All Blog
6406 ธรรมะมิถุนา64
 
01-06-64   เพื่อนแท้ - มิตรอุปการะ เป็นที่พึ่งได้ มิตรร่วมทุกขืร์วมสุข ไม่ทิ้งกันยามวิบัติ มิตรแนะประโยชน์ให้ แนะให้ทำความดี มิตรมีความรักใคร่ ร่วมทุกขืร่วมสุขกัน
02-06-64  ปกติจิตเป็นปภัสสร เมื่อมีโลภโกรธหลงทำให้จิตเศร้าหมอง
03-06-64 แก้โลภด้วยการเสียสละ แก้โทสะด้วยสติปัญญา แก้หลงด้วยรู้ทั่วตามสภาพที่เป็นจริง
04-06-64  นวโกวาท คบคนดีสัตบุรุษ ฟังธรรมด้วยความเคารพ ตริตรองให้รู้สิ่งดีชั่ว ประพฤติธรรมที่ได้ไตร่ตรองแล้ว
05-06-64  พรหมวิหารธรรมสำหรับผู้นำ เมตตาหวังให้เขามีความสุข กรุณาช่วยให้เขามีความสุขได้จริง มุทิตายินดีเมื่อเขามีความสุขแล้ว อุเบกขาวางเฉยเมื่อเขาไม่มีความสุข
06-06-64  สังสารวัฏ = การเกิดของกิเลส: มีกิเลส ทำกรรม แล้วเกิดผล และเกิดกิเลสอีก เวียนอยู่เช่นนี้ โลภ โกรธ หลง ไม่รู้จบ
07-06-64 ความอดทน ทนต่อความเจ็บใจได้ ทนต่อสิ่งยั่วยุที่จะทำให้เกิดอารมณ์ สิ่งยั่วยุที่จะทำให้เกิดกำหนัด
08-06-64  ความเพียรชอบ เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นจนเป็นสันดาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นให้หมดไป เพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน เพียรรักษากุศลที่เกิดแล้วไม่ให้เสื่อม
09-06-64  อุปาทาน จิตที่ไปติดกับสิ่งใด แล้วยึดมั่นถือมั่น จะเกิดทุกข์ตามมา ทุกข์แบบนี้เกิดไม่รู้จักจบสิ้น ถ้าไม่ตัดที่ต้นเหตุ
10-06-64  หิริ ละอายแก่ใจ ไม่ทำผิดทั้งที่ลับและแจ้ง โอตตัปปะ กลัวผลที่จะเกิดขึ้นตามมา
ทำอะไรต้องไม่อายฟ้าอายดิน
11-06-64  ผู้มีปัญญาย่อมห้ามจิตได้ ด้วยการฝึกสมาธิผ่านการภาวนา บังคับจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านได้ ทำให้ใจสงบได้เร็วขึ้น
12-06-64  อนิจจัง กฏที่บอกทุกสิ่งไม่เที่ยง ให้อยู่อย่างไม่ยินดียินร้าย
13-06-64  โยนิโสมนสิการ การทำใจโดยอุบายแยบคาย คิดให้ละเอียดตริตรอง เข้าใจสิ่งนั้นอย่างถูกต้อง
14-06-64  ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ ข้อปฏิบัติของผู้มีความรู้ คบกับสัตบุรุษ ฟังคำสอนโดยเคารพ คิดให้เข้าใจ ปฏิบัติให้สมกับความรู้
15-06-64  กายเหมือนต้นโพธิ์ ใจเหมือนกระจกเงา เช็ดบ่อย ๆ ฝุ่นไม่จับ - ไม่มีต้นโพธิ์ ไม่มีกระจกเงา แล้วฝุ่นจะจับตรงไหนล่ะ
16-06-64  เจริญอสุภะกัมมัฏฐาน มองสิ่งไม่สวยไม่งาม เพื่อคลายกำหนัดในกิเลส ด้วยการแยกส่วนร่างกายทีละส่วน ใช้กายคตาสติ
17-06-64  วิปริณามธรรม สังขารทางร่างกายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ให้รู้และคอยดูเพื่อเป็นสติเตือนใจจะได้ไม่ประมาทต่อชีวิต
18-06-64  นิพพาน วิมุตติ ดับร้อนได้ ใจเย็น ใจสงบ ทำให้พ้นจากความทุกข์
19-06-64  ทางเกิดของอารมณ์ รูปกระทบตาเกิดความรู้สึกทางตา-จักขุวิญญาณ การมีตา มีรูป มีความรู้สึกรวมเรียกผัสสะ แล้วจะเกิดเวทนา ตัณหา อุปาทานและกิเลสตามมา
20-06-64  การสำรวม ให้ใช้สติคุมผัสสะ ไม่ให้เกิดเวทนา อย่าให้ยินดียินร้าย ไม่ให้ความชั่วก่อเกิด ลดโลภ โกรธ หลงได้
21-06-64  อิทัปปัจจยตา เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น มันต้องดับไปเป็นธรรมดา ไม่มีอะไรยืนยงคงที่ มันดับไปเอง เกิด ๆ ดับ ๆ เป็นปกติ
22-06-64  มนุษยธรรม ไม่ฆ่ากัน ไม่ลักขโมย ไม่ล่วงเกินของรักของชอบ ไม่โกหก ไม่โลภ ไม่พูดคำหยาบเหลวไหล ไม่พูดให้คนแตกแยก ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่โลภ ไม่โกรธตอบ ไม่หลงอะไรง่ายๆ
23-06-64  กตัญญู รับรู้บุญคุณของผู้อื่นที่มีต่อเรา กตเวที ต้องตอบแทนไม่วันใดก็วันหนึ่ง ใครมีกตัญญูกตเวทีชีวิตจะอยู่รอด
24-06-64  ปฏิจจสมุปบาท มุ่งเน้นเรื่องการเกิดทุกข์และการดับทุกข์ กระแสแห่งปัจจัย และสิ่งที่เกิดขึ้นตามปัจจัย
25-06-64  อิทัปปัจจยตา เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เป็นปัจจัย สิ่งนี้ ๆ ย่อมเกิดขึ้น ถ้าไม่มีสิ่งนี้ ๆ เป็นปัจจัย สิ่งนี้ ๆ ก็ไม่เกิดขึ้น
26-06-64 ถีนมิทธะ นิสัยมึนชา ไม่แจ่มใส  ถ้าไม่มีถีนมิทธะ จะไม่มีนิวรณ์ จึงเกิดสมาธิ
27-06-64  สัมมาทิษฐิจะช่วยกำหนดกรรมดี ให้เลือกทำแต่สิ่งที่เป็นกุศล ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตนเอง
28-06-64  สิ้นกรรมได้ ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่น หมดสิ้นตัวตน มีตัวก็มีกรรม หมดตัวหมดกรรมได้
29-06-64  กุศลกรรม ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น
30-06-64  ศีลดับโทษทางกายวาจา สมาธิดับกิเลสกลุ้มรุมจิต ปัญญาดับอนุสัยอาสวะ วิมุตติดับทุกข์ วิมุตติญาณทัสสนะดับไฟโง่ทั้งปวง
 
 Create Date : 30 มิถุนายน 2564
Last Update : 30 มิถุนายน 2564 9:44:36 น.
Counter : 680 Pageviews.

0 comment
ธรรมะ พค.64


 
01-05-64  จิตตภาวนามี 2 อย่าง คือสมาธิภาวนากับปัญญาภาวนา หรือสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนา
02-05-64  นิวรณ์ตัวกั้นไม่ให้เกิดสมาธิ ได้แก่ ความพอใจในกาม ความโกรธแค้น ความง่วง ความฟุ้งซ่านรำคาญใจ ความเคลือบแคลงสงสัย
03-05-64  เมื่อใจผ่องใส ทั้งการพูด การทำ ย่อมดีงามตามไปด้วย และสุขย่อมเกิดขึ้น
04-05-64  บารมี คือ ความดีที่เก็บสะสม ช่วยให้จิตใจเกิดความเห็น และดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้อง
05-05-64  สุขหรือทุกข์ล้วนไม่เที่ยงแท้แน่นอน เมื่อไม่ยินดียินร้ายด้วย ความสงบในจิตจึงจะเกิดขึ้น
06-05-64  อยู่กันอย่างเป็นสุข ควรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พูดจาสุภาพอ่อนโยน ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์  ไม่ถือตัวดูหมิ่นผู้อื่น
07-05-64  บารมี คือ คุณความดีที่สั่งสมมา มี 10 อย่าง ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา
08-05-64  เบญจธรรม ทำแล้วดี เมตตากรุณา สัมมาอาชีวะ กามสังวร สัจจะ สติสัมปชัญญะ
09-05-64  บุญ คือ ความดี ความถูกต้อง ความสะอาด ทำแล้วใจสบาย มีความสุข เจริญก้าวหน้า และหมดสิ้นบาปกรรม กิเลสได้
น10-05-64  นิพพาน หมายถึง ความดับสนิทแห่งกิเลสและกองทุกข์
11-05-64  อุตริมนุสธรรม คุณวิเศษที่คนธรรมดาไม่อาจมีได้ ได้แก่ ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ มรรค ผล
12-05-64  นิพพานแปลว่าเย็น ไม่ได้แปลว่าตาย กายเย็นเพราะไม่เป็นทาสของกิเลส จิตเย็นเพราะระงับกิเลสให้สงบได้
13-05-64  ชั่วรบกวนให้ยุ่งยาก ดีทำให้รัก หลง มัวเมา และลำพองได้ เหนือดีเหนือชั่วคือนิพพาน
14-05-64  สูงสุดนิพพานเรียกอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ สิ้นกิเลสแล้ว จิตไม่รู้สึกต่อเวทนาใด ๆ
15-05-64  การมีธรรมะในใจ จะช่วยให้เผชิญหน้ากับปัญหาแล้วทุกข์ลดลงหรือหมดไปได้รวดเร็วขึ้น
16-05-64  กามาวจรจิต จิตที่หมกมุ่นลุ่มหลงในกามารมณ์ ความกำหนัดยินดี ลืมความสงบร่มเย็น
17-05-64  รูปาวจรจิต จิตไม่ยินดีในกาม แต่ลุ่มหลงในรูปธรรม วัตถุ สิ่งซึ่งให้ความสุขความพอใจ
18-05-64  อรูปวจรจิต จิตที่ลุ่มหลงกำหนัดในสิ่งที่ไม่มีรูป เกียรติยศ ชื่อเสียง บุญกุศล ความสุขจากอรูปฌาน
19-05-64 ธรรมะ คือ หน้าที่ที่ทำเพื่อเอาตัวให้รอดทั้งกายและใจ และทำอย่างถูกต้อง 
20-05-64  มนุษย์คือคนที่มีคุณธรรม มโนธรรม และจะสมบูรณ์ด้วยหลักอนัตตา สุญญตา ตถตาอิทัป
21-05-64  ปัญญา รู้จริงในสิ่งที่ควรรู้  รู้หนังสือเพื่อสร้างปัญญา รู้อาชีพเพื่อดำรงชีพ รู้ธรรมเพื่อดับทุกข์ทางวิญญาณ
22-05-64  มีสติ รู้สึกตัวก่อนเสมอที่จะคิด พูด ทำ จะไม่ทำอะไรผลุนผลัน
23-05-64  ธรรมชาติที่เป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม คือ เมื่อได้เหตุ ได้ปัจจัย แล้วมันก็เกิดขึ้น
เมื่อตามองเห็น ย่อมเกิดความรู้สึก และเกิดอารมณ์ตามมา
24-05-64  อานาปานสติ จะมีสติผูกพันกับลมหายใจเข้าออกตลอดเวลา
25-05-64  เวทนาคือความรู้สึก เมื่อสุขเรียกสุขเวทนา ทุกข์เรียกทุกขเวทนา เฉย ๆ เรียกอุเบกขาเวทนา
26-05-64  วิปัสสนาเป็นเรื่องราวของการคิดค้น เพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นอยู่จริง ๆ
27-05-64  เมื่อคิดถึงสิ่งสวยงาม พอใจหลงใหลมัวเมา  เกิดกามฉันทะ ที่สร้างความเสียหาย เกิดทุกข์เกิดโทษได้
28-05-64  วิมังสา การไตร่ตรองค้นคว้าหาเหตุผลประกอบในทุกกิจกรรม งานจึงจะเดินหน้าไปด้วยดี
29-05-64  ฟุ้งซ่าน จิตไม่หยุดนิ่ง คิดแต่ละเรื่องไม่เป็นสาระ ไม่มีประโยชน์ รำคาญ  หงุดหงิดไม่พอใจเรื่องที่เกิดขึ้น แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย
30-05-64  โลภ อยากได้ของ ๆ คนอื่นที่ตนไม่มีสิทธิ์ อยากได้ของตนแต่มากกว่าสิทธิ์ที่พึงได้ อยากได้ของ ๆ ตน แต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะได้
31-05-64  คนใดมัวแต่วิตกกังวลไปเสียทุกเรื่อง ระวังโรคประสาทถามหา ให้หัดปล่อยวาง หัดเฉย ๆ เสียบ้าง และหัดใช้ปัญญามาครุ่นคิด
 
 Create Date : 01 มิถุนายน 2564
Last Update : 1 มิถุนายน 2564 12:17:45 น.
Counter : 511 Pageviews.

0 comment
ธรรมะ เมษา64
 ธรรมะเมษา64
  อ่านธรรมะเดือนเกิด แล้วเขียนเป็นธรรมทาน ทานที่มีคุณค่า
01-04-64 เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองแล้ว จะไม่เป็นทาสทางสติปัญญาของใคร (สันทิฏฐิโก+ กาลามสูตรข้อ10)
02-04-64 การมีธรรมะแท้จริง จะสามารถดำรงตนอยู่เหนือปัญหาหรือความทุกข์ทั้งปวง
03-04-64  เมื่อบางสิ่งหรือทุกสิ่งไม่เป็นไปตามต้องการ ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์กับทุกเรื่อง
04-04-64  กฎอิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท นับเป็นมหาอริยสัจ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และดับทุกข์ได้ด้วยพระองค์เอง
05-04-64  เมื่อทุกคนมีสติสัมปชัญญะ รู้หน้าที่แห่งตน มีธรรมะในใจ โลกอันสวยงามคงมีอยู่จริง
06-04-64  แค่คิดจะเป็นคนดีอย่างเดียว คงไม่พอ ต้องพยายามอย่างเต็มที่และทำให้ได้ด้วย
07-04-64  สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ว่าเป็นตัวกูของกู
08-04-64  เวลาที่จะบรรลุธรรมได้ เมื่อกำลังฟัง เมื่อกำลังแสดง เมื่อกำลังสาธยาย เมื่อเพ่งในธรรม และเมื่อพิจารณาใคร่ครวญในธรรม-วิมุตตายตนสูตร
09-04-64  หัวใจพระไตรปิฎก - อริยสัจ คาถาพระอัสสชิ ปฏิจจสมุปบาท สุญญตา
10-04-64  นรกคือความรู้สึกอิดหนาระอาใจตัวเอง จนยกมือไหว้ตัวเองไม่ลง
11-04-64  สวรรค์คือความรู้สึกพอใจตัวเอง จนยกมือไหว้ตัวเองได้ อย่างชื่นใจ ที่นี่และเดี๋ยวนี้
12-04-64  สุญญตา ให้มีสติสัมปชัญญะไม่ให้เกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด ทั้งอารมณ์ดี ไม่ดี
13-04-64  ศีล สมาธิ ปัญญา ทำให้เกิด มรรค ผล นิพพาน
14-04-64  ถ้ามีสติสัมปชัญญะในทุกหน้าที่ที่กระทำ ทุกที่ทุกเวลา จิตใจจะไม่มีทุกข์
15-04-64  เมื่อเจ็บไข้ ไม่สบาย ขอให้มีสติสัมปชัญญะ เข้าใจว่านี่คือธรรมชาติ ให้เกิดธรรมานุสสติ
16-04-64  นรกสวรรค์ที่แท้จริงเป็นผลจากการกระทำผิดหรือถูกทางอายตนะ เมื่อมีผัสสะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันกำลังรู้สึกอยู่ในจิตที่นี่และเดี๋ยวนี้
17-04-64  การสอนจริยธรรม ต้องสอนทั้งศีลธรรม ให้ทำอย่างไร และปรมัตถธรรม ทำไมจึงต้องทำ และจะมีผลแท้จริงอย่างไร
18-04-64  การเห็นแก่ตัวคือจุดศูนย์กลางของความไม่มีศีลธรรมและปรมัตถธรรม
19-04-64  การบรรลุธรรมหรือมีธรรมด้วยการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎอิทัปปัจจยตาของศีล สมาธิ ปัญญา
20-04-64  ใช้อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา กำกับ เพื่อไม่ให้ตกเป็นทาสของอารมณ์ทั้งดีและไม่ดี
21-04-64  สังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิด  3 ชาติ อดีต ปัจจุบัน อนาคต
22-04-64  มัชฌิมาปฏิปทาเป็นหลักดำเนินชีวิตตามธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติ
23-04-64  สัมมาทิษฐิ ได้แก่การรู้แจ้งในอริยสัจ 4 กุศลและอกุศลมูล ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท
24-04-64  หลักสามัคคีธรรม ใช้เมตตา ช่วยเหลือ เคารพนับถือ แสดงกิริยาสุภาพ แนะนำตักเตือนด้วยความหวังดี แบ่งปันลาภอย่างชอบธรรม
25-04-64  อย่าให้ใจลำเอียง มีอคติ เพราะชอบ  ชัง หลง เขลา กลัว
26-04-64  ผู้รู้จักคิด ใช้หลักโยนิโสมนสิการ จะเกิดปัญญาเข้าใจโลกและชีวิตได้ดีขึ้น
27-04-64 ทุกขเวทนา เป็นความทุกข์เมื่อประสบกับอนิฏฐารมณ์ หรือสิ่งกระทบกระเทือนบีบคั้น
28-04-64  วิปริณามทุกขตา ทุกข์ที่เกิดเมื่อสุขจางหายลง เคยสุขแล้วหมดสุข โหยหาเลยเกิดทุกข์
29-04-64  สัมมาทิฐิที่เป็นอาสวะเป็นฝ่ายบุญ อำนวยวิบากแก่ขันธ์ และสัมมาทิฐิที่เป็นอริยะ เป็นโลกุตตระเป็นองค์มรรค
30-04-64  จิตเป็นปภัสสร ผุดผ่อง แต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรเข้ามาCreate Date : 01 มิถุนายน 2564
Last Update : 1 มิถุนายน 2564 12:16:50 น.
Counter : 343 Pageviews.

0 comment
620201 เกิดมาร่วมชาตินี้ทำดีต่อกันเถอะ

620201 เกิดมาร่วมชาตินี้ทำดีต่อกันเถอะ

Born compatriots are doing well today by DrPK

คนที่เกิดมาในชาตินี้ ได้พบเจอะเจอและเกี่ยวข้องกัน อาจดีหรือร้ายต่อกัน ให้คิดเสียว่า เคยทำกรรมมาร่วมกัน บางชาติเราดีเขาร้าย บางชาติเราร้ายเขาดี

ถ้าไม่อยากพบเจอะเจอกันอีก อย่าภาวนาขอให้เจอกันชาติหน้าถ้าเขาดีต่อเรามากในชาตินี้ เพราะบางทีเขาอาจร้ายในชาติหน้าก็เป็นได้

ส่วนที่ชังน้ำหน้ากันนัก กรวดน้ำคว่ำขัน อย่าได้พบเจอะเจอกันอีก ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหน ยิ่งคิดเคืองแค้น ใจยิ่งผูกพัน ยิ่งไม่อยากจะยิ่งได้ เพราะใจผูกพันกันมาหลายภพหลายชาติแล้ว

ไม่ว่าใครจะดีหรือร้าย ให้หัดทำใจกันเถอะ อย่าจงรักภักดีหรือเคียดแค้นชิงชัง เผื่อจะได้ไม่ต้องเกิดและเจอะเจอกันอีก เป็นไปได้รึ ผู้มีกิเลสเช่นเรา ๆ ท่าน ๆ ทำนิดดีกว่าไม่ได้ทำสักนิดหรอกน่า

Cr คนไทยใจดี พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เล่าว่าพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเกิดมาร่วมชาติ หลายชาติหลายภพ ทั้งดีและร้ายต่อกัน ผลัดกันเอาคืน ซึ่งชาติสุดท้ายขอลบล้างการจองเวรจองกรรมต่อกัน
Create Date : 07 ตุลาคม 2563
Last Update : 7 ตุลาคม 2563 6:35:58 น.
Counter : 548 Pageviews.

0 comment
ธรรมะเข้าพรรษา กรกฎ63
06-07-63  ศีลธรรมช่วยให้สังคมสงบสุข ศาสนาช่วยให้พ้นทุกข์จากกิเลส
07-07-63  ทุกข์เกิดจากตัณหาและกิเลสที่สั่งสมในตัว
ไม่ได้เกิดขึ้นเองหรือใครบันดาลให้เกิด
08-07-63  วิปัสสนากรรมฐานช่วยให้หลุดพ้นจากกฎเกณฑ์และอำนาจ ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก
09-07-63  ทำทานที่ได้บุญ ต้องทำด้วยใจบริสุทธิ์ คิดเสียสละ ไม่หวังผลตอบแทน ทำกับคนดี
10-07-63  เงินเป็นกอง ทองเป็นถัง หมดความหมาย เมื่อร่างเป็นเถ้าถ่าน ทรัพย์สมบัติเอาติดตัวไปชาติหน้าไม่ได้นะ จะบอกให้
11-07-63  เมื่อเข้าใจว่า ทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป จะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าจะคงอยู่ตลอดไป
12-07-63  ตัณหาและทิฏฐิทำให้คนทำชั่วหรือบาป จะเดือดร้อนและเป็นทุกข์ตามมา
13-07-63  ฝึกสติ ให้ตามดู ตามรู้ ตามเห็น ความรู้สึกนึกคิด จิตใจ การกระทำทุกขณะจิต
14-07-63  เมื่อเกิดมาโดนลิขิตด้วยกรรมเก่า ก่อนตายขอลิขิตด้วยกรรมใหม่
15-07-63  เมื่อมีสิ่งมากระทบกายใจ ให้ตระหนักรู้และจำแนกว่า นี่คือโลภ โกรธ หลง แล้วกิเลสจะค่อย ๆ จางลง
16-07-63  เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา เมื่อคิดว่าไม่ธรรมดา จะเกิดทุกข์
17-07-63  อย่าคำนึงถึงอดีตเพราะล่วงไปแล้ว อย่าหวังอนาคตเพราะยังมาไม่ถึง ให้อยู่กับปัจจุบัน ที่นี่ และเดี๋ยวนี้
18-07-63  อานาปานสติยึดลมหายใจเป็นอารมณ์ แล้วรวมตัวเข้าเป็นหนึ่งแน่วแน่แนบแน่น
19-07-63  กิเลสจะโผล่มาทักทาย เมื่อสติอ่อนกำลังลง
20-07-63  ศรัทธากับปัญญา ความเพียรกับสมาธิ ต้องสมดุลกัน
21-07-63 ความสุขจากความสงบ จะไม่อิงกับรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 
22-07-63  จิตจะสั่งสมทุกกรรมกิเลส ส่งต่อไปทุกชาติทุกภพ
23-07-63  กำหนดลมหายใจที่ปลายจมูก โดยมีสติกำกับ ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา
24-07-63  ทุกคนเป็นญาติกันในสังสารวัฏ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน
25-07-63  ภาวนา คือ ธรรมชาติที่สะอาด สว่าง สงบ จิตสะอาดด้วยศีล สว่างด้วยปัญญา สงบด้วยสมาธิ
26-07-63  จิตคิดเรื่องเดียวจะมีพลัง เกิดสมาธิ
27-07-63  ทำสมถกรรมฐานเพื่อให้ใจสงบ ทำวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดปัญญา
28-07-63  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
29-07-63  นิวรณ์ 5 ทำให้จิตตกต่ำและทำความชั่วได้ง่าย
30-07-63  นิวรณ์ 5 ได้แก่ กามฉันท์ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา
31-07-63  กามฉันท์นิวรณ์ คือ รักที่มาจากราคะและเมตตาCreate Date : 03 กันยายน 2563
Last Update : 3 กันยายน 2563 4:53:20 น.
Counter : 500 Pageviews.

0 comment
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

สมาชิกหมายเลข 4665919
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]ดร.พรรณี เกษกมล นักเขียน ข้าราชการบำนาญ ครูซี 9 แนะแนว
New Comments