veritas lux mea = Truth enlightens me
Group Blog
 
All blogs
 
#O018#ศ. นพ. ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ (2492-2550)

บุคคลที่ควรนำไปเป็นแบบอย่าง

ท่านเป็นนักวิจัยคนไทยที่ได้ H-index สูงมากๆคนหนึ่งของเมืองไทย
===============================


ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์
สุวรรณ เป็นชาวมหาสารคาม เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม
๒๔๙๒ และถึงแก่มรณกรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๕๐ รวมสิริอายุได้ ๕๗ ปี ๓ เดือน ๒๖
วัน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์
สุวรรณ จบแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล รุ่น ๗๙ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ และเป็น
แพทย์ฝึกหัดของโรงพยาบาบศิริราชรุ่นที่ ๑๔ ในปี พ.ศ.
๒๕๑๘ จากนั้นได้รับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้าน
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไปของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล เป็นเวลา ๓ ปี และสอบได้วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไปของแพทยสภา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑
ในปีเดียวกันนั้นได้ไปศึกษาและฝึกอบรมต่อที่คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยามหิดล โดยได้เรียนใน
หลักสูตรนานาชาติจนได้ Diploma Tropical Medicine
and Hygeine (DTM&H) และได้คะแนนรวมสูงสุดได้รับ
เหรียญทอง ทุน “กัลยิกา เทวกุล”
หลังจบการฝึกอบรมในหลักสูตร (DTM&H)
ศาสตราจารย์ คุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต ได้
ชักชวนให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์
สุวรรณ เป็นอาจารย์ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหา
วิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์จำลอง
หะริณสุต เป็นคณบดีในขณะนั้น ต่อมาศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล,
มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐.
นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ ได้รับราชการก้าว
หน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานโดยประสบความสำเร็จ
อย่างรวดเร็ว และได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี คณะเวช
ศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ถึง ๒ สมัย คือ
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๗ ศาสตราจารย์ นาย
แพทย์ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
ระดับโลก โดยได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องโรคมาลาเรีย
เป็นเวลากว่า ๒๕ ปี โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
ต่างประเทศมากกว่า ๕๔๑ เรื่อง นอกจากนี้ยังได้
ทำการวิจัยเรื่องพิษงูเป็นเวลา ๘ ปี (มีผลงานวิจัยตี
พิมพ์ในวารสารต่างประเทศมากกว่า ๒๔ เรื่อง) งาน
วิจัยเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าเป็นเวลา ๕ ปี (มีผลงานวิจัยตี
พิมพ์ในวารสารต่างประเทศมากกว่า ๑๐ เรื่อง) ด้าน
แต่งตำรามีผลงานทั้งงานแต่งตำราที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษมากกว่า ๖๓ บท และได้รับเชิญวิทยากร
บรรยายในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมาตลอด
มากกว่า ๑๒๒ ครั้ง และเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการในระดับนานาชาติมากกว่า ๔๘ ครั้ง
ความเป็นนักวิชาการชั้นนำของประเทศไทยที่
มีผลงานโดดเด่นในระดับนานาชาติของศาสตราจารย์
นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ นั้นปรากฏชัดเจนจน
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยว
กับโรคเขตร้อนขององค์การอนามัยโลก (TDR/WHO)
และของประเทศต่าง ๆ ในแถบภาคพื้นยุโรปและเอเชีย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตท่าน
นอกจากนี้ท่านยังได้เป็นที่ปรึกษาขององค์การอาหาร
และยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับยาโรคเขตร้อน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๓ ในปี พ.ศ.๒๕๔๑ ท่านได้
รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานคณะกรรมการวิจัยและฝึก
อบรมโรคเขตร้อนระหว่างประเทศขององค์การอนามัย
โลก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่านได้รับเชิญให้เป็นองค์
ปาฐกเกียรติยศ Priscella Kincaid-Smith Oration ของราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศออสเตรเลีย ล่าสุดในปี
พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น Fellow of
the Japanese Society of Parasitology โดยเป็นคนไทย
คนแรกที่ได้รับเกียรติอันนี้

สำหรับประวัติการรับราชการของท่าน ใน
ขณะที่ท่านมีอายุได้ ๔๑ ปี ท่านได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น
ศาสตราจารย์ โดยเป็นศาสตราจารย์คนที่ ๒ ของเพื่อน
ศิริราชรุ่น ๗๙ แต่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นศาสตราจารย์
ระดับ ๑๑ เป็นคนแรกของรุ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ใน
ขณะที่มีอายุเพียง ๔๕ ปี ยิ่งกว่านั้นอีก ๒ ปีต่อมา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ ยังได้
รับแต่งตั้งให้เป็นคณบดีเป็นคนแรกของรุ่น สำหรับ
เกียรติประวัติที่โดดเด่นของศาสตราจารย์ นายแพทย์
ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ อีกเรื่องคือ ได้รับพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา จากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วยวัยเพียง ๔๘ ปี
นับเป็นคนแรกของรุ่นที่ได้รับพระราชทานเหรียญตรา
เชิดชูเกียรติสูงสุดของนักวิชาการไทย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์
สุวรรณ ได้รับรางวัลมากมายทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ อาทิเช่น รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการ
วิจัย, รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมจากสภาวิจัยแห่งชาติ,
รางวัลมหิดลบีบราวน์ เพื่อการสาธารณสุขไทย, รางวัล
Mepha Malaria Award จากสมาคมโรคเขตร้อน ประเทศ
บราซิล, รางวัล Khawarizmi International Award จาก
ประเทศอิหร่าน, รางวัลเกียรติยศจาก สกว. สาขาวิทยา
ศาสตร์การแพทย์ที่มีผลงานการอ้างอิงมากที่สุดใน
ประเทศไทย นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรชัย
หลูอารีย์สุวรรณ ยังได้จบหลักสูตรจากวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรรุ่น วปรอ ๔๑๑๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ อีก
ด้วย จึงทำให้มีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ
ในระดับประเทศทุกสาขาและมีเพื่อนฝูงในระดับสูงของ
ประเทศจำนวนมากมาย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์
สุวรรณ หรือชื่อที่เพื่อน ๆ ตั้งให้ว่า “หลู” ในบรรดา
เพื่อนแพทย์ศิริราช รุ่น ๗๙ ต่างยอมรับในด้านความ
เป็นนักวิชาการและความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น
ของรุ่น โดยเป็นที่รักของทุกคนในรุ่น “หลู” เคยเป็นโรค
ไวรัสตับอักเสบชนิดบี ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาแพทย์
ศิริราช แต่ต่อมาได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนตับหลังทราบผล
ว่าเป็นโรคมะเร็งตับมา ๕ ปี หลังผ่าตัด “หลู” กลับไป
ทำงานหนักได้เหมือนเดิม เช่นคนปรกติ แต่ในที่สุดสิ่งที่
ทุกคนหลีกไม่พ้นคือ วาระสุดท้ายของชีวิต “หลู” ได้
ผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วอย่างกล้าหาญและเด็ดเดี่ยว โดยได้
มีโอกาสอุปสมบทเป็นเวลา ๑๕ วัน ในเดือน พฤษภาคม
๒๕๕๐ ชีวิตความเป็นแพทย์ของ “หลู” เริ่มต้นที่ศิริราช
เมื่อวันข้ามฝากเหยียบโป๊ะท่าเรือของศิริราชเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๑๑ จนถึงวาระสุดท้าย “หลู” ก็ได้ฝากชีวิตไว้
ที่ศิริราช โดยจากพวกเราไปอย่างสงบที่ตึก ๘๔ ปี
ชั้น ๑๐ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เวลา
๑๑.๐๐ น. คุณงามความดีที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์
ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ ได้สร้างสมไว้ในตลอดช่วงชีวิต
ที่ผ่านมาจะเป็นเหตุปัจจัยทำให้ดวงวิญญาณของ “หลู”
เพื่อนรักมุ่งตรงสู่สุขคติภูมิสมควรกับความดีงามและ
ชีวิตอันประเสริฐตลอดไป


Create Date : 16 กุมภาพันธ์ 2557
Last Update : 16 กุมภาพันธ์ 2557 15:45:20 น. 0 comments
Counter : 1140 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Mr.Feynman
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 16 คน [?]
Friends' blogs
[Add Mr.Feynman's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.