treehouse: The house of love (ha ha)
Group Blog
 
All blogs
 
ให้นำใจ(5) : แลบ่มร่ำ.... ให้นำใจ.. คุ้มภัยพาล ..

ฝนตก...ฝนหาย...ใจคลาย...


เปลี่ยนผัน...ว่ายเวียน ...โรมรัน..
เช่นนั้น...ชั่ววัน..หากเปลี่ยน ...กลับผัน..

กำหนด... เท่าทัน...


จากฝัน...


สู่ "จริง"...

แลบ่มร่ำ.... ให้นำใจ.. คุ้มภัยพาล ..
ภัยใน(ใจ) นั่นแหล่ะ.. ต้องหมั่นดู..
มองทุกวัน เป็นแบบฝึกหัด...
สิ่งใดผ่านมา ..กำหนดรู้...
ดูให้เห็น.. สิ่ง-แท้-ที่เป็น..
..เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป..


.................................................(เจ้าของบล๊อก)เตือนตน(บ่มร่ำ)..
ทุกวันไปค่ะ


รับต้นอาทิตย์กับธรรมะท่านพุทธทาสค่ะ

พุทธทาส อินทปัญโญ
นำเนื้อหามาจากหนังสือ จากศรีวิชัยถึงพุทธทาส ภิกขุ เรียบเรียงโดย คุณชำนาญ สัจจะโชติ พิมพ์ครั้งที่๑, ๒๕๔๙นี่เรียกว่าขันธ์ ๕ หรือ ๕ ขันธ์


จะเรียกว่าการปรุงแต่ง ๕ กลุ่ม ๕ กอง
ทั้งห้านั้นแหละเรียกว่าสังขาร
ทั้ง ๕ กลุ่มนั้นถ้าเรียกโดยคำสามานยนามแท้ๆ ส่วนลึดแล้วเรียกว่าสังขารได้ทั้งนั้น

แต่เดี๋ยวนี้ทั้งเอาสังขารมาใช้กับกลุ่มที่ ๔ คือ สังขารขันธ์ ซึ่งมีความหมายแคบเข้ามา สังขารขันธ์หมายถึงความคิด แต่สังขาร เฉยๆ หมายถึงกรปรุงแต่งทุกสิ่ง รูปขันธ์ก็เป็นสังขาร เวทนาขันธ์ก็เป็นสังขาร สัญญาขันธ์ก็เป็นสังขาร สังขารขันธ์เองก็เป็นสังขาร อย่างนี้เป็นต้น


ดังนั้นเราไม่อาจจะมีขันธ์ทั้งห้าพร้อมกันในคราวเดียว มันแล้วแต่ว่าจิตมันกำลังไปยึดมั่นให้เป็นชีวิตอยู่ที่กลุ่มไหน บางเวลาความยึดมั่นถือมั่นของจิต มันไปยึดมั่นอยู่ที่กลุ่มรูป ตามเรื่องตามกรณี ที่มันมีอำนาจหรือมีเหตุปัจจัยให้ไปสนใจ ให้ไปยึดมั่นอยู่ที่กลุ่มรูป


แต่บางเวลามันไม่เป็นอย่างนั้น มันไปสนใจยึดมั่นอยู่ที่กลุ่มเวทนาแล้วมันก็เป็นเรื่องสืบต่อกันด้วย เพราะมีรูปขันธ์ คือ อายตนะภายในและอายตนะภายนอก มันจึงเกิดวิญญาณ มันจึงเกิดผัสสะ แล้วมันจึงเกิดเวทนา ดังนั้นรูปขันธ์กับเวทนาขันธ์ จะเกิดพร้อมกันไม่ได้ และเวทนาขันธ์มันก็สืบทอดมาจากรูปขันธ์ ที่มันทำหน้าที่ของมัน

นี่จะถ้าระวังจิต จะดูจิตแล้ว ก็จงดูว่ามันกำลังยึดมั่นอยู่ในขันธ์ไหนมันเกิดมาจากความยึดมั่นในขันธ์นั้น ซึ่งมันจะตรงตามหลักพระพุทธภาษิตว่า สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานนักขันธา ทุกขา ขันธ์ที่มีความยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานนั้นแหละเป็นตัวทุกข์ เมื่อมีความทุกข์แล้ว มันก็ต้องมีความยึดมั่นถือมั่น เมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นแล้ว มันต้องมีสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่น มันก็ไม่พ้นไปจาก ๕ สิ่งนี้ คือ รูป เวทนา สังขาร สัญญา สังขาร วิญญาณ นั้นเองพูดอีกทีหนึ่งก็ว่า ถ้าจะแจกกันโดยรายละเอียด รายละเอียดให้มันละเอียด เท่าที่มันจะละเอียดได้แล้ว มันจะมีถึง ๑๒ อาการ หรือ ๑๑ อาการตามที่แจกไว้ในปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตา หรือว่าถ้าจะมองดูในแนวของอริยสัจจ์ ก็ตัณหา ตัณหาคือเหตุให้เกิดทุกข์ เพราะอยากได้จึงเกิดทุกข์ ความอยากมันทำให้เกิดความรู้สึกของผู้อยาก นั้นคืออุปาทาน แล้วมีภพ มีชาติ ในความหมายของตัวกูผู้อยาก มันเต็มที่ขึ้นมา แล้วก็เป็นทุกข์

สูตรของอิทัปปัจจยตามีว่าอย่างนี้ เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้จึงดับไป ก็คือส่วนที่เห็นเหตุมี แล้วส่วนที่เป็นเหตุดับไป ส่วนที่เป็นผลก็จะดับไป

พอกระทบอะไรทางตาเป็นต้น ก็ให้มีสติ เอาปัญญาว่าเช่นนั้นเองมาทันท่วงที เห็นว่าสิ่งนี้เช่นนั้นเอง ผัสสะนี้เช่นนั้นเอง เวทนานี้เช่นนั้นเอง แล้วก็ไม่ยึดถือ ก็ไม่เกิดความอยาก คือตัณหา ไม่เกิดความยึดถือ คือ อุปาทาน มันก็ไม่เกิดทุกข์ เพราะว่ามีสติรวดเร็ว เอาปัญญามาเพียงพอว่ามันเช่นนั้นเอง ผัสสะเช่นนั้นเอง เวทนาเช่นนั้นเอง อย่างนี้เรียกว่า ไม่โง่เมื่อมีผัสสะ คำพูดสั้นๆ เมื่อตอนกลางวันว่าไม่โง่ เมื่อมีผัสสะ นั่นแหละเป็นหลักสำคัญ ที่จะไม่ให้เกิดความทุกข์ความทุกข์เกิดที่จิต เพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะ
ความทุกข์จะไม่โผล่ ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะ
ความทุกข์เกิดไม่ได้ ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะ
นั่นแหละ คือผลของการรู้เรื่องอิทัปปัจจยตา แล้วควบคุมกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาได้ปิดกั้นกระแสแห่งการเกิดทุกข์เสียได้โดยสติ สติเป็นเครื่องกั้นกระแสแห่งความทุกข์ นี้เป็นหลักใหญ่ทั่วไปในพระพุทธศาสนา
เดี๋ยวนี้เรามันโง่ จนความทุกข์เกิดแล้วก็ยังไม่รู้สึก ฉะนั้นจะต้องมีสติว่องไวฉับพลันทันที ถ้ามันไม่ว่องไวฉับพลันทันที มันก็ต้องฝึกมัน ฝึกมัน ก็ต้องฝึกมัน ให้เป็นสติที่ว่องไว แล้วก็อบรมปัญญาให้มากพอ มีปัญญาถูกต้องมากพอ สติรวดเร็ว สตินั้นเหมือนเครื่องขนส่ง สติเหมือนกับเจ้าหน้าที่ขนส่ง มันขนเอาปัญญา คือความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตามาทันท่วงทีเมื่อผัสสะ ผัสสะของเราไม่โง่ซิ เพราะเป็นผัสสะที่เต็มอยู่ด้วยสติและปัญญา มันไม่เป็นผัสสะโง่ ความทุกข์ไม่มีทางจะเกิด


ในเรื่องสตินี้มันต้องฝึก แล้วก็จะมีผล คือได้หรือรู้ แล้วก็ทำต่อๆ ไปจนถึงที่สุด เป็นผู้มีสติสมบูรณ์ คือสติไวที่สุด เหมือนสายฟ้าแลบ เพราะว่าการเกิดแห่งกิเลสหรือกระแสแห่งอิทัปปัจจยตานั้น มันเหมือนสายฟ้าแลบ มันเร็วมาก เราก็ต้องฝึกสติของเราให้เร็วขึ้น ให้เป็นสิ่งที่เร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบ มันก็จะแก้ปัญหาได้
ส่วนเรื่องของปัญญานั้น ในขั้นตอนของธัมมานุปัสนา ๔ ข้อข้างท้ายนั้น มันเห็นอนิจจัง จนกระทั่งเห็นวิราคะ จนนิโรธะ จนปฏินิสสัคคะ นี่ปัญญามันสมบูรณ์แล้ว มันตัดกิเลสแล้ว มันหลุดพ้นแล้ว เพราะอำนาจของการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างนี้


May we see the reflection of ourself
As clear as a blue sky
May every line... every details.... show us signs
That we can smile..., as we live life with purpose and... kind..................................................... treehouse


มีสติ เป็นสุข วันจันทร์ อังคารถึงอาทิตย์ค๊าบบบ


Create Date : 08 กรกฎาคม 2551
Last Update : 9 กรกฎาคม 2551 8:23:49 น. 19 comments
Counter : 2051 Pageviews.

 
มีสติ ปัญญาเกิด ดับปัญหา
ไร้สติ ไร้ปัญญา สร้างปัญหา
ตั้งมั่นในสติ ฝึกฝนกำหนดตัวทุกวัน


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 8 กรกฎาคม 2551 เวลา:7:48:38 น.  

 
คำ ชวน คิด
ภาพ ชวน ฝัน
ขอบคุณที่แบ่งปัน
แลสร้างสรรค์...ด้วยปัญญาโดย: แม่ไก่ วันที่: 8 กรกฎาคม 2551 เวลา:11:04:45 น.  

 


โดย: หอมกร วันที่: 8 กรกฎาคม 2551 เวลา:16:31:43 น.  

 

Comment Zuzaa...

Comments for Hi5, Myspace Hi5 Blog บล๊อคส่วนตัวสวัสดีเช้าวันพุธสีเขียว
เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยความสดใสนะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 9 กรกฎาคม 2551 เวลา:7:05:08 น.  

 


Comment Zuzaa...

สวัสดีวันพุธจ้า


แวะมาทักทายกันนะคะโดย: หอมกร วันที่: 9 กรกฎาคม 2551 เวลา:8:52:09 น.  

 
สวัสดีครับพี่

น่าเสียดายที่เรื่องแบบนี้
(การเกิด - การตาย)
กลับไม่ค่อยถูกนำมาสอนในการศึกษาวิชาศาสนาพุทธ
ทั้วงๆที่มันคือแก่นคำสอนของศาสนาเราแท้ๆ

น่าเสียดายนะครับโดย: ก.ก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 9 กรกฎาคม 2551 เวลา:12:50:58 น.  

 
ขอบคุณสำหรับเรื่องดีๆที่นำมาฝากนะคะ...แมวของสาวที่ชื่อถุงเงิน กินเก่งมากๆ กินแล้วนอน ตอนนี้อ้วนกว่าเดิมอีกนะคะ


โดย: sawkitty วันที่: 9 กรกฎาคม 2551 เวลา:15:33:15 น.  

 
ขอบคุณที่ร่วมแจม3บาท ขอรับท่าน อิอิสวัสดี
ราตรีสวัสดิ์
ขอรับพี่น้องครับ อิอิ

โดย: คนสาธารณะ วันที่: 10 กรกฎาคม 2551 เวลา:0:40:55 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สวัสดียามเช้ากับวันที่ท้องฟ้าสดใสค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 10 กรกฎาคม 2551 เวลา:6:55:38 น.  

 
แวะมาทักทายหลังเลิกงานค่ะ


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 10 กรกฎาคม 2551 เวลา:18:19:00 น.  

 
คุณ คิว เราใจตรงกันเนอะ อิอิ

มาบ้านนี้ ได้นั่งเงียบๆ อ่านคำสอนหลายอย่าง ดีจัง

คิดถึงเช่นเดิมนะคะ


โดย: mameehanako วันที่: 10 กรกฎาคม 2551 เวลา:22:20:21 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สวัสดีเช้าวันศุกร์สดใสค่ะ
มีความสุขกับวันศุกร์นะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 11 กรกฎาคม 2551 เวลา:7:02:40 น.  

 


Comment Hi5 Glitter


แวะมาทักทายกันในวันศุกร์อันสดใสจ้าโดย: หอมกร วันที่: 11 กรกฎาคม 2551 เวลา:10:18:50 น.  

 

จะแซวน้องมาก ก็กลัวเป็นบาป

เพราะว่าเดี๋ยวนี้ น้องสาวทันหน้าเข้าหาทางธรรม

(นั่น!! ก็แซวจนได้)


คิวเขียนงานออกมาได้ดีเสมอ

หรือบางทีเนื้อหาต่างๆ ที่ศิษย์น้องหยิบยกมาน่าอ่านเสมอ

พี่อ่านแล้วพี่ชอบ พี่เชื่อว่าการได้แบ่งปันสิ่งดีๆ

เป็นกุศลด้วยครับ ขอบคุณนะครับน้องคิว อามิตาพุท


โดย: ธรรม (ห่วงใย ) วันที่: 12 กรกฎาคม 2551 เวลา:2:49:44 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

มาทักทายกันเช้าวันเสาร์
วันหยุดพักผ่อน หลังจากทำงานมาทั้งสัปดาห์ค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 12 กรกฎาคม 2551 เวลา:7:12:32 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

มาทักทายกันวันหยุด
มีความสุขกับการพักผ่อนนะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 13 กรกฎาคม 2551 เวลา:8:37:23 น.  

 
สวัสดียามค่ำคะ เอารูปเด็กที่เลี้ยงไว้มาฝาก


โดย: sawkitty วันที่: 21 กรกฎาคม 2551 เวลา:19:38:24 น.  

 
สวัสดียามบ่ายค่ะ
คิดถึงค่ะ สบายดีนะคะ


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 11 สิงหาคม 2551 เวลา:13:22:34 น.  

 
//www.britishcouncil.org/kids-stories-the-great-race.htm


โดย: treehouse วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:9:07:12 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

treehouse
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Emo น้องลิง
Emo น้องเพนกวิน
X
X
เพียงขีดเขียน จากแรงบันดาลใจ ..ที่สัมผัสในใจ ในผู้คน........ (ขอบคุณเจ้าของรูปและเพลง ที่นำมาใส่ในบล๊อกนี้ทุกท่านนะคะ ขอบคุณที่ทำให้ โลกสวย และไพเราะค่ะ)
Friends' blogs
[Add treehouse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.