พฤษภาคม 2554

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
14
16
17
18
19
20
22
23
25
26
27
28
29
31
 
 
All Blog
BIOTHERM White D - Tox Translu Cell
1989 Biopaline
จุดเริ่มต้นความเชี่ยวชาญด้านฟื้นฟูความกระจ่างใสของไบโอเธิร์ม...นักชวีวิทยาของเราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับแบรนด์

1999 White Detox ไบโอเธิร์มออกชุดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อฟื้นฟคูวามกระจา่งใสสตูรแรกของแบรนด์ที่ออกแบบมาเพ่ือผิวชาวเอเชียโดยเฉพาะ ในชุดประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 6 ช้ิน

2010 White D-Tox Bright-cell
นักชีววิทยาของเรานำแรงบันดาลใจจากการคน้ พบลา่ สุดของ French National Center of Scientific Research and Institute Curie มาริเริ่มชุดผลิตภัณฑ์สูตรปรับปรุงใหม่บนพ้ืนฐาน ความเชี่ยวชาญ:เมลานินเกิดในรังโปรง่แสง

2011
ผู้หญิงแสวงหาความกระจ่างใสที่แท้จริงผิวสวย สีผิวที่เปล่งปลั่งใบหน้าที่ดูสมบูรณ์แบบในทุกสภาพแสง... นี่คือสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนปรารถนา และผลักดันให้พวกเธอลองผลิตภัณฑ์ทุกประเภทเท่าที่เป็นไปได้ ผลิตภัณฑ์ซึ่ง ออกแบบมาเพื่อช่วยให้สีผิวสม่ำเสมอหมดจดลดเลือนจุดด่างดำ เปลี่ยนรูป และเติมความชุ่มชื้นเพื่อหาคำตอบสำหรับความกระจ่างใสในรปูแบบที่สมบูรณ์ที่สุด ผู้หญิงไม่อยากได้ความงามชั่วครู่ชั่วยามจากผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูความกระจ่างใสซึ่งปกปิดผิวเพียงไม่กี่นาทีหลังใช้... ทว่าต้องการสิ่งที่เชื่อใจได้ว่าช่วยให้พวกเธอดดูีที่สุดตลอดเวลาและในทุกสภาวการณ์

นักชีววิทยาของไบโอเธริม์ให้ความสนใจมากขึ้นกับความต้องการที่ผู้หญิงแสดงออกเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่จะตอบความต้องการเหล่านั้นด้วยประสิทธิภาพใหม่ อันที่จริงการรู้สึกอยูุ่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าผิวยังคงเปล่งปลั่งและใบหน้าดูกระจ่างใสเสมอ ไม่ว่าภายใต้แสงธรรมชาติ หรือแสงไฟก็ตามเป็นความรู้สึกที่แสนวิเศษสำหรับผู้หญิง!

เรารู้ว่าผิวของชาวตะวันตกกับผิวของชาวเอเชียมีความแตกต่างกันหลายประการเช่นผิว ของชาวเอเชียไวต่อรังสียูวีเอและยูวีบีน้อยกว่าผิวของชาวตะวันตกอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอธิบาย ได้ด้วยปริมาณเมลานินในผิวชั้นนอกระดับบนสุดที่มากกว่า และการเสื่อมสลายของเมลาโนโซมในผิวชั้นนอกระดับบนสุดที่เบาบางกว่า

2011: ความกระจ่างใสสมบูรณ์แบบ
การผนึกก้าลังครั้งล่าสุดของสารสกัดจากถั่ว สารสกัดจากสาหร่ายทะเล และแพลงตอนสกัดบริสุทธจิ์ากน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ(PTP)ช่วยจำกัดการคลำขึ้นของเมลานินควบคุมเมลานินท์ไหลบ่าเข้าสู่เมลาโนไซต์ และเสริมบำรุงการฟื้นฟูเซลล์

สูตรปรับปรุงใหม่ ปี 2011:
สำหรับนักชีววิทยาของไบโอเธิร์ม การแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคลมากที่สุดรวมไว้ด้วยความมุ่งมั่นเสาะหาส่วนผสมจากธรรมชาติที่ดีที่สุดแล้วนำส่วนผสม เหล่านั้นมาสกัดองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับปี 2011 สถาบันวิจัยของไบโอเธิร์มก้าวไปไกลเกินกว่าปฏิบัติก ารต่อการคล้ำขึ้นของผิว เพื่อคิดค้นวิธีที่ดียิ่งขึ้นในการแก้ปัญหานี้ โดยเสริมคณุค่าให้สูตรผสม* ด้วยส่วนผสมทรงประสิทธิภาพชนิดใหม่ซึ่งพัฒนาประสิทธผิลให้ล้ำหน้าไปอีกขั้น

สารสกัดจากลูกพลัม: วิธีจำกัดการถ่ายโอนเมลานินสู่ผิวชั้นนอกสุด
สารสกัดจากลูกพลัม คือส่วนผสมทรงประสิทธิภาพชนิด ใหม่ที่ช่วยลดการถ่ายโอนเมลานินจากเมลาโนไซต์ สู่เคราติโนไซต์ โดยจำกัดความสามารถในการกลืนกิน ของเคราติโนไซต์ ด้วยปฏิบัติการนี้ การคล้้ำขึ้นของผิว ถูกจำกัดการศึกษานี้ดำเนินการโดยใช้ระบบจำลองแบบ กระบวนการกลืนกินในเซลล์ผิวชั้นนอก *เฉพาะในเอสเซ้นส,์ โลชั่น, โลชั่นน้้ำนม และเจลบำรุงรอบดวงตา

TRANSLU.CELL สูตรผสมใหม่:
การผนึกกำลังของส่วนผสมจากธรรมชาติสามชนิด (Phyto-Code Seed, Phyto-Marine Extract และPhyto-PlumExtract) ช่วยยับยั้งการคล้ำขึ้นของเมลาโนโซม ควบคมุการไหลบ่าเข้ามาในเมลาโนไซต์ และจำกัดการกลืนกินเมลานินโดยเคราติโนไซต์**
**ในการทดสอบในหอ้งปฏิบัติการผู้หญิงที่ลองใช้ซีรั่ม *สังเกตเห็นผลลัพธ์ที่โดดเด่นในทันที

90%ของผู้หญิงรู้สึกว่า.........................................................ผิวดูเปล่งปลั่ง/กระจา่งขึ้น
88%ของผู้หญิงรู้สึกว่า.......................................ผลิตภัณฑ์นี้มอบความชุ่มชื้นสบายผิว
84%ของผู้หญิงรู้สึกว่า...............................................................................ผิวดูหมดจด
80%ของผู้หญิงรู้สึกว่า..................................................................................ผิวดูใสขึ้น

หลังใช้ต่อเนื่อง4สัปดาห:์ 100%ของผู้หญิงรู้สึกว่า....................................................................ผิวดูเนียนเรียบขึ้น
100%ของผู้หญิงรู้สึกว่า......................................................ผลิตภัณฑ์นี้อ่อนโยนต่อผิว 100%ของผู้หญิงรู้สึกว่า...............................................................................ผิวดูนุ่มขึ้น 98%ของผู้หญิงรู้สึกว่า.........................................................ผิวดูเปล่งปลั่ง/กระจา่งขึ้น 92%ของผู้หญิงรู้สึกว่า...............................................บริเวณที่ผิวหมองคลา้ดูสดใสขึ้น

หลังใช้ต่อเนื่อง8สัปดาห:์
100%ของผู้หญิงรู้สึกว่า............................................................................ผิวดูหมดจด
100%ของผู้หญิงรู้สึกว่า.......................................................ผิวดูเปล่งปลั่ง/กระจา่งขึ้น
96%ของผู้หญิงรู้สึกว่า..................................................................................ผิวดูใสขึ้น
98%ของผู้หญิงรู้สึกว่า...................................................................เนื้อผิวดูละเอียดขึ้น

*ผลการประเมินตนเองหลังใช้ซีรั่มสูตรของหญิงชาวเอเชีย 50ราย การใช้: ใช้ในตอนเช้า และตอนค่า ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์

บนพื้นฐานของการค้นคว้าวิจัย และแรงบันดาลใจจากความมุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุด ส้าหรับปี 2011 นักชีววิทยาของไบโอเธิร์มได้ก้าหนดสูตร ผลิตภณัฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อผิวชาวเอเชีย

•เหมาะสำหรับ ผิวไวต่อความระคายเคือง

•เข้มข้นด้วยแพลงตอนสกัดบริสทุธิ์จากน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ ท้าหน้าที่เป็นสารเสริมบำรุงความอ่อนเยาว์ประจำวันในผลติภัณฑ์ไบโอเธิร์ม

•เนื้อผลิตภัณฑ์ไม่เหนอะหนะ และให้ความรู้สึกสบายผิวBIOTHERM White D - Tox Translu Cell ประกอบด้วย

เคลนเซอร์: ช้าระล้างสิ่งสกปรก ช่วยขจัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพที่เต็มไปด้วยเมลานิน มอบความรู้สึก สะอาด และปฏิบัติการฟื้นฟูความกระจ่างใสในทันที เสริมคุณค่าในเนื้อเคลนเซอร์ด้วยอณูขัดผิวสีน้ำ
เงิน (ขนาด: 125 มล., ราคา 1,400 บาท)

โลชั่น: โลชั่นใส คืนความสดชื่น และซึมซาบเร็วสูตรนี้ ขจัดม่านความหมองคล้้าจากผิว ผิวจึงดู กระจ่างใสขึ้น พร้อมปฏิบัติการเติมความชุ่มชื้น (ขนาด: 200 มล., ราคา 1,650 บาท)

โลชั่นน้ำนม: ช่วยลดความหมองคล้้ำของผิว และความเข้มของจุดด่างดำ ปฏิบัติการเติมความชุ่มชื้น ตลอดวัน ให้ผิวรู้สึกนุ่มดุจกำมะหยี่ในทันที (ขนาด: 125 มล., 2,500 บาท)

เอสเซ้นส์: ทำให้ผิวเปล่งปลั่ง และกระจ่างใสขึ้นจุดด่างดำจางลงวันแล้ววันเล่าผิวเปล่งประกาย ความกระจ่างใส ซีรั่มที่ให้ความรู้สึกสดชื่นเป็นพิเศษนี้ซึมซาบสู่ผิวอย่างรวดเร็ว (ขนาด: 30 มล., 3,200 บาท)

ครีม: มีส่วนช่วยลดเลือนจุดด่างดำอย่างเห็นได้ชัดทำให้สีผิวกระจ่างใส และสม่่ำเสมอครีมนี้ยังเติมความชุ่มชื้นอย่างเต็มเปี่ยม และมอบความรู้สึกดุจผิวก้าเนิดใหม่ทันทีหลังใช้เนื้อครีมที่ผิวดูดซับได้
อย่างรวดเร็ว (ขนาด: 50 มล., 2,900 บาท)

อายเจล: ช่วยให้รอบดวงตาดูสว่างขึ้นทันที เติมความชุ่มชื้นให้ผิวรอบดวงตา และลดเลือนรอยคล้ำใต้ตา เจลสุดสดชื่นนี้ซึมซาบสู่ผิวอย่างรวดเร็ว (ขนาด: 15 มล., 1,900 บาท)Create Date : 15 พฤษภาคม 2554
Last Update : 15 พฤษภาคม 2554 22:36:33 น.
Counter : 1171 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

alwaysfluke
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 123 คน [?]FB : flukealwaysfluke
Line ID : @alwaysfluke
E-mail : fluke@alwaysfluke.com