มองให้เห็นหลายมุม แต่ไม่ลืมมุมที่มองไม่เห็น
Group Blog
 
All Blogs
 
ประกาศจุดยืน และเสนอแนวทางแก้ปัญหา ของกลุ่มแนวร่วมการแก้ปัญหาด้วยวิถีของอารยชน

ในสภาวะปัญหาวิกฤติทางการเมืองของบ้านเมืองในปัจจุบัน ในฐานะของประชาชนผู้รักความถูกต้อง ขอประกาศจุดยืน และนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ที่จะเป็นการสร้างมาตรฐานการเมือง และการเมืองภาคประชาชน อย่างยั่งยืน ด้วยหลักการที่ว่า การต่อสู้ทุกอย่าง ต้องยืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้อง ดังนี้

- เรายอมรับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ต่อสู้ เรียกร้อง เฉพาะในแนวทางที่สันติ อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักการที่เป็นที่ยอมรับในสากล

- ทุกฝ่ายต้องใช้วิธีการต่อสู้ และแก้ปัญหา ด้วยวิถีของอารยชน ไม่ใช่วิธีแบบอนารยะ

- การต่อสู้ เรียกร้อง หรือประท้วง ที่เกินขอบเขตของการประท้วงโดยสันติ มีการละเมิดกฎหมาย ทรัพย์สิน หรือสถานที่ ของบุคคล หรือของรัฐ เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

- การเรียกร้องต่อสู้ใด ๆ ต้องมีการแสดงจุดยืนที่ชัดเจน แสดงแนวทางในการแก้ปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้จริง แสดงเหตุผลว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องจริง เป็นแนวทางที่มุ่งแก้ปัญหาด้วยตัวระบบไม่ใช่ตัวบุคคล

- การจะต่อสู้ ให้คนเคารพหลักการ เคารพกฎหมาย ผู้เรียกร้องต้องต่อสู้ในแนวทางที่อยู่ในหลักการ อยู่ในกฎหมาย ถ้าละเมิดกฎหมาย เสียเองแล้ว ย่อมจะไม่สามารถจะบังคับให้ใครคนอื่นมาเคารพกฎเกณฑ์ได้

แนวทางเสนอแนะ สำหรับสถานะการณ์ปัจจุบัน

- พันธมิตรจะต้องยุติการกระทำใด ๆ ที่เกินขอบเขตของการชุมนุมโดยสันติ ยุติการกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย ทรัพย์สิน หรือสถานที่ ของส่วนบุคคล และของรัฐ ด้วยการย้ายกลุ่มผู้ชุมนุมออกจากทำเนียบ ไปชุมนุมในสถานที่ที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสาธารณะ เช่น สนามหลวง สวนลุมพินี เป็นต้น

- การชุมนุมใด ๆ จะต้องไม่มีการปิดถนน ปิดสนามบิน ปิดศาลาว่าการ หรือปิดล้อมบ้านของใคร

- การนัดหยุดงาน เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ตามสิทธิในกฎหมายแรงงาน แต่จะต้องไม่มีการตัดกระแสไฟฟ้า ตัดประปา ซึ่งเป็นสมบัติของรัฐ ไม่ใช่สมบัติของใครคนใดคนหนึ่ง ไม่ใช่สมบัติของสหภาพ ที่จะตัดสินใจทำอะไรได้ตามใจ การหยุดงาน ควรหยุดได้ตามสิทธิของแต่ละบุคคลเท่านั้น หากเกินกว่านั้น จะต้องยอมรับการหักเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง หรือกระทั่งการเลิกจ้าง ตามที่กฎหมาย หรือระเบียบของการทำงานนั้น ๆ กำหนด

- การหยุดเดินรถ หรือขนส่งมวลชนใด ๆ เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ แต่จะต้องมีการแจ้งล่วงหน้ากับประชาชน เพื่อการเตรียมตัว เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน และจะต้องแจ้งด้วยว่า จะหยุดในส่วนใดบ้าง เป็นเวลากี่วัน และในระหว่างที่หยุดมีแผนที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างไร เช่นจัดให้มีรถสายพิเศษมาให้บริการในช่วงเวลาของการหยุดวิ่ง

- ชมรม กลุ่ม สมาคม องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ นักวิชาการ และประชาชนทุกฝ่าย จะต้องไม่สนับสนุน ส่งเสริม แนวทางการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องของพันธมิตร รวมถึงจะต้องไม่ออกแถลงการณ์เสนอแนะการแก้ปัญหา โดยละเลยการเรียกร้องให้กลุ่มพันธมิตรเคารพกฎหมาย

- การจะเรียกร้องให้มีการคุยกันโดยสันติได้ หรือก่อนที่จะเรียกร้องให้มีการลาออกหรือยุบสภาได้ จะต้องให้แน่ใจก่อนว่า ทุกฝ่ายจะเคารพกติกา เคารพกฎหมายบ้านเมือง เคารพหลักการสากลของประชาธิปไตย และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง เสียก่อน ทุกฝ่ายจะต้องไม่ยอมรับการดำเนินการที่ผิดหลักการของพันธมิตร และจะต้องไม่ยอมให้เกิดการต่อสู้ที่นอกกฎเกณฑ์ ไม่เคารพกฎหมาย และไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นเช่นนี้ ให้เกิดขึ้นอีก

อย่าให้การยอมรับ ว่าสิ่งที่พันธมิตรทำ เป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้
เพราะจะเป็นการสร้างมาตรฐานที่ผิด ๆ ของการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสันติ
สร้างความหมายที่บิดเบือนของคำว่า อารยะขัดขืน สร้างวิธีการที่ผิด ๆ ของการใช้การเมืองภาคประชาชน


- ตราบเท่าที่กลุ่มพันธมิตรยังคงละเมิดต่อกฎหมาย ไม่เคารพต่อกฎหมาย มีการดำเนินการที่เดินขอบเขตของการชุมนุมโดยสันติอย่างเช่นที่เป็นอยู่นี้ นายกรัฐมนตรีจะลาออก หรือให้มีการยุบสภาไม่ได้ เพราะจะเป็นการทำให้ปัญหาทั้งหมดไม่มีทางออก เมื่อประเทศไม่มีสภา ไม่มีรัฐบาล หรือมีรัฐบาลรักษาการที่ไม่มีอำนาจบริหารเต็ม 100% ทุกอย่างจะย้อนกลับมาเป็นเหมือนช่วงก่อนเกิดการปฏิวัติ 19 กันยา ที่ประเทศชาติจะเข้าสู่ทางตันอย่างแท้จริง ไม่สามารถหาแนวทางภายใต้กฎหมายใด ๆ มาแก้ไขได้ ในขณะที่ตอนนี้ เรามีสภา มีรัฐบาล มีกลไกทุกอย่าง ที่ยังสามารถแก้ไขปัญหาด้วยระบบได้

- รัฐบาลควรยกเลิกกฎอัยการศึก ในภาวะที่ผู้ชุมนุมไม่เคารพ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ว การใช้กฎหมายที่รุนแรงย่อมไม่สามารถจะบังคับอะไรได้ แต่จะสร้างความลำบากให้ประชาชนทั่วไปมากกว่า อีกทั้ง ถ้าใช้ความรุนแรงเข้าจัดการ ตามพรก. จะยิ่งทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งประเทศ จะมีการกล่าวหารัฐบาลตั้งกฎเกณฑ์ที่ไม่ปกติเข้ามาจัดการกับฝ่ายตรงข้าม ทำให้ปัญหาบานปลายยิ่งขึ้น ณ ปัจจุบัน เพียงแค่ใช้กฎหมายปรกติที่มีอยู่ ก็สามารถเอาผิดกับการชุมนุมของพันธมิตรได้แล้ว

- ไม่ต้องการให้รัฐบาล และทุกฝ่าย ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา แต่ในขณะเดียวกัน การจัดการกับจราจล หรือการชุมนุมที่ละเมิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีสิทธิทุกประการที่จะเข้าสลายชุมนุม ด้วยวิธีที่สากลยอมรับ เช่น แก๊สน้ำตา ปืนน้ำ หรือหากใช้กระบอง ต้องในลักษณะป้องกันตัว ไม่ทำร้ายให้คนได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงแก่ชีวิต

- หลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างสงบ รัฐบาลจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ทั้งนักวิชาการ องค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อเข้ามาเป็นคณะทำงานในการปฏิรูปการเมือง รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และยึดหลักที่ถูกต้องของระบอบประชาธิปไตย เพื่อไม่ให้การแก้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือของนักการเมือง หรือกลุ่มบุคคลใดที่จะทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่ง


กลุ่มแนวร่วมการแก้ปัญหาด้วยวิถีของอารยชน


หากใครเห็นด้วยกับแนวทางนี้ สามารถมาร่วมลงชื่อได้ที่บล็อคนี้
//araya-vidhi.blogspot.com/


Create Date : 06 กันยายน 2551
Last Update : 6 กันยายน 2551 17:10:26 น. 1 comments
Counter : 218 Pageviews.

 
ที่ ใช้ กฎอัยการศึก เพราะ กลุ่ม พันธมิตร มา เเรง ก่อน จะให้ ท่าน นายก ทํา อะไร ที่ ดี ก่าว นี้ ท่าน ก็ ให้ ดอก ไม้ หลาย ดอก เเล้ว นะ กับ คุณสนธิ ต่อ จะให้ ดอก ไม้ เป็น กระเช้า เเก ก็ ยัง โกธ อยุ่คือ เเก จะ ขอ ไป พูด ไป โกธ ไป จะ เอา เวลา ตอน ลุงจํา ลอง สนธิ ที่ วัน ใหน ไม่ โกธ ก็ ไม่ มี สัง วัน อย่า ลืม ว่า เขา ชอบ ภาษา อาวูธ ไม่ ใช้ ภาษา ดอก ไม้ ที่ ไป ตี T.V.B N.T TON CHEZ GRAND PERE Comment participer Pour obtenir เขาไม่ เอา มา ใช้ จะว่า อย่าง ไร ..กํบคนใช้กําลัง


โดย: สาธร FRANCAIS IP: 83.182.154.51 วันที่: 6 กันยายน 2551 เวลา:18:57:05 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

หลายมิติ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
คนเราบางคน เป็นคนหลายคน ได้ในคน ๆ เดียว
คนเราหลายคน กลายเป็นคน ๆ เดียวกันได้กับคนอีกหลายคน
คนเราบางคน เป็นเหมือนคนหลายคน ที่ไม่เหมือนคนอีกหลายคน
Friends' blogs
[Add หลายมิติ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.