World heritage site 2015 : a beautiful World (3)


19. Susa vbsijko

ตั้งอยู่ทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอิหร่าน ในเขตที่ราบเชิงเขา Zacros
ประกอบไปด้วยกลุ่มของเนินดินบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ Shavur
ฝั่งตรงข้ามกับพระราชวัง Ardesshir

การขุดค้นพบสถานที่ราชการ ส่วนที่พัก และสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่
ภายใต้เมืองที่มีการซ้อนทับอยู่หลายชั้นแสดงถึงการอยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ 5000 ปีก่อนคริสตกาลมาจนถึงศตวรรษที่ 13
แสดงให้เห็นวัฒนธรรมของ Elamite, Persian และ Parthian ที่สาบสูญไป20. Cultural Landscape of Maymand อิหร่าน

เมือง Maymand ตั้งอยู่บนภูมิประเทศอันแห้งแล้งทางตอนปลาย
ของเทือกเขาใจกลางประเทศอิหร่าน เป็นที่อยู่ของชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เร่ร่อน
ที่เข้ามาใช้พักอาศัยชั่วคราวในช่วงฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วง
พอเข้าฤดูหนาวก็จะลงไปอยู่ในถ้ำที่ขุดเข้าไปในหุบเขาด้านล่าง
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของการดำรงชีวิตที่สัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยง21. Tusi sites จีน

ตั้งอยู่เทือกเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน
ประกอบไปด้วยพื้นที่ในอดีตที่หัวหน้าชนเผ่าพื้นเมืองได้รับมอบอำนาจ
จากรัฐบาลในเมืองหลวงของราชวงศ์จีนให้ปกครองตนเอง
เรียกว่า Tusi ในช่วงศตวรรษที่ 13 จนถึงศตวรรษที่ 20

เป็นระบบการปกครองในแถบนี้ที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล
เพื่อใช้รวบรวมกลุ่มต่างๆ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
โดยยังคงสามารถมีวัฒนธรรมและการปกครองตนเองได้
สถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบไปด้วย
เขต Laosicheng เขต Tangya และป้อม Hailongtun22. Singapore Botanical Gardens สิงคโปร์

ตั้งอยู่ใจกลางของเกาะสิงคโปร์ แสดงให้เห็นการสร้างสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อน
ของประเทศอังกฤษในดินแดนอาณานิคม ที่ต่อมาได้กลายเป็นสถาบันทางวิทยาศาสตร์
ด้านการศึกษาและการอนุรักษ์พืชเมืองร้อนอันทันสมัยระดับโลกในปัจจุบัน
ประกอบไปด้วยพื้นที่ทางประวัติศาสตร์หลายเอย่าง เช่น อาคาร แปลงปลูกพืช
ที่แสดงให้เห็นพัฒนาการที่มีมาตั้งแต่ปี 1859

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนายางพาราที่ต่อมาได้แพร่หลายไปทั้งแถบนี้23. Baekje Historic Areas เกาหลีใต้

ตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของประเทศเกาหลี
ประกอบไปด้วยโบราณสถาน 8 แห่ง ที่มีอายุในช่วงปี ค.ศ. 475-600
ได้แก่ ป้อม Gongsanseong และสุสานหลวง Songsan-ri เมือง Ungjin
ป้อม Busosanseong และศาลาว่าการ Gwanbuk-ri กำแพงเมือง Naseong เมือง Sabi
พระราชวัง Wanggung-ri และวัด Mireuksa Temple เมือง Iksan

เป็นโบราณสถานของอาณาจักร Baekje หนึ่งในสามแคว้นยุคแรกของเกาหลี
(18 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงปี ค.ศ. 660) แสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมและศาสนากับชนชาติที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ ญี่ปุ่น และจีน24. Great Burkhan Khaldun Mountain and its surrounding sacred landscape มองโกเลีย

ตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขา Khentii ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมองโกเลีย
ที่ภูมิประเทศแบบทุ่งหญ้าเสต็ปของเอเชียกลางมาบรรจบกับป่าไทกร้าของไซบีเรีย
กลุ่มของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ แม่น้ำ และกองหินที่ก่อขึ้นแทนเจดีย์
ที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่เกิดและที่ฝังศพของเจงกิสข่าน

เป็นการผสมผสานกันของความเชื่อเรื่องหมอผีกับกิจกรรมทางพุทธศาสนา

-----------------------------------------------------------------------

นอกจากนี้ยังมีการประกาศขยายพื้นที่ที่เคยได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง ในสเปน แอฟริกาใต้และเวียดนาม25. The Camino Francés and Routes of Northern Spain
to the Camino de Santiago de Compostela26. The Cape Floral Region Protected Areas in South Africa27 e Phong Nha – Ke Bang National Park in Vietnam

เรื่องการยื่นเรื่องเมืองเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น
มีการดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี โดยเสนอเหตุผลถึง

1.เป็นตัวแทนผลงานชิ้นเอกของอัจฉริยภาพของการสร้างสรรค์ของมนุษย์
การสร้างเมืองมีคูน้ำ คันดินล้อมรอบ เพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างระบบเมือง
2.เป็นตัวแทนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับดินแดนโดยรอบ
ทั้งในประเทศไทย พม่า ในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องยาวนานจากอดีตมาถึงปัจจุบัน

3.เป็นประจักษ์พยานเพียงหนึ่งเดียว หรือมีลักษณะพิเศษของการสืบทอดวัฒนธรรม
ที่คงอยู่ถึงปัจจุบันทั้งในแง่จารีต ประเพณี แบบแผนการดำรงชีพ
4.มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือรูปธรรมกับเหตุการณ์ หรือประเพณีที่คงอยู่
เป็นศูนย์กลางตั้งแต่อดีต มีพิธีกรรม ประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่
การเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

ซึ่งได้ยื่นเรื่องเข้าไปยัง Unesco เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2558 และได้รับการบรรจุเข้า
tentative list ในการประชุมครั้งที่ 39 ณ กรุงบอนน์ ในเดือนมิถุนายน 2558
แต่นั่นเป็นเพียงการยื่นเหตุผลเบื้องต้นเท่านั้น ไทยมีเวลาอย่างน้อยอีก 1 ปี
ในการจัดเตรียมเอกสารเรื่องเหตุผล วัตถุพยานฉบับเต็มเพื่อยืนยันเรื่องดังกล่าว

เช่นเดียวกันกับอีก 2 สถานที่ ที่ไทยประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ในระยะเวลาอันใกล้คือ วัดมหาธาตุ นครศรีธรรมราช และอุทยานภูพระบาท
ยังไม่มีใครรู้ว่าเชียงใหม่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหรือไม่

เพราะในขณะที่ทุ่งเจดีย์แห่งเมืองพุกามติด tentative list มาตั้งแต่ปี 1996
แต่กลุ่มเมืองโบราณแห่งอาณาจักรพยู กลับได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก
เป็นแห่งแรกของพม่าในปี 2014 นี้นี่เองCreate Date : 17 กรกฎาคม 2558
Last Update : 17 กรกฎาคม 2558 9:37:00 น.
Counter : 915 Pageviews.

2 comments
生孩子 Shēng háizi คลอดลูก Kavanich96
(29 ธ.ค. 2564 01:43:22 น.)
มิวเซียมสยาม กับคำถามถึงความเป็นไทย ชีริว
(19 ธ.ค. 2564 13:03:12 น.)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร สองแผ่นดิน
(1 ธ.ค. 2564 00:02:53 น.)
男朋友的礼物 Nán péngyǒu de lǐwù ของขวัญจากแฟน Kavanich96
(29 พ.ย. 2564 02:42:26 น.)
  
แนวโน้มริบหรี่อยู่นะคะ

แถวเยาวราชเดินหลายรอบแล้วค่ะ เพิ่งมีครั้งนี้ได้เดินเอ้อระเหยจริงๆ จังๆ แบบไม่ได้มุ่งมั่นจะไปไหว้พระ ไปหาของกิน แต่อยากเดินเล่นถ่ายรูปมากกว่า

ข้อดีอีกอย่าง ย่านนี้ (ปากคลองตลาดด้วยค่ะ) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมาก เค้ายกกล้องตลอด....เราๆ คนไทย เลยพลอยฟ้าพลอยฝน เดินถ่ายรูปแนวๆ นี้ ได้สบายค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 18 กรกฎาคม 2558 เวลา:15:54:16 น.
  
ราคาต่อหัว ... ใช่ค่ะ รวมหมดแล้ว ทริปนี้จะว่าคุ้มก็คุ้มนะคะ เหมือนได้เที่ยวเยอะ แบบไม่รีบร้อนด้วยค่ะ เค้าพานั่งสามล้อเที่ยว ไม่ได้ขับรถไปเอง เพลินดีเหมือนกัน อยากแวะตรงไหน นานแค่ไหนก็ได้

ไปพักที่บ้านพี่ลูกน้ำ พี่เค้าบอกว่า เค้าก็รับนักท่องเที่ยวเอง โดยไม่ผ่านทาง สบายดีส่งให้นะ ไม่ใช่ราคานี้ด้วย เค้าจะให้ถูกกว่า

เพิ่งไปครั้งแรก เลือกอะไรไม่ได้เลยค่ะ ไม่รู้ด้วย ว่าที่เค้าส่งต่อกัน เค้าตกลงกันยังไง
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 18 กรกฎาคม 2558 เวลา:17:51:47 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Nontree.BlogGang.com

ผู้ชายในสายลมหนาว
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 20 คน [?]

บทความทั้งหมด