treehouse: The house of love (ha ha)
Group Blog
 
All blogs
 
Mistake is ..to learn... Self-understanding is graduated...

Mistake is ..to learn...
Self understaning is graduated...


Letting go... is the process of enlightenment...

Mistakes are a part of being human.
Appreciate your mistakes for what they are:
precious life lessons that can only be learned the hard way.
Unless it's a fatal mistake, which, at least,
others can learn from.
Al Franken

ความผิดพลาด เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
จงเห็นคุณค่าและเรียนรู้จากความผิดพลาด
เพราะเรามักจะตาสว่างและเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนตนเอง
จากบทเรียนที่เจ็บปวดเท่านั้น
ยกเว้นแต่ว่า บทเรียนนั้น จักพรากชีวิตเรา
แม้นกระนั้น ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอยู่ดี


.............................................
An error is the more dangerous in proportion
to the degree of truth which it contains.
Henri-Fréderic Amiel
No matter how far you have gone on the wrong road,
turn back.
Turkish Proverb

ไม่ว่าคุณจะเดินทางพลาดไปไกลมากมายเพียงใด
จงหันหลังกลับ

A man must be big enough to admit his mistakes,
smart enough to profit from them,
and strong enough to correct them.
John C. Maxwell

กล้าหาญพอที่จะยอมรับความผิดพลาด
ฉลาดพอที่จะเรียนรู้และได้ประโยชน์จากมัน
เข้มแข็งพอที่จะแก้ไข ให้ถูกต้อง


........................................

An expert is a person
who has made all the mistakes
that can be made in a very narrow field.
Niels Bohr


..................................
Mistakes, obviously, show us what needs improving.
Without mistakes,
how would we know what we had to work on?
Peter McWilliams

ความผิดพลาด ทำให้เรารู้ว่า เราต้องปรับปรุงพัฒนาอะไรบ้าง
ที่ไม่มีความผิดพลาด เราจะเรียนรู้ และพัฒาตนได้อย่างไร
If I had my life to live over...
I'd dare to make more mistakes next time.
Nadine Stair


Laughing at our mistakes can lengthen our own life.
Laughing at someone else's can shorten it.
Cullen Hightower
No one who cannot rejoice
in the discovery
of his own mistakes deserves to be called a scholar.
Donald Foster

นักปราชญ์ย่อมเห็นคุณค่าและยินดี เมื่อได้เรียนรู้ข้อบกพร่องของตน.................................

It's always helpful to learn from your mistakes because
then your mistakes seem worthwhile.
Garry Marshall

ถ้าคุณเรียนรู้จากความผิดพลาดได้
ความผิดพลาดนั้นย่อมไม่สูญเปล่าMistakes, obviously, show us what needs improving.
Without mistakes,
how would we know what we had to work on?
Peter McWilliams

บุคคลนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ

วิธีดูจิต ๘ คู่

คู่ที่ ๑ จิตประกอบด้วยราคะ หรือไม่ประกอบด้วยราคะ

ราคะ คือความกำหนัด. ความหมายของราคะ
คือเมื่อจิตเพ่งเล็งใคร่จะได้จะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยอารมณ์
อารมณ์ที่มีต่อสิ่งนั้น เป็นราคะ ถ้าใคร่จะได้รุนแรงก็เป็นกามราคะ
ถ้าครอบคลุมทั่วๆไป เรียกว่าความโลภ
ถ้าโลภจดจ้องไม่สม่ำเสมอ เรียกว่าวิสมโลภะ กำหนัดอยู่
หรือกำหนัดแล้วก็ตาม. อาการของจิตเหล่านี้
เป็นอาการของจิตที่ดึงเข้ามา รวบรัดไว้ เป็นลักษณะความกำหนัด.คู่ที่ ๒ จิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะ.

โทสะนั้น เป็นอาการของจิตที่ผลักออกไป
ปฏิเสธไม่เอา ไม่ชอบ อยากทำลาย,
อาการที่เป็นความรู้สึกอย่างนี้มีต่อสิ่งใด, อาการนั้นเป็นโทสะ.คู่ที่ ๓ จิตมีโมหะหรือไม่มีโมหะ.


โมหะ แปลว่าหลง มีความหมายว่าไม่รู้จะเอาอย่างไรแน่
จะดึงเข้ามาก็ไม่เชิง จะผลักออกไปก็ไม่เชิง
เป็นอาการที่พะวงสงสัย เป็นการเฉยไว้ทีก่อน.
อาการอย่างนี้จัดอยู่ในทางปฏิบัติผิดเช่นกัน.


คู่ที่ ๔ จิตกำลังห่อเหี่ยวหรือฟุ้งซ่าน.

คือ อาการของจิตห่อเหี่ยวฟุ้งซ่านเพราะร่างกายแปรปรวน
อันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ
หรือเพราะอาการของจิตเองเป็นเหตุ
คือ จิตประกอบอยู่ด้วยกิเลส.คู่ที่ ๕ จิตตั้งอยู่ในฌาน หรือไม่ตั้งอยู่ในฌาน "ฌาน"

ในกรณีนี้ หมายถึงความเพ่ง, จิตเพ่งอยู่จดจ่ออยู่ที่สิ่งใด
จิตมีฌานอยู่ในสิ่งนั้น.
จะเพ่งจดจ่อให้จิตที่สงบเป็นสมาธิ
หรือเพ่งให้เป็นวิปัสสนาญาณ
คือความรู้แจ้งแทงตลอดต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็ได้.
คู่ที่ ๖ จิตมีจิตอื่นเหนือกว่า หรือไม่มีจิตอื่นเหนือกว่า.

จิตมีจิตอื่นเหนือกว่า มายความว่า
จิตกำลังว่าง เพราะหลุดพ้นจากกิเลสอยู่หรือไม่
จะเป็นลักษณะชั่วขณะหรือถาวร ก็ตาม
ถ้าหากว่าจิตที่หลุดพ้นอย่างนี้มีอยู่
เกือบทุกลมหายใจออกเข้านั่นย่อมเป็นสุขมาก.
คู่ที่ ๗ จิตตั้งมั่น หรือไม่ตั้งมั่น.


ลักษณะจิตอย่างนี้
เป็นลักษณะของจิตที่มีอะไรมาเปลี่ยนได้ยาก
มีอะไรมาให้รักให้โกรธ ก็ไม่รักไม่โกรธโดยง่าย
เป็นอารมณ์ที่ไม่วิหวั่นไหวโดยง่าย
เป็นจิตมีตั้งมั่น.คู่ที่ ๘ จิตปล่อยอยู่หรือจิตไม่ปล่อยอยู่


หมายความว่า
จิตปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่น ว่า ว่าเรา ว่าของเรา
อยู่หรือไม่ คือจิตอยู่ในอาการด้วยความเห็นว่า
สิ่งทั้งหลายทั้งปวง เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา.
(เมื่อดูจิต ๘ คู่ อย่างนี้แล้ว จิตอื่นๆก็จะเห็นได้ง่าย).เอ่ยถึงข้อที่ ๑๐ ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่ง
หมายความว่าต้องทำให้มีขึ้น
คือทำให้จิตเป็นจิตละเอียดสุขุมด้วยความปีติปราโมทย์,
ปีติปราโมทย์ เพราะได้ลาภ ยศ สรรเสริญ
ก็อย่างหนึ่ง,ปีติปราโมทย์เกิดจาก
การทำจิตให้รำงับเป็นสมาธิก็อย่างหนึ่ง,
ปีติปราโมทย์ที่เกิดจากวิปัสสนา
เพราะความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง นี้ก็อย่างหนึ่ง.

ข้อที่ ๑๑ ทำจิตให้ตั้งมั่น. ข้อที่ ๑๒ ทำจิตให้ปล่อย,
ได้กล่าวแล้วข้างต้น.

ข้อที่ ๑๓ ตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ.
คือ ขันธ์ ๕ หรือสังขารทั้งหลายเหล่านั้นไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ ไม่ใช่เราไม่ ใช่ของเรา.

ข้อที่ ๑๔ ตามเห็นความจางคลายอยู่เป็นประจำ
คือเห็นความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในขันธ์ ๕
เพราะเห็นขันธ์ ๕ ตามความเป็นจริง.

ข้อที่ ๑๕ ตามเห็นความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ
คือเห็นความรำงับดับลงของจิตที่เกิดจากความรุ่มร้อนเพราะความโกรธ
หรือเพราะความหวั่นไหว เพราะความซัดส่าย
เพราะความพะว้าพะวัง เพราะความสะดุ้งหวาดเสียว
ที่จิตเข้ายึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง ๕
อาการของจิตอย่างนี้ คือ ความดับไม่เหลือ.

ข้อที่ ๑๖ ตามเห็นความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ.
คือสลัดกลับออกไป ของสิ่งที่จิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่น คือขันธ์ ๕ นั่นเอง.

(อ้างอิง อริย. ๑๒๐๗. อ้างถึง บาลี อุปริ. ม. ๑๔ / ๑๙๗ - / ๒๙๐).

มาแบบยาวๆ อีกและ..
ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจกันเสมอค่ะ
มีความสุข อิ่มกาย อิ่มใจค๊าบบ..


Create Date : 17 มิถุนายน 2551
Last Update : 18 มิถุนายน 2551 6:19:41 น. 30 comments
Counter : 1626 Pageviews.

 
Mistake is ..to learn... Self understaning is graduated

ดีมากๆครับ
Thankyou


โดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 17 มิถุนายน 2551 เวลา:14:16:21 น.  

 
เรียนรู้จากความผิดพลาด นำมาเป็นประสบการณ์
ให้ชีวิตแกร่งขึ้นค่ะ


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 17 มิถุนายน 2551 เวลา:19:48:14 น.  

 
emoemoemoemoemoemo
เนื้อหาเหมาะกับวันโกนดีค่ะ พรุ่งนี้วันพระพอดี อย่าลืมทำบุญในวันพระนะคะ


โดย: หอมกร วันที่: 17 มิถุนายน 2551 เวลา:20:50:28 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สวัสดีเช้าวันพระค่ะ
มาเก็บเกี่ยวสิ่งดี ๆ ไปใช้ในชีวิต
ขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่มีให้นะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 18 มิถุนายน 2551 เวลา:7:19:06 น.  

 


โดย: หอมกร วันที่: 18 มิถุนายน 2551 เวลา:7:40:34 น.  

 
It's always helpful to learn from your mistakes

Miss You...Always.


โดย: mameehanako วันที่: 18 มิถุนายน 2551 เวลา:14:02:25 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 19 มิถุนายน 2551 เวลา:9:08:46 น.  

 
ยังมีรูปหมิงหมิงให้ชมอีกเยอะครับ 5555
ผมถ่ายรูปไว้เยอะจนแต่งรูปไม่ทันเลยครับ


emoemoemo


โดย: ก.ก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 19 มิถุนายน 2551 เวลา:14:55:43 น.  

 
กล้าหาญพอที่จะยอมรับความผิดพลาด
ฉลาดพอที่จะเรียนรู้และได้ประโยชน์จากมัน
เข้มแข็งพอที่จะแก้ไข ให้ถูกต้อง

|
|

พ่อแม่ไก่...(แปลว่าพ่อของแม่ไก่ ไม่ใช่พ่อไก่แม่ไก่...อิอิ)สอนเสมอว่า...ความผิดเป็นครู แต่อย่าทำผิด...
กับ...รู้ว่าผิดต้องกลับ...รู้ว่าผิดต้องแก้...

เหมือนตัวกั๊บแก้(คนเหนือเรียกต๊กโต...)ไง...เขาร้องเตือนคนนะนั่น...กั๊(ล)บ...แก้...กั๊บ...แก้...


โดย: แม่ไก่ วันที่: 19 มิถุนายน 2551 เวลา:19:06:37 น.  

 
ความผิดพลาดทำให้เกิดการเรียนรู้ และระมัดระวังจริงๆค่ะ เรามารู้สึกกับคำนี้ก็เมื่อเข้าวัยผู้ใหญ่แล้ว ตอนเด็กๆก็ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก พอเริ่มโต ก็เริ่มเอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียน และพยายามไม่ทำมันอีก และบางครั้งความผิดพลาดก็กลับมีข้อดีนะคะ


โดย: KOok_k วันที่: 20 มิถุนายน 2551 เวลา:4:57:17 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 20 มิถุนายน 2551 เวลา:6:36:32 น.  

 


โดย: หอมกร วันที่: 20 มิถุนายน 2551 เวลา:8:05:50 น.  

 
สวัสดีครับพี่


ช่วงนี้เก็บทุกเม็ดครับ
ถ่ายทุกรายละเอียดครับ 55555โดย: ก.ก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 20 มิถุนายน 2551 เวลา:15:24:55 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

มาพร้อมสายฝนเย็นฉ่ำ
มีความสุขทุก ๆ วันนะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 21 มิถุนายน 2551 เวลา:11:42:16 น.  

 
ขอบคุณนะคะ
เป็นข้อเตือนใจได้ดีมากเลย

มีความสุขทุกวันค่ะ


โดย: ดอกคูณริมฝั่งโขง วันที่: 21 มิถุนายน 2551 เวลา:14:12:07 น.  

 


โดย: sawkitty วันที่: 21 มิถุนายน 2551 เวลา:14:20:56 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 22 มิถุนายน 2551 เวลา:8:24:00 น.  

 
บล็อกวันนี้อ่านแล้วรู้สึกดีมากๆเลยค่ะ...
เพราะว่าพักนี้ทำเรื่องผิดพลาดเยอะจัดจนเบื่อตัวเองไปเลย..


ขอบคุณค่ะ


โดย: SevenDaffodils วันที่: 22 มิถุนายน 2551 เวลา:12:15:06 น.  

 
ชอบคำคมนะครับ
แต่พอผมอ่านวิธีดูจิต
ผมงงไปเลยครับ หุหุหุ

ค่อนข้างมีรายละเอียดที่ซับซ้อนนะครับ
โดย: ก๋า เก็กเสียง (กะว่าก๋า ) วันที่: 22 มิถุนายน 2551 เวลา:20:00:52 น.  

 
แวะมาอ่านอีกครั้งตอนดึกค่ะ
สบายดีนะคะ
คิดถึงค่ะ


โดย: รัตตมรี (kulratt ) วันที่: 22 มิถุนายน 2551 เวลา:21:39:37 น.  

 


สวัสดีเช้าวันจันทร์
วันทำงานวันแรกของสัปดาห์
มีความสุขกับการทำงานนะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 23 มิถุนายน 2551 เวลา:6:51:24 น.  

 

เขียนได้ยาวมากๆ ครับศิษย์น้อง

มาทีมาแบบยาวๆ เลยนะครับ

แต่พี่ชอบอ่านนะครับ อ่านแล้วสบายใจดีครับผม

ขอบคุณนะครับคิว


โดย: ธรรม (ห่วงใย ) วันที่: 23 มิถุนายน 2551 เวลา:18:31:23 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

มาส่งยิ้มให้กับความรู้สึกดี ๆ ค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 24 มิถุนายน 2551 เวลา:7:20:34 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
แวะมาทักทายกันค่ะ
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมกันนะจ๊ะโดย: หอมกร วันที่: 24 มิถุนายน 2551 เวลา:13:41:27 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

เช้านี้มาถามไถ่ด้วยใจห่วงใย
ว่าเมื่อคืนนอนหลับฝันดีไหม
ตอนเช้าตื่นมาสดใส
พร้อมดำเนินชีวิตประจำวันนะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 25 มิถุนายน 2551 เวลา:6:59:27 น.  

 
แวะมาเยี่ยมค่ะ
สบายดีนะคะ


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 1 กรกฎาคม 2551 เวลา:7:12:11 น.  

 
แวะมาบอกว่าวันก่อนที่เคยไปแต่งกลอน(ภาษาอังกฤษ)ไว้ให้นั้นขอขอบคุณมากๆค่ะ ต้องขอเก็บไว้เลย เก่งจังเลย

พี่ฝนก็พยายามหัดแต่งค่ะ แต่ทำไงก็ไม่ลงตัวสักที แค่สี่บรรทัดก็ไม่ไหวแล้ว ขอเป็นผู้รวบรวมดีกว่า


โดย: พี่ ฝ น (Childcraft ) วันที่: 12 สิงหาคม 2551 เวลา:18:06:42 น.  

 
ชื่นชมส่วนดีในชีวิตของตนเอง
ทั้งชื่นชมส่วนดีในชีวิตของคนอื่น แล้วนำมาใช้
จิตใจจึงเป็นสุข รุ่งเรื่องในโลกกว้างอย่างไร้ศัตรู

ถ้อยคำ...เจ้ามาลี ...มีความหมาย.
คือทลาย คำสาป ความสับสน
ถ้อยคำ เจ้ามาลี มีมนตร์ดล
คือสืบค้น คุณค่า ... ค่าอนันต์ ...


โดย: treehouse วันที่: 6 มีนาคม 2552 เวลา:7:53:28 น.  

 
ชื่นชมส่วนดีในชีวิตของตนเอง
ทั้งชื่นชมส่วนดีในชีวิตของคนอื่น แล้วนำมาใช้
จิตใจจึงเป็นสุข รุ่งเรื่องในโลกกว้างอย่างไร้ศัตรู

ถ้อยคำ ..เจ้ามาลี.. มีความหมาย..
หอมประกาย..นัยเปี่ยม .. แห่งผลิผล
คือเคล็ดลับ ความ..แก่นแท้.. แห่งค่าคน..
ได้เยือนยล ดลสุข .. ยัง.. ปลูกใจ..


โดย: treehouse วันที่: 6 มีนาคม 2552 เวลา:7:55:34 น.  

 
//www.whatpresent.co.uk/Flower-Bike.jpg

โดย: treehouse วันที่: 6 มีนาคม 2552 เวลา:8:57:14 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

treehouse
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Emo น้องลิง
Emo น้องเพนกวิน
X
X
เพียงขีดเขียน จากแรงบันดาลใจ ..ที่สัมผัสในใจ ในผู้คน........ (ขอบคุณเจ้าของรูปและเพลง ที่นำมาใส่ในบล๊อกนี้ทุกท่านนะคะ ขอบคุณที่ทำให้ โลกสวย และไพเราะค่ะ)
Friends' blogs
[Add treehouse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.