Ortho knowledge for all @ Do no harm patient and myself @ สุขภาพดี ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องสร้างเอง

สุนัขจรจัด ปัญหาสังคม ระดับประเทศ ...สาเหตุและแนวทางแก้ปัญหา (นำมาฝาก)ปัญหาสุนัขจรจัดสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา

http://straydogg.blogspot.com/2012/05/first-post.html

จากการสัมมนาร่วมระหว่างสมาคมคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์แห่งโลก(THE WORLD SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMALS หรือWSPA) กับกรุงเทพฯเพื่อหากลยุทธ์การควบคุมสุนัขจรจัดให้มีประสิทธิภาพ

วิธีที่จะควบคุมจำนวนสุนัขให้ได้ผลที่ควรพิจารณา คือ เข้มงวดในการเคลื่อนย้ายสัตว์ ควบคุมแหล่งที่อาศัย และการให้อาหาร โดยมี 3 องค์กรสำคัญที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา คือ

ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ มีงบประมาณ มีคน

ความรู้ สัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์ สำนักงานสาธารณสุข (โรคพิษสุนัขบ้า)มหาวิทยาลัย

เครือข่ายภาคประชาสังคม ประชาชน

โดยมีมาตรการสำคัญ 4 ประการ (THEKEY PRINCIPLE OF STRAY CONTROL) ที่ต้องทำไปด้วยกันจึงจะสำเร็จ คือ

การออกกฎหมายในระดับประเทศหรือท้องถิ่น

การจดทะเบียนสุนัขเพื่อควบคุมสุนัขมีเจ้าของ การฉีดวัคซีน

การทำหมัน

การให้ความรู้เพื่อให้เจ้าของสัตว์เกิดความรับผิดชอบและให้ประชาชนช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเห็นถึงประโยชน์ของการทำหมัน

“”””””””””””””””””

ข้อกำหนดขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ(OIE) การควบคุมจำนวนประชากรสุนัขอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องประกอบด้วยการให้การศึกษาและการบังคับใช้กฎหมายสำหรับสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบของเจ้าของสุนัขอย่างต่อเนื่องมีการดำเนินการตามหลัก animal welfare มีการขึ้นทะเบียนสุนัขและการควบคุมการขยายพันธุ์มีการควบคุมเคลื่อนย้ายทั้งภายในและต่างประเทศ มีการป้องกันสิ่งแวดล้อมมีมาตรการควบคุมการค้าสุนัขที่ผิดกฎหมายมีการป้องกันและลดการถูกสุนัขกัดและมีการทำลายสุนัขในกรณีที่จำเป็น

http://news.sanook.com/1844938/

ตัวอย่าง วิธีการแก้ไขปัญหาฯ

- การขึ้นทะเบียนและควบคุมสุนัขอย่างเป็นระบบทั้ง สุนัขที่มีเจ้าของและสุนัขจรจัด (การกรองสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของออกจาก สุนัขที่มีเจ้าของให้ชัดเจน) ให้เจ้าของสุนัขนำสุนัขทุกตัวที่ต้องการจะเลี้ยง ไปทำการสักเบอร์หูพร้อมกับขึ้นทะเบียนตัวและทำประวัติให้เรียบร้อย ถ้าใช้วิธีการสักเบอร์หูแทนการฝังไมโครชิพ จะช่วยประหยัดงบประมาณ

- การทำหมันและ การให้ความรู้ประชาชนถึงประโยชน์ของการทำหมันเพื่อไม่ให้มีการเพิ่มของจำนวนประชากรมากเกินไป (OVER POPULATION) รณรงค์และขอความร่วมมือ กับเจ้าของสุนัขให้ทำหมันสุนัขที่ไม่ต้องการจะมีลูก เพื่อป้องกันการแพร่ขยายพันธุ์ของสุนัขโดยไม่ตั้งใจ

- เปลี่ยนสุนัขจรจัดเป็นสุนัขชุมชน แนวทางนี้คือการให้ ผู้ที่รักสุนัขหรือชมรมคนรักสุนัขฯลฯ ผู้แทนตามวัดวาอาราม และ คนในชุมชนมีโอกาสในการตัดสินใจร่วมกันว่าจะให้สุนัขจรจัดตัวใดเป็นสุนัขชุมชนบ้าง หากประสงค์จะให้เป็นสุนัขชุมชนทางชุมชนจะดูแลด้านอาหาร สุขภาพ และจัดที่อยู่อาศัยอย่างเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน(คอกสุนัขจรจัด ประมาณ 50 ตรว.)จะได้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ทำความสกปรก ไม่ก่อความรำคาญ โดยทางกทม.จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างคอกสุนัข อาหารเลี้ยง ฉีดวัคซีนทำหมัน และให้การรักษาเวลาเจ็บป่วยและหากมีลูกสุนัขใหม่เกิดขึ้นชุมชนนั้นจะต้องรับผิดชอบในการขึ้นทะเบียนและเป็นผู้ดูแลสุนัขเหล่านี้ด้วย

- สถานพักพิงสุนัขชุมชนโดยเชิญชวน 'กลุ่มคนรักสุนัข-ผู้ใจบุญ' ที่เลี้ยงสุนัขในบ้านเป็นจำนวนมากๆมาขึ้นทะเบียนกับกทม. โดยมีหลักเกณฑ์ว่าต้องไม่เลี้ยงเพิ่ม โดยกทม.จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำหมันและฉีดวัคซีนให้สม่ำเสมอเข้าไปปรับปรุงด้านกายภาพการเลี้ยงให้ดูสะอาดให้สุนัขเหล่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

- หาเจ้าของให้สุนัขจรจัดหาบ้านใหม่ให้สุนัข นำสุนัขจรจัดไปเลี้ยงไว้ในสถานที่จัดไว้ โดยนำสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของไปทำความสะอาดดูแลขน ทำการฉีดวัคซีน ทำหมัน รวมถึงการฝึกคำสั่งพื้นฐานอย่างง่าย ๆ เพื่อแจกจ่ายสู่ประชาชนหรือหน่วยงานที่ต้องการสุนัขเหล่านี้ไปเลี้ยงดูต่อไปโดยจัดทำประวัติทะเบียนสุนัขให้ผู้นั้นเป็นเจ้าของ อันเป็นการสนองตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด

- จับสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของทั้งหมดไปไว้ยังสถานที่รับเลี้ยงสุนัขจรจัดให้แยกเลี้ยงสุนัขเพศผู้และสุนัขเพศเมียออกจากกัน เพื่อป้องกันการผสมพันธุ์โดยวิธีนี้ จึงไม่จำเป็นที่จะต้องทำหมันสุนัขแต่อย่างใด

- ปลูกฝังเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ ให้เด็กและเยาวชนโดยเริ่มตั้งแต่การสร้างหลักสูตรการเลี้ยงสุนัขเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดระยะยาว

http://www.oknation.net/blog/kriengsak/2008/06/07/entry-2

http://www.thaigsdclub.org/gsdboard/index.php?topic=790.0

http://www.dogilike.com/board/view.php?id=2649

ให้อาหารสุนัขจรจัด ...ให้มาเห่าหอนกันอย่างบ้าคลั่ง...

โดย ดร.วีรสิทธิ์ พุฒิไพโรจน์ หัวหน้าปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต https://www.facebook.com/notes/591493994213125/

มีสุนัขจรจัดอยู่มากมายใน จ.ภูเก็ตเนื่องจากผู้คนมีเมตตาและให้อาหารพวกเขา เมื่อคุณให้อาหาร พวกเขาก็จะมาอยู่ใกล้ๆ ยิ่งให้อาหารพวกเขามากเท่าไหร่ก็ยิ่งมากันมาก นี่ทำให้เกิดปัญหา ปัญหาหนึ่งจากพวกสุนัขจรจัดคือการเกิดเชื้อโรคภูเก็ตเป็นจังหวัดปลอดเชื้อพิษสุนัขบ้ามาตั้งแต่ปี 2007และเราก็อยากจะให้เป็นเช่นนี้ตลอดไป

ถ้าคุณต้องการที่จะช่วยเหลือสุนัขจรจัดวิธีที่ดีที่สุดคือไม่ให้อาหารพวกเขา แต่โทรแจ้งเรา หรือสำนักงานเขตท้องถิ่นเราจะไปต้อนจับสุนัขจรจัดและนำมาไว้ที่ศูนย์พักพิงสุนัขในอำเภอถลางซึ่งเป็นที่ที่เราดูแลพวกเขา เราดูแลพวกสุนัข เราไม่ฆ่าพวกเขาเพราะขัดกับหลักคำสอนทางพุทธศาสนา ขณะนี้มีสุนัขอยู่ประมาณ 400ตัวที่ศูนย์พักพิงสุนัขที่อำเภอถลาง ซึ่งเราเปิดให้ประชาชนสามารถมารับสุนัขไปอุปการะได้

เรารับบริจาคอาหารสุนัขแต่ไม่รับบริจาคเงิน ท่านสามารถนำไบสั่งซื้ออาหารสุนัขมาให้เราและเราจะไปรับอาหารจากร้านค้าเอง

การให้อาหารสุนัขแต่ปล่อยให้พวกเขาอาศัยอยู่บนท้องถนนไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือพวกเขามีมูลนิธิแห่งหนึ่งในภูเก็ตที่จ้างผู้คนให้ให้อาหารสุนัขตามท้องถนนและตามวัดต่างๆในภูเก็ตมูลนิธิฯนี้ยังทำการตอนทำหมันให้กับสุนัขจรจัดด้วย จริงอยู่นี่เป็นการหยุดยั้งการผสมพันธุ์ของสุนัขแต่สุนัขเหล่านี้ก็ยังคงอาศัยอยู่ตามท้องถนน เราชื่นชมในความช่วยเหลือของมูลนิธิฯนี้แต่วิธีที่ดีที่สุดคือการให้พวกเรานำสุนัขมาไว้ที่ศูนย์พักพิงสุนัข

อีกปัญหาหนึ่งของสุนัขจรจัดที่อยู่ตามท้องถนนคือบางครั้งพวกเขาทำร้ายผู้คน แต่คนที่ให้อาหารสุนัขเหล่านี้ก็ไม่อยากจะรับผิดชอบ มีกรณีหนึ่งที่เป็นเรื่องราวขึ้นศาลมีคนถูกสุนัขจรจัดกัด สุนัขตัวนี้มีคนให้อาหารอยู่ผู้ถูกกัดได้ยื่นฟ้องร้องเอาผิดแก่ผู้ให้อาหารสุนัขศาลได้ตัดสินว่าผู้ที่ให้อาหารสุนัขจรจัดและสุนัขตัวนี้ไม่ได้ไปไกลจากบริเวณนั้นก็ถือว่าคนที่ให้อาหารนี้เป็นเจ้าของสุนัข มีอีกกรณีหนึ่งครั้งหนึ่งเราออกไปจับสุนัขจรจัด มีชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของสุนัขผมได้บอกเขาไปว่าผมจะขอถ่ายรูปเขาและขอเก็บสำเนาบัตรประจำตัวเขาเพื่อบันทึกไว้ในกรณีที่ถ้าสุนัขตัวนี้ไปกัดใคร เขาจะต้องรับผิดชอบเขาจึงปฏิเสธว่าไม่ใช่เจ้าของของสุนัขตัวนี้อีก

ถ้าท่านโชคร้ายโดนสุนัขกัดสิ่งแรกที่ต้องทำคือดูแลบาดแผลของตนเอง ล้างแผลด้วยน้ำให้มากๆเพราะเชื้อโรคมาจากน้ำลายของสุนัข ดังนั้นการยิ่งล้างแผลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีจากนั้นก็ไปพบแพทย์ ถ้าเป็นไปได้ให้ถ่ายรูปสุนัขที่กัดท่านจากนั้นก็แจ้งให้เจ้าของสุนัขทราบ หรือไม่ก็แจ้งความกับตำรวจ

ถ้าท่านถูกสุนัขกัดในอาณาบริเวณบ้านของผู้ใดก็ตามท่านจะไม่สามารถโทษเจ้าของ เพราะท่านไปอยู่ในเขตบ้านของเขาการชดเชยค่าเสียหายจะขึ้นอยู่กับเจ้าของท่านมีสิทธิที่จะปกป้องตนเองเมื่อถูกสุนัขโจมตี ภายใต้หลักของเหตุผลแต่ถ้าท่านถูกสุนัขกัดอยู่ในอาณาบริเวณบ้านของคนอื่น มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

เพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกท่านและเพื่อสุนัขเหล่านี้มาร่วมมือกันในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในภูเก็ต
Create Date : 03 กุมภาพันธ์ 2560
Last Update : 3 กุมภาพันธ์ 2560 21:52:44 น. 2 comments
Counter : 548 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

 
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาทักทาย สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ


โดย: nokyungnakaa วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:13:20:46 น.  

 
Thiravat Hemachudha ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 2 ภาพ
https://www.facebook.com/thiravat.hemachudha/posts/10155522936846518

นับเป็นก้าวใหม่ของ สำนักอาหารและยา หรือ อย ของประเทศไทย ที่อิงบนหลักฐานประสิทธิภาพและความปลอดภัย การทำหมันถาวรในสุนัขเพศผู้ หลังจากที่ถูก แช่แข็งมา 10 ปี
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้ มีหลักฐานชัดเจนจาก อย สหรัฐและอีก ไม่ต่ำกว่าห้าถึงหกประเทศ
นอกจากนั้นในประเทศไทยเองคุณหมอสัตวแพทย์นัยนาและวีระยังได้ใช้ในการทำหมันเพศผู้ถาวรไปไม่ต่ำกว่า 3000 รายโดยที่มีการเฝ้าระวังดูแลจากชุมชน
การฉีดโดยสารใช้ zinc gluconate ต้องกระทำโดยสัตวแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมทั้งการวัดขนาดของไข่ปริมาตรของยาที่จะใช้และวิธีการฉีด
ไม่ใช่การฉีดตามใจโดยใช้สารที่ผลิตมาเอง ดังนั้นในระยะเวลา ที่ผ่านมามีการใช้สารไปทำการฉีดเองและเข้าใจผิดว่าทำให้เกิดผลแทรกซ้อนและเป็นการทารุณสุนัข
ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วถ้ากระทำอย่างถูกวิธีใช้เวลาเพียง 2 นาทีโดยไม่ต้องฉีดยาซึมหรือยาสลบและปล่อยหมาได้ทันทีทั้งนี้จะเริ่มเห็นผลภายในสองถึงสามอาทิตย์โดยที่สเปิร์ม ไม่มีหางและภายในระยะเวลาสองเดือนจะเป็นหมันถาวรโดยที่ยังคงความเป็นเพศชายและทำให้เฝ้าเขตอาณาบริเวณของตนเองได้ทำให้ไม่มีการรุกล้ำของหมา อื่นๆข้ามถิ่นการลดประชากรสุนัข แม้จะเริ่มจากเพศผู้ก็ตามประสบผลสำเร็จในการลดประชากรใหม่ดังที่ได้ทำแล้วในที่ต่างๆและจะช่วยทำให้การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการพระราชปณิธานพระเมตตาของฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ ที่ทรงห่วงใยปัญหา “โรคพิษสุนัขบ้า” ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ
อนี่ง ราคาของยาฉีดทำหมันถาวรมีราคาเพียง 8 บาทต่อหนึ่งตัวเท่านั้นเมื่อทำเป็นสาธารณะกุศลโดย: หมอหมู วันที่: 26 มิถุนายน 2560 เวลา:12:56:14 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 690 คน [?]
ผมเป็น ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือ อาจเรียกว่า หมอกระดูกและข้อ หมอกระดูก หมอข้อ หมอออร์โธ หมอผ่าตัดกระดูก ฯลฯ สะดวกจะเรียกแบบไหน ก็ได้ครับ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งเมื่อเรียนจบแพทย์ทั่วไป 6 ปี ( เรียกว่า แพทย์ทั่วไป ) แล้ว ก็ต้องเรียนต่อเฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ อีก 4 ปี เมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะถือว่าเป็น แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โดยสมบูรณ์ ( รวมเวลาเรียนก็ ๑๐ ปี นานเหมือนกันนะครับ )

หน้าที่ของหมอกระดูกและข้อ จะเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย ของ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ข้อ และ เส้นประสาท โรคที่พบได้บ่อย ๆ เช่น กระดูกหัก ข้อเคล็ด กล้ามเนื้อฉีกขาด กระดูกสันหลังเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน เป็นต้น

สำหรับกระดูกก็จะเกี่ยวข้องกับกระดูกต้นคอ กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน กระดูกข้อไหล่ จนถึงปลายนิ้วมือ กระดูกข้อสะโพกจนถึงปลายนิ้วเท้า ( ถ้าเป็นกระดูกศีรษะ กระดูกหน้า และ กระดูกทรวงอก จะเป็นหน้าที่ของศัลยแพทย์ทั่วไป )

นอกจากรักษาด้วยการให้คำแนะนำ และ ยา แล้วยังรักษาด้วย วิธีผ่าตัด รวมไปถึง การทำกายภาพบำบัด บริหารกล้ามเนื้อ อีกด้วย นะครับ

ตอนนี้ผม ลาออกจากราชการ มาเปิด คลินิกส่วนตัว อยู่ที่ จังหวัดกำแพงเพชร .. ใช้เวลาว่าง มาเป็นหมอทางเนต ตอบปัญหาสุขภาพ และ เขียนบทความลงเวบ บ้าง ถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำ หรือ อยากจะปรึกษา สอบถาม ก็ยินดี ครับ

นพ. พนมกร ดิษฐสุวรรณ์ ( หมอหมู )

ปล.

ถ้าอยากจะถามปัญหาสุขภาพ แนะนำตั้งกระทู้ถามที่ .. เวบไทยคลินิก ... ห้องสวนลุม พันทิบ ... เวบราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ หรือ ทางอีเมล์ ... phanomgon@yahoo.com

ไม่แนะนำ ให้ถามที่หน้าบล๊อก เพราะอาจไม่เห็น นะครับ ..
New Comments
[Add หมอหมู's blog to your web]