2) (PDF) (15.77 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่แหวน สุจิณโณ (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 3) (PDF) (19.12 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ขาว อนาลโย (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 4) (PDF) (12.53 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระครูวิเวกพุทธกิจ หลวงปู่ใหญ่เสาร์ กนฺตสีโล พระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 5) (PDF) (12.13 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอน 1) (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 6) (PDF) (24.41 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอน 2) (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 7) (PDF) (43.49 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 8) (PDF) (70.26 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ชอบ ฐานสโม (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 9) (PDF) (10.17 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 10) (PDF) (10.17 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ฝั้น อาจาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 11).pdf (PDF) (14.3 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 12).pdf (PDF) (13.41 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือวิธีปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนากัมมัฏฐาน (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (1.05 MB)คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): แนวทางปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 2 (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) (PDF) (5.75 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): เรื่องของลม (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) (PDF) (271.99 KB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวิธีเดินจงกรมภาวนา-นั่งสมาธิภาวนา โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (9.18 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ สำหรับผู้ป่วย, ญาติ และผู้รักษา (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมะสำหรับผู้ป่วย โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือกายหายไข้ ใจหายทุกข์ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก
Download หนังสือรักษาใจยามป่วยไข้ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือโพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือนึกถึงความตายสบายนัก โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือพระไตรปิฎก :

Download หนังสืออริยวินัย (PDF) (9.27 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะทั่วไป (Download E-Book) :

Download หนังสืออริยวินัย (PDF) (9.27 MB) คลิ๊ก
Google

 ศีลและกรรมบถ คลิ๊ก
 พระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี คลิ๊ก ธรรมบรรยาย และธรรมนิพนธ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน คลิ๊ก
 รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล คลิ๊ก วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี (หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก กำลังใจสู้มะเร็ง คลิ๊ก การดูแลสภาพจิตใจผู้ป่วยมะเร็ง คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): วารสาร นิตยสาร และสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง:

ดาวน์โหลด (Download) : วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 18, ฉบับที่ 1 ปี 2555 (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 17, ฉบับที่ 1 ปี 2554 (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ Cancer in Thailand Volume.5, 2001-2003 (PDF) คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): เอกสาร, คู่มือมะเร็ง และที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือ เกี่ยวกับมะเร็ง ที่น่าสนใจ (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับเคมีบำบัด (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับรังสีรักษา, การดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา และอื่น ๆ (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือควบคุมอาการปวดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัว, อาการปวดจากโรคมะเร็ง (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง, การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่บ้าน (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งปอด (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งเต้านม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งเต้าตับ (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : สมาธิบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง (วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): แนวทางการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด (2547) (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอด (2549) (ศ.พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ และคณะ) (PDF) คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับมะเร็ง

ลิงค์ (Link): การตรวจวินิจฉัยวิธีใหม่ด้วย PET-CT สแกน โดย รศ.นพ.สุภัทรพร เทพมงคล คลิ๊ก ลิงค์ (Link): Bone Scan: การตรวจสแกนกระดูก (พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม; คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (PDF) คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : การผ่าตัดมะเร็งทำให้โรคแพร่กระจายจริงหรือ (รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): ผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิ๊ก ลิงค์ (Link): ความรู้เกี่ยวกับรังสีรักษา การฉายรังสีและเครื่องมือทางรังสีรักษา (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): สูตรอาหารต้านมะเร็ง (เอื้อเฟื้อโดย น.พ.สำราญ อาบสุวรรณ; ผู้หายจากมะเร็งปอดระยะสุดท้าย) : ข้อมูลจาก วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก


 ลิงค์ (Link): การตรวจ MRI คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): การแพทย์ทางเลือก, การแพทย์แผนไทย และธรรมชาติบำบัด

ลิงค์ (Link): วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร (หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก ลิงค์ (Link): การแพทย์ทางเลือก บีเมสส คลินิก จังหวัดนครราชสีมา (นพ.สำราญ อาบสุวรรณ : ผู้หายจากมะเร็งปอดระยะสุดท้าย) คลิ๊ก ลิงค์ (Link): วิถีไทยคลินิกการแพทย์แผนไทย กรุงเทพมหานคร (อาจารย์เภสัชกร มงคลศิลป์ บุญเย็น) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): Gerson Institute
 (รักษาตามแนวธรรมชาติบำบัด) คลิ๊ก

Link: ลิงค์ หน่วยงาน, สถาบัน, องค์กร และที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง

ลิงค์ (Link) : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิ๊ก
ลิงค์ (Link) : สถานวิทยามะเร็งศิริราช คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : โครงการโรคมะเร็ง คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คลิ๊ก
ลิงค์ (Link) : วัดคำประมง จ.สกลนคร (หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก http://www.cancer.gov: National Cancer Institute คลิ๊ก http://www.eortc.be: European Organisation for Research and Treatment of Cancer คลิ๊ก http://www.oncolink.org: OncoLink (University of Pennsylvania) มีข้อมูลข่าวสารมากมาย และได้ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบโดย editorial board ของ OncoLink แล้ว, มีข่าวใหม่ประจำสัปดาห์เกี่ยวกับโรคมะเร็ง, บทคัดย่อใหม่ของการวิจัยโรคมะเร็งที่ตีพิมพ์, การประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ฯลฯ คลิ๊ก
 http://www.iarc.fr/: The International Agency for Research on Cancer (IARC) คลิ๊ก http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed: Pubmed เป็นเครื่องมือค้นหาฐานข้อมูล เรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล MEDLINE ซึ่งประกอบด้วยแหล่งอ้างอิง, บทคัดย่อ และบทความตัวเต็มทางวิทยาศาสตร์และชีวเวชศาสตร์ คลิ๊ก


Link: ลิงค์ หน่วยงาน, สถาบัน, องค์กรด้านการสาธารณสุข และที่เกี่ยวข้อง

 กระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก

 องค์การเภสัชกรรม คลิ๊ก
 กรมสุขภาพจิต คลิ๊ก

 สภากาชาดไทย คลิ๊กแพทยสภา คลิ๊ก ทันตแพทยสภา คลิ๊ก สภาเทคนิคการแพทย์ คลิ๊ก สภากายภาพบำบัด คลิ๊ก สภาเภสัชกรรม คลิ๊ก สภาการพยาบาล คลิ๊ก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คลิ๊ก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) คลิ๊ก สำนักงานประกันสังคม คลิ๊ก


ดาวน์โหลด (Download): กฎหมาย, ประกาศ, ระเบียบ, ข้อบังคับ, คำสั่ง

ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download) : ข้อบังคับแพทยสภา คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : ข้อบังคับ, ประกาศ และระเบียบ ทันตแพทยสภา คลิ๊กลิงค์ (Link) : ค้นหาราชกิจจานุเบกษา : ค้นหาพระบรมราชโองการ, พระราชบัญญัติ, พระราชกำหนด, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, ประกาศ, ระเบียบ, ข้อบังคับ และคำสั่ง คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): เอกสารข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญ

ดาวน์โหลด (Download) : สิทธิผู้ป่วย คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : ใบรับรองแพทย์ คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): การเดินทาง, แผนที่, ตารางเวลา และการส่งกลับทางอากาศ :

 การบินไทย (Thai Airways) คลิ๊ก นกแอร์ (Nok Air) คลิ๊ก แอร์เอเชีย (Air Aisa) คลิ๊ก บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) คลิ๊ก รถไฟฟ้า BTS คลิ๊ก รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : (รถไฟฟ้าใต้ดิน)
คลิ๊ก การรถไฟแห่งประเทศไทย : จำหน่ายตั๋วล่วงหน้า, ตารางเวลาเดินรถและราคาค่าโดยสาร, ระบบติดตามขบวนรถ คลิ๊ก เรียกแท็กซี่ (Taxi) คลิ๊ก


 ตรวจสอบ, คำนวณ ระยะทาง และพิมพ์แผนที่ คลิ๊ก ตรวจสอบ, หาพิกัดดาวเทียม
 GPS คลิ๊ก ตรวจสอบสภาพการจราจร  Near Real Time คลิ๊ก
 ตรวจสอบสถานการณ์น้ำกับ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิ๊ก ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วมทางหลวง โดยกรมทางหลวง คลิ๊ก ตรวจสอบเวลาการเดินรถไฟ คลิ๊ก
 ค้นหารถประจำทาง คลิ๊ก เส้นทางการเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลิ๊ก เส้นทางการเดินรถไฟฟ้า BTS คลิ๊ก
 ท่าขึ้นรถตู้ กรุงเทพ ฯ (และที่ใกล้เคียง) – ต่างจังหวัด คลิ๊ก ค้นหาสายรถตู้ คลิ๊ก เรือด่วนเจ้าพระยา คลิ๊ก


ลิงค์ (Link): หมายเลขโทรศัพท์, การติดต่อสื่อสาร และการขนส่ง

 YellowPages (เยลโล่เพจเจส) : ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ คลิ๊ก

 หอพัก สกสค. (หอพักคุรุสภา) คลิ๊ก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 คลิ๊ก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) คลิ๊ก AIS คลิ๊ก DTAC คลิ๊ก Truemove คลิ๊ก ไปรษณีย์ไทย : บริการด้วยใจ เชื่อมไทย เชื่อมโลก คลิ๊กลิงค์ (Link): ค้นหาแผนที่


 Google Map: กูเกิ้ล แม็ฟส์ คลิ๊ก Maps.com: แม็ฟส์ ดอท คอม คลิ๊ก ค้นหาค้นหาแผนที่โรงพยาบาล คลิ๊ก ค้นหาค้นหาแผนที่โรงพยาบาล คลิ๊ก
 ค้นหาสถานีบริการ LPG คลิ๊ก ค้นหาสถานีบริการ NGV คลิ๊กFacebook: เฟสบุ๊ค – เข้าระบบ, ลงทะเบียน หรือเรียนรู้เพิ่มเติม คลิ๊ก Twitter: ทวิตเตอร์ – ลงชื่อเข้าใช้งาน คลิ๊ก YouTube: ยูทูป – เข้าใช้งาน คลิ๊ก Wikipedia: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี คลิ๊ก ดาว์นโหลด (Download) : Adobe Reader คลิ๊ก Google Map: กูเกิ้ล แม็ฟส์ คลิ๊ก ดาว์นโหลด (Download) Adobe Flash Player คลิ๊ก

สมาทานศีล 5หลวงพ่อชา สมาทานศีล 5พุทธมนต์, พุทธคุณ ๑๐๘ นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเช้า นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเย็น นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเย็น นำสวดโดย หลวงพ่ออุทัย สิริธโรพาหุงมหากา นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมบทสวดพระคาถาชินบัญชรบทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกบทสวดโพชฌังคปริตรพระคาถาสักกัตวาหลวงพ่อชา สอนการทำสมาธิหลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 3/9หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 4/9หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 1หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 2หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 3หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 4หลวงพ่อพุธ ฐานิโย สอนกรรมฐาน

ลิงค์ (Link): ข่าวสาร, ข้อมูล, บทความเกี่ยวกับน้ำท่วม แจ้งขอความช่วยเหลือ (Thaiflood.com) คลิ๊ก
Thaiflood

 18 วิธีรับมือน้ำท่วม คลิ๊ก การเตรียมการก่อนน้ำท่วม คลิ๊ก การรับมือระหว่างน้ำท่วม คลิ๊ก
 การเตรียมการอพยพ คลิ๊ก ข้อมูลดาวเทียมแสดงอุทกภัยประเทศไทย (ข้อมูลจาก GISTDA) คลิ๊ก ภาพแสดงระดับความสูงต่ำของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อการวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของมวลน้ำ คลิ๊ก
 วิกฤตการณ์น้ำท่วมประเทศไทย 2554 (Crisis Map) คลิ๊ก ตรวจสอบแผนที่น้ำท่วมกับ esri Thailand คลิ๊ก สถานการณ์น้ำในเขื่อน คลิ๊ก
 ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วมทางหลวง โดยกรมทางหลวง คลิ๊ก แผนที่เส้นทางหนีน้ำท่วมจาก กทม.ไป ภาคเหนือ, อีสาน คลิ๊ก รวมข้อมูล ที่จอดรถหนีน้ำท่วม สำหรับผู้ประสบอุทกภัย คลิ๊ก
 เทคนิควาง “กระสอบทราย” สู้น้ำท่วม คลิ๊ก
 การป้องกันน้ำเข้าบ้าน และวิธีอุดปิดช่องทางน้ำเข้าบ้าน คลิ๊ก เมื่อต้องขับรถลุยน้ำ น้ำท่วม!!! และเมื่อรถตกน้ำควรปฏิบัติอย่างไร คลิ๊ก การทำเรืออย่างง่าย ๆ คลิ๊ก
 “ตะคริว” กับการเรียนรู้สู้ภัยน้ำท่วม คลิ๊ก การปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Cardio Life Support : BCLS) (กรมแพทย์ทหารเรือ) คลิ๊ก จะช่วยคนจมน้ำได้อย่างไร (ศ.พญ.วันดี วราวิทย์) คลิ๊ก


ดาวน์โหลด (Download): เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับน้ำท่วม

ดาวน์โหลด (Download): Flood Fighting Methods (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): British Columbia Flood Plan (BC Flood Plan) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): Fact Sheet Floods (FEMA) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (จัดทำโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): คู่มือรับมือน้ำท่วมไม่ยาก (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): โรคที่มากับน้ำท่วม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): อีกทางเลือกหนึ่งของชูชีพอย่างง่าย (สามารถทำเองได้) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): การใช้ถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม (รศ.ดร.อมร พิมานมาศ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): 6 แนวทางกันนํ้าท่วมเข้าบ้าน (รศ.ดร.อมร พิมานมาศ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): รวมวิธีป้องกันรถจากภัยน้ำท่วม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): “ผนึกกำลัง ร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม” การเตรียมตัวเตรียมใจก่อนภัยน้ำท่วม ฉบับประชาชน (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (PDF) คลิ๊ก
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ :
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คลิ๊ก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คลิ๊ก หนังสือพิมพ์คมชัดลึก คลิ๊ก หนังสือพิมพ์ข่าวสด คลิ๊ก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง คลิ๊ก

 TV 3 คลิ๊ก TV 5 คลิ๊ก TV 7 คลิ๊ก ModerNine TV คลิ๊ก Thai PBS คลิ๊กAyutthaya Thai Flood 2011น้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2485 (Bangkok floods in 1942)Nuidears Flood Controlmobile flood barrierถุงคลุมรถข้อควรปฏิบัติขับรถช่วงน้ำท่วมThai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 1/5 (23 ต.ค.54Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 2/5 (23 ต.ค.54Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 3/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 4/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 5/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม - พบหมอบ้าน 1/6 (22 ต.ค.54)เพลง ประสบทุกข์ ประสบภัย ฝ่าไปด้วยกัน (ขับร้องโดย พนักงานไทยพีบีเอสเพลงน้ำใจไทย (ขับร้องโดย แอ๊ด คาราบาว)Friends' blogs
[Add muansuk's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.