welcome to my Blog
Group Blog
 
All blogs
 
ภูเก็ตนำร่อง ทำแผนชุมชนร่วมบริหารจัดการท้องถิ่นเตรียมแบ่งงบปี 51ภูเก็ตนำร่องจัดทำแผนพัฒนาชุมชนฯขอใช้เงิน 123 ล้านบาท

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ วันที่ 3 ม.ค.นี้ ที่ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดภูเก็ต นายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้ร่วมประชุมทางไกล ถ่ายทอดผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นท์จากทำเนียบรัฐบาล สู่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด หรือ กนพจ. ร่วมกับ สถาบันดำรงเดชานุภาพจัดการประชุม ชี้แจงการจัดทำแผนฯระดับจังหวัด โดยมี นาย พงศ์พโยม วาตภูติ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน
สาระสำคัญได้มีการชี้แจ้งขั้นตอนการดำเนินงานตาม พรบ.การบริหารราชการแผ่นดิน และ พรฎ.งบประมาณฉบับใหม่ ซึ่งคณะกรรมการพระราชกฤษฏีกากำลังมีการปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญฯ 2550 ซึ่งแต่ละจังหวัดจะต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาระดับชุมชน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อนำเสนอ คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณปี พ.ศ.2552 ต่อไป
นายวรพจน์ ได้กล่าวถึงการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2551ซึ่งนอกจากงบภาระกิจหลักจากกระทรวง ทบวง กรม แล้วยังแบ่งเป็น งบบริหารงานผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งจังหวัดภูเก็ต ได้รับอุดหนุนงบประมาณจำนวนเงิน 10 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานราชการต่างๆได้จัดทำโครงการเพื่อของใช้งบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัด และ งบประมาณตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข จำนวน 123 ล้านบาท ที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบวาระแห่งชุมชน ซึ่งภูเก็ต เป็นจังหวัดนำร่องในการจัดทำเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนต่างๆ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ
นายแนบ สินทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจ.ภูเก็ต ได้เผยถึงการจัดทำแผนชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดทำเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น 143จุดทั้วทั้งจังหวัด แยกเป็น 90หมู่บ้าน และ 53 ชุมชน ซึ่งโครงการต่างๆ ที่มีการเสนอขอรับงบประมาณจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ตาม พระราชกฤษฎีกางบประมาณฯฉบับใหม่ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 70%ผู้ว่าฯภูเก็ตอนุมัติงบบริหารล๊อตแรก5ล้าน

เวลา 13.00 น.วันที่ 3 ม.ค.นี้ นาย วรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานในการประชุมพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดำเนินงานโครงการต่างๆ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
นายวรพจน์ รัฐสีมา ได้กล่าวถึงงบประมาณบริหารงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2551จำนวน 10ล้านบาท โครงการที่หน่วยงานต่างๆได้เสนอขอใช้งบประมาณจำนวน 16 โครงการ พร้อมกับกล่าวถึงหลักการอนุมัติที่ได้จัดแบ่งงบประมาณ 80 % ไว้สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ส่วนที่เหลือไว้สำหรับการดำเนินนโยบายระดับชาติ และ การบริหารจัดการด้านต่างๆของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีเกณฑ์การอนุมัติโครงการที่จะต้องดำเนินงานภายในเดือนมีนาคม จำนวน 5 ล้านบาท
ทั้งนี้ ได้มีการเห็นชอบอนุมัติงบประมาณสนับสนุน 8 โครงการ ได้แก่ การก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ในพื้นที่อ่าวรายัน ม.6 ต.เชิงทะเล ของ สภ.เชิงทะเล จำนวน 500,000 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงานของ ตำรวจทางหลวง จำนวน 150,000 บาท โครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของสนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด จำนวน 70,000 บาท โครงการบริหารจัดการเครือข่าย ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ จำนวน 100,000 บาท โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินแก่หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองท้องถิ่น จำนวน 153,600 บาท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานจังหวัดฯ จำนวน 1,500,000 บาท โครงการการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครอง จำนวน 150,000 บาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสำนักงานจังหวัดฯด้านการบริการประชาชนจำนวน 350,000 บาท และโครงการ ตรวจควบคุมร้านค้าของเก่ากว่า 390 ร้านทั่วจังหวัดฯ ของฝ่ายปกครองฯ จำนวน 150,000 บาท
ทั้งนี้ยังมีมติไม่เห็นชอบต่อโครงการที่หน่วยงานนำเสนอ ซึ่งเห็นว่าซ้ำซ้อน หรือไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วน อาทิ การจัดซื้อเครื่องนอน และให้ความรู้ด้านการรับมืออุบัติภัย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ การติดตั้งระบบทวนสัญญาณ วิทยุสื่อสารของสภ.ถลาง โครงการ ปั้นดินให้เป็นดาว ของ สภ.ฉลอง โครงการเพิ่มประสิทธภาพการจัดเก็บข้อมูลของ สภ.เมืองภูเก็ต โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลของ หน่วยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฝ่ายปกครองจังหวัดฯ
นายวรพจน์ ยังมีคำสั้งให้หน่วยงานไปปรับโครงการต่างเพื่อขอใช้งบประมาณที่เหลืออยู่กว่า 5,000,000 บาท อาทิ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดฯ ได้ประเมินจุดเสื่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทั่วจังหวัดทั้ง 10 จุด และยังแนะนำให้เสนอโครงการในเวทีประชาคมเพื่อนำเข้าสู่แผนพัฒนาชุมชน อาทิ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณตามยุธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ที่มีอยู่ถึง 123 ล้านบาท ต่อไป


Create Date : 03 มกราคม 2551
Last Update : 3 มกราคม 2551 18:20:38 น. 3 comments
Counter : 257 Pageviews.

 
เสียดายเงินที่เหลือ 5000000.บาท ที่เหลือจังเลย.....หากทำโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุท้องถนน..เพราะว่าหากคนขับรถยังไม่มี่จิตสำนึกรับผิดชอบชีวิตผู้อื่นโดยขับรถให้ถูกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในสภาพร่างกายที่พร้อมขับมิช่าย"ร่างกายมีแอลกอฮอล์ก็ขับ" "เหนื่อยอ่อนเพลียก็ขับ" "ง่วงก็ขับ"...ปรับปรุงป้องกันกันไปก็ไร้ประโยชน์


โดย: ม่วงคราม (the violetblue home ) วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:20:55:34 น.  

 
ขอบคุณที่ให้ความเห็นครับ

งบบริหารงานผู้ว่าฯ เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ที่พ่อเมืองจะนำมาใช้ทำงาน หรือ บริหารด้านต่างๆ ซึ่งหน่วยงานอื่นต่างก็มีงบประมาณที่จะมาทำภาระกิจหลักผ่านทางกระทรวงต่างๆ อยู่แล้ว งบผู้ว่าฯ อาจจะเหมือนงบที่มาเสริมอำนาจผู้ว่า ในการแก้ปัญหาด้านต่างๆ เพราะ พรบ.แผนพัฒนาและงบประมาณ ฉบับใหม่ ได้ให้อำนาจแก่ประชาชน ในการร่วมกันจัดทำแผนชุมชน และโครงการเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ


โดย: นายไวรัส วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:9:38:50 น.  

 
ไอควาย


โดย: ................... IP: 125.27.163.199 วันที่: 7 มีนาคม 2551 เวลา:13:49:28 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

นายไวรัส
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หนุ่มวายร้าย นายตู่ศักดิ์
Friends' blogs
[Add นายไวรัส's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.