รำไทย : นาฏศิลป์ไทย ใช่จะไร้ในคุณค่า โดย ธรรมจักร พรหมพ้วย
Group Blog
 
All Blogs
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย และวิศิษฏศิลปิน

เม.ย. ๔๘




เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ด้วยตระหนักในพระปรีชาสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรม และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องด้วยงานวัฒนธรรมของชาติเสมอมา โดยเฉพาะทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยาวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่าง ๆ เช่น วรรณศิลป์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษาไทย สถาปัตยกรรม ดนตรีไทยและพุทธศาสนา รวมทั้งได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการสร้างสรรค์และธำรงรักษามรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดต่อไปถึงลูกหลาน
สำหรับคำว่า “มรดกไทย” ในที่นี้ คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย ได้ให้ความหมายไว้ว่า “มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ ซึ่งได้แก่ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป์และดนตรี ตลอดจนถึงการดำเนินชีวิตและคุณค่าประเพณีต่างๆอันเป็นผลผลิตร่วมกันของผู้คนในผืนแผ่นดินในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้รับการทูลเกล้าฯถวายพระสมัญญาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ ว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ วันศิลปินแห่งชาติ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติก็ได้ทูลเกล้าฯถวายพระสมัญญา “วิศิษฏศิลปิน” (อ่านว่า วิ-สิด-สิน-ละ-ปิน) แด่พระองค์ท่าน ซึ่งมีความหมายว่าทรงมีพระอัจฉริยะภาพและทรงพระปรีชาสามารถในศิลปะหลายสาขา ทรงมีคุณูปการต่อเหล่าศิลปินและศิลปวัฒนธรรมของชาติ และยังทรงเป็นเมธีทางด้านวัฒนธรรม คือทรงเป็นปราชญ์ที่มีความรอบรู้ในวัฒนธรรมด้านต่างๆ
ภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานด้านศิลปวัฒนธรรม นับเป็นภาพที่คุ้นตาพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพระปรีชาสามารถในศิลปะหลายสาขาก็ล้วนเป็นที่ประจักษ์ อาทิ
ด้านวรรณศิลป์ ทรงได้พระราชนิพนธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีความหลากหลายในแนวเรื่องและลีลา งามด้วยรสถ้อยทางภาษา เปี่ยมด้วยสุนทรียะและเนื้อหาสาระ ในหนังสือ “เทพรัตนบรรณศิลป์” ของ รศ.ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล ได้กล่าวไว้ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระปรีชาสามารถแต่งคำประพันธ์ได้ทั้งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย แต่ทรงแต่งโคลงสี่สุภาพได้ดียิ่งเช่น เรื่องอยุธยา กษัตริยานุสรณ์ พุทธศาสนสุภาษิต เป็นต้น พระราชนิพนธ์ร้อยกรองที่มีอยู่จำนวนมากได้สะท้อนให้เห็นเด่นชัดถึงการทรงเป็นกวีและปราชญ์ทางภาษาแห่งรัตนโกสินทร์ร่วมสมัย ผู้ทรงสืบทอดความงามความชื่นชมแห่งวรรณศิลป์ไทยได้อย่างดีเลิศ และยังทรงเป็นตัวอย่างพิสูจน์ให้เห็นว่า การเป็นกวีนั้นผสานกลมกลืนกันระหว่าง “พรสวรรค์” และ “ความวิริยะในการฝึกฝน” เป็นศาสตร์และศิลป์อันสร้างสรรค์จากปัญญาและหัวใจร่วมกัน ในด้านพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วนั้น ทรงเริ่มต้นเรียงร้อยมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และทรงฝึกฝนเรื่อยมา ทรงเริ่มจากเรียงความ สารคดี งานวิชาการสั้นๆ และพัฒนาต่อไปเรื่อยๆตามลำดับความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้น พระราชนิพนธ์ร้อยแก้วที่มีอยู่มากคือ สารคดีเสด็จเยือนต่างประเทศ ซึ่งเรื่องแรกก็คือ “การเดินทางไปร่วมพิธีพระบรมศพพระเจ้ากุสตาฟที่ ๖ อดอล์ฟ” นอกจากนี้ยังทรงมีพระราชนิพนธ์ที่แปลจากภาษาจีน เช่น นวนิยายเรื่อง ผีเสื้อ จากเรื่องหูเตี๋ย ของ หวังเหมิง นักประพันธ์ชื่อดังของจีน หยกใสร่ายคำ อันเป็นกวีจีนโบราณ จำนวน ๓๔ บท เป็นต้น ซึ่งภาษาจีนนี้ใช่จะเรียนกันง่ายๆ ส่วนใหญ่จะล้มเลิกเสียกลางคัน แต่พระองค์กลับทรงศึกษาและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจนอ่าน พูดและเขียนได้คล่อง
ในด้านพระนามแฝง มี ๔ พระนาม ซึ่งได้รับสั่งถึงที่มาของพระนามด้วย คือ ก้อนหิน-ก้อนกรวด ก้อนหินคือพระองค์เอง รับสั่งว่าเพราะพระองค์ท่านตัวโตเลยใช้ชื่อก้อนหิน ใช้ร่วมกับก้อนกรวดคือ กุณฑิกา ไกรฤกษ์ ที่ตัวเล็กกว่า แว่นแก้ว เป็นชื่อที่ทรงตั้งขึ้นเอง เพราะตอนทรงพระเยาว์มีชื่อว่า ลูกแก้ว และทรงโปรดเพลงน้อยใจยาที่นางเอกชื่อ แว่นแก้ว หนูน้อย เป็นชื่อเล่นที่เรียกในครอบครัวว่าน้อย เลยใช้พระนามแฝงว่า หนูน้อย และบันดาล เป็นคำที่ผุดขึ้นมาในสมอง ไม่มีเหตุผลอะไร
ลายสือศิลป์พู่กันจีน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในการเขียนหนังสือจีนด้วยพู่กัน ดังลายสือฝีพระหัตถ์ที่เขียนว่า “เซิ่ง โซ่ว อู๋ เจียง” แปลว่า “ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน” ที่ประดับเด่นเป็นสง่า ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ณ บริเวณวงเวียนโอเดียน
ในด้านศิลปะ ภาพวาดการ์ตูน ทรงเขียนไว้มากมาย หลายลักษณะ ล้วนสื่อความคิด จินตนาการ อารมณ์ขันจากใจสู่ใจได้อย่างน่ารักและสนุกสนาน เช่น ภาพช้อปปิ้ง ที่ล้อถึงการซื้อของมากมายจนต้องใช้ปากคาบ หรือภาพการ์ตูนล้อพระองค์เองที่ทรงวาดประกอบ ในพระราชนิพนธ์ “คนแขนหัก” ที่ลงในมติชนสุดสัปดาห์เมื่อเร็วๆนี้
นอกจากพระราชนิพนธ์ดังกล่าวแล้ว ยังทรงเป็นนักร้อง นักดนตรีไทยที่มีความสามารถรอบด้าน ทรงพระราชนิพนธ์เนื้อเพลงไทยไว้หลายเพลง รวมทั้งเพลงลูกทุ่ง ซึ่งเพลงแรกก็คือ “ส้มตำ” ที่เรารู้จักกันดี และยังทรงมี งานปั้น อีกจำนวนหนึ่ง ณ สถาบันการศึกษาและโรงงานเซรามิคหลายแห่ง ทรงเขียน ภาพจิตรกรรม ไว้ถึง ๑๐๐ ภาพ เช่น ภาพกลับบ้านเกิด มิตรภาพ รวมถึงภาพจิตรกรรมที่วัดท่าสุทธาวาส และวัดอัมพวันเจติยาราม อันเป็นงานศิลป์ที่งดงามยิ่ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชูปถัมภ์อันหลากหลาย และประกอบพระราชกิจมากมายเพื่อช่วยอนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นสมบัติของชาติอย่างยั่งยืน ทั้งในเรื่องการช่างไทย ดนตรีไทย นาฏศิลป์ งานพิพิธภัณฑ์ โบราณสถานในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนเรื่องอาหารไทย และวิถีชีวิตไทยในด้านอื่นๆ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสังคมสงเคราะห์ช่วยเด็กพิการและด้อยโอกาส ฯลฯ โดยเฉพาะทรงพระราชทานพระราชูปถัมภ์แก่เหล่าศิลปินน้อยใหญ่มากมาย ทั้งศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน ศิลปินเพลงลูกทุ่ง ฯลฯ เช่น เสด็จฯไปเป็นประธานในงานด้านวัฒนธรรม เสด็จฯไปเยี่ยมเยียนศิลปินที่เจ็บป่วยหรือพระราชทานของเยี่ยม พระราชทานรางวัลแก่ศิลปิน เป็นต้น ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวล้วนสร้างขวัญกำลังใจ และก่อให้เกิดการตื่นต้วในวงการศิลปวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง ทรงเป็นปราชญ์ทางภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและพิพิธภัณฑวิทยา อีกทั้งได้พระราชทานปัญญาความรู้ในเรื่องเหล่านี้แก่วงวิชาการ ที่สำคัญยิ่งก็คือ ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม ทั้งในด้านการอนุรักษ์ พัฒนา การปลูกฝังเผยแพร่ การถ่ายทอดสืบสาน และการจัดเก็บข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบอีกด้วย
พระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หากจะกล่าวโดยสรุปคงต้องยกกลอนเทิดพระเกียรติของ นายประสิทธิ์ รุ่งเรืองรัตนกุล มาดังนี้
หนึ่งนักปราชญ์อัจฉริยะรัตนโกสินทร์ หนึ่งคีตศิลปินปิ่นสยาม
หนึ่งกวีลีลาสง่างาม หนึ่งนงรามวิจิตรศิลป์ระบิลไกล
ดุจแก้วเก้าวาววับระยับฟ้า “เทพรัตนา” แห่งรัฐวิวัฒน์สมัย
ชุบชีวินศิลปะวัฒนธรรมไทย เกริกเกรียงไกรคู่หล้าคู่ฟ้าดิน
……………………………………………………….
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม



Create Date : 22 เมษายน 2550
Last Update : 24 พฤษภาคม 2550 0:15:06 น. 9 comments
Counter : 2042 Pageviews.

 
ขออนุญาตฝากข่าว bloggang
ร่วมบริจาค ร่วมสร้างมหากุศล สร้างอาคารผู้ป่วยใน ตึกสงฆ์อาพาธ ณ.โรงพยาบาลอุดรธานี น้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เจริญอายุครบ 96ปี (12 สิงหาคม 2552 ) และน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ( 5 ธันวาคม 2554 ) โดยการทอดผ้าป่า 84,000 กอง กองละ 2,000หรือตามกำลังศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี หรือโดยการโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี"ผ้าป่า 84,000 กอง โรงพยาบาลอุดรธานี โดยหลวงตามหาบัว "
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย เลขที่ 059-250-1009
ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุดรธานี เลขที่ 110-220-7333
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 510-418-7348


โดย: ปรีชา รัตนประสิทธิ์ IP: 125.24.242.159 วันที่: 28 มีนาคม 2552 เวลา:18:56:06 น.  

 
ขออนุญาตฝากข่าว bloggang
เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์สร้างหอฉัน2ชั้น
วัดมูลจินดาราม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ติดต่อบริจาคได้ที่ พระมหาบุญใหล ญาณวีโร หรือพระครูวินัยธร สุธินันท์ กันตวีโร
บริจาคผ่านทางธนาคารกรุงไทย
สาขาย่อย รังสิต-นครนายก คลอง 4
ชื่อบัญชี "สังฆทานวัดมูลจินดาราม"
เลขที่บัญชี 148-0-0-9331-9
ตามกำลังศรัทธา
ติดต่อสอบถาม โทร 086-6445765


โดย: ปรีชา รัตนประสิทธิ์ IP: 113.53.36.56 วันที่: 4 พฤษภาคม 2552 เวลา:23:08:40 น.  

 
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์สร้างกุฎิ๑ชั้น ๒๐ห้อง ๒๐ห้องน้ำ วัดจักรสีห์ ต.จักรห์สี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ตามกำลังศรัทธา ติดต่อบริจาคได้ที่ พระครูวินัยบรรเทิง เที่ยงทัศน์ โทร.๐๘๑-๙๒๑๑๘๓๒


โดย: ปรีชา รัตนประสิทธิ์ IP: 125.24.208.212 วันที่: 17 พฤษภาคม 2552 เวลา:13:52:20 น.  

 
คติธรรมของสมเด็จพระสังฆราชญาโณทัยมหาเถระ(อยู่)
บุญเท่านั้นที่ควรรีบทำไม่ว่าอยู่ในเวลาไหน
คนที่ยังต้อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ต้องขวนขวายทำบุญ
คนที่ไม่ประมาทเร่งทำบุญ


โดย: ปรีชา รัตนประสิทธิ์ IP: 125.25.173.212 วันที่: 24 พฤษภาคม 2552 เวลา:17:14:48 น.  

 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญ นักเรียนเก่าวัดสระเกศทุกรุ่น
พบกันที่งาน"เสือคืนถ้ำ"ครั้งที่28 วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552 เวลา 18.00-23.30 น.ณ.โรงเรียนวัดสระเกศ
(จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศร่วมกับโรงเรียนวัดสระเกศ) ติดต่อจองบัตรได้ที่ครูอรนุช 02-2216028


โดย: ปรีชา รัตนประสิทธิ์ IP: 125.24.207.86 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2552 เวลา:19:56:04 น.  

 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ ให้กับวัดพระบาทน้ำพุเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์
บริจาคได้ที่พระอุดมประชาทร โดยตรงที่วัด


โดย: ปรีชา รัตนประสิทธิ์ IP: 125.24.212.168 วันที่: 16 ธันวาคม 2552 เวลา:22:01:39 น.  

 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนรวมศรัทธาพุทธบริษัทร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ฐิตวิริยา ประชาสามัคคี พระสุทธิญาณเถระ(หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย) วัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
โอนเงินเข้าบัญชีดังนี้ชื่อบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนศรีรองเมือง
เลขที่บัญชี 148-2-69684-4
ธนาคารทหารไทย สาขาหนองคล้า
เลขที่บัญชี 398-3-31019-2


โดย: ปรีชา รัตนประสิทธิ์ IP: 182.53.31.159 วันที่: 30 ธันวาคม 2553 เวลา:22:12:41 น.  

 
"งานหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม ปีที่ ๖"
ด้วยคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันจัดงานบำเพ็ญกุศลถวาย
แด่พระสุทธิญาณเถร(หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)
อดีตประธานสงฆ์ วัดเขาสุกิม และหลวงปู่คำพันธ์,พระอาจารย์คำพันธ์ อดีตเจ้าอาวาสทั้ง๒ท่าน ณ วัดเขาสุกิม
ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี วันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน
๒๕๕๔
หมายเหตุ - ผู้ประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร,
ตั้งโรงทาน และถวายเครื่องไทยธรรมตลอดจนพระพิธี
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระญาณวิลาศ
(เจ้าคุณบุญ สิริปุญโญ) เจ้าอาวาส 081-8618736 หรือ
พระอาจารย์ประสิทธิ์ชัย อตุลธฺมโม 081-5201464,082-2598591


โดย: ปรีชา รัตนประสิทธิ์ IP: 113.53.189.245 วันที่: 1 พฤษภาคม 2554 เวลา:19:36:19 น.  

 
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีปทุมธานี-เชียงใหม่
ทอด ณ วัดบ้านเหล่า ต. แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
๑๑ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
ด้วยวัดบ้านเหล่าเป็นวัดสร้างใหม่ยังขาดเสนาสนะหลายอย่าง ดังนั้นทางวัด, กรรมการ, และชาวบ้าน เห็นความสำคัญในการมีวิหาร จึงมีมติจะสร้างวิหารขึ้นเพื่อใช้ในการบำเพ็ญกุศลตามเทศกาลต่างๆ แต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างทั้งหมด ประจวบกับที่ตั้งวัดเป็นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ห่างจากเชียงใหม่ ๙๐ กิโลเมตร
ฉะนั้น อาตมาพระครูวินัยธรสุธินันท์ ( หลวงตาเซาะกราว ) จึงได้บอกบุญกับญาติโยมที่ไปถวายสังฆทานเป็นประจำว่าจะไปทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหารเป็นการสร้างบารมี เป็นการฝากบุญเติมบุญไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อครอบครัวมีความร่มเย็นอยู่ในร่มเงาของพระศาสนาและเป็นการจรรโลงไว้ซึ่งศาสนาพุทธต่อไป. จึงขอบอกบุญทุกท่านรับเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าตามกำลังศรัทธา ท่านผู้มีบุญท่านใดจะไปแสวงบุญครั้งนี้ติดต่อจองที่นั่งไปกลับคนละ ๑,๒๐๐ บาท รับจำนวนจำกัด ที่หลวงตาเซาะกราว โทร. ๐๘๖-๖๔๔๕๗๖๕
ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายและครอบครัวมีความร่มเย็น มีความสุข ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาน ธนสาน สมบัติ ทุกประการเทอญ...
กำหนดการ
วันศุกร์ที่ ๑๑ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. รถออกจากวัดมูลจินดาราม
วันเสาร์ที่ ๑๒ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ พาท่านขึ้นดอยอินทนนท์กราบนมัสการพระธาตุเจดีย์สององค์ และรับลมหนาวกับดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย, ชมดอกกุหลาบพันปี, พาท่านสักการะพระธาตุดอยสุเทพ และครูบาศรีวิชัย, กลางคืนพักที่วัดบ้านเหล่า อ.พร้าว มีการต้อนรับแบบล้านนา การจุดโคมไฟ และการแสดงของชาวเขาเผ่าต่างๆ
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ ทอดผ้าป่า ทานอาหารเช้า เดินทางกลับแวะซื้อของฝากที่ตลาดทุ่งเกวียน จ. ลำปาง ถึง ปทุมธานี ประมาณ ๒๒ นาฬิกา
ประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูวินัยธรสุธินันท์ กนฺตวีโร (หลวงตาเซาะกราว)
ประธานฝ่ายฆราวาส
คุณทศพล สันทัดและครอบครัว


โดย: หลวงตาเซาะกราว IP: 27.55.0.72 วันที่: 18 สิงหาคม 2555 เวลา:18:50:10 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

จินตะหราวาตี
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]




สำนักละครอนุรักษ์นัจยากร
Friends' blogs
[Add จินตะหราวาตี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.