treehouse: The house of love (ha ha)
Group Blog
 
All blogs
 
ขออัญเชิญ ประวัติเจ้าแม่กวนอิม(1)


ได้มีโอกาสพบคนที่ศรัทธา เจ้าแม่กวนอิม
เลยสนใจประวัติของท่านและความรู้เกี่ยวกับท่าน
เลยเปิดบล๊อกบันทึกเก็บไว้ค่ะ
เกริ่นนำ


ขออนุญาตท่านพระมหาสมยศ อาภายุตฺโต (เสนานุช)

ยกบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
เรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์
แนวความคิดเรื่องพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (กวนอิม)
ในพระพุทธศาสนามหายาน


เพื่อเป็นแรงใจในการสร้างศรัทธาบารมีต่อพระพุทธศาสนา
แลความเมตตากรุณาค่ะ
หากผิดพลาดไม่สมควรอย่างไร
ขออภัยไว้ล่วงหน้าค่ะ


จากเวปไซด์

//www.mcu.ac.th/site/thesisdetails.php?thesis=254612


ท่านพระมหาสมยศ อาภายุตฺโต (เสนานุช)(2546)ได้อธิบายไว้ว่า "หลักคำสอนเรื่องพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ที่เป็นผลมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกพระพุทธศาสนา"


วิทยานิพนธ์ของท่านนี้ "มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องพระอวโลกิเตศวร
โพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนามหายาน""ซึ่งปรากฏในคัมภีร์มหายานอินเดียและจีน การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาพัฒนาการของหลักคำสอนเรื่องพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ที่เป็นผลมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกพระพุทธศาสนา"ท่านพระมหาสมยศ อาภายุตฺโต (เสนานุช)(2546) อธิบายว่า "หลักคำสอนเรื่องพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ที่เป็นผลมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกพระพุทธศาสนาและศึกษาถึงความเชื่อและการตั้งความปรารถนาของเหล่าพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาในพระโพธิสัตว์พระองค์นี้ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและความศรัทธาดังกล่าวกับพระพุทธปรัชญา"
"จากการศึกษาพบว่า แนวคิดเรื่องพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนามหายานนี้มีพัฒนาการมาจากปัจจัยที่สำคัญหลายประการดังต่อไปนี้":"มาจากพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมพระพุทธศาสนาเอง อิทธิพลของศาสนาฮินดูที่แทรกซึมปะปนเข้ามา อิทธิพลของศาสนาและวัฒนธรรมเปอร์เซียรวมตลอดถึงอิทธิพลของศิลปกรรมกรีกโบราณด้วย"ท่านพระมหาสมยศ อาภายุตฺโต (เสนานุช)(2546) ได้ให้ความรู้ว่า"พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์เป็นตัวแทนของการแสดงคุณลักษณะของมหากรุณา"


"ซึ่งหมายถึงความกรุณาอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อมหาชน"ท่านกล่าวต่อไปว่า "แนวความคิดนี้ไม่เพียงแต่มีความสัมพันธ์กับปฌิธานและปฏิปทาที่จะบรรลุพุทธภาวะดังที่เราทราบกับเท่านั้น แต่ยังมีความสัมพันธ์กับหลักคำสอนสำคัญในเรื่องศูนยตาธรรมด้วย"

"ความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในอัตตา หลักศูนยตาธรรมเป็นการอธิบายสภาวธรรมในลักษณะที่เป็นนามธรรม "


"ส่วนปฏิปทาของพระโพธิสัตว์อันเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและความเสียสละที่เป็นผลมาจากการประพฤติปฏิบัติจริง
เป็นสิ่งทำให้คำสอนที่เป็นนามธรรมแสดงออกมาให้ปรากฏเห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งกิจทั้งปวงของพระโพธิสัตว์นี้เป็น
การกระทำโดยปราศจากความยึดมั่นในอัตตาแล้วโดยสิ้นเชิง แนวทางนี้เองเป็นการยืยยันว่าหลักธรรมดังกล่าวในพระพุทธศาสนามหายานสามารถทำให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยปรากฏเป็นผลที่เป็นจริง"
พิธีกรรมและการสักการะบูชาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์มีพื้นฐานมาจากพุทธปรัชญาและความศรัทธาเป็นหลัก

ทั้งสองแนวทางนี้มีความเกี่ยวข้องกับความนับถือในลักษณะที่เป็นอเทวนิยมและเทวนิยม ลัทธิภักติในแนวคิดฮินดูซึ่งเป็นการจงรักภักดีต่อเทพเจ้านั้นได้มีอิทธิพลต่อความเชื่อในมหายานยุคปลาย

ดังนั้นจึงส่งผลให้ความศรัทธามีบทบาทโดดเดนในเรื่องพิธีกรรมและการสักการะบูชา
พุทธศาสนิกชนชาวจีนเคารพนับถือพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์มานานแล้วดังปรากฏในบันทึกการเดินทางของพระถังซัมจั๋งในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ แนวคิดเรื่องพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ในจีนสืบทอดมาจากแนวคิดของมหายานยุคปลาย ลัทธิในศาสนาฮินดู และวัฒนธรรมท้องถิ่นของจีนที่ผสมปนเปเข้ามา พุทธศาสนิกชนชาวจีนมีความนับถือพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์หรือพระกวนอิมในฐานะที่เป็นเทพเจ้าพระองค์หนึ่ง รวมถึงความเชื่อในเรื่องการอวตารปางต่างๆ ด้วย ความเชื่อดังกล่าวมีน้ำหนักมากกว่าที่จะนับถือในฐานะที่เป็นมนุษย์ผู้มุ่งมั่นที่จะบรรลุโพธิปรากฏการณ์ดังกล่าวก็เป็นเช่นเดียวกับความเชื่อในหมู่พุทธศาสนิกชนชาวไทยบางกลุ่ม


แม้ว่าหลักคำสอนที่ปรากฏในคัมภีร์มหายานและบทสวดมนต์เพื่อบูชาพระโพธิสัตว์ดังกล่าวจะมีความมุ่งหมายที่จะน้อมนำให้พุทธศาสนิกชนนำไปปฏิบัติตามแนวทางของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ในด้านของการประพฤติปฏิบัติ


และด้านความเมตตา ความเสียสละเพื่อที่จะก้าวสู่ความหลุดพ้น


แต่ในทางปฏิบัติพบว่า ความเชื่อในเรื่องอิทธิปาฏิหารย์กลับมีบทบาทและมีอิทธิพลเหนือกว่าความสนใจในด้านปฏิบัติและความเข้าใจพุทธปรัชญา
พระคติธรรม

พื้นแผ่นดิน แม่น้ำ ภูเขา ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ คนเรามีปัญญาถมทำให้เป็นถนน ขุดให้เป็นแม่น้ำ ลำคลอง ทำสะพานข้ามแม่น้ำใหญ่ สร้างทำนบกั้นน้ำ ฉันใด ความขรุขระของชีวิตเพราะกรรมเก่าก็ฉันนั้น เหมือนความขรุขระของแผ่นดินตามธรรมชาติ คนเราสามารถประกอบกรรมปัจจุบัน ปรับปรุงสกัดกั้นกรรมเก่าเหมือนอย่างสร้างทำนบกั้นน้ำ เป็นต้น เพราะคนเรามีปัญญา

อันที่จริง ทั้งความสุข ทั้งความทุกข์ เป็นอุทกภัยเหมือนกัน ถ้ามีสิ่งที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งของใจดีแล้วก็ไม่เดือนร้อน การทำใจก็คือ การให้เป็นเกาะที่พึ่งของใจนี่เอง คนมีบุญก็คือ คนมีเกาะของใจดีที่ได้สร้างสมมาแล้ว และกำลังสร้างสมอยู่

ผู้ที่ทำกรรมดีอยู่มากเสมอ ๆ จึงไม่ต้องกลัวกรรมชั่วในอดีต...หากจะมี กุศลของตนก็จะชูช่วยให้มีความสุขความเจริญสืบไป และถ้าได้แผ่เมตตาจิตอยู่เนือง ๆ ก็จะระงับคู่เวรอดีตได้อีกด้วย ระงับได้ตลอดถึงปัจจุบัน

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(คัดลอกจาก อกาลิโกบอร์ด//www.agalico.com/board/index.php )
อีกครั้ง หากผิดพลาด
ไม่สมควรอย่างไร
ขออภัยไว้ล่วงหน้าค่ะTunde Jegede
Lamentation
© 2006 Tunde Jegede (634479496912)


//www.mcu.ac.th/site/thesisdetails.php?thesis=254612

ภาพเจ้าแม่กวนอิมCreate Date : 11 พฤษภาคม 2551
Last Update : 11 พฤษภาคม 2551 9:19:50 น. 9 comments
Counter : 2321 Pageviews.

 
อ่านแล้วได้รับทราบสิ่งที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลย

ชอบภาพเจ้าแม่กวนอิมมากครับ
ดูแล้วราบเรียบสงบนิ่งต่อจิตใจมาก


โดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 11 พฤษภาคม 2551 เวลา:9:57:03 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ว่ากันว่า กำลังใจ ยิ่งให้แก่กัน ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ไม่มีหมดค่ะโดย: หอมกร วันที่: 12 พฤษภาคม 2551 เวลา:7:10:50 น.  

 

Comment Zuzaa...

Comments for Hi5, Myspace สวยๆ อย่างเยอะ...จัดปัยสวัสดีวันพระค่ะ
เจ้าแม่กวนกิมหยกขาวรูปนี้
มองแล้วใจสงบ
สดใสวันทำงานนะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 12 พฤษภาคม 2551 เวลา:7:11:10 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ
ภาพขององค์กวนอิม..งามมากค่ะ


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 12 พฤษภาคม 2551 เวลา:7:22:06 น.  

 
เราควรยึดความเมตตาของท่าน
เป็นแม่แบบชีวิตนะครับโดย: ก.ก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 12 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:25:10 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักทายกันในเช้าวันฝนพร่ำนะจ๊ะโดย: หอมกร วันที่: 13 พฤษภาคม 2551 เวลา:6:58:01 น.  

 
"ความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในอัตตา

หลักศูนยตาธรรมเป็นการอธิบายสภาวธรรมในลักษณะที่เป็นนามธรรม "


โดย: cera (เหมือนดอกไม้ ) วันที่: 13 พฤษภาคม 2551 เวลา:10:46:43 น.  

 
มหายานคือยานที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง...


โดย: แม่ไก่ วันที่: 14 พฤษภาคม 2551 เวลา:9:50:49 น.  

 

พี่ก็ชอบภาพเจ้าแม่กวนอิมมากครับ

แม่พี่นับถือท่านมาก เคร่งเรื่องเมตตาสัตว์ใหญ่

พี่ว่ารูปเจ้าแม่สงบและงามมากครับผม


โดย: ห่วงใย วันที่: 18 พฤษภาคม 2551 เวลา:8:09:58 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

treehouse
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Emo น้องลิง
Emo น้องเพนกวิน
X
X
เพียงขีดเขียน จากแรงบันดาลใจ ..ที่สัมผัสในใจ ในผู้คน........ (ขอบคุณเจ้าของรูปและเพลง ที่นำมาใส่ในบล๊อกนี้ทุกท่านนะคะ ขอบคุณที่ทำให้ โลกสวย และไพเราะค่ะ)
Friends' blogs
[Add treehouse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.