treehouse: The house of love (ha ha)
Group Blog
 
All blogs
 
เป็นอะไร!

เป็นอะไร ใยแววตา ..แวววาวนัก..
ไปรู้จัก... รู้สิ่งใด มาจากไหน
อยากรู้นัก เป็นอะไร!..ไปรักใคร
จึงพูดไป ยิ้มไป ไม่เข้าที

เธอบอก..ถูก.. แล้วคุณ ผม..มี..รัก..
ไปรู้จัก รักใหม่ ที่สุขขี
แต่จาก..ใคร ..ที่ไหน.. บอกใยมี..
มิเผยที เพียงแต่มอง....ตาวับวาว...
(แต่งเล่นแก้เครียดเหมียนเดิม ค๊าบ..ตามจิน-ตะ-นา-เกิน)


Create Date : 20 กรกฎาคม 2550
Last Update : 15 กุมภาพันธ์ 2551 10:01:45 น. 24 comments
Counter : 987 Pageviews.

 
อย่าเผลอ..แล้วกัน..(อิอิ)
อยากมอบรัก ให้เธอ ผู้น่ารัก
อยากดึงพักตร์ แก้มใส น่าถนอม
อยากจูบแก้ม ผุดผ่อง ผกากรอง
อยากน้อมรัก กล่อมใจ ให้งดงามแลแก้มใส แก้มนั้น ของใครนะ
อยากรู้จัก เจ้าของ ที่ผ่องใส
อีกรอยยิ้ม ผุดผาด ที่จริงใจ
บอกนวลใน ..ใจสว่าง.. น่านิยม


จะขมฤา ..จักหวาน.. ที่ปานหอม
น่าอดออม รักใคร่ ดวงใจหนา
อยากบอกว่า เธอน่ารัก จำนรรจา
อยากบอกว่า แก้มเธอ ...อย่าเผลอแล้วกัน..อิอิอิ


โดย: treehouse วันที่: 12 กันยายน 2550 เวลา:14:17:33 น.  

 โดย: treehouse วันที่: 27 ธันวาคม 2550 เวลา:14:53:53 น.  

 
หากมีรอย ..ลักยิ้ม.. เมื่อยามหลับ
โปรดประทับ ดวงใจ อยู่เสมอ
ว่ารอยยิ้ม พิมพ์นั้น ..เป็นเพราะเธอ..
ด้วยว่าใจ ..อุ่นเสมอ .. แม้นห่างไกล..โดย: treehouse วันที่: 19 มกราคม 2551 เวลา:8:34:57 น.  

 


โดย: treehouse วันที่: 12 มิถุนายน 2551 เวลา:9:59:56 น.  

 
//www.tkstoystand.com/IMAGE1/INSPIRE/ud_pc_hug_7601.jpgโดย: treehouse วันที่: 12 มิถุนายน 2551 เวลา:10:08:12 น.  

 
//insomnia.cocolog-nifty.com/blog/images2005/20050604ajisaikaidoTele02.jpg
โดย: treehouse วันที่: 12 มิถุนายน 2551 เวลา:10:16:20 น.  

 
//www.seedgraphics.net/flowers_yellow_and_pink.jpeg

โดย: treehouse วันที่: 12 มิถุนายน 2551 เวลา:10:17:09 น.  

 
//www.dannyburk.com/images/rose%20pink%201.jpg
โดย: treehouse วันที่: 12 มิถุนายน 2551 เวลา:10:35:16 น.  

 
//images.jupiterimages.com/common/detail/97/85/23368597.jpg
โดย: treehouse วันที่: 12 มิถุนายน 2551 เวลา:10:36:25 น.  

 
//www.glasgowcloudwaterzen.org/images/homepage.jpg
โดย: treehouse วันที่: 12 มิถุนายน 2551 เวลา:10:40:47 น.  

 
//www.photo-zen.com/photos/photography-water-08.jpg
โดย: treehouse วันที่: 12 มิถุนายน 2551 เวลา:10:41:51 น.  

 
//thumb15.webshots.net/s/thumb4/9/51/46/104195146kQZvur_th.jpgโดย: treehouse วันที่: 12 มิถุนายน 2551 เวลา:10:47:14 น.  

 
//www.sargentsfineart.com/img/bregeda/th/heaven.jpg
โดย: treehouse วันที่: 12 มิถุนายน 2551 เวลา:10:51:16 น.  

 
Teach this triple truth to all: A generous heart, kind speech, and a life of service and compassion are the things which renew humanity.


There is nothing more dreadful than the habit of doubt. Doubt separates people. It is a poison that disintegrates friendships and breaks up pleasant relations. It is a thorn that irritates and hurts; it is a sword that kills.

Have compassion for all beings, rich and poor alike; each has their suffering. Some suffer too much, others too little.

Buddhaโดย: treehouse วันที่: 13 มิถุนายน 2551 เวลา:8:10:40 น.  

 
//www.doggasm.com/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=12576&g2_serialNumber=3


โดย: treehouse วันที่: 18 มิถุนายน 2551 เวลา:8:04:01 น.  

 
ตัวอักษรไทย 44 ตัว กับความหมายของคำว่าเพื่อน
ก - เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ
ข - เ ข้ า ใ จ เ ร า
ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า
ง - ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด
จ - จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ
ฉ - เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า
ช - ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า
ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ
ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า
ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า
ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข
ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป
ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า
น - นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า
บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า
ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ
ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ
ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า
พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า
ฟ - ฟั ง เ ร า เ ส ม อ
ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า
ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า
ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า
ร - รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า
ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า
ว - ไ ว้ ใ จ เ ร า
ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า
ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า
ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า
อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ
ฮ - เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า
cute emoemo


โดย: treehouse วันที่: 20 มิถุนายน 2551 เวลา:18:41:19 น.  

 
//farm3.static.flickr.com/2219/1636584207_c8ce07012d.jpg?v=0
โดย: treehouse วันที่: 20 มิถุนายน 2551 เวลา:18:59:03 น.  

 
ผิว่าเผย... เอ่ยคำ ที่พร่ำกล่าว
อย่าให้หนาว เปลี่ยวราว ในคราวฝน
ผิว่าเผย เอ่ยรัก ในกมล
ก็รื่มรมย์ ชมกรุ่น อุ่นมิคลาย

ในยามสาย เช้าเย็น ฤาบ่ายค่ำ
อย่าลืมย้ำ คร่ำคำ ดังคันศร
คือคำรัก คำน้อย ใจ อาวร
เอื้ออุทร พรสุข ปลุกชั่วยาม .....


โดย: treehouse วันที่: 22 มิถุนายน 2551 เวลา:17:50:51 น.  

 
ผิว่าเผย... เอ่ยคำ ที่พร่ำกล่าว
อย่าให้หนาว เปลี่ยวราว ในคราวฝน
ผิว่าเผย เอ่ยรัก ในกมล
ก็รื่มรมย์ ชมกรุ่น อุ่นมิคลาย


โดย: treehouse วันที่: 22 มิถุนายน 2551 เวลา:18:17:17 น.  

 


โดย: treehouse วันที่: 22 มิถุนายน 2551 เวลา:18:18:55 น.  

 


โดย: treehouse วันที่: 22 มิถุนายน 2551 เวลา:18:20:36 น.  

 
//i219.photobucket.com/albums/cc285/lpruitt1965/1173049016108.jpg
โดย: treehouse วันที่: 24 มิถุนายน 2551 เวลา:10:19:32 น.  

 
draft 2


แก้มใครในหัวใจ ….ส่อล่า
ยากจักหาใดอื่น เสมอเหมือน
แก้มใครงามบริสุทธิ์ ทุกภพเดือน
จักเสมือนหนึ่งแม่ ยากล้ำ ใดมี


น้ำใดน้ำหนึ่ หอม สุดลี้
หลั่ ล่ว สู่ ฤดี อวยให้
สุกสว่า สะพร่าใส สุ00 ศรี
จริ หนึ่ ดุจ ห้วป พีนี้ คือแม่ ล้นทรวThere is an absulute true in your love
oiting is evasive or ephomorral part
every card is so real
every so gentle and realโดย: treehouse วันที่: 11 สิงหาคม 2551 เวลา:13:45:21 น.  

 


โดย: treehouse วันที่: 9 กรกฎาคม 2552 เวลา:15:24:58 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

treehouse
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Emo น้องลิง
Emo น้องเพนกวิน
X
X
เพียงขีดเขียน จากแรงบันดาลใจ ..ที่สัมผัสในใจ ในผู้คน........ (ขอบคุณเจ้าของรูปและเพลง ที่นำมาใส่ในบล๊อกนี้ทุกท่านนะคะ ขอบคุณที่ทำให้ โลกสวย และไพเราะค่ะ)
Friends' blogs
[Add treehouse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.