ฮีโร่ - วีรบุรุษ


โจทย์ ตะพาบ อันดับที่154 เจ้าของหัวข้อ  คือ เป็ดสวรรค์  

ฮีโร่ - วีรบุรุษ
        ฮีโร่ (Hero) เป็นคำมาจากภาษาอังกฤษ ถ้าเราใช้คำภาษาไทย ก็คือ "วีรบุรุษ ,ผู้กล้าหาญ, คนเก่ง" มุมมองในการมองหาฮีโร่ หรือวีรบุรุษของฉัน อาจจะแตกต่างไปจากคนอื่น เพราะ ฮีโร่ ของฉัน ฉันคิดว่า ต้องเป็นคนกล้าหาญ กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นคนเก่ง สิ่งที่กระทำนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ต่อประเทศชาติเป็นหลักใหญ่ ดังเช่น บุคคลที่ฉันจะกล่าวถึง ดังนี้ 

พระองค์ที่ 1 คือ พ่อขุนรามคำแหง มหาราช
       พระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 3 ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และพระนางเสือง แห่งราชวงศ์ พระร่วง พระองค์ทรงฉายแววแห่งความกล้าหาญ ความเป็นวีรบุรุษของท่าน  นั่นก็คือ การไสช้างเข้าช่วยพระราชบิดาซึ่งกำลังจะเสียทีแก่ ขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด ทรงชนช้างกับขุนสามชน จนได้รับชัยชนะด้วยพระชนมายุเพียง 19 พรรษา จึงได้พระราชทานพระนามจากพระราชบิดาว่า "รามคำแหง" (รามผู้กล้าหาญ) นอกจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว ในรัชสมัยของพระองค์ ทรงปกครองประชาชนด้วยความเมตตา เหมือนหนึ่ง พ่อปกครองลูก ทรงแขวงกระดิ่งไว้ที่ประตูวัง ใครมีเรื่องเดือดร้อน  ให้ไปสั่นกระดิ่ง พระองค์จะออกมาตัดสินความให้  ขจัดเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจให้
       ทรงพัฒนาประเทศด้วยการประดิษฐ์อักษรไทย เมื่อปี พ.ศ.1826 เพื่อให้ประเทศไทยมีภาษาเขียนเป็นของตนเอง ประชาชนได้เรียนรู้ต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
       ด้านศาสนา ทรงทะนุบำรุง พุทธศาสนา ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศ ลังกาและรับศาสนาพุทธลัทธิลังกาวงศ์ เป็นศาสนาประจำชาติ  ประชาชนอยู่ในศีลในธรรม  มีอิสรเสรีในการค้าขาย
       จึงสรุปได้ว่า พ่อขุนรามคำแหง มหาราช สมควรอย่างยิ่งที่จะเป็น วีรบุรุษ (ฮีโร่)ตามความหมายของคำว่า ฮีโร่ นะคะ 
       วันที่ 17 มกราคม  ของทุกปี ถือว่าเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พระองค์ที่ 2 สมเด็จพระนเรศวร มหาราช 


    สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระราชโอรสของพระมหาธรรมราชาและพระนางวิสุทธิกษัตรีย์ มีพระนามเดิม ว่าพระองค์ ดำ เป็นเชื้อสายในราชวงศ์สุโขทัย เป็นกษัตริย์องค์ที่ 19 ของอาณาจักรศรีอยุธยา 
     พระองค์ทรงฉายแววแห่งความปรีชาสามารถตั้งแต่ทรงถูกนำไปเป็นตัวประกันที่หงสาวดีเมื่อทรงพระเยาว์ ได้ชนไก่กับพระมหาอุปราช(สมัยทรงพระเยาว์) ได้ชัยชนะ เป็นที่รู้กันว่า พระมหาอุปราชนั้น ทรงเกรงกลัวพระองค์มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ 
     พระราชกรณียกิจ ที่แสดงถึงทรงมีความกล้าหาญอย่างยิ่ง นั่นคือ การกู้เอกราชของไทยคืนจากพม่า  ในปี พ.ศ. 2127 หลังจากที่ไทยต้องตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศพม่าถึง 15 ปี ทรงประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับประเทศพม่า และต่อสู้กับพม่าที่ยกทัพมาตีไทยอย่างกล้าหาญ ถึงจะมีทหารน้อยกว่าพม่า แต่พระองค์ ก็ทรงวางแผนอย่างรอบคอบ ทรงนำทหารซุ่มตีกองทหารพม่าอยู่เพื่อตัดกำลังและเสบียงอาหาร จนพม่าต้องล่าถอย ไม่สามารถตีประเทศไทยกลับคืนได้ 
     อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทรงแสดงให้เห็นว่า พระองค์เป็น วีรบุรุษอย่างชายชาตรีที่กล้าหาญ  คือ การท้าให้พระมหาอุปราช ทำยุทธหัตถีกับพระองค์  (การชนช้าง ถือเป็นการรบที่กล้าหาญในสมัยนั้น) จนทรงสามารถชนช้างชนะพระมหาอุปราช ซึ่งพ่ายแพ้แก่พระองค์ สิ้นพระชนม์บนคอช้าง ถือเป็นพระเกียรติที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ 
     18 มกราคม ของทุกปี ถือ เป็นวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รำลึกถึงยุทธหัตถี ความเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ 

พระองค์ที่ 3 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
     สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เป็นกษัตริย์ องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา  เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปราสาททอง และ พระนางศิริธิดา  เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ในด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ผูกมิตรกับประเทศฝรั่งเศสเพื่อคานอำนาจของชาวฮอลันดาที่มาค้าขายที่อยุธยา เพื่อหลีกเลี่ยงสงคราอันอาจจะเกิดขึ้นได้ ประชาชนอาจจะเดือดร้อนจากสงคราม(เพราะฮอลันดา ไม่ถูกกับฝรั่งเศส) ได้ส่งเจ้าพระยาโกษาปานไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทีประเทศฝรั่งเศส ได้รับเกียรติอย่างสูงในการต้อนรับจากพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 
       นอกจากทรงพระปรีชาสามารถในด้านเจริญสัมพันธไมตรีแล้ว ด้านวรรณคดีในสมัยของพระองค์ ก็เจริญสูงสุด จนได้รับการยกย่องว่า เป็นยุคทองของวรรณคดี ยุคหนึ่ง ข้าราชการ แม้แต่นายประตู ก็สามารถโต้กลอนสดได้  พระองค์เอง ก็ทรงเป็นกวีที่ทรงเชี่ยวชาญการแต่งโคลง แต่งฉันท์ ส่งเสริมการศึกษา นักปราชญ์ กวีในสมัยของพระองค์ จึงมีมากมาย เช่น ศรีปราชญ์  พระโหราธิบดี พระศรีมโหสถ เป็นต้น โปรดให้ พระโหราธิบดี แต่งหนังสือเรื่อง จินดามณี เป็นหนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทยที่ใช้สอน
       ประชาชนในยุคของพระองค์ อยู่เย็นเป็นสุข วรรณคดีรุ่งเรือง จึงสมควรที่จะยกย่องพระองค์ เป็น คนเก่ง (ฮีโร่)ได้อย่างสมพระเกียรติเป็นอย่างยิ่ง
       วันรำลึกถึงพระนารายณ์มหาราช คือ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ของทุก ๆ ปี (ซึ่งจะจัดที่ จังหวัดลพบุรี) 

พระองค์ ที่ 4 สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช

  พระบรมสาทิสลักษณ์ของพระเจ้าตากสินมหาราช


      พระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเป็นกษัตริย์ ที่ทรงกล้าหาญอย่างยิ่งอีกพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย เป็นกษัตริย์ที่ทรงกล้าหาญ ตรากตรำตลอดพระชนมชีพในการครองราชย์ 15 ปี ต้องทำสงครามสู้รบกับศัตรูภายนอก ทั้งศึกนอกและศึกใน เป็นกษัตริย์ที่ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อความอยู่รอดของประเทศและความสุขของประชาชนอย่างมากมาย 
     พระองค์ เป็นบุตรชายของพ่อค้าจีนแต้จิ๋ว มีนามว่า นายไหฮอง มารดา เป็นคนไทย ชื่อ นกเอี้ยง พระองค์รับราชการเป็นนายทหารในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ อันเป็นยุคปลายของกรุงศรีอยุธยา ยุคที่เป็นจุดเสื่อมถึงที่สุดและก็ถึงกาลอวสานของกรุงศรีอยุธยา พม่ายกทัพและตีกรุงศรีอยุธยาแตก  เราเสียกรุงเป็นครั้งที่สอง 
    แต่กรุงศรีอยุธยา ไม่สิ้นคนดี จึงได้ส่งพระเจ้าตากสินมากู้เอกราชของไทยให้กลับคืนมาด้วยเวลาไม่ถึงปี  นับเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถในยุทธศาสตร์การรบเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะ การโจมตีชุมนุมค่ายจันทบุรี  พระองค์ท่านสั่งการอย่างเฉียบขาด ข้าวมื้อเย็น กินแล้วให้ทุบหม้อข้าวหม้อแกงทิ้งให้สิ้น ไปกินข้าวกันที่ค่ายจันทบุรีตอนเช้าตรู่ เป็นการปลุกเร้าให้ทหารตื่นตัว ตั้งใจสู้รบกับทหารที่ค่ายจันทบุรี  ถ้าตี จันทบุรีไม่แตก ก็จะต้องอดข้าวตายกัน ทำให้ทหารหึกเหิมในการต่อสู้อย่างไม่กลัวตาย  และในที่สุด ก็สามารถตีค่ายชุมนุมจันทบุรีแตก รวบรวมก๊กต่าง ๆ มารวมเป็นหนึ่งเดียว คือประเทศไทย
      จากพระราชกรณียกิจที่ยกตัวอย่างมาเพียงบางส่วน ย่อมแสดงให้เราเห็นได้ว่า พระองค์ทรงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้เป็นวีรบุรุษ (ฮีโร่) ของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง สมควรจะเป็นมหาราช อีกพระองค์หนึ่งของประเทศไทย
      ประเทศไทยได้กำหนดวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี  เป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
พระองค์ ที่5 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมกหาราช
      พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี  พระนามเดิม คือ ด้วง หรือ ทองด้วง เป็นบุตรคนที่ 4 ของพระอักษรสุนทร (ทองดี) ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความกล้าหาญ  รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับพระเจ้าตากสินมหาราชตลอดเวลา
      หลังจากที่ได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อจากพระเจ้าตากสินมหาราชแล้ว  ก็ยังต้องทรงออกรบ  เพราะพม่าพยายามจะตีไทยคืน ในสมัยของพระองค์  มีการรบกับพม่าครั้งใหญ่ คือ สงครามเก้าทัพ พระองค์ทรงสามารถรบชนะไล่พม่าพ้นจากเขตแดนไทยได้ ทรงเชี่ยวชาญในการรบ จนมีคำกล่าวว่า ถ้าใครต้องการให้พระองค์โปรดปราน ก็ต้องมีความสามารถในการรบทัพจับศึก
       นอกจากด้านการรบแล้ว พระองค์ยังพยายามฟื้นฟูประเทศชาติด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างสุขสบาย เช่น ชำระพระราชกำหนดกฎหมายที่ฟั่นเฟือนให้ถูกต้อง แล้วให้ชื่อว่า กฎหมายตราสามดวง  ด้านศาสนา มีการสังคายนาพระไตรปิฏก ทรงสร้างวัดสุทัศน์  มีการปฏิสังขรณ์วัดต่าง ๆ เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  เป็นต้น
       จากพระราชกรณียกิจดังกล่าว พระองค์สมควรที่จะได้พระนามว่า เป็นวีรบุรุษ ของประเทศไทย อีกพระองค์หนึ่ง ค่ะ 
       ในวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี (วันจักรี) ถือเป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช ค่ะ

พระองค์ที่ 6 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาราช (พระปิยมหาราช) 
      จากพระสมัญญานาม "พระปิยมหาราช  ก็สามารถบ่งบอกได้ว่า รัชกาลที่ 5 นั้น ต้องทรงเป็นกษัตริย์ที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน สร้างความเจริญแก่ประเทศชาติ และต้องทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนเป็นอย่างยิ่ง  ประชาชน จึงได้ร่วมกันถวายพระนามว่า "พระปิยมหาราช" ซึ่งแปลความหมายได้ว่า  "กษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง"
      พระองค์ เป็นพระราชโอรสของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ทรงมีพระรากรณียกิจมากมาย ดังเช่น 
      สร้างความเจริญ พัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน การประปา การไปษณีย์ การรถไฟ การขุดคลองเพื่อสะดวกในการคมนาคม การตัดถนนหนทาง เพื่อให้ประชาชนได้อยู่อย่างสะดวกสบาย 
       พระราชกรณียกิจที่ยิ่งใหญ่ ที่แสดงถึงพระเมตตาอย่างล้นเหลือ ก็คือ การเลิกทาส โดยไม่ก่อความกระทบกระเทือนในประเทศเหมือนประเทศอื่น ๆ ที่มีการเลิกทาส 
        ทรงใช้นโยบาย เสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาประเทศไม่ให้ตกไปเป็นเมืองขึ้นของ นักล่าอาณานิคมของชาวยุโรปในสมัยนั้น
        ทรงปลอมแปลงพระองค์เป็นสามัญชนไปเยี่ยมเยือนประชาชนตามหัวเมืองต่าง ๆ  เพื่อจะได้ทราบความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริง จะได้ทราบถึงทุกข์สุขของประชาชน จากเหตุการณ์นี้  จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า พระองค์เอาพระทัยใส่ต่อความทุกข์สุขของประชาชนเป็นอย่างยิ่งและมีมิตรสหายจากการเสด็จประพาสต้น สหายเหล่านี้ เรียกว่า  "เพื่อนต้น"  
        นอกจากนี้ ยังเป็นกวีที่ทรงพระปรีชาอย่างยิ่ง ทรงพระราชนิพนธ์ฝากผลงานไว้ในบรรณพิภพมากมาย เช่น พระราชพิธีสิบสองเดือน ไกลบ้าน เงาะป่า นิทราชาคริต  เป็นต้น 
        สรุปได้ว่า พระปิยมหาราช  สมควรอย่างยิ่ง ที่จะทรงเป็น วีรบุรุษ ผู้มากด้วยความสามารถทั้งด้านการปกครอง  ด้านพระเมตตาอันมากมายเหลือล้นที่จะกล่าวพรรณนาได้หมดสิ้นค่ะ 
        วันที่ 23 ตุลาคม ทุกปี ถือเป็นวันรำลึกถึง พระองค์ท่าน ค่ะ (เป็นวันเสด็จสวรรคต 23 ตุลาคม 2453)

พระองค์ที่ 7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ
          (พระภัทรมหาราช) 

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
     พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาต่อประชาชนชาวไทย ยากที่จะหากษัตริย์ใดในโลกมาเทียบเทียมได้ ประชาชนได้ถวายพระนาม พระองค์ท่านว่า "พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย "  ดังจะเห็นได้จาก ที่ทรงตรากตรำพระวรกายไปทั่วทุกหนแห่งเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในถิ่นทุรกันดาร  ทรงคิดโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ ประชาชน ชาวไร่ ชาวนา ดำรงชีวิตได้สุขสบาย ขึ้น ทรงให้บรรดาชาวเขา เลิกปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอย หันมาปลูกพืชอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นโทษ และมีรายได้ดี สิ่งเหล่านี้ ท่านคงอ่านพบและเห็นภาพได้จากการทรงงานของพระองค์ตลอดเวลาตั้งแต่พระองค์ เสด็จขึ้นครองราชย์มากว่า60 ปี  
        พระราชกรณียกิจที่ทรงทำนั้นมากมายเหลือคณานับ พอจะยกตัวอย่างคร่าว ๆ ดังนี้ ค่ะ 
1.ทรงตั้งมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อไว้ช่วยเหลือยามประชาชนเดือดร้อน เจอะเจอทุกข์ภัย เช่น  น้ำท่วม เป็นต้น มูลนิธิดังกล่าว เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธีโครงการหลวง  เป็นต้น 
2.ทรงคิดค้นสร้างโครงการต่าง ๆ มากมายมากกว่า 2,000 โครงการ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น โครงการแก้มลิง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  โครงการฝนหลวงแก้ภัยแล้ง  โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เป็นต้น
3.ทรงให้แนวพระราชดำริ ผลิตแก๊สโซฮอล ในโครงการส่วนพระองค์ แนวพระราชดำริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
       นอกจากนี้ พระองค์ท่านยังทรงเป็นนักกีฬา เรือใบ เคยทรงลงแข่งขันได้เหรียญทองในการแข่งกีฬา ซีเกมส์ ด้านวรรณกรรม ก็ทรงพระราชนิพนธ์เพลงที่ไพเราะหลายเพลง เช่น เพลง ชะตาชีวิต  แสงเทียน สายฝน เป็นต้น ด้านหนังสือ เช่น พระมหาชนก  เรื่อง ติโต นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ 
       ที่ยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจของพระองค์มาเพียงเล็กน้อย จะเห็นได้ว่า  พระองค์ได้ทรงงานและทำตามพระราชดำรัสที่เคยตรัสไว้กับประชาชนชาวไทยไว้ว่า  "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม"  ฉันเห็นว่า พระองค์สมควรเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราคนไทย จะยกย่องพระองค์ท่าน เป็น "วีรบุรุษ (ฮีโร่) ผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเราปวงชนชาวไทยทุกคน ค่ะ
      ทั้งหมดดังกล่าวมานี้  เป็น วีรบุรุษ ผู้กล้าหาญ  คนเก่ง ในความหมาย ความคิดเห็นของฉัน ค่ะ หวังว่า ท่านผู้อ่านเมื่ออ่าน งานเขียน  ตะพาบ "ฮีโร่" นี้แล้ว  คงเห็นด้วยกับฉัน นะคะ      

Create Date : 09 พฤษภาคม 2559
Last Update : 11 พฤษภาคม 2559 14:22:03 น.
Counter : 2865 Pageviews.

51 comments
结婚一周年纪念日 Jiéhūn yī zhōunián jìniàn rì วันครบรอบแต่งงาน Kavanich96
(9 พ.ค. 2565 07:16:53 น.)
我的老婆 Wǒ de lǎopó ยอดภรรยา Kavanich96
(19 เม.ย. 2565 06:56:50 น.)
ตำนานนางตานี กับความเชื่อในทางพุทธศาสนา สมาชิกหมายเลข 6918524
(11 เม.ย. 2565 08:09:29 น.)
你怎么知道的 Nǐ zěnme zhīdào de เธอรู้ได้อย่างไรกัน Kavanich96
(9 เม.ย. 2565 05:23:51 น.)
  
สวัสดีค่ะอาจารย์
ทุกพระองค์ทรงเป็นฮีโร่ของปวงชนชาวไทยทุกคนจริง ๆ ค่ะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 11 พฤษภาคม 2559 เวลา:15:05:53 น.
  
ใช่เลยครับ อาจารย์ ทุกพระองค์เป็น วีรบุรุษ ที่กล้าหาญ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 11 พฤษภาคม 2559 เวลา:16:24:16 น.
  
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 11 พฤษภาคม 2559 เวลา:16:43:34 น.
  
ผลงานน่าชื่นชมมากค่ะ อาจารย์
อ่านด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ของทุกๆพระองค์

กะว่าก๋า Photo Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Literature Blog ดู Blog

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 11 พฤษภาคม 2559 เวลา:20:24:26 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

กษัตริย์ทุกพระองค์ที่เอ่ยพระนามมาเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ทุกพระองค์เลยครับ

ท่านสามารถกู้วิกฤตในชาติ
เปลี่ยนแปลงและพาชาติพัฒนาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงครับ

โหวต Literature Blog ครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 พฤษภาคม 2559 เวลา:6:27:29 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมก็คิดเหมือนอาจารย์ครับ
เวลาไปต่างประเทศจะคิดถึงอาหารไทย
ผมเป็นคนทานรสจัดด้วยครับ

เจออาหารจืดๆ เลี่ยนๆตลอด
ไม่ไหวเหมือนกันครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 พฤษภาคม 2559 เวลา:11:12:44 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
The Kop Civil Diarist ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
ชมพร Cartoon Blog ดู Blog
comicclubs Diarist ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Food Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Hobby Blog ดู Blog
Sweet_pills Travel Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Food Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Literature Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะอาจารย์

มหาราชทุกพระองค์ที่ยกมาทรงเป็นฮีโร่ของคนไทยจริงๆ

ถ้าไม่มีท่าน วันนี้จะมีคำว่าไทยมั้ยนะ
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 12 พฤษภาคม 2559 เวลา:12:42:07 น.
  
คิดว่าน้องซีโตขึ้นคงชอบท่องเที่ยวไปในโลกกว้างแบบอาจารย์สุวิมลแน่ๆค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 12 พฤษภาคม 2559 เวลา:12:44:46 น.
  
ขอบคุณอาจารย์ที่แวะไปอ่านงานฮีโร่นะคะ

ตอนแรกก็ตั้งใจจะเขียนแนวพระมเหลเถไถค่ะ แต่ไปไม่เป็นกลัวแต่งไปแล้วสื่อให้คนอ่านเข้าใจไม่ได้ เลยนึกถึงอุณรุท 100 เรื่อง สุดท้ายก็ไม่เกี่ยวอยู่ดี แต่งง่ายๆพอให้อ่านเพลินๆค่ะ
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 12 พฤษภาคม 2559 เวลา:16:08:19 น.
  
กราบแทบพระบาททุกองค์เลยครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 12 พฤษภาคม 2559 เวลา:17:39:17 น.
  
เห็นด้วยกับอาจารย์ค่ะ
โชคดีเกิดเป็นคนไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Photo Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Food Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Food Blog ดู Blog
อุ้มสี Photo Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Food Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Literature Blog ดู Blog
โดย: เนินน้ำ วันที่: 12 พฤษภาคม 2559 เวลา:18:45:16 น.
  
ฮีโร่ของพวกเราชาวสยาม
โดย: Kisshoneyz วันที่: 12 พฤษภาคม 2559 เวลา:19:40:13 น.
  
อาจารย์เขียนได้ดีมากค่ะ
โดย: sawkitty วันที่: 12 พฤษภาคม 2559 เวลา:19:47:03 น.
  
เป็นฮีโร่ที่มีประวัติศาสตร์เป็นเกียรติแก่ชาติบ้านเรามากๆ เลยค่า

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
mastana Literature Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Food Blog ดู Blog
Sai Eeuu Food Blog ดู Blog
Tui Laksi Sports Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Literature Blog ดู Blogโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 12 พฤษภาคม 2559 เวลา:23:34:05 น.
  
เห็นด้วยทุกพระองค์ครับ อาจารย์สุ
อาจารย์สุวิมล Literature Blog ดู Blog
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 12 พฤษภาคม 2559 เวลา:23:53:46 น.
  
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 พฤษภาคม 2559 เวลา:6:51:06 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์


โห...อาจารย์เที่ยว 1 ทริป 1เดือนเลยเหรอครับ
สุดๆไปเลยครับ

ผมว่าเที่ยวแบบนี้
เก็บรายละเอียดได้ครบถ้วยเลยนะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 พฤษภาคม 2559 เวลา:10:09:41 น.
  
สวัสดีค่ะ อ.สุวิมล
ยินดีที่ได้รู้จักและขอบคุณที่แวะไปทักทายนะคะ
เข้ามาแล้วขอแอดเฟรนเลยนะคะ
ต่อไปจะได้แวะมาทักทายกันได้ง่ายขึ้นค่ะ

เห็นด้วยกับอ. อย่างยิ่งเลยค่ะ ทุกพระองค์ ที่อ.ได้ยกขึ้นมานั้น เป็นฮีโร่ของประชาชนคนไทยเลยค่ะ

อาจารย์สุวิมล Literature Blog

โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 13 พฤษภาคม 2559 เวลา:11:06:58 น.
  
อาจารย์สุวิมล Literature Blog

วันนี้ตามมาโหวตให้เรื่องราวดีๆ ค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 13 พฤษภาคม 2559 เวลา:11:42:56 น.
  
ขอบคุณอาจารย์สำหรับคำแนะนำค่ะ

ยินดีค่ะ

ขอชี้แจงนะคะ ที่แต่งชุดนี้มีกลอนแปดอยู่แค่ 2 บทสุดท้ายค่ะ

ถึงจัดไว้ในหมวดเรียงร้อยถ้อยคำ เพราะตั้งใจจะเรียงร้อยจริงๆ ด้านบน ไม่ต้องการให้เป็นกลอนแปด แต่ด้วยความเคยชิน เลยติดออกจะเป็นกลอน เลยพยายามเพิ่มพยางค์ให้เกินไปถึง 10 บ้าง ลดพยางค์ให้ไม่ถึง 7 บ้าง ใช้วิธีชิงสัมผัสบ้าง

ถ้าอ่านงานของรุ้งในหมวด ฉันท์,กาพย์,กลอน หรือแม้แต่นิทานกวี จะไม่เห็นการใช้วิธีชิงสัมผัสเลย

สำหรับงานในหมวด เรียงร้อยถ้อยคำ หากจะมีกลอนก็แค่บทสุดท้าย 2 บท หรือไม่ก็ในบทความ อาจเห็นกลอนแปดปิดท้าย 2 บทค่ะ

ยืนยันว่าที่อ่านมีกลอนแปดแค่ 2 บทสุดท้ายเท่านั้นค่ะ นอกนั้นตั้งใจไม่ให้เป็นกลอนแปดค่ะ อยากเขียนกลอนเปล่า แต่มันมักไม่ค่อยสำเร็จค่ะ

อะไรที่ไม่ใช่ โคลง,ฉันท์,กาพย์,กลอน,บทความ หรือนิทานกวี

ก็จะมาแปะไว้ที่หมวดนี้ค่ะ เรียงร้อยถ้อยคำ

โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 13 พฤษภาคม 2559 เวลา:16:29:46 น.
  
ขอบคุณอาจารย์สำหรับการแก้คำผิดให้นะคะ การดูหนัง 4 มิคิ สนุกดีค่ะไม่น่ากลัวเท่าไหร่เค้าทำไม่เนียน แต่หนีไดโนเสาร์นี่สุดยอดค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 13 พฤษภาคม 2559 เวลา:17:26:26 น.
  
ได้ความรู้เพิ่มอีกเยอะเลยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เหมือนพระจันทร์ Book Blog ดู Blog

พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Literature Blog ดู Blog
โดย: newyorknurse วันที่: 13 พฤษภาคม 2559 เวลา:17:44:00 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 พฤษภาคม 2559 เวลา:5:55:35 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

โบว์ลิ่งที่เชียงใหม่น่าจะไม่มีแล้วนะครับ
เมื่อก่อนมีคนเล่นเยอะ
เปิดสองสามแห่ง

แต่หลังๆคนเล่นน้อยลงมาก
ผมเองก็เล่นไม่เป็นเลยครับ 555


4 ประเทศที่อาจารย์ไป
เป็นประเทศที่น่าสนใจทั้งหมดเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 พฤษภาคม 2559 เวลา:7:06:41 น.
  
ฮีโร่ของอาจารย์แต่ละพระองค์นี่

เป็นฮีโร่ของคนทั้งชาติเลยนะคะ


ถ้าไม่มีพวกท่าน คนไทยก็คงไม่ได้อยู่อย่างมีความสุขมาจนทุกวันนี้

โหวตเป้นกำลังใจให้นะคะ
โดย: แม่โอ๋เรนเจอร์ วันที่: 14 พฤษภาคม 2559 เวลา:14:07:21 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์


ถูกใจเอ็นทรี่นี้ที่สุด


สิ่งที่อาจารย์พูดล้วนอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนจริงๆค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อาจารย์สุวิมล Literature Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 14 พฤษภาคม 2559 เวลา:20:59:16 น.
  
ขอบคุณสำหรับทุกคะแนนโหวตครับ ตอนนี้ผมกำลังงทบทวนภาษาจีน และเขียนบล็อกเกี่ยวกับภาษาจีนภายใต้เงื่อนไขที่ว่า คนที่ไม่รู้ภาษาจีนเลย ก็พอจะอ่านรู้เรื่อง เงื่อนไขเยอะยากที่จะเขียน แต่ท้าทายดีเหมือนกันครับ

โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 14 พฤษภาคม 2559 เวลา:23:29:19 น.
  
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่แวะไปที่บล็อกค่ะ
โดย: newyorknurse วันที่: 15 พฤษภาคม 2559 เวลา:1:40:58 น.
  
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 พฤษภาคม 2559 เวลา:6:41:32 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

หลายประเทศต้องไปตอนกำลังดีดีนะครับ
อย่างเมืองจีนผมว่าใช้แรงเดินเยอะมากในแต่ละทริป

อเมริกาใต้ก็อยู่ในความชอบของผมเช่นกันครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 พฤษภาคม 2559 เวลา:10:05:46 น.
  

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชมพร Cartoon Blog ดู Blog
พ่อบ้านของแกะน้อย Food Blog ดู Blog
ตุ๊กจ้ะ Parenting Blog ดู Blog
Mitsubachi Food Blog ดู Blog
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
มิสเตอร์ฮอง Travel Blog ดู Blog
ravio Education Blog ดู Blog
ถปรร Photo Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Education Blog ดู Blog

แวะมาโหวตให้อาจารย์ค่ะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 15 พฤษภาคม 2559 เวลา:23:03:11 น.
  
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 พฤษภาคม 2559 เวลา:6:23:17 น.
  
สวัสดีค่ะ อาจารย์
แวะมาเยี่ยมยามเย็นค่ะ
ตอนนี้ต้นไม้ได้ฝนแล้ว คนปลูกก็หายห่วง
อาารย์สลายดีนะคะ

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 16 พฤษภาคม 2559 เวลา:19:25:35 น.
  
สมกับเป็นอาจารย์จริงๆค่ะ
โหวตให้literature ค่ะ
โดย: ตุ๊กจ้ะ วันที่: 16 พฤษภาคม 2559 เวลา:21:03:26 น.
  
ขอเป็นเพื่อนด้วยคนนะคะ
โดย: ตุ๊กจ้ะ วันที่: 17 พฤษภาคม 2559 เวลา:15:17:14 น.
  
มาบ้านนี้ฮีโร่เป็นพระเจ้าอยู่หัวของเราทั้งนั้น
เป็นยอดฮีโร่เลยค่ะ

วันนี้อาจารย์สอนประสัติศาสตร์ดเลยค่ะ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 17 พฤษภาคม 2559 เวลา:19:38:25 น.
  
สวัสดีครับอาจารย์ ดองบล็อกมานานไม่ได้แวะเข้ามาเลย ครั้งนี้ยกบูรพกษัตริย์มาหลายพระองค์อ่านเพลินเลยครับ ^^

สมัยเรียนอาจารย์สอนสังคมเคยบอกว่าประวัติศาสตร์เริ่มนับจากสมัยสุโขทัยเพราะเพิ่งมีอักษรไทย ...ถ้าแบบนั้นก็ต้องไม่นับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์กับพ่อขุนบาลเมืองน่ะสิ? อันที่จริงลายสือไทยก็แปลงมาจากภาษาขอมโบราณ ซึ่งมาจากปัลลวะของอินเดียอีกที ถ้าจะนับประวัติศาสตร์ตามภาษาสงสัยเราต้องให้เมืองหลวงของไทยแห่งแรกอยู่ในอินเดีย ?-?
ผมไปเที่ยวสถานที่ๆคาดว่าเป็นตำแหน่งยุทธหัตถีทั้งที่สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และภูเขาทองที่อยุธยา คงทำบล็อกเรื่องยุทธหัตถีสักครั้ง แต่รอเล่าประวัติศาสตร์ให้ถึงยุคอยุธยาก่อนครับ (ตอนนี้อัพไปจอดแถวๆขอมโบราณอยู่)
สำหรับพระนารายณ์ผมเห็นว่าเป็นกษัตริย์ที่เริ่มต้นและจบไม่สวยงามครับ มาจากการชิงอำนาจ ประหารญาติตัวเอง สุดท้ายก็โดนชิงอำนาจเปลี่ยนราชวงศ์แล้วไปสิ้นพระชนม์ที่ลพบุรี ถ้าเป็นยุคที่คนก่อม็อบบ่อยๆแบบสมัยนี้ฝั่งบ้านพลูหลวงคงปลุกระดมด้วยข้อกล่าวหาว่าพระนารายณ์ขายชาติให้ฝรั่งเศสแน่ๆ
พระเจ้าตากสินเป็นพระมหากษัตริย์ที่ "แปลก" ในหลายๆมุมครับ ถ้าไม่ถูกยึดอำนาจช่วงท้ายรัชกาลระบอบศักดินาคงโดนล้างเกลี้ยงตั้งแต่ยุคนั้นแล้วละครับ พระเจ้าตากไม่ได้กู้กรุงศรีอยุธยาเหมือนที่หลายๆสื่อใช้ผิดๆ แต่รวบรวมผู้คนสร้างรัฐของคนไทยขึ้นมาใหม่ ผมมีเรื่องอยากเขียนเกี่ยวกับพระเจ้าตากเยอะมากๆ (แต่เช่นกันครับ ต้องรอลำดับให้จบซีรี่ยส์อยุธยาก่อน)

ถ้าลิสต์ของผมกษัตริย์ที่น่าเชิดชูในประวัติศาสตร์รัฐไทย (ใช้คำว่ารัฐไทยเพราะรวมถึงอาณาจักรนอกประวัติศาสตร์สายหลักอย่างทวารวดี ล้านนา นครศรีธรรมราช ฯลฯ ด้วย) ก็มี พญามังราย พ่อขุนรามคำแหง พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช พระเจ้าติโลกราช พระบรมไตรโลกนาถ พระนเรศวร พระเจ้าตากสิน และพระจุลจอมเกล้าครับ
โดย: ชีริว วันที่: 17 พฤษภาคม 2559 เวลา:23:15:17 น.
  
สวัสดีวันนี้วันพุธ
ยังก้มงุดอยู่กับงานกันบ้างไหม
ทำเถิดทำก้มหน้าทำต่อไป
วันหยุดใกล้รอจ่ออีกนิดเดียว
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 18 พฤษภาคม 2559 เวลา:11:46:34 น.
  
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 พฤษภาคม 2559 เวลา:6:20:01 น.
  
ไปเกาะแล้วเจอฝนนี่ไม่สนุกจริงๆค่ะ

แล้วยิ่งถ้าไปเที่ยวแล้วเกิดไม่สบายนี่ยิ่งแย่ไปกันใหญ่

ว่าแต่อาการเป็นอย่างไรบ้างคะ หายรึยัง

*******************************

อ่านบล็อกนี้ แล้ว สนุกสนาน จ้ะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดี>>>>> ขอบคุณค่ะ
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 19 พฤษภาคม 2559 เวลา:11:36:19 น.
  
แวะมาชวนอาจารย์ไปดูบล็อกธรรมะอุ้มค่ะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 19 พฤษภาคม 2559 เวลา:12:16:56 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

เสม็ดยังสวยอยู่นะครับ
ผมไปครั้งเดียว
และนานมากแล้วครับ
น่าจะมี 10 กว่าปีขึ้นไป

จะรอชมภาพในทริปนี้ของอาจารย์ครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 พฤษภาคม 2559 เวลา:13:07:55 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์สุวิมล...

เรื่อง..ฮีโร่..อ้อมแอ้มไม่ได้เขียนค่ะ..

อ้อมแอ้มจะมาชวนให้เขียนงานตะพาบค่ะ

พรุ่งนี้แล้วซิค่ะ..อิอิ

แต่อ้อมแอ้มขอเขียนก่อนซะวันนี้เลย

เพราะพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชา..

อาจจะไม่มีเวลาส่งค่ะ..

มีความสุขมากๆในวันหยุดยาวๆนะค่ะ


โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 19 พฤษภาคม 2559 เวลา:20:38:40 น.
  
วันก่อนลืมล๊อคอินเข้ามาขอบคุณที่ไปชมบล็อกร้านอาหารคราบ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 20 พฤษภาคม 2559 เวลา:5:18:56 น.
  
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 พฤษภาคม 2559 เวลา:6:09:33 น.
  
หายไปหลายวัน ห่วงว่าจะไม่สบาย
ที่แท้ไปลั้ลลามาน่ะเอง อายุยังน้อย อยากไปไหน
ก็รีบไปเลยค่ะ พอเท่าๆพี่ ถึงเราว่ายังไปไหว
ครอบครัวก็จะไม่สบายใจถ้าเราไปกับคนอื่นและ
เค้าตามดูแลเราไม่ได้

ขอบคุณที่ไปเยี่ยมและโหวตให้นะคะ

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 20 พฤษภาคม 2559 เวลา:8:47:42 น.
  
สวัสดีค่ะ อาจารย์
ขอบคุณความเห็นตามตำรานะคะ
เรื่องเล่าก็เรื่องเล่าค่ะ เอาด้วยทุกอย่าง
เขียนไปเรื่อยแก้เซ็ง

นายเถนก็กวนๆแบบคนไม่โง่และอารมณ์ดี
พอคบพึ่งพาได้ค่ะ

เวลาไปเที่ยวน่าจะติดยาแก้ท้องเสียเพราะ
อาหารเป็นพิษไปด้วย ปล่อยให้ถ่ายเชื้อโรค
ไปบ้าง แล้วกินยาสองเม็ดแรกก็สบายแล้วค่ะ
แต่ก็ต้องกินไปให้ครบ

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 20 พฤษภาคม 2559 เวลา:11:37:45 น.
  
วันนี้วิสาขบูชา

อาจารย์คงไปทำบูญที่วัดรึเปล่าคะ

สุขสันต์วันหยุดค่ะ
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 20 พฤษภาคม 2559 เวลา:12:43:31 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ตอนผมไปก็พักที่หาดทรายแก้ว
แต่ตอนนั้น ซึ่งนานมากแล้ว
ผมกับเพื่อนถูกหลอกครับ 555
เจ้าของที่พักบริการไม่ดีเลย
ร้านอาหารของเค้าก็ไม่อร่อย
เลยไม่ประทับใจกันเท่าไหร่
แล้วผมก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยล่ะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 พฤษภาคม 2559 เวลา:14:46:10 น.
  
แวะมากราบมหาราชของคนไทยอีกทีครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 20 พฤษภาคม 2559 เวลา:17:35:50 น.
  
มาทักทายค่ะอาจารย์

เคยไปเกาะเสม็ดเมื่อมี.ค.ที่ผ่านมาค่ะ
แต่ออกไปพัก อ่าวไกลๆค่ะ
ในตลาดมันพลุกพล่น ยิ่งใกล้ท่าเรือ
นักท่องเที่ยวจีนเยอะมาก น่ารำคาญ

ที่ไปพัก เป็นส่วนตัวดีค่ะ และเงียบสงบด้วย
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 20 พฤษภาคม 2559 เวลา:19:56:59 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Suvimol.BlogGang.com

อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 45 คน [?]

บทความทั้งหมด