วันคล้ายวันสถาปนาและมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนมัธนมวัดธาตุทอง 2 มิ.ย. 62
  วันคล้ายวันสถาปนาและมอบทุนการศึกษาของโรง
เรียนมัธนมวัดธาตุทอง  2  มิ.ย. 62 


โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง   มีการจัดงานทำบุญ  มอบทุนการศึกษา
เช่นนี้มาตั้งแต่เมื่อไร  ฉันก็ไม่ทราบ ค่ะ รู้แต่ว่า
เมื่อฉันย้ายจากอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมาอยู่ที่โรงเรียนแห่ง
นี้  เมื่อปี 20  ก็มีงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
แต่น่าจะไม่มีการมอบทุนการศึกษาเหมือนสมัยหลัง ๆ  ค่ะ  สำหรับการ
จัดงานวันสถาปนา จะจัดอย่างธรรมดาหรือยิ่งใหญ่
ก็แล้วแต่ยุคสมัยของผู้นำโรงเรียนในยุคนั้น ๆ  ฉันเล่าตามที่ฉันเห็น
มาตั้งแต่มาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ 31 ปีกว่าค่ะ 

ฉันเกษียณอายุราชการจากที่นี่มาแล้ว  ประมาณ 11 ปี  และได้รับเชิญ
มาร่วมมอบทุนทุกปี  อาจจะเป็นเพราะ
ฉันเป็นกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฯและร่วมโครงการหารทุนการ
ศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีจาก ม.3 และยินดีเรียนต่อ ม.4
ที่โรงเรียนเรา   จุดประสงค์ก็เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดี   ไม่หนีจาก
โรงเรียนเราไปต่อ ม.ปลายที่อื่น ไปสร้างชื่อเสียง
ให้โรงเรียนอื่น  โครงการนี้  ผู้ก่อตั้ง  คือ  อดีต ผช. ฝ่ายวิชาการของ
โรงเรียนเราและเป็นผอ.ที่สตรีสมุทรปราการ
โดยชักชวนครูเก่าและตั้งชื่อว่า  ชมรมครูธาตุทองแท้  รวมกันบริจาค
ทุนการศึกษามากน้อยแล้วแต่ความสะดวก
และได้รับความร่วมมือบริจาคจากศิษย์เก่าจำนวนหนึ่งด้วย  เราให้ทุน
การศึกษา  นักเรียนที่เรียนดีที่สุดจาก ม.3 เรียนต่อ ม.4 
1 ทุน  เป็นเงิน 10,000 บาท  และส่งต่อเนื่องจนถึง ม. 6 อีกปีละ 
3,000  บาท และ ม.ต้น คือ ม.1  ขึ้น ม. 2  ม.2 ขึ้น ม.3 
จำนวน 2 ทุน  ทุนละ 3,000 บาท ซึ่งเป็นส่วนที่ฉันต้องรับผิดชอบใน
การหาทุน 2 ทุนนี้ ค่ะ  ส่วนสมาคมนักเรียนเก่าฯ
เราต้องช่วยกันหาทุนการศึกษา ทุนละ 3,000  บาท  จำนวน  35 ทุน
ดังนั้นในปีหนึ่ง ๆ ต้องระดมทุนเป็นเงิน 105,000  บาท
นอกจากนี้  ยังมีทุนการศึกษา  มูลนิธินักเรียนดีศรีธาตุทอง  ซึ่ง
ประธานมูลนิธิ คือ ศิษย์เก่า คุณสันติพงษ์  ภัทรวิเชียร 
ช่วงหลังจากที่ฉันเกษียณแล้ว  โรงเรียนมีการชักชวนระดมทุนจากครู
ในโรงเรียนด้วย  ยังมีทุนจากหน่วยงานอื่น ๆ 
อีกหลายหน่วยงาน ซึ่งฉันไม่อาจจะรู้ได้หมด  ฉันเขียนเท่าที่รู้ในทุน
หลัก ๆ ที่ฉันได้มีส่วนร่วมเท่านั้น ค่ะ 

สำหรับงานสถาปนาโรงเรียนและการมอบทุนการศึกษาในปีที่โรงเรียน
มีอายุครบ  68  ปี ในครั้งนี้  ฉันเห็นการเปลี่ยนแปลง
และมีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากทุกปี  มีความแตกต่างไปจาก
ที่เคยเห็นมา ซึ่งฉันเห็นว่าควรที่จะนำมา
บันทึกและเผยแพร่ในสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้น ค่ะ 

เช้าวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน  ฉันนัดกับบูลย์  ให้มารับฉันที่บ้านหน่อย
เพราะซื้อของเตรียมใส่บาตรด้วยอาหารแห้ง
ตามที่หนังสือเชิญจากโรงเรียนว่า  จะมีการใส่บาตรอาหารแห้งในวันนี้
ด้วย  มีพระจำนวน 9  รูป ฉันคงหอบพะรุงพะรัง
ขึ้นรถไฟฟ้าลำบาก  ปรกติ  เรือง  จะแวะมารับฉันไป แต่ครั้งนี้ เขาบอก
ว่า อาจจะต้องไปรับครูของเขาที่หมู่บ้านนักกีฬา
ฉันเลยต้องขอให้บูลย์มาช่วยรับของใส่บาตรด้วย  นั่นเอง  พอช่วงเช้า
เรืองโทร.มาบอกว่า  ครูของเขาไม่มาร่วมงาน
แล้ว จะมารับฉัน  ฉันปฏิเสธ เพราะนัดกับบูลย์ไว้เรียบร้อยแล้ว นั่นเอง

บูลย์มาตรงเวลา คือ 7.00  น. เพราะจะมีการตักบาตร  7.30 น. ปีนี้
จำเป็นต้องเลี้ยงพระเช้า  เพราะท่านเจ้าอาวาส
ติดกิจนิมนตร์ตอน 10.30  น. ปรกติทุกปี  เราจะเลี้ยงพระเพล ค่ะ 
 เรามาถึงโรงเรียน  ประมาณ  7.15  น. 
กลางสนามจัดโต๊ะยาว  มีนักเรียนเตรียมมาใส่บาตร พร้อมครูอาจารย์
และกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนหนึ่งแล้วนี่เป็นไวนิลประชาสัมพันธ์งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนค่ะ โดยนำ
ภาพของงานปีที่แล้วมาประกอบด้วยค่ะ นี่เป็นเวทีของปีนี้ค่ะ  เราจัดงานที่กลางสนาม ไม่ได้จัดในห้องประชุม
ใหญ่เหมือนทุกปีที่เคยจัด ค่ะ 
ซึ่งฉันก็เห็นด้วยเพราะจัดด้านนอก  นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเห็น
บรรยากาศของงานทุกคน  ไม่ใช่นักเรียน
ที่เป็นตัวแทนนั่งอยู่ในห้องประชุมที่เห็นกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น นักเรียน
ทุกคนควรมีส่วนร่วม  เพื่อสร้างเสริม
ให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญ  ความศักดิ์สิทธิ์ของงาน ค่ะ
จากเวที  จะเห็นความแปลกใหม่แตกต่างจากทุกปี  คือ มีการนำรูปถ่าย
ของผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
นั่นคือ  รูปของหลวงพ่อพระธรรมปาโมกข์ เจ้าอาวาสองค์แรกของ
วัดธาตุทอง ผู้มีอุปการคุณสูงสุดต่อโรงเรียนของเรา 
เป็นผู้ดำริสร้างโรงเรียนเพื่อให้การศึกษาแก่กุลบุตรกุลธิดาของชุมชน
แถบคลองเตย  และพระโขนง  และมีรูปของ
คุณสะอาดและคุณมะลิ   ธรรมสโรช  ซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินก่อสร้าง
อาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน ค่ะ 
ในวันนี้ ก็มีการประกาศเกียรติคุณของทั้งสามท่านด้วย  เป็นการแสดง
ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ถือเป็นคุณธรรมที่ดี ค่ะ 

อุ้ยกับแม่อุ้ยและกรรมการอีกหลายคน  มาถึงก่อนฉันและบูลย์  เลยถ่าย
รูปกันก่อนไว้เป็นที่ระลึก  ที่สนามจัดโต๊ะให้ทุกคนที่มาร่วมตักบาตรอย่างพร้อมเพรียงกัน ค่ะนักเรียนเริ่มมามากขึ้นเตรียมพร้อมเข้าสู่พิธีและตักบาตรในอันดับต่อไปตั้งเครื่องเซ่นไหว้เจ้าที่อาคารนอกและอาคารใน  และสักการะพระพุทธ
สุวรรณมงคลและพระพุทธรูปประจำอาคารในประกาศให้ผู้เข้าร่วมงานนั่งที่ลานเขียว ซึ่งจะมีพิธีการสวดมนตร์
หลังจากพระฉันภัตตาหารเช้าเสร็จเรียบร้อย

วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงประกอบในพิธี ค่ะ ประธานในพิธี  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 2 จุด
ธูปเทียนบูชาพระประธานในพิธีปีนี้ เราให้นักเรียนเป็นผู้นำอาราธนาศีล  ซึ่งต่างจากทุกปี เรามีครู
เป็นผู้อาราธนาศีล ค่ะ ฉันเห็นว่า เป็นสิ่งที่ดี
เป็นการให้นักเรียนมีส่วนร่วมเพราะโรงเรียนเป็นของพวกเขาด้วย
เช่นกัน  พวกเขาจะได้เห็นถึงความสำคัญของงาน ค่ะ 


นักเรียนร่วมพิธีด้วยความตั้งใจดี  ค่ะ


ครู อาจารย์และแขกผู้มีเกียรตินั่งฟังการสวดมนตร์ในพิธีทำบุญวัน
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ค่ะหลังพิธีเจริญพระพุทธมนตร์เสร็จแล้ว  มีการถวาย เครื่องไทยทานแด่
พระภิกษุสงฆ์  ค่ะ 

หลังถวายเครื่องไทยทานแล้ว  กรวดน้ำ  ค่ะ เป็นอันเสร็จพิธี 

จากนี้ เริ่มนิมนตร์พระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ที่มาจากอินเดีย
และมาอุปสมบทที่วัดธาตุทองรับบาตรด้วยค่ะ 


ทั้งหมดเป็นบรรยากาศของการตักบาตรอาหารแห้ง มีเด็กนักเรียนมา
ช่วยรับอาหารจากบาตรใส่กระสอบไว้
เพื่อไม่ให้ล้นบาตรและอาหารแห้งเหล่านี้ คงจะต้องไปให้ตำรวจ ทหาร
ตามชายแดนหรืออาจจะไปให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ค่ะ 

การตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว   นักเรียนที่ได้รับหน้าที่เคลียร์สถานที่
จากลานเขียวมาจัดโต๊ะ เก้าอี้ใหม่ ยังสนาม
เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมใหม่ต่อไปค่ะ เด็ก ๆ ทำงานอย่างมีระบบ ระเบียบ
ช่วยกันนำพรมบนลานเขียวมายังสนาม
จัดเรียง  โต๊ะ เก้าอี้   อย่างขะมักเขม้น  มาชมภาพพวกเขา ค่ะ นักเรียนจัดโต๊ะ  เก้าอี้  มายังกลางสนามเพื่อเตรียมกิจกรรมต่อไป


พวกเราอยู่ว่าง ๆ  ก็ถ่ายรูปกลุ่มหน้าเวทีไว้เป็นที่ระลึก ค่ะ 


สามสาว ศิษย์เก่า  ต่างรุ่น เป็นกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า ฯ ค่ะ


ศิษย์เก่ารุ่นแรก ๆ ค่ะ 


ถ่ายรูปหมู่กับแม่อุ้ย อุ้ย  บูลย์ และนิสาผู้อำนวยการ วัชราบูรณ์  กล่าวรายงาน ผู้อำนวนการเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 กล่าวเปิดงาน พิธีมอบ
เกียรติบัตรแก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ


ถวายพวงมาลัยแด่ หลวงพ่อธรรมปาโมกข์และคุณสะอาด ธรรมสโรชผอ.วัชราบูรณ์ถวายพวงมาลัยแด่ คุณมะลิ ธรรมสโรช  


นักเรียนปัจจุบันรำเปิดงาน  ค่ะ 


การร่ายรำ งดงาม  อ่อนช้อย  


เกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติที่จะมอบแก่บุคคลที่ได้รับการเชิดชู


ปีนี้  สมพร และสกุล ได้เป็นนักการ ดีเด่น


บน  น้องพิมพ์ใจได้เป็นครูดีเด่น   ล่าง นักการดีเด่น ผสม  ค่ะ


น้องนริศราและน้องถวิล ค่ะ


นักการใหญ่และแดง  ค่ะ 


น้องสำเริง  ค่ะ 


ถ่ายรูปหมู่ไว้เป็นที่ระลึก  ค่ะ 


ถ่ายรูปหมู่ไว้เป็นที่ระลึก  ค่ะ 


มอบของที่ระลึกแด่ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา  เขต 2 ค่ะ 


โรงพยาบาลสุขุมวิท  มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะ 


มอบเกียรติบัตรแก่อดีตนายกสมาคมฯและนายกสมาคมฯคนปัจจุบัน

กิจกรรมต่อไป คือ  มีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนา  ผู้แสดง คือ 
พระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง ค่ะ 
เตรียมฟังพระธรรมเทศนา  ค่ะ 


นักเรียนที่โรงเรียนเตรียมไว้ เริ่มอาราธนาศีล พระราชวรญาณโสภณ เข้าอาวาสวัดธาตุทองแสดงพระธรรมเทศนา


ผู้อำนวยการวัชราบูรณ์ส่งท่านเจ้าอาวาสหลังจบการแสดงพระธรรม
เทศนาเสร็จสิ้นแล้ว ค่ะ 

กิจกรรมต่อไป เป็นกิจกรรมใหม่ ที่ยังไม่เคยจัดมาก่อน  นั่นคือ กิจกรรม
เชิญตัวแทนรุ่นพี่หลายรุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 9 รุ่นที่  10
และรุ่นที่ 43  มาเสวนาในหัวข้อ "68 ปีมัธยมวัดธาตุทอง"  โดยแสดง
มุมมองของตนเองในสมัยเรียนและมุมมอง
ที่จะก้าวต่อไปในปัจจุบันของโรงเรียนของเรา 
รายนามของศิษย์เก่าที่เข้าร่วมสัมมนา  มีดังนี้  ค่ะ  
1.รศ.ดร.นิพันธ์  วิเชียรน้อย
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 รุ่นแรก
2. ดร.วีระชัย สิงหนิยม
ศิษเก่ารุ่นที่ 9
3.คุณสุเทพ  หุตะปะพิน
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10
อดีตนายกสมาคม 2 สมัย
4.คุณกิตติพันธ์  จำปาสด
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 43
นายกสมาคมคนปัจจุบัน
5.ผู้ดำเนินรายการ
อ.สามารถ นิ่มเงิน
วิทยากรอาสาสมัครมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายก
อดีตรองประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว
วิทยากรฝึกการพูดสถาบันพัฒนาบุคคล


หลังจบการเสวนาแล้ว ผอ.วัชราบูรณ์ มอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมเสวนา


ถ่ายรูปหมู่ไว้เป็นที่ระลึก  ค่ะ 

กิจกรรมใหม่ อีกกิจกรรมหนึ่งของปีนี้ ก็คือ  การรวมตัวของศิษย์เก่า
วงโยธวาทิต  มาร่วมบรรเลงเพลง
ส่วนใหญ่ศิษย์เก่าวงโยฯของเราที่จบไปแล้ว    ก็มีตำแหน่งหน้าที่
การงานที่ดีและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ก็เป็นที่น่าดีใจ  ภูมิใจที่พวกเขารวมตัวกันมาร่วมงานในวันสถาปนา
โรงเรียนของเรา  ถือเป็นนิมิตที่ดีของโรงเรียน ค่ะ 


โฉมหน้าของศิษย์เก่าวงโยฯ น่าจะมีศิษย์ปัจจุบันร่วมด้วยเล็กน้อยเพลงสุดท้ายที่แสดง คือ เพลง มาร์ชธาตุทอง  ทุกคนยืนขึ้นร่วมกัน
ร้องเพลง โดยมีผู้นำกลุ่มบนเวทีและกลางสนาม
เสียงเพลงมาร์ชธาตุทองดังกระหึ่มก้องไป  ท่ามกลางเสียงร้องเพลง
ด้วยความฮึกเหิม เป็นภาพที่น่าประทับใจ ค่ะ  

เพลงประจำโรงเรียน
"มัธยมวัดธาตุทอง"

เรา เหล่าธาตุทอง
รักพวกพ้องเผ่าพงศ์ดำรงสถาน
รักษาเกียรติวินัยให้ยืนนาน
รักษาชื่อรักษาสถานเพื่อการเรียน

เรา เหล่าธาตุทอง
สีเหลืองผุดผ่องและดำสมเป็นศักดิ์ศรี
รักษาเกียรติวินัยสามัคคี
เพื่อเป็นศักดิ์ศรีมัธยมวัดธาตุทอง

การกีฬาเป็นเลิศ การเรียนก็ดี
การดนตรีก็มี สามัคคีพวกเราธาตุทอง

เรา เหล่าธาตุทอง
สีเหลืองผุดผ่องและดำสมเป็นศักดิ์ศรี
รักษาเกียรติวินัยสามัคคี
เพื่อเป็นศักดิ์ศรีมัธยมวัดธาตุทอง


หลังจากเสร็จการแสดงของวงโยฯแล้ว ถ่ายรูปหมู่ไว้เป็นที่ระลึก


ศิษย์เก่าวงโย ฯ  มอบทุนการศึกษาให้รุ่นน้อง ค่ะเรียนเชิญ ผอ.นพคุณ อดีต ผอ.คนแรกที่ฉันย้ายมาอยู่ที่นี่ ค่ะ


หลังจากนี้  มีการตัดเค้ก วันคล้ายวันสถาปนาของโรงเรียน  ซึ่งถือเป็น
เรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งของงานปีนี้ ค่ะ 


พิธีเป่าเค้ก ค่ะ  

วันนี้ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่ง ต่อจากการแสดงของศิษย์เก่าวงโยฯ แล้ว
ก็มีกิจกรรม การแสดงของวงดนตรีสากล 
ของโรงเรียนแสดงโดยนักเรียนปัจจุบัน  แต่ฉันไม่ได้อยู่ดูแล้ว  เพื่อน ๆ
ชวนไปเข้าห้องประชุมใหญ่ ไปถึง เอ้า !
มีแขกนั่งทานอาหารกันมากมาย  รวมทั้ง อุ้ยและแม่ด้วย  ฉันเลยนั่ง
ทานข้าวกลางวันเลย  อาหารวันนี้ 
ให้แม่ค้าที่โรงเรียนทำ  ส่วนใหญ่เผ็ดทั้งนั้น  ผลไม้ มีมะม่วง ฝรั่ง
มะละกอ  มีอุ้ยซึ่งทานไม่ค่อยได้ เพราะเผ็ด
มาช่วยบริการด้วย 


นิสาฝากแผ่นซีดี  งานกตัญญูตา ไว้ให้ ผอ.วิกรม 1 ชุด และฝากให้
โรงเรียน  1  ชุด  ค่ะ 

ภาคบ่าย จะเป็นการแจกทุนการศึกษา  เริ่มประมาณ 13.30 น.  ค่ะ 


ฝ่ายผู้ใหญ่นั่งบนเก้าอี้โซฟา เตรียมพร้อมกับกิจกรรมแจกทุน ค่ะ พิธีกรเริ่ม ทำงาน ในกิจกรรมการแจกทุน 


ก่อนแจกทุน  มีการมอบโล่แก่ผู้ที่บริจาคทุนการศึกษาเป็นประจำ
ในภาพนี้ ฉันรับโล่แทน คุณโกสุม ซึ่งไม่ได้มาในวันนี้

การแจกทุนของทุนต่าง ๆ เช่น ทุนของสมาคมนักเรียนเก่า  ทุนของ
มูลนิธินักเรียนดีศรีธาตุทอง  ทุนของกตัญญุตา
ทุนของวงโยธวาทิต   ฯลฯ  
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ในวันคล้ายวันสถาปนาของโรงเรียน ก็ได้เสร็จ
สิ้นลงไปแล้วประมาณ บ่ายสามโมงกว่า ค่ะ

การจัดงานวันนี้  ตามการประเมินอย่างคร่าว ๆ ของฉัน ในฐานะครูเก่า
ที่อยู่ที่โรงเรียนนี้มานาน  ผ่านผู้บริหาร
มาหลายยุคหลายสมัย  มีโอกาสได้เห็น ได้สัมผัสเหตุการณ์ต่าง ๆ 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ มา ก็มากพอสมควร
นับว่า  ผอ.คนปัจจุบัน เป็นผู้บริหาร จัดการที่ดี  มีความคิดริเริ่มกิจกรรม
หลายกิจกรรม  ซึ่งน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดี
ที่จะได้ศิษย์เก่า อีกจำนวนหนึ่งมาช่่วยพัฒนาโรงเรียนในอนาคต (เป็น
ความคิด  ความหวังของฉันเอง นะ) 
อีกประการหนึ่ง ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียนให้ตรงกับวันจริง ๆ  ไม่มีการเลื่อนเร็ว
ถ้าหากตรงกับวันหยุดเหมือนที่่ผ่าน ๆ มา  ครู อาจารย์ นักเรียนทุกคน
ต่างก็ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ  ช่วยกัน
จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ค่ะ  
ฉันก็ขอจบการเล่าเหตุการณ์ที่ฉันประทับใจในการจัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนาในปีนี้ไว้เพียงเท่านี้  ค่ะ 
หวังว่า  ผอ.วัชราบูรณ์  บุญชู  คงจะอยู่บริหารงานโรงเรียนมัธยมวัด
ธาตุทองแห่งนี้ ต่อไปอย่างน้อยก็ให้ครบวาระ
4 ปี ตามกฎของการขอย้ายไปเป็นผู้บริหารในโรงเรียนที่ใหญ่กว่า
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองของเรา 
อย่าให้เหมือนผู้บริหารคนก่อน ๆ  ซึ่งการเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย ๆ ย่อม
ทำให้โรงเรียนเจริญก้าวหน้ายาก เนื่องจาก
ผู้บริหารใหม่ ก็ย่อมมีการเปลี่ยนมาเป็นนโยบายของตนเอง อันเป็น
เช่นนี้เสมอในวงราชการเท่าที่ฉันเคยประสบมา ค่ะ   
Create Date : 06 มิถุนายน 2562
Last Update : 11 มิถุนายน 2562 15:26:39 น.
Counter : 1302 Pageviews.

26 comments
What's in my Bag จันทราน็อคเทิร์น
(12 พ.ค. 2565 16:59:02 น.)
Kusto cafe คาเฟ่เท่ๆ ย่านรังสิต ความเข้มที่กลมกล่อม จันทราน็อคเทิร์น
(9 พ.ค. 2565 17:25:01 น.)
ธรรม (ะ) ได้เที่ยว’ ไปรถไฟ เที่ยวรถบัส ล่องเรือเที่ยวเมืองแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา อุ้มสี
(10 พ.ค. 2565 09:03:50 น.)
เล่าสู่กันฟัง ... tanjira
(5 พ.ค. 2565 17:07:56 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณSai Eeuu, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณtuk-tuk@korat, คุณผีเสื้อยิปซี, คุณtoor36, คุณกะว่าก๋า, คุณ**mp5**, คุณสองแผ่นดิน, คุณnewyorknurse, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณkae+aoe, คุณhaiku

  
อาจารย์สอนที่นี่ 20 ปี เกษียณมาแล้ว 11 ปี ยังได้มาที่ รร. อยู่สม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 31 ปี + ลูกศิษย์ลูกหาผ่านมืออาจารย์ไปหลายสิบรุ่น เพราะแบบนี้เอง อาจารย์ถึงได้เป็นที่รัก นับถือ ของลูกศิษย์และกัลยาณมิตร มาจนถึงทุกวันนี้นะคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 11 มิถุนายน 2562 เวลา:20:43:35 น.
  
งานใหญ่เลยนะคะ
น่าชื่นใจมากในความผูกพันของอาจารย์กับโรงเรียนนี้
และลูกศิษย์ที่ผูกพันกับอาจารย์มากมายหลายรุ่น

มารับอาจารย์ไปอ่านดาวพิษต่อค่ะ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 11 มิถุนายน 2562 เวลา:20:51:45 น.
  
สวัสดีค่ะ อาจารย์สุ นี่เกษียณมาแล้ว ยังได้รับเกียรติไปงาน รร เก่า อยู่บ่อยๆ แบบนี้ น่าปลื้มนะคะ
โดย: Sai Eeuu วันที่: 11 มิถุนายน 2562 เวลา:21:14:22 น.
  
สุดยอดแม่พิมพ์ของชาติค่ะครูสุวิมล
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 11 มิถุนายน 2562 เวลา:21:18:39 น.
  
ชื่นชมค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 11 มิถุนายน 2562 เวลา:21:46:02 น.
  
สวัสดีค่ะ อาจารย์

ไม่ได้แวะมาซะนานวันนี้สบโอกาสเลยเอาซะหน่อย อิอิ
ชมภาพงานแล้วเด็กๆยิ้มแย้มดีนะคะ
รวมทั้งครู อาจารย์ด้วย
เก็บเป็นภาพประทับใจนะคะ ^^

โดย: ผีเสื้อยิปซี วันที่: 11 มิถุนายน 2562 เวลา:22:35:30 น.
  
จัดงานใหญ่เหมือนกันนะครับ เริ่มงานก็ต้องทำบุญก่อนเลย

อยู่มา 20 ปี ยังไงมันก็รู้สึกผูกพันนะครับ 20 ปีนี่ 1/4 ของชีวิตคนเราเลยล่ะ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 11 มิถุนายน 2562 เวลา:23:20:18 น.
  


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์


เป็นกิจกรรมที่ดูอบอุ่น คึกคัก
และสร้างสรรค์มากๆครับ
ทุนที่มอบให้เด็กนั้น
ผมคิดว่าเป็นเหมือนการจุดเทียนและส่งต่อให้เด็ก
ได้ถือเดินไปท่ามกลางความมืดมิด

เด็กที่ยากจน
โอกาสได้เรียนหนังสือ
นับว่าเป็นสิ่งวิเศษจริงๆครับ

โหวตครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 มิถุนายน 2562 เวลา:6:35:55 น.
  
ส่งกำลังใจครับ
โดย: **mp5** วันที่: 12 มิถุนายน 2562 เวลา:10:06:22 น.
  
เป็นงานใหญ่ประจำปีเลยนะครับ
อนุโมทนาบุญด้วยครับ อาจารย์สุ
สมัยนี้ เด็กเรียนเก่ง เข้าเรียนโรงเรียนประจำจังหวัด โรงเรียนดังๆกันหมด

โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 12 มิถุนายน 2562 เวลา:14:08:34 น.
  
สวัสดียามเย็นๆ ค่ะครููู^^

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 12 มิถุนายน 2562 เวลา:17:47:21 น.
  
แฮ่ หนูอ่านผิดจริงด้วยค่ะ อาจารย์

***หนูรอจังหวะป้ายคอนย่าว่างไม่ได้เลยค่ะ เลยเดินเข้าไปพิพิธภัณฑ์เลย
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 12 มิถุนายน 2562 เวลา:19:56:57 น.
  
ขอบพระคุณค่ะอาจารย์
ทีแรกก็คิดว่าคงอ่านภาพเขียนไม่ออก
พอเดา ๆ แล้วขยายดูรายละเอียดเลยพอจะกล้อมแก้มได้บ้างค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 12 มิถุนายน 2562 เวลา:20:33:55 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมก็พยายามมองลูก
เหมือนกับตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นครับ
ผมเองมีวีรกรรมเยอะมากพอสมควรเลยล่ะครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 มิถุนายน 2562 เวลา:21:52:44 น.
  
จากบล็อกเห็นเพื่อนๆ หลายๆ คนบอกควรเพิ่มคำอ่านไทย เดี๋ยวผมเพิ่มเข้าไปน่าจะดีกว่า
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 12 มิถุนายน 2562 เวลา:22:05:18 น.
  

กิจกรรมน่าชื่นชมค่ะ
โดย: newyorknurse วันที่: 13 มิถุนายน 2562 เวลา:1:56:19 น.
  
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 มิถุนายน 2562 เวลา:6:09:16 น.
  
อบอุ่นดีจังนะคะโรงเรียนนี้
โดย: kae+aoe วันที่: 13 มิถุนายน 2562 เวลา:8:47:55 น.
  
เป็นงานที่ดูอบอุ่น่าประทับใจค่ะ
โดย: sawkitty วันที่: 13 มิถุนายน 2562 เวลา:16:13:31 น.
  
555 ดีค่ะ หนูเลยมีเพื่อนเหวอด้วยกัน เพราะอ่านผิด ความหมายผิดเลย
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 13 มิถุนายน 2562 เวลา:19:48:34 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

นี่ผมกับมาดามก็ไม่พูดคำหยาบครับอาจารย์
แต่เพื่อนกับโซเชี่ยลมีเดีย
มีผลมากๆกับเด็กยุคนี้
ผมก็ต้องพยายามเตือน
พยายามสอนหมิงหมิงตลอดครับ
ให้ระมัดระวังเรื่องคำหยาบครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 มิถุนายน 2562 เวลา:20:04:00 น.
  
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 มิถุนายน 2562 เวลา:6:35:21 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์


ผมเขียนบันทึกถึงลูกไว้เยอะมากครับ
เคยบอกเค้าแล้ว
ว่าผมเก็บข้อมูลไว้ที่ไหน
ว่างๆก็ลองเข้าไปอ่านเอง 5555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 มิถุนายน 2562 เวลา:12:16:21 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 มิถุนายน 2562 เวลา:6:28:56 น.
  
เมื่อวานเข้ามาแล้วทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
คอมเม้นท์หายไปหมดเลย

มารับอาจารย์ไปอ่านต่อนะคะ โดนลุ้นให้อัพถี่ขึ้นคะ
ไ่ทันใจสว.บางท่านเสียแล้ว ก็ดีค่ะ พี่เริ่มอยากให้จบไวๆแล้ว
จะได้ทำอย่างอื่นบ้าง

ว่างๆค่อยไปค่ะ อย่าไปค่ำๆน้า มองอะไรไม่ค่อยเห็น
เดี๋ยวสะดุดคางคกหกล้มนะคะ เอิ่ม กรุงเทพฯมีคางคก
ป่าวหวาตู แหะๆ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 15 มิถุนายน 2562 เวลา:8:49:45 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์


ผมมีเวลาตัดสินใจเรื่อง รร. ลูก
อีกสัก 5 เดือนครับ
เดี๋ยวนี้มีกฎใหม่
ให้เด็กสอบตอนจบ ป.6 เทอม 1
แล้วก็ต้องจ่ายค่าเทอมเลย

รร.กลัวเด็กสอบติดแล้วไม่มาเรียนครับ
ช่วงนี้เด็กน้อยลง รร. เลยแย่งเด็กกันพอสมควร
แถม รร. ดังก็มีโอกาสได้คัดเด็กด้วย
บาง รร. ตอนนี้ขายใบสมัครสอบที่เกรด 3.5
บาง รร. รับที่เกรด 3.8 จึงจะขายใบสมัครให้
ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นความโหดร้ายและไม่เท่าเทียมกัน
สำหรับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองครับ
สุดท้ายเด็กที่อยากเข้า รร. ดังต้องเรียนพิเศษหนักมาก
เพื่อนหมิงบางคนเรียนพิเศษเนื้อหาของ ม.3 แล้ว
ทั้งๆที่เรียน ป.6
แทบจะเรียนพิเศษ 7 วัน
ในต่างประเทศเด็กจะไม่ต้องทำการบ้านมากแบบนี้
ไม่ต้องเรียนพิเศษเยอะแบบบ้านเรา
แต่เน้นกิจกรรมและทำให้เด็กรู้สึกมีความสุขกับการเรียนรู้

ผมเองก็ไม่ได้เรียนใน รร. ดังครับ
จบจาก รร.วัดด้วยซ้ำครับ
แต่ผมก็เรียนรู้อย่างตั้งใจ
จนสามารถจบจากมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 มิถุนายน 2562 เวลา:15:31:18 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Suvimol.BlogGang.com

อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 45 คน [?]

บทความทั้งหมด