veritas lux mea = Truth enlightens me
Group Blog
 
All blogs
 
รายชื่อหนังสือวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ความรู้ และระบบ 4801-5100

4801 006.62 ส271อ 1
ฮาร์วาร์ดกราฟฟิก / สมภพ วัฒนสมบูรณ.์ 2535
4802 006.639 ป469ฮ 1
How to 3ds max ทำการ์ตูน 3d ได้ใน 7 วัน / ปรีชาวุฒิ นิรมร. 2553
4803 006.66 Am518P 1
Programming principles in computer graphics / Leendert Ammeraal. 1992
4804 006.66 An581I 2006 1
Interactive computer graphics : a top-down approach using OpenGL / Edward Angel. 2006
4805 006.66 An582I 2003 1
Interactive computer graphics : a top-down approach with OpenGL / Edward Angel. 2003
4806 006.66 Co738 1
Computer graphics : principles and practice / James D. Foley ... [et al.]. 1995
4807 006.66 Di574 1
Digital design : the new computer graphics. 1997
4808 006.66 Gu942C 1
Computer graphics through opengl : from theory to experiments / Sumanta Guha. 2011
4809 006.66 Ma315G 2003 1
Graphics and GUIs with MATLAB / Patrick Marchand, O. Thomas Holland. 2003
4810 006.66 Ri577G 1
Graphical user interface programming / Steve Rimmer. 1992
4811 006.66 Te311 1
Tekno logical. 2004
4812 006.66 Wa344C 1
The computer image / Alan Watt, Fabio Policarpo. 1999
4813 006.66 ก659ล 1
LabVIEW : ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาระบบการวัดและควบคุม / กิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี. 2554
4814 006.66 น722ก 1
การเขียนโปรแกรมกราฟิกส์ และเกมคอมพิวเตอร์ ด้วยเทอร์โบปาสคาล / นุกูล กระจาย. 2536
4815 006.66 ย125ก 1
การเขียนโปรแกรมกราฟฟิคด้วยภาษา C / ยงยศ แย้มพวง. 2542
4816 006.66 ว819ห 1
หลักการโปรแกรม Object-Oriented และภาษา C++ = An introduction to Object-Oriented programming and C++ / ของ ริชาร์ด เอส. วีเนอร์, ลูอิส เจ. พินสัน ; เรียบเรียงโดย นพดล ตังควรรณวานิช, สรรค์ เสกขุนทด. 2535
4817 006.66 อ598ท 1
เทคนิคการเขียนกราฟฟิคบนเทอร์โบปาสคาล / อาจหาญ สัตยารักษ์. 2535
4818 006.66 อ598ป 1
โปรแกรมกราฟิก ThaiShow รุ่น 3.0 / อาจหาญ สัตยารักษ์. 2536
4819 006.6633 ก659ก 1
การออกแบบแอพพลิเคชันในระบบกราฟิกด้วย LabVIEW / เขียนโดย กิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี. 2550
4820 006.6633 ร816 1
เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม LabViEW / ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง. 2554
4821 006.67 He436C 1997 1
Computer Graphics, C version / Donald Hearn, M. Pauline Baker. 1997
4822 006.6765 Ar784 1
Arts & Letters = Graphics editor user's guide version 3.01 / Computer Support Corporation. 1990
4823 006.6765 Bo786A 1
Animation how-to CD / Jeff Bowermaster. 1994
4824 006.6765 Sa211H 1
High resolution video graphics / Julio Sanchez, Maria P. Canton 1994
4825 006.6765 Yo74I 1
Introduction to graphics programming for Windows 95 : vector graphics using C++ / Michael J. Young. 1996
4826 006.6765 ส282ม 1
Mac 6 in 1 คู่มือการใช้โปรแกรมสุดยอดนิยมบนเครื่องแมคอินทอช / สมศักดิ์ จตุรจำเริญชัย. 2538
4827 006.6776 ค229ค 1
คู่มือเรียน Web Programming ด้วย PHP, MySQL และ Ajax / คะชา ชาญศิลป์. 2553
4828 006.68 Tr861H 1
High performance windows graphics progamming : create fast graphics with DirecDraw / Stan Trujillo. 1998
4829 006.68 We427M 1
Moving pixels : blockbuster animation, digital art and 3D modelling today / Peter Weishar. 2004
4830 006.68 ก169ส 1
สร้างภาพกราฟฟิกบนเว็บด้วย Photoshop 5.5 & Image Ready / กรภัทร์ สุทธิดารา. 2543
4831 006.68 ก324ส 1
สร้างภาพกราฟิกบนเว็บด้วย Macromedia Fireworks 4 ฉบับสมบูรณ์ / โดย กวี รักษาทรัพย์ ; บรรณาธิการ ดนุพล กิ่งสุคนธ์. 2544
4832 006.68 ก768ร 1
Rhinoceros 3D เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ : ตำราคู่มือปฏิบัติการรายวิชา 632246 = Computer-aide 3D model / เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง. 2554
4833 006.68 ก854ฟ 1
Photoshop for photographers / เกียรติพงษ์ บุญจิตร ; บรรณาธิการ ปิยะบุตร สุทธิดารา. 2550
4834 006.68 ค933ร 1
เรียนลัด - เล่ห์โกง : Photoshop CS3 / เขียนโดย Steve Caplin ; [แปล] เรียบเรียงโดย ชัชวาล ศุภเกษม. 2551
4835 006.68 ฉ422ร 1
เรียนลัดโปรแกรม CorelDRAW 10 ภายใน 10 ชั่วโมง / เฉลิมพล เหล่าเที่ยง. 2544
4836 006.68 ฐ341ค 1
คู่มือการใช้ Autodesk VIZ / ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์. 2546
4837 006.68 ด732อ 1
Insight Photoshop CS5 ฉบับสมบูรณ์ / ดวงพร เกี๋ยงคำ. 2553
4838 006.68 ท369ร 1
รีทัชภาพบุคคลอย่างมืออาชีพ = Photoshop for retouching / ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น. 2553
4839 006.68 ธ395ร 1
รอบรู้ Macromedia Fireworks MX 2004 / ธวัชชัย ศรีสุเทพ. 2547
4840 006.68 ป621ร 1
เรียนรู้การทำงานกราฟิกดีไซน์ สิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ = Graphic design artwork Photoshop + Illustrator / ปิยะบุตร สุทธิดารา, อนัน วาโซะ. 2553
4841 006.68 พ673ฟ 1
Photoshop super retouch / พิทักษ์ เทพพิทักษ์. 2553
4842 006.68 พ792ฟ 1
Photoshop manipulation / พีรพล อริยรัตนา. 2554
4843 006.68 พ792ล 1
LightWave 6.5 (Episode I) / พีรพล อริยรัตนา, อนุศาสน์ สุวรรณพรหม. 2544
4844 006.68 พ855ค 1
คู่มือการใช้งาน Photoshop CS4 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. 2553
4845 006.68 พ978ว 1
วาดภาพแบบมืออาชีพด้วย CorelDRAW 12 / ไพบูลย์ เปียศิริ, อนุรักษ์ ภู่เนตร. 2547
4846 006.68 ภ353ค 1
คู่มือและเทคนิคการใช้ Macromedia Fireworks / ภัททิรา เหลืองวิลาญ. 2544
4847 006.68 ภ432ค 1
คู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk 3D studio release 2.0 / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์. 25??
4848 006.68 ว339ฟ 1
Firework CS4 / วโรดม วณิชศิลป์ ; พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช, บรรณาธิการ. 2552
4849 006.68 ว742อ 1
Autodesk revit architecture 2012 / วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์. 2555
4850 006.68 ศ683ซ 1
SolidWorks ขั้นพื้นฐาน / โดย ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี. 2548
4851 006.68 ศ683ซ 2550 1
SolidWorks ขั้นพื้นฐาน / โดย ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี. 2550
4852 006.68 ศ695ค 2541 1
คู่มือการใช้ 3D Studio Max 2.5 / ศุภพงศ์ เลิศสินธวานนท์. 2541
4853 006.68 ส263อ 1
เอบีซี โฟลชาร์เตอร์ = ABC Flowcharter / โดย สมพงษ์ คนคล่อง. 2538
4854 006.68 ส851ล 1
Lightwave 3D / สุรนาฎ เกิดอิ่ม, เขียน ; ธัญญา รักษ์สกุล, บรรณาธิการ. 2548
4855 006.68 อ621ร 1
รวม 1000 font / กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์อินโพเพรส อาทิตยา ภู่มณี, อดิศักดิ์ คงสัตย์. 2543
4856 006.6/86 44
Black and white in Photoshop CS3 and Photoshop Lightroom create stunning monochromatic images in Photoshop CS3, Photoshop Lightroom, and beyond / [electronic resource] : Leslie Alsheimer with Bryan O'Neil Hughes. 2007
4857 006.686 Ad226P 1
Painter 11 for photographers : creating painterly images step by step / Martin Addison. 2009
4858 006.686 Al461L 1
Illustrator CS5 bible / Ted Alspach. 2010
4859 006.686 Jo69A 1
Adobe Photoshop CS3 on demand / Steve Johnson. 2007
4860 006.686 Sm651A 1
Adobe illustrator CS5 : digital classroom / Jennifer Smith, AGI creative team. 2010
4861 006.686 St842A 1
The Adobe illustrator CS WOW! book / Sharon Steuer. 2004
4862 006.686 ก853ห 1
หัดใช้ให้เป็น Adobe Indesign จัดหน้าต้นฉบับสิ่งพิมพ์ / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล. 2552
4863 006.686 ก854ฟ 1
Photoshop photo process techniques / เกียรติพงษ์ บุญจิตร. 2553
4864 006.686 ก854ฟช 1
Photoshop CS5 basic / เกียรติพงษ์ บุญจิตร. 2554
4865 006.686 ก854ฟต 1
Photoshop CS5 new features / ผู้แต่ง เกียรติพงษ์ บุญจิตร. 2553
4866 006.686 ค169น 1
เนรมิตภาพสวยสมจริงด้วยเทคนิคการตัดต่อภาพอย่างมืออาชีพ = Photoshop compositing secrets / Matt Kloskowski ; แปลและเรียบเรียงโดย รัชตา ซึ้งสุนทร. 2555
4867 006.686 ค186 1
Computer arts and graphic design / คณะผู้เขียน และจัดทำภาพประกอบ กอบกิจ จำจด ... [และคนอื่น ๆ]. 2550
4868 006.686 ค262 1
Comic & CG painting : คัมภีร์วาดการ์ตูนและลงสีด้วย Photoshop / ธิดารัตน์ แซ่ตั้ง ... [และคนอื่น ๆ]. 2552
4869 006.686 ค439ฟ 1
Photoshop workshop แต่งภาพคนให้โดนใจ : แต่งผม+แต่งหน้า+แต่งตา+แต่งตัว / Kittyphu, ผู้เขียน ; พศ ต่อศรีเจริญ, บรรณาธิการ. 2553
4870 006.686 ค762ค 2551 1
คัมภีร์ตกแต่งภาพดิจิตัลระดับมืออาชีพ = The Adobe photoshop CS3 book / Scott Kelby ; แปลและเรียบเรียงโดย รัชตา ซึ้งสุนทร ; ไพโรจน์ เวชชพิพัฒน์, บรรณาธิการ. 2551
4871 006.686 ค762ค 2552 1
คัมภีร์ตกแต่งภาพดิจิตัลระดับมืออาชีพ = The Adobe photoshop CS4 book / Scott Kelby ; แปลและเรียบเรียงโดย รัชตา ซึ้งสุนทร. 2552
4872 006.686 ค762ค 2554 1
คัมภีร์ตกแต่งภาพดิจิตัลระดับมืออาชีพ = The Adobe photoshop CS5 book / Scott Kelby ; แปลและเรียบเรียงโดย รัชตา ซึ้งสุนทร. 2554
4873 006.686 ค762คม 1
คัมภีร์ รีทัชภาพ ขั้นเทพ = Professional portrait retouching techniques for photographere using Photoshop / Scott Kelby ; แปลและเรียบเรียงโดย พรรณี เลิศกมลวรรธน์. 2554
4874 006.686 ค762ซ 1
7 เคล็ดวิชาแต่งภาพสวยสไตล์ สก็อต เคลบี้ = Scott Kelby's 7-point system for adobe photoshop CS3 / Scott Kelby ; แปลและเรียบเรียงโดย รัชตา ซึ้งสุนทร. 2551
4875 006.686 จ138ฟ 1
Photoshop CS4 108 Q & A / จตุรงค์ ศรีวิลาศ. 2552
4876 006.686 จ628ส 1
สร้างโมเดล 3 มิติด้วย Sketchup 8 สำหรับผู้เริ่มต้น / จุฑามาศ จิวะสังข์, พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. 2554
4877 006.686 จ628สร 1
สร้างโมเดล 3 มิติด้วย Sketchup 8 + โปรแกรมเสริม ฉบับสมบูรณ์ / จุฑามาศ จิวะสังข์. 2554
4878 006.686 จ628อ 1
After effects video techniques : รวมเทคนิคสร้างสรรค์งานวิดีโอและเอฟเฟ็กต์ / จุฑามาศ จิวะสังข์, เขียน ; ปิยะ นากสงค์, บรรณาธิการ. 2554
4879 006.686 ช225ฝ 1
ฝึกฝนสร้าง และตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Photoshop CS3 workshop / ชลมารค พันธ์สมบัติ เขียน ; พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร บรรณาธิการ. 2550
4880 006.686 ช225ฝก 1
ฝึกออกแบบ และสร้างงานกราฟิกด้วย Illustrator CS3 Workshop / ชลมารค พันธ์สมบัติ, พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. 2550
4881 006.686 ช225อ 1
ออกแบบเวกเตอร์กราฟิก และสื่อสิ่งพิมพ์ Illustrator CS3 เรียนลัด เป็นเร็ว / ชลมารค พันธุ์สมบัติ, ปิยะ นากสงค์. 2550
4882 006.686 ช358ข 1
เขียนแบบงานวิศวกรรมและสถาปัตย์ด้วย AutoCAD 2013 / ชัชวาล ศุภเกษม. 2555
4883 006.686 ช513ฟ 1
Photoshop web design : ออกแบบและสร้างหน้าเว็บสวยให้โดนใจ / ชาตพล นภาวารี. 2554
4884 006.686 ช513ฟด 1
Photoshop + Illustrator graphic design : สร้างงานโฆษณา ปกนิตยสาร แฮนด์บิล และแผ่นพับ / ชาตพล นภาวารี, เขียน ; ปิยะ นากสงค์, บรรณาธิการ. 2554
4885 006.686 ช513ฟพ 1
Photoshop + Pluging Photo Retouch : ปรับแต่งและเพิ่มเอฟเฟ็กต์ให้ภาพสวย / ชาตพล นภาวารี, เขียน ; ปิยะ นากสงค์, บรรณาธิการ. 2554
4886 006.686 ช513ล 1
Lightroom + photoshop digital photography / ชาตพล นภาวารี ; ปิยะ นากสงค์, บรรณาธิการ. 2555
4887 006.686 ฐ341ค 1
คู่มือโปรแกรม Sketch Up Pro 7 / โดย ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์. 2552
4888 006.686 ฐ341ส 1
สร้างภาพจาก SketchUp ด้วย Kerkythea / ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์. 2551
4889 006.686 ด123ฟ 1
Flash 8 Workshop / ดนัย ม่วงแก้ว. 2549
4890 006.686 ด211อ 1
insight Photoshop CS4 / ดวงพร เกี๋ยงคำ. 2552
4891 006.686 ถ419ว 1
วาดเส้นเล่นสีด้วย Illustrator CS4 / โดย ถิรวัฒน์ โซวิกุล. 2552
4892 006.686 ท369ค 1
คู่มือรีทัชภาพบุคคลอย่างมืออาชีพ = Photoshop for retouching / ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น. 2552
4893 006.686 ธ199อ 1
Illustrator CS5 / ธนัชสร จิตต์เนื่อง. 2554
4894 006.686 น169ส 1
สร้างแบบจำลอง 3 มิติด้วย Sketchup Pro 7 / นพดล วศินสิทธิสุข. 2552
4895 006.686 น169สร 1
สร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 8 + V-Ray / ผู้เขียน : นพดล วศินสิทธิสุข. 2554
4896 006.686 น169อ 1
ออกแบบโมเดล 3 มิติ ด้วย SketchUp และการใช้งานร่วมกับ Google Earth / นพดล วศินสิทธิสุข, ปิยพงศ์ เผ่าวณิช, อำพล ตั้งตรงไพโรจน์. 2549
4897 006.686 น473ม 1
Macromedia Flash 8 / โดย นายเน็ต...ไฮสปีด. 2549
4898 006.686 น792ร 1
เรียน เล่น เป็นง่าย Photoshop CS5 / เนรมิต แผ่นทอง. 2554
4899 006.686 บ444ม 1
มือใหม่วาดภาพกราฟิกด้วย Illustrator CS5 / บุญญาดา ช้อนขุนทด, หทัยรัตน์ ศรีเมือง. 2555
4900 006.686 บ444อ 1
อินไซท์ Illustrator CS2 / บุญญาดา ช้อนขุนทด. 2549
4901 006.686 บ444อซ 1
Insight illustrator CS5 ฉบับสมบูรณ์ / บุญญาดา ช้อนขุนทด, หทัยรัตน์ ศรีเมือง, พรพรรณ แพฝึกฝน. 2553
4902 006.686 ป621ส 1
สร้างและตกแต่งภาพอย่างมีสไตล์ด้วย Photoshop CS4 / ปิยะ นากสงค์, ประชา พฤกษ์ประเสริฐ. 2552
4903 006.686 ป621สร 1
สร้างงานกราฟิกกับสุดยอดโปรแกรมฟรี Gimp / ปิยะ นากสงค์. 2552
4904 006.686 ป621อ 1
ออกแบบเวกเตอร์กราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Illustrator CS5 ฉบับสมบูรณ์ / ปิยะ นากสงค์. 2554
4905 006.686 ป621ออ 1
ออกแบบเวกเตอร์กราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ Illustrator CS5 สำหรับผู้เริ่มต้น / ปิยะ นากสงค์. 2554
4906 006.686 พ6541ด 1
Digiart CG painting basic / พิเชษฐ วัฒนเวสกร. 2552
4907 006.686 พ855ค 1
คู่มือการใช้งาน Photoshop CS5 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. 2553
4908 006.686 พ868ค 1
คู่มือการใช้งาน Photoshop CS3 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. 2551
4909 006.686 ฟ171อ 1
ออกแบบเว็บไซต์ให้ครบสูตรด้วย Dreamweaver + photoshop + flash / ฟอร์จูน สิริศุภรัชต์, เขียน ; ประภัสสร ภาสุรวณิช, บรรณาธิการ. 2554
4910 006.686 ภ415ว 2
วาดภาพบุคคลด้วย Illustrator / ภาคย์พงศ์ พงศ์อติชาต. 2552
4911 006.686 ภ431ร 1
Retouch by photoshop ตกแต่งภาพบุคคล รวม 33 Workshop / ภาณุ สมบูรณ์พสุธา. 2553
4912 006.686 ล149ส 1
สุดยอดโปรแกรมปรับแต่งภาพคู่ใจคนใช้ Nikon = Real world Nikon capture NX 2 / Ben Long ; พิชฎา แซ่จิว, แปลและเรียบเรียง ; รพีพรรณ สวัสดิ์ปัญญาโชติ, บรรณาธิการ. 2552
4913 006.686 ว126คม 1
คัมภีร์ Photoshop CS3 / วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์. 2551
4914 006.686 ว126ต 1
แต่งภาพถ่ายดิจิตอลด้วย Photoshop CS5 / วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์, ทัศยกภรณ์ เกื้อนุ่น, พรพรรณ แพฝึกฝน. 2553
4915 006.686 ว126ม 1
มือใหม่หัดใช้ Photoshop CS2 ฉบับแต่งภาพดิจิตอล / วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์, ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น. 2549
4916 006.686 ว126มห 1
มือใหม่หัดใช้ Photoshop CS5 แต่งภาพดิจิตอล / วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์, ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น, พรพรรณ แพฝึกฝน. 2554
4917 006.686 ว126มอ 1
มือใหม่หัดใช้ Photoshop CS3 ฉบับแต่งภาพดิจิตอล / วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์. 2550
4918 006.686 ว184ป 1
ปรับแต่งภาพถ่ายภาคปฏิบัติด้วย Photoshop CS5 workshop / วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์. 2554
4919 006.686 ว358ค 1
คู่มือ Illustrator CS4 professional guide ฉบับสมบูรณ์ / วสันต์ พึ่งพูลผล. 2552
4920 006.686 ว358คม 1
คู่มือ Illustrator CS5 professional guide ฉบับสมบูรณ์ / วสันต์ พึ่งพูลผล. 2554
4921 006.686 ว426ฟ 1
Photoshop CS5 จากมือใหม่...สู่มือเซียน / เขียนโดย วันชัย แซ่เตีย. 2554
4922 006.686 ว426อ 1
Illustrator CS5 จากมือใหม่...สู่มือเซียน / เขียนโดย วันชัย แซ่เตีย. 2554
4923 006.686 ศ291ส 1
สร้างงานเชิงสถาปัตย์ 3 มิติง่ายๆ ด้วยโปรแกรม SketchUp / ศศิธร คล้ายชม. 2553
4924 006.686 ศ294ฮ 1
How to manga studio EX3 ทำการ์ตูนคอมิคได้ใน 7 วัน / ศศิรินทร์ ยงศิริ. 2553
4925 006.686 ส786ส 1
สร้างสรรค์ภาพสวยด้วย Photoshop CS4 / โดย สุธีร์ นวกุล. 2552
4926 006.686 อ164ม 1
มือใหม่หัดแต่งภาพ Photoshop CS4 / อนัน วาโซะ. 2553
4927 006.686 อ164ห 1
หัดแต่งภาพและสร้างงานกราฟริกด้วย Photoshop CS3 / อนัน วาโซะ. 2551
4928 006.686 อ199ต 1
แต่งภาพด้วย Photoshop CS2 / อนุรักษ์ ภู่เนตร. 2550
4929 006.686 อ199ตง 1
แต่งภาพด้วย Photoshop CS3 / ผู้เขียน อนุรักษ์ ภู่เนตร ; บรรณาธิการ ไพบูลย์ เปียศิริ. 2550
4930 006.686 อ757น 1
New photoshop 200 super tips / อิศเรศ ภาชนะกาญจน์, อนัน วาโซะ. 2554
4931 006.686 อ769 1
Easy sketch up 7 เรียนรู้การใช้งานตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับมืออาชีพ / โดย บุญทรัพย์ วิชญางกูร ... [และคนอื่น ๆ]. 2553
4932 006.686 อ875ค 1
ครบเครื่องเรื่องงานแต่งภาพให้สวยด้วย Photoshop CS4 / เอกเทพ ภักดีศิริมงคล. 2552
4933 006.686 อ875ง 1
ง่ายใช่เลย! เคล็ดลับ Photoshop CS4 : ฉบับเผยกลวิธีใช้ Photoshop ให้เป็นแบบทันใจ / เอกเทพ ภักดีศิริมงคล ว; บรรณาธิการโดย เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล. 2552
4934 006.686 อ875ฟ 1
Photoshop CS4 hot trick แต่งภาพสวยง่ายๆ ให้ได้อย่างมืออาชีพ / เอกเทพ ภักดีศิริมงคล. 2552
4935 006.686 อ875ห 1
หัดแต่งภาพดิจิตอล Photoshop ง่ายทันใจ / เอกเทพ ภักดีศิริมงคล. 2549
4936 006.686 อ879ร 1
เรียนรู้เทคนิคการแต่งภาพขั้นเซียน Photoshop CS5 : tips techniques / เอกเทพ ภักดีศิริมงคล. 2554
4937 006.6869 Al365 1
Aldus Persuasion desktop reference : version 2.0 for use with Microsoft Windows 1991
4938 006.6869 An589O 1
OpenGL : a primer / Edward Angel. 2002
4939 006.6869 Ba185C 1
Coreldrew 3.0 : a user's guide / Alan Balfe. 1992
4940 006.6869 Co797 1
Corel draw 3.0 : User's guide. 1992
4941 006.6869 Da262P 1
The Photoshop darkroom 2 : creative digital transformations / Harold Davis, Phyllis Davis. 2011
4942 006.6869 Er68E 1
Effective powerpoint 7.0 / Fritz J. Erickson, John A. Vonk. 1996
4943 006.6869 Fu974A 1
Adobe photoshop elements 3 in a snap / Jennifer Fulton, Scott M. Fulton. 2005
4944 006.6869 Gr795F 1
Fundamental Photoshop / Adele Droblas Greenberg, Seth Greenberg. 1994
4945 006.6869 Gu971M 1
Managing your protographic workflow with photoshop lightroom / Juergen Gulbins, Uwe Steinmueller. 2008
4946 006.6869 Jo74D 1
The digital photography workbook / Simon Joinson and Peter Cope. 2002
4947 006.6869 Lo811A 1
Adobe photoshop lightroom 2 on demand / Ted LoCascio. 2010
4948 006.6869 Re282M 1
Mastering Harvard graphics for Windows / Donald Richard Read. 1993
4949 006.6869 Ri577S 1
Mastering CorelDraw 2 / Steve Rimmer. 1991
4950 006.6869 Ro758M 1
Mastering photoshop 6 / Steve Romaniello. 2001
4951 006.6869 Wo913T 1
Teach yourself visually photoshop elements 6 / by Mike Wooldridge, Linda Wooldridge. 2008
4952 006.6869 ก152อ 1
Illustrator 10 professional training / กรกนก สายสงคราม. 2545
4953 006.6869 ก169ค 1
คู่มือใช้งานฉบับสมบูรณ์ Photoshop 7 visual guide & step by step / โดย กรภัทร์ สุทธิดารา, ดนุพล กิ่งสุคนธ์. 2546
4954 006.6869 ก169คม 1
คู่มือการใช้ Photoshop 5 visual guide & step by step / โดยกรภัทร์ สุทธิดารา, อรรณพ ขันธกุล. 2541
4955 006.6869 ก169อ 1
Adobe Photoshop 6.0 : visual guide & step by step / โดย กรภัทร์ สุทธิดารา, ดนุพล กิ่งสุคนธ์. 2544
4956 006.6869 ก279อ 1
Adobe Illustrator เพื่อการออกแบบ / กฤษฎา แสงสืบชาติ. 2547
4957 006.6869 ก768ด 1
ดูภาพกราฟิกพร้อมตกแต่งภาพด้วย ACDSee 5 / เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล. 2546
4958 006.6869 ก854ฟ 1
Photoshop+Lightroom for digital photographer / เกียรติพงษ์ บุญจิตร. 2552
4959 006.6869 ก973ล 1
เล่นโปรแกรม Photoshop ทีละขั้นตอนเข้าใจได้ภายในวันเดียว / ไก่ฟ้า. 2541
4960 006.6869 ค695 1
คู่มือตัดต่อวิดีโอด้วย Ulead VideoStudio 10 Plus / พิษณุ ปุระศิริ และกองบรรณาธิการ. 2550
4961 006.6869 ค762ค 1
คัมภีร์ตกแต่งภาพดิจิตัลระดับมืออาชีพ = The photoshop CS2 book / Scott Kelby ; แปลและเรียบเรียงโดย รัชตา ซึ้งสุนทร. 2549
4962 006.6869 ค762คภ 1
คัมภีร์ Lightroom 2 ฉบับสมบูรณ์ = The Adobe Photoshop Lightroom 2 book / Scott Kelby ; นิพัทธ์ ไพบูลย์พรพงศ์ 2552
4963 006.6869 ค762คม 1
คัมภีร์ Lightroom ระดับมืออาชีพ = The Adobe Photoshop Lightroom book / Scott Kelby ; รพีพรรณ สวัสดิ์ปัญญาโชติ 2550
4964 006.6869 ค762คร 1
คัมภีร์ Lightroom 3 ฉบับสมบูรณ์ = The adobe photoshop lightroom3 book for digital photographers / Scott Kelby ; แปลและเรียบเรียงโดย สุวัฒน์ สุขไทย ; บรรณาธิการ, รพีพรรณ สวัสดิ์ปัญญาโชติ. 2554
4965 006.6869 จ138ถ 1
ถ่ายยังไง ให้ขายดี / จตุรงค์ ศรีวิลาศ. 2555
4966 006.6869 จ575ฟ 1
Photoshop CS4 ฉบับ Basic & Technique สำหรับนักแต่งภาพก้าวสู่มืออาชีพ / จีราวุธ วารินทร์. 2552
4967 006.6869 จ628ต 1
ตัดต่อภาพยนตร์อย่างมืออาชีพ PremierePro & After Effects ฉบับสมบูรณ์ / จุฑามาศ จิวะสังข์ ; พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, บรรณาธิการ. 2548
4968 006.6869 จ628ตต 1
ตัดต่อภาพยนตร์อย่างมืออาชีพ PremierePro 2 & After Effects 7 ฉบับสมบูรณ์ / จุฑามาศ จิวะสังข์, ปิยะ นากสงค์. 2549
4969 006.6869 ฉ232พ 1
Poser 4 สร้างสรรค์งาน 3 มิติให้เหมือนจริง / ฉัตรชัย บุษบงค์. 2543
4970 006.6869 ช153ค 1
คัมภีร์ศิลปกรรมดิจิตอล Photoshop CS / เรียบเรียงโดย ชาตพล นภาวารี. 2547
4971 006.6869 ช225อ 1
Illustrator workshop CS2 / ชลมารค พันธุ์สมบัติ. 2549
4972 006.6869 ช225อล 1
Illustrator CS3 ฉบับเรียนสมบูรณ์ / ชลมารค พันธุ์สมบัติ. 2551
4973 006.6869 ช225ออ 1
ออกแบบเวคเตอร์กราฟิก และสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Illustrator CS2 ฉบับสมบูรณ์ / ชลมารค พันธุ์สมบัติ ; พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, บรรณาธิการ. 2550
4974 006.6869 ช358ข 1
เขียนแบบงานวิศวกรรมและสถาปัตย์ด้วย AutoCAD 2012 / ชัชวาล ศุภเกษม. 2554
4975 006.6869 ช513ค 1
คู่มือหัดแต่งภาพด้วย Photoshop CS2 & workshop / ชาตพล นภาวารี, ทักษพร อมรชัยทรัพย์. 2547
4976 006.6869 ช513ฟ 1
Photoshop แต่งภาพศิลป์ให้สวยด้วย Plug-in / ชาตพล นภาวารี. 2547
4977 006.6869 ซ149ค 1
คู่มือตัดต่อ VDO/VCD/DVD ด้วยตนเอง = Ulead video studio 9 / ซัม สา-วพัตร์. 2548
4978 006.6869 ซ149อ 1
Ulead video studio 6 / ซัม สาวพัตร์. 2546
4979 006.6869 ฐ321ว 1
Workshop มือโปร Photoshop 6 / ฐิดารัตน์ รัชตะวรรณ. 2545
4980 006.6869 ฐ329ฟ 1
Photoshop 7 เพื่องานกราฟิกและตกแต่งภาพ / ฐิตารัตน์ รัชตะวรรณ ; บรรณาธิการ : ดนุพล กิ่งสุคนธ์. 2545
4981 006.6869 ณ361ร 1
รวมโปรแกรมชั้นดี ที่นักถ่ายภาพต้องใช้ / ณัฐวุฒิ ปิยบุปผชาติ. 2553
4982 006.6869 ด211ค 1
คู่มือใช้งาน ACDSee 8 / ดวงพร เกี๋ยงคำ, ปวีณา มีป้อง. 2549
4983 006.6869 ด555ค 1
คู่มือหัดตัดต่อวิดีโอกับ Ulead VideoStudio 8.0 / ดิเรก วงษ์วานิช. 2547
4984 006.6869 ด555คม 1
คู่มือหัดตัดต่อวิดีโอกับ Ulead Video Studio 9.0 / ดิเรก วงษ์วานิช. 2548
4985 006.6869 ด555อ 1
Ulead VideoStudio 6.0 : หัดตัดต่อวิดีโอด้วยตนเอง / ดิเรก วงษ์วานิช. 2546
4986 006.6869 ด731ต 1
ตัดต่อ VDO จากกล้อง DV ง่าย style ผู้เริ่มต้น / ดุษฎี ไชยเลิศ. 2547
4987 006.6869 ด859อ 1
Automatic tasks ของ Photoshop / Decider. 2545
4988 006.6869 ด898ฟ 1
Photoshop CS เทคนิคประหยัดเวลาและเทคนิคพิเศษฟอร์ ดัมมี่ส์ = Photoshop CS timesaving techniques for dummies / Phyllis Davis ; นวพันธ์ เจริญปรุ, แปล ; มานิตา เจริญปรุ, บรรณาธิการ. 2548
4989 006.6869 ต148ค 1
คู่มือ Adobe Photoshop Lightroom / ตะวัน พันธ์แก้ว. 2552
4990 006.6869 ต148ค 2555 1
คู่มือ Adobe Photoshop Lightroom 4 / ตะวัน พันธ์แก้ว. 2555
4991 006.6869 ถ322 1
ถ่ายภาพเก่ง แต่งภาพสวยด้วยกล้องดิจิตอล+Photoshop / ทีมบรรณาธิการซัคเซส มีเดีย. 2549
4992 006.6869 ท151ฟ 1
Photoshop : เคล็ดไม่ลับปรับแต่งภาพดิจิตอล / ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล. 2546
4993 006.6869 ท195ต 1
ตัดต่อวิดีโอ ง่ายนิดเดียว อ่านไป ทำไป เข้าใจได้ไม่ยาก / ทวีทรัพย์ จิตติวัฒนานุกุล ; บรรณาธิการ ธารี บางแก้ว. 2545
4994 006.6869 ธ151ร 1
รวมเทคนิคปรับแสง แต่งสีภาพ ด้วย Photoshop / ธนพร จินโต. 2550
4995 006.6869 ธ199ต 1
แต่งภาพดิจิตอลสวยทันใจด้วย Photoshop CS4 / ธนัชสร จิตต์เนื่อง. 2552
4996 006.6869 ธ199ตง 1
แต่งภาพดิจิตอลสวยทันใจด้วย Photoshop CS5 / ธนัชสร จิตต์เนื่อง. 2554
4997 006.6869 ธ211อ 1
AutoCAD2012 / ธนัชสร จิตต์เนื่อง. 2555
4998 006.6869 ธ265จ 1
จิตรกรดิจิตอล Illustrator 10 / ธนิศา ไชยภูริพัฒน์. 2545
4999 006.6869 ธ647จ 1
จิตรกร กราฟิกสวยด้วย Illustrator CS / โดย ธีรวัฒน์ จิตต์เนื่อง. 2547
5000 006.6869 ธ647อ 1
Adobe Ilustrator 10 / โดย ธีรวัฒน์ จิตต์เนื่อง, สุกัญญา อัศวสุนทรางกูร. 2545
5001 006.6869 ธ647อล 1
Illustrator super workshop สำหรับเวอร์ชั่น 9-CS2 / โดย ธีรวัฒน์ จิตต์เนื่อง. 2549
5002 006.6869 ธ677อ 1
ACDSee 6.0 : เทคนิคเฉพาะกิจที่มากกว่าการดูภาพ / ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์, ชีวิน จิวะกานนท์. 2547
5003 006.6869 น724ค 1
คัมภีร์ Adobe Photoshop Lightroom 2.5 ฉบับสมบูรณ์ / แปลและเรียบเรียงโดย นุชนาฎ จิรเกียรติมงคล. 2552
5004 006.6869 บ444ค 1
คู่มือ Illustrator CS / บุญญาดา ช้อนขุนทด. 2548
5005 006.6869 บ444อ 1
Insight illustrator CS3 / บุญญาดา ช้อนขุนทด. 2550
5006 006.6869 ป231ค 2544 1
คู่มือการเรียนรู้และเทคนิคการใช้งาน Adobe photoshop 6 / ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, ปิยะ นากสงค์, เจนจิรา ธรรมธิกูล. 2544
5007 006.6869 ป342ก 1
การตัดต่อภาพยนตร์อย่างมืออาชีพด้วย Adobe Premiere 6.0 / โดย ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข ; บรรณาธิการ : ดนุพล กิ่งสุคนธ์. 2544
5008 006.6869 ป342ส 1
ใส่เทคนิคพิเศษให้ภาพยนตร์ด้วย Adobe after effects 5.0 / โดย ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข ; บรรณาธิการ : ดนุพล กิ่งสุคนธ์. 2544
5009 006.6869 ป412ฟ 2541 1
Photoshop 4 / [ออกแบบจัดทำ ประสิทธิ์ จันเสรีกร]. 2541
5010 006.6869 ป619ส 1
209 ฟอนต์สวย = Photoshop / ปิยพร เชี่ยวชูศักดิ์, พิชัย พงศ์พิทักษ์พงศ์. 2553
5011 006.6869 ป621ค 1
คู่มือการเรียนและเทคนิคการใช้งาน Adobe Photoshop 7 / ปิยะ นากสงค์, พันธุ์รวี วรสิทธิกุล. 2545
5012 006.6869 ป621ฟ 1
Photoshop CS สนุก! ง่าย สไตส์ผู้เริ่มต้น / ปิยะบุตร สุทธิดารา ; บรรณาธิการ : ดนุพล กิ่งสุคนธ์. 2547
5013 006.6869 ป621ม 1
มีอะไรใหม่ใน Adobe Photoshop 7 / ปิยะ นากสงค์. 2544
5014 006.6869 ป621ส 1
3ds max 4 / โดย ปิยะบุตร สุทธิดารา ; บรรณาธิการ : ดนุพล กิ่งสุคนธ์. 2544
5015 006.6869 ป621สก 1
เสกสรรค์-ปั้นแต่งภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล / ปิยะกมล ศรัทธาทิพย์. 2548
5016 006.6869 ป621สง 1
สร้างและตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Photoshop CS2 ฉบับสมบูรณ์ / ปิยะ นาคสงค์. 2549
5017 006.6869 ป621สร 1
สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Adobe Photoshop 6 / โดย ปิยะบุตร สุทธิดารา ; บรรณาธิการ, ดนุพล กิ่งสุคนธ์. 2544
5018 006.6869 ป621อ 1
Adobe IIIustrator 9 / ปิยะ นากสงค์, ยุทธชัย รุจิรวิมล, อันธิต พิมพ์พา. 2544
5019 006.6869 พ247ต 1
แต่งภาพ Chic Chic ด้วยเทคนิค Photoshop / ผู้เขียน พรพรรณ แพฝึกฝน ; บรรณาธิการ บุญญาดา ช้อนขุนทด. 2553
5020 006.6869 พ454บ 1
บันได 15 ขั้น สร้างสรรค์งานสวยด้วย Adobe photoshop & imageReady CS / พลับพลึง ภาษี, ผู้เขียน ; สิทธิชัย ประสานวงศ์, บรรณาธิการ. 2547
5021 006.6869 พ454ร 1
108 กลเม็ด Adobe Illustrator 10 / พลับพลึง ภาษี ; สิทธิชัย ประสานวงศ์, บรรณาธิการ. 2546
5022 006.6869 พ588อ 1
After Effect in action / โดย พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. 2546
5023 006.6869 พ642ห 1
51 Technice photoshop / พิชัย พงศ์พิทักษ์พงศ์ : เขียน. 2553
5024 006.6869 พ792ฟ 1
Photoshop CS applied / พีรพล อริยรัตนา. 2547
5025 006.6869 พ824ต 1
ตัดต่อภาพวีดีโอและเสียงอย่างครบวงจร Sony vegas / พุฒิพงศ์ วงศ์สว่าง ; ธัญญา รักษ์สกุล, บรรณาธิการ. 2548
5026 006.6869 พ855ร 1
Ready & workshop Premiere Pro / โดย พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. 2547
5027 006.6869 พ855อ 1
Illustrator CS4 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. 2553
5028 006.6869 พ855อจ 1
Easy ImageReady&Dreamweaver workshop / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พานิช. 2551
5029 006.6869 พ987ฟ 1
Photoshop effect ครอบคลุมเวอร์ชั่น 7-9 (CS2) / ไพรัช นากหอม. 2549
5030 006.6869 พ987ร 1
เรียนรู้โปรแกรม Photoshop 4 และเทคนิคการใช้ Pagemaker 6.5 / ไพรัช นากหอม. 2541
5031 006.6869 ฟ343ค 1
คู่มือ Adobe Photoshop CS2 : classroom in a book / Andrew Faulkner และ Anita Dennis ; แปลและเรียบเรียงโดย มนสุพร เลาหะพันธุ์. 2548
5032 006.6869 ฟ899 1
Photoshop workshop : top of the technics 2545
5033 006.6869 ภ352ส 1
สุดยอดแห่งการสร้างสรรค์ภาพสวยด้วย Illustrator CS2 / ภัททิรา เหลืองวิลาศ. 2548
5034 006.6869 ภ353อ 1
ออกแบบและสร้างงานกราฟิกด้วย Illustrator CS4 / ภัททิรา เหลืองวิลาศ. 2552
5035 006.6869 ภ476ต 1
แต่งภาพให้สวยเว่อร์ด้วย Photoshop CS เวอร์ชั่น 8 / ภาวัฒน์ เลิศปัญญาศิรินุกุลวงศ์. 2547
5036 006.6869 ม456ค 1
ครบเครื่องเรื่องภาพดิจิตอลกับ ACDSee 6 PowerPack / โดย มาโนช ลักษณกิจ, วินัย สุขอารีย์ชัย. 2547
5037 006.6869 ม456ต 1
ตื่นตาตื่นใจกับกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ด้วย Macromedia Freehand 10 / มาโนช ลักษณกิจ, เกศมณี เที่ยงธรรม. 2544
5038 006.6869 ม456ส 1
สร้างสรรค์งานวิดีโอด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ต่างๆ / โดย มาโนช ลักษณกิจ, วินัย สุขอารีย์ชัย. 2546
5039 006.6869 ม456สน 1
สนุกกับภาพดิจิตอลด้วยโปรแกรม ACDSee : คู่หูตัวจริงของอุปกรณ์ถ่ายภาพดิจิตอล / โดย มาโนช ลักษณกิจ, วินัย สุขอารีย์ชัย. 2549
5040 006.6869 ย353ก 1
การตัดต่อวีดีโอด้วย Premiere 6 / ยุทธชัย รุจิรวิมล. 2544
5041 006.6869 ย353ค 2546 1
คู่มือการใช้งานและเทคนิคตัดต่อภาพยนตร์ด้วย Adobe Premiere 6.5 / ยุทธชัย รุจิรวิมล. 2546
5042 006.6869 ย353ส 1
สร้าง Home Video ง่ายๆ ด้วย Ulead VideoStudio 7 / ยุทธชัย รุจิรวิมล. 2547
5043 006.6869 ร155 2543 1
รวม Plug-in photoshop & coreIDraw / บรรณาธิการ กรภัทร สุทธิดารา. 2543
5044 006.6869 ร167อ 1
Adobe illustrator CS Classroom in a book / แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย : รวิวรรณ เทนอิสสระ, สมศรี บัณฑิตวิไล ; บรรณาธิการ : ไพโรจน์ เวชชพิพัฒน์. 2547
5045 006.6869 ร314 1
รังสรรค์งานศิลป์ด้วย Photoshop ImageReady 7 / โดยทีมงาน NR-medias. 2545
5046 006.6869 ร636ซ 1
Sony Vegas Pro 9 / รุ่งโรจน์ เพ็ชรกุล. 2552
5047 006.6869 ร636ซน 1
Sony Vegas Pro 10 / รุ่งโรจน์ เพ็ชกุล. 2554
5048 006.6869 ร636ร 1
เรียนลัด Photoshop สำหรับเว็บเพจ / โดย รุ่งโรจน์ วนพฤกษาศิลป์, เกศมณี เที่ยงธรรม. 2545
5049 006.6869 ว126ค 1
คัมภีร์ Photoshop 7 & ImageReady 7 / โดย วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์. 2545
5050 006.6869 ว184ค 1
Computer art & graphic design CS5 เส้นทางสู่การเป็นนัก Graphic Designer มืออาชีพ / วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์, เบญจวรรณ หมั่นเจริญ. 2555
5051 006.6869 ว184ส 1
สุดยอดโปรแกรมปรับแต่งภาพถ่ายมืออาชีพด้วย Adobe Photoshop lightroom / วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์. 2554
5052 006.6869 ว426ฟ 1
Photoshop CS4 easy guide / วันชัย แซ่เตีย. 2552
5053 006.6869 ว459 1
วาดภาพและสร้างงานกราฟิกด้วย Illustrator CS3 / ดนุพล กิ่งสุคนธ์, บรรณาธิการ. 2551
5054 006.6869 ส216 1
สนุกกับงานสร้างสรรค์ด้วยตอมพิวเตอร์ / รัชยา เรืองศรี ... [และคนอื่น ๆ], แปล ; เมวิตา วงศ์วิเชียรชัย, บรรณาธิการ. 2550
5055 006.6869 ส473 1
200 Photoshop super tips / ปิยะบุตร สุทธิดารา ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ : ดนุพล กิ่งสุคนธ์. 2546
5056 006.6869 ส722ต 1
ตัดต่อวิดีโอ : สร้างซ็อตเด็ดให้ได้ดั่งใจด้วย Movie Maker ใน Windows Me/ สิทธิชัย วรปัญญากุล ; จิระ จริงจิตร, บรรณาธิการ. 2544
5057 006.6869 ส739อ 1
ACDSee 6 โดดเด่นดูภาพ / สุกัญญา อัศวสุนทรางกูร. 2546
5058 006.6869 ส782ฟ 1
Photoshop 7 : tips and techniques / สุธน สกลสินสง่าพงศ์. 2545
5059 006.6869 ส786ค 1
เคล็ดลับ Photoshop CS / สุธีร์ นวกุล, พัฒนพล นิ่มศรีนวล. 2547
5060 006.6869 ส786ง 1
ง่ายๆ กับการตัดต่อวิดีโอด้วย Ulead Videostudio plus11 / สุธีร์ นวกุล. 2550
5061 006.6869 ส786ส 1
สนุกกับโฟโต้อัลบั้ม สไลด์โชว์สไตล์คุณ / สุธีร์ นวกุล. 2552
5062 006.6869 ส786อ 1
ACDSee 6.0 PowerPack สุดยอดโปรแกรมเปิดดูรูปภาพ / สุธีร์ นวกุล, อิทธิพงศ์ โคแก้ว. 2546
5063 006.6869 ส839พ 1
พิชิตภาพสวยด้วย Plug-in & filter / สุภาวดี หอพัฒนโศภิษฐ์. 2540
5064 006.6869 ส839อ 1
Adobe Photoshop 7 / สุภาวดี หอพัฒนโศภิษฐ์ ; บรรณาธิการ : ธารี บางแก้ว. 2546
5065 006.6869 ห556 2
50 workshops แบบเซียน photoshop / โดย ทีมงานวิชาการ S.P.C. Books. 2546
5066 006.6869 อ136 1
Adobe Illustrator 10 classroom in a book / แปลและเรียบเรียงโดย มนสุพร เลาหะพันธุ์. 2545
5067 006.6869 อ166ท 1
เทคนิคแต่งภาพจากกล้องดิจิตอล ฉบับ Workshop / โดย อนันต์ พิบูลย์ไพศาลกิจ. 2545
5068 006.6869 อ199ฟ 1
Photoshop CS retouch master / อนุรักษ์ วิไลวัลย์ ; บรรณาธิการ : ดนุพล กิ่งสุคนธ์. 2547
5069 006.6869 อ199ส 1
สุดยอดโปรแกรมสำหรับนักกราฟิก Photoshop+Illustrator / โดย อนุรักษ์ วิไลวัลย์ ; บรรณาธิการ : ดนุพล กิ่งสุคนธ์. 2546
5070 006.6869 อ226ฟ 1
Photoshop 6 for web / อนุศาสน์ สุวรรณพรหม, พีรพล อริยรัตนา. 2545
5071 006.6869 อ226ฟต 1
Photoshop text effects / อนุศาสน์ สุวรรณพรหม. 2546
5072 006.6869 อ259อ 1
Adobe Photoshop 7.0 / อภิรักษ์ สอนพรินทร์. 2545
5073 006.6869 อ286ว 1
วาดภาพและออกแบบกราฟิกด้วย Illustrator CS3 / อมรรัตน์ จิตประภา. 2551
5074 006.6869 อ437ค 1
ครบวงจรตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ Premiere Pro : Ulead Videostudio 7 & After Effects / อวยพร โกมลวิจิตรกุล. 2547
5075 006.6869 อ437ร 1
เรียนรู้และเทคนิคการใช้ Adobe Premiere 6 workshops / อวยพร โกมลวิจิตรกุล. 2545
5076 006.6869 อ437ล 1
ล้วงลึก! ตัดต่อวิดีโอด้วย Ulead VideoStudio 10 / อวยพร โกมลวิจิตรกุล, โสภาพร สุขภิรมย์ ; บรรณาธิการโดย เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล. 2550
5077 006.6869 อ498ท 1
เทคนิคการสร้าง Effects ภาพยนตร์บน PC ด้วยโปรแกรม Adobe after effects 5.0 / โดย อัจฉรา กิตติพรพานิช, เกศมณี เที่ยงธรรม. 2545
5078 006.6869 อ772 1
Easy photoshop / โดย ทีมงาน Commart. 2543
5079 006.6869 อ788ร 1
รวมชุดโปรแกรม Plug-ins Photoshop / อุดมทรัพย์ กรรดิพณิชกูล. 24??
5080 006.6869 อ788อ 1
ACDSee 4.0 ดู/ตกแต่ง/แก้ไขกราฟิกและมัลติมีเดีย / อุดมทรัพย์ กรรดิพณิชกูล. 2545
5081 006.6869 อ788อซ 1
ACDSee 5.0 power pack and plug-ins / อุดมทรัพย์ กรรดิพณิชกูล. 2546
5082 006.6869 อ875จ 1
เจาะลึก Photoshop CS3 / เอกเทพ ภักดีศิริมงคล. 2551
5083 006.6869 อ875ท 1
ทีเด็ดตกแต่งภาพ Photoshop CS / เอกเทพ ภักดีศิริมงคล. 2548
5084 006.6869 อด136 1
Adobe Photoshop CS : classroom in a book / แปลและเรียบเรียงโดย ไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล. 2547
5085 006.689 2
Painter 11 creativity digital artist's handbook / [electronic resource] : Jeremy Sutton. 2010
5086 006.69 Pa154M 1
Maya studio projects dynamics / Todd Palamar. 2010
5087 006.69 Sp746Z 1
ZBrush digital sculpting : human anatomy / Scott Spencer. 2010
5088 006.6/93 13
Essential CG lighting techniques with 3ds Max [electronic resource] / Darren Brooker. 2008
5089 006.693 Pa226F 1
Figure drawing with virtual models : getting the most out of Poser figure artist / Les Pardew. 2007
5090 006.693 ก344ค 1
คู่มือเจาะลึกการใช้โปรแกรม FromZ ภาคการทำงานขั้นพื้นฐาน / ก้องเกียรติ ผาสุก. 2551
5091 006.693 ก344ฟ 1
Form Z / ก้องเกียรติ ผาสุก. 2546
5092 006.693 ค975ด 1
Direct3D พลังพัฒนาแห่งเกมสามมิติ / โดย Peter J. Kovach ; แปลและเรียบเรียงโดย ชัยดำรงค์ อุทิรัมย์. 2544
5093 006.693 จ628ร 2549 1
เรียนรู้การสร้างภาพยนตร์และโมเดล 3 มิติ 3D Animation ด้วย 3ds max l / จุฑามาศ จิวะสังข์. 2549
5094 006.693 จ628ส 1
สร้างงาน 3D โมเดล แอนิเมชั่นและเอ็ฟเฟ็กต์ 3ds Max 9 / จุฑามาศ จิวะสังข์. 2549
5095 006.693 จ628สง 1
สร้างงาน 3D และแอนิเมชันด้วย 3ds Max 2012 ฉบับสมบูรณ์ / จุฑามาศ จิวะสังข์ ; พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, บรรณาธิการ. 2555
5096 006.693 จ628สม 1
3ds Max 2010 / จุฑามาศ จิวะสังข์. 2553
5097 006.693 จ628สร 1
สร้างโมเดล 3 มิติ ด้วย SketchUp Pro 7 + โปรแกรมเสริม / จุฑามาศ จิวะสังข์, นลิน จันทร. 2552
5098 006.693 ฉ422ท 1
3dsmax plug-ins / โดย เฉลิมพล โสมภีร์, ภาณุรักษ์ รับผล ; บรรณาธิการ : ปิยะบุตร สุทธิดารา. 2545
5099 006.693 ช359ค 1
คู่มือการใช้โปรแกรม Rhinoceros v3.0 สำหรับการออกแบบและเขียนแบบ 3 มิติ = Computer aided industrial design / ชัชวินท์ อัมรี. 2546
5100 006.693 ฐ341ค 1
คู่มือโปรแกรม SketchUp / ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์. 2549Create Date : 28 มกราคม 2556
Last Update : 28 มกราคม 2556 14:33:31 น. 0 comments
Counter : 2148 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
Mr.Feynman
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 17 คน [?]
Friends' blogs
[Add Mr.Feynman's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.