Group Blog
 
All Blogs
 
คร่าวซอสมภมิต บทที่ ๑ ตอนที่ ๑

หนังสือคร่าวซอ

เรื่อง

ธัมม์เจ้าสมภมิต

ข้าภเจ้า นายปันบุญเรือง เปนผู้เรียบเรียง

ปริวรรต โดยสลุงเงิน

คำนำ

เรื่องธัมม์เจ้าสมภมิตและเปนคำบัวรมบัวราณอ้อนวอนอ่อนนวลม่วนแท้ ๆ เชิญท่านทังหลายซื้อไพไว้อ่านดู และเปนที่สนุกใจเตมธีฟังค็บ่ค่าย ทังแท่ทังหนุ่ม เพราะหันว่าฟังง่ายกว่าธัมม์ นายปัน บุญเรืองบ้านวัดสุภัณณ์ หมู่ที่สอง ต่ำบลหายอยา ได้ฅัดเลือกเอาเก่าพร่องแปลงใหม่ซ่อมแซมเตื่อมไพ เปนที่ฅนทังหลายฟังได้ง่ายๆ แล๚๛

บทที่ ๑

๑ ๛................ ปถกลอนสาร จักไขนิทานโวหารบาทกว้าง

บ่ใช่แข้งจา ลหุอวดอ้าง เปนคำพรางเยาะเย้ย

๒ ตามออกในธัมม์นิยายสืบไว้ ออกกระอูบแก้วโพธา

มีเมืองนึ่งนั้น ชื่อเมืองจำปา มหานคอรเมื่อปางก่อนอั้น

สัพพะเข้าของ บ่อึบอยากกลั้น ไหลมารอมเทิกเท้า

๓ มีองค์กระสัตตนนึ่งนั่งเค้า แทนพ่อเจ้ากินเมือง

เปนใหย่ยศ นั่งแท่นฅำเหลือง มีเทวีเรืองร่วมนอนซ้อนผ้า

วัณณรังสี เหมือนฅำซาวห้า อันหลอมหล่อมาไว้ใช้

๔ ปากจากหอมเพียงรสดอกไม้ อันอยู่ที่ใกล้องค์ฅำ

กระสัตหน่อเนื้อ เจ้าหน้าบุญหนำ สมภมิตธัมม์ชื่อนามว่าอั้น

ส่วนว่าเมียแฝง เทียมแยงซ้อนฝั้น ชื่อเกสินีนาศน้อง

๕ อยู่สุขเสถียรในห้องเทษท้อง ได้หลายขวบเข้าเดือนวัน

พอได้ลูกน้อย อ่อนอ้อยใจหวัน เกิดในครังกับพระแม่เจ้า

รูปร่างสีสัน กุมมารหน่อเหน้า ค็หมดปลอดดีใช่ช้า

๖ เหมือนอินทาลงมาจากฟ้า ใสสว่างหน้าเลางาม

ส่วนเสนาเค้า พราหมณ์เถ้าจาถาม ใส่ชื่อนาม กุมมารลูกอ้าย

ว่าไชยเสน ผูกเวียนด้วยฝ้าย เปนนามดีมากนัก

๗ ส่วนปุตนัตตาเจ้าส้อยฅำพับ เกิดจากเจ้าเมียแพง

กุมมารน้องนั้น รูปร่างสวยแสง ปูนผ่อคอยแยงกุมมารลูกหล้า

บ่หื้อย่ำหิน ฝุ่นดินเหนือหย้า สองราชาท้าวรัก

๘ มีชื่อนามว่าไชยทัต พราหมณ์หมอแก่เถ้าพราหมณ์ทวาย

อยู่เมืองนึ่งนั้น เมินนานหลวงหลาย ข้าทาสยิงชายใช้สอยใฝ่เฝ้า

ส่วนองค์กระสัต อยู่กับลูกเต้า สองกุมมารองค์พี่น้อง

๙ กับทังเมียแพงเทียมแฝงร่วมซ้อน อยู่ปราสาทห้องมณเทียร

อ้ายเทวทัต ยังเกิดผิดเถียง ฅิดลู่ชิงเมืองเชฏฐาพี่เจ้า

(อ)สมภมิตนา หากเปนน้องเจ้า เกิดร่วมภูธรซ้อนซิด

๑๐ เปนน้องกระสัตเจ้าสมภมิต ปางเมื่ออั้นยังมี

(อ)สมภมิตน้อง ช่างทำดีหลี หันพี่อ้ายมีมนตรีข้าข้อย

ได้เปนกระสัต บุญนักบ่หน้อย จำปานคอรมั่งเท้า

๑๑ มันฅิดในใจใฅ่ได้เปนเค้า หื้อเหมือนพี่เจ้าบุญเรือง

ลวดบังเกิดร้าย มโนใจเสือน ใฅ่ขึ้นนั่งเมืองแทนตัวพี่เจ้า

จิ่งฅิดในใจ พระไธยออกเข้า เซาะหาโยธาบ่น้อย

๑๒ เอาทรัพย์สิ่งของทังพันทังร้อย ไพหาพวกเจ้าชุมเดียว

เอาใส่สินซุก เงินฅำหลายเกียว หื้อเปนทังเดียวกับมันชุบ้าน

อ้ายขุนมีไหน เอาเงินออกจ้าง ใส่สินบนวางแก่เค้า

๑๓ ว่าขอหื้อเปนทังเราต่ำเท้า ไพปราบพี่เจ้ายังเมือง

ชุมชายใหย่น้อย หันแต่ฅำเหลือง มีใจขุ่นเฅืองบ่กลัวบ่อย้าน

หมู่บ้านเมืองหลาย เขาได้น้ำจ้าง เปนปริวารมากนัก

๑๔ ลวดบังเกิดเปนพวกเทวทัต บ่หลอเศษได้สักฅน

เสนาลูกน้อง บ่อับบ่จน เขาได้ริพลหลุไหลเปนฝ้า

วันภูกเปนจิง เราจักรีบข้า ยังองค์พระญาพี่ท้าว

๑๕ หมู่เสนามวลชวนกันซ้นซ้าว ค็ไหลหลั่งเข้ามาชู

ว่าวันภูกเช้า เราเกิก็ปะตู ภ่องเข้าไปดูพี่คูยามอั้น

คูจักประหาร ชีวิตหื้อสั้น ยังพระองค์เราพี่ไธ้

๑๖ สูทังหลายอย่าได้ละไว้ หื้อเอาพร่ำอั้นทันธี

อย่าหื้อพลาดภั้ง ออกได้ลาหนี ฅนใดมีดีหื้อไพก่อนหน้า

เสนาทังหลาย อยาดอยายเปนฝ้า ค็ไหลเข้ามาชุฅ้าย

๑๗ จักยุทธกัมม์และกะทำร้าย แก่พี่อ้ายยังเมือง

ส่วนสมภมิต เจ้าแท่นฅำเหลือง ค็อยู่ยังเมืองจำปาแหล่งหล้า

บ่รู้วิไส เพื่อนจักพรองข้า บ่รู้วิซาน้องชั้น

๑๘ หลักไหลเหมือนเมื่อยามก่อนนั้น บ่คึดว่าอั้นสันใด

ส่วนอามาตเค้า ผู้เคิยตางใจ เปนเสนาในกับตัวแห่งเจ้า

ค็มาไขสาร ขาบนบก้มเกล้า ยออัญชุลีบอกชี้

๑๙ ว่าข้าเสิก็หลายเกิดมาที่นี้ เปนพวกน้องเจ้าราชา

เถิงวันภูกเช้า จักเข้ามาหา เอาตัวพระญาเจ้าไพฅ่ำข้า

พวกเสนาเรา เชาค็หนีหน้า ไพเปนเสนาแห่งน้อง

๒๐ บ่มีใผไหนฅนใดช่วยพ้อง มาเปนพวกเจ้าเราเอง

เพราะท้าวตนน้อง เอาเงินฅำเตง ใผบ่ผ่อเลงทังเราสักผู้

ส่วนโพธิสัตว์ ขนฅิงพอหลู้ ว่าตายแล้วคูถ่านี้

๒๑ แล้วเอาเงินฅำปันผู้กล่าวชี้ ทังไพร่ฝ้าในโรง

ท้าวค็สั่งพร้อม หมู่ห้องในโขง คันตาวันลงไพลับเลี่ยมหน้า

เจ้าเข้าไพหา คู่แพงซ้อนผ้า นางเกสินีน้องรัก

๒๒ ท้าวสั่งอำลาเทวีคู่ภัก ไขบอกแจ้งตามมี

ว่าวันภูกนี้ คูพี่จักหนี ออกจากปุรีลาหนีจากเจ้า

จักเอาตนตัว พี่ไพหม่นเส้า อยู่กลางดงเลาเถื่อนร้าย

๒๓ ................ ................ ค่าตัวม่อนข้าเดียวเอง

เพราะท้าวตนน้อง หากมาธำเข็ญ ผูกกัมม์ธำเวรมาปางเมื่ออั้น

จักยุทธกัมม์ ชีวิตหื้อสั้น ยังพระองค์ฅำพี่นี้

๒๔ ตัวข้านี้เหิยขอไพหลีกลี้ หนีพ้นจากอั้นชีวัง

บ่ใช่ใฅ่ละ แม่ดวงปุปผัง ย้อนฅ้านระวังข้าเสิก็น้องหน้า

พี่ขอลาหนี จากนายน้องเหน้า เมื่อกลางฅืนเอยนเที่ยงช้าย

๒๕ ตัวข้านี้เหิยขอลาจากฅ้าย ไพทุกข์ยากผ้ายฅนเดียว

จักเข้าป่าไม้ เถื่อนกว้างดงเขียว จักไพฅนเดียวทุกข์ร้อนข้อนไหม้

เที่ยงหิวอาหาร การอันเลี้ยงใส้ อยู่ฅนเดียวพี่ไธ้

๒๖ พี่จักได้กินหัวมันลูกไม้ เลี้ยงฅาบใส้ไพพราง

ข้าขอสั่งน้อง แม่สีจุมผาง หื้อตัวองค์นางเก็บจำใส่ใส้

ว่านางเหิยนาง แม่ฅำพับใต้ แก้วเกสินีเพื่อนพ้อง


 ...
Create Date : 12 ตุลาคม 2555
Last Update : 12 ตุลาคม 2555 20:09:42 น. 0 comments
Counter : 1215 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
ศศิศ
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add ศศิศ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.