veritas lux mea = Truth enlightens me
Group Blog
 
All blogs
 

รายชื่อหนังสือวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ความรู้ และระบบ 3301-3600

3301 005.369 น418อน 1
อินไซท์ Access XP 2002 visual guide step by step / นันทนี แขวงโสภา. 2544
3302 005.369 น419ป 1
Microsoft office สำหรับวินโดวส์ Step by Step = Microsoft office for Windows Step by Step / เรียบเรียงโดย นันทพล ชื่นชวลิต 2538
3303 005.369 น419อ 2536 1
Impress version 2L / นันทพล มหันตพลานนท์. 2536
3304 005.369 น658ข 1
เขียนเกมอย่างมืออาชีพด้วย Visual C++ และ DirectX ฉบับสมบูรณ์ / โดย นิรุธ อำนวยศิลป์ ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2545
3305 005.369 น658ส 1
สร้างเกมด้วยเกมเอนจิ้น CDX และ Direct X ฉบับมืออาชีพ / นิรุธ อำนวยศิลป์ ; บรรณาธิการ : สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2546
3306 005.369 น674ม 1
ไมโครซอฟ เพาว์เวอร์พอยด์ 7.0 : เดอร์ พรีเซ็นเทชั่น ฟอร์ วินโดว์ 95 ไทย เอ็ดดิชั่น = Microsoft power point 7.0 : the presentation for windows 95 Thai edition / โดย นิวัติ โชติวงษ์. 2540
3307 005.369 น795ค 1
คู่มือการใช้งาน visual basic สำหรับวินโดว์ส์ = Running visual basic for Windows / รอสส์ เนลสัน ; แปลโดย รามินเดอร์ ศรีกิจจาภรณ์. 2538
3308 005.369 น795ช 4
ชุดค้นหาฉับไว Microsoft Word 6 สำหรับวินโดว์ = Ficld guide to Microsoft Word 6 for windows / สตีเฟ่น แอล เนลสัน ; ณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย, เรียบเรียง. 2537
3309 005.369 น795ถ 1
ถามตอบ 1-2-3 for windows : 1-2-3 Windows / Kay yarborough Nekson ;แปลและเรียบเรียงโดย อนุชา ลือสกุล. 2539
3310 005.369 น795ม 3
Microsoft Access 2 สำหรับวินโดวส์ = Field guide to Microsoft Access 2 for windows / สตีเฟ่น แอล. แนลสัน ; เรียบเรียงโดย วิริ พงษ์แจ้ง. 2538
3311 005.369 บ242ม 1
Microsoft Office XP คู่มือฉบับสมบูรณ์ / โดย Ed Bott, Woody Leonhard ; เรียบเรียงโดย ชัชวาล ศุภเกษม. 2545
3312 005.369 บ253ร 1
เริ่มต้นการเขียนโปรแกรม Visual Basic.NET / บัญชา ปะสีละเตสัง. 2545
3313 005.369 บ426ค 1
คู่มือ Protel 99 : design Explorer 99 SE / โดย บุญชัย กิ่งรุ้งเพชร. 2543
3314 005.369 บ525ค 1
คู่มือการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Office 97 6 + 1 visual guide / บุญมา ศรีสมนึก. 2541
3315 005.369 บ525ร 1
เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Word 2000 / โดย บุญมา ศรีสมนึก. 2543
3316 005.369 บ525รท 2543 1
เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Office 2000 & Windows 98 / โดย บุญมา ศรีสมนึก. 2543
3317 005.369 บ546ก 1
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS / บุญเรียง ขจรศิลป์. 2533
3318 005.369 บ546ก 2538 1
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ / บุญเรียง ขจรศิลป์. 2538
3319 005.369 บ548ก 1
การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows version 10-12 / บุญเรียง ขจรศิลป์. 2547
3320 005.369 บ564ก 1
การสร้างสื่อนำเสนอคุณภาพด้วย OpenOffice.org Impress 3.0 / บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และบุญเกียรติ เจตจำนงนุช. 2552
3321 005.369 บ564ง 1
งานพิมพ์คุณภาพด้วย OfficeTLE Writer / บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. 2546
3322 005.369 บ564ท 1
เทคนิคการคำนวณด้วย OpenOffice.org Calc 3.0 / บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และบุญเกียรติ เจตจำนงนุช. 2552
3323 005.369 บ699ก 1
การโปรแกรม CA-Clipper 5.2 บนเน็ตเวิร์ก = Network programming in CA-Clipper 5.2 / โจเซฟ ดี. บู๊ท และเกร็ก ลีฟว์ เขียน ; เรียบเรียงโดย นิพนธ์ กิตติปภัสสร และอัครพันธ์ วงศ์กังแห. 2537
3324 005.369 บ788ฟ 1
Photoshop 6 for web designers / เบญจวรรณ หมั่นเจริญ. 2543
3325 005.369 บ788ร 1
เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์แบบง่าย ๆ ในสไตล์ Netobjects fusion 5 / เบญจวรรณ หมั่นเจริญ, พุทธิชา ขุนหอม. 2543
3326 005.369 บ827ค 1
คู่มือเรียนลัดด้วยภาพ WORD 6 สำหรับวินโดวส์ = Word 6 for Windows : visual quickstart quide / สเตฟานี เบอร์กลิน, แคทรีน ฮอวส์ และซูซี วิน โจนส์ ; เรียบเรียงโดย มโน มงคลธนานนท์ และมงคล มงคลธนานนท์. 2538
3327 005.369 บ973ร 1
เรียนลัด Pagemader 4 สำหรับ WINDOWS = Up & running with PageMaker 4 on the PC / มาร์วิน ไบรอัน ; เรียบเรียงโดย ไพบูลย์ เอมพันธุ์. 2535
3328 005.369 ป169ร 1
เรียนรู้ FoxPo 2.0-2.5 / ปรเมศวร์ มันศิริ. 2537
3329 005.369 ป191ก 1
การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 20 / โดย ประกายรัตน์ สุวรรณ, อมรวิทย์ วิเศษสงวน. 2555
3330 005.369 ป191ค 1
คู่มือการใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 12 สำหรับ Windows / ประกายรัตน์ สุวรรณ. 2548
3331 005.369 ป231ค 1
คู่มือการเรียนรู้และเทคนิคการใช้งาน Adobe photoshop 5.5 / ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, ปิยะ นากสงค์, อุษณีย์ เหลืองอ่อน. 2542
3332 005.369 ป297อ 1
SAP R/3 : ABAP programming / ประพจน์ สุขมานนท์. 2547
3333 005.369 ป317ค 1
คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD / ประพัฒน์ อุทโยภาศ. 2534
3334 005.369 ป317ป 1
โปรแกรมสำหรับการวางแผนงาน ฮาร์ดวาร์ด โปรเจ็กต์แมเนจเมนต์ / ประพัฒน์ อุทโยภาศ, ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์. 2533
3335 005.369 ป317รพ 1
เรียน PFS ด้วยตนเอง / ประพัฒน์ อุทโยภาศ. 2528
3336 005.369 ป317รม 1
เรียนไมโครซอฟต์เวิร์ดสำหรับวินโดวส์ด้วยตนเอง / ประพัฒน์ ยุทโยภาศ. 2537
3337 005.369 ป317รย 1
เรียนไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พอยต์ 4.0 ด้วยตนเอง / ประพัฒน์ อุทโยภาศ. 2538
3338 005.369 ป317รว 1
เรียนเวิร์ดสตาร์ 5.5 ด้วยตนเอง / ประพัฒน์ อุทโยภาศ. 2535
3339 005.369 ป317รอ 1
เรียน Excel 4 for Windows ด้วยตนเอง / ประพัฒน์ อุทโยภาศ. 2536
3340 005.369 ป317รฮ 1
เรียนฮาร์วาร์ดกราฟิกส์ด้วยตนเอง / ประพัฒน์ อุทโยภาศ 2536
3341 005.369 ป412พ 1
เพจเมกเกอร์ 6 : คู่มือเรียนการใช้โปรแกรม Page Maker 6 ด้วยตนเอง / ประสิทธิ์ จันเสรีกร. 2539
3342 005.369 ป415ฟ 2
ฟอกซ์โปร 1 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ประสิทธิ์ วิทยธีราภรณ์ และ Advanced Engineering Ggroup. 2537
3343 005.369 ป418ค 1
คู่มือโปรแกรมสร้างงานพรีเซนเตชัน ด้วย Microsoft Office PowerPoint 2003 / ประเสริฐ เกาะกายสิทธิ์ ; บรรณาธิการ : โกเมศ ศรีมงคล. 2549
3344 005.369 ป427ค 1
คู่มือการจัดอาร์ตเวิร์ดด้วย Page Maker 6.5 / บุญชัย รัตนพงศ์พาณิชย์. 2541
3345 005.369 ป451พ 1
พื้นฐานแมทแลบ = Matlab fundamentals / ปราโมทย์ เดชะอำไพ, นิพนธ์ วรรณโสภาคย์. 2554
3346 005.369 ป458ค 1
คู่มือ Matlab ฉบับสมบูรณ์ / ปริญญา สงวนสัตย์. 2553
3347 005.369 ป474ก 1
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสเปรดชีท สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ : รายงานการวิจัย = The application of spreadsheet program in statistical analysis for scienctific research / ปรียารัตน์ วิทิตอนันต์. 2542
3348 005.369 ป484 1
Pladao Office / พรรณทิภา อิ่มสมจิต ... [และคนอื่นๆ]. 2545
3349 005.369 ป524ก 2550 1
การวิเคราะห์ข้อมูลโดย SAS และ SPSS = Data analysis by SAS and SPSS / ปัญญา โพธิ์ฐิติรัตน์. 2550
3350 005.369 ป549ร 1
แรกเริ่มเรียนรู้เรื่อง Microsoft office 4 สำหรับวินโดวส์ = Microsoft office 4 for Windows for Dummies / โรเจอร์ ซี. ปาร์คเกอร์ ; เรียบเรียงโดย มโน มงคลธนานนท์ และมงคล มงคลธนานนท์. 2538
3351 005.369 ป619ม 1
มือใหม่ รู้ลึก รู้จริง ฟังก์ชัน Excel / โดย ปิยนุช ไชยฤกษ์สกุล. 2549
3352 005.369 ป621ค 1
คู่มือการใช้ Microsoft powerPoint 2000 ฉบับเพื่อการใช้งานจริง / ปิยะ นากสงค์. 2542
3353 005.369 ป621คซ 2549 1
คู่มือโปรแกรมภาษา SCILAB สำหรับผู้เริ่มต้น / ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์. 2549
3354 005.369 ป621คซ 2551 1
คู่มือโปรแกรมภาษา SCILAB สำหรับผู้เริ่มต้น / ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์. 2551
3355 005.369 ป621ส 1
สร้างงานพรีเซนเตชั่นด้วย PowerPoint 2007 ฉบับสมบูรณ์ / ปิยะ นากสงค์. 2550
3356 005.369 ป691ค 1
คู่มือการใช้ฉบับสมบูรณ์ Seagate crystal reports 8 / โดย George Peck ; เรียบเรียงโดย นินาถ วนาพรรณ์. 2545
3357 005.369 ผ123ป 1
โปรแกรมสำเร็จรูป Multiplan / โดย ผกาวดี ศิริรังษี. 2529
3358 005.369 ผ931ก 1
การใช้งาน...Microsoft word ครบวงจร / แผน พูนพัด. 2538
3359 005.369 พ119ม 1
มหัศจรรย์แห่งการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ Windows NT server / พงศ์เชษฐ์ โพธิ์ชัย. 2541
3360 005.369 พ132ร 1
เริ่มต้นสร้างรายงานด้วย Crystal reports version 11 / พงษ์พันธ์ ศิวิลัย. 2549
3361 005.369 พ161ส 1
สร้างรายงานอย่างมืออาชีพด้วย Crystal reports 2008 ฉบับสมบูรณ์ / พงษ์พันธ์ ศิวิลัย. 2551
3362 005.369 พ161อ 1
Office 97 visual guide (9 in 1) / พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์. 2541
3363 005.369 พ199อ 1
Advanced Excel ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน / พนิดา พานิชกุล. 2547
3364 005.369 พ262อ 1
อีเมล์และสื่อสารทันใจ Outlook Express & MSN Messenger / พรรณทิภา อิ่มสมจิต. 2544
3365 005.369 พ462บ 1
บริหารโครงการสู่ความสำเร็จด้วย Microsoft project 2000 / พวงแก้ว แสงตระกูลเจริญ, จีรบูรณ์ นิจสุชัด, ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์. 2544
3366 005.369 พ533ค 1
คู่มือการใช้ Windows 95 & office 7 / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร , กรภัทร สุทธิดาราและ จีราวุธ วารินทร์. 2541
3367 005.369 พ536ก 1
การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส 2003 : หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์ = Microsoft office access 2003 / พัฒพงษ์ อมรวงศ์. 2549
3368 005.369 พ553ค 1
คู่มือการใช้ Microsoft Excel 2000 : ฉบับเพื่อการใช้งานจริง / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. 2542
3369 005.369 พ553ค 2541 1
คู่มือการใช้ Microsoft windows 95 & 98 / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และ จีราวุธ วารินทร์. 2541
3370 005.369 พ553ว 1
Windows 7 & Office 2010 ฉบับสมบูรณ์ / พันจันทร์ ธนวัฒนเถียร, อัมรินทร์ เพ็ชรกุล, ปิยะ นากสงค์. 2554
3371 005.369 พ553ส 1
สัมผัสกับความสามารถของ Window 98 ก่อนใคร / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. 2541
3372 005.369 พ553สร 1
สร้างตารางงาน และบริหารข้อมูล ด้วย Excel 2007 / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, อัมรินทร์ เพ็ชรกุล. 2550
3373 005.369 พ555ว 2541 1
วินโดว์ 95 และออฟฟิต 97 รุ่นภาษาไทย = Windows 95 & office 97 / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และจีราวุธ วารินทร์. 2541
3374 005.369 พ572ค 1
คู่มือการใช้งานโปรแกรม AutoCAD release 12 สำหรับเขียนแบบ 2 มิติ ขั้นพื้นฐาน / พันธุ์ลพ หัตถโกศล. 2536
3375 005.369 พ572ค 2537 1
คู่มือการใช้งานโปรแกรม AutoCAD release 12 สำหรับเขียนแบบ 2 มิติ ขั้นพื้นฐาน / พันธุ์ลพ หัตถโกศล. 2537
3376 005.369 พ618อ 1
Advanced Excel / พายัพ ขาวเหลือง, ยุทธภูมิ วงศ์วัฒนฤกษ์, พนิดา พานิชกุล ; บรรณาธิการ : กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 254?
3377 005.369 พ618อ 2547 1
Advanced Excel / พายัพ ขาวเหลือง, ยุทธภูมิ วงศ์วัฒนฤกษ์ ; บรรณาธิการ : กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2547
3378 005.369 พ619ร 1
แรกเริ่มเรียนรู้เรื่อง Access 2 สำหรับวินโดวส์ = Access 2 for Dummies / สก็อตต์ พาลเมอร์ ; เรียบเรียงโดย พิเชษฐ สิทธิอำนวย. 2538
3379 005.369 พ643ม 1
Microsoft Word สำหรับวินโดวส์ เวอร์ชัน 2 = Microsoft Word for Windows / พิชัย สีห์โสภณ, ธัญลักษณ์ ทองงาม, รักบุญ คงสำราญ. 2536
3380 005.369 พ647ล 2529 1
โลตัส 1-2-3 เวอร์ชั่น 2 / พิชิต สุขเจริญพงษ์ และยืน ภู่วรวรรณ. 2529
3381 005.369 พ648ค 1
คู่มือการใช้งานโลตัสแฮล Lotus HAL / พิชิต สุขเจริญพงษ์. 2533
3382 005.369 พ648ล 1
โลตัส 1-2-3 เวอร์ชั่น 2 / พิชิต สุขเจริญพงษ์, ยืน ภู่วรวรรณ. 2534
3383 005.369 พ698อ 1
Adobe pagemaker 7 publishing design / พิพัฒน์ สุทธิชัยพฤกษ์, เอกเทพ ภักดีศิริมงคล. 2545
3384 005.369 พ791ค 1
คัมภีร์ Visual Basic 2005 / พีรพร หมุนสนิท, ดนภัทร ยงประพัฒน์, วันวิสาข์ วิชา ; บรรณาธิการ : กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2549
3385 005.369 พ824ก 1
การเขียน Game บนวินโดวส์ด้วย Visual basic / พุฒิพงษ์ นาคะปัท. 2542
3386 005.369 พ868ม 1
Maya 4.5 / โดย พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช.
3387 005.369 พ884ส 1
สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้คอมพิวเตอร์ (SPSS version 10.0) / เพ็ญแข แสงแก้ว. 2544
3388 005.369 พ887ม 1
Microsoft office 2010 / เพ็ญนภา สำเนียง. 2553
3389 005.369 พ887ร 1
เริ่มต้นการใช้งาน Microsoft Access 2007 / เพ็ญนภา สำเนียง. 2552
3390 005.369 พ887อ 1
Excel advance formula 2010 / เพ็ญนภา สำเนียง. 2553
3391 005.369 พ954ร 1
เริ่มต้นใช้งาน Paradox for Windows = Paradox for Windows Running Start / ของ Gordon Padwick ; เรียบเรียงโดย ปิยมาศ โง้วมณี. 2536
3392 005.369 พ988ก 1
การวิเคราะห์ข้อมูล Factorial design ด้วย SPSS for windows syntax & menu / ไพรัตน์ วงษ์นาม. 2546
3393 005.369 พ988กร 1
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม LISREL / ไพรัตน์ วงษ์นาม. 2545
3394 005.369 พ988กว 1
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม Minitab for Windows / ไพรัตน์ วงษ์นาม. 2550
3395 005.369 พ992ก 1
การประยุกต์ใช้โปรแกรม HEC-2 สำหรับวิศวกรโยธาและทรัพยากรน้ำ / ไพโรจน์ เกรียงศิริ. 2538
3396 005.369 พ992ค 1
ความรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร / ไพโรจน์ คชชา. 2542
3397 005.369 พ992คบ 1
คู่มือการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ด้วยโปรแกรม Authorware / ไพโรจน์ คชชา. 2542
3398 005.369 พ996ม 1
Microsoft Word 6 แบบ Visual / ไพศาล โมลิสกุลมงคล. 2537
3399 005.369 ฟ399อ 1
Ami Pro 3 จากยากเป็นง่าย = Ami Pro 3 made easy / Daniel J. Fingerman ; เรียบเรียงโดย อานนท์ ปุณณะหิตานนท์, โกวิท สมิงแก้ว. 2537
3400 005.369 ภ352ร 1
เรียนรู้การใช้งานภาคปฏิบัติ Microsoft PowerPoint 2002 / ภัททิรา เหลืองวิลาศ. 2545
3401 005.369 ภ352ว 1
Visio ง่ายฉับไวกับการสร้างไดอะแกรม / ภัททิรา เหลืองวิลาศ. 2549
3402 005.369 ภ353ต 1
แต่งแต้มงานศิลป์ด้วย Paint shop pro / ภัททิรา เหลืองวิลาศ. 2545
3403 005.369 ภ353ป 1
ปรับสปีดติดจรวดให้คอมพิวเตอร์ด้วย Tweak / ภัททิรา เหลืองวิลาศ. 2545
3404 005.369 ภ353พ 1
เพลิดเพลินกับการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรม Moho / ภัททิรา เหลืองวิลาศ. 2546
3405 005.369 ภ432ค 3
คู่มือการใช้โปรแกรม Mechanical Desktop 3 : Parmetric solid Modeling & assembly / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์. 2542
3406 005.369 ภ432ค 2546 1
คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2000 : 3D modeling / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์. 2546
3407 005.369 ภ432ค 2548 1
คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2000 : 3D modeling / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์. 2548
3408 005.369 ภ432คม 1
คู่มือการใช้โปรแกรม Mechanical desktop 2004 (part, assembly & drawing) / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์. 2546
3409 005.369 ภ432คอ 1
คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2007 : 3D modeling / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์. 2549
3410 005.369 ภ434ร 1
เรียนการใช้งาน cc:Mail = PC learning labs teaches cc:Mail / เรียบเรียงโดย ภาณุมาศ เดชอาคม. 2538
3411 005.369 ภ447ร 1
เริ่มต้นการใช้งาน Microsoft PowerPoin 2007 / ภานุพันธ์ รอดศรีนาค. 2552
3412 005.369 ภ496ก 1
เกมเพิ่มคำศัพท์ลับสมอง : โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ = Letter+puzzle game / ภาสวร เทพเรืองชัย. 2545
3413 005.369 ภ679ป 1
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการสร้างเว็บไซต์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในระดับจังหวัด / ภูริชญา บุญสมนึก. 2549
3414 005.369 ภ681ค 1
คู่มืออ้างอิงเวิร์กซีตฟังก์ชัน Microsoft Excel 5 = Microsoft Excel 5 worksheet function reference / ภูริทัต ทองปรีชา. 2538
3415 005.369 ม114ก 1
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ = Business application programming / มงคล ควรหาเวช. 2544
3416 005.369 ม114ก 2548 1
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ = Business application programming / มงคล ควรหาเวช. 2548
3417 005.369 ม165ค 1
คู่มือการใช้งาน MATLAB ฉบับสมบูรณ์ / มนัส สังวรศิลป์, วรรัตน์ ภัทรอมรกุล. 2543
3418 005.369 ม224 1
มหัศจรรย์สุดยอดเทคโนโลยีเพลง MP3 / บุญกิจ สิริสุขนันทเดช...[ และคนอื่น ๆ]. 2542
3419 005.369 ม429ก 2528 1
การเขียนโปรแกรม SPSS / มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ. 2528
3420 005.369 ม456ค 1
ครบเครื่องเรื่องอินเทอร์เน็ตกับโปรแกรมตระกูล MSN = MSN Explorer & Messenger / มาโนช ลักษณกิจ, วิมลพร เรียนแจ้ง, วินัย สุขอารีย์ชัย. 2546
3421 005.369 ม584ร 1
เริ่มต้นใช้งาน AutoCAD release 12 = The ABC's of AutoCAD release 12 / Alan R. Miller ; เรียบเรียงโดย ศุภพงศ์ เลิศสินธวานนท์. 2537
3422 005.369 ม598ก 1
การใช้งาน Microsoft Word สำหรับวินโดวส์ เวอร์ชั่น 2 Thai edition / มีนา ธรรมชัยพิเนต. 2537
3423 005.369 ม598ค 1
คู่มือการใช้ Microfoft Excel Thai edition / โดย มีนา ธรรมชัยพิเนต. 2536
3424 005.369 ม861ร 1
แรกเริ่มเรียนรู้เรื่อง Corel draw ! 6 สำหรับ Windows 95 / โดย Deke McClelland ; เรียบเรียงโดย บุษกริน ฤกขะเมธ และเทพฤทธิ์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์. 2539
3425 005.369 ม867 1
MATLAB เพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม / สุธรรม ศรีเกษม ... [และคนอื่นๆ]. 2538
3426 005.369 ม964 5
Microsoft access 2000 / แปลโดย ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์, สุรศักดิ์ เพ็ชรสงค์. 2542
3427 005.369 มค964 1
Microsoft Word 2000 ร้อยทิป & เคล็ดลับ กระชับมือ / แปลโดย วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา. 2542
3428 005.369 มซ964 1
Microsoft Excel เวอร์ชั่น 4 สำหรับวินโดวส์ = Microsoft Excel for windows / เรียบเรียงโดย วิรัช วินิจวัฒนาวงษ์. 2536
3429 005.369 มต964 1
Microsoft Office 97 professional 6 in 1 / โดย Peter Aitken ... [et al.] ; ธนัชชา ศักดิ์สยามสกุล, มานัส ปัญญาดิลก, เรียบเรียง. 2541
3430 005.369 มฟ964 1
Microsoft Project เวอร์ชัน 3 สำหรับวินโดวส์ = Microsoft Project for windows / เรียบเรียงโดย อาทิตย์ จิตต์จุฬานนท์, บุษกริน ฤกขะเมธ. 2537
3431 005.369 มร964 1
Microsoft Outlook 2000 ร้อยทิป & เคล็ดลับ กระชับมือ = Microsoft Outlook 2000 pocket guide / แปลโดย เตชภณ นิติเสาวภาคย์. 2542
3432 005.369 มอ964 1
Microsoft Excel 2000 ร้อยทิป & เคล็ดลับ กระชับมือ / แปลโดย เรืองฤทธิ์ เดือนทองสุข, พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ และทีมบรรณาธิการ บริษัท เอ.อาร์ อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด. 2542
3433 005.369 ย327ป 1
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ dBASE III Plus / ยืน ภู่วรวรรณ ; พิชิต สุขเจริญพงษ.์ 2537
3434 005.369 ย327อ 1
แอดวานซ์โลตัส / ยืน ภู่สุวรรณ และพิชิต สุขเจริญพงษ์. 2534
3435 005.369 ย351ว 2
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย = Step by step SPSS / ยุทธ ไกยวรรณ์. 2550
3436 005.369 ย372ม 1
มัลติแพลน / ยืน ภู่วรวรรณ, พิชิต สุขเจริญพงษ์. 2527
3437 005.369 ร154ม 1
Microsoft word 2000 "learning by yourself" / รวงทิพย์ พัชรารัตน์, ปิยะพงษ์ หลักคำ. 2542
3438 005.369 ร169ป 1
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ~X ในงานสถิติวิเคราะห์ / รวีวรรณ งามสันติกุล. 2531
3439 005.369 ร294ด 1
ดาวน์โหลดไฟล์ไม่ขาดตอนด้วย GetRight / รักษ์พงษ์ ฉันท์ภาวัต. 2543
3440 005.369 ร499ป 1
เปิดโลก Internet ด้วย Mosaic / เลรี รีสส์ และโจเซฟ ราดิน ; สุชาติ จิตรมาส แปล. 2539
3441 005.369 ร622ค 1
คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน / รุ่งทิวา ศิรินารารัตน์. 2544
3442 005.369 ร636ร 1
รวมสุดยอดงานพรีเซนเตชั่นและตัดต่อวิดีโอ / รุ่งโรจน์ เพ็ชรกุล, พันธุ์รวี วรสิทธิกุล. 2546
3443 005.369 ร769ส 1
Start Microsoft Visual Basic.NET / โดย เรวัตร ธรรมาอภิรมย์. 2545
3444 005.369 ร831 1
เรียนการใช้งาน Pladao Office ภาคปฏิบัติ / ทีมงาน NR-medias. 2545
3445 005.369 ร832 2537 1
เรียนวิธีการใช้ Excel 4.0 ด้วยตนเอง / โดย S.K. คอมพิวเตอร์. 2537
3446 005.369 รม831 1
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง Step by step Microsoft Office XP / Online training solutions, Inc. ; แปลโดย : สุรพงษ์ โศภนกิจ ... [และคนอื่นๆ]. 2545
3447 005.369 รย832 1
เรียนรู้คู่มือการใช้งาน Microsoft Office 2010 ฉบับสมบูรณ์ / ทีมงานบรรณาธิการ. 2554
3448 005.369 ล237ม 1
Matlab : การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า / ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ. 2547
3449 005.369 ล237ม 2551 1
Matlab : การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า / ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ และคณะ. 2551
3450 005.369 ล237ม 2553 1
Matlab : การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า / ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ และคณะ. 2553
3451 005.369 ล514พ 1
PC computing นำทางสู่การใช้งาน Excel 4.0 สำหรับวินโดวส์ = PC computing guide to Excel 4.0 for windows / Dale Lewallen ; เรียบเรียงโดย สานนท์ เคลือบกำเนิด ... [และคนอื่น]. 2537
3452 005.369 ว165ค 1
คู่มือการใช้ CorelDRAW ! 4 / วนัส วนัสบดี. 2537
3453 005.369 ว169ป 1
โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการปฏิบัติงานในสำนักงาน Microsoft office 97 / วนิดา จันทรุจรากร. 2543
3454 005.369 ว191ป 3
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ SPSS/PC+ ขั้นพื้นฐาน / วรชัย เยาวปาณี. 2532
3455 005.369 ว191ปร 1
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows 10.0.7 / วรชัย เยาวปาณี. 2545
3456 005.369 ว271ฟ 1
FoxPro 2 : คู่มือการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล / วรรณุ พันธุ์พิริยะ. 2536
3457 005.369 ว271ร 1
เรียนรู้ง่าย เข้าใจเร็วกับโปรแกรมสเปรตชีตยอดนิยมเวอร์ชันใหม่ Microsoft Excel 2002 / โดย วรรณี สุทธิโรจน์อำไพ, ปราณี สุทธิโรจน์อำไพ, เกศมณี เที่ยงธรรม. 2545
3458 005.369 ว272ส 1
สร้างงานพรีเซนเตชั่นอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP 2002 ภาษาไทย / วรรณี สุทธิโรจน์อำไพ, เกศมณี เที่ยงธรรม. 2545
3459 005.369 ว385อ 1
อิมเพรส แอนด์ ออลเวยส์ = Impress & Allways / โดย วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ และกิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2534
3460 005.369 ว426ร 1
108 กลเม็ด Office XP / วันชัย แซ่เตีย, ผู้เขียน ; สิทธิชัย ประสานวงศ์, บรรณาธิการ. 2547
3461 005.369 ว491ก 1
การอัปเกรดไปสู่ Microsoft Windows 95 step by step = Upgading to Microsoft Windows 95 step by step / เรียบเรียงโดย วาสนา ไตรพฤฒิธัญญา และปิยะ นิมิตยงสกุล. 2538
3462 005.369 ว582ค 2541 1
คู่มือการใช้ AutoCad 14 / วิทยา โชติรังสียากุล. 2541
3463 005.369 ว582ค 2544 1
คู่มือการใช้ AutoCAD 2000 / วิทยา โชติรังสียากุล, ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์. 2544
3464 005.369 ว582ม 1
Microsoft access for engineer / วิทยา สงวนวรรณ. 2546
3465 005.369 ว582ร 1
เริ่มต้นสมบูรณ์แบบกับ AutoCAD release 12 / วิทยา สงวนวรรณ. 2537
3466 005.369 ว617 1
Windows XP & Office 2007 ฉบับสมบูรณ์ / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร ... [และคนอื่น ๆ]. 2553
3467 005.369 ว634ด 1
dBASE III Plus / วิบูลย์ ชอบคำจริง. 2531
3468 005.369 ว645ค 1
คู่มือ Office XP ฉบับสมบูรณ์ / วิภา เพิ่มทรัพย์, วศิน เพิ่มทรัพย์. 2546
3469 005.369 ว759ก 1
การใช้งาน Microsoft Excel 4 สำหรับวินโดวส์ / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์, อุดม จันทรสุข. 2536
3470 005.369 ว759จ 1
เจาะลึก Excel เทคนิคการเขียนโปรแกรม VBA กับการประยุกต์ใช้งาน / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์. 2554
3471 005.369 ว759ม 1
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล 4.0 / โดยวิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ 2537
3472 005.369 ว759ส 1
339 ฟังก์ชัน Excel / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์, วิศิษฎ์ พัวรุ่งโรจน์. 2545
3473 005.369 ว759ส 2552 1
365 ฟังก์ชั่น Excel / โดย วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์, วิศิษฎ์ พัวรุ่งโรจน์. 2552
3474 005.369 ว759อ 1
Advanced Excel สุดยอดเทคนิคการใช้งานขั้นสูง / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์. 2548
3475 005.369 ว759อก 1
Advanced access เจาะลึก from และ report กับการประยุกต์ใช้งาน / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์. 2551
3476 005.369 ว759อจ 1
Advanced Excel เจาะลึกการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์. 2552
3477 005.369 ว759อด 1
Advanced Excel เจาะลึก Excel Chart กับการใช้งานขั้นสูง / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์. 2549
3478 005.369 ว759อน 1
Advanced Excel เจาะลึก Workshop กับการใช้งานขั้นสูง / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์. 2550
3479 005.369 ว759อว 1
Advanced Excel รวมสุดยอดเทคนิคการใช้งานฐานข้อมูล / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์. 2549
3480 005.369 ว759อว 2549 1
Advanced Excel รวมสุดยอดเทคนิคการใช้งานฐานข้อมูล / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์. 2549
3481 005.369 ว759ออ 1
Advanced Access เจาะลึก Table และ Query กับการประยุกต์ใช้งาน / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์. 2551
3482 005.369 ว762ท 1
เทคนิคการใช้งานและวิธีการเขียนคำสั่งใน Excel / วิศิษฏ์ พัวรุ่งโรจน์. 2547
3483 005.369 ว779ค 1
คู่มือการใช้ d base III / วิสาน นีรนาถโกมล. 2529
3484 005.369 ว782ฟ 1
ฟันดะเม็นทัล ออฟ วิชชวล เบสิก ดาตาเบส โปรแกรมมิ่ง = Fundamental of Visual Basic database programming / วิสาร กำจรเวทย์. 2541
3485 005.369 ว782ว 1
Visual Basic ฉบับ database / วิสาร กำจรเวทย์. 2539
3486 005.369 ว825ม 1
Microsoft Access 2000 : by example / วีรชัย จุลหาญกิจ. 2544
3487 005.369 ว833ค 2
คู่มือการใช้โปรแกรม PageMaker 5 บน Windows / วีระยุทธ์ เลิศนที. 2538
3488 005.369 ว833คม 1
คู่มือการใช้โปรแกรม PageMaker 4 บน windows / วีรยุทธ์ เลิศนที, อรชร อิงคานุวัฒน์. 2536
3489 005.369 ว846ม 1
Macromedia Authorware 6 Workshop : เทคนิคในการสร้างงาน มัลติมีเดียอย่างมืออาชีพ / วีระพนธ์ คำดี. 2544
3490 005.369 ว867ร 1
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง Step by step Microsoft Excel version 2002 / เคอร์ติส ฟราย ; แปลโดย วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ, พรพิมล อนันควานิช. 2543
3491 005.369 ว888ค 1
คู่มือสรุปการใช้งาน Microsoft Works สำหรับ Windows = Concise guide to Microsoft works for Windows / ของ Joanne Woodock ; เรียบเรียงโดย ไพบูลย์ เอมพันธุ์. 2536
3492 005.369 ว896ล 1
ล้วงลึก เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลด้วย Excel = Database programming wiht Excel / เวชยันต์ สังข์จุ้ย ; บรรณาธิการโดย เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล. 2551
3493 005.369 ว914ค 1
คู่มือเรียนลัดด้วยภาพ Quark XPress 3.3 สำหรับแมคอินทอช / ของ อีเลน เวนมันน์ ; เรียบเรียงโดย อรรถพงษ์ สามารถกิจ. 2539
3494 005.369 ว916ค 1
คู่มือเรียนลัดด้วยภาพ Coreldraw 4 = Visual quickstart quide coreldraw 4 / Paul Webster, Webster & Associates ; เรียบเรียงโดย แผน พูนพัด. 2537
3495 005.369 ว989ค 1
คู่มือการใช้งาน Microsoft Access สำหรับวินโดวส์ = Running Microsoft Access / จอห์น แอล. ไวส์คัส ; แปลโดย วีรภัทร จันทรวรรณกูล. 2538
3496 005.369 ศ189อ 1
ออฟฟิศทะเล = OfficeTLE / โดย ศรีเดช ปัญจขันธ์, นรชัย ไกรฤกษ์. 2545
3497 005.369 ศ212อ 1
Android smart phone / ศรีนลิน พิมพ์ประเสริฐ. 2555
3498 005.369 ศ452ก 2534 1
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2534
3499 005.369 ศ452ก 2535 1
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2535
3500 005.369 ศ452ก 2537 1
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2537
3501 005.369 ศ452ก 2539 1
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2539
3502 005.369 ศ452ก 2540 2
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ spss/pc+ สำหรับการวิจัย การวิเคราะห์ และแปลความหมาย / ศิริชัย กาญจนวาสี, สุวิมล ติรกานันท์ และ ศิริเดช สุชีวะ. 2540
3503 005.369 ศ452ก 2543 1
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2543
3504 005.369 ศ452ก 2544 1
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2544
3505 005.369 ศ452ก 2546 1
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2546
3506 005.369 ศ452ก 2548 1
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2548
3507 005.369 ศ452ก 2549 1
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2549
3508 005.369 ศ452ก 2551 1
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2551
3509 005.369 ศ452ก 2552 1
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2552
3510 005.369 ศ452ก 2553 1
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2553
3511 005.369 ศ452ก 2554 1
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2554
3512 005.369 ศ452กร 2543 1
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS สำหรับงานวิจัย : การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย / ศิริชัย กาญจนวาสี, สุวิมล ติรกานันท์, ศิริเดช สุชีวะ. 2543
3513 005.369 ศ452ว 2542 1
วิธีใช้โปรแกรม SPSS และแปลความหมายผลลัพธ์ที่ได้ (ครอบคลุมตั้งแต่เวอร์ชั่น 7.0-9.0) / ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2542
3514 005.369 ศ463ค 1
คู่มือการใช้งาน Microsoft Excel / ศิริพร อ่องรุ่งเรือง และพิชญ์ วิมุกตะลพ. 2537
3515 005.369 ศ481ป 1
โปรแกรมสำเร็จรูปทางเคมี ISIS/Draw / ศิริรัตน์ แสงอ่อน. 2540
3516 005.369 ศ484อ 1
SPSS/PC+ : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ เรียนด้วยตนเอง / ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย. 2517
3517 005.369 ศ684พ 1
พัฒนาระบบงานฐานข้อมูลด้วย Visual basic 6 ฉบับมืออาชีพ / โดย ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2547
3518 005.369 ศ684ส 2545 1
สร้างระบบงานฐานข้อมูลด้วย Visual Basic ฉบับปรับปรุง / ศุภชัย สมพานิช. 2545
3519 005.369 ศ684สง 1
สร้างรายงานด้วย Crystal reports XI ฉบับสมบูรณ์ / ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการ : สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2549
3520 005.369 ศ684สร 1
สร้างระบบงานฐานข้อมูลด้วย Visual Basic .NET ฉบับโปรแกรมเมอร์ / โดย ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการ : สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2546
3521 005.369 ส171ค 1
คู่มือนักออกแบบ Microsoft Visual Basic design patterns = Microsoft Visual Basic design patterns / โดย William Stamatakis ; แปลและเรียบเรียงโดย : ประวีณา อมรรัตนกุล. 2544
3522 005.369 ส172ค 1
คัมภีร์การใช้ Visual basic 2005 ฉบับสมบูรณ์ = Visual basic 2005 programmer's reference / Rod Stephens ; ชัชวาล ศุภเกษม, เรียบเรียง. 2550
3523 005.369 ส241ค 1
คู่มือการใช้งานโปรแกรมดนตรี Finale / เขียนโดย สมชาย รัศมี. 2538
3524 005.369 ส263ป 1
ประยุกต์ใช้งาน Microsoft Visual FoxPro เพื่อสร้างโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล / สมพงษ์ ชูประสิทธิ์. 2544
3525 005.369 ส275ร 2537 1
เร็วและง่ายสไตล์ Excel / สมฤกษ์ ภาวศุทธิวงศ์, ปรีชา ภาวศุทธิวงศ์. 2537
3526 005.369 ส283อ 1
Inside word (office XP) / สมศักดิ์ ศรีขจรเกียรติ. 2544
3527 005.369 ส312ร 1
แรกเริ่มเรียนรู้เรื่อง AutoCAD = AutoCAD for Dummies / บุด สมิท ; เรียบเรียงโดย กอบเกรียรติ สระอุบล. 2538
3528 005.369 ส547ค 1
คู่มือการใช้งาน Access 2002 : คู่มือเพื่อการสร้างและจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างมืออาชีพ / โดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร, สุรัสวดี วงศ์จันทร์สุข. 2545
3529 005.369 ส548ค 1
คู่มือเรียนและใช้งาน Visual basic 2010 / สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2554
3530 005.369 ส565ก 1
การใช้งาน AutoCAD 14 / โดย สัตตพฤศ์ คงวงษ์. 2542
3531 005.369 ส582ท 1
ทำไมมันใช้ง่ายอย่างนี้ MS Visio 2003 / สันติ ศรีลาศักดิ์, วินัย สุขอารีย์ชัย. 2547
3532 005.369 ส694ค 1
คู่มือโปรแกรมดนตรี Master Track Pro 4 สำหรับวินโดวส์ / สำเภา ไตรอุดม. 2536
3533 005.369 ส712ก 1
การใช้ Microsoft Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ = Excel for HR / สำเริง ยิ่งถาวรสุข. 2550
3534 005.369 ส722ก 3
การใช้เอ็กเซล Excel for Windows / สิทธิชัย ประสานวงศ์. 2536
3535 005.369 ส722ค 1
คู่มือ Microsoft Excel 2000 easy guide / สิทธิชัย ประสานวงศ์. 2542
3536 005.369 ส722ค 2539 1
คู่มือ Microsoft PowerPoint 7 for Windows 95 / สิทธิชัย ประสานวงศ์. 2539
3537 005.369 ส722คม 1
คู่มือการใช้งาน Plado office ฉบับเพื่อการใช้งานเต็มรูปแบบ / สิทธิชัย ประสานวงศ์. 2545
3538 005.369 ส722คร 1
คู่มือเรียนและใช้งาน Access 2010 / สิทธิชัย ประสานวงศ์. 2554
3539 005.369 ส722ม 1
Microsoft excel XP 2002 : โปรแกรมสร้างและจัดการตารางทำงาน / สิทธิชัย ประสานวงศ์. 2545
3540 005.369 ส722มค 1
Microsoft Office PowerPoint 2003 : โปรแกรมสร้างและจัดการงานนำเสนอ ฉบับสมบูรณ์ / สิทธิชัย ประสานวงศ์. 2549
3541 005.369 ส722มพ 1
Microsoft powerPoint XP 2002 : โปรแกรมสร้างและจัดการงานนำเสนอ / สิทธิชัย ประสานวงศ์. 2545
3542 005.369 ส722มร 1
Microsoft Office Excel 2003 : โปรแกรมสร้างและจัดการตารางคำนวณ ฉบับสมบูรณ์ / สิทธิชัย ประสานวงศ์. 2549
3543 005.369 ส722มว 1
Microsoft word XP 2002 : โปรแกรมสร้างและจัดการงานเอกสาร / สิทธิชัย ประสานวงศ์. 2545
3544 005.369 ส722ร 1
รวมสุดยอดโปรแกรม / สิทธิชัย ประสานวงศ์. 2540
3545 005.369 ส722ส 1
สร้างสรรค์งานกราฟิคด้วย Macromedia fireworks MX / สิทธิชัย ประสานวงศ์. 2546
3546 005.369 ส731ม 1
ไมโครซอฟท์ ออฟฟีศ เพาเวอร์พอยท์ 97 = Microsft office powerpoint 97 / สิริพร ผลสมบูรณ์. 2540
3547 005.369 ส759ค 1
คู่มือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถติ SAS กับการวิเคราะห์ข้อมูล / โดย สุชาดา กีระนันทน์, จลีพร โกลากุล. 253?
3548 005.369 ส761ป 1
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ / โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, กรรณิการ์ สุขเกษม. 2532
3549 005.369 ส761ฟ 1
ฟันดะเม็นทัล ออฟ วิชชวล เบสิก 6 สทรัคเชอ โปรแกรมมิ่ง = Fundamental of Visual Basic 6 structured programming / สุชาย ธนวเสถียร. 2541
3550 005.369 ส777บ 1
บิตแมปฟอนต์ สำหรับ Quick BASIC / สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช. 2536
3551 005.369 ส786ร 1
รวมโปรแกรมสุดฮิต ดูหนัง ฟังเพลง ร้องคาราโอเกะ / สุธีร์ นวกุล. 2546
3552 005.369 ส786ส 1
10 โปรแกรมเด็ด คู่เครื่องคอมฯ / สุธีร์ นวกุล. 2547
3553 005.369 ส786อ 1
Advanced PowerPoint 2003 / สุธี พงศาสกุลชัย. 2549
3554 005.369 ส821ก 1
เก่งใช้งาน Excel 2007 / ผู้เขียน สุนีย์ เปลี่ยนเจริญ ; บรรณาธิการ ไพบูลย์ เปียศิริ. 2551
3555 005.369 ส823ร 1
เรียนลัด PowerPoint 4 / สุปราณี ธีรไกรศรี. 2538
3556 005.369 ส834ค 1
คู่มือใช้งาน Protel DXP / สุภัทรชัย สิงห์บาง. 2549
3557 005.369 ส838ค 1
คู่มือ Excel สำหรับงานคำนวณ / สุภาภรณ์ ณ ถลาง. 2548
3558 005.369 ส848ค 1
คู่มือเรียนรู้และใช้งาน PowerPoint ฉบับสมบูรณ์ / สุรเชษฐ์ สมไชย. 2555
3559 005.369 ส848ร 1
รวม Workshops ระบบงานฐานข้อมูล Access / สุรเชษฐ์ สมไชย. 2553
3560 005.369 ส848รม 1
เริ่มต้นใช้งาน PowerPoint 2007 ฉบับสมบูรณ์ / สุรเชษฐ์ สมไชย, พิชญา ช่วยคงมา, สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2553
3561 005.369 ส852ม 1
ไมโครซอฟต์/ฟ็อกซ์โปร เวอร์ชั่น 2.5 สำหรับวินโดวส์ = Microsoft FoxPro for windows step by step / เรียบเรียงโดย สุรพล เกียนวัฒนา. 2537
3562 005.369 ส855อ 1
อินไซท์ Visual Basic .NET ฉบับสมบูรณ์ / สุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์, นันทนี แขวงโสภา. 2546
3563 005.369 ส876อ 1
อินเตอร์แอกทีฟง่าย ๆ สไตล์ Authorware 4.0 / โดย สุวัฒน์ ตั้งศรีพงศ์. 2541
3564 005.369 ส879ว 1
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows / สุวิชาน มนแพวงศานนท์. 2547
3565 005.369 ส928ค 1
คู่มือโปรแกรม CU writer / เสรี ชิโนดม 2537
3566 005.369 ส958ค 1
คู่มือใช้งานปลาดาวออฟฟิศ 2.0 = Pladao office 2.0 / แสงชัย กฤษ์วรัญญู. 2546
3567 005.369 ส958คม 1
คู่มือใช้งาน Pladao office = ปลาดาวออฟฟิช ฉบับผู้เริ่มต้น / โดย แสงชัย ฤกษ์วรัญญู. 2545
3568 005.369 ส984ท 1
ทิป & เทคนิค เพิ่มความสามารถ Microsoft office / โสภาพร สุขภิรมย์, อวยพร โกมลวิจิตรกุล. 2546
3569 005.369 ส984ร 1
รวมเคล็ดลับเทคนิคเด็ด Pladao Office / โสภาพร สุขภิรมย์, อวยพร โกมลวิจิตรกุล. 2546
3570 005.369 ห323 1
หลักสูตรเรียนลัด Microsoft PowerPoint 2000 = Ouick course in Microsoft Power Point 2000 / ของ Online Press Inc. ; แปลและเรียบเรียงโดยทีมงานวิชาการบริษัทซอฟต์แวร์ ปาร์ค. 2542
3571 005.369 อ135ร 1
เรียนการใช้งาน Word perfect 6.0 สำหรับวินโดวส์ = PC Learning labs teaches wordperfect 6.0 for Windosw / เรียบเรียงโดย อดุลยฤทธิ์ อดุลยพิเชฏฐ์ 2537
3572 005.369 อ136 1
Adobe PageMaker 7.0 classroom in a book / แปลและเรียบเรียงโดย บุญญฤทธิ์ อ่อนละออ. 2545
3573 005.369 อ162ร 2
เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Office Access 2003 ฉบับสมบูรณ์ / โดย อนรรฆนงค์ คุณมณี. 2547
3574 005.369 อ188ก 1
กลเม็ดเคล็ดลับบนฐานข้อมูล Microsoft Access 97 / โดย อนุชิต เกิดทวี. 2541
3575 005.369 อ226ส 1
3 ds max 5 explore / อนุศาสน์ สุวรรณพรหม, พีรพล อริยรัตนา. 2545
3576 005.369 อ336อ 1
SPSS/PC+ เบื้องต้น : สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ. 2537
3577 005.369 อ345ค 1
คู่มือการใช้ Windows NT 4.0 server / workstation สำหรับผู้บริหารระบบ / อรรณพ ขันธิกุล, กรภัทร์ สุทธิดารา และ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2540
3578 005.369 อ345ค 2540 1
คู่มือการใช้ Windows NT 4.0 server / warkstation สำหรับผู้บริหารระบบ / อรรณพ ขันธิกุล, กรภัทร์ สุทธิดารา และ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร 2540
3579 005.369 อ384อ 1
Excel Workshop สำหรับคนทำงาน / อรอุมา เอกตาแสง. 2553
3580 005.369 อ437ด 1
เดี๋ยวก็เก่ง! มือใหม่หัดใช้โปรแกรม Access 2007 / อวยพร โกมลวิจิตรกุล, โสภาพร สุขภิรมย์. 2552
3581 005.369 อ443 1
ออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วยโปรแกรม EAGLE / ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง. 2549
3582 005.369 อ448 1
Office 97 เข้าใจง่าย 3 มิติ / เรียบเรียงโดย พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์. 2540
3583 005.369 อ478ค 1
คู่มือการใช้งาน dBASE III/III Plus / อัครเสน สมุทรผ่อง ; พิไลวรรณ พุทธมงคล. 2537
3584 005.369 อ525ก 1
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Wordstar Release 5 สำหรับงานด้านการพิมพ์ / อัญชลี พิพัฒนเสริญ. 2533
3585 005.369 อ525ก 2535 1
การใช้โลตัส 1-2-3 สำหรับการบัญชีทรัพย์สิน / อัญชลี พิพัฒนเสริญ. 2535
3586 005.369 อ525กร 2535 1
การใช้โลตัส 1-2-3 สำหรับงานด้านการบัญชี / อัญชลี พิพัฒนเสริญ. 2535
3587 005.369 อ568ส 1
สร้าง ปรับแต่ง และ จัดการเอกสารด้วย Word 2007 / อัมรินทร์ เพ็ชรกุล. 2550
3588 005.369 อ618ส 1
สร้าง Mind Map อย่างชาญฉลาดด้วย MindManager / อาณัติ รัตนถิรกุล. 2553
3589 005.369 อ741ข 1
เขียนแบบอาคารด้วย AutoCAD / อินทรชิต หอวิจิตร. 2552
3590 005.369 อ74ก 1
การใช้โปรแกรมตารางงาน [electronic resource] / อุไร รัชชนะธรรม ; 2548
3591 005.369 อ826ซ 1
Sony Vagas Pro ฉบับ Workshop ลุยงานตัดต่อวิดีโอขั้นเทพ / อุเทน พรมแดง. 2553
3592 005.369 อ846ค 1
คู่มือ SPSS data entry II TM : การสร้างและการตรวจสอบข้อมูล / อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์. 2541
3593 005.369 อ858ค 1
คู่มือเอาตัวรอด : Troubleshooting Microsoft Excel spreadsheets / เขียนโดย Laurie Ann Ulrich ; แปลโดย วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ร.น. ; กวิน อัชฌารจเรข. 2543
3594 005.369 อ941 1
Advanced FoxPro = FoxPro 2 a developer's guide / เรียบเรียงโดย ลักษณ์ชัย ลือชัยชนะกุล. 2537
3595 005.369 อ976 1
OpenOffice โปรแกรมสำนักงาน / [โดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)]. 2550
3596 005.369 อ991ก 1
กลเม็ดเคล็ดลับ Word 6 / โอฬาร เมธาไชย. ????
3597 005.369 ฮ389ม 1
Microsoft visual Basic 5 step by step / ของ Michael Halvorson ; เรียบเรียง โดย อนิรุต ลิ่วหาทอง. 2541
3598 005.369 ฮ391ร 1
แรกเริ่มเรียนรู้ เรื่อง Excel 5 / เกรก ฮาวีย์ ; เรียบเรียงโดย พัชญา พิทักษ์ไพรวัน. 2539
3599 005.3691 So681 1
Soft.clip : a timesaver collection of clipper programmers and developers / users' manual. 1989
3600 005.376 Sh529E 1
Enterprise computing with objects : from client/server environments to the internet / Yen-Ping Shan, Ralph H. Earle. 1998
 

Create Date : 28 มกราคม 2556    
Last Update : 28 มกราคม 2556 14:23:30 น.
Counter : 10736 Pageviews.  

รายชื่อหนังสือวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ความรู้ และระบบ 3001-3300

3001 005.36 ส722ค 1
คู่มือเรียนและใช้งาน Excel 2010 / สิทธิชัย ประสานวงศ์. 2554
3002 005.36 ส786ร 1
167 Tips & tricks office 2010 / โดย สุธีร์ นวกุล. 2553
3003 005.36 ส829ป 1
โปรแกรมทองของนักออกแบบสิ่งพิมพ์ InDesign CS4 & Pagemaker 7 / สุพรรณี รัชตวโรทัย. 2552
3004 005.36 ส829ร 1
รวมสุดยอดโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง 2 / สุพรรษา ยวงทอง, นวอร แจ่มขำและกองบรรณาธิการ. 2551
3005 005.36 ส832ค 1
คู่มือเรียนรู้และใช้งาน Excel 2010 ฉบับสมบูรณ์ / สุพีชา ถิรจิตตกุล. 2554
3006 005.36 ส854ค 1
ครบเครื่องเรื่องโปรแกรมสำหรับ Series 60 / สุรศักดิ์ จินต์หิรัณย์กุล. 2547
3007 005.36 ส857ค 1
คู่มือใช้งาน Access 2003 ฉบับสมบูรณ์ / สุรัสวดี วงศ์จันทร์สุข, สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2549
3008 005.36 ส954ซ 1
เซียนออฟฟิศ 2007 / เสาวลักษณ์ สำเนียง. 2553
3009 005.36 อ129อ 1
Adobe InDesign CS4 Professional ฉบับ Tips & Techniques / อดิศักดิ์ คงสัตย์. 2553
3010 005.36 อ162ค 1
เคล็ดลับ ใช้งานเก่ง Office 2007 / อนรรฆนงค์ คุณมณี, นพพร เลาห์หิรัญญากุล. 2552
3011 005.36 อ449 1
Office 2010 ฉบับสมบูรณ์ / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และกองบรรณาธิการ. 2554
3012 005.36 อ618ส 1
สร้าง Mind Map ด้วย MindManager (ภาคปฏิบัติ) / อาณัติ รัตนถิรกุล. 2550
3013 005.36 อ686ข 1
เขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย VBA บน Excel ฉบับโปรแกรมเมอร์ / อำนาจ นุตะมาน. 2550
3014 005.36 อ826ก 1
Google desktop ค้นทุกข้อมูลในคอมพ์ให้อยู่หมัด / อุเทน พรมแดง ; วิทยา ต่อศรีเจริญ, บรรณาธิการ. 2552
3015 005.36 อ875ค 1
คู่มือการใช้โปรแกรม Adobe InDesign CS4 plus! PageMaker 7 / เอกเทพ ภักดีศิริมงคล, ภัครวิชญ์ การัณย์ภาสกร. 2552
3016 005.362 Ab141C 1
COBOL programming : a structured approach / Peter Abel 1989
3017 005.362 Ca344A 1
Advanced structured COBOL and program design / Don Cassel. 1988
3018 005.362 He465M 1
Macworld : complete Mac Handbook plus CD / by Jim Heid. 1993
3019 005.362 Ka19B 1
BASIC programming for the IBM personal computer with technical applications / Vincent Kassab. 1984
3020 005.362 Lo854C 1
COBOL / Jean Longhurst, Audrey Longhurst. 1989
3021 005.362 Ph551P 1
Program design concepts with applications in COBOL / A.S. Philippakis, Leonard J. Kazmier. 1983
3022 005.362 T931 1
Turbo Pascal : user's guide reference guide version 5.0 1986
3023 005.362 ค746กร 1
การเขียนโปรแกรมบนวินโดวส์ด้วย Microsoft visual basic 6.0 ภาคปฏิบัติ = Microsoft visual basic 6.0 developer's workshop / ของ John Clark Craig, Jeff Webb ; เรียบเรียงโดย ชัชวาล ศุภเกษม. 2542
3024 005.362 จ717ก 1
การเขียนโปรแกรมสำหรับ Windows ด้วย Borland C++4 / เจนวิทย์ เหลืองอร่าม. 2539
3025 005.362 ศ549ภ 1
ภาษาแอสเซมบลีขั้นสูงสำหรับ IBM PC / ศิวัฒน์ ศิวะบวร, พรชัย จักรธำรงค์ และจิรศักดิ์ ชัยวิริยะกุล. 2536
3026 005.362 ส777ค 1
QuickBasic Toolbox / สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพานิช. 2536
3027 005.362 ส978ก 1
การพัฒนาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลพรรณไม้ในป่าโคกสาธารณะดงเค็ง อำเภอนาคูน จังหวัดมหาสารคาม / โสภณ เสือแก้ว. 2542
3028 005.365 Be367L 1
Laser : awaed maker / Judy Beam, Susan Lovell. 1989
3029 005.365 Be415 1
Before you begin Lotus 1-2-3- for Windows [computer file] 1991
3030 005.365 Lo884 1
Lotus 1-2-3 release 3.1 : upgrader' s handbook. 1990
3031 005.365 Ma287V 1
The visual guide to visual basic for applications : the pictorial companion to customizing windows applications / Richard Mansfield. 1994
3032 005.365 Mi626 1
Migrografx and design : learning guide. 1990
3033 005.365 St887 1
Stroyboad live ! : Quick refernce card 1990
3034 005.365 Te267 1
Telegrafx : use's guide / Micrografx. 1990
3035 005.365 Ti583 1
Time line 1990
3036 005.365 Us 85 1
user's guide Lotus 1-2-3- for Windows 1991
3037 005.365 ด659ค 1
คู่มือ PC 2000 / (ดีไอดี อินเตอร์แนชั่นแนล).
3038 005.3682 An587M 1
MS-DOS developer's guide / John Angermeyer and Kevin Jaegen. 1986
3039 005.3682 ย327ซ 2528 1
ซีพีเอ็ม = CP/M operating system / ยืน ภู่วรวรรณ, พิชิต สุขเจริญพงษ์, สมนึก คีรีโต. 2528
3040 005.3682 ย327อ 1
เอ็มเอสคอส = MS-DOS operating system / ยืน ภู่วรวรรณ, สุรศักดิ์ สงวนพงษ์. 2528
3041 005.3684 Au939 1
Auto CAD release 11 : installation and erformance guide : auto CAD for windows. 1992
3042 005.3684 Br879V 1
Visual basic developer's guide to the Win32 API / Steve Brown. 2000
3043 005.3684 Fu974E 1
Easy Microsoft PowerPoint 97 / Jennifer Fulton. 1997
3044 005.3684 Ge394 1
Getting stated microsift word for windows : wordprocessing program 1991
3045 005.3684 Ol48F 1
Fractal graphics for windows / Dick Oliver, Danicl Hoviss. 1994
3046 005.3684 Vi834 1
Visual Basic 4 developer's guide / Boyle...[et al]. 1996
3047 005.3684 ก169ว 1
Windows 98 ฉบับสมบูรณ์ / กรภัทร์ สุทธิดารา, อรรณพ ขันธิกุล. 2541
3048 005.3684 ย125ก 1
การเขียนโปรแกรมบน Windows ด้วยภาษา C / ยงยศ แย้มพวง. 2540
3049 005.3684 ว617 1
Windows 98 เข้าใจง่าย สไตล์ 3 มิติ = Windows 98 simplified / MaranGraphics, Inc. ; เรียบเรียงโดย โอฬาร เมธาไชย. 2542
3050 005.3684 ส722ม 1
Microsoft windows 98 easy guide / สิทธิชัย ประสานวงศ์. 2542
3051 005.3685 Fi499P 1
Powerpoint for Teachers : dynamic presentations and interactive classroom projects (Grades K-12) / Ellen Finkelstein ; Pavel Samsonov. 2008
3052 005.369 Ak315G 1
Getting started as a Mac illustrator / Takashi Akiyama. 1994
3053 005.369 Bo751U 1
Using Microsoft Office 97 / Ed7Bott. 1997
3054 005.369 Co676P 1
Practical Excel : basic applications / John Coghlam and Di Margules. 1994
3055 005.369 Ge347S 1
SPSS/PC+ step by step : a simple guide and reference / Darren George, Paul Mallery. 1995
3056 005.369 Ka11 1
Kaddstat : statistical analysis plug-in to Microsoft excel version 5.0 / written by Brian Kilmer ; with Donald L. Harnett. 1999
3057 005.369 Lo888U 1
UNIX for FORTRAN programmers / Mike Loukides. 1990
3058 005.369 Lu963M 1
Macros, Menus, and miracles for Lotus 1-2-3 / E. Michael Lunsford. 1987
3059 005.369 Ma351E 2
Easy Lotus Notes release 4.0 / Elaine Marmel. 1996
3060 005.369 Ma423 1
Mastering and using Microsoft Office XP / H. Albert Napier ... [ et al.]. 2002
3061 005.369 Ma468F 2010 1
Financial analysis with microsoft excel / Timothy R. Mayes, Todd M. Shank. 2010
3062 005.369 Mc478 1
MCSD training guide : microsft accss / by Emmett Dulaney...[et al.] 1997
3063 005.369 Mi619M 1
Microsoft graph user's guide / Microsoft corporation. 1991
3064 005.369 Mi626 2
Microsoft Excel : spredsheet with business graphics and database version 3.0. 1990
3065 005.369 Mi663M 1997 1
Mastering Windows NT server 4 / Mark Minasi, Christa Anderson, Elizabeth Creegan. 1997
3066 005.369 Mic626 1
Microsoft PowerPoint 4 for Windows step by step. 1994
3067 005.369 Ne431E 1
Excel power presentations / Stephen L. Nelson. 1993
3068 005.369 No889I 1
IBM SPSS statistics 19 advanced statistical procedures companion / Marija J. Norusis. 2012
3069 005.369 No889S 2
SPSS/PC+ : for the IBM PC/XT/AT / Marija J. Norusis. 1985
3070 005.369 No889S 2004 1
SPSS 13.0 advanced statistical procedures companion / Marija J. Norusis. 2004
3071 005.369 No889S 2005 1
SPSS 13.0 statistical procedures companion / Marija J. Norusis. 2005
3072 005.369 Or66M 1
Managing UUCP and usenet / Tim O'Reilly and Grace Todino. 1990
3073 005.369 Pe467U 1
Using Microsoft Excel 97 / written by Ron Person. 1997
3074 005.369 Re373E 1
Easy Microsoft office 97 / Trudi Reisner. 1997
3075 005.369 Ri627P 1
Programming microsoft outlook and microsoft exchange / Thomas Rizzo. 1999
3076 005.369 Sa275L 1
Learning programming using MATLAB / Khalid Sayood. 2007
3077 005.369 Sc289A 1
The advanced guide to Microsoft Works / Donald J. Scellato. 1986
3078 005.369 Sc499M 1
Macworld ClarisWorks 2.0/2.1 companion / by Steven Schwartz. 1994
3079 005.369 Si625W 1997 1
Windows NT Server 4 : Professional Reference / Karanjit S. Siyan. 1997
3080 005.369 Sp771 2007 1
SPSS for introductory statistics : use and interpretation / George A. Morgan ... [et al.]. 2007
3081 005.369 Th531 1
3-D chats To-go ! : user's guide 1991
3082 005.369 Tu931 1
Turbo Prolog : owner's hand book / Borland International, Inc. 1986
3083 005.369 Tu931 1988 1
Turbo C : user's guide version 2.0 / Borland International. 1988
3084 005.369 Tu931R 1
Turbo prolog refernce guide : version 2.0 1988
3085 005.369 Tu931U 1
Turbo prolog user's guide : version 2.0 1988
3086 005.369 Ur77O 1
Oracle PL/SQL programming. / Scott Urman. 1996
3087 005.369 Ut93P 1
The professional user's guide to designing with Pro/Engineer : inside Pro/engineer / James Utz and W. Robert Cox. 1994
3088 005.369 Ve447M 2002 1
Modern applied statistics with S / W.N. Venables, B.D. Ripley. 2002
3089 005.369 Wi772 1
WingZ [computer file]. 1988
3090 005.369 Yo81O 1
Object-oriented systems design : an integrated approach / Edward Yourdon. 1994
3091 005.369 Yu94D 1
Dynamics of Excel, IBM PC edition / John W. Yu, Catherine Demers. 1989
3092 005.369 ก161ล 1
ล้วงลึก! PageMaker จัดทำต้นฉบับพ็อกเก็ตบุ๊กและสิ่งพิมพ์ สุดยอดเคล็ดลับ ลัดและเร็ว / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล. 2550
3093 005.369 ก169ข 1
เข้าใจง่ายใช้งานได้ดังใจ Office XP / กรภัทร์ สุทธิดารา. 2548
3094 005.369 ก169ค 2540 1
คู่มือการใช้ Office 97+ Windows 95 6 in 1 / กรภัทร์ สุทธิดารา, ดนุพล กิ่งสุคนธ์. 2540
3095 005.369 ก169บ 1
Basic & Advance Excel 2002 visual guide step by step : คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน Excel ฉบับสมบูรณ์ / กรภัทร์ สุทธิดารา, สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2544
3096 005.369 ก169บส 1
Basic & advanced excel 2003 : คู่มือ excel สำหรับการใช้งานจริง / กรภัทร์ สุทธิดารา. 2547
3097 005.369 ก169ว 1
วางแผนและควบคุมโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project 2007 / กรภัทร์ สุทธิดารา. 2551
3098 005.369 ก169ว 2542 1
Windows 98 ฉบับสมบูรณ์ / กรภัทร์ สุทธิดารา, อรรณพ ขันธิกุล. 2542
3099 005.369 ก169ว 2544 1
Windows 98 ฉบับสมบูรณ์ / กรภัทร์ สุทธิดารา, อรรณพ ขันธิกุล. 2544
3100 005.369 ก169วด 1
Windows+Office 2000 ฉบับสมบูรณ์ / กรภัทร์ สุทธิดารา, จีราวุธ วารินทร์. 2543
3101 005.369 ก169วน 1
Windows + Office XP ฉบับสมบูรณ์ / โดย กรภัทร์ สุทธิดารา, จีราวุธ วารินทร์. 2545
3102 005.369 ก169อ 1
Excel 2000 : Basic & advanced / กรภัทร์ สุทธิดารา, สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2543
3103 005.369 ก241ร 1
แรกเริ่มเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย ACCESS = Access programming for DummiesTM / ของ Rob Krumm ; เรียบเรียงโดย โชคชัย เตชพรรุ่ง. 2538
3104 005.369 ก244ก 1
การวิเคราะห์ปัจจัยด้วย SPSS และ AMOS เพื่อการวิจัย / กริช แรงสูงเนิน. 2554
3105 005.369 ก246ร 1
รวมโปรแกรม Fox Pro 206 Codebook / แยร์ อลัน กริฟเวอร์ ; เรียบเรียงโดย ดวง บงกชเกตุสกุล. 2538
3106 005.369 ก344ร 1
รวมโปรแกรมสำเร็จรูป MBASIC / ก้องเกียรติ โอภาสวงการ. 2527
3107 005.369 ก359อ 1
Advanced AutoCad / กอบเกียรติ สระอุบล 2537
3108 005.369 ก399ก 1
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา. 2543
3109 005.369 ก399ก 2543 1
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา. 2543
3110 005.369 ก399ก 2544 1
การใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา. 2544
3111 005.369 ก399ก 2546 1
การใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา. 2546
3112 005.369 ก399ก 2548 1
การใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา. 2548
3113 005.369 ก399ก 2551 1
การใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา. 2551
3114 005.369 ก399ก 2553 1
การใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา. 2553
3115 005.369 ก399กค 1
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Excel / กัลยา วานิชย์บัญชา. 2552
3116 005.369 ก399กร 1
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windows / กัลยา วานิชย์บัญชา. 2540
3117 005.369 ก399กร 2542 1
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windows / กัลยา วานิชย์บัญชา. 2542
3118 005.369 ก399กว 2546 1
การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for windows / กัลยา วานิชย์บัญชา. 2546
3119 005.369 ก449 1
การใช้งานคู่มือนักบัญชี Version 1.2 / โรงเรียนฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานบัญชี. 2543
3120 005.369 ก669ก 1
การจัดพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ โดย Page Maker 5 ในระบบ PC(Windows) และ MAC / กิดานันท์ มลิทอง. 2538
3121 005.369 ก669ก 2539 1
การจัดพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ โดย Page Maker 5 ในระบบ PC(Windows) และ MAC / กิดานันท์ มลิทอง. 2539
3122 005.369 ก671ส 1
สร้างเว็บมัลติมีเดียด้วย SWiSH 2.0 / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2544
3123 005.369 ก672ก 1
การใช้งาน Microsoft office / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2538
3124 005.369 ก672ก 2542 1
การใช้งาน Microsoft office 97 & window 98 / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2542
3125 005.369 ก672กร 2539 1
การใช้งาน Microsoft office / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2539
3126 005.369 ก672ท 1
เทคนิคสู่ยอดฝีมือ Windows 98 / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ ทนงศักดิ์ ภัทธเดชาธร. 2542
3127 005.369 ก672ว 1
Visual InterDev / โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, จำลอง ครูอุตสาหะ. 2543
3128 005.369 ก672วช 2549 1
Visual basic 6 ฉบับโปรแกรมเมอร์ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, จำลอง ครูอุตสาหะ. 2549
3129 005.369 ก672วฐ 2546 1
Visual basic 6 ฉบับฐานข้อมูล / โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, จำลอง ครูอุตสาหะ. 2546
3130 005.369 ก672อ 1
Excel 2000 ฉบับประยุกต์ / โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล 2543
3131 005.369 ก672อก 2541 1
Excel 97 ฉบับ Advanced / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2541
3132 005.369 ก672อซ 1
Access 2000 ฉบับโปรแกรมเมอร์ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, เพียงเดือน ครูอุตสาหะ. 2543
3133 005.369 ก672อท 2542 1
ออเทอร์แวร์ 4 = Authorware 4 / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, พีระ ชื่นจิต และ กุลชน รักษ์ประเทือง. 2542
3134 005.369 ก677ร 1
รวม Workshops excel VBA ฉบับประยุกต์ใช้งาน / กิตินันท์ พลสวัสดิ์ ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2553
3135 005.369 ก684ร 1
เริ่มต้นใช้งาน Lotus 1-2-3 Release 2-4 สำหรับ Dos = The ABC's of 1-2-3 release 2-4 for Dos / คริส กิลเบิร์ต และลอเรียร์ วิลเลี่ยม ; แปลโดย ปรีดา ลิ้มถวิล. 2537
3136 005.369 ก684รม 1
เริ่มต้นใช้งาน CorelDRAW 3 = CorelDRAW 3 running start / Lan Gilbert ; เรียบเรียงโดย ไพบูลย์ เอมพันธุ์. 2536
3137 005.369 ก741ร 1
แรกเริ่มเรียนรู้เรื่อง WORD 6 สำหรับวินโดวส์ / แดน กูคิน ; เรียบเรียงโดย มโน มงคลธนานนนท์ และมงคล มงคลธนานนท์. 2538
3138 005.369 ก764ร 1
รวมโปรแกรมดี Freeware / เกริกวุฒิ สุหิรัญ. 2549
3139 005.369 ก768ก 1
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์ / เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา. 2538
3140 005.369 ก768ก 2539 1
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์ / เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา. 2539
3141 005.369 ก768ย 1
ย่อขนาดบีบอัดข้อมูลด้วย WinZip WinRAR Wintzip และ WinArj / เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล ; กรภัทร์ สุทธิตรา, บรรณาธิการ. 2543
3142 005.369 ก773ก 2547 1
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลการวิจัยตลาด / บรรยายโดย เกศสิรี ปั้นธุระ. 2547
3143 005.369 ก789ก 1
การประยุกต์โลตัส 1-2-3 กับงานธุรกิจ / เกษมชาติ ทองชา. 2539
3144 005.369 ก852ก 1
การออกแบบแอพพลิเคชั่น Add-on บน AutoCAD : ภาค VisualLISP / เกียรติขจร ไชยแสงสุขกุล. 2544
3145 005.369 ก853ข 1
เขียนโปรแกรมเชิงปฏิบัติการ ฟอกซ์โปรสำหรับวินโดวส์ / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล. 2540
3146 005.369 ก853ว 1
Windows 98 : Internet & internet explorer / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล และบุญวัฒน์ มัฎฐาพันธ์. 2543
3147 005.369 ก853ห 1
หยิบง่าย ใช้คล่อง เดี๋ยวก็เก่ง ! มือใหม่หัดใช้โปรแกรม Excel 2007 / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล. 2550
3148 005.369 ก863ว 1
วิชชวล ฟอกซ์โปร 5.0 ฟอร์ วินโดวส์ / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล. 2541
3149 005.369 ก944ม 1
ไมโครซอฟต์วินโดวส์ 3.1 Step by Step = Microsoft Window 3.1 Ster by Step / เรียบเรียงโดย โกเมนทร์ พาแพง 2537
3150 005.369 ก944ร 1
รู้จักกับ Windows NT / จิม โกรฟส์ ; เรียบเรียงโดย โชคชัย เตชพรรุ่ง. 2537
3151 005.369 ก952ร 1
เรียนการใช้งาน 1-2-3 4.0 สำหรับวินโดวส์ = PC Learning Labs Teaches 1-2-3 4.0 for Windows / แปลโดย โกวิทย์ สมิงแก้ว 2538
3152 005.369 กร449 1
การใช้งานโปรแกรม Matlab เบื้องต้น / ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ ... [และคนอื่น ๆ]. 2549
3153 005.369 กร449 2551 1
การใช้งานโปรแกรม Matlab เบื้องต้น / ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ ... [และคนอื่น ๆ]. 2551
3154 005.369 ข241ก 1
การใช้งานโปรแกรมออกแบบวงจรรวมดิจิตอล / ขรรค์ชัย ตุลละสกุล. 2546
3155 005.369 ค131ร 1
ระบบปฏิบัติการ Microsoft windows 98 / คณิตา นามประสิทธิ์, เกศรินทร์ สุภาวดีไตรรัตน์, วราภรณ์ ชมภูนุช. 2541
3156 005.369 ค153อ 1
AutoCAD 108 tips & tricks / ครรชิต เจ้าปัญญา. 2545
3157 005.369 ค186 1
คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน / โดย ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์. 2552
3158 005.369 ค262 1
คัมภีร์การใช้ Visual Basic .NET ฉบับสมบูรณ์ = Beginning Visual Basic .NET / โดย Matthew Reynolds ... [et al.] ; เรียบเรียงโดย ชัชวาล ศุภเกษม. 2545
3159 005.369 ค332ม 1
ไมโครซอฟต์เอกเซส 2 สำหรับวินโดว์ = Microsoft Access 2 for Windows step by step / คาตาปิล อิง ; แปลโดย วาสนา ไตรพฤฒิธัญญา และ ปิยะ นิมิตยงสกุล 2538
3160 005.369 ค332มค 1
Microsoft Excel 5 สำหรับวินโดว์ = Microsoft Excel 5 for Windows step by step / คาตาปิล ; เรียบเรียงโดย วาสนา ไตรพฤฒิธัญญา. 2538
3161 005.369 ค695 1
คู่มือการใช้โปรแกรม WORDSTAR : WORDSTAR RELEASE 4 2531
3162 005.369 ค764ค 1
คู่มือเอาตัวรอด : Troubleshooting microsoft outlook / เขียนโดย Julia Kelly ; แปลโดย วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ร.น., วินัย สุมิรัตนะ. 2543
3163 005.369 ค941ถ 1
ถามตอบ Excel = Excel for Windows answers / แมรี แคมป์ เบลล์ ; แปลโดย ทวีชัย ภูรีพิทย์. 2538
3164 005.369 คก695 1
คู่มือการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม HumanPayroll2001 2544
3165 005.369 คพ695 1
คู่มือใช้งาน PageMaker 6.52 / บรรณาธิการ : วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์, ศรีนา พิมพ์ประเสริฐ. 2542
3166 005.369 คม262 1
คัมภีร์ Microsoft Office 2000 / ทีมงานบรรณาธิการเอ. อาร์. 2542
3167 005.369 คม695 1
คู่มือการใช้โปรแกรม Excel 4 / ณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย...[และคนอื่น ๆ] 2536
3168 005.369 คร695 1
คู่มือเรียน PowerPoint 4.0 / โดย บริษัท ออร์เท็ม. 2538
3169 005.369 คว695 1
คู่มือปลาดาวออฟฟิศ = Pladao Office / วิภา เพิ่มทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ]. 2545
3170 005.369 คศ695 1
คู่มือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงการศึกษาตัวแบบมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวางผังเมืองรวม / สำนักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง. 2551
3171 005.369 คอ695 2546 1
คู่มือการใช้งานโปรแกรมปลาดาวออฟฟิศ 2.0 = Pladao Office 2.0 / ทีมงานเวิลด์เท็กซ์วูด. 2546
3172 005.369 ฆ211ม 1
Microsoft SQL server / ฆนัท พุลสวัสดิ์, เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล. 2543
3173 005.369 จ164ส 1
สร้างแผนงาน บริหารโปรเจ็กต์ด้วย Project + Outlook / จริญญา จันทร์ปาน. 2554
3174 005.369 จ199ม 1
Microsoft word 2000 เรียนเล่นเป็นเร็ว = Microsoft word 2000 at a glance / Gerald Joyce and Marianne Moon ; แปลโดย : วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา. 2542
3175 005.369 จ213ม 1
ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ เวอร์ชั่น 3 สำหรับวินโดวส์ = Microsoft PowerPoint for Windows step by step / สตีฟ จอห์นสัน เขียน ; เรียบเรียงโดย อาทิตย์ จิตต์จุฬานนท์, พรเดช หวังวิวัฒน์สิน. 2537
3176 005.369 จ222อ 1
ออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมภายในอย่างง่าย = InteriCAD Lite / จักรพงศ์ ประทุมหวน. 2555
3177 005.369 จ225ม 1
Microsoft Visual Studio.net / จักรพันธุ์ โพธิวรรณา, อัมรินทร์ เพ็ชรกุล. 2545
3178 005.369 จ292ม 1
Microsoft Excel Visual Basic สำหรับแอปพลิเคชั่น = Microsoft Excel Visual for Applications / รีด จาคอบสัน ; แปลโดย ณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย. 2538
3179 005.369 จ337ร 1
รู้ลึก รู้จริง ! Style Borland Delphi : visual guide / จารุวรรณ ระวิภักตร์.
3180 005.369 จ377อ 2547 1
Access programming ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน / จำลอง ครูอุตสาหะ, เพียงเดือน ครูอุตสาหะ ; บรรณาธิการ : กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2546
3181 005.369 จ541ท 1
ทำธุรกิจ--ไม่มีพลาดด้วย Excel ฉบับประยุกต์ใช้งาน / จิราวุธ วารินทร์. 2553
3182 005.369 จ575ค 1
คู่มือ Office 2010 ฉบับ All-in-one / จีราวุธ วารินทร์. 2554
3183 005.369 จ575ด 1
ดูหนัง-ฟังเพลง ร้องคาราโอเกะ ด้วย Winamp และโปรแกรมต่างๆ / จีราวุธ วารินทร์, สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร, กรภัทร์ สุทธิดารา. 2542
3184 005.369 จ575พ 1
PowerPoint 2000 / จีราวุธ วารินทร์. 2542
3185 005.369 จ575พพ 1
PowerPoint 2003 เพื่อการนำเสนอระดับมืออาชีพ / จีราวุธ วารินทร์. 2547
3186 005.369 จ575พว 1
Power Point 2002 : visual guide step by step / โดย จีราวุธ วารินทร์. 2544
3187 005.369 จ628ร 1
เรียนรู้การสร้างงานวิดีโอเทียบชั้นมือโปรผ่านตัวอย่างงานจริง Video workshop / จุฑามาศ จิวะสังข์. 2548
3188 005.369 จ845ค 1
คู่มือสรุปการใช้งาน Microsoft Windows 3.1 Thai edition = Concise guide to Microsoft Windows 3.1 / ของ Kris Jamsa ; เรียบเรียงโดย กิตศิลป์ แตระกูล. 2536
3189 005.369 ฉ166 1
ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ Open source software & freeware / ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 2549
3190 005.369 ฉ232ค 1
คู่มือการใช้ Microsoft Excel 5.0 for Windows (Thai edition) step by step / ฉัตรชัย สุมามาลย์ และวิเชียร ม่วงย้อย. 2538
3191 005.369 ฉ232ว 2537 1
Windows 4-in-1 / ฉัตรชัย กางกั้น, วศิน เพิ่มทรัพย์. 2537
3192 005.369 ฉ232ว 2538 1
Windows 4-in-1 / ฉัตรชัย กางกั้น, วศิน เพิ่มทรัพย์. 2538
3193 005.369 ฉ232อ 1
อินไซด์ Word 6 / ฉัตรชัย กางกั้น 2537
3194 005.369 ฉ232อ 2539 1
อินไซท์ Excel 5 / ฉัตรชัย กางกั้น. 2539
3195 005.369 ฉ251ค 1
คู่มือเรียน visual Basic 6 / ฉัททวุฒิ พืชผล, พิชิต สันติกุลานนท์ ; Project Editor, อนิรุทธิ์ รัชตุวราห์. 2542
3196 005.369 ฉ251ค 2547 1
คู่มือเรียน Visual Basic 6 / ฉันทวุฒิ พีชผล, พิชิต สันติกุลานนท์, พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร ; Project Editor, อนิรุทธิ์ รัชตุวราห์. 2547
3197 005.369 ฉ251ค 2550 1
คู่มือเรียน Visual Basic 6 / ฉันทวุฒิ พีชผล, พิชิต สันติกุลานนท์, พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร ; Project Editor, อนิรุทธิ์ รัชตุวราห์. 2550
3198 005.369 ฉ422ม 1
Microsoft excel 2000 / โดย เฉลิมพล ทัพซ้าย. 2543
3199 005.369 ช141ก 1
มือใหม่หัดใช้โปรแกรมสามัญประจำเครื่อง : ใช้ได้ทั้ง PC และ notebook / ชนะ เทศทอง ; บรรณาธิการ ประภาพร ช่างไม้. 2551
3200 005.369 ช141ร 1
รวมสุดยอดโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง / ผู้แต่ง ชนะ เทศทอง. 2553
3201 005.369 ช259ม 1
Microsoft Office Word 2003 step by step / ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์ ; ฐิติพัชร ชินไชยมงคล, บรรณาธิการ. 2547
3202 005.369 ช358ก 1
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for windows / ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์. 2544
3203 005.369 ช358ม 1
Microsoft visio 2000 เขียนผังงานและแบบแปลนโดยฉับพลัน/ โดยชัชวาล ศุภเกษม. 2544
3204 005.369 ช358มค 2
Microsoft visio 2002 เขียนผังงานและแบบแปลนโดยฉับพลัน / โดย ชัชวาล ศุภเกษม. 2545
3205 005.369 ช358อ 1
AutoCAD2000 ฉบับเข้มข้น / ชัชวาล ศุภเกษม. 2543
3206 005.369 ช358อท 2548 1
AutoCAD 2005 : สำหรับงานเขียนแบบแปลน ภาคสมบูรณ์ / โดย ชัชวาล ศุภเกษม. 2548
3207 005.369 ช358ออ 1
AutoCAD 2002 สำหรับงานเขียนแปลน ภาคสมบูรณ์ / โดย ชัชวาล ศุภเกษม. 2546
3208 005.369 ช432ส 1
สร้างเกม 3 มิติ ด้วย DirectX / ชัยวัฒน์ คำรัตน์. 2542
3209 005.369 ช432สร 1
สร้างเกมขับรถ 3 มิติ / ชัยวัฒน์ คำรัตน์. 2543
3210 005.369 ช432สอ 1
2D Game with DirectX7 / โดย ชัยวัฒน์ คำรัตน์. 2546
3211 005.369 ช436ก 1
การใช้ราชวิถีเวิร์ดพีซี / ชัยวุฒิ จันมา, บัณฑิต ผลประสิทธิ, ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง. 2532
3212 005.369 ช486ค 1
คู่มือการใช้งานระบบเรียกใช้ข้อมูลการชะล้างพังทลายดิน EROSView 1.0 / ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. 2544
3213 005.369 ช513ก 1
เก่งการใช้ฟังก์ชัน Excel ฉบับประยุกต์ใช้งาน / ชาตพล นภาวารี. 2546
3214 005.369 ช513ร 1
เรียนการใช้งานภาคปฏิบัติ Microsoft Access 2002 / ชาตพล นภาวารี. 2545
3215 005.369 ช513รน 1
เรียนการใช้งานภาคปฏิบัติ Microsoft Excel 2002 / เรียบเรียงโดย ชาตพล นภาวารี. 2545
3216 005.369 ช513ส 1
สร้างแบบทดสอบบนเว็บไซต์ สไตล์ Hot Potatoes / ชาตพล นภาวารี. 2546
3217 005.369 ช515อ 1
Adobe Golive โปรแกรมสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ / ชาตพล นภาวารี. 2544
3218 005.369 ช686ก 1
การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติในงานวิจัย / ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์. 2551
3219 005.369 ช687ป 1
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS / โดย ชูศักดิ์ พงษ์วิชัย. 2528
3220 005.369 ช826ส 1
สอนเขียน Visual basic 6.0 ให้เป็น Project 2554
3221 005.369 ซ116ร 1
เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Excel 4 สำหรับวินโดวส์ = Getting started with Microsoft Excel 4 for Windows / ของ Ralph Saucie ; เรียบเรียงโดย ชัยยงค์ อรรถชิตวาทิน...[และคนอื่น ๆ]. 2536
3222 005.369 ซ199ฟ 1
โฟโตชอร์ฟ 3 ฉบับรวมเทคนิค = Photoshop 3 / เดวิด ซัวร์. 2539
3223 005.369 ซ322ร 1
เรียนรู้และเข้าใจการใช้งาน Microsoft Access = Understanding Microsoft Access / อลัน ซิมป์สัน ; เรียบเรียงโดย ประวิทย์ โคมทองชูสกุล. 2537
3224 005.369 ซ342อ 1
ออกแบบสิ่งพิมพ์อย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Publisher 97 ไทย = Microsoft Publisher 97 by design / โดย Luisa Simone ; เรียบเรียงโดย โชคชัย เตชพรรุ่ง. 2541
3225 005.369 ซ761ค 1
คู่มือการใช้งาน Microsoft power point สำหรับวินโดวส์ 95 / ของ สตีเฟ่น ดับบลิว แซ็กแมน ; เรียบเรียงโดย ศุภเลิศ เกศการุณกุล และ สุวิมล จณะวัตร. 2539
3226 005.369 ฐ341ค 2
คู่มือการใช้งาน AutoCAD release 12 / ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์. 2537
3227 005.369 ฐ341ป 1
โปรแกรมสำหรับการวางแผนงาน TIME LINE / ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์. 2535
3228 005.369 ณ217ค 1
คู่มือการใช้โปรแกรม Excel 5 / ณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย. 2538
3229 005.369 ณ217ร 2
เรียนรู้ Access 2.0 ด้วยตนเอง / เรียบเรียงโดย ณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย. 2537
3230 005.369 ณ361ส 1
สารพัดเคล็ดลับป้องกันภัยออนไลน์ / ณัฐวุฒิ ปิยบุปผชาติ. 2549
3231 005.369 ณ429ร 2
เรียนรู้เทคนิคการใช้ Microsoft Office Excel 2003 ฉบับสมบูรณ์ / โดย ณาตยา ฉาบนาค. 2547
3232 005.369 ณ429รน 1
เรียนรู้การใช้งาน Microsoft excel 2007 เบื้องต้น / ณาตยา ฉาบนาค. 2551
3233 005.369 ณ429รย 1
เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Outlook 2003 ฉบับสมบูรณ์ / โดย ณาตยา ฉาบนาค. 2548
3234 005.369 ด151ค 1
คู่มือการใช้คำสั่งและฟังก์ชัน FoxPro / ดวง บงกชเกตุสกุล. 2535
3235 005.369 ด151ค 2537 1
คู่มือการใช้คำสั่งและฟังก์ชัน FoxPro / ดวง บงกชเกตุสกุล. 2537
3236 005.369 ด151ร 1
ระบบพัฒนาฐานข้อมูล FoxPro / ดวง บงกชเกตุสกุล. 2535
3237 005.369 ด211ค 1
คู่มือ Word 2007 ฉบับสมบูรณ์ (2009 - 2010) / ดวงพร เกี๋ยงคำ. 2551
3238 005.369 ด211คซ 1
คู่มือ Excel 2010 ฉบับสมบูรณ์ / ดวงพร เกี๋ยงคำ. 2554
3239 005.369 ด211คม 1
คู่มือ PowerPoint 2010 ฉบับสมบูรณ์ / ดวงพร เกี๋ยงคำ. 2553
3240 005.369 ด211คว 1
คู่มือ Word 2010 ฉบับสมบูรณ์ / ดวงพร เกี๋ยงคำ. 2554
3241 005.369 ด211คอ 1
คู่มือ Excel 2007 ฉบับสมบูรณ์ / ดวงพร เกี๋ยงคำ. 2551
3242 005.369 ด211ร 1
รวมสูตรสำเร็จ & ฟังก์ชั่น excel ฉบับใช้งานจริง / ดวงพร เกี๋ยงคำ. 2551
3243 005.369 ด493ก 1
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows & MATHCAD / ดำรงค์ ทิพย์โยธา. 2542
3244 005.369 ด493กร 1
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for windows version 10 / ดำรงค์ ทิพย์โยธา. 2545
3245 005.369 ด493กว 1
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for windows version 12 / ดำรงค์ ทิพย์โยธา. 2547
3246 005.369 ด493กว 2551 1
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for windows version 12 / ดำรงค์ ทิพย์โยธา. 2551
3247 005.369 ด493ค 1
คู่มือ MATHCAD : ประยุกต์กับการคำนวณคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา / ดำรงค์ ทิพย์โยธา. 2541
3248 005.369 ด659ม 1
Microsoft word 2000และMicrosoft frontpage 2000 / (ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล) 2542
3249 005.369 ด659มอ 1
Microsoft exel 2000 และMicrosoft powerPoint 2000 / (ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล). 2542
3250 005.369 ด764อ 1
Advanced excel ฉบับเขียนโปรแกรมด้วย macro & VBA / ดุสิต กอปรรักชาติ. 2554
3251 005.369 ด841ว 1
Wordpress กระแทกใจ บล็อกเกอร์วัยจ๊าบ / ผู้เขียน เดชา ไชยเมือง. 2550
3252 005.369 ด931ซ 1
CU Writer : ศึกษาด้วยตนเอง / โดย เดือน สินธุพันธ์ประทุม และสำนวน หิรัญวงษ์. 2535
3253 005.369 ด931ซ 2539 1
CU writer ศึกษาด้วยตนเองเวอร์ชั่น 1.52 และ 1.6 / โดย เดือน สินธุพันธ์ประทุม, สำนวน หิรัญวงษ์. 2539
3254 005.369 ท339ค 2536 1
คู่มือการใช้โปรแกรม Aldus PageMaker 4.0 / ทักษิณา สวนานนท์. 2536
3255 005.369 ท339ค 2537 1
คู่มือการใช้โปรแกรม PageMaker / ทักษิณา สวนานนท์. 2537
3256 005.369 ท339ว 1
เวิร์ดสตาร์ = WordStar / ทักษิณา สวนานนท์. 2534
3257 005.369 ท468ค 1
คู่มือการสร้างและพรีเซ็นงานด้วย PowerPoint 2002 / ทิพย์วรรณ อมรชัยทรัพย์. 2545
3258 005.369 ท589ซ 1
เซตอัพระบบ Exchange Server 2003 step by step / โดย Tech Admin ; บรรณาธิการ : เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล. 2547
3259 005.369 ท839อ 1
แอควานช์โอโตแคดรีลีส 12 = Advanced auto cad release 12 / โรเบิร์ต, เอ็ม โทมาส ; แปลโดย ประพัฒน์ ทุทโยภาศ. 2538
3260 005.369 ท948 2536 1
ThaiForm version 4 2536
3261 005.369 ธ132ท 1
เทคนิคการใช้โปรแกรม Swish & Golive 2 in 1 / โดย ธนกฤช สหศักดิ์กุล. 2544
3262 005.369 ธ133ว 1
WinZip8 : โปรแกรมบีบอัดข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับปี 2000 / ธนกาญจน์ จุ้ยเจริญ ; บรรณาธิการ : ชูเกียรติ นาคพิทักษ์กุล. 2543
3263 005.369 ธ152ก 1
การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลด้วย visual basic 6.0 / ธนพล ฉันจรัสวิชัย. 2543
3264 005.369 ธ152ป 1
ปฏิบัติการ Visual Basic สำหรับ common windows / ธนพล ฉันจรัสวิชัย. 2546
3265 005.369 ธ152ปฏ 1
ปฏิบัติการ Access 2010 ฉบับ workshop / ธนพล ฉันจรัสวิชัย. 2554
3266 005.369 ธ152ส 1
สร้างรายงานอย่างมืออาชีพ = Crystal reports 8.5 / ธนพล ฉันจรัสวิชัย 2545
3267 005.369 ธ394อ 2538 1
SPSS/PC+ SPSS for windows : หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัย / ธวัชชัย งามสันติวงศ์. 2538
3268 005.369 ธ394อ 2540 1
SPSS/PC+SPSS for windows : หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัย / ธวัชชัย งามสันติวงศ์. 2540
3269 005.369 ธ394อ 2542 1
SPSS for Windows : หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัย / ธวัชชัย งามสันติวงศ์. 2542
3270 005.369 ธ394อ 2543 1
SPSS for windows : หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัย / ธวัชชัย งามสันติวงศ์. 2543
3271 005.369 ธ439ค 1
ครบทุกเรื่อง Microsoft office 2010 ฉบับสมบูรณ์ / โดย ธัชชัย จำลอง. 2554
3272 005.369 ธ439จ 1
70 เทคนิคกับ PowerPoint / ธัชชัย จำลอง. 2550
3273 005.369 ธ439ป 1
80 Tips เคล็ด (ไม่) ลับกับ Access / ธัชชัย จำลอง. 2548
3274 005.369 ธ439ม 1
มือใหม่ Access 2003 ใช้งานอย่างมือโปรฯ / ธัชชัย จำลอง. 2549
3275 005.369 ธ468จ 1
จับประเด็นร้อนๆ Microsoft PowerPoint 2002 ฉบับสมบูรณ์ / โดย ธัญญารัตน์ พุดราชวงศ์. 2545
3276 005.369 ธ469ร 1
SPSS 17 / ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์. 2555
3277 005.369 ธ516ก 2548 1
การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น / ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2548
3278 005.369 ธ516ก 2551 1
การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น / ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2551
3279 005.369 ธ516ก 2553 1
การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น / ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2553
3280 005.369 ธ516กร 2555 1
การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS / ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2555
3281 005.369 ธ516จ 1
เจาะลึก ล้วงตับ Windows me แบบถึงกึ๋น / ธานินทร์ เอื้อรักสกุล, เกศมณี เที่ยงธรรม. 2544
3282 005.369 ธ525ค 1
คู่มือการใช้ Microsoft Access 2002 ฉบับเพื่อใช้งานจริง / ธาริน สิทธิธรรมชารี. 2545
3283 005.369 ธ525ค 2542 1
คู่มือการเขียนโปรแกรม Microsoft visual basic version 6.0 / ธาริน สิทธิธรรมชารี. 2542
3284 005.369 ธ525ค 2548 1
คู่มือการเขียนโปรแกรม Microsoft visual basic version 6.0 / ธาริน สิทธิธรรมชารี และ สุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์. 2548
3285 005.369 ธ525ส 2548 1
สร้างโปรแกรมบน Windows ด้วย Visual Basic version 6.0 / ธาริน สิทธิธรรมชารี ; ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, บรรณาธิการ. 2548
3286 005.369 ธ525ส 2553 1
สร้างโปรแกรมบนวินโดวส์ด้วย Visual Basic version 6.0 / ธาริน สิทธิธรรมชารี ; ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, บรรณาธิการ. 2553
3287 005.369 ธ525ส 2554 1
สร้างโปรแกรมบนวินโดวส์ด้วย Visual Basic version 6.0 ฉบับสมบูรณ์ / ธาริน สิทธิธรรมชารี, เขียน ; ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, บรรณาธิการ. 2554
3288 005.369 ธ526ม 2540 1
Microsoft visual basic version 5.0 / ธาริน สิทธิธรรมชารี และ ธนิญชัย จำนงค์ภักดี. 2540
3289 005.369 ธ654ล 1
ล้วงลึก! Microsoft office 2003 ลึกทุกโปรแกรมตั้งแต่ Word, Excel, PowerPoint และ Access / ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์, โสภาพร สุขภิรมย์ ; บรรณาธิการโดย เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล. 2550
3290 005.369 ธ677ง 1
ง่ายใช่เลย Microsoft Office 2007 ง่ายเพียงนิ้วกระดิกเมาส์ / ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์. 2552
3291 005.369 ธ677ป 1
โปรแกรมเมอร์มือใหม่ หัดเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 enterprise edition / ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์, ประยุทธ อินแบน. 2549
3292 005.369 ธ677ร 1
ร้อยแปด พันเก้า โปรแกรมสามัญประจำเครื่อง / ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์. 2550
3293 005.369 น197พ 1
พื้นฐาน+ประยุกต์ใช้ Excel+Access ในงานบัญชีและงานตรวจสอบบัญชี / นภาพร เลี่ยนเครือ. 2554
3294 005.369 น284บ 1
บริหารและวิเคราะห์โครงการด้วย Microsoft Project 2010 / นลิน จันทร, อัมรินทร์ เพ็ชรกุล. 2554
3295 005.369 น395ค 1
ครบเครื่องเรื่องงานออฟฟิตด้วย 3 โปรแกรมดัง = Top microsoft office 2010 Exxel-PowerPoint-Access / ผู้แต่ง นัตติมา กวนพา ; วัฒนา ส่งสิงห์, บรรณาธิการ. 2553
3296 005.369 น418ค 1
คู่มือ Access 2010 ฉบับสมบูรณ์ / นันทนี แขวงโสภา. 2554
3297 005.369 น418ค 2553 1
คู่มือ Access 2007 ฉบับสมบูรณ์ (2009-2010) / นันทนี แขวงโสภา. 2553
3298 005.369 น418อ 1
อินไซท์ Access 2000 visual guide & step by step / นันทนี แขวงโสภา, วศิน เพิ่มทรัพย์. 2544
3299 005.369 น418อซ 1
อินไซท์ Visual Basic และ VB.Net ฉบับ Database / นันทนี แขวงโสภา. 2545
3300 005.369 น418อด 1
Advanced Excel ฉบับสูตร ฟังก์ชั่น และการประยุกต์ใช้งานจริง / นันทนี แขวงโสภา. 2549
 

Create Date : 28 มกราคม 2556    
Last Update : 28 มกราคม 2556 14:22:29 น.
Counter : 5320 Pageviews.  

รายชื่อหนังสือวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ความรู้ และระบบ 2701-3000

2701 005.136 ธ647ร 1
ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี / โดย ธีรวัฒน์ ประกอบผล. 2543
2702 005.136 ธ647ร 2551 1
ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี / โดย ธีรวัฒน์ ประกอบผล. 2551
2703 005.136 น366ท 1
เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้ = Peter Norton's Assembly language book for the IBM PC / Peter Norton, John Socha ; เรียบเรียงโดย หัสรังษี ศิริวิมลวรรณ ... [และคนอื่น ๆ]. 2532
2704 005.136 น366ท 2536 1
เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้ = Peter Norton's Assembly language book for the IBM PC / ของ Peter Norton, John Socha ; เรียบเรียงโดย หัสรังษี ศิริวิมลวรรณ ... [และคนอื่น ๆ]. 2536
2705 005.136 ส128ป 1
โปรแกรมย่อยภาษาแอสเซมบลีสำหรับ MS-DOS = Assembly language subroutines for MS-DOS / ของ Leo J. Scanlon ; เรียบเรียงโดย วิริ พงษ์แจ้ง. 2536
2706 005.136 ส768อ 1
แอสเซมบลีในพีซีคอมพิวเตอร์ / สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย. 2542
2707 005.136 ส789ก 1
การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 8051 / สุนทร วิทูสุรพจน์. 2537
2708 005.14 Fe342S 1997 1
Software metrics : a rigorous and practical approach / Norman E. Fenton and Shari Lawrence Pfleeger. 1997
2709 005.14 Ka16L 1
Lessons learned in software testing : a context-driven approach / Cem Kaner, James Bach, Bret Pettichord. 2002
2710 005.14 บ896ค 1
คัมภีร์การตรวจสอบโปรแกรมอย่างมีระบบ / โดย Rex Black ; แปลและเรียบเรียงโดย สรพงศ์ วิภากรวิทย์ ... [และคนอื่นๆ]. 2544
2711 005.16 Ra172S 1
Software maintenance : effective practices for geographically distributed environments / Gopalaswamy Ramesh, Ramesh Bhattiprolu. 2006
2712 005.16 จ171ป 1
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาปี ค.ศ. 2000 ของกรมไปรณีย์โทรเลข / จรุงชัย วรสิทธิ์. 2543
2713 005.2 Fo755D 1
Designing and building parallel programs : concepts and tools for parallel software engineering / Ian Foster. 1995
2714 005.2 Mc129J 1
JavaScript sourcebook : create interactive JavaScript programs for the world Wide Web / Goedon McComb. 1996
2715 005.2 Me528P 1
PHP essentials / Julie C. Meloni. 2000
2716 005.2 We367I 1
Instant JavaScript / Martin Webb. 2001
2717 005.2 Wi748P 1
Practical parallel programming / Gregory V. Wilson. 2002
2718 005.2 ท193ส 1
ใส่ลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วย Java Script / โดย ทวีชัย หงษ์สุมาลย์, สงวนชัย สุวรรณชีวะศิริ ; บรรณาธิการ, กฤษณะ สถิตย์. 2544
2719 005.2 ส628ค 1
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางสมองและลักษณะนิสัยกับสมรรถภาพในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / สาคร ยาระวัง. 2545
2720 005.2 ส866ร 1
เรียนคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมกับ APPLE II = Study computer & programming with APPLE II (for beginner) / สุริยัน ศรีสวัสดิ์กุล. 2527
2721 005.2/752 1
Heterogeneous computing with OpenCL [electronic resource] / Benedict Gaster ... [et al.]. 2012
2722 005.2/768 2
How to cheat at administering Office communications server 2007 [electronic resource] / Anthony Piltzecker, technical editor [and lead author], Rand Morimoto ; [contributing authors], Ron Barrett ... [et al.]. 2007
2723 005.243 Mi626 1
Microsoft, quick BASIC : compiler for IBM personal computers and compalibles. 1985
2724 005.26 1
Real time UML workshop for embedded systems [electronic resource] / by Bruce Powell Douglass. 2007
2725 005.26 Ha175M 1
Microprocessors and interfacing : programming and hardware / Douglas V. Hall. 1992
2726 005.26 Ha236 1
The Handbook of microcomputer applications in communication disorders / Arthur H. Schwartz, editor. 1984
2727 005.26 Le487T 1
Turbo Pascal : programming and problem solving / Sanford Leestma, Larry Nyhoff. 1990
2728 005.26 Mu984V 1
Visual C++.NET : the complete reference / William H. Murray III and Chris H. Pappas. 2002
2729 005.26 Po846S 1
Stretching Turbo C / Kent Porter. 1989
2730 005.26 Tu931 2
Turbo C : reference guide 1987
2731 005.26 Wa146M 1
Microcomputer architecture and programming / John F. Wakerly. 1981
2732 005.26 ท151อ 1
iPhon 3G hot tools cool app รวมสุดยอดแอปพลิเคชั่นเด็ด / ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล. 2552
2733 005.26 ป317ร 2526 1
เรียน Applesoft basic ด้วยตนเอง / ประพัฒน์ อุทโยภาศ. 2526
2734 005.26 ป317ร 2527 1
เรียน Applesoft basic ด้วยตนเอง / ประพัฒน์ อุทโยภาศ. 2527
2735 005.26 ม965ก 1
การสร้างโปรแกรมเพื่อจัดตารางสอนด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ / ไมตรี สุภา. 2533
2736 005.26/8 1
How to cheat at Windows System Administration using command line scripts [electronic resource] / Pawan K. Bhardwaj, Kimon Andreou, technical editor ; Brian Barber, Dave Kleiman, Mahesh Satyanarayana. 2006
2737 005.262 Br811P 1
Programming in visual basic, Version 4.0 / Julia Case Bradley, Anita C. Millspaugh. 1996
2738 005.262 Br811Q 1
Quick BASIC : using independent subprograms / Julia Case Bradley, Kelly Black. 1992
2739 005.262 Ch543I 2012 1
Introduction to programming with Fortran : with coverage of Fortran 90, 95, 2003, 2008 and 77 / Ian Chivers, Jane Sleigholme. 2012
2740 005.262 De325T 1
Turbo C++ step by step : by W. Deiss. 1992
2741 005.262 Do695C 1
Converting C to Turbo C++ / Len Dorfman. 1992
2742 005.262 Gr873P 1
Programming in PASCAL / Peter Grogono. 1980
2743 005.262 He545A 1
Apple Pascal games / Douglas Hergert and Joseph T. Kalash. 1981
2744 005.262 Ho762A 1
Advanced BASIC / Steven Holzner with Peter Norton Computing. 1991
2745 005.262 In61 2006 1
An introduction to programming using Visual Basic 2005 / David I. Schneider.
2746 005.262 Ka14O 1
Object-Oriented programming in java / Martin Kalin. 2001
2747 005.262 M626 3
Microsoft Pascal : reference manual. 1985
2748 005.262 Mi626 2
Microsoft COBOL : reference manual. 1985
2749 005.262 Pe463C 1
C++ by example / Greg Perry. 1992
2750 005.262 Pl723 1
PLDesigner : student version / Minc Inc. 1990
2751 005.262 Po772S 1
Structured Fortran 77 Programming / Seymour V. Pollack. 1982
2752 005.262 Sa255T 1
Turbo Pascal / Walter J. Sauitch. 1993
2753 005.262 Sc334T 1
Teach yourself C++ / Herbert Schildt. 1992
2754 005.262 Sk628C 1
The C++ primer : a gentle introduction to C++ / M.T. Skinner. 1992
2755 005.262 St845A 1
Advanced graphics programming in C and C++ / Roger T. Stevens and Christopher D. Watkins. 1991
2756 005.262 Tu931 2
Turbo C++ : library reference 1990
2757 005.262 Wa145 1
The Waite Group's Microsoft Quick BASIC bible / Mitchell Waite...[et al] 1990
2758 005.262 บ564ก 1
การโปรแกรมแบบโอโอพีด้วยเทอร์โบปาสคาล / บุญเลิศ เอี่ยมทัศนา. 2535
2759 005.262 ม152ก 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทอร์โบปาสคาล / มนตรี พจนารถลาวัณย์. 2536
2760 005.262 ม443ก 1
ก้าวสู่ game developer มือโปรกับ Direct X / ผู้เขียน มานพ พรเพียรวิชานนท์ ; บรรณาธิการ พิษณุ กาญจนรุจิวุฒิ. 2544
2761 005.262 ย355ค 1
คู่มือการเขียนโปรแกรมด้วย Visual C++6.0 ฉบับโปรแกรมเมอร์ / ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล ; บรรณาธิการ: สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2544
2762 005.262 ย355คม 1
คู่มือการเขียนโปรแกรมวินโดว์ขั้นสูงด้วย Visual C++ .NET Episode One / ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล. 2546
2763 005.262 ว582ค 1
คู่มือโปรแกรมภาษาซีสำหรับผู้เริ่มต้น / วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์. 2536
2764 005.262 ว849ป 1
ปอกส้มเข้าปาก : คู่มือเรียนภาษา C ด้วยตนเอง / วีระศักดิ์ กาญจนรจิต. 2533
2765 005.262 ส826ก 1
99 โปรแกรม MBASIC / สุพจน์ สุวรรณวัฒนะ. 2530
2766 005.262 อ672อ 1
Advanced DirectX / อาษา ตั้งจิตสมคิด. 2545
2767 005.262 อ778ป 1
โปรแกรมภาษาเบสิก / อุกฤษฎ์ โคแก้ว และพีระพล ศิริวงศ์. 2532
2768 005.265 Ac188 1
Actor user's manual. 1990
2769 005.265 Au568A 1
Apple roots : assembly language programming for the Apple IIe & IIc / Mark Andrews. 1986
2770 005.265 Co658L 1
Learn to compute! : a hands-on introduction to the Apple / Edward J. Coburn. 1988
2771 005.265 Da139P 1988 1
Pascal plus data structures, algorithms, and advanced programming / Nell Dale, Susan C. Lilly. 1988
2772 005.265 Do695T 1
Turbo Pascal memory management techniques / Len Dorfman, Marc J. Neuberger. 1993
2773 005.265 Ed26P 2001 1
Programming and customizing the basic stamp computer / Scott Edwards. 2001
2774 005.265 Fa233I 1
I speak HyperCard / Lesley S.J. Farmer and Jean Hewlett. 1992
2775 005.265 Fe297T 1
Turbo Pascal 7 Handbook / Werner Feibel. 1993
2776 005.265 Go624A 1
Advanced BASIC and beyond for the IBM PC / by Larry Joel Goldstein. 1984
2777 005.265 Go659C 1
C for dummies / Dan Gookin. 1994
2778 005.265 Gr733C 1
C! programming principles and practices / M. Tim Grady. 1988
2779 005.265 Gr733T 1
Turbo C! programming principles and practices / M. Tim Grady. 1989
2780 005.265 Ir72C 1
COBOL for the IBM Personal Computer / Kip R. Irvine. 1988
2781 005.265 Ki59A 1
Active directory programming / Gil Kirkpatrick. 2000
2782 005.265 Le676M 1
Macintosh Hands-On Pascal / Ted G. Lewis, Abbas Birjandi. 1986
2783 005.265 Na163A 1
Applied numerical methods in C / Shoichiro Nakamura. 1993
2784 005.265 Os82T 1
Teach yourself Borland Delphi 2 in 21 days / Dan Osier, Steve Grofman, Steve Batson. 1996
2785 005.265 Pa116D 1
Delphi developer's guide / Xavier Pacheco, Steve Teixeira. 1995
2786 005.265 Pr946P 1
Programming the IBM personal computer : business basic / Wilson T. Price. 1984
2787 005.265 Pr964 1
Programming Windows 95 unleashed 1995
2788 005.265 Ro813A 1
Apple machine language / Robert D. Rosen. 1983
2789 005.265 Sc358Q 1
QBasic Programming / David I. Schneider with The Peter Norton Computing Group. 1991
2790 005.265 Sh528U 1
Using Visual C++ / Namir Clement Shammas. 1994
2791 005.265 Th511C 1991 1
Computer organization and assembly language programming for IBM PCs and compatibles / Michael Thorne. 1991
2792 005.265 To685Q 1
QBasic for beginners : learning to program using the language includes with every DOS 5.0 system / Manfred Tornsdorf and Helmut Tornsdorf. 1992
2793 005.265 Tu931 1
Turbo C : reference guide. 1988
2794 005.265 Us85 1
Using visual basic 6 / Bob Reselman...[et al.] 1998
2795 005.265 Wi738S 1
Software solutions for the IBM/PC : a practical guide to dBASE II, Lotus 1-2-3, Visicalc, WordStar, and more / Thomas H. Willmott. 1983
2796 005.265 Yu94A 1
Assembly language programming and organization of the IBM PC / Ytha Yu, Charles Marut. 1992
2797 005.265 ค746ก 1
การเขียนโปรแกรมบนวินโดวส์ด้วย Microsoft Visual Basic ภาคปฏิบัติ = The Microsoft Visual Basic for windows workshop / ของ John Clark Craig ; เรียบเรียงโดย วรวิทย์ ตันติโภคิน, นภดล ชาญธีระเดช . 2537
2798 005.265 จ514ร 1
เรียนลัด Visual Basic / จิระ จริงจิตร. 2538
2799 005.265 ศ684พ 1
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย VB2005&VC # 2005 ฉบับมืออาชีพ / ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2550
2800 005.265 อ252ร 1
เริ่มต้นเขียนโปรแกรมติดต่อและควบคุมฮาร์ดแวร์ด้วย Visual Basic / โดย อภิชาติ ภู่พลับ ; บรรณาธิการ : สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2546
2801 005.268 Ad244 1998 1
Advanced microsoft visual basic 6.0 / The Mandelbrot Set (International) Limited. 1998
2802 005.268 Bf111M 1
Mobile computing principles : designing and developing mobile applications with UML and XML / Reza B'Far ; foreword by Roy T. Fielding. 2005
2803 005.268 De325V 1
Visual basic 6, how to program / H. M. Deitel, P. J. Deitel, T. R. Nieto. 1999
2804 005.268 De325Vi 1
Visual basic 2008 : how to program / P. J. Deitel, H. M. Deitel. 2009
2805 005.268 De459 1
Desktop applications for microsoft visual basic 6.0 MCSD training kit / Microsoft Corporation. 1999
2806 005.268 Ha286D 1
Developing Linux applications with GTK+ and GDK / Eric Harlow. 1999
2807 005.268 Li769D 1
Delphi in a nutshell : a desktop quick reference / Ray Lischner. 2000
2808 005.268 Mc154M 1
MCSD : visual basic 6 desktop applications study guide / Michael McKelvy. 1999
2809 005.268 Mi626 1
Microsoft visual basic 6.0 programmer's guide / Microsoft Corporation. 1999
2810 005.268 Sc358I 1997 1
An introduction to programming using Visual Basic 4.0 / David I. Schneider. 1997
2811 005.268 Sc358I 1999 1
An introduction to programming using visual basic 6.0 / David I. Schneider. 1999
2812 005.268 St835R 1998 1
Ready-to-run visual basic algorithms / Rod Stephens. 1998
2813 005.268 ช432อ 2553 1
Advanced visual basic 6.0 ควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ / ชัยวัฒน์ ทวีจันทร์, เขียน ; ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, บรรณาธิการ. 2553
2814 005.268 พ526ก 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Visual Basic version 6.0 / พัฒนพงศ์ พันธยะติวงศ์. 2545
2815 005.269 Gu979T 1995 1
Teach yourself Visual Basic 4 in 21 days / Nathan Gurewich and Ori Gurewich. 1995
2816 005.269 ภ464จ 1
เจาะลึกเทคนิคการใช้งานวิน 98 / ภารดี พัฒนศิริ. 2540
2817 005.27 ศ541ร 1
เรียนรู้ JSP ฉบับพร้อมใช้งาน / ศิวณัฎฐ์ มาศสุรางค์. 2545
2818 005.273 Ka15E 1
Embedded systems : architecture, programming and design / Raj Kamal. 2003
2819 005.275 La349P 1
Parallel computing on heterogeneous networks / Alexey Lastovetsky. 2003
2820 005.275 Ma191C 1
Concurrency : state models & Java programs / Jeff Magee & Jeff Kramer. 2006
2821 005.275 Pa116I 1
An introduction to parallel programming / Peter S. Pacheco. 2011
2822 005.2752 ว288จ 1
Java GUI using NetBeans / วรเศรษฐ สุวรรณิก. 2551
2823 005.2752 ว288อ 1
ออกรายงานด้วย iReport / วรเศรษฐ สุวรรณิก. 2552
2824 005.276 Ba192N 1
.NET Web services : architecture and implementation / Keith Ballinger. 2003
2825 005.276 Ch487A 1
Active server pages 3.0 from scratch / Nicholas Chase. 2000
2826 005.276 De324I 2002 1
Internet & world wide web : how to program / H. M. Deitel, P. J. Deitel, T. R. Nieto. 2002
2827 005.276 De325I 1
Internet and world wide web : how to program / H. M. Deitel, P. J. Deitel, T. R. Nieto. 2000
2828 005.276 De325I 2002 1
Internet and World Wide Web : how to program / H. M. Deitel, P. J. Deitel, T. R. Nieto. 2002
2829 005.276 Ga162P 1996 1
PowerBuilder 5 unleashed / Simon Gallagher & simon Herbert. 1996
2830 005.276 Me584N 1
Networked appications : a guide to the new computing infractructure / David G. Messerschmitt. 1999
2831 005.276 Pr964 1
Programming android / Zigurd Mednieks ... [et al.]. 2011
2832 005.276 Wa237A 1
ASP.NET unleashed / Stephen Walther. 2004
2833 005.276 Wh624W 2002 1
Web production for writers and journalists / Jason Whittaker. 2002
2834 005.276 ก253อ 1
ASP.net & SQL Server by C# เรียนรู้สุดยอดเทคโนโลยีล่าสุดในการพัฒนา Web ขั้นสูง / กรีวุธ อัศวคุปตานนท์. 2555
2835 005.276 ก359ส 1
สร้างเวบเพจเหนือคำบรรยายกับ ASP / กอบเกียรติ สระอุบล 2544
2836 005.276 ก359สร 1
สร้างเวบเพจด้วย PHP ฉบับประยุกต์ / กอบเกียรติ สระอุบล. 254?
2837 005.276 ก672ค 2548 1
คัมภีร์ PHP / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2548
2838 005.276 ก672ค 2552 1
คัมภีร์ PHP / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2552
2839 005.276 ก672ท 1
เทคนิคสู่ยอดฝีมือ ASP / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, จำลอง ครูอุตสาหะ. 2544
2840 005.276 ก672อ 2544 1
ASP ฉบับโปรแกรมเมอร์ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, จำลอง ครูอุตสาหะ. 2544
2841 005.276 ก672อส 1
ASP ฉบับฐานข้อมูล / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, ไชยรัตน์ ปานปั้น. 2543
2842 005.276 ก677พ 1
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น PHP 4 by example / กิติศักดิ์ เจริญโภคานนท์. 2544
2843 005.276 จ377อ 1
ASP.net ฉบับโปรแกรมเมอร์ / ผู้เขียน : จำลอง ครูอุตสาหะ ; บรรณาธิการ : กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2545
2844 005.276 จ747พ 1
PHP & my SQL for web programming / เจริญศักดิ์ รัตนวราห, ฐิสันต์ ทิพย์ศุภธนนท์. 2552
2845 005.276 ฐ351ค 1
โคตรเซียน PHP = Kotara saint PHP / ฐิติมา มโนหมั่นศรัทธา, สมชาย พงษ์เกษม, จิตเกษม พัฒนาศิริ. 2548
2846 005.276 ณ342พ 1
PHP+MySQL= PHP-Nuke สร้างเว็บได้โดยไม่ต้องเขียนสคริปต์เอง / ณัฐภัชร ณ เขาวงกต ; วิทยา ต่อศรีเจริญ, บรรณาธิการ. 2546
2847 005.276 ท193อ 1
อินไซท์ ASP และ ASP.NET ฉบับสมบูรณ์ / ทวีชัย หงษ์สุมาลย์, สงวนชัย สุวรรณชีวะศิริ. 2545
2848 005.276 ท193อน 1
อินไซท์ ASP .NET ฉบับสมบูรณ์ / ผู้เขียน : ทวีชัย หงษ์สุมาลย์, สงวนชัย สุวรรณชีวะศิริ. 2546
2849 005.276 ท238พ 1
PHP สำหรับงาน E-Commerce / ทศพล ธนะทิพานนท์, วรเศรษฐ สุวรรณิก. 2552
2850 005.276 ธ152ก 1
การพัฒนา ASP ด้วยฐานข้อมูล Access 97/2000 / ธนพล ฉันจรัสวิชัย. 2544
2851 005.276 ธ469ร 1
เรียนลัดสร้างเว็บแอพพลิเคชันด้วย PHP & MySQL ฉบับ Workshop / ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์. 2554
2852 005.276 น241พ 1
PHP เปลี่ยนวิถีสู่การสร้างโฮมเพจอย่างมือโปร ขั้นที่ 2 / นราวุธ พลับประสิทธิ์ ; วิทยา ต่อศรีเจริญ, บรรณาธิการ. 2546
2853 005.276 บ189พ 1
พัฒนา Web applications ด้วย Oracle developer suite 10g / บรรศักดิ์ เกิดชัยฤทธิ์. 2550
2854 005.276 บ253ก 1
การเขียนโปรแกรม ASP.NET ด้วย VB.NET และ C# / บัญชา ปะสีละเตสัง. 2546
2855 005.276 บ253ค 1
คู่มือการพัฒนาโปรแกรม ASP.NET 2 ด้วย VB.NET และ C# / บัญชา ปะสีละเตสัง. 2550
2856 005.276 พ316ค 1
คู่มือเรียน PHP และ MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น / พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร. 2550
2857 005.276 พ729ก 1
ASP.NET 3.5 ด้วย VB 2008 และ C# 2008 / พิรพร หมุนสนิท, จันทรขจร แซ่อุ๊น. 2551
2858 005.276 พ729ค 1
คัมภีร์ ASP.NET 2.0 ด้วย VB 2005 และ C# 2005 / พิรพร หมุนสนิท, ดนภัทร ยงประพัฒน์, วันวิสาข์ วิชา. 2550
2859 005.276 พ729คส 1
Case study : พัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซด้วย ASP.NET 2.0 และ VB 2005 / พิรพร หมุนสนิท, ดนภัทร ยงประพัฒน์, วันวิสาข์ วิชา ; บรรณาธิการ : กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2550
2860 005.276 พ996พ 1
พัฒนา Web database ด้วย ASP / ไพศาล โมลิสกุลมงคล. 2543
2861 005.276 ม131ก 1
การเขียนโค้ด ASP .NET ฉบับสมบูรณ์ / โดย มณีโชติ สมานไทย ; บรรณาธิการ : สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2546
2862 005.276 ม173ร 1
รวมเทคนิค+วิธีแก้ปัญหา ASP เพื่อการสร้างเว็บไซต์ที่สมบูรณ์ / มณีโชติ สมานไทย ; บรรณาธิการ : สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2547
2863 005.276 ม453ค 1
คู่มือเช่าพื้นที่สร้างเว็บไซต์ ด้วยตนเอง / มานิตย์ กริ่งรัมย์. 2553
2864 005.276 ย264ร 1
เรียนรู้ ASP.net ด้วยภาษา C# / ยิ่งยศ สันติประเสริฐ. 2545
2865 005.276 ว342ค 1
คู่มือการใช้งาน ASP.NET สำหรับงาน e-Commerce / โดย วฤษาย์ ร่มสายหยุด. 2554
2866 005.276 ว582ว 1
เว็บ ASP สำหรับ E-commerce มืออาชีพ / วิทยา เรืองพรวิสุทธ์, ลือศักดิ์ จักรพันธุ์. 2545
2867 005.276 ว782ส 1
สร้าง Web application อย่างง่ายด้วย Visual studio 2005 ฉบับ workshop / วิสารัท ทองประเสริฐ. 2550
2868 005.276 ว867ร 1
เริ่มต้นกับ VBScript / วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณและทัตยา เย็นวารี. 2543
2869 005.276 ว914 1
Web mastering ด้วย PHP = Profession home page / วุฒิพงษ์ พงค์สุวรรณ ... [และคนอื่น ๆ]. 2543
2870 005.276 ว916ท 1
ทีเด็ดลูกเล่น : ปรับ Websites แบบ Pro & เจาะลึก Search engines! / Webslave, เขียน ; จิรายุ วิริยะพิบูล, บรรณาธิการ. 2543
2871 005.276 ศ683พ 1
พัฒนา Web App แบบมืออาชีพด้วย ASP.NET & AJAX + jQUERY / ศุภชัย สมพานิช. 2555
2872 005.276 ศ684ค 1
คู่มือ ASP.NET 2.0 ฉบับสมบูรณ์ / ศุภชัย สมพานิช. 2549
2873 005.276 ศ684บ 1
Basic ASP.NET 4.0 / ศุภชัย สมพานิช. 2553
2874 005.276 ส282อ 1
อินไซท์ PHP 5 / สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล. 2547
2875 005.276 ส548อ 1
ASP และ e-commerce ฉบับสมบูรณ์ / สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร, สมพร จิวรสกุล. 2543
2876 005.276 ส582ร 1
รันเว็บบน .NET Framework ออกแบบโดย Visual Studio .NET / สันติ ศรีลาศักดิ์, วินัย สุขอารีย์ชัย. 2546
2877 005.276 อ917 1
ASP : Active Server Pages / ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล. 2543
2878 005.2762 Be417 1
Beginning PHP5 / Dave W. Mercer ... [et al]. 2004
2879 005.2762 Fo788W 1
Web application design handbook : best practices for web-based software / Susan Fowler and Victor Stanwick. 2004
2880 005.2762 Kn74W 1
Web applications : concepts & real world design / Craig D. Knuckles, David S. Yuen. 2005
2881 005.2762 Ko78D 2010 1
Data structures : abstraction and design using Java / Elliot B. Koffman, Paul A.T. Wolfgang. 2010
2882 005.2762 Mi621P 1
Perl database programming / Brent Michalski. 2003
2883 005.2762 Mo754J 1
J2EE Web services / Richard Monson-Haefel. 2004
2884 005.2762 Pr964 1
Professional VB.NET / Fred Barwell ...[et al.]. 2001
2885 005.2762 Sc334J 2011 1
Java : the complete reference / Herbert Schildt. 2011
2886 005.2762 Se414P 1
PHP 4 developer's guide / Blake Schwendiman. 2001
2887 005.2762 Si571H 2005 1
Head first Java / Kathy Sierra, Bert Bates. 2005
2888 005.2762 Wa192A 1
Active server page how-to / Nathan Wallace. 1997
2889 005.2762 Wi756B 2004 1
Beginning JavaScript / Paul Wilton. 2004
2890 005.2762 Wy981P 1
PHP developer's dictionary / R. Allen Wyke, Michael J. Walker and Robert Cox. 2001
2891 005.2762 ก672พ 1
PHP / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, จันทรขจร แซ่อุ๊น. 2552
2892 005.2762 จ571ค 1
Q&A 108 สูตรสำเร็จ PHP / จีระสิทธิ์ อิ้งรัตนวงศ์. 2553
2893 005.2762 ช486ค 1
คู่มือเรียนเขียนเว็บอีคอมเมิร์ชด้วย PHP + MySQL / ชาญชัย ศุภอรรถกร. 2551
2894 005.2762 ช486ค 2552 1
คู่มือเรียนเขียนเว็บอีคอมเมิร์ชด้วย PHP + MySQL ฉบับสมบูรณ์ / ชาญชัย ศุภอรรถกร. 2552
2895 005.2762 ช486ส 1
สร้างเว็บอีคอมเมิร์ชด้วย PHP+MySQL ฉบับสมบูรณ์ / ชาญชัย ศุภอรรถกร, เขียน ; ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์, บรรณาธิการ. 2553
2896 005.2762 ช486สร 2553 1
สร้างเว็บอีคอมเมิร์ชด้วย PHPMySQL+ AJAX ฉบับสมบูรณ์ / ชาญชัย ศุภอรรถกร, เขียน ; ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์, บรรณาธิการ. 2553
2897 005.2762 บ253พ 1
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP ร่วมกับ MySQL และ Dreamweaver / โดย บัญชา ปะสีละเตสัง. 2553
2898 005.2762 พ799 1
PHP & MySQL make it easy ง้ายง่าย / ฐิติมา มโนหมั่นศรัทธา ... [และคนอื่น ๆ]. 2550
2899 005.2762 ว288จ 1
JSP สำหรับงาน E-Commerce / โดย วรเศรษฐ สุวรรณิก, ทศพล ธนะทิพานนท์. 2552
2900 005.2762 ศ683ก 1
ก้าวสู่รูปแบบของการเขียนโปรแกรมแนวใหม่ WPF ด้วย Visual studio 2008 และ Expression blend / โดย ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการ, สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2551
2901 005.2762 ส184พ 1
พื้นฐาน+ประยุกต์ใช้ Codelgniter+ MySQL+Dreamweaver / ผู้เขียน สถิตย์ เรียนพิศ ; บรรณาธิการ ภัททิรา เหลืองวิลาศ. 2555
2902 005.2762 ส786ม 1
มือใหม่หัดใช้ PHP / สุธี พงศาลกุลชัย ; บรรณาธิการ, กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2553
2903 005.2768 Br799P 1
Programming in Visual Basic .Net / Julia Case Bradley, Anita C. Millspaugh. 2005
2904 005.2768 Mo849B 1
Building Intelligent .NET applications : agents, data mining, Rule-based systems, and speech processing / Sara Morgan Rea. 2005
2905 005.2768 พ316ค 1
คู่มือเรียน Visual basic 2010 / พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร. 2554
2906 005.2768 ศ684ก 1
การเขียนโปรแกรมอย่างมืออาชีพด้วย .NET Framework / ผู้แต่ง ศุภชัย สมพานิช. 2554
2907 005.282 ภ366ค 1
คู่มือการใช้งาน Linux ฉบับ admin / ภัทรพงศ์ น้อยเรือง, ประภาพร ช่างไม้ ; สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร, บรรณาธิการ. 2544
2908 005.282 ส644ข 1
เขียนโปรแกรม และเรียนรู้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย Ubuntu+Perl / สานนท์ ฉิมมณี. 2552
2909 005.3 3
2008
2910 005.3 Ba357D 1
Dynamics of VisiCalc / Barry D. Bayer, Joseph J. Sobel. 1983
2911 005.3 Co665W 1
Writing effective use cases / Alistair Cockburn. 2001
2912 005.3 De311O 1
Open source : technology and policy / Fadi P. Deek, James A. M. McHugh. 2008
2913 005.3 Dr771F 1
Function point analysis / J. Brian Dreger 1989
2914 005.3 Ec19S 1
Software architecture : first European conference, ECSA 2007, Madrid, Spain, September 24-26, 2007 : proceedings / Flavio Oquendo (ed.). 2007
2915 005.3 Ga127E 1
Excel for science and technology / by Peter Gaeng. 1993
2916 005.3 Gi477E 1
Excel in heath care / Alan C. gillies and Phil Bangh. 1995
2917 005.3 Gr883W 1
Web-based : application development / Ralph F. Grove. 2010
2918 005.3 Ho766X 1
XML in IE5 programmer's reference / Alex Homer. 1999
2919 005.3 Ka13S 1
Software paradigms / Stephen H. Kaisler. 2005
2920 005.3 Kl64U 1
Using SAS for data management, statistical analysis, and graphics / Ken Kleinman, Nicholas J. Horton. 2011
2921 005.3 Mi626 1
Micrografx : X port / John D. Inge, editor. 1989
2922 005.3 Ox98P 1
Practical arduino : cool projects for open source hardware / Jonathan Oxer, Hugh Blemings. 2009
2923 005.3 Pr971S 1
Sams teach yourself GIMP in 24 hours / Joshua Pruitt and Ramona Pruitt. 1999
2924 005.3 Re384U 1
UNIX shareware and freeware / by Kevin Reichard. 1995
2925 005.3 Ru936U 2005 1
The unified modeling language reference manual / James Rumbaugh, Ivar Jacobson, Grady Booch. 2005
2926 005.3 Ru959U 1
UNIX & Linux : answer! certified tech support / Charlie Russel and Sharon Crawford. 1998
2927 005.3 Sa187 1
Samba unleashed / Steve Litt...[et al] 2000
2928 005.3 Sc359A 1
Apply use cases : a practical guide / Geri Schneider, Jason P. Winters. 1998
2929 005.3 So678 1
Software development and information technology training in five ASEAN countries : strengths and weaknesses of some software development firms in Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam / Raymund Sison ... [et al.]. 2004
2930 005.3 St774H 1
Handbook of research on open source software : technological, economic, and social perspectives / Kirk St. Amant, Brian Still, [editors]. 2007
2931 005.3 ก677ค 1
คู่มือนอร์ตันเดสก์ทอปสำหรับวินโดวส์ / กิติพงษ์ ฤทธิบุตร. 2536
2932 005.3 จ496ข 1
เขียนโปรแกรมบน Microsoft Windows = Microsoft Windows 3.1 guide to programming / เรียบเรียงโดย จิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์, วีระ นพนิราพาธ. 2536
2933 005.3 จ535ร 1
ระบบจัดการโครงการซอฟต์แวร์ : กรณีศึกษา บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด / จิราภรณ์ พูลลาภ. 2548
2934 005.3 จ755ร 1
ระบบวิเคราะห์การใช้งานซอฟต์แวร์ภายในองค์กร / เจษฎา วรรณกูล. 2547
2935 005.3 ฐ161ก 1
การวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมการจัดการพื้นที่ข้อมูลสำหรับบริการนักศึกษาในระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต : รายงานผลการวิจัย / ฐัศแก้ว ศรีสด, พัชนี เดชประเสริฐ, อัมพร อ่อนประไพ. 2546
2936 005.3 ณ219ฟ 1
ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดสำหรับ FOXPRO & DBASE IV / ณรงค์เดช วิทยกุล. 2536
2937 005.3 ณ311ป 1
โปรแกรมอ่านข้อความอัตโนมัติภาษาไทย / ณัฏฐนันท์ นันทชัยโสภณ. 2548
2938 005.3 ท365ก 1
การสร้างโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อพัฒนางานห้องสมุด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร/ ทัศนีย์ พุ่มคำ. 2534
2939 005.3 ท591 1
เทคนิคการใช้โปรแกรม IUS ในระบบควบคุมสินค้าคงคลัง = Imventory control and analysis / เรียบเรียงโดย บริษัท คอมพิวเทคโมโครซิสเท็ม จำกัด. 2533
2940 005.3 ธ469ท 1
ทัศนคติของพนักงานต่อการนำระบบ SAP (System Application and Product in Data processing) มาใช้ในการปฏิบัติงาน บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด / ธันยพร กาวิละ. 2552
2941 005.3 น284ส 1
สร้างแผนงานที่แสนง่ายด้วย Visio 2000 / นรินทร์ เศรษฐกร, ธานินทร์ เอื้อรักสกุล และ เกศมณี เที่ยงธรรม. 2543
2942 005.3 ป411ก 1
การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นรูปแบบของการทดสอบแบบเทเลอร์โดยยุทธวิธีสองขั้นตอน / ประสาร สุขสอน. 2536
2943 005.3 ป445พ 1
พัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดียเรื่องการทำขนมไทย/ ปราณี ชาติเวช. 2541
2944 005.3 พ887ร 1
รวมฮิตโปรแกรมเด็ดประจำเครื่อง / เพ็ญนภา สำเนียง ; บรรณาธิการ, พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. 2554
2945 005.3 ม861ท 1
เทคนิคการสร้างและพัฒนาซอฟท์แวร์ = Code complete / Steve McConnell ; เรียบเรียงโดย จิรศักดิ์ เหลืองอุไร. 2539
2946 005.3 ม861พ 1
พลวัตแห่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ = Dynamic of software development / โดย Jim McCarthy ; แปลและเรียบเรียงโดย อดินันท์ อดุลยศาสน์. 2543
2947 005.3 ส394ก 1
กรณีศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบยื่นเอกสารสินค้าออกอิเล็กทรอนิกส์ / สวลี งามกิจปราโมทย์. 2550
2948 005.3 ส945ป 1
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการนำโปรแกรม Axapta ไปใช้ในการจัดการข้อมูลค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม / เสาวลักษณ์ แดงประเสริฐ. 2549
2949 005.3 ห144 1
หนังสือเผยแพร่นวัตกรรมใหม่ โครงการ One stop services / ประสิทธ์ ภัทรกุลพงษ์ ... [และคนอื่น ๆ]. 2552
2950 005.3 อ686ป 1
โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน / อำนาจ ทองขาว. 2549
2951 005.3 อ735ร 1
รายงานประจำปี ... = Annual Report ... / บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน). 2547
2952 005.3025 จ514พ 1
PC software directory # 2 / จิระ จริงจิตร. 2542
2953 005.3028/7 1
Practical model-based testing a tools approach / [electronic resource] : Mark Utting, Bruno Legeard. 2007
2954 005.30296 Th364 1
Thailand official software directory 1999-2000 1999
2955 005.3068 Ra172M 2006 1
Managing global software projects : how to lead geographically distributed teams, manage processes and use quality models / Gopalaswamy Ramesh. 2006
2956 005.3068 ก281ก 1
การเรียนรู้รวมแบบลูกผสมสำหรับการประมาณมูลค่าซอฟต์แวร์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Hybrid ensemble learning for software cost estimations / สุวรรณา รัศมีขวัญ, หัวหน้าโครงการ ; กฤษณะ ชินสาร ... [และคนอื่น ๆ], ผู้ร่วมวิจัย. 2554
2957 005.3068 ม771ก 1
การวางแผนโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ = Software project planning / เมสินี นาคมณี. 2547
2958 005.3079 ค695 1
คู่มือโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย = National software contest : NSC / โดย ฝ่ายไตรภาคี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 2543
2959 005.3079593 ก442 1
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 = The seventh national software contest (NSC 2005) / ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านไอซีที ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 2547
2960 005.36 Co652B 1
Basic Apple BASIC / James S. Coan. 1982
2961 005.36 Na193 1
Nantucket clipper summer'87 / George A. Juarez, chairman and chief executive officer. 1987
2962 005.36 We446E 1
Excel 2007 charts / John Walkenbach. 2007
2963 005.36 ก333อ 1
Office 2007 สำหรับครูมืออาชีพ / วรเศรษฐ สุวรรณิก, กษิติ พันธุ์ถนอม. 2551
2964 005.36 ก853ห 1
หยิบง่ายใช้คล่อง เดี๋ยวก็เก่ง มือใหม่หัดใช้ Windows Vista / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล. 2551
2965 005.36 ข136ก 1
การเขียน iPhone apps สำหรับผู้เริ่มต้น / ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ. 2555
2966 005.36 จ219ค 1
คู่มือเรียนและใช้งาน Excel 2007 ฉบับสมบูรณ์ / จักรทิพย์ ชีวพัฒน์. 2553
2967 005.36 จ219ค 2554 1
คู่มือเรียนและใช้งาน Excel 2007 ฉบับสมบูรณ์ / จักรทิพย์ ชีวพัฒน์. 2554
2968 005.36 จ219ท 1
รวมสูตรและฟังก์ชัน Excel 2010 ฉบับรู้ลึก ใช้งานจริง / จักรทิพย์ ชีวพัฒน์. 2554
2969 005.36 จ575อ 1
iLife+iWork สุดยอดโปรแกรมมัลติมีเดีย และ การทำงานบนแมค / จีราวุธ วารินทร์. 2553
2970 005.36 ช141ร 1
รวมสุดยอดโปรแกรมครบเครื่องเรื่องออนไลน์ / ชนะ เทศทอง ; บรรณาธิการ ณัฐภูมิ โอภาภิบาล. 2553
2971 005.36 ช912ค 1
คู่มือการใช้และเขียนโปรแกรม Microsoft access / ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ. 2550
2972 005.36 ด211ค 1
คู่มือ Office 2007 ฉบับสมบูรณ์ / ดวงพร เกี๋ยงคำ. 2551
2973 005.36 ด211ค 2552 1
คู่มือ Office 2007 ฉบับสมบูรณ์ / ดวงพร เกี๋ยงคำ. 2552
2974 005.36 ด211ท 1
ทิปเด็ด เคล็ดลับสร้างงานจริงด้วย Office 2007 / ดวงพร เกี๋ยงคำ. 2552
2975 005.36 ด211ร 1
รวมสูตร & ฟังก์ชั่น และ Macro & VBA Excel 2010 / ดวงพร เกี๋ยงคำ. 2554
2976 005.36 ท151ท 1
Treo/palm super tools & utilities : รวมสุดยอดโปรแกรมสารพัดประโยชน์สำหรับปาล์มโอเอส / ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล. 2548
2977 005.36 ท443ส 1
สุดยอดโปรแกรมมันส์ Fun Free Program / ทิณกร เจรจาปรีดี. 2554
2978 005.36 ธ152ค 1
Quick start VB.NET 2008 / ธนพล ฉันจรัสวิชัย. 2552
2979 005.36 ธ246ก 1
การใช้งานโครงการ Access 2003 บนระบบเครือข่าย / ธนพล ฉันจรัสวิชัย. 2550
2980 005.36 ธ439ก 1
99 เทคนิคเรียนลัด Excel 2010 / ธัชชัย จำลอง. 2554
2981 005.36 น387ส 1
สร้าง Mind Map อย่างมีประสิทธิภาพด้วย FreeMind / นัฐจา พันธ์สุทธิ. 2551
2982 005.36 น418อ 1
อินไซท์ Access 2003 / นันทนี แขวงโสภา. 2548
2983 005.36 น431อ 1
อ่านสนุก ใช้งานง่าย Excel 2010 step by step / นันธณา จำลอง. 2554
2984 005.36 น835พ 1
PowerPoint สำหรับครู / เนาวนิตย์ สงคราม (ใจมั่น). 2553
2985 005.36 บ822ร 1
รวมโปรแกรมสำหรับแอปเปิ้ล = Mostly BASIC : application for your Apple II / เฮาเอิร์ด เบเรนบอน ; แปลโดย กฤษดา ณ ตะกั่วทุ่ง. 2526
2986 005.36 ป237ก 2
การจัดการความคิดด้วยโปรแกรม MindManager Pro 6/7 / โดย ประชาสรรค์ แสนภักดี. 2550
2987 005.36 ป237กร 1
การจัดการความคิดด้วยโปรแกรม XMind / ประชาสรรค์ แสนภักดี. 2553
2988 005.36 ป394ค 1
คู่มือ iLife'11 / ประสพชัย หิรัญปัณฑาพร. 2554
2989 005.36 ป621ร 1
รวมสุดยอดโปรแกรมเด็ดประจำเครื่อง / ปิยะ นากสงค์. 2551
2990 005.36 พ553อ 1
Excel 2010 ฉบับสมบูรณ์ / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, อัมรินทร์ เพ็ชรกุล. 2554
2991 005.36 พ553อซ 1
Excel 2010 สำหรับผู้เริ่มต้น / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, อัมรินทร์ เพ็ชรกุล. 2554
2992 005.36 ภ353ม 1
มือใหม่ PowerPoint 2007 ใช้งานอย่างมือโปรฯ / ภัททิรา เหลืองวิลาศ. 2551
2993 005.36 ภ447ร 1
เริ่มต้นการใช้งาน Microsoft Project 2007 / ภานุพันธ์ รอดศรีนาค. 2552
2994 005.36 ภ488ม 1
Microsoft Office 2007 / ภาษิต เครืองเนียม, กุลิสรา ใคร่ครวญ, ประภาพร ช่างไม้ ; บรรณาธิการ ดนุพล กิ่งสุคนธ์. 2550
2995 005.36 ล218ก 1
การบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Epi Info for Windows เชิงปฏิบัติ = Data analysis and management using epi info for windows : practical points / ลักขณา ไทยเครือ. 2551
2996 005.36 ว284ส 1
สร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย InDesign CS3 เรียนลัดเป็นเร็ว / วรวีร์ ไพฑูรย์รัตนชัย, ชลมารค พันธุ์สมบัติ, นัฐจา พันธ์สุทธิ. 2551
2997 005.36 ว288จ 1
จับภาพหน้าจอด้วยโปรแกรม Jing / วรเศรษฐ สุวรรณิก. 2552
2998 005.36 ว582ร 1
รวมสุดยอดโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง / [วิทยา มาลารัตน์, วศิน เพิ่มทรัพย์, จินตวีร์ อยู่ป้อม]. 2549
2999 005.36 ว759จ 1
เจาะลึก Excel การใช้ PivotTable กับงานฐานข้อมูลขั้นสูง / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์. 2553
3000 005.36 ศ683จ 1
จัดการตารางงาน และข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย เทคนิค Excel / ศุภชัย กาญจนโภคิน เขียน ; นลิน จันทร บรรณาธิการ. 2551
 

Create Date : 28 มกราคม 2556    
Last Update : 28 มกราคม 2556 14:21:27 น.
Counter : 5508 Pageviews.  

รายชื่อหนังสือวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ความรู้ และระบบ 2401-2700

2401 005.133 Ma339P 1
Professional Java user interfaces / Mauro Marinilli. 2006
2402 005.133 Mc132S 1
A simplified guide to structured COBOL programming / Daniel D. McCracken. 1976
2403 005.133 Me588F 2007 1
Fortran 95/2003 explained / Michael Metcalf, John Reid and Malcolm Cohen. 2007
2404 005.133 Mi626 1
Microsoft FORTRAN optimizing compiler : for the MS-DOS operating system user's guide. 1987
2405 005.133 Mi647A 1
Assembly language techniques for the IBM PC / Alan R. Miller. 1986
2406 005.133 Mic626 1
Microsoft FORTRAN compiler for the MS-DOS Operating system : user's guide. 1986
2407 005.133 Mo752C 1
Computing with FORTRAN IV : a practical curse / Donald M. Monro. 1984
2408 005.133 Mo752I 1
Interactive computing with BASIC : a first course / Donald M. Monro. 1974
2409 005.133 Mo842J 2003 1
Java, Java, Java! : object-oriented problem solving / Ralph Morelli. 2003
2410 005.133 Mo913J 1999 1
Java servlets / Karl Moss. 1999
2411 005.133 Mo922A 1
Assembly language programming for the Apple II / by Robert Mottola. 1982
2412 005.133 Mo991U 1
Using turbo basic / Frederick E. Mosher and David I. Schneider. 1988
2413 005.133 Mu951J 1
Java actually : a first course in programming / Khalid A. Mughal, Torill Hamre, Rolf W. Rasmussen. 2007
2414 005.133 Mu951Ja 1
Java actually : a comprehensive primer in programming / Khalid Mughal, Torill Harmre, Rolf W. Rasmussen. 2008
2415 005.133 Mu959O 1
Object oriented program design : with examples in C++ / Mark M. Mullin. 1989
2416 005.133 My996P 1
Professional Java XML programming with servlets and JSP / Tom Myers, Alexander Nakhimovsky. 1999
2417 005.133 My996S 1
Structured COBOL with business applications / Stanley E. Myers. 1988
2418 005.133 Ne541S 1
Schaum's outline of theory and problems of programming with advanced structured COBOL with file processing, structured systems development, and interactive considerations / Lawrence R. Newcomer. 1987
2419 005.133 No886P 1
Peter Norton's guide to Java programming / Peter Norton & William Stanek. 1996
2420 005.133 Nu976B 1
Building software for simulation : theory and algorithms, with applications in C++ / James J. Nutaro. 2011
2421 005.133 Ny994F 1996 1
FORTRAN 77 for engineers and scientists with an introduction to FORTRAN 90 / Larry Nyhoff, Sanford Leestma. 1996
2422 005.133 Ny994P 1
Problem solving with FORTRAN 77 / Larry Nyhoff and Sanford Leestma. 1983
2423 005.133 Ob13T 1
Turbo Pascal 7 : the complete reference / Stephen O'Brien and Steven Nameroff. 1993
2424 005.133 Ou93A 1
Advanced C programming / Steve Oualline (and) Peter Norton Computing Group. 1992
2425 005.133 Pe374A 1
APL : an introduction / Howard A. Peelle. 1986
2426 005.133 Pe463Q 1
QBasic programming 101 / Greg Perry. 1993
2427 005.133 Pe482P 1
Problem solving with Pascal : programming methods, algorithms, and data structures / James F. Peters III. 1986
2428 005.133 Ph551A 1
Advanced COBOL / Andreas S. Philippakis. 1987
2429 005.133 Ph551S 1
Structured COBOL / A. S. Philippakis, Leonard J. Kazmier. 1986
2430 005.133 Po748O 1
Object-oriented programming using c++ / Ira Pohl. 1993
2431 005.133 Po822S 1
Some common BASIC programs, Atari edition / Lon Poole, Mary Borchers, Steven Cook. 1981
2432 005.133 Po858 1990 1
PostScript language reference manual / Adobe Systems Incorporated ; [authors, Ed Taft, Jeff Walden ; editing, Jeff Walden, Paul Engstrom ; illustrations, Carl Yoshihara, Wendy Bell, Dayna Porterfield]. 1990
2433 005.133 Pr964 1
Professional JMS programming / Paul Giotta ... [et al.]. 2000
2434 005.133 Pu985B 1
BASIC-80 and CP/M / Jack J. Purdum. 1983
2435 005.133 Qu7P 1
Parallel programming in C with MPI and openMP / Michael J. Quinn. 2004
2436 005.133 Re325D 1
Developing applications with Java and UML / Paul R. Reed, Jr. 2002
2437 005.133 Ri573O 1
The object of java : introduction to programming using software engineering principles / David D. Riley. 2002
2438 005.133 Ro785M 1
Mastering enterprise JavaBeans and the java 2 platform, enterprise edition / Ed Roman. 1999
2439 005.133 Sa267P 2
Problem solving with C++ : the object of programming / Walter Savitch. 1996
2440 005.133 Sa267P 2009 1
Problem solving with C++ / Walter Savitch ; contributor Kenrick Mock. 2009
2441 005.133 Sc291S 1
Software engineering with Java / Stephen R. Schach. 1997
2442 005.133 Sc319C 1
C++ for mathematicians : an introduction for students and professionals / Edward Scheinerman. 2006
2443 005.133 Sc334B 1
Born to code in C / Herbert Schildt. 1989
2444 005.133 Sc334C 2
Advanced C / Herbert Schildt. 1988
2445 005.133 Sc334Cf 2003 1
C++ from the ground up / Herbert Schildt. 2003
2446 005.133 Sc334U 1
Using turbo C / Herbert Schildt. 1988
2447 005.133 Sc399L 1
Learning Perl / Randal L. Schwartz. 1993
2448 005.133 Se448A 1
Algorithms in C++ / Robert Sedgewick 1992
2449 005.133 Si571T 1
Teach yourself...C / Charles Siegel. 1989
2450 005.133 Si582O 2004 1
Operating system concepts with Java / Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne. 2004
2451 005.133 Sk626A 1
Ada from the beginning / Jan Skansholm ; translated by Shirley Booth. 1988
2452 005.133 So689T 1
Thinking in Pascal : a systematic approach / Daniel solow. 1988
2453 005.133 St782E 1
Essentials of BASIC programming / Ralph M. Stair and Ralph E. Janaro. 1981
2454 005.133 St824H 2010 1
Head first C# / Andrew Stellman, Jennifer Greene. 2010
2455 005.133 St839S 1
Structured COBOL programming / Nancy Stern, Robert A. Stern. 1991
2456 005.133 St844G 1
Quick C : memory-resident utilities, screen I/O, and programming techniques / Al Stevens. 1989
2457 005.133 St925C 1
The C++ programming language / Bjarne Stroustrup. 1995
2458 005.133 Te261A 1
ANSI structured COBOL : an introduction / Steve Teglovic, Jr., Kenneth D. Douglas. 1986
2459 005.133 Ti574T 1
Teach yourself Perl in 21 days / Dave Till. 1995
2460 005.133 To663C 1
The C answer book : solutions to the exercises in the C programming language, second edition, by Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie / Clovis L. Tondo, Scott E. Gimpel 1989
2461 005.133 tu931 2
The Turbo Pascal tutor : a self-study guide to Turbo Pascal. 1984
2462 005.133 Uc17P 1
Problem solving using C++ : structured and object-oriented programming techniques / Yuksel Uckan. 1995
2463 005.133 Wa179I 1
Introduction to computing and computer science with pascal / Henry M. Walker. 1986
2464 005.133 Wi656J 2004 1
Java programming : advanced topics / Joe Wigglesworth, Paula McMillan. 2004
2465 005.133 Wu959I 2006 1
An introduction to object-oriented programming with Java / C. Thomas Wu. 2006
2466 005.133 ก269ร 1
เรียนรู้ภาษาฐานข้อมูล SQL = Understanding SQL / ของMartin Gruber ; เรียบเรียงโดย ไพบูลย์ เอมพันธุ์. 2536
2467 005.133 ก353ท 1
ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี = Theory and problems of programming with C / Bryron S. Gottfried ; แปลและเรียบเรียงโดย ศรัณย์ อินทโกสุม. 2539
2468 005.133 ก425ข 1
เขียนเกมและโปรแกรมบนมือถือ J2ME / กาญจนา ตันวิสุทธิ์ ; บรรณาธิการ : มณีโชติ สมานไทย. 2547
2469 005.133 ก442 1
การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิคขั้นสูง / ศูนย์ภาษาคอมพิวเตอร์. 2526
2470 005.133 ก449 1
การใช้ภาษาโคบอลกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ = CIS COBOL & microcomputer / ศูนย์ภาษาคอมพิวเตอร์. 2528
2471 005.133 ก672ค 1
คัมภีร์ Java / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, สุธี พงศาสกุลชัย, หทัยชนก งามอินทร์. 2546
2472 005.133 ก672ค 2546 1
คัมภีร์ Java / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2546
2473 005.133 ก672ค 2548 1
คัมภีร์ Java / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, สุธี พงศาสกุลชัย, ภาณุวัฒน์ บุญผาสุก. 2548
2474 005.133 ก672จ 1
JAVA ฉบับโปรแกรมเมอร์ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2544
2475 005.133 ก672จว 2551 1
Java เล่ม 1 / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2551
2476 005.133 ก675ค 1
คู่มือการใช้ภาษา C / กิตติศักดิ์ สุธีวร. 2546
2477 005.133 ก677ร 1
รวมโจทย์และแบบฝึกหัดภาษา C + Java / กิตินันท์ พลสวัสดิ์. 2554
2478 005.133 ก677อ 2
Excel VBA สำหรับคนทำงาน / กิตินันท์ พลสวัสดิ์. 2552
2479 005.133 ก813ซ 1
C++ และหลักการของ oop ฉบับเริ่มต้น / เกษมสันต์ พานิชการ. 2537
2480 005.133 ก824ร 1
เรียนรู้ C++ ให้เก่งจากภาษา C มาสู่ C++ใน 2 สัปดาห์ / ของ Nathan Gurewich และ Ori Gurewich ; เรียบเรียงโดย พัชญา พิทักษ์ไพรวัน. 2538
2481 005.133 ก976ค 1
คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C / ไกรศร ตั้งโอภากุล, กิตินันท์ พลสวัสดิ์. 2554
2482 005.133 กซ442 1
การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด (ภาษาซี) / โดย ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์. 2552
2483 005.133 กร442 1
การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิคขั้นต้น / ศูนย์ภาษาคอมพิวเตอร์. 2526
2484 005.133 ข262ค 2526 1
โคบอลประยุกต์ = Structured COBOL programming / ขวัญชัย คณะรัตน์, เรียบเรียง. 2526
2485 005.133 ค167ก 1
การเขียนโปรแกรม Visual C++ เวอร์ชั่น 1.5 = Inside Visual C++ Version 1.5 / David J. Kruglinski ; เรียบเรียงโดย, โชคชัย เตชพรรุ่ง. 2538
2486 005.133 ค186 1
คอมพิวเตอร์สำหรับครู (ภาษาเบสิก) : เอกสารการสอนรายวิชา 96300 = Applications of computers for teachers (BASIC) / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2530
2487 005.133 ค229ภ 1
ภาษาซีสำหรับผู้เริ่มต้น = C programming for beginner / คะชา ชาญศิลป์, สมพันธุ์ ชาญศิลป์, พิชโยทัย มหัทธนาภิวัฒน์. 2548
2488 005.133 ค262 1
คัมภีร์การใช้ Visual C# ฉบับสมบูรณ์ = Beginning Visual C# / โดย Karli Watson ... [et al.] ; เรียบเรียงโดย สุวัฒนา สุขสมจินตน์. 2546
2489 005.133 ค695 1
คู่มือการใช้โปรแกรม PROCOMM PLUS : โปรแกรมติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยโมเด็ม = PROCOMM PLUS/ ของ Datastrom technologies, Inc ; เรียบเรียงโดย ไพบูลย์ เอมพันธ์ . 2535
2490 005.133 ค795ภ 1
ภาษาและการโปรแกรม C = The C Programming language / ของ Brian W. Kernighan และ Dennis M. Ritchi ; เรียบเรียงโดย วิทยา วัชระวิทยากุล. 2535
2491 005.133 ค795ภ 2541 1
ภาษาและการโปรแกรม C = The C Programming Langlage / ของ Brian W. Kernighan และ Denis M. Ritchi ; เรียบเรียงโดย วิทยา วัชระวิทยากุล. 2541
2492 005.133 ค951 2534 1
โคบอลโปรแกรมมิ่ง = COBOL programming / โดย มานพ วราศักดิ์ ... [และคนอื่นๆ]. 2534
2493 005.133 ง336ก 2544 1
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ = Web programming / โดย งามนิจ อาจอินทร์. 2544
2494 005.133 จ145ห 1
50 ชั่วโมงกับ Pascal / จรณิต แก้วกังวาล. 2536
2495 005.133 จ216ก 1
การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนด้วยตนเอง / โดย จักรกฤษณ์ แสงแก้ว. 2549
2496 005.133 จ223ค 1
คู่มือการเขียนโปรแกรมด้วย Delphi 4.0 ฉบับสมบูรณ์ / จักรพงษ์ สุขประเสริฐ, กนกพร ภาวศุทธิกุล, สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2542
2497 005.133 จ394ด 1
Dynamic HTML / จิตเกษม พัฒนาศิริ. 2542
2498 005.133 จ469ค 1
คู่มือเรียนภาษา PASCAL / จินดา ยาปนเวช. 2545
2499 005.133 จ717ก 1
การใช้ Turbo C++ เขียนโปรแกรมภาษา C / เจนวิทย์ เหลืองอร่าม. 2538
2500 005.133 จ717ก 2538 1
การเขียนโปรแกรมแบบ OOP ด้วย Borland C++ / เจนวิทย์ เหลืองอร่าม. 2538
2501 005.133 จ717กข 1
การเขียนโปรแกรมสำหรับ Applications และ Applets ด้วย Java / เจนวิทย์ เหลืองอร่าม. 2542
2502 005.133 จ717กน 1
การเขียนโปรแกรมสำหรับ Wireless applications ด้วย J2ME / เจนวิทย์ เหลืองอร่าม, ปิยวิทย์ เหลืองอร่าม ; บรรณาธิการ, ปิยดา เหลืองอร่าม. 2546
2503 005.133 จ717กย 1
การเขียนโปรแกรมสำหรับ Applications ด้วย C/C++ / เจนวิทย์ เหลืองอร่าม, ปิยวิทย์ เหลืองอร่าม. 2543
2504 005.133 จ717กร 1
การพัฒนา Web applications ด้วย JavaServer Pages และ Servlet, JavaBeans, XML / เจนวิทย์ เหลืองอร่าม, ปิยวิทย์ เหลืองอร่าม. 2545
2505 005.133 ฉ422ก 1
การเขียนโปรแกรมด้วย Foxpro / โดย เฉลิมพล ทัพซ้าย. 2537
2506 005.133 ช296ข 1
เขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย Java / ชวิศนัช อิงชาติเจริญ. 2545
2507 005.133 ช296ป 1
เปิดหมดเปลือก การสร้างเกมฮิตด้วย Java / ชวิศนัช อิงชาติเจริญ. 2545
2508 005.133 ช432ก 1
ก้าวแรกกับ DirectX 8 SDK ด้วย Microsoft visual C++ / เขียนโดย ชัยวัฒน์ คำรัตน์ ; เขียนและเรียบเรียงโดย จิรภัทร ศรัทธาธรรมกุล, ชฎาธาร ศานตินานนท์. 2544
2509 005.133 ช436ก 1
การเขียนโปรแกรมภาษา C++ / เรียบเรียงโดย ชัยวุฒิ จันมา. 2545
2510 005.133 ช486ว 1
เว็บเพจค้นหาเส้นทางเดินรถประจำทางในกรุงเทพมหานคร : โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ = Bangkok bus passenger assistant on web / ชาญชัย อรรถวรรณ์, สมศักดิ์ เลี้ยงพันธุ์สกุล. 2545
2511 005.133 ช544ภ 1
ภาษา C และเปลือกแบบ C / ชิดชนก เหลือสินทรัพย์. 2535
2512 005.133 ช576ก 1
การประยุกต์ใช้งานภาษาซี = C power user's guide / ของ Herbert Schildt ; เรียบเรียงโดย ศิวัฒน์ ศิวะบวร, พรชัย จักรธำรงค์ และจิรศักดิ์ ชัยวิริยะกุล เรียบเรียง. 2536
2513 005.133 ช576ท 1
เทคนิคการเขียนโปรแกรม Turbo C++ สำหรับวินโดวส์ = Turbo C++ for Windows inside & out / ของHerbert Schildt ; เรียบเรียงโดย ขจร โรจนเมธินทร์. 2535
2514 005.133 ช638ก 1
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษาจาวา / ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย. 2543
2515 005.133 ช639ร 1
ราชวิถี Word PC version 2.1 / ชุษณะ มะกรสาร, สมชาย รงค์กรรภิรมย์ และสรพล เจริญรัตนวงศ์. 2534
2516 005.133 ช741ก 1
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ / เชาวลิต ขันคำ. 2554
2517 005.133 ช826ค 1
คู่มือเรียน เขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ) / โชติพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร.
2518 005.133 ฐ351ด 2545 1
Dynamic HTML / ฐิติมา มโนหมั่นศรัทธา, จิตเกษม พัฒนาศิริ. 2545
2519 005.133 ณ259ร 1
เริ่มต้นเรียนรู้ C# / ณัช ภู่วรวรรณ. 2545
2520 005.133 ณ318ค 1
เคล็ดไม่ลับกับ Delphi & Visual Basic / ณัฎฐวีร์ เพชรไม้, อรรถพล เอื้ออารีวิวัฒน์. 2544
2521 005.133 ด124ก 1
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA / โดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์. 2540
2522 005.133 ด153ก 1
การพัฒนาเว็บด้วย JavaScript, CSS และ DOM / ดวงกมล กลีบจินดา, กิตติเชฏฐ ยิ่งกิจไพบูลย์ ; บรรณาธิการ : สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยพรพงษ์. 2549
2523 005.133 ด153ก 2550 1
การพัฒนาเว็บด้วย JavaScript, CSS และ DOM / ดวงกมล กลีบจินดา, กิตติเชฏฐ ยิ่งกิจไพบูลย์ ; บรรณาธิการ : สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยพรพงษ์. 2550
2524 005.133 ด211ก 1
การเขียนโปรแกรมภาษา Cobol / ดวงพร ศรีวัฒนา, ประทีป บัญญัตินพรัตน์. 2537
2525 005.133 ด211ท 1
เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิคขั้นสูงของ IBM PC / ดวงพร ศรีวัฒนา, สุวัฒน์ ศรีธนะรัตน์. 2529
2526 005.133 ด279ก 2543 1
การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานควบคุม / โดย ดอนสัน ปงผาบ. 2543
2527 005.133 ด279ก 2546 1
การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานควบคุม / โดย ดอนสัน ปงผาบ. 2546
2528 005.133 ด279ก 2549 1
การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานควบคุม / โดย ดอนสัน ปงผาบ. 2549
2529 005.133 ด279ก 2550 1
การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานควบคุม / โดย ดอนสัน ปงผาบ. 2550
2530 005.133 ด898ร 1
เรียนรู้ Java ด้วย Visual J++ = Learn Java now / ของ Stephen R. Davis ; เรียบเรียงโดย โชคชัย เตชพรรุ่ง. 2541
2531 005.133 ด931ท 2537 1
เทคนิคฟอร์แทรน 77 / เดือน สินธุพันธ์ประทุม. 2537
2532 005.133 ด931ฟ 1
ฟอร์แทรน 77 / เดือน สินธุพันธ์ประทุม. 2527
2533 005.133 ด931ฟ 2534 1
ฟอร์แทรน 77 / เดือน สินธุพันธ์ประทุม. 2534
2534 005.133 ถ461ภ 1
ภาษาเบสิคเบื้องต้นโดยใช้เครื่อง IBM PC / เรียบเรียงโดย ถุงเงิน ไชยพิพัฒน์, วิชิต ปุณวัตร์. 2528
2535 005.133 ท126ก 1
เก่ง J2ME ให้ครบสูตร / ทรงเกียรติ ภาวดี ; วิทยา ต่อศรีเจริญ, บรรณาธิการ. 2546
2536 005.133 ท446ค 1
คัมภีร์ JSP / ทินกร วัฒนาเกษมสกุล. 2548
2537 005.133 ท446ค 2550 1
คัมภีร์ JSP / ทินกร วัฒนาเกษมสกุล. 2550
2538 005.133 ธ152ก 1
การเขียนโปรแกรม VBA และแมโครบน Access 2002 / ธนพล ฉันจรัสวิชัย. 2546
2539 005.133 ธ152กข 1
การเขียนโปรแกรม VBA และแมโครบน Access 2007 / ธนพล ฉันจรัสวิชัย. 2551
2540 005.133 ธ152กร 1
การเขียนโปรแกรม VB และ ASP บน Crystal Reports 9.2 / ธนพล ฉันจรัสวิชัย. 2547
2541 005.133 ธ211ค 1
คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม C และ Java / ธนัญชัย ตรีภาค. 2553
2542 005.133 ธ394ส 1
สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียวด้วย HTML = Hyper Text Mark up Language / ธวัชชัย โคตรพจน์. 2544
2543 005.133 ธ647ก 2545 1
การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี / โดย ธีรวัฒน์ ประกอบผล. 2545
2544 005.133 ธ647ก 2546 1
การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี / โดย ธีรวัฒน์ ประกอบผล. 2546
2545 005.133 ธ647กร 2
การโปรแกรมภาษาซีสำหรับงานวิทยาศาสตร์ / ธีรวัฒน์ ประกอบผล. 2545
2546 005.133 ธ647ค 1
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C / ธีรวัฒน์ ประกอบผล, เขียน ; ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, บรรณาธิการ. 2550
2547 005.133 ธ647ค 2552 1
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C / ธีรวัฒน์ ประกอบผล, เขียน ; ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, บรรณาธิการ. 2552
2548 005.133 ธ647ค 2553 1
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C / ธีรวัฒน์ ประกอบผล, เขียน ; ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, บรรณาธิการ. 2553
2549 005.133 ธ647ค 2554 1
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C / ธีรวัฒน์ ประกอบผล, เขียน ; ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, บรรณาธิการ. 2554
2550 005.133 ธ647คก 1
คู่มือการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Visual C# 2008 / ธีรวัฒน์ ประกอบผล, เขียน ; ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์, บรรณาธิการ. 2553
2551 005.133 ธ647คค 1
คู่มือการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Visual C# 2010 / ธีรวัฒน์ ประกอบผล, เขียน ; ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, บรรณาธิการ. 2554
2552 005.133 ธ647คช 1
คู่มือการเขียนแอพพลิเคชันด้วย Visual basic 2008 / ธีรวัฒน์ ประกอบผล, เขียน ; ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, บรรณาธิการ. 2553
2553 005.133 ธ647คซ 1
คู่มือการเขียนแอพพลิเคชันด้วย Visual basic 2010 / ธีรวัฒน์ ประกอบผล, เขียน ; ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, บรรณาธิการ. 2554
2554 005.133 ธ647คม 1
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา Pascal / ธีรวัฒน์ ประกอบผล, เขียน ; ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์, บรรณาธิการ. 2550
2555 005.133 ธ647คอ 1
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA / ธีรวัฒน์ ประกอบผล. 2552
2556 005.133 ธ647คอ 2553 1
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA / ธีรวัฒน์ ประกอบผล ; ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์, บรรณาธิการ. 2553
2557 005.133 น243จ 1
จาวาสำหรับผู้เริ่มต้น / นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์. 2547
2558 005.133 น577ร 1
เรียนรู้ภาษา LISP : เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย / นิตยา นินทรกิจ. 2546
2559 005.133 น633ก 1
การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล = Cobol programming / นิมิตร ชิวะสันติการ. 2530
2560 005.133 น648ก 1
เก่ง C# ให้ครบสูตร ฉบับ OOP / นิรันดร์ ประวิทย์ธนา, เขียน ; ธีรเดช รักไทย, บรรณาธิการ. 2553
2561 005.133 น658ข 1
เขียนโปรแกรมภาษาซี ฉบับสมบูรณ์ = C programming / นิรุธ อำนวยศิลป์. 2548
2562 005.133 น658ค 1
คู่มือการเขียนโปรแกรม Microsoft Visual C++ version 6.0 ฉบับเพื่อการใช้งานจริง / นิรุธ อำนวยศิลป์. 2542
2563 005.133 น658คม 1
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี / นิรุธ อำนวยศิลป์ ; พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร, บรรณาธิการ. 2546
2564 005.133 น658ซ 1
C++ การออกแบบชุดคำสั่งและการประยุกต์ = Design and its applications / นิรุธ อำนวยศิลป์. 2548
2565 005.133 น891ก 1
การประมวลข้อมูลทางการบัญชีโดยใช้ภาษาโคบอล = Business data processing through cobol / แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม. 2524
2566 005.133 น891ป 2533 1
โปรแกรมสั่งงานในการประมวลข้อมูลทางธุรกิจ โดยใช้ภาษาโคบอล = Business programming : COBOL / แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม. 2533
2567 005.133 บ253ค 1
คู่มือการเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Visual C#.net ฉบับสมบูรณ์ / บัญชา ปะสีละเตสัง. 2546
2568 005.133 บ253พ 1
พัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย Visual C# 2008 / บัญชา ปะสีละเตสัง. 2552
2569 005.133 บ253พฒ 1
พัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย Visual Basic 2008 / บัญชา ปะสีละเตสัง. 2552
2570 005.133 บ259ค 1
คู่มือการใช้งาน SQL / บัณฑิต จามรภูติ. 2545
2571 005.133 บ466ข 1
เขียนโปรแกรมกราฟิกด้วย Pascal / บุญเทพ เตชะรุ่งเรืองกิจ ; เรียบเรียง 3D Engine. 2539
2572 005.133 บ564ค 1
คู่มือเทอร์โบปาสคาล รุ่น 4.0-5.0 / บุญเลิศ เอี่ยมทัศนา. 2532
2573 005.133 บ564ค 2532 1
คู่มือเทอร์โบปาสคาลรุ่น 4.0-5.0 / บุญเลิศ เอี่ยมทัศนา. ????
2574 005.133 บ564ป 1
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี / บุญเลิศ เอี่ยมทัศนา, ยืน ภู่วรวรรณ, สมนึก คีรีโต. 2534
2575 005.133 บ564ร 1
เรียนรู้ภาษาปาสคาล / บุญเลิศ เอี่ยมทัศนา. 2528
2576 005.133 บ564รน 2530 1
เรียนรู้ภาษาโปรล็อก / บุญเลิศ เอี่ยมทัศนา. 2530
2577 005.133 บ564รย 1
เรียนรู้ภาษาปาสคาลด้วยเทอร์โบปาสคาล 4.0-5.0 / บุญเลิศ เอี่ยมทัศนา. 2536
2578 005.133 ป231ส 1
สร้างเว็บและเพิ่มลูกเล่นด้วย HTML & XHTML / ประชา พฤกษ์ประเสริฐ. 2552
2579 005.133 ป231สง 1
สร้างเว็บและเพิ่มลูกเล่นด้วย JavaScript DHTML / ประชา พฤกษ์ประเสริฐ. 2553
2580 005.133 ป231สง 2554 1
สร้างเว็บและเพิ่มลูกเล่นด้วย JavaScript DHTML / ประชา พฤกษ์ประเสริฐ. 2554
2581 005.133 ป231สร 1
สร้างเว็บพร้อมลูกเล่นแพรวพราวด้วย DHTML javascript & cascading style sheet / ประชา พฤกษ์ประเสริฐ. 2552
2582 005.133 ป277ก 2525 1
การเขียนโปรแกรมภาษา Basic / ประทีป บัญญัตินพรัตน์. 2525
2583 005.133 ป277ก 2539 1
การเขียนโปรแกรมภาษา Basic / ประทีป บัญญัตินพรัตน์. 2539
2584 005.133 ป299ด 1
Delphi episode II เทคนิคและการพัฒนาโปรแกรมด้วยเดลไฟ / ประพันธ์ อัศวภาณุวัฒน์. 2543
2585 005.133 ป342ค 1
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา Pascal ฉบับผู้เริ่มต้น / ประภาพร ช่างไม้ ; บรรณาธิการ : สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2546
2586 005.133 ป342คม 1
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับผู้เริ่มต้น / โดย ประภาพร ช่างไม้ ; บรรณาธิการ : สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2545
2587 005.133 ป342คม 2551 1
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับผู้เริ่มต้น / โดย ประภาพร ช่างไม้ ; บรรณาธิการ : สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2551
2588 005.133 ป346ก 1
การโปรแกรมแบบเน้นวัตถุ = C++ object oriented programming / ประภาส บวรกัญชา. 2540
2589 005.133 ป346ซ 1
C++ ขั้นพื้นฐาน / เรียบเรียงโดย ประภาส บวรบัญชา. 2540
2590 005.133 ป362ห 1
หลักการเขียนโปรแกรมและการแก้ไขปัญหาด้วยภาษา C++ = Fundamental programming and problem solving using C++ / ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์. 2549
2591 005.133 ป362ห 2553 1
หลักการเขียนโปรแกรมและการแก้ไขปัญหาด้วยภาษา C++ และการแก้ไขปัญหา / ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์. 2553
2592 005.133 ป931 2526 1
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาเบสิค = Basic computer programming / ยืน ภู่วรวรรณ ... [และคนอื่นๆ]. 2526
2593 005.133 ปก931 1
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาปาสคาล / ศูนย์ภาษาคอมพิวเตอร์. 2528
2594 005.133 ปร931 1
โปรแกรมมิ่งขั้นสูงกับ Visual Basic / บริษัท ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล. 2543
2595 005.133 พ199ก 1
การโปรแกรมภาษาซี = C programming / พนิดา พานิชกุล. 2549
2596 005.133 พ199กร 2550 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยภาษา Java = Programming fundamentals using Java / พนิดา พานิชกุล ; บรรณาธิการ : กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2550
2597 005.133 พ199กร 2554 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยภาษา Java / พนิดา พานิชกุล ; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, บรรณาธิการ. 2554
2598 005.133 พ316อ 1
Advanced visual basic ฉบับ object & component / พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร. 2548
2599 005.133 พ654ห 1
หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา Java / พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล. 2553
2600 005.133 พ729ช 1
ใช้งาน SQL แบบมืออาชีพ / พิรพร หมุนสนิท ; บรรณาธิการ : กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2551
2601 005.133 พ729ว 1
Visual basic 2008 และ Visual C# 2008 / พิรพร หมุนสนิท, อัจจิมา เลี้ยงอยู่. 2552
2602 005.133 พ793ท 1
เทคนิคการเขียนโปรแกรมและเกมด้วย Visual C++ / พีรภัทร์ สว่างเพียร. 2545
2603 005.133 พ795ร 1
เรียนภาษาเบสิก/เบสิกขั้นสูง / พีรศักดิ์ ศรีกังวาล. 2536
2604 005.133 พ795ร 2532 1
เรียนภาษาเบสิก/เบสิกขั้นสูง / พีรศักดิ์ ศรีกังวาล. 2532
2605 005.133 พ885ป 1
โปรแกรมภาษาเบสิกและการแก้ปัญหา = Problem coving and BASIC programming / เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ. 2534
2606 005.133 พ926ส 1
สร้างสรรค์เว็บเพจสวย ๆ ด้วยภาษา JAVA / ของ Paul.J. Perry ; เรียบเรียงโดย ณัฐวัฒน์ ลิ้มล้อมวงศ์. 2540
2607 005.133 ภ484 1
ภาษาเบสิคสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ 2528
2608 005.133 ภ999ก 1
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี / ไภษัชย์ แซ่จู. 2549
2609 005.133 ม335ก 2545 1
การเขียนชุดคำสั่งภาษา C / โดย มัณฑนา ปราการสมุทร. 2545
2610 005.133 ม443ห 1
หลักภาษาโคบอล / มานพ วราภักดิ์. 2527
2611 005.133 ม443ห 2539 1
หลักภาษาโคบอล / มานพ วราภักดิ์. 2539
2612 005.133 ย125ก 1
การเขียนกราฟฟิคด้วยภาษา C / ยงยศ แย้มพวง. 254?
2613 005.133 ย327ภ 1
ภาษาเบสิกขั้นพื้นฐาน / ยืน ภู่วรวรรณ, พิชิต สุขเจริญพงษ์, สมนึก คีรีโต. 2527
2614 005.133 ย355ค 1
คู่มือการเขียนโปรแกรม Microsoft Advanced Visual C++ version 6.0 ฉบับ database programming สู่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างมืออาชีพ / ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล. 2544
2615 005.133 ย355คก 1
คู่มือการเขียนโปรแกรมวินโดว์ด้วย Visual C++ 2010 / ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล. 2555
2616 005.133 ย355คม 1
คู่มือการเขียนโปรแกรมและใช้งาน Visual C++ .NET ฉบับสมบูรณ์ / โดย ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล ; บรรณาธิการ : สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2546
2617 005.133 ย485ว 1
Wireless Java programming with Java 2 micro edition / โดย Yu Feng, Jun Zhu ; แปล : จันทรมาส สาณะเสน พันธุ์คำ. 2545
2618 005.133 ร156 1
รวมชุดคำสั่ง HTML ฉบับ quick reference / รวบรวมโดย ไตรรัตน์ ลาภรวย ; ชูเกียรติ นาคพิทักษ์กุล, วิทยา ต่อศรีเจริญ, บรรณาธิการ. 2541
2619 005.133 ร177ก 1
การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน 77 โดยใช้เครื่อง IBM PC / รสสุคนธ์ หังสพฤกษ์. 2529
2620 005.133 ร177กร 1
การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล / รสสุคนธ์ หังสพฤกษ์. 2528
2621 005.133 ร245ภ 1
ภาษาเบสิคและเทคนิคการเขียนโปรแกรม / ระพีพรรณ พิริยะกุล. 2528
2622 005.133 ร622ค 1
คู่มือเรียนรู้ภาษาซีด้วยตนเอง / รุ่งทิวา เสาร์สิงห์. 2549
2623 005.133 ล267ร 1
เรียนรู้ด้วยตนเอง OOP C # ASP. NET / โดย ลาภลอย วานิชอังกูร. 2550
2624 005.133 ว191ห 1
หัดเขียนโปรแกรมภาษา C# แบบมืออาชีพ / เขียน : วรชัย เชาว์วีระประสิทธิ์ ; บรรณาธิการ : ธนิต แกล้วเดชศรี. 2547
2625 005.133 ว259ก 1
การเขียนโปรแกรม C ด้วยตนเอง / วรรณวิภา ติตถะสิริ. 2538
2626 005.133 ว268ค 1
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา Java ฉบับผู้เริ่มต้น / วรรณิกา เนตรงาม ; สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร, บรรณาธิการ. 2545
2627 005.133 ว327ท 1
เทอร์โบโปรล็อก และระบบผู้เชี่ยวชาญ = Turbo prolog & expert systems / วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์. 2531
2628 005.133 ว426ส 1
สร้าง Dynamic web pages ด้วย Javascript / วันชัย แซ่เตีย, สิทธิชัย ประสานวงศ์. 2543
2629 005.133 ว545อ 1
Excel VBA programming / วิชา ศิริธรรมจักร์, สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยพรพงษ์. 2550
2630 005.133 ว549ป 2527 1
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา RPG = Report program generator / วิชิต ปุณวัตร์. 2527
2631 005.133 ว549ป 2535 1
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา RPG = Report program generator / วิชิต ปุณวัตร์. 2535
2632 005.133 ว549พ 1
พจนานุกรมภาษาเบสิค / วิชิต ปุณวัตร์. 2521
2633 005.133 ว549ภ 1
ภาษาเบสิคกับงานธุรกิจโดยใช้เครื่อง IBM PC / เรียบเรียงโดย วิชิต ปุณวัตร์. 2528
2634 005.133 ว582ก 1
การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล / วิทยา สุคตบวร. 2546
2635 005.133 ว582กร 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย C / วิทยา สุคตบวร. 2544
2636 005.133 ว759ร 1
เรียนลัดการเขียน VBA บน Excel / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์. 2549
2637 005.133 ว759อ 1
Advanced Excel เจาะลึกการเขียนโปรแกรม VBA / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์. 2551
2638 005.133 ว794ค 1
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิค / วิสุทธิ์ เจริญศิริวัฒน์, เบญจมาศ ทรัพย์ไพฑูรย์. 2527
2639 005.133 ว849จ 1
Java programming / วีระศักดิ์ ซึงถาวร. 2549
2640 005.133 ว849ร 1
Ruby on rails / วีระศักดิ์ ซึงถาวร. 2552
2641 005.133 ว849อ 1
Enterprise JavaBeans / วีระศักดิ์ ซึงถาวร, กมลชนก เหมาะประสิทธิ์, ศุภกานต์ ปิติธรรมภรณ์. 2546
2642 005.133 ว867ร 1
เรียนรู้ SQL ด้วย Microsoft products / เขียนโดย วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ร.น., สุมาลี อ่อนสด. 2543
2643 005.133 ว896ค 1
คู่มือเรียนการเขียนโปรแกรมภาษาซี / เวชยันต์ สังข์จุ้ย ; บรรณาธิการโดย กวิน สินรุ่งเรืองกุล. 2554
2644 005.133 ว915 1
เว็บโปรแกรมมิ่ง Java Script / [บริษัท ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล]. 2542
2645 005.133 ศ463ค 1
COBOL ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ / เรียบเรียงโดย ศิริพร สาเกทอง และถาวร อานุภาพไตรรงค์. 2525
2646 005.133 ศ466ก 1
การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างโดยใช้ภาษา C = Sturctured programming using C / ศิริเพ็ญ วิกัยสุขสกุล. 2554
2647 005.133 ศ683ส 1
สร้างเว็บเพจอย่างไร้ขีดจำกัด Java ใหม่ล่าสุดกับ Java TM 2 SDK / ศุภชัย กาญจนโภคิน. 2543
2648 005.133 ศ683สร 1
สร้างระบบงานฐานข้อมูลด้วย Visual Basic ฉบับโปรแกรมเมอร์ / โดย ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการ: สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2544
2649 005.133 ศ684ค 1
คู่มือการเขียนโปรแกรมและใช้งาน Visual C#.NET ฉบับสมบูรณ์ / โดย ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2546
2650 005.133 ศ684ด 1
Database programming ด้วย Visual Basic ฉบับมืออาชีพ / ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการ, สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2543
2651 005.133 ศ684ดต 1
Database programming ด้วย VB 2005 & VC# 2005 ฉบับสมบูรณ์ / ศุภชัย สมพานิช. 2549
2652 005.133 ศ684ดบ 1
Database programming ด้วย VB 2008 & VC# 2008 / ศุภชัย สมพานิช. 2551
2653 005.133 ศ684ร 1
เรียนรู้และฝึกฝนการเขียนโปรแกรมใช้งานฐานข้อมูลด้วย Visual Basic ฉบับมืออาชีพ = Database programming Visual Basic / ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการ : สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2547
2654 005.133 ศ684รล 1
เรียนรู้ LINQ ฉบับโปรแกรมเมอร์ / ศุภชัย สมพานิช. 2552
2655 005.133 ส172ก 1
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยภาษาซี = C data base development / ของ ออล สตีเว็นส์ ; เรียบเรียงโดย อนุชิต สุเมธีวิทย์ และ วีร์ ตั้งมั่นภักดีพงษ์. 2534
2656 005.133 ส236ห 1
หลักการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล / สมจิตร อาจอินทร์. 2540
2657 005.133 ส239ร 1
เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม : ฉบับวาจาจาวา / สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล. 2552
2658 005.133 ส239ร 2553 1
เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม : ฉบับวาจาจาวา = Beginning programming using java / สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล. 2553
2659 005.133 ส241ก 2
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี / โดย สมชาย รัตนเลิศนุสรณ์. 2545
2660 005.133 ส258จ 1
JavaScript programming guide / สมบูรณ์ พัฒน์ธีรพงศ์. 2554
2661 005.133 ส341ส 1
เสริมแต่งโฮมเพจครั้งใหม่ ! ให้มีชีวิตชีวาด้วย Java Script / สรวุฒิ กอสุวรรณศิริ, เขียนจากประสบการณ์จริง ; สุรัตน์ บัณฑิตลักษณะ, บรรณาธิการ. 2544
2662 005.133 ส548ค 1
คู่มือ Visual basic 2005 ฉบับสมบูรณ์ / สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2549
2663 005.133 ส548ร 1
เริ่มต้นอย่างมืออาชีพด้วย Delphi 7 ฉบับสมบูรณ์ / สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร, จักรพงษ์ สุขประเสริฐ. 2546
2664 005.133 ส563ร 1
รู้จริงเรื่อง HTML 4 / สัณฑวุฒิ ตุลารักษ์. 2542
2665 005.133 ส645ก 1
การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้นด้วยภาษาปาสคาล / สานิตย์ กายผาด. 2534
2666 005.133 ส647ข 1
เขียนโปรแกรมกราฟิกและเกมด้วยภาษา C / 3D Engine ; บรรณาธิการ : ลาภลอย วานิชอังกูร. 2543
2667 005.133 ส742ร 1
เรียนรู้ภาษาซี / สุขกรี เสรีวัลย์สถิตย์. 2536
2668 005.133 ส759ร 1
เรียนรู้เทอร์โบปาสคาล สู่หลักการเขียนโปรแกรม / สุชาดา รัตนคงเนตร 2521
2669 005.133 ส761ฟ 1
Fundamental of Visual Basic client-server programming / สุชาย ธนวเสถียร, นรินทร์ อัครพิเชษฐ. 2541
2670 005.133 ส768ค 1
คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Java ฉบับสมบูรณ์ / สุดา เธียรมนตรี. 2555
2671 005.133 ส777ก 1
การใช้โปรแกรม QuickBASIC / สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช. 2536
2672 005.133 ส781ก 1
การเขียนโปรแกรมภาษา C = Programming with C / สุเทพ มาดารัศมี, ปรียกร ทิพวัย. 2550
2673 005.133 ส786ก 1
การโปรแกรมภาษา Ruby = Ruby programming / สุธี พงศาสกุลชัย, ประเวศน์ วงษ์คำชัย ; บรรณาธิการ : กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2550
2674 005.133 ส786กร 1
การโปรแกรมภาษา C++ / สุธี พงศาสกุลชัย ; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, บรรณาธิการ. 2553
2675 005.133 ส879ก 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย C++ / สุวิช ถิระโคตร. 2552
2676 005.133 ห321 1
หลักการออกแบบและเขียนโปรแกรมเบื้องต้น / โดย ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์. 2555
2677 005.133 ห323 1
หลักภาษาเบสิค / โดย จลีพร โกลากุล ... [และคนอื่น ๆ]. 252?
2678 005.133 อ123ก 1
การเขียนดอสดีไวซ์ไดรเวอร์ด้วยภาษา C : Writing dos device drivens in C / ของ Phillip M. Adams, Clovis L. Tondo ; เรียบเรียงโดย Advance Group. 2538
2679 005.133 อ162ค 1
คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Java ฉบับผู้เริ่มต้น / อนรรฆนงค์ คุณมณี. 2551
2680 005.133 อ162คม 1
คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Java / อนรรฆนงค์ คุณมณี ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2554
2681 005.133 อ334ค 1
คู่มือเรียนภาษาซี / อรพิน ประวัติบริสุทธิ์. 2547
2682 005.133 อ334ค 2552 1
คู่มือเรียนภาษาซี / อรพิน ประวัติบริสุทธิ์. 2552
2683 005.133 อ334คม 1
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java / อรพิน ประวัติบริสุทธิ์. 2547
2684 005.133 อ334คม 2553 1
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java / อรพิน ประวัติบริสุทธิ์. 2553
2685 005.133 อ496ช 1
ใช้งาน CSS ให้เต็มประสิทธิภาพ / โดย อัจจิมา เลี้ยงอยู่, สมชาย มโนธรารักษ์ ; บรรณาธิการ พิรพร หมุนสนิท. 2553
2686 005.133 อ496ม 1
มือใหม่หัดใช้ JavaScript / โดย อัจจิมา เลี้ยงอยู่ ; บรรณาธิการ พิรพร หมุนสนิท. 2553
2687 005.133 อ623ป 1
โปรแกรมภาษาซีชาร์ป / อานนท์ รุ่งสว่าง. 2554
2688 005.133 อ662ห 1
หลักการเขียนโปรแกรมและภาษาฟอร์แทรน / อารีย์ แดงทองดี, ปราณี เหรียญกิตติวัฒน์. 2526
2689 005.133 อ686ก 1
การโปรแกรมเชิงโครงสร้างด้วยภาษาซี = Structured programming with C / อำนาจ เปาะทอง. 2547
2690 005.133 อ686พ 1
พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย VB.Net กับ Excel / อำนาจ นุตะมาน. 2552
2691 005.133 อ846ค 1
คอมพิวเตอร์ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี / ผู้เขียน : อุมาพร ศิรธรานนท์, กัลยาณี บรรจงจิตร, นวลวรรณ สุนทรภิษัช. 2547
2692 005.133 อ887ก 1
การพัฒนาคอมโพเนนต์ด้วย Microsoft Visual Basic 6.0 / โดย Guy Eddon, Henry Eddon ; แปลโดย สรพงศ์ วิภากรวิทย์. 2544
2693 005.133 อ978ก 1
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C = Programming with C / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. 2552
2694 005.133 ฮ251ท 1
ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ = Programming with C++ / จอห์น ฮับบาร์ด ; แปลและเรียบเรียง เบญจพร ศักดิ์ศิริ ; สุพจน์ รัตนาพันธุ์, บรรณาธิการ. 2540
2695 005.136 Le657S 1986 1
6502 assembly language programming / Lance A. Leventhal. 1986
2696 005.136 Ov96A 1
Assembler language with ASSIST and ASSIST/I / Ross A. Overbeek, W.E. Singletary. 1991
2697 005.136 Sa211A 1
Assembley language tools and techniques for the IBM microcomputers / Julio Sanchez. 1990
2698 005.136 Tr856P 1
Programming in Assembley language on the IBM PC / Richard Tropper. 1992
2699 005.136 ก572ภ 1
ภาษาแอสเซมบลี 80286 / 80386 / คณะผู้เรียบเรียง กำธร พานิชปฐมพงษ์, ชูชัย ธนสารตั้งเจริญ. 254?
2700 005.136 ธ647ภ 1
ภาษาแอสเซมบลีสำหรับ MCS-51 / โดย ธีรวัฒน์ ประกอบผล. 2546
 

Create Date : 28 มกราคม 2556    
Last Update : 28 มกราคม 2556 14:20:22 น.
Counter : 3325 Pageviews.  

รายชื่อหนังสือวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ความรู้ และระบบ 2101-2400

2101 005 Ph551I 1
Information systems through COBOL / Andreas S. Philippakis, Leonard J. Kazmier. 1978
2102 005 Ph551I 1978 1
Information systems through COBOL / Andreas S. Philippakis, Leonard J. Kazmier. 1978
2103 005 Sc311H 1
HTML visual quick reference / Dean Scharf. 1995
2104 005 Tr789I 1
An introduction to computer science : an algorithmic approach / Jean-Paul Tremblay, John M. DeDourek, Richard B. Bunt. 1989
2105 005.1 11
Cryptography for developers [electronic resource] / Tom St Denis, Simon Johnson. 2007
2106 005.1 Al396 2010 1
Algorithms and theory of computation handbook / edited by Mikhail J. Atallah, Marina Blanton. 2010
2107 005.1 Be393E 2005 1
Extreme programming explained : embrace change / Kent Beck with Cynthia Andres. 2005
2108 005.1 Be433S 2000 1
Software engineering : a programming approach / Douglas Bell. 2000
2109 005.1 Be472O 1
Object-Oriented systems analysis and design using UML / Simon Bennett, Steve McRobb and Ray Farmer. 2000
2110 005.1 Bi624A 1
Apple works in the classroom today / Gary G. Bitter. 1989
2111 005.1 Bo724U 2005 1
The unified modeling language user guide / Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson. 2005
2112 005.1 Br825S 2011 1
Software engineering : modern approaches / Eric J. Braude, Michael E. Bernstein. 2011
2113 005.1 Br862S 1
Software system development : a gentle introduction / Carol Britton, Jill Doake. 2006
2114 005.1 Co652O 1
Object-oriented design / Peter Coad and Edward Yourdon.
2115 005.1 Co665C 1
Crystal clear : a human-powered methodology for small teams / Alistair Cockburn. 2005
2116 005.1 Co738 1
Computing and mathematical modeling / editors, K. Thangavel, P. Balasubramaniam. 2006
2117 005.1 Ga178S 1
Software sizing, estimation, and risk management : when performance is measured performance improves / Daniel D. Galorath, Michael W. Evans ; forewords by Barry Boehm & Donald Reifer. 2006
2118 005.1 Ha313S 2003 1
Systems analysis and design for the small enterprise / David F. Harris. 2003
2119 005.1 He478I 1
Intermediate problem solving and data structures : walls and mirrors / Paul Helman, Robert Veroff, Frank M. Carrano. 1991
2120 005.1 Hu918 1
Human factors in safety-critical systems / edited by Felix Redmill and Jane Rajan. 1997
2121 005.1 Hu926D 1
A discipline for software engineering / Watts S. Humphrey. 1995
2122 005.1 In61 2001 1
Introduction to algorithms / Thomas H. Cormen...[et al.] 2001
2123 005.1 Ja26C 1
A concise introduction to software engineering / Pankaj Jalote. 2008
2124 005.1 Ja26I 1
An integrated approach to software engineering / Pankaj Jalote. 1991
2125 005.1 Ja41 1
The Java developer's guide to Eclipse / Cherry Shavor ... [et al.]. 2003
2126 005.1 Ja41S 1
Software engineering : principles and practice / Waman S. Jawadekar. 2010
2127 005.1 Jo76S 1
Software engineering best practices : lessons from successful projects in the top companies / Capers Jones. 2010
2128 005.1 Kn74A 1997 1
The art of computer programming / Donald E. Knuth. 1997
2129 005.1 La241 1
Requirements engineering : from system goals to UML models to software specitifications / Axel van Lamsweerde. 2009
2130 005.1 Le434I 1
Introduction to software engineering / Ronald J. Leach. 2000
2131 005.1 Le49I 2007 1
Introduction to the design and analysis of algorithms / Anany Levitin. 2007
2132 005.1 Mc135M 1
Managing the development of software-intensive systems / James McDonald. 2010
2133 005.1 Na176M 1
Making sense of software quality assurance : gaining from quality audits and assessments / Raghav S. Nandyal. 2007
2134 005.1 Ni682A 1
Algorithms and data structures : with applications to graphics and geometry / Jurg Nievergelt and Klaus H. Hinrichs. 1993
2135 005.1 Pe481S 1
Software engineering : an engineering approach / James F. Peters, Witold Pedrycz. 1999
2136 005.1 Pr895 1
Practical software project estimation : a toolkit for estimating software development effort & duration / compiled and edited by Peter R. Hill. 2011
2137 005.1 Pr935M 1
Making software engineering happen : a guide for instituting the technology / Roger S. Pressman. 1988
2138 005.1 Pr935S 1992 1
Software engineering : a practitioner's approach / by Roger S. Pressman. 1992
2139 005.1 Pr935S 2010 1
Software engineering : a practitioner's approach / Roger S. Pressman. 2010
2140 005.1 Pr964 1
Professional ADO RDS programming with ASP/ John Papa...[et al.] 1999
2141 005.1 Ri555O 1
Object-oriented design heuristics / Arthur J. Riel. 1996
2142 005.1 Ru936U 1
The unified modeling language reference manual / James Rumbaugh, lvar Jacobson, Grady Booch. 1999
2143 005.1 Sc291C 1999 1
Classical and object-oriented software engineering with UML and java / Stephen R. Schach. 1999
2144 005.1 Sc353I 1
Implementing the IEEE software engineering standards / Michael Schmidt. 2000
2145 005.1 Sc417D 1
Database design and implementation / Edward Sciore. 2009
2146 005.1 Se465R 1
Real-time object-oriented modeling / Bran Selic, Garth Gullekson, Paul T. Ward. 1994
2147 005.1 Sh528D 2005 1
Designing the user interface : strategies for effective human-computer interaction / Ben Shneiderman, Catherine Plaisant. 2005
2148 005.1 Si617B 1
Business programming logic / Jay Singelmann, Jean Longhurst. 1990
2149 005.1 So681 2
Software engineerring on Sun workstations / Bill Cureton, editor. 1993
2150 005.1 So697S 1
Software engineering / Ian Sommerville. 1992
2151 005.1 So697S 2001 1
Software engineering / Ian Sommerville. 2001
2152 005.1 So697S 2011 1
Software engineering / Ian Sommerville. 2011
2153 005.1 St846S 1
Software design : concepts and methods / Wayne P. Stevens. 1991
2154 005.1 Th491S 1
Software engineering / Marc Thorin. 1985
2155 005.1 Ts224E 2011 1
Essentials of software engineering / Frank Tsui, Orlando Karam. 2011
2156 005.1 Va217C 1
Concepts, techniques, and models of computer programming / by Peter Van Roy, Seif Haridi. 2005
2157 005.1 Vl871S 2000 1
Software engineering : principles and practice / Hans van Vliet. 2000
2158 005.1 Wi645S 1
Software requirements / Karl E. Wiegers. 1999
2159 005.1 ก491 1
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ = Computer programming / วัฒนา พันลำเจียก ... [และคนอื่น ๆ]. 2547
2160 005.1 ก672ว 1
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ = Software engineering / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, พนิดา พานิชกุล. 2550
2161 005.1 ก672ว 2552 1
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ = Software engineering / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, พนิดา พานิชกุล. 2552
2162 005.1 ก672ว 2554 1
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ = Software engineering / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, พนิดา พานิชกุล. 2554
2163 005.1 ก964ห 1
หลักการเขียนโปรแกรม / โกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์. 2547
2164 005.1 กร491 1
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : เอกสารการสอนชุดวิชา 96414 =Computer programming / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2553
2165 005.1 ค181ค 2553 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ = Introduction to computer programming 2553
2166 005.1 ค849ด 1
Designing component-based applications ฉบับภาษาไทย / โดย Mary Kirtland ; แปลและเรียบเรียงโดย : สรพงศ์ วิภากรวิทย์. 2544
2167 005.1 ค961 1
โครงการประกวดซอฟต์แวร์เพื่องานอุตสาหกรรมในระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ ... ปีที่ ... / สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน. 2548
2168 005.1 จ145ว 1
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ : หลักการออกแบบพัฒนาระบบเชิงวิศวกรรมและองค์ประกอบมนุษย์ / จรณิต แก้วกังวาล. 2540
2169 005.1 จ556ก 1
การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ = Computer algorithms : design and analysis / จีรพร วีระพันธุ์. 2552
2170 005.1 ช544อ 1
Analysis & design of algorithms / ชิดชนก เหลือสินทรัพย์. 2543
2171 005.1 ณ213ก 1
การออกแบบอินเตอร์เฟส = Interface design / ณรงค์ ล่ำดี ; บรรณาธิการ : พนิดา พานิชกุล. 2550
2172 005.1 ด154ก 1
การสร้างซอฟท์แวร์วิเคราะห์ไวยากรณ์ไทยภายใต้ระบบยูนิกซ์ / โดย ดวงแก้ว สวามิภักดิ์. 2533
2173 005.1 ท441ร 1
ระบบสารสนเทศของสำนักทะเบียนและประมวลผลผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = The office of the reqister's information system with internet / ทิฆัมพร พลาพิริยกิจ และวิศณุ ศรีรักษ์. 2540
2174 005.1 น927 1
แนวทางและคู่มือการกำหนดมาตรฐานข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2547 / โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2547
2175 005.1 พ912จ 1
เจาะรหัสคอมพิวเตอร์ / โดย Charles Petzold ; แปลโดย วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ร.น., กนกพร อุ่นมงคล. 2543
2176 005.1 ม577ร 1
เรื่องพัฒนาซอฟต์แวร์มีแค่นี้ = Zukai de wakaru software kaihatsu no subete / Mint ; สมชาย กิตติชัยกุลกิจ, แปลและเรียบเรียง. 2549
2177 005.1 ร622ก 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น = Introduction to computer programming / รุ่งทิวา เสาร์สิงห์. 2546
2178 005.1 ว434ค 2538 1
คอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ / วันพร ปั้นเก่า และธนาวรรณ จันทรัตนไพบูลย์ 2538
2179 005.1 ว549ว 1
วิศวกรรมส่วนคำสั่ง = Software engineering / วิชิต ปุณวัตร์. 2535
2180 005.1 ว711ก 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ = Computer programming / วิโรจน์ ทวีปวรเดช. 2553
2181 005.1 ว711ก 2554 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ = Computer programming / วิโรจน์ ทวีปวรเดช. 2554
2182 005.1 ศ285ก 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม = Computer programming and algorithm / ศศลักษณ์ ทองขาว. 2550
2183 005.1 ส224ว 1
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ = Software engineering / Roger S. Pressman ; พรฤดี เนติโสภากุล, แปลและเรียบเรียง. 2549
2184 005.1 ส642ก 1
เก่ง PHP 5 ให้ครบสูตร/ สาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล ; ธีรเดช รักไทย, บรรณาธิการ. 2550
2185 005.1 ส644ก 2543 1
การเขียนโปรแกรมและอัลกอรึทึม = Computer programming and Algorithm / สานนท์ เจริญฉาย. 2543
2186 005.1 ส644ก 2546 1
การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม = Computer programming and algorithm / สานนท์ เจริญฉาย. 2546
2187 005.1 อ252ข 1
เขียนโปรแกรมควบคุม Microcontroller ด้วยภาษา C, Assembly และ Visual Basic / อภิชาติ ภู่พลับ ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2552
2188 005.1 อ978ห 1
หลักการเขียนโปรแกรม / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. 2554
2189 005.1/1 1
Heuristic search theory and applications / [electronic resource] : Stefan Edelkamp, Stefan Schr่odl. 2012
2190 005.117 5
UML 2 certification guide fundamental and intermediate exams / [electronic resource] : Tim Weilkiens, Bernd Oestereich. 2007
2191 005.1/2 2
Pattern-oriented software architecture / Frank Buschmann ... [et al.]. 1996
2192 005.1/4 3
Why programs fail a guide to systematic debugging / [electronic resource] : Andreas Zeller. 2009
2193 005.103 En56 1
Encyclopedia of software engineering / John J. Marciniak, editor-in-chief 1994
2194 005.1068 Br873M 1
The mythical man-month : essays on software engineering / Frederick P. Brooks, Jr. 1982
2195 005.1068 Ke31S 1
Software project management : readings and cases / Chris F. Kemerer. 1997
2196 005.1068 ม859ท 1
เทคนิคการวางแผนและพัฒนาอย่างมืออาชีพ = Rapid development / Steve McConnell ; แปลและเรียบเรียงโดย อุไรวรรณ ชัยวิริยะกุล. 2544
2197 005.1068 ส761ซ 1
Software project development / สุชาย ธนวรเสถียร, มนู อรดีดลเชษฐ์, โปรดปราน พิตรสาธร. 2542
2198 005.10684 ว813ข 1
ข้อกำหนดการพัฒนาซอฟต์แวร์ / โดย Karl E. Wiegers ; แปลและเรียบเรียงโดย สุนันท์ บุญยธาดา. 2544
2199 005.10685 To717 1
Total quality management for software / edited by G. Gordon Schulmeyer, James I. McManus. 1992
2200 005.10687 Me613M 1
Managing software acquisition : open systems and COTS products / B. Craig Meyers, Patricia Oberndorf. 2001
2201 005.1092 ล966ก 1
Google ขอเล่าบ้าง : สิ่งที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับ เซอร์เกย์ บรินและแลรี่ เพจ นักธุรกิจมหาเศษฐีพันล้านของโลก = Google speaks : secrets of the world's greatest billionaire entrepreneurs, Sergey Brin and Larry Page / เจเน็ต โลว์, เขียน ; น้ำตาล ศิริบุญ, แปล. 2553
2202 005.11 Ba128C 1
Concurrent systems : an integrated approach to operating systems, database, and distributed systems / Jean Bacon. 1993
2203 005.11 Si587G 1
A guide book of statistical software for the social and behavioral science / N. Clayton Silver and James B. Hittner. 1998
2204 005.113 Ha321T 1
TCL/TK tools / Mark Harrison. 1997
2205 005.113 ร622ค 1
คู่มือการใช้งาน Hibernate Framework ด้วยภาษา Java / รุ่งทิพย์ นันทวัฒนาศิริชัย. 2553
2206 005.115 ณ211ร 2542 1
ระบบ PLC (Programmable logic controller) / ณรงค์ ตันชีวะวงศ์. 2542
2207 005.115 ณ211ร 2548 1
ระบบ PLC (Programmable logic controller)/ [electronic resource] ณรงค์ ตันชีวะวงศ์. 2548
2208 005.117 Be472S 2005 1
Schaum's outline of UML / Simon Bennett, John Skelton, Ken Lunn. 2005
2209 005.117 Bo724O 1994 1
Object-oriented analysis and design with applications / Grady Booch. 1994
2210 005.117 Br825S 1
Software engineering : an object-oriented perspective / Eric J. Braude. 2001
2211 005.117 Bu927I 2002 1
An introduction to object-oriented programming / Timothy A. Budd. 2002
2212 005.117 Do737D 1
Doing hard time : developing real-time systems with UML, objects, frameworks, and patterns / Bruce Powel Douglass. 1999
2213 005.117 EK36P 2010 1
Programming with microsoft visual basic 2008 : an object-oriented approach / Michael Ekedahl. 2010
2214 005.117 Fa246O 2009 1
Object-oriented programming using C++ / Joyce Farrell. 2009
2215 005.117 Fo787 2004 1
UML distilled : a brief guide to the standard object modeling language / Martin Fowler. 2004
2216 005.117 Ho819O 1
Object-oriented design & patterns / Cay S. Horstmann. 2004
2217 005.117 La293M 1
Model-driven software development with UML and Java / Kevin Lano. 2009
2218 005.117 La325A 2005 1
Applying UML and patterns : an introduction to object-oriented analysis and design and iterative development / Craig Larman. 2005
2219 005.117 Le673J 2007 1
Java software solutions : foundations of program design / John Lewis, William Loftus. 2007
2220 005.117 Mc167O 1
Object-oriented programming with Visual Basic.Net / Michael McMillan. 2004
2221 005.117 No843O 1
Object-oriented systems analysis and design / Ronald J. Norman. 1996
2222 005.117 Od22O 1
Object-oriented analysis and design : understanding system development with UML 2.0 / Mike O'Docherty. 2005
2223 005.117 Re337G 1
A guide to MATLAB object-oriented programming / Andy H. Register. 2007
2224 005.117 Ro884O 1
The object-oriented development process : developing and managing a robust process for object-oriented development / Tom Rowlett. 2001
2225 005.117 Sa254O 1
Object-oriented analysis and design with the unified process / John W. Satzinger, Robert B. Jackson, Stephen D. Burd. 2005
2226 005.117 Sc291O 2011 1
Object-oriented and classical software engineering / Stephen R. Schach. 2011
2227 005.117 St857P 1
Project-based software engineering : an object-oriented approach / Evelyn Stiller, Cathie LeBlanc. 2002
2228 005.117 Wa278O 1
The object constraint language : precise modeling with UML / Jos B. Warmer, Anneke G. Kleppe. 1999
2229 005.117 ก672ค 1
คัมภีร์การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML = Object oriented system analysis and design with UML / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, กิตติพงษ์ กลมกล่อม. 2548
2230 005.117 ก672คม 1
คัมภีร์การพัฒนาระบบเชิงวัตถุด้วย UML และ Java / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, พนิดา พานิชกุล. 2548
2231 005.117 ก672ย 1
UML วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, กิตติพงษ์ กลมกล่อม. 2544
2232 005.117 ก672ย 2547 1
UML วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, กิตติพงษ์ กลมกล่อม. 2547
2233 005.117 ก672อ 1
Object-Oriented ฉบับพื้นฐาน / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, ศิริวรรณ อัมพรดนัย. 2544
2234 005.117 ก674ก 1
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML / กิตติพงษ์ กลมกล่อม. 2552
2235 005.117 ก674ด 1
Design patterns / กิตติพงษ์ กลมกล่อม. 2549
2236 005.117 ก674พ 1
พื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML / กิตติพงษ์ กลมกล่อม. 2552
2237 005.117 จ717ก 1
การเขียนโปรแกรมแบบ OOP ด้วย Borland C++ / เจนวิทย์ เหลืองอร่าม. 2538
2238 005.117 ช527ย 1
UML ภาษามาตรฐานเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ / ชาลี วรกุลพิพัฒน์, เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์. 2544
2239 005.117 ธ394ก 1
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ : แนวคิดเชิงวัตถุโดยวาจาและ UML / โดย ธวัชชัย งามสันติวงศ์. 2545
2240 005.117 ธ394ก 2545 1
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ : แนวคิดเชิงวัตถุโดยจาวาและ UML / โดย ธวัชชัย งามสันติวงศ์. 2545
2241 005.117 ธ394กร 1
การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเชิงวัตถุ UML 2 / โดย ธวัชชัย งามสันติวงศ์. 2549
2242 005.117 ธ647ก 1
การพัฒนาโมเดลสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย UML 2.0 / ธีรวัฒน์ ประกอบผล, สุนทริน วงศ์ศิริกุล. 2552
2243 005.117 ธ647ค 1
คู่มือการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา Java OOP ฉบับสมบูรณ์ / ธีรวัฒน์ ประกอบผล, เขียน ; ปิยะ นากสงค์, บรรณาธิการ. 2554
2244 005.117 ธ667ก 1
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย Visual Basic.NET / ธีระพล ลิ้มศรัทธา. 2553
2245 005.117 พ199ท 2552 1
เทคโนโลยีเชิงวัตถุ = Object-oriented technoloyg / โดย พนิดา พานิชกุล ; บรรณาธิการ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2552
2246 005.117 พ199อ 2548 1
Object-oriented ฉบับพื้นฐาน / พนิดา พานิชกุล ; บรรณาธิการ : กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2548
2247 005.117 ร361น 1
แนวคิดและภาษาเชิงวัตถุ = Object-oriented concepts and language / รัฐสิทธิ์ สุขะหุต. 2551
2248 005.117 ล267ร 1
เรียนรู้ด้วยตนเอง Database/Query/T-SQL/Stored Procedure / ลาภลอย วานิชอังกูร. 2552
2249 005.117 ว582ร 1
เรียนลัดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุแบบ OOP = Object-oriented programming / วิทยา สุคตบวร. 2548
2250 005.117 ว582ว 1
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น / วิทยา สุคตบวร. 2551
2251 005.117 อ286ค 1
คัมภีร์การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย PHP = PHP-OOP / อมรรัตน์ โกมลหิรัญ, กรด เจิมจรุง. 2547
2252 005.117 อ286ค 2548 1
คัมภีร์การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย PHP = PHP-OOP / อมรรัตน์ โกมลหิรัญ, กรด เจิมจรุง. 2548
2253 005.117 อ581ก 1
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ = Object oriented analysis and design / โดย อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ ; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, บรรณาธิการ. 2554
2254 005.11721 Do734R 1999 1
Real-time UML : developing efficient objects for embedded systems / Bruce Powel Douglass. 1999
2255 005.118 Je54O 1
Oracle JDeveloper / Cary Jensen, Loy Anderson and Blake Stone. 1998
2256 005.118 ด931ห 1
หลักการทำโปรแกรมวิชวลเบสิก = Visual Basic programming concepts / โดย เดือน สินธุพันธ์ประทุม. 2543
2257 005.118 ธ117ถ 1
ถาม-ตอบ Microsoft Visual Basic : Tip and tricks for programmer / ธงชัย พยุงภร, บุษกร กู้หลี, เชาวลิต กรพิพัฒน์. 2544
2258 005.118 พ316ค 1
คู่มือเรียน Visual basic 2005 / พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร. 2549
2259 005.118 ศ684ป 1
Professional database programming with VB 2010 & VC# 2010 / ศุภชัย สมพานิช. 2553
2260 005.118 ศ684อ 1
Advance.NET programming ฉบับมืออาชีพ / โดย ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2550
2261 005.118 ส547ค 1
คู่มือการเขียนโปรแกรมและใช้งาน Visual Basic .Net ฉบับสมบูรณ์ / โดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2545
2262 005.118 ส722ก 1
การเขียนโปรแกรม Digital image processing ด้วย Visual basic / สิทธิโชค ยอดระยับ. 2550
2263 005.118 อ252ร 1
รวมคอนโทรลฟรี (สำหรับ VB 6) / อภิชาติ ภู่พลับ ; บรรณาธิการ : สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2547
2264 005.118 อ252ส 1
สนุก! กับการประยุกต์ใช้ Visual Basic : เก่ง VB แบบง่าย ๆ สไตล์มือสมัครเล่น / โดย อภิชาติ ภู่พลับ ; บรรณาธิการ : สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2546
2265 005.12 Br878I 2002 1
An introduction to object-oriented analysis : objects and UML in plain English / David William Brown. 2002
2266 005.12 Ch564S 1
Strategy Analysis with ValueWar / Mark J. Chussil and David J. Reibstein. 1994
2267 005.12 Fo787U 2000 1
UML distilled : a brief guide to the standard object modeling language / Martin Fowler with Kendall Scott. 2000
2268 005.12 Ho698M 2002 1
Modern systems analysis and design / Jeffrey A. Hoffer, Joey F. George, Joseph S. Valacich. 2002
2269 005.12 Ho699M 1998 1
Modern systems analysis and design / Jefferey A. Hoffer, Joey F. George, Joseph S. Valacich. 1998
2270 005.12 Kr94D 1
Data structures and program design / Robert L. Kruse. 1994
2271 005.12 Pa316 1
Pattern-oriented software architecture / Frank Buschmann ... [et al.]. 2007
2272 005.12 Sa245I 1
An introduction to program design / David Sargent 1991
2273 005.12 ค153ท 1
เทคนิคการออกแบบโปรแกรม / ครรชิต มาลัยวงศ์, วิชิต ปุณวัตร์. 2532
2274 005.12028 ป277ฟ 1
โฟลว์ชาร์ตเบื้องต้น / ประทีป บัญญัตินพรัตน์. 2525
2275 005.13 2
Joe Celko's thinking in sets auxiliary, temporal, and virtual tables in SQL / [electronic resource] : Joe Celko. 2008
2276 005.13 Ap648P 1
Programming languages paradigm and practice / Doris Appleby. 1991
2277 005.13 Ar776E 2003 1
Enterprise Java with UML / C.T. Arrington and Syed H. Rayhan. 2003
2278 005.13 Br869O 1
Object-oriented program development using Java : a class-centered approach / Gary J. Bronson, David Rosenthal. 2006
2279 005.13 Bu927I 1997 1
An introduction to object-oriented programming / Timothy Budd. 1997
2280 005.13 De325C 1
C : how to program / H.M. Deitel and P.J. Deitel. 1994
2281 005.13 De325C 2001 1
C, How to Program / H.M. Deitel, P.J. Deitel. 2001
2282 005.13 Lo886P 1
Programming languages : principles and practice / Kenneth C. Louden. 1993
2283 005.13 Me596T 1
Text processing in Python / David Mertz. 2003
2284 005.13 Po858 1
Postscript language : Adobe systems imcorporated. 1985
2285 005.13 Ra162C 1
Compute programming In c / v. Rajaraman. 1994
2286 005.13 Sa252I 1
Introduction to C programming / C. Joseph Sass. 1994
2287 005.13 We462S 1
Sequential program structures / Jim Welsh, John Elder, and David Bustard. 1984
2288 005.13 ณ369ม 1
มือใหม่เริ่มเรียน หัดเขียน Macro และ VBA บน Microsoft Excel / ณัฐศิระ เยาวสุต. 2547
2289 005.13 ด154ก 1
การโปรแกรมภาษา C / ดวงแก้ว สวามิภักดิ์. 2537
2290 005.13 พ642ภ 1
ภาษาคอมพิวเตอร์ = Programming languages / เรียบเรียงโดย พิชัย บูรณสมบัติ. 252?
2291 005.13 ม152ก 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทอร์โบซี / มนตรี พจนารถลาวัณย์. 2535
2292 005.13 ม335ก 2534 1
การเขียนชุดคำสั่งภาษา C / มัณฑนา ปราการสมุทร. 2534
2293 005.13 ว259ข 1
เข้าใจและใช้ภาษาฐานข้อมูล SQL / วรรณวิภา จำเริญดารารัศมี. 2534
2294 005.13/3 16
Herb Schildt's Java programming cookbook [electronic resource] / Herb Schildt. 2008
2295 005.131 De278G 1
Grammatical inference : learning automata and grammars / Colin de la Higuera. 2010
2296 005.131 Ei34C 1
Computational semantics with functional programming / Jan Van Eijck, Christina Unger. 2010
2297 005.131 Jo82L 1
LISREL 8 : Structural equation modeling with the SIMPLIS command language / Karl G. Joreskog and Dag Sorbom. 1993
2298 005.133 Al417I 1
Interoducing LOGO / Boris Allan. 1984
2299 005.133 Al427T 1
Thinking about [TLC] LOGO : a graphic look at computing with ideas / John R. Allen, Ruth E. Davis and John F. Johnson. 1984
2300 005.133 Ba244C 1
C++problem solving and programming / Kenneth A. Barclay and Brian J. Gordon 1994
2301 005.133 Ba274C 1
C and UNIX : tools for software design / Martin L. Barrett and Clifford H. Wagner 1996
2302 005.133 Ba277B 1
BASIC programming : using structured modules / Jonathan C. Barron. 1983
2303 005.133 Ba311 1
BASIC, a guide to structured programming / Thomas A. Dwyer...[et al.]. 1985
2304 005.133 Be433J 1
J2EE open source toolkit : building and enterprise platform with open source tolls / John T. Bell, Stanford Ng, James T. Lambros . 2003
2305 005.133 Be433J 1999 1
Java for students / Douglas Bell and Mike Parr. 1999
2306 005.133 Be493A 1999 1
Advanced Java 2development for enterprise applications / Clifford J. Berg. 2000
2307 005.133 Bi614P 1
Practical algorithms for programmers / Andrew Binstock and John Rex. 1995
2308 005.133 Bl642C 1
C is for control : a laboratory text for hardware interfacing with C and C++ / John Blankenship. 2000
2309 005.133 Bl655C 1
The C trilogy / Eric P. Bloom. 1993
2310 005.133 Bo679U 1981 1
Understanding FORTRAN / Michel Boillot. 1981
2311 005.133 Bo718I 1
Introducation to COBOL / John A. Bonno, Kent T. Fields. 1982
2312 005.133 Br814P 1
Pascal programming : a spiral approach / Walter S. Brainerd, Charles H. Goldberg, Jonathan L. Gross. 1982
2313 005.133 Br814W 1
WATFIV-S fundamentals and style / Walter S. Brainerd, Charles H. Goldberg, Jonathan L. Gross. 1986
2314 005.133 Br869C 2010 1
C++ for engineers and scientists / Gary J. Bronson, G. J. Borse. 2010
2315 005.133 Ca344M 1
Mathematical illustrations : a manual of geometry and postscript / Bill Casselman. 2005
2316 005.133 Cb386 1
C# bible / Jeff Ferguson ...[et al.]. 2002
2317 005.133 Ch466F 2004 1
Fortran 90/95 for scientists and engineers / Stephen J. Chapman. 2004
2318 005.133 Ch466S 1
Sams teach yourself Visual C++ 6 in 21 days / Davis Chapman. 1998
2319 005.133 Ch537C 1
C++ classes and data structures / Jeffrey S. Childs. 2008
2320 005.133 Co678C 2002 1
C++ program design : an introduction to programming and object-oriented design / James P. Cohoon, Jack W. Davidson. 2002
2321 005.133 Co713I 1
Intermediate Pascal programming : a case study approach / William J. Collins. 1986
2322 005.133 Co713In 1
An introduction to programming and Pascal / William J. Collins. 1984
2323 005.133 Co738 1
Computer languages / by the editors of Time-Life Books. 1986
2324 005.133 Co752O 1
Object-oriented programming in Pascal : a graphical approach / D. Brookshire Conner, David A. Niguidula, Andries van Dam. 1995
2325 005.133 Cr911S 1987 1
A structured approach to FORTRAN / J. Winston Crawley, Charles E. Miller. 1987
2326 005.133 Da139L 1
A Laboratory Course in Java / Nell Dale. 2001
2327 005.133 Da261F 1983 1
FORTRAN 77 : a structured, disciplined style based on 1977 American National Standard FORTRAN and compatible with WATFOR, WATFIV, WATFIV-S, and M77 FORTRAN compilers / Gordon B. Davis, Thomas R. Hoffmann. 1983
2328 005.133 De281I 1
Introduction to programming with Java : a problem solving approach / John S. Dean, Raymond H. Dean. 2008
2329 005.133 De325C 2003 1
C++ how to program / H.M. Deitel, P.J. Deitel. 2003
2330 005.133 De325C 2004 1
C : how to program / H.M. Deitel, P.J. Deitel. 2004
2331 005.133 De325C 2010 1
C : how to program / P.J. Deitel, H.M. Deitel. 2010
2332 005.133 De325J 1
Java how to program / H.M. Deitel, P. J. Deitel. 1997
2333 005.133 De325J 1999 1
Java : how to program / H.M. Deitel, P.J. Deitel. 1999
2334 005.133 De325J 2002 1
Java : how to program / H. M. Deitel, P. J. Deitel. 2002
2335 005.133 De353O 1
Object-oriented design in Java : using Java. util / Nicholas J. DeLillo. 2004
2336 005.133 Di578P 1
Problem solving with FORTRAN / Richard W. Dillman. 1985
2337 005.133 Do748P 1
Python for software design : how to think like a computer scientist / Allen B. Downey. 2009
2338 005.133 Fe295P 1994 1
Premiere with a passion / Michael Feerer. 1994
2339 005.133 Fe299F 1978 1
Fundamentals of structured COBOL programming / Carl Feingold. 1978
2340 005.133 Fi462A 1
Advanced COBOL / Kent T. Fields, Claude Simpson, John A. Bonno. 1987
2341 005.133 Fi494P 1985 1
Pascal : an introduction to methodical programming / William Findlay and David A. Watt. 1985
2342 005.133 Fi499A 1
Apple BASIC, data file programming / Leroy Finkel and Jerald R. Brown. 1982
2343 005.133 Fi536P 1
Pascal and Beyond--data abstraction and data structures using Turbo Pascal / Steve Fisher, Stuart Reges. 1992
2344 005.133 Fl583J 1
Java in a nutshell : a desktop quick reference / David Flanagan. 1999
2345 005.133 Fo699B 1
Basic FORTRAN IV programming / Donald H. Ford. 1974
2346 005.133 Fo727C 2001 1
Computer science : a structured programming approach using C / Behrouz A. Forouzan, Richard F. Gilberg. 2001
2347 005.133 Fo727C 2007 1
Computer science : a structured programming approach using C / Behrouz A. Forouzan, Richard F. Gilberg. 2007
2348 005.133 Fo785C 1
COBOL : Structured programming techniques for solving problems / George C. Fowler. 1990
2349 005.133 Fr911P 1
Problem solving, abstraction, and design using C++ / Frank L. Friedman, Elliot B. Koffman. 1994
2350 005.133 Ga123S 1
Starting out with Java : from control structures through data structures / Tony Gaddis, Godfrey Muganda. 2007
2351 005.133 Gh421P 1997 1
Programming language concepts / Carlo Ghezzi and Mehdi Jazayeri. 1997
2352 005.133 Gi464D 2005 1
Data structures : a pseudocode approach with C / Richard F. Gilberg & Behrouz A. Forouzan. 2005
2353 005.133 Gl566P 1
Perl 5 how-to / Mike Glover, Aidan Humphreys and Ed Weiss. 1996
2354 005.133 Go655D 2001 1
Data structures and algorithms in java / Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia. 2001
2355 005.133 Go655D 2011 1
Data structures and algorithms in java / Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia. 2011
2356 005.133 Go676M 1984 1
Mastering computer programming / P. E. Gosling. 1984
2357 005.133 Go685S 1
Schaum's outline of theory and problems of programming with C / Byron S. Gottfried. 1990
2358 005.133 Go685S 1982 1
Schaum's Outline of theory and problems of programming with BASIC, including microcomputer BASIC / Byron S. Gottfried. 1982
2359 005.133 Gr741L 1
Learning C++ / Neill Graham. 1991
2360 005.133 Gr882P 1
Programming with BASIC : a structured approach / Jarrell C. Grout. 1985
2361 005.133 Ha234C 1
The C primer / Les Hancock, Morris Krieger. 1987
2362 005.133 Ha241C 2001 1
C program design for engineers / Jeri R. Hanly, Elliot B. Koffman. 2001
2363 005.133 Ho754P 1
Problem solving and structured programming with ForTran 77 / Martin O. Holoien and Ali Behforooz. 1983
2364 005.133 Ho819B 2010 1
Big Java / Cay Horstmann. 2010
2365 005.133 Ho819C 2003 1
Computing concepts with C++ essentials / Cay Horstmann. 2003
2366 005.133 Ho819Cf 2012 1
C++ for everyone / Cay Horstmann. 2012
2367 005.133 Hu978P 1
Programming using the C Language / Robert C. Hutchison, Steven B. Just. 1988
2368 005.133 In57Q 1
QBasic made easy / Don Inman, Bob Albrecht. 1991
2369 005.133 Ja33C 2005 1
C++ and object-oriented programming paradigm / Debasish Jana. 2005
2370 005.133 Jo66O 1
Object-oriented programming in C++ / Richard Johnsonbaugh, Martin Kalin. 1995
2371 005.133 Jo68I 1
An introduction to Java programming and object-oriented application development / Richard A. Johnson. 2007
2372 005.133 Jo71A 1
Applications programming C / Richard Johnsonbaugh, Martin Kalin. 1990
2373 005.133 Jo72C 2008 1
C++ programming today / Barbara Johnston. 2008
2374 005.133 Ka11O 1
Object-oriented software design and construction with Java / Dennis Kafura. 2000
2375 005.133 Ka15I 1
An introduction to computer science using java / Samuel N. Kamin, M. Dennis Mickunas, Edward M. Reingold. 1998
2376 005.133 Ke29B 1998 1
A book on C : programming in C / Al Kelley, Ira Pohl. 1998
2377 005.133 Ke29M 1
Mastering Quick C / Stan Kelly-Bootle. 1989
2378 005.133 Ke39C 1
The C programming language / Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie. 1988
2379 005.133 Ko76P 1
Programming in ANSI C / Stephen G. Kochan. 1994
2380 005.133 Ko78P 2
Pascal : a problem solving approach / Elliot B. Koffman. 1982
2381 005.133 Ko78Pr 1
Problem solving and structured programming in BASIC / Elliot B. Koffman, Frank L. Friedman. 1979
2382 005.133 Ko82P 1
Programming with Pascal / John Konvalina, Stanley Wileman. 1987
2383 005.133 La287 1
Language reference 1990
2384 005.133 Le433T 1
Techniques of prolog programming : with implementation of logical negation and quantified goals / T. Van Le. 1993
2385 005.133 Le434U 1
Using C in software design / Ronald Leach. 1993
2386 005.133 Le487P 1
Pascal : programming and problem solving / Sanford Leestma, Larry Nyhoff. 1987
2387 005.133 Le523F 1
FORTRAN 77 : a top-down approach / Nonna Kliss Lehmkuhl. 1983
2388 005.133 Le554D 1
Developing statistical software in fortran 95 / David R. Lemmon, Joseph L. Schafer. 2005
2389 005.133 Le666S 1
Structured COBOL programming : interactive and batch processing / Bernard L. Levite. 1995
2390 005.133 Le674J 2005 1
Java software solutions : foundations of program design / John Lewis, William Loftud. 2005
2391 005.133 Li693B 2005 1
Beginning J2ME : from novice to professional / Sing Li and Jonathan Knudsen. 2005
2392 005.133 Li693I 2011 1
Introduction to Java programming : comprehensive version / Y. Daniel Liang. 2011
2393 005.133 Li766C 1
C++ primer/ Stanley B. Lippman. 1991
2394 005.133 Li776S 1
Structured COBOL : a step by step approach / Charles R. Litecky, Gordon Bitter Davis. 1987
2395 005.133 Lo884B 1
BASIC with business applications / Richard W. Lott. 1977
2396 005.133 Ma234C 1
COM IDL & interface design / Al Major. 1999
2397 005.133 Ma251C 2011 1
C++ programming : program design including data structures / D.S. Malik. 2011
2398 005.133 Ma251J 1
Java programming : program design including data structures / D.S. Malik. 2006
2399 005.133 Ma271B 1
BASIC programming today : a structured approach / Steven L. Mandell. 1986
2400 005.133 Ma283C 1984 1
COBOL basics : a structured approach / Gerry Manning. 1984
 

Create Date : 28 มกราคม 2556    
Last Update : 28 มกราคม 2556 14:18:28 น.
Counter : 8210 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  

Mr.Feynman
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 17 คน [?]
Friends' blogs
[Add Mr.Feynman's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.