ธันวาคม 2554

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
 
16 ธันวาคม 2554
All Blog
ooo จำปาลาว ooo


ร ะ บั ด ใ บ ร่ ว ง ห ล่ น บ น ผื น ห ญ้ า

ก า ล เ ว ล า ห มุ น เ วี ย น คื น เ ป ลี่ ย น ผั น

เ ผ ล อ เ ดี ย ว วั บ ก ลั บ ม า ค ร า เ ห มั น ต์

เ มื่ อ ว สั น ต์ ผ่ า น พ้ น ฝ น เ ริ่ ม ซ า
ด อ ก เ จ้ า ง า ม เ ช่ น เ ค ย เ กิ น เ อ่ ย อ้ า ง

ก ลี บ บ า ง บ า ง ก ล ม ม น น่ า ค้ น ห า

ช่ า ง วิ ไ ล จ ริ ง ห น อ ช่ อ ผ ก า

ม อ ง ง า ม ต า ต รึ ง ใ จ ไ ป ชั่ ว ก า ล

ก ลิ่ น อ่ อ น อ่ อ น ต า ม ล ม ช ม ชื่ น ใ จ

จ า ก แ ด น ไ ก ล ค น เ ล่ า แ ล . . . . ก ล่ า ว ข า น

น า ม " จำ ป า ศั ก ดิ์ " นี้ มี ตำ น า น

ก า ล ผั น ผ่ า น พั น ปี ที่ ดำ ร ง

เ ป็ น ต้ น ไ ม้ ป ร ะ จำ ช า ติ ส ะ อ า ด ต า

ม อ ง ทุ ก ค ร า ทุ ก ที ที่ ใ ห ล ห ล ง

ร า ว ห ญิ ง ส า ว ล ะ อ อ ต า ส ง่ า อ ง ค์

เ จ้ า โ ฉ ม ย ง ค์ เ ยื้ อ ง ย่ า ง อ ย่ า ง ง ด ง า ม

ด อ ก ที่ ร่ ว ง ยั ง ห ม ด จ ด . . . . แ ล ส ด สี

ผ ก า นี้ ห วั่ น ไ ห ว ใ จ เ กิ น ห้ า ม

ก วี ใ ด จ ะ เ รี ย ง ถ้ อ ย ร้ อ ย นิ ย า ม

ใ ต้ ฟ้ า ค ร า ม ง า ม เ จ้ า ช่ า ง เ ย้ า ย ว น


ห ล ง รั ก แ ล้ ว ค ร า นี้ ฤ ดี เ อ๋ ย

ก ร ะ ไ ร เ ล ย มิ อ า จ ใ ก ล้ ใ จ กำ ส ร ว ล

จำ ต้ อ ง บ อ ก คำ อำ ล า ว่ า ไ ม่ ค ว ร

ทำ เ อ า จ ว น ใ จ ส ล า ย . . . . . ค ล้ า ย สิ้ น ล ม

ก็ น้ำ ย า ง เ จ้ า นี้ ที่ ส า หั ส

ห า ก ถ้ า พ ลั ด เ ข้ า ต า พ า ขื่ น ข ม

ก ร ะ ดื้ บ . . . ห่ า ง . . . เ ข้ า ไ ว้ ใ จ ผู ก ป ม

เ พี ย ง ชื่ น ช ม แ ล แ ต่ ไ ก ล . . . . . . . . . ใ น ค ว า ม จ ริ ง
เพลง : จำปาเมืองลาว


ภาพ : KA-POM

*********************************************

จากวิกิพีเดีย

ลั่นทม

เป็นไม้ดอกยืนต้นในสกุล Plumeria มีหลายชนิดด้วยกัน บางคนมีความเชื่อว่า ไม่ควรปลูกต้นลั่นทมในบ้าน เนื่องจากมีชื่อเป็นอัปมงคล คือไปพ้องกับคำว่า 'ระทม' ซึ่งแปลว่า เศร้าโศก ทุกข์ใจ แต่ปัจจุบันนิยมเรียกชื่อใหม่ ว่า ลีลาวดี และนิยมปลูกกันแพร่หลายอย่างมาก ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ ได้แก่ จำปา, จำปาลาว และจำปาขอม เป็นต้น (สำหรับชื่อภาษาอังกกฤษ ได้แก่ Frangipani, Plumeria, Templetree)

ลั่นทม เป็นไม้ที่นำมาจากเขมร ทางภาคใต้ เรียกชื่อว่า "ต้นขอม" "ดอกอม" ส่วนใหญ่ที่ปลูกกันเป็น "ลั่นทมขาว" เล่ากันว่า ไม้นี้นำเข้ามาปลูกในไทย เมื่อคราวไปตีนครธม ได้ชัยชนะ นำต้นไม้นี้เข้ามาปลูก และเรียกชื่อเป็นที่ระลึกว่า "ลั่นธม" "ลั่น" แปลว่ ตี เช่น ลั่นฆ้อง ลั่นกลอง "ธม" หมายถึง "นครธม" ภายหลัง "ลั่นธม" เพี้ยนเป็น "ลั่นทม"

ลั่นทมเป็นพืชนิยมปลูกเพราะดอกมีสีสันหลากหลาย สวยงาม ได้แก่ขาว เหลืองอ่อน แดง ชมพู ฯลฯ บางดอกมีมากกว่า 1 สี

ดอกลั่นทมยังเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศลาว และพบได้มากบริเวณทางขึ้นพระธาตุที่เมืองหลวงพระบาง สำหรับในประเทศไทยนั้นมักพบต้นลั่นทมตามธรรมชาติทางภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่

ความเชื่อคนโบราณมีความเชื่อว่า ต้นลั่นทมนั้น ไม่ควรปลูกในบ้าน ด้วยมีชื่ออัปมงคล คือไปพ้องกับคำว่า ระทม ซึ่งแปลว่า เศร้าโศก ทุกข์ใจ, จึงได้มีการเรียกชื่อเสียใหม่ให้เป็นมงคล ว่า ลีลาวดี ทั้งนี้ไม่ได้มีการกำหนดเปลี่ยนชื่อแต่อย่างใด

ดอกลีลาวดีลีลาวดี ถ้าแปลตามความหมายตามอักษรแล้ว ก็คือต้นดอกไม้ที่มีท่วงท่าสวยงามอ่อนช้อย ไม้นี้เดิมเรียก ลั่นทม เป็นไม้ยืนต้นในเขตร้อน ที่เห็นทั่วๆไปมีดอกสีขาว แดง ชมพู ชื่อเดิมของพันธุ์ไม้นี้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคำนี้ มาจากคำว่า ระทม ซึ่งหมายถึงความเศร้าโศก จึงไม่เป็นที่นิยมปลูกในบริเวณบ้านหรือที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตามมีผู้มีความรู้ด้านภาษาไทยกล่าวถึงคำว่า ลั่นทม ว่า ลั่นทมที่เรียกกันแต่โบราณ หมายถึง การละแล้วซึ่งความโศกเศร้าแล้วมีความสุข ดังนั้นคำว่า ลั่นทม แท้จริงแล้วเป็นคำผสมจาก ลั่น+ทม โดยคำแรกหมายถึง แตกหัก ละทิ้ง และคำหลังหมายถึงความทุกข์โศก

มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของลั่นทมในลักษณะต่าง ๆ กัน อย่างไรก็ตามพันธุ์ไม้นี้ตามหลักสากลมีชื่อว่า ฟรังกีปานี (frangipani) และเรียกกันทั่วไปว่า พลูมมีเรีย (plumeria)
Create Date : 16 ธันวาคม 2554
Last Update : 31 มกราคม 2555 23:38:15 น.
Counter : 9893 Pageviews.

66 comments
  
เจิมมม

มาฟ้งเพลงจำปาลาว เพิ่งรู้ว่าซื่อนี้ด้วย


newyorknurseโดย: newyorknurse วันที่: 16 ธันวาคม 2554 เวลา:19:08:57 น.
  
มาอ่านกลอนเพราะๆ จัา แต่ขอฮาตอนท้ายหน่อยนะ กระดื้บ

เห็นว่ากินกาแฟได้ทุกเวลาไม่มีปัญหาเรื่องการนอน ส่งมอคค่าเฟรบเป้นะจ๊ะ จาได้หลับสบาย

โดย: สปาเก็ดดี้ปลาเค็ม วันที่: 16 ธันวาคม 2554 เวลา:21:25:48 น.
  More Flowers Comments


สวัสดียามค่ำครับ
โดย: ก้อนเงิน วันที่: 16 ธันวาคม 2554 เวลา:21:57:25 น.
  

มีคำว่ากระดึ๊บห่างในกลอนด้วย ยังแฝงตัวตนอารมณ์ดีของน้องปอมเป็นเอกลักษณ์ ยากที่ใครจะเลียนแบบ พี่ต๋าโหวตให้น้องปอมนะ

ได้พักเสาร์-อาทิตย์แล้ว ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะคะ

ฝันดีคืนนี้น๊า...น้องปอม

โดย: Sweet_pills วันที่: 16 ธันวาคม 2554 เวลา:22:13:40 น.
  
ขอบคุณสำหรับโมจิน่ารักโนเน๊ะนะคะคุณปอม ..
แหม๋ .. น่ารักอย่างนั้นต้องเก็บไว้ดูอย่างเดียวแล้วล่ะ หม่ำไม่ลงค่ะ
บล็อกใหม่นี้ ได้เห็นความงดงามในบทกลอนคุณปอมชัดเจนเลยค่ะ เห็นความมีชีวิตชีวา
เห็นความร่าเริงอย่างเต็มเปี่ยม ชอบบทสุดท้ายตามคุณสปาเก็ตตี้ฯเหมือนกัน

ตรงที่ .. กระดึ๊บ .. น่ะค่ะ มองเห็นภาพกิ้งก่ากำลังกระดึ๊บหนีน้ำยางเลยล่ะ
ถ่ายทอดได้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ

คืนนี้ฝันดี .. และฝันหวานด้วยนะคะ

โดย: เกสรผกา วันที่: 16 ธันวาคม 2554 เวลา:22:27:14 น.
  
มาชมความงามของดอกจำปาลาวค่ะ พร้อมกับถือโอกาส ส่งน้องสาวเข้านอน

หลับฝันดีนะคะ

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

โดย: วลีลักษณา วันที่: 16 ธันวาคม 2554 เวลา:22:33:05 น.
  
ยามเช้าๆหนาวน้อยๆต้องคอยปลุก
ไม่ยอมลุกไม่ยอมตื่นพ้นคืนแล้ว
ตะวันส่องแสงสี...ไร้วี่แวว...
แม่กระปอมน้องแก้ว...ตื่นแล้วยัง

วู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย: พันคม วันที่: 17 ธันวาคม 2554 เวลา:9:19:11 น.
  
@ .. ดั่งกลีบแก้ว แวววาว สกาวใส
ผ่องพิไล ใบดอก บอกสีสัน
บริสุทธิ์ ผุดผาด บุปผชาติ .. พันธุ์
เจ้า .. เฉิดฉัน หวานละมุน กรุ่นกลิ่นอวล ..มาร่วมชมดอกไม้ใสซื่อด้วยคน ..
ไม่มีกาแฟมาฝากยามเช้า แต่ก็มี .. ดอกจำปาลาว .. สวยๆมาฝากแทนนะคะ ..
โดย: เกสรผกา วันที่: 17 ธันวาคม 2554 เวลา:9:39:31 น.
  


โอ ดวงจำปา บุปผาเมืองลาว
งามดั่งดวงดาว ซาวลาว ปลื้มใจ
เมื่ออยู่ ภายใน แดนดิน ลานซ้าง..

ดอกลีลาวดี เมืองลาวเค้าเรียกดอกจำปา ....
เปนดอกไม้ที่มีเสน่ห์ชอบมาก ..เลยนำมาฝากในเช้านี้
หอมสดชื่นทั้งวันนะจ๊ะกาปอม ...
โดย: ~anrin~ วันที่: 17 ธันวาคม 2554 เวลา:10:52:03 น.
  

สวัสดีจ้า...พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ทุกท่าน....ที่เข้ามาทักทายนะคะ

คือเดี๋ยวปอมจะไปหม่ำไอติม..กับเพื่อนๆน้องๆ ในห้องนักเขียน....

เย็นนี้จะกลับมาพร้อมไอติม..ฝากทุกท่านจ้า...

ระหว่างนี้..นำดอกจำปาลาวมาฝากนะคะ

ชะแว้บบบบบบบบบบบบบบบบ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 17 ธันวาคม 2554 เวลา:11:25:50 น.
  


มอบบทเพลงแด่คน...ที่ตื่นเช้า
และกับคนปวดร้าว...ไม่สุขขี
อาจมิได้ต่อกลอนอ้อนวจี
ฝากวลีรำพัน...ว่าฉันรู้

ไม่เอ่ยชื่อคนดีหรอกที่รัก
ต้องล้างซักบ้านล่มงานจมหู
ทั้งทาสี.เปลี่ยนดานบานประตู
เปิดเพลงดูนะจ๊ะ...รักนะตัว...

..............................

โดย: go far far วันที่: 17 ธันวาคม 2554 เวลา:11:50:01 น.
  
เมื่อสลักปักใจให้ครุ่นคิด
ในดวงจิตคิดใคร่ได้ความหวัง
สิ่งที่ได้จากนิมิตรผิดพ่ายพัง
เจ๊งทั้งบนและล่างถูกเจ้ามือกินเรียบเลย//แง แง
.................................................................

เสกคาถาถูกกินเรียบอีกแล้วล่ะ น้องปอมเอ้ย!! 555


สวัสดีวันหยุดจ้า
โดย: เสกคาถา วันที่: 17 ธันวาคม 2554 เวลา:12:04:48 น.
  


โอ้เจ้าดวงจำปา หอมจรุง มาปรุงจิต
ดุจสวรรค์ ประทานลิขิต วิจิตรใส
สีสลับ สลักสลวย พาวิไล
ระเริงรื่น สราญฤทัย ไสวงาม

โดย: เขมอนันท์ วันที่: 17 ธันวาคม 2554 เวลา:12:17:18 น.
  
สวัสดีค่ะน้าน้อย

เพลง: “ดวงจำปา” หรือ “จำปาเมืองลาว”

ประพันธ์ คำร้อง /ทำนอง โดย ท่าน อุตมะ จุลมณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลาว..

ปอมได้มึโอกาสดูสารคดีเกี่ยวกับประเทศลาว..และได้ยินเพลงนี้เมื่ออาทิตย์ก่อนนี้ค่ะ...ประทับใจมาก...เลยแต่งกลอนเกี่ยวกับดอกจำปาลาว..และเปิดเพลงนี้ประกอบ..

น้าน้อยสบายดีนะคะ...

ขอบคุณสำหรับ มอคค่าเฟรบเป้ จากปลาเค็มนะจ๊ะ...
แน่นอนอยู่แล้ว...กาแฟ..ชา....ไม่อาจทำให้กาปอมนอนไม่หลับได้...


ก็นะ...เกิดมาเพื่อ..กิน...กับ...นอน...ก็งี้แหละสวัสดียามค่ำจ้า.....พี่ก้อนเงิน...ขอบคุณสำหรับกุหลาบงามๆนะคะโดย: กาปอมซ่า วันที่: 17 ธันวาคม 2554 เวลา:19:25:18 น.
  
ขอบคุณพี่ต๋า...ที่มาส่งปอมนอนฝันดีนะคะ....

ปอมว่าคนเขียนกลอนหลายคนเป็นคนอารมณ์ดีค่ะ...เพียงแต่ท่านเหล่านั้น..ไม่ใช้ภาษาอย่างที่ปอมใช้...หากแต่ใช้คำที่ดูสละสลวยกว่า..

จริงๆ คำว่า " กระดื้บ " มาจากพี่ชายปอมเอง..เวลาปอมทำอะไรช้าๆ
พี่ชายก็จะแซวว่า "เอ้า...กระดื้บเข้าๆ " ก็เป็นด้วยประการฉะนี้แล

มีความสุขมากๆในวันหยุดนี้นะคะ
สวัดดีค่ะคุณหนุ่ย....

ขอบคุณที่ชอบกลอนของปอมนะคะ.... นานๆจะเขียนกลอนแบบนี้สักครั้ง....นานๆพอได้...แต่บ่อยๆคงไม่ไหว...

ไม่แคล้วออกนอกลุ่นอกทาง....ขอบคุณที่มาส่งปอมนอนฝันดีจ้า

สวัสดีจ้าพี่วลี...

ขอบคุณสำหรับดอกหญ้าสวยๆที่เอามาฝาก พร้อมส่งปอมนอนฝันดีจ้า..

มีความสุข.....สดใสนะจ๊ะพี่สาวที่น่ารักโดย: กาปอมซ่า วันที่: 17 ธันวาคม 2554 เวลา:19:35:00 น.
  
ยามเช้าๆหนาวน้อยๆต้องคอยปลุก
ไม่ยอมลุกไม่ยอมตื่นพ้นคืนแล้ว
ตะวันส่องแสงสี...ไร้วี่แวว...
แม่กระปอมน้องแก้ว...ตื่นแล้วยัง

วู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

.............................................................. พี่ฤาษี


กระปอมน้อยได้ยินเสียงสำเนียงแจ้ว
น้องตื่นแล้วแต่ยังนั่งเกาหลัง
แถมอีกมือยังถือขนมปัง
หม่ำประทัง....อีกมื้อ....อื้อ....ง่วงนอน

คร่อกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

...............................................................น้องกิ้งก่า

วันหยุด...ขอนอนตื่นสายหน่อยนะจ๊ะ
@ .. ดั่งกลีบแก้ว แวววาว สกาวใส
ผ่องพิไล ใบดอก บอกสีสัน
บริสุทธิ์ ผุดผาด บุปผชาติ .. พันธุ์
เจ้า .. เฉิดฉัน หวานละมุน กรุ่นกลิ่นอวล ..

................................................................... คุณหนุ่ย

* .. ดั่งความรัก ฝากไป กับสายหมอก
คอยเย้าหยอก ข้างแก้ม ให้แย้มสรวล
กลีบผกา ฤาเทียบ เปรียบเนื้อนวล
ให้รันจวญ ใจอยู......มิรู้คลาย ..

..................................................................... กาปอม

ขอบคุณคุณหนุ่ยนะคะสำหรับจำปาลาว..ที่เอามาฝากกัน

โอ้เจ้าดวงจำปา หอมจรุง มาปรุงจิต
ดุจสวรรค์ ประทานลิขิต วิจิตรใส
สีสลับ สลักสลวย พาวิไล
ระเริงรื่น สราญฤทัย ไสวงาม


................................................................... พี่เขม

เป็นความงาม..ความหมาย..ที่ใฝ่หา
เป็นผกา....อันสดใส...เกินใจห้าม
ฝากฤทัย...ให้ไว้...ในทุกยาม
ใต้ฟ้าคราม...มีเพียงเจ้า...เท่านั้นพอ

.................................................................. น้องปอม

ขอบคุณกลอนหวานๆของพี่เขมนะคะโดย: กาปอมซ่า วันที่: 17 ธันวาคม 2554 เวลา:20:08:24 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาเยี่ยมคร้า
โดย: สาวสะตอใต้ วันที่: 17 ธันวาคม 2554 เวลา:20:14:20 น.
  More Flowers Greetings Comments

สวัสดียามค่ำครับ
โดย: ก้อนเงิน วันที่: 17 ธันวาคม 2554 เวลา:21:01:09 น.
  
สวัสดีจ้าคุณเลดี้....

เพลงนี้..และดอกจำปา..คุณเลดี้ คงได้ฟัง...และได้เห็นตอนไปเที่ยวเมืองลาวเนอะ


ขอบคุณสำหรับดอกจำปาลาวงามๆที่นำมาฝากกันจ้า

ขอบคุณสำหรับบทเพลง...และบทกลอนจากพี่ฟาร์นะจ๊ะ...

พี่ฟาร์สบายดีนะคะ

โอ๋ๆๆๆๆๆๆ เฮียเสกคนดี...งวดนี้โดนกินเรียบ
เนอะกินแบบเงียบเงียบนะเฮียเอ๋ย
สงสัยต้องแทงงวดหน้ามาชดเชย
เจ้ามือเอยทำฮียได้...อย่างไรกัน....

ใจเย็นๆจ้าเฮียเสก...งวดหน้ายังมี..เป็นทีของเรา
ลาเฮียเสก..และพี่น้องทุกท่านนะคะ...

พรุ่งนี้พบกันจ้า


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 17 ธันวาคม 2554 เวลา:21:15:21 น.
  
อรุณสวัสดิ์ค่ะ..^^

โดย: Lika ka วันที่: 18 ธันวาคม 2554 เวลา:7:01:39 น.
  


สวัสดี วันนี้ ท่านที่รัก
ผมหยุดพัก หลายวัน เพราะขวัญหาย
หมดสนุก ทุกข์ใจ ไม่สบาย
ด้วยร่างกาย ใช้การ มานานครัน

อากาศแปล หัวเวียน ลมเปลี่ยนทิศ
จึงเป็นพิษ กัดกร่อน มิผ่อนผัน
กินหยูกยา บรรเทา เบาลงครัน
จึงมาสรรค์ อักษร มาอ้อนความ
…………………………………………………
ไปสัมมนา ที่กรุงเทพฯ 2-3 วัน ไม่ไหว
อากาศแตกต่างมาก เหตุเพราะนอนห้องแอร์
เพื่อนร่วมห้อง ชอบเย็นๆ แต่ผมชอบอุ่นๆ
ตามใจเขา เลยป่วยครับ วันนี้ดีขึ้นหน่อย จึงมาทักทายครับ
สวัสดี มีความสุขมากๆ นะครับน้องปอม
โดย: panwat วันที่: 18 ธันวาคม 2554 เวลา:8:46:48 น.
  
กลอนกาปอมจะมีหักมุมตอนท้ายแบบฮาฮาค่ะ คุณเกสรผกา ด้วยความที่เป็นคนร่าเริง น่ารัก ก้อเลยแฝงความเป็นตัวเองไว้ในกลอนค่ะ

กาปอมอย่าลอยนะ เราผูกเชือกตัวเองไว้ที่เสาบ้านแล้ว

ฝากดอกไม้สวยๆ ไว้ให้กาปอม คุณเกสรผกา และเพื่อนๆ ทุกคนนะคะ

โดย: สปาเก็ดดี้ปลาเค็ม วันที่: 18 ธันวาคม 2554 เวลา:10:05:03 น.
  

ขอบคุณ คุณสาวสะตอใต้..ที่มาทักทายกันจ้า

ถ้าร้ายมากๆ....ก็รักไม่ไหวเหมือนกันค่ะ....

มาทาน BLACKBERRY PIE ดัวยกันนะคะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 18 ธันวาคม 2554 เวลา:10:44:47 น.
  
ขอบคุณสำหรับดอกไม้จากพี่ก้อนเงินเมื่อคืนนี้นะคะ


มาทานพายด้วยกันนะคะ

โดย: กาปอมซ่า วันที่: 18 ธันวาคม 2554 เวลา:10:48:15 น.
  
สวัสดียามใกล้เที่ยงจ้าคุณ Lika

มาทานพายแบบสบายๆ..ในวันหยุดด้วยกันนะคะ

โดย: กาปอมซ่า วันที่: 18 ธันวาคม 2554 เวลา:10:51:24 น.
  
สวัสดีจ้าพี่พัน......

เคยเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกัน.... คนหนึ่งขี้ร้อน..อีกคนเกลียดอากาศหนาว.... ปอมใช้วิธี...ใครชอบหนาว...ให้นอนเจอแอร์...ใครชอบอุ่นนอนใต้แอร์ เปิดที่ 26 องศา..พบกันครึ่งทาง...

ไม่งั้น...แย่....แต่ถ้านอนกับคุณแม่...ปอมก็ทนร้อนเอาหน่อย...เพราะแม่ไม่ชอบอากาศหนาว..

ขอให้หายป่วยไวๆนะคะ

ส่งขนมเสริมเพิ่มพลังจ้า
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 18 ธันวาคม 2554 เวลา:11:00:45 น.
  
หวัดดีจ้า...ปลาเค็ม

ดอกไม้สวยๆ...ยกให้คุณหนุ่ย และพี่ๆเพื่อนๆ ทุกท่าน...

ส่วนปอม..ก็หม่ำแอปเปิ้ลไป...สบายใจเฉิบ


จะมาผูกเค้าไว้กับเสาเรือนจริงๆเหยอ...อย่าเลย..ตอนเล็กๆก็โดนผูกไปที่หนึ่งแล้ว..

กันคลานซน..ตกใต้ถุนบ้าน....อย่างนั้นก็ไม่วาย...ประกอบวีรกรรม..เทปลาหมึกทั้งจานทิ้งลงท้องร่อง...ปลากินหมดเลย...

ตอนนั้น..ที่บ้านใต้ถุนน้ำทะเลเข้าถึงอ่ะ.....

ติดเข็มทิศ...ชัวร์กว่าอ่ะ

มามะมาหม่ำพายกันนะจ๊ะ
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 18 ธันวาคม 2554 เวลา:11:11:21 น.
  
พี่น้องขอรับ
อาหารเพลนี่...ชิ้นเดียวพอหรือ...ฤาษีมิใช่แมวนะขอรับบบบ
โดย: พันคม วันที่: 18 ธันวาคม 2554 เวลา:11:23:59 น.
  
งั้นเพิ่ม PIZZA ให้ท่านฤาษีอีก หนึ่งถาด....

ตามด้วยแอปเปิ้ลพายอีกหนึ่งถาดใหญ่

น้ำแตงโมอีกหนึ่งเหยือกใหญ่

น่าจะอิ่มนะขอรับ....


ระวังนะขอรับ...จะอวบมากกว่าเก่า.....

หนีไปนอนบ้างดีกว่า...

วันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้า..พี่น้องทุกท่าน

โดย: กาปอมซ่า วันที่: 18 ธันวาคม 2554 เวลา:11:59:43 น.
  

สว้สดีค่ะหลานปอม

ขอบคุณสำหรับขนมค่ะ นีกถึงว่าสักวันต้องไปกับหลานปอม
หาแต่ขนมทานกัน เพราะน้าน้อยชอบขนมหวาน เคยได้ยิน
ลอดช่องวัดเจตใหม่ น้าน้อยชอบมากเลย วันหนี่งเขาบอกมีขาย
แถวๆ บ้าน (เพราะไม่อยากไปมหาชัย) พาพี่สาวไปเสียไกลพอดู
ไปถึง เขาบอกเลิกขาย เพราะตันทุนสูง แง แง อดเลย


newyorknurse

โดย: newyorknurse วันที่: 18 ธันวาคม 2554 เวลา:12:22:27 น.
  
ขอบใจน้องปอมสำหรับภาพคัพเค้กที่น่ากินมากจ้ะ

สุข สดชื่นในวันหยุดนะจ๊ะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 18 ธันวาคม 2554 เวลา:12:25:44 น.
  
ขึ้นต้นด้วยดอกไม้ ก็มาตาย เอ๊ย !! ก็ไม่วายลงเอยด้วยของกินอยู่ดี


เฮ้อ .... น้องสาวเอ๊ย...
อย่าไปเพิ่มเลยน้ำหนักน่ะ ถึงเราจะหุ่นกุ้งแห้ง
ก็อย่าไปแคร์เสียงคำครหาเลย

งั้นฝากให้เอ๊า !!เอ่อ......คุยกันหน่อย
พี่เพิ่งกลับมาจากฝั่งลาว มีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพาไปพบผู้ใหญ่ทางฝั่งโน้น
มีงานให้ทำคร่อมปีเลย แต่ต้องเก็บมาคิดดูก่อน ไม่ใช่ทำไม่ได้นะ
เพียงแต่มันออกจะตะกุกตะกักในการดำเนินงานยังไงก็ไม่รู้

ปีหน้าค่อยให้คำตอบเขา ดี มีเวลาคิดตั้งปี
โดย: เปลวอัคคี วันที่: 18 ธันวาคม 2554 เวลา:18:38:17 น.
  


จิบชา แกล้มขนม ล้างไขมันหน่อยนะจ๊ะกาปอม
ขนมหนมเนย เต็มบ้าน ..แถมพะโล้ขาหมูมาอีกจานใหญ่
ปอมระบายไขมันไม่ทันเน่ ..
โดย: ~anrin~ วันที่: 18 ธันวาคม 2554 เวลา:19:29:56 น.
  More Flowers Wishes Comments


สวัสดียามค่ำครับ
โดย: ก้อนเงิน วันที่: 18 ธันวาคม 2554 เวลา:19:52:46 น.
  
น้องปอมจ๋า
พี่วลีเก็บเฟื่องฟ้ายามเช้ามาฝากก่อนเข้านอน
หลับฝันดีนะคะน้องสาวราตรีสวัสดิ์ค่ะ
โดย: วลีลักษณา วันที่: 18 ธันวาคม 2554 เวลา:22:54:29 น.
  
สวัสดีครับน้องปอม อิอิ ^^

มาส่งดอกไม้เดี๋ยวมาอ่านใหม่นะครับ

โดย: วนารักษ์ วันที่: 19 ธันวาคม 2554 เวลา:16:35:46 น.
  
ก็ น้ำ ย า ง เ จ้ า นี้ ที่ ส า หั ส
ห า ก ถ้ า พ ลั ด เ ข้ า ต า พ า ขื่ น ข ม
ก ร ะ ดื้ บ . . . ห่ า ง . . . เ ข้ า ไ ว้ ใ จ ผู ก ป ม
เ พี ย ง ชื่ น ช ม แ ล แ ต่ ไ ก ล . ใ น ค ว า ม จ ริ ง..ปอมคือไม่แท้

เหมือนอบายในโลกอย่าโขลกขลุก
เป็นตัวทุกข์คอยถมให้จมดิ่ง
คอยดูดเลือดไม่ขาดดั่งชาติปลิง
อย่าสุงสิงดังน้ำยาง...หนีห่างเลย........
โดย: พันคม วันที่: 19 ธันวาคม 2554 เวลา:16:49:14 น.
  


ส่งปลาช่อนลุยสวน เปนมื้อค่ำนะจ๊ะ
เจ้านี้อร่อยสุดๆ จากทุกที่ที่ทานมาค่ะ
ถ้ากาปอมแวะมาเที่ยวที่บ้าน จาพาไปลองชิมนะคะ ..

แหม ..คุณพันคม ...หนีห่างได้ไงค่ะ ดอกลีลาวดี
ออกสวย มียางนิดหน่อยเปนไรไป ..ใช้กระดาษซับๆเอาได้นิ..
โดย: ~anrin~ วันที่: 19 ธันวาคม 2554 เวลา:19:08:12 น.
  
สวัสดีค่ะน้าน้อย....

ไว้น้าน้อยกลับมาเมืองไทยครั้งหน้า...

เราจัดทริปทัวร์ขนมหวานกันไหมคะ.......

ล่อดช่องปอมก็ชอบนะคะ.....
ขอบคุณสำหรับภาพวิวน้ำตกนะคะพี่ต๋า..

ดูแล้วสดชื่นมากเลยมีความสุขมากๆนะคะ...เชิญ น้าน้อย...และ...พี่ต๋า
ดื่มชาด้วยกันนะคะ

โดย: กาปอมซ่า วันที่: 19 ธันวาคม 2554 เวลา:20:01:40 น.
  
ขอบคุณสำหรับขาหมูจานใหญ่จากพี่ชายนะคะ....

ไปทำงานที่ไกลๆ... ตอนช่วงแรก..อาจจะมีขลุกขลักกันบ้าง..
แม้จะเป็นบ้านใกล้เรือนเคียง...แต่ความคิด...วัฒนธรรม..ผู้คน..
ก็มีแตกต่างกันบ้าง.... แต่ก็เป็นโอกาสที่ดี.....

แต่ถ้าทำให้พี่ชายเหนื่อย....ไม่มีเวลาพักผ่อน.... ก็อย่าไปฝืนทำนะคะ....

สุขภาพที่ดี..สำคัญที่สุด..... ถึงเราไม่ทำ..ก็มีคนอื่นทำอยุ่ดี...
มีเวลาอีก สิบกว่าวัน...พี่ชายลองชั่งน้ำหนักดุนะคะ

หม่ำขาหมูแล้ว....ชวนออกกำลังกายจ้า.....วิ่งแข่งกับคุณกระต่าย

ฮาๆๆๆ คุณเลดี้..มาหม่ำขาหมูด้วยกันนะจ๊ะ...ร่วมด้วยช่วยกันอวบไง

ดื่มชาของคุณเลดี้แล้ว...มีมาสมทบเพิ่มอีกแก้ว...


มาตั้งวงน้ำชากันจ้า...พี่ชาย - คุณเลดี้


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 19 ธันวาคม 2554 เวลา:20:11:16 น.
  
สวัสดียามค่ำจ้า...พี่ก้อนเงิน


ขอบคุณสำหรับดอกไม้สวยๆนะคะ
สวัสดีจ้า....พี่วลี...

ดอกเฟื้องฟ้าสีสวยจังเลยค่ะ....

ขอบคุณนะคะที่มาส่งปอมนอนฝันดี

สวัสดีค่ะพี่อ๋า

ขอบคุณสำหรับดอกไม้สวยๆที่เอามาฝากปอมนะคะ....ขอเชิญหนุ่ม - สาว ที่ชอบความงามของดอกไม้เหมือนๆกัน...
มาจิบชายามค่ำ...ในบรรยากาศสบายๆด้วยกันจ้า
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 19 ธันวาคม 2554 เวลา:20:20:46 น.
  
เหมือนอบายในโลกอย่าโขลกขลุก
เป็นตัวทุกข์คอยถมให้จมดิ่ง
คอยดูดเลือดไม่ขาดดั่งชาติปลิง
อย่าสุงสิงดังน้ำยาง...หนีห่างเลย........ พี่ฤาษี


ยางเป็นดังกิเลสที่หลอกล่อ
คอยดักรอ... ให้หลงไปใจไม่เฉย
หากโอนเอนอาจเป็นดังเช่นเคย
ไข่ลูกเขย....เสร็จข้า.........................กิ้งก่าปอม


ก็นะขอรับ....น้ำยางคงคล้ายๆน้ำเชื่อม...ติดหนึบๆ...
มาขอรับ...มาวิ่งออกกำลังกายกันดีกว่า
ออกกำลังกายแล้ว.....

เราก็มาหม่ำปลาช่อนลุยสวยกัน...อุปถัมป์รายการโดยคุณเลดี้...
อิ่ม..อร่อย..มีความสุข

สงสัยจะได้ไปหาคุณเลดี้เร็วกว่าที่กำหนด..จะไปหม่ำปลาช่อนลุยสวนง่ะ...


ชวนคนกันเอง..ล้อมวงดื่มชานะคะ......พี่วลีจ้า...มาแจมต่อทางนี้เลยค่ะ..อา........... เป็นอีกวันที่ปอมมีความสุข...ท่ามกลางคนที่ปอมรัก....
เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่น่ารักของปอม...

พรุ่งนี้พบกันนะคะ...


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 19 ธันวาคม 2554 เวลา:20:32:36 น.
  More Flowers Wishes Comments


สวัสดียามค่ำครับ

โดย: ก้อนเงิน วันที่: 19 ธันวาคม 2554 เวลา:21:05:23 น.
  
น้องปอมจ๋า
ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ฝันดีนะคะ วันนี้พี่วลีเก็บดอกหญ้าไม่ทัน
โดย: วลีลักษณา วันที่: 19 ธันวาคม 2554 เวลา:23:43:14 น.
  
ความรักมีคุณค่าเหมึอนตราสาร
ใจเบิกบานดั่งดอกไม้ในยามสาย
ปลุกให้ตื่นชื่นฉ่ำประพรมคลาย
น้อมใจเข้าหามาลีที่...เบิกบาน..ยามบ่ายๆ อิอิ
โดย: เขมอนันท์ วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:15:44:52 น.
  
กาปอมจ้า มาเที่ยวบ้านเลดี้เมื่อไหร่ บอกเรยยนาจร้า
ต้อนรับเต็มที่ เด๋วพาตะเวณหม่ำ ร้านไหนอร่อยจาพาไปชิม
โดย: ~anrin~ วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:18:06:20 น.
  
หวัดดีจ้ะน้องปอม

เมื่อคืนไม่ได้แวะเยี่ยมน้องปอมเพราะกลับดึก พี่ต๋าไปลัลล๊ากับเพื่อนๆที่พารากอน โห! รวมอายุแล้วหลายร้อยปีอยู่จ้ะ ไม่ได้เจอกันนานทีเดียว

สบายดีนะจ๊ะ คืนนี้ฝันดีนะน้องปอม


โดย: Sweet_pills วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:18:40:56 น.
  
สวัสดีครับน้องปอม มาอ่านกลอนและเรื่อง พร้อมฟังเพลงเพราะด้วยวันนี้ ^^

น้าหงาร้องได้ไพเราะมากๆครับ เพลงนี้เมื่อก่อนตอนเล่นกีตาร์ก็ร้องเล่นบ่อยๆเสียด้วยซิ

เพลงนี้เย็นเหมือนนิสัยคนลาวนะครับ คนแต่งชื่อท้าวอะไรสักอย่างครับจำได้ว่าอย่างนั้น อิอิ
โดย: วนารักษ์ วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:19:53:31 น.
  
สวัสดียามค่ำจ้าพี่ก้อนเงิน...

ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบงามๆนะคะ

ปอมมีขนมมาฝากพี่เช่นเคยค่ะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:20:48:02 น.
  
ขอบคุณพี่วลี...ที่มาส่งปอมนอนฝันดีจ้า....

เก็บดอกหญ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรค่ะ...ค่ำแล้ว...ให้ดอกหญ้านอนพักผ่อนดีกว่า..

ชวนพี่สาว...มาหม่ำขนมยามค่ำด้วยกันนะคะ

โดย: กาปอมซ่า วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:20:53:07 น.
  
ความรักมีคุณค่าเหมึอนตราสาร
ใจเบิกบานดั่งดอกไม้ในยามสาย
ปลุกให้ตื่นชื่นฉ่ำประพรมคลาย
น้อมใจเข้าหามาลีที่...เบิกบาน................. พี่เขม


ยามน้ำค้างพร่างพรายสายลมพัด
ปลิวระบัดคลอเพลงที่ขับขาน
มาลางามยามสะท้อนที่ริมธาร
แม้ผ่านกาลยังตรึงใจ.......ไปนิรันดร์............... น้องปอม

ขอบคุณสำหรับกลอนเพราะๆ..และดอกไม้งามๆนะคะพี่เขม

มาทานขนมยามค่ำด้วยกันจ้า

โดย: กาปอมซ่า วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:21:02:25 น.
  
น้องปอม
พี่วลีเก็บดอกบานเย็นมาฝากค่ะหลับฝันดีนะคะ
ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
โดย: วลีลักษณา วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:21:02:41 น.
  
ว้าวววววววววววว

อยากไปๆ...แต่ว่าที่บ้านคุณเลดี้..ฤดูไหนที่น่าไปที่สุดจ๊ะ...
แล้วช่วงไหน...ที่คนไม่ค่อยพลุกพล่านมากนัก....

รบกวนแนะนำด้วยจ้า....ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับข้อมูลนะคะ

มาทานขนมด้วยกันนะคะ.... วุ้นกะทิ..ใบเตย...อร่อยจ้า
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:21:08:43 น.
  
สวัสดียามค่ำค่ะพี่ต๋า....

หุ...หุ...ช่วงนี้แถวสยาม..คนเยอะมากเลยนะคะ..
วันก่อนนัดเจอเพื่อนๆ น้องๆ ที่โรงแรมอโนมา...
ปอมก็ลัดแถวพารากอน..กะจะมาโผล่ ข้างวัดปทุม...แต่เขาให้ออกทางใหม่.... งงมาก..คนก็เยอะมากๆ..สงสัยจะไปซื้อของปีใหม่กัน..

ปอมก็เริ่มนัดเจอกับเพื่อนๆแต่ละกลุ่มเจอกันค่ะ..มีทั้งก่อน..และหลังปีใหม่....

มีขนมเรไรมาฝากพี่ต๋านะคะ...

โดย: กาปอมซ่า วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:21:13:15 น.
  
ขอบคุณพี่อ๋า....สำหรับดอกบัวงามๆนะคะ...

คำร้อง - ทำนอง ของเพลงนี้แต่งโดย ท่าน อุตมะ จุลมณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลาว..ค่ะ..

ปอมว่าลาวเป็นชาติที่น่ารัก...ผู้คนจิตใจดีงามเหมือนพี่น้องชาวอีสานบ้านเรา....

จากที่ปอมดูสารคดีท่องเที่ยวลาว... ปอมอยากไปมากเลย..
ไปมาแล้วหลายที่...แต่ลาวยังไม่เคยไป....อยากไปๆ


มีขนมมาฝากพีอ๋านะคะ

โดย: กาปอมซ่า วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:21:21:06 น.
  
ขอบคุณพี่สาวที่น่ารัก...สำหรับชบาสีชมพูจ้า...


มีขนมยามดึก...ฝากพี่สาวจ้าปอมลาพี่วลี..และพี่น้องทุกท่านนะคะ....

ฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า

โดย: กาปอมซ่า วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:21:28:10 น.
  
สวัสดีครับน้องปอม
สองสามวันที่ผ่านมา
พี่พันไม่ค่อยสบายนะครับ
วันนี้รู้สึกดีขึ้นก็เลย
แวะมาเยี่ยมนะครับ
โดย: panwat วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:22:42:52 น.
  More Flowers Greetings Comments


สวัสดียามค่ำครับ

โดย: ก้อนเงิน วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:23:00:51 น.
  
สวัสดีค่ะคุณกาปอม กิ่งกลับมาแล้วค่ะ ค่อยยังชั่วแล้ว แวะมาเยี่ยมคุณกาปอมก่อนค่ะ มาอ่านบทร้อยกรองเพราะมากค่ะ ดอกลั่นทมหรือราชาวดีความจริงเป็นดอกไม้ที่สวยคลาสิกมากทำไมคนถึงตั้งชื่อว่าลั่นทมนะ
ก็ทำให้ดูเศร้าไปนะคะ

คุณกาปอมสบายดีนะคะ

ขอให้มีความสุขสดชื่นทั้งวันนะคะ
More Merry Christmas Comments
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 21 ธันวาคม 2554 เวลา:12:13:05 น.
  


ลาดหน้าปลาแซลมอลจร้ากาปอม ..คนสำคัญ
แวะมาบอกว่า ..ที่บ้านเลดี้ ถ้าไม่ใช้ช่วงเทศกาล
ไปได้ตลอดเวลาค่ะ ...สงบ สบายๆ ..ไม่วุ่นวายเหมืองเมืองหลวง
รถไม่ติด ...ผู้คนเป็นกันเองสบายๆ..จร้า
โดย: ~anrin~ วันที่: 21 ธันวาคม 2554 เวลา:13:17:54 น.
  
สุดยอดครับน้องปอม มีท่านอุตมะแต่งนี้เองเป็นถึงอดีต รมต เสียด้วยซี

พี่ไปลาวมาแล้วครับ ไปหลวงพระบาง ครับ

คนลาวเหมือนแดนสวรรค์ คนใจดี ธรรมชาติงดงาม ยิ้มแย้มกว่าพี่ไทยเสียอีกครับ

น้องปอมไปแล้วต้องติดใจแน่ๆเลยจ้า อิอิ

อ้อ เมื่อวานนี้ทำงานแลปอยู่ที่ ร.พ. เลิกพร้อมพวกทำนอกเวลาครับ
แต่ก็แวะมาอัพบล็อกอีกรอบตอนสามทุ่ม บรื๋อ.. แหะๆ แต่ไม่เจออะไรครับ

ทำงานอย่างมีความสุขนะครับน้องปอมใกล้ปีใหม่แล้ว ^^โดย: วนารักษ์ วันที่: 21 ธันวาคม 2554 เวลา:15:54:08 น.
  
สวัสดีจ้าพี่พัน.....


ถึงจะค่อยยังชั่วแล้ว...ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะ...เพราะอากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงค่ะ....

ขอบคุณที่มาทักทายปอมนะคะ.....

มีขนมเค้กฝากพี่พันจ้า
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 21 ธันวาคม 2554 เวลา:18:29:25 น.
  
สวัสดียามค่ำจ้าพี่ก้อนเงิน....

ขอบคุณสำหรับกุหลาบงามๆนะคะ...

ปอมมีเค้กมาฝากพี่นะคะ...


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 21 ธันวาคม 2554 เวลา:18:34:35 น.
  
สวัสดีค่ะคุณกิ่ง....

ค่อยยังชั่วแล้วหรือคะ.....ถึงอย่างนั้นก็ตาม..
คุณกิ่งอย่าหักโหมงานเกินไปนะคะ....


พยายามหาเวลาพักผ่อนนะคะ....ขอให้คุณกิ่งกลับมามีสุขภาพดีโดยเร็ววันนะคะ...

มีขนมเค้กมาฝากคุณกิ่งนะคะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 21 ธันวาคม 2554 เวลา:18:38:45 น.
  
อ่ะจิ๊...ขอบคุณ คุณเลดี้มากๆจ้า..สำหรับ ราดหน้าปลาแซลมอล

น่าทานมากมายๆ.... ไว้ปอมหาฤกษ์งามยามดี...ที่ไม่ใช่วันหยุดยาว..
ไปเที่ยวบ้านคุณเลดี้ดีกว่า....


มามะ... คุณเลดี้...มาหม่ำเค้กกันนะจ๊ะ
ขอบคุณนะคะ..ที่ให้ปอมเป็นคนสำคัญของคุณเลดี้...

คุณเลดี้..ก็เป็นเพื่อนคนสำคัญของปอมเช่นกันจ้า
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 21 ธันวาคม 2554 เวลา:18:46:53 น.
  
ขอบคุณพี่อ๋ามากนะคะ...สำหรับภาพถ่ายงามๆ ของดอกกล้วยไม้..
และดอกเข็มสีส้ม...สวยมากค่ะ


ดีจังเลย....พี่ได้ไปเที่ยวลาวมาแล้ว.....หลวงพระบาง คือเมืองหลวงใช่ไหมคะ

ฟังพี่เล่าแล้ว....ถ้าปอมมีโอกาสได้ไป...ปอมต้องติดใจแน่ๆเลย..หุ...หุ

มิน่า...ทำไมเมื่อวานพี่อ๋ากลับดึก..อยู่ทำแลปนี่เอง

ทำงานอย่างมีความสุขเช่นกันจ้า....พี่อ๋า :]


และแล้ว....ก็ขอลา blog จำปาลาวไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ...

ขอบคุณทุกท่านที่มาทักทายนะคะ...


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 21 ธันวาคม 2554 เวลา:20:06:06 น.

กาปอมซ่า
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 27 คน [?]กาปอม....เป็นกิ้งก่าตัวอวบ.... อารมณ์ดี เฮฮา ร่าเริง หัวเราะเก่ง.....

ชอบสรรหาของอร่อยๆหม่ำ.....
ชอบถ่ายรูป เน้นรูป ดอกไม้ ตุ๊กตาหมี และ ของกิน....
โดยเฉพาะขนม..หุ...หุ

ตอนแรกชอบหาขนมมาแจกคนรอบข้าง....ถูกกล่าวหาว่าทำให้คนอื่นอ้วน...เพื่อให้ตัวเองดูดี
ปอมเลยส่งภาพของกินให้แทน....

คนดูภาพก็ไม่อ้วน......
เว้นแต่ท่านทั้งหลาย...ยั้งใจไม่อยู่แล้วไปหาของจริงหม่ำ

อันนี้ว่ากันไม่ได้นะจ๊ะ

จริงๆแล้วปอมชอบเล่นตุ๊กตาหมี...ชอบอ่านหนังสือ...ชอบเขียนบันทึก....เขียนกลอน......กำลังหัดเขียนเรื่องสั้น . . . ปอมชอบอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงเยอะๆ

อ้อ.....ชอบดูดาว และรักวิชาดาราศาสตร์มากๆด้วยจ้า