มองให้เห็นหลายมุม แต่ไม่ลืมมุมที่มองไม่เห็น
Group Blog
 
All Blogs
 

ประกาศจุดยืน และเสนอแนวทางแก้ปัญหา ของกลุ่มแนวร่วมการแก้ปัญหาด้วยวิถีของอารยชน

ในสภาวะปัญหาวิกฤติทางการเมืองของบ้านเมืองในปัจจุบัน ในฐานะของประชาชนผู้รักความถูกต้อง ขอประกาศจุดยืน และนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ที่จะเป็นการสร้างมาตรฐานการเมือง และการเมืองภาคประชาชน อย่างยั่งยืน ด้วยหลักการที่ว่า การต่อสู้ทุกอย่าง ต้องยืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้อง ดังนี้

- เรายอมรับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ต่อสู้ เรียกร้อง เฉพาะในแนวทางที่สันติ อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักการที่เป็นที่ยอมรับในสากล

- ทุกฝ่ายต้องใช้วิธีการต่อสู้ และแก้ปัญหา ด้วยวิถีของอารยชน ไม่ใช่วิธีแบบอนารยะ

- การต่อสู้ เรียกร้อง หรือประท้วง ที่เกินขอบเขตของการประท้วงโดยสันติ มีการละเมิดกฎหมาย ทรัพย์สิน หรือสถานที่ ของบุคคล หรือของรัฐ เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

- การเรียกร้องต่อสู้ใด ๆ ต้องมีการแสดงจุดยืนที่ชัดเจน แสดงแนวทางในการแก้ปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้จริง แสดงเหตุผลว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องจริง เป็นแนวทางที่มุ่งแก้ปัญหาด้วยตัวระบบไม่ใช่ตัวบุคคล

- การจะต่อสู้ ให้คนเคารพหลักการ เคารพกฎหมาย ผู้เรียกร้องต้องต่อสู้ในแนวทางที่อยู่ในหลักการ อยู่ในกฎหมาย ถ้าละเมิดกฎหมาย เสียเองแล้ว ย่อมจะไม่สามารถจะบังคับให้ใครคนอื่นมาเคารพกฎเกณฑ์ได้

แนวทางเสนอแนะ สำหรับสถานะการณ์ปัจจุบัน

- พันธมิตรจะต้องยุติการกระทำใด ๆ ที่เกินขอบเขตของการชุมนุมโดยสันติ ยุติการกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย ทรัพย์สิน หรือสถานที่ ของส่วนบุคคล และของรัฐ ด้วยการย้ายกลุ่มผู้ชุมนุมออกจากทำเนียบ ไปชุมนุมในสถานที่ที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสาธารณะ เช่น สนามหลวง สวนลุมพินี เป็นต้น

- การชุมนุมใด ๆ จะต้องไม่มีการปิดถนน ปิดสนามบิน ปิดศาลาว่าการ หรือปิดล้อมบ้านของใคร

- การนัดหยุดงาน เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ตามสิทธิในกฎหมายแรงงาน แต่จะต้องไม่มีการตัดกระแสไฟฟ้า ตัดประปา ซึ่งเป็นสมบัติของรัฐ ไม่ใช่สมบัติของใครคนใดคนหนึ่ง ไม่ใช่สมบัติของสหภาพ ที่จะตัดสินใจทำอะไรได้ตามใจ การหยุดงาน ควรหยุดได้ตามสิทธิของแต่ละบุคคลเท่านั้น หากเกินกว่านั้น จะต้องยอมรับการหักเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง หรือกระทั่งการเลิกจ้าง ตามที่กฎหมาย หรือระเบียบของการทำงานนั้น ๆ กำหนด

- การหยุดเดินรถ หรือขนส่งมวลชนใด ๆ เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ แต่จะต้องมีการแจ้งล่วงหน้ากับประชาชน เพื่อการเตรียมตัว เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน และจะต้องแจ้งด้วยว่า จะหยุดในส่วนใดบ้าง เป็นเวลากี่วัน และในระหว่างที่หยุดมีแผนที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างไร เช่นจัดให้มีรถสายพิเศษมาให้บริการในช่วงเวลาของการหยุดวิ่ง

- ชมรม กลุ่ม สมาคม องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ นักวิชาการ และประชาชนทุกฝ่าย จะต้องไม่สนับสนุน ส่งเสริม แนวทางการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องของพันธมิตร รวมถึงจะต้องไม่ออกแถลงการณ์เสนอแนะการแก้ปัญหา โดยละเลยการเรียกร้องให้กลุ่มพันธมิตรเคารพกฎหมาย

- การจะเรียกร้องให้มีการคุยกันโดยสันติได้ หรือก่อนที่จะเรียกร้องให้มีการลาออกหรือยุบสภาได้ จะต้องให้แน่ใจก่อนว่า ทุกฝ่ายจะเคารพกติกา เคารพกฎหมายบ้านเมือง เคารพหลักการสากลของประชาธิปไตย และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง เสียก่อน ทุกฝ่ายจะต้องไม่ยอมรับการดำเนินการที่ผิดหลักการของพันธมิตร และจะต้องไม่ยอมให้เกิดการต่อสู้ที่นอกกฎเกณฑ์ ไม่เคารพกฎหมาย และไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นเช่นนี้ ให้เกิดขึ้นอีก

อย่าให้การยอมรับ ว่าสิ่งที่พันธมิตรทำ เป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้
เพราะจะเป็นการสร้างมาตรฐานที่ผิด ๆ ของการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสันติ
สร้างความหมายที่บิดเบือนของคำว่า อารยะขัดขืน สร้างวิธีการที่ผิด ๆ ของการใช้การเมืองภาคประชาชน


- ตราบเท่าที่กลุ่มพันธมิตรยังคงละเมิดต่อกฎหมาย ไม่เคารพต่อกฎหมาย มีการดำเนินการที่เดินขอบเขตของการชุมนุมโดยสันติอย่างเช่นที่เป็นอยู่นี้ นายกรัฐมนตรีจะลาออก หรือให้มีการยุบสภาไม่ได้ เพราะจะเป็นการทำให้ปัญหาทั้งหมดไม่มีทางออก เมื่อประเทศไม่มีสภา ไม่มีรัฐบาล หรือมีรัฐบาลรักษาการที่ไม่มีอำนาจบริหารเต็ม 100% ทุกอย่างจะย้อนกลับมาเป็นเหมือนช่วงก่อนเกิดการปฏิวัติ 19 กันยา ที่ประเทศชาติจะเข้าสู่ทางตันอย่างแท้จริง ไม่สามารถหาแนวทางภายใต้กฎหมายใด ๆ มาแก้ไขได้ ในขณะที่ตอนนี้ เรามีสภา มีรัฐบาล มีกลไกทุกอย่าง ที่ยังสามารถแก้ไขปัญหาด้วยระบบได้

- รัฐบาลควรยกเลิกกฎอัยการศึก ในภาวะที่ผู้ชุมนุมไม่เคารพ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ว การใช้กฎหมายที่รุนแรงย่อมไม่สามารถจะบังคับอะไรได้ แต่จะสร้างความลำบากให้ประชาชนทั่วไปมากกว่า อีกทั้ง ถ้าใช้ความรุนแรงเข้าจัดการ ตามพรก. จะยิ่งทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งประเทศ จะมีการกล่าวหารัฐบาลตั้งกฎเกณฑ์ที่ไม่ปกติเข้ามาจัดการกับฝ่ายตรงข้าม ทำให้ปัญหาบานปลายยิ่งขึ้น ณ ปัจจุบัน เพียงแค่ใช้กฎหมายปรกติที่มีอยู่ ก็สามารถเอาผิดกับการชุมนุมของพันธมิตรได้แล้ว

- ไม่ต้องการให้รัฐบาล และทุกฝ่าย ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา แต่ในขณะเดียวกัน การจัดการกับจราจล หรือการชุมนุมที่ละเมิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีสิทธิทุกประการที่จะเข้าสลายชุมนุม ด้วยวิธีที่สากลยอมรับ เช่น แก๊สน้ำตา ปืนน้ำ หรือหากใช้กระบอง ต้องในลักษณะป้องกันตัว ไม่ทำร้ายให้คนได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงแก่ชีวิต

- หลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างสงบ รัฐบาลจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ทั้งนักวิชาการ องค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อเข้ามาเป็นคณะทำงานในการปฏิรูปการเมือง รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และยึดหลักที่ถูกต้องของระบอบประชาธิปไตย เพื่อไม่ให้การแก้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือของนักการเมือง หรือกลุ่มบุคคลใดที่จะทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่ง


กลุ่มแนวร่วมการแก้ปัญหาด้วยวิถีของอารยชน


หากใครเห็นด้วยกับแนวทางนี้ สามารถมาร่วมลงชื่อได้ที่บล็อคนี้
//araya-vidhi.blogspot.com/
 

Create Date : 06 กันยายน 2551    
Last Update : 6 กันยายน 2551 17:10:26 น.
Counter : 277 Pageviews.  

แนวร่วมการแก้ปัญหาด้วยวิธีของอารยะชน

การจะต่อสู้ ให้คนเคารพหลักการ เคารพกฎหมาย
เราต้องต่อสู้ในแนวทางที่อยู่ในหลักการ อยู่ในกม.
ถ้าเราเองละเมิดกม. แล้วจะไปชี้หน้าให้ใครคนอื่นมาเคารพกฎเกณฑ์ได้ยังไง

เราไม่คัดค้านการต่อต้านรัฐบาลที่คอรัปชั่น
ถ้าพันธมิตรจะใช้พื้นที่สนามหลวง เพื่อแสดงออก แสดงพลังอย่างสันติ เราจะไม่ต่อต้านเลย

แต่ถ้าจะแก้ปัญหาให้ได้อย่างถาวร ต้องทำอยู่ในกรอบ ในขอบเขตที่ถูกต้อง ในหลักการที่ถูกต้องเสียก่อน เพราะการละเมิดหลักการ เมื่อละเมิดได้แล้ว 1 มันก็ต้องมี 2 3 4 ขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ สุดท้าย ก็จะไม่มีใครเคารพกฎหมาย ไม่มีใครสู้ด้วยหลักการ ไม่มีใครยึดความถูกต้องในการต่อสู้ทางความคิด


การออกมาไล่ให้นายกลาออก จะเป็นการแก้ปัญหาตอนนี้ได้จริงหรือ?
นายกออกแล้วจะให้เป็นยังไงต่อ? จะให้มีการเลือกนายกฯใหม่มาจากไหน?
ปัญหาพวกนี้พันธมิตรมีทางออกหรือยัง?
ถ้าถามแกนนำตอนนี้ก็บอกได้แค่ว่า ก็ลาออกมาก่อน แล้วค่อยมาคุยกัน มันจะคุยได้ยังไง คุยในฐานะอะไร

จะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ประเทศต้องมีนายกฯ มีรัฐบาล จะให้ขาดช่วงเป็นสูญญากาศไม่ได้
ถ้าเป็นอย่างนั้น เหตุการณ์มันจะกลับเข้าอยู่ช่วงก่อนปฏิวัติ 19 กันยา คือไม่มีรัฐบาล ไม่มีสภา รัฐบาลรักษาการนานเกินไป
แล้วทุกคนก็บอกว่า มันถึงทางตันแล้ว เพราะแนวทางในระบบมันไม่มีเหลือเลย
เราจะยอมให้มันเกิดอย่างนั้นขึ้นอีกหรือไง?
เหตุการณ์ครั้งนั้นมันก็บอกแล้วว่าแก้ปัญหาอะไรไม่ได้

สิ่งที่เราต้องการ คือการสร้างมาตรฐานในการทำการเมืองภาคประชาชนของจริง
เราต้องใช้วิธีของอารยชน ไม่ใช่วิธีอนารยะ และทุกวิธีแก้ปัญหา ต้องเป็นการแก้ปัญหาด้วยระบบ เราไม่รับวิธีการแก้ปัญหานอกระบบ ที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสากล
คำว่า "ระบบ" ไม่ได้หมายถึงระบบการเมืองไทย แต่หมายถึงระบบการเมืองสากล ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ณ ขณะนี้ ตราบที่ยังไม่มีใครฟังใคร ไม่มีใครเคารพกฎหมาย มีความขัดแย้งที่ไม่มีทางออก
รัฐบาล และสภา ต้องอยู่ ... จะลาออก หรือยุบสภาไม่ได้
เพราะถ้ายิ่งทำ จะยิ่งแก้ปัญหาไม่ได้

จนกว่าพันธมิตรจะยอมกลับเข้ามาอยู่ในกฎหมาย กฎเกณฑ์ เป็นการเรียกร้องที่ยอมรับได้
ทุกอย่างถึงจะกลับเข้ามาคุยกันได้

ตอนนี้เราต้องออกมาเรียกร้อง ให้ทุกคน ทุกฝ่าย อย่าให้การสนับสนุน ส่งเสริม การต่อสู้ที่อยู่เกินขอบเขตของหลักการที่ถูกต้อง
อย่ากดดันให้นายกฯ ลาออกก่อน แต่ต้องกดดันให้พันธมิตรออกมาจากทำเนียบก่อน

เมื่อพันธมิตรออกมาจากทำเนียบ ออกมาต่อสู้ทางความคิด ตามหลักการการประท้วงอย่างสันติ อยู่ภายใต้กฎหมาย แล้ว ใครจะเรียกร้องให้นายกลาออก หรือยุบสภา เพื่อความชอบธรรม ก็สามารถทำได้

อย่าให้การยอมรับ ว่าสิ่งที่พันธมิตรทำ เป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้
เพราะจะเป็นการสร้างมาตรฐานที่ผิด ๆ ของการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสันติ
สร้างความหมายที่บิดเบือนของคำว่า อารยะขัดขืน
สร้างวิธีการที่ผิด ๆ ของการใช้การเมืองภาคประชาชน


แนวร่วมการแก้ปัญหาด้วยวิธีของอารยะชน
 

Create Date : 06 กันยายน 2551    
Last Update : 6 กันยายน 2551 12:59:21 น.
Counter : 281 Pageviews.  

รายการตาสว่าง.... อ.เจิมศักดิ์พูดไม่จริง หรือพูดแบบไม่รู้จริง เรื่องการสไตร์คในประเทศที่เจริญแล้ว

ที่บอกว่า ฝรั่งเศสก็มีหยุดเดินรถ นัดหยุดงาน
หรือที่บอกว่า อารยะขัดขืน คือต้องมีละเมิดกฎหมาย


ผิดทั้งนั้น

ขอแย้งดังนี้

1. ในฐานะที่เคยอยู่ฝรั่งเศสมามากกว่า 2 ปี การประท้วงที่ฝรั่งเศส มีกฎเกณฑ์ อยู่ภายใต้กฎหมาย

- จะเคลื่อนขบวนไปไหน ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทางการ หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก่อน เพื่ออำนวยความสะดวก.... สามารถขอรถตำรวจนำได้ด้วยซ้ำ ไม่ใช่จะเดินไปไหน เมื่อไหร่ ก็ไปตามใจ ไม่แจ้งล่วงหน้า แล้วอ้างว่ากลัวโดนสกัด

- จะชุมนุมที่ไหน ใช้สถานที่ไหน จำนวนกี่วัน ต้องขออนุญาตก่อน ไม่ใช่นึกจะไปบุกยึดที่ไหนก็ไป ไม่มีการบุกยึดที่ไหนโดยพละการ โดยเฉพาะสถานที่ราชการ

- จะหยุดเดินรถ หรือนัดหยุดงานอะไร ต้องมีแผนชัดเจน ว่าหยุดตรงไหน รถเมล์สายไหน รถไฟสายไหน เป็นเวลากี่วัน และต้องมีจำนวนการเดินรถขั้นต่ำ เพื่อบรรเทาให้ประชาชน ที่สำคัญ ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

2. การประท้วงแบบอารยะที่แท้จริง ต้องไม่มีการพกอาวุธ ไม่ละเมิดกฎหมาย
แค่บุกยึดสถานที่ราชการ ที่ทำงาน หรือบ้านใครซักคน ก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้วอยากบอกแค่ว่า... การกระทำของพันธมิตร ไม่เรียกว่า "อารยะขัดขืน"
แต่ต้องเรียกว่า.... "อนารยะขัดขืน"
 

Create Date : 04 กันยายน 2551    
Last Update : 4 กันยายน 2551 0:14:46 น.
Counter : 269 Pageviews.  

ถอนตัวออกมาจากการสนับสนุนพันธมิตรเถอะครับ

บอกถึงเพื่อน พี่ น้อง ญาติ มิตร ทุกคน ที่มีใจรักชาติกันทั้งนั้น
ผมเข้าใจหลายคนที่ไปเข้าร่วมกับพันธมิตร เพราะรักความถูกต้อง ความเป็นธรรม อยากได้รัฐบาลที่มีคุณธรรม
แต่แนวทางของพันธมิตร ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง


แกนนำพันธมิตรบอกย้ำวันนี้ ... ถึงยุบสภาก็จะไม่เลิกชุมนุม
ถ้านายกลาออก จะให้งดใช้รัฐธรรมนูญในมาตราที่กำหนดให้นายกมาจากสส. เพื่อดึงนายกฯ จากคนนอก

ใครไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ ถอนตัวออกมาจากการสนับสนุนพันธมิตรเถอะครับ
อย่าอยู่สนับสนุนแนวคิดที่ผิด ๆ อีกเลย

สุดท้าย ไม่มีแนวทางในระบบแนวทางไหนที่จะตอบสนองความต้องการของพันธมิตรได้

ถึงนายกฯ ลาออก เลือกนายกฯ ใหม่ในสภา ... ก็ไม่จบ
ให้บรรหารเป็นนายกฯ ก็ไม่จบ
ให้อภิสิทธิเป็นนายกฯ ก็ได้รัฐบาลที่อ่อนแอทำงานไม่ได้
ถึงยุบสภา เลือกตั้งใหม่ ก็ไม่เลิก


พันธมิตรกำลังต้องการแต่แนวทางนอกระบบกฏเกณฑ์ทั้งนั้น
หรือกำลังท้าทายให้ต้องใช้ความรุนแรง ตามแบบถนัดของจำลอง??
 

Create Date : 03 กันยายน 2551    
Last Update : 3 กันยายน 2551 13:26:00 น.
Counter : 307 Pageviews.  

เมื่อพันธมิตรทำการไม่ชอบธรรม แล้วจะไปเรียกความชอบธรรมจากที่ไหน....

บอกว่าชุมนุมโดยสันติตามรัฐธรรมนูญ ... แล้วไปยึดทำเนียบ ยึดสถานที่ราชการ .... ประเทศที่เจริญแล้วที่ไหนเขาทำกัน มันผิดทั้งกม. ทั้งรัฐธรรมนูญ

บอกว่าปราศจากอาวุธ ... แล้วไม้ เหล็ก ปืน มาจากไหนมากมาย ... แค่จับได้ว่ามีของพวกนี้ในที่ชุมนุม ก็เอาผิดได้แล้ว

บอกว่ารัฐบาลอย่าใช้กำลังทำร้ายประชาชน .... แต่พันธมิตรก็ใช้กำลังทำร้ายประชาชนอย่างเหี้ยมโหดเมื่อคืน ภาพข่าวเห็นได้ชัด ขนาดคนไม่มีทางสู้ยังโดนรุมฟาดปางตาย คนที่โดนปืนยิงใส่ เป็นนปช. ชัดเจน แล้วมันจะไม่ได้มาจากฝ่ายพันธมิตรได้ไง

สุริยะใสบอกว่า ... นปช.เป็นใครจะมายึดทำเนียบคืน? แล้วพันธมิตรล่ะเป็นใคร ที่มายึดทำเนียบ

พันธมิตรบอก นายกเห็นแก่ตัวที่ไม่ลาออก แต่ลืมไปว่าพันธมิตรก็เห็นแก่ตัวที่ไม่เคยคิดจะยอมถอยซักก้าว อย่างน้อยก็ควรไปชุมนุมที่อื่นที่ไม่ใช่การยึดสถานที่ราชการ
 

Create Date : 02 กันยายน 2551    
Last Update : 2 กันยายน 2551 12:43:19 น.
Counter : 222 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  

Valentine's Month


 
หลายมิติ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
คนเราบางคน เป็นคนหลายคน ได้ในคน ๆ เดียว
คนเราหลายคน กลายเป็นคน ๆ เดียวกันได้กับคนอีกหลายคน
คนเราบางคน เป็นเหมือนคนหลายคน ที่ไม่เหมือนคนอีกหลายคน
Friends' blogs
[Add หลายมิติ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.