งานกตัญญุตา ชาวธาตุทอง ครั้งที่ 2
งานกตัญญุตา ชาวธาตุทอง   ครั้งที่ 2 

เรื่องของ ความกตัญญู  เป็นคุณธรรม ที่ทุกชาติทุกภาษา  จำเป็นต้องมี
เพราะ  ความกตัญญููเป็นเครื่องหมายของคนดี  ค่ะ 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ชมรมครูเก่าและสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมวัดธาตุ
ทอง   จึงได้ร่วมกันจัดงาน  กตัญญูตา ชาวธาตุทอง
ทุกปี  ซึ่งครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2   โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ  คือ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  สมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานฯ  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ฯ
มูลนิธินักเรียนดีศรีธาตุทอง  ร่วมกันจัดงาน กตัญญูตา ครั้งนี้ ขึ้น โดย
มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน   เพื่อ 
1. ศิษย์เก่าร่วมมุทิตาจิตครูเก่าโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
2. ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ครู-ศิษย์เก่าและบุคลากร ที่เสียชีวิต
3. เป็นกองทุนเพื่อดูแลครูอาวุโส  ยามเจ็บป่วย

กว่างานจะออกมาให้เห็นบรรยายกาศซึ่งฉันจะถ่ายทอดออกมาด้วย
การเล่าของฉันโดยมีรูปภาพเป็นส่วนประกอบ 
คณะทำงาน  จะมีการประชุมกันหลาย ๆ ครั้ง  นำปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
จัดงานกตัญญุตา ครั้งที่ 1 มาวิเคราะห์และหาทาง
ปรับและแก้ไขปัญหาที่พบ  ให้งานกตัญญุตาครั้งที่ 2 นี้ ให้สำเร็จลุล่วง
ไปดียิ่ง ๆ  ขึ้น  ค่ะ  มีการแบ่งหน้าที่ในการทำงาน
รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  ฉัน อยู่ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์  ก็มีหน้าที่ร่างข้อความเชิญชวน
บอกข่าวให้ศิษย์เก่าทราบทางสื่อต่าง ๆ  เช่น ในเฟสบุ๊ค  ลายน์กลุ่ม
ลายน์ส่วนตัว  ประกาศทางหนังสือพิมพ์  
โดยอาศัยลูกศิษย์ที่ทำงานหนังสือพิมพ์ให้ช่วยลงข่าวให้ ค่ะ นอกจาก
นี้ ได้มีการทำไวนิล ติดหน้าวัดธาตุทองด้วยค่ะ  


ป้ายไวนิลที่คณะประชาสัมพันธ์ช่วยกันคิดและให้ฝ่ายศิลป์ของ
โรงเรียนช่วยกันออกแบบให้สวยงาม ค่ะ  

นอกจากนี้  งานนี้เราได้รับการอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว
มาข้างต้นทั้ง  7 หน่วยงานมาออกซุ้มอาหารเพื่อศิษย์เก่า ครูเก่า 
มางาน จะได้ร่วมรับประทานอาหารกัน
โดยไม่ต้องเสียเงิน  แล้วแต่จะช่วยกันบริจาคตามแต่ความสมัครใจค่ะ 
ฉันก็ได้ประกาศขอซุ้มอาหารเพิ่มเติมจาก 7 หน่วยงาน  โดยขอให้
ศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ มาช่วยกันออกซุ้มอาหาร 
ก็ได้รับการตอบรับจากศิษย์เก่าหลายร้าน  เช่น ร้านข้าวมันไก่ ร้าน
เฉาก๊วย  ร้านหมูสะเต๊ะ  ร้านน้ำสมุนไพร  ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่
และกรรมการอื่น ๆ ก็ได้ช่วยกันหาซุ้มอาหารจากลูกศิษย์ได้เพิ่มอีก
รวมทั้งหมด ปีนี้ มี  19 ซุ้ม  ค่ะ 

กำหนดการจัดงาน  กตัญญุตา  ครั้งที่ 2  เรากำหนดเป็นวันอาทิตย์ ที่ 
28  เมษายน  2562 และแล้ววันนี้ก็มาถึง ค่ะ 
ฝ่ายลงทะเบียนและฝายปฏิคม เริ่มทำงานเป็นจุดแรก  ค่ะ  
ฉันลงทะเบียนและนำเงินที่ลูกศิษย์ฝากมาบริจาครวมทั้งสิ้น
5,459 บาท ให้แก่ฝายรับบริจาค ค่ะ 

น้อง ๆ หน้าแฉล้มแช่มช้อยจากโรงเรียนมาช่วยรับลงทะเบียนและรับ
บริจาคจากศิษย์เก่าและครูเก่าที่มาร่วมงานค่ะ 


บรรยากาศในการรับลงทะเบียน คึกคัก ดีค่ะ ฝ่ายปฏิคม กลัดดอกไม้ให้ครูเก่าที่มาร่วมงาน ค่ะ

โรงเรียนได้ช่วยกันจัดซุ้มสวย ๆ  สำหรับให้ผู้มาร่วมงานได้ถ่ายรูปกัน 
ลูกศิษย์ก็พยายามมาถ่ายรูปกับอาจารย์ที่ตนสนิท 
ฉันก็ได้รวบรวมจากกล้องต่าง ๆ  ทั้งของ อ.ถวิล  น้องอ้น  สา  บูลย์
เท่าที่สามารถรวบรวมมาได้มากที่สุด ค่ะ เชิญชม ค่ะ 


คุณลูกนุ้งนิ้งและ จันทร์เจ้า  ค่ะ ซึ่งมาร่วมออกซุ้มน้ำสมุนไพรด้วยค่ะ 

น้องแดง  เบญจวรรณ  สมพงษ์  ค่ะ 


สา  มือกล้อง ค่ะ 
พระมหาศักดิเดชย์ (พระตู่) ศิษย์เก่ารุ่น 2534  จากสุรินทร์  มาร่วม
งานกตัญญุตา  ด้วยค่ะ สุกัญญา  หมีบังเกิด  ลูกศิษย์ที่น่ารัก ที่สมาคมนักเรียนเก่าสั่งพวง
มาลัย เป็นประจำ ในราคาพิเศษ  ค่ะ 

ครอบครัวของอุ้ย อ้น   ลูกศิษย์ประจำชั้น ปี การศึกษา  2537ค่ะ 


อุ้ย แก้ว  ซุ้มขนมจีบ เจ้าอร่อย ทำเอง ค่ะ 


คุณครู ยุพาและ คุณครูเรวดี  ค่ะ  


ครูณัฐ  ครูสุพจน์  (เจ้าของซุ้ม แคทตัส  ค่ะ) กิตติพงศ์  มือกล้องอีกคน ค่ะ  


หนูเล็ก  ทำคุกกี้ มาร่วมซุ้มกับนิสาด้วย  มาฝากฉัน 1 กล่อง ค่ะ 


หน้า เวที จัดได้สวย ฝีมือแกะตัวอักษร คือ  น้องถวิล  ค่ะ 


ศิษย์เก่า ชื่อ  เมตตา  เขียวแพร ได้นำยาสามัญประจำบ้าน แก้วน้ำ 
มามอบให้ครูที่มาร่วมงาน คนละ 1 ชุด ค่ะ 
เมตตาและอัศวิน  มีผ้าพันคอมาให้ฉัน 1 ผืน ค่ะ 

คนแรก  รองผอ.สุครีพ  ค่ายหนองสวง  ประธานชมรมครูเก่า ฯ


เมตตา  เขียวแพร ได้มอบยาสามัญประจำบ้านแก่โรงเรียน 3 ชุด 

หลังจากที่ฉันพาไปชมภาพระหว่างครู กับลูกศิษย์ที่มาเจอกันแล้ว  ได้
ร่วมกันถ่ายภาพสวย ๆ เป็นที่ระลึกแล้ว  
ต่อไป จะพาไปชมร้านหรือซุ้มอาหารจากหน่วยงานทั้ง 7 หน่วยงาน
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  และอีก 12  ซุ้ม 
ซึ่งได้รับอภินันทนาการจากลูกศิษย์หลาย ๆ รุ่น มาจัดซุ้มอาหาร ทำให้
งานนี้ลุล่วงและประหยัดรายจ่ายไปได้ส่วนหนึ่ง
ครูขอเป็นตัวแทนของคณะกรรมการจัดงาน กตัญญุตา ขอบใจ ซุ้ม
อาหารและน้ำ ทั้ง 19  ซุ้ม ไว้ ณ  โอกาส นี้ด้วยค่ะ 
มาชม ซุ้มอาหารแต่ละซุ้ม  ค่ะ 


ไม่ต้องบรรยาย ค่ะ ป้ายชื่อบอกไว้แล้วนะคะ 

ร้านเฉาก๊วย ตราผึ้งน้อย ของ เพชรและลักษณ์ ค่ะ  


ซุ้มน้ำสมุนไพร ของรุ่น  2534  ค่ะ ซุ้มไม้ประดับของ ครูสุพจน์  ค่ะ  มีทั้งขายและแจก ค่ะ 


ข้าง ๆที่ถัดจากซุ้มไม้ประดับ เป็นซุ้มยาสมุนไพร ของ รองผช.สุครีพ
รายได้จากการจำหน่าย เข้ากองทุนกตัญญุตา ค่ะ ซุ้มนี้ เป็นซุ้มขนมไทย จ้ะ มีโอกาสได้ชิม  อร่อย ค่ะ 


หลังจากที่เราได้ชมบรรยากาศของการลงทะเบียน  การต้อนรับ และชม
บรรยากาศของซุ้มอาหารต่าง ๆ แล้ว ก็เข้าสู่พิธีการ ค่ะ
มีการไหว้พระ  ไหว้เจ้าที่ ทั้งอาคารนอกและอาคารใน ค่ะ 


ผอ.วัชราบูรณ์  จุดธูป เที่ยน ถวายอาหารพระพุทธรูปองค์หน้าเสาธง

ขณะรอ เข้าสู่พิธีสงฆ์ ค่ะ


ครูณัฐ  เป็นผู้อาราธนาศีล  ค่ะ


ผอ.วิกรม  จุดธูปเทียนเริ่มพิธีสงฆ์ ค่ะ 

พระสงฆ์เริ่มสวดมนตร์  ค่ะ 


เครื่องไทยทานพร้อมมาลัยที่จะถวายพระภิกษุสงฆ์


พิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ครู อาจารย์ ลูกศิษย์และบุคลากรที่ล่วงลับไปแล้วทุก ๆ คน  ค่ะ 


เตรียมตัวให้พระภิกษุสงฆ์ไปพรมน้ำมนตร์และให้พรกัน ค่ะ 


ทุกคนได้รับน้ำมนตร์ ด้วยความชื่นใจและปิติ  ค่ะ 

หลังจากนั้น  เราก็นิมนต์พระภิกษุไปฉันเพลที่ห้องประชุมใหญ่ ค่ะ


พระฉันเพล  ค่ะ 

ส่วนในสนาม  เราจะเริ่มพิธีไหว้ครูที่มาร่วมงานกันในงานกตัญญุตาค่ะ
อันเป็นพิธีที่เหล่าลูกศิษย์จะได้แสดงความกตัญญูู
ความผูกพันระหว่าง ครูกับลูกศิษย์ทั้งหลาย  ค่ะ 


ครูเดชาธร   พิธีกร ในงานกตัญญูตา  ค่ะ 

ช่วงนี้  มีการจัดเก้าอี้ เป็นรูปตัวยู  เรียนเชิญครูเก่าที่มาร่วมงานนั่งตาม
เก้าอี้ที่จัดไว้  คุณครูที่มาร่วมงานเริ่มนั่งกันอย่างเรียบร้อย ค่ะ 


วงดนตรีไทยเริ่มบรรเลงเพลงประกอบพิธีไหว้ครู  ค่ะ 


ผอ. วิกรม  ชุมสาย ณ อยุธยา ได้กล่าวทักทายครูเก่าที่มาร่วมงาน
กล่าวถึงจุดประสงค์และความสำคัญของการจัดงาน
"กตัญญุตา "  ค่ะ  คุณครูนั่งเก้าอี้  ตามที่ได้จัดเรียงไว้เป็นรูปตัวยู  ค่ะ  


ศิษย์เก่าเตรียมมาลัยพร้อมที่จะไปกราบไหว้ครู  ค่ะ 


ศิษย์เก่าเตรียมมอบของที่ระลึกให้แก่ครูเก่าที่มาร่วมงาน ค่ะ 
บรรยากาศในพิธีไหว้ครู เต็มไปด้วยความอบอุ่น  ปลื้มปิติ ทั้งผู้ไหว้
และผู้รับไหว้  ค่ะ หลังพิธีไหว้ครูแล้ว ได้รวมคุณครูถ่ายรูปหมู่กัน ค่ะ 
รวมกันถ่ายรูปหมู่ทั้งครูและศิษย์เก่า  ค่ะ  

พิธีไหว้ครู  ก็จบลงอย่างสมบูรณ์ เรียบร้อย  ทั้งครูและลูกศิษย์ได้
โอบกอดซึ่งกันและกันด้วยความรักและคิดถึงกัน
ลูกศิษย์บางคนสนิทกับครูคนใด  ก็มีขนม หรือของที่ระลึกไปฝากครู
ที่ตนรักและเคารพมากเป็นพิเศษ อันเป็นธรรมดา
ของมนุษย์ที่จะแสดงออก  ค่ะ  
หลังจากนั้น ก็แยกย้ายไปตามซุ้มต่าง ๆ  เพื่อรับประทานอาหารกัน  ฉัน
ก็มัวแต่คุยกับลูกศิษย์และเหนื่อย ทั้งร้อนด้วย
ดื่มแต่น้ำเป็นส่วนใหญ่  อาหารก็ขายดิบขายดี ค่ะ  ฉันได้กินข้าวมันไก่
ซุ้มของศักดา  1 จาน  เท่านั้น  สักพัก ร้านของ
ลูกศิษย์ ซุ้มหมูสะเต๊ะ ก็ยกหมูสะเต๊ะ มาให้ฉันที่โต๊ะ  บอกว่า เก็บเอา
ไว้ให้อาจารย์  มิฉะนั้น อาจารย์จะไม่ได้ชิมเลย 
เพราะหมดเร็วมาก ต้องขอบใจลูกศิษย์ซุ้มหมูสะเต๊ะ นะ นอกจากนี้ ก็
ยังมีลูกศิษย์ร้านขนมไทย นำขนมกล้วย  ขนมเบื้อง
มาฝากอย่างละ 1 กล่อง มิเช่นนั้น ก็อดได้ชิม อีกแน่นอน  อร่อยทุกร้าน
เลย  ไอศกรีม ก็เหลือแต่ไอศกรีม เครื่องเคียงหมด เช่นกัน
มาลัยและกุหลาบที่ลูกศิษย์มาไหว้ฉัน ค่ะ 

งานวันนี้  เรียกว่า ประสบความสำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี  ครูแต่ละคนที่
มาร่วมงาน ต่างก็ปลื้มปิติที่ได้พบลูกศิษย์ 
ลูกศิษย์แต่ละคนที่มาร่วมงาน   ฉันเชื่อว่า  เขาตั้งใจและคิดถึงบุญคุณ
ครูที่ได้อบรมสั่งสอนเขา จนพวกเขามีหน้าที่การงานที่ดี
พวกครูก็ดีใจ ปลื้มใจที่ได้พบลูกศิษย์ทุกคน   ฉันขออวยพรให้พวกเขา
มีความสุข ความเจริญ  ให้สมกับควากตัญญุของพวกเขา ค่ะ 
คณะกรรมการจัดงานกตัญญุตา  มีการประเมินการจัดงานกตัญญุตา
ครั้งนี้ที่ 2  โดยครูเรวดี  ได้สรุปผลการประเมิน  ดังนี้ ค่ะ 

มีผู้มาร่วมงานจำนวน 243 คน
คือ
1.อดีตผู้บริหาร 10คน
2.ครูอาวุโส จำนวน 50 คน
3.ศิษย์เก่า จำนวน 83 คน
4.หน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 100 คน
 
  ผลการประเมินโดยภาพรวมจากการจัดกิจกรรมทุกข้อ อยู่ในระดับมาก
          คือ(ค่าเฉลี่ย 4.18 ) มีความเห็นสูงสุดว่า
งานกตัญญุตา ที่จัดนี้  ทำให้มีความรักความผูกพันต่อสถาบันมากขึ้น และจากการประเมินในหัวข้อ 
การกลับมาร่วมงานในครั้งต่อไป  ผลการประเมินข้อนี้ ผู้มางานตอบว่า
จะมางานกตัญญุตาในครั้งต่อไป  คิดเป็น ร้อยละ 90.5


จากผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น  ข้อที่ให้กำลังใจแก่คณะทำงาน
มากที่สุด  ก็คือ  ผู้มาร่วมงานตอบว่า 
จะมาร่วมงานกตัญญุตาในครั้งต่อไป  มีมากถึง  ร้อยละ 90.2  ค่ะ 
สำหรับฉัน  ยังรู้สึกว่า  จำนวนศิษย์เก่าที่มาร่วมงาน
ยังน้อยเกินไป  ถึงแม้ว่า จะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วบ้าง  แต่ก็ยังน้อยเกินไป
และเท่าที่ฉันสังเกต  ศิษย์เก่าที่มา ส่วนใหญ่
จะเป็นรุ่นที่จบการศึกษาไปนาน  ศิษย์รุ่นที่จบไปรุ่นกลาง ๆและใหม่ ๆ
แทบจะไม่มีเลย จะเป็นเหตุผลประการใด
คงจะต้องหาสาเหตุต่อไป  ค่ะ 

ฉันหวังว่า บทความที่ฉันเขียนถึงการจัดงานกตัญญุ ครั้งที่ 2 นี้  คงจะ
เป็นประโยชน์เป็นข้อมูลในการจัดงานครั้งต่อไป
อีกทั้งหวังว่า  เมื่อศิษย์เก่าแต่ละคนได้อ่านแล้ว  คงจะตระหนักได้ว่า
งานกตัญญุตาที่คณะกรรมการจัดขึ้นนี้  
ก็เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์  ที่จะได้มีโอกาสได้พบปะและ
พูดคุยกันบ้างในฐานะ ครู - ศิษย์  และหวังว่า
ปีหน้า  คงจะมีศิษย์เก่ามาร่วมงานมากขึ้นกว่าปีนี้  ค่ะ 
หากมีข้อเสนอประการใด  สามารถเสนอมายังผู้เขียนได้เสมอ  ค่ะ

 Create Date : 09 พฤษภาคม 2562
Last Update : 23 พฤษภาคม 2562 21:31:20 น.
Counter : 1047 Pageviews.

16 comments
No. 1088 บ้านน้อย กลางป่า (EP 4 ทำงานหนัก) ไวน์กับสายน้ำ
(9 พ.ค. 2565 05:51:36 น.)
SPITI (ปี 3) ค่ำคืนที่ครึกครื้นใน Kaza กาบริเอล
(7 พ.ค. 2565 12:39:35 น.)
No. 1087 บ้านน้อย กลางป่า (EP. 3 บ้านป่ารอยต่อ) ไวน์กับสายน้ำ
(6 พ.ค. 2565 05:11:06 น.)
โรงเรียนของหนู สองแผ่นดิน
(5 พ.ค. 2565 23:26:50 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสองแผ่นดิน, คุณหงต้าหยา, คุณกะว่าก๋า, คุณmambymam, คุณเริงฤดีนะ, คุณtuk-tuk@korat, คุณNior Heavens Five, คุณnewyorknurse

  
สวัสดียามดึกครับ อาจารย์สุ
ส่งกำลังใจไว้ก่อนครับ มาดึกแล้ว เดี๋ยวมาอีกรอบ
ฝนตกตั้งแต่ก่อนเลิกงาน มาหยุดเกือบดึก ฟ้าแรง ลมแรงพอสมควร
ฝนตกไหมครับ

โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 23 พฤษภาคม 2562 เวลา:23:46:36 น.
  
เห็นภาพความรักความอบอุ่นของงานแล้วปลื้มใจด้วยนะคะ
ขอบคุณพี่แอ๋วที่ส่งข่าวให้ทราบ
ได้เห็นพี่ยุพินอีกครั้ง
นึกถึงวันคืนเก่าๆที่เคยนั่งเรียนภาษาจีนด้วยกัน

ไม่ได้คุยกันนาน คงได้มีโอกาสพบกันอีกครั้งนะคะ
โดย: หงต้าหยา วันที่: 24 พฤษภาคม 2562 เวลา:10:33:35 น.
  
สวัสดีก่อนเลิกงานครับ อาจารย์สุ
บรรยากาศของงาน อบอุ่น และ อบอวลไปด้วยความรัก ความกตัญญู
ชอบวัตถุประสงค์ในการจัดงานมากครับ
ตั้งแต่จบมา ผมไปงานศิษย์เก่าแค่ครั้งเดียว แต่ก็ร่วมช่วยบริจาคของทางโรงเรียนตลอด
ครั้งหน้าต้องไม่พลาดครับ
เฉาก๊วยผึ้งน้อยของเพชรลักษณ์แบรนด์ใหม่สู้กับชากังราวได้เลยครับ
จากเม้นข้างบน คุณหงต้าหยา(พี่ติ๋ว) เป็น ครูเก่าหรือศิษย์เก่าที่โรงเรียนใช่ไหมครับ
ฝนตกไหมครับ ฝนเพิ่งหยุดตกไปได้สักครู่ครับ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 24 พฤษภาคม 2562 เวลา:16:23:36 น.
  
โหวตครับอาจารย์

เกือบทุกภาพมีแต่รอยยิ้มอันเปี่ยมสุข
เป็นวันชื่นคืนสุขทั้งของลูกศิษย์และเหล่าคณาจารย์เลยนะครับ
บรรยากาศดูอบอุ่นมากๆครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 พฤษภาคม 2562 เวลา:21:24:12 น.
  
จากบล็อกที่ไปถาม

เป็นโปรแกรมโหลดฟรีครับ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 24 พฤษภาคม 2562 เวลา:23:33:08 น.
  


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 พฤษภาคม 2562 เวลา:6:23:02 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ครับ
หนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรท์อ่านค่อนข้างยาก
เพราะมีสำนวนเฉพาะตัวมากๆจนโดดเด่นออกมาจากเล่มอื่นๆ
หลายเล่มผมก็อ่านไม่จบ อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจครับ

แต่เล่มนี้ของคุณวินทร์เหมือนรวมคำคม
ก็เลยอ่านเข้าใจง่ายครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 พฤษภาคม 2562 เวลา:15:23:42 น.
  
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 พฤษภาคม 2562 เวลา:5:58:25 น.
  

เป็นประเพณีและกิจกรรมที่ดีและอบอุ่นน่ารักมากมายเลยค่ะอาจารย์


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 26 พฤษภาคม 2562 เวลา:7:44:07 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์
ได้กลับไปยังบรรยากาศเก่า ๆ เพ่อน ๆ และลูกศิษย์ มีความสุจมากค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 26 พฤษภาคม 2562 เวลา:10:01:00 น.
  
สวัสดียามบ่ายครับอาจารย์
เป็นกิจกกรรมที่ดีและอุบอุ่นมากครับ
โหววตครับ
โดย: Nior Heavens Five วันที่: 26 พฤษภาคม 2562 เวลา:13:35:46 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมแต่งภาพด้วยแแอพ prisma ครับอาจารย์
จะแต่งภาพธรรมดาให้กลายเป็นภาพวาดครับ

เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นที่ใจ
ยังไงก็ต้องผ่านไปให้ได้ด้วยตนเองจริงๆนะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 พฤษภาคม 2562 เวลา:18:47:47 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 พฤษภาคม 2562 เวลา:6:49:51 น.
  

สวัสดีค่ะอจ.
มาชมบรรยากาศงานกตัญญุตา บรรยากาศอบอุ่นมาก
ทุกท่านยิ้มแย้มมีความสุขจริงๆ
โดย: newyorknurse วันที่: 27 พฤษภาคม 2562 เวลา:7:07:50 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับ

ผมเกือบจะไม่อ่านหนังสือเล่มนี้
เพราะปกไม่สวยครับอาจารย์ 555
ดีที่ลองเปิดอ่านเนือ้หาดูก่อน
แล้วก็ไม่ผิดหวังเลย
ได้แง่คิดที่ดีกลับมาหลายข้อเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 พฤษภาคม 2562 เวลา:14:10:18 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 พฤษภาคม 2562 เวลา:6:45:40 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Suvimol.BlogGang.com

อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 45 คน [?]

บทความทั้งหมด