มองให้เห็นหลายมุม แต่ไม่ลืมมุมที่มองไม่เห็น
Group Blog
 
All Blogs
 
หลักประกันการให้บริการขั้นต่ำสุด ในภาคขนส่งสาธารณะ

หลักประกันการให้บริการขั้นต่ำสุด ในภาคขนส่งสาธารณะ
Saturday, 27 June 2009 05:51
โดย ปราโมช โศภิษฐนภา อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานอัยการสูงสุด
การนัดหยุดงานประท้วงของสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟ เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในประเทศไทย แต่ในประเทศแถบยุโรปนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้ง คำศัพท์แรกๆ ที่นักเรียนไทย หรือนักท่องเที่ยวเรียนรู้และจำขึ้นใจ คือคำว่า "มานิฟ" (manif ซึ่งย่อมาจาก manifestation) เดินทางครั้งใดก็ภาวนาขออย่าได้เจอมานิฟเลย

การนัดหยุดงานประท้วงนั้น ในยุโรปมีมานานแล้ว โดยหลายประเทศถือเป็นเรื่องสำคัญ เช่น ประเทศฝรั่งเศส อิตาลี สเปน กรีก และโปรตุเกส ได้บัญญัติรองรับสิทธิในการนัดหยุดงานประท้วง (le droit de greve) ไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ในบางประเทศแม้ไม่มีบทบัญญัติโดยเฉพาะ แต่ศาลได้พิพากษารองรับสิทธิดังกล่าว เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และออสเตรีย ซึ่งหมายความว่า การนัดหยุดงานประท้วงนั้น สามารถกระทำได้ และรัฐจะห้ามมิให้มีการนัดหยุดงานประท้วงไม่ได้

อย่างไรก็ดี การนัดหยุดงานประท้วงโดยเฉพาะในภาคขนส่งสาธารณะ ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างแก่ผู้โดยสารทั่วไป นักเรียน นักท่องเที่ยว การทำงาน กิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจ และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง การนัดหยุดงานประท้วงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ยาวนาน ในช่วงเวลาที่ประชาชนมีความจำเป็นต้องเดินทาง (เช่น เทศกาลปีใหม่ วันหยุดภาคฤดูร้อน การสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับต่างๆ) ก่อปัญหาทางสังคมที่กดดันการทำงานของรัฐบาล

ความคิดเรื่องสิทธิการนัดหยุดงานประท้วงอย่างมีขอบเขต และสิทธิการนัดหยุดงานประท้วงอย่างมีสัดส่วน จึงมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง

ในประเทศเยอรมนี เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจนัดหยุดงานประท้วงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ประเทศเดนมาร์ก การนัดหยุดงานประท้วงจะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น

หรือในประเทศอิตาลี และเยอรมนี การนัดหยุดงานประท้วงจะต้องได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์ในการนัดหยุดงานประท้วงนั้น จะกระทำเกินเลยกว่าเหตุผลและความจำเป็นไม่ได้

ในการรณรงค์เลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศส ในปี ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550 นิโคลาส์ ซาร์โกซี (Nicolas Sarkozy) ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ได้เสนอนโยบายที่นำเอาหลักประกันการให้บริการขั้นต่ำสุด (le service minimum) มาใช้กับภาคขนส่งสาธารณะ โดยจะออกกฎหมายเพื่อประกันว่าจะให้มีการให้บริการภาคขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อให้คนโดยสารสามารถเดินทางไปทำงานได้ และ 3 ชั่วโมง เพื่อให้คนเดินทางกลับบ้านได้ ในช่วงเวลาที่มีการนัดหยุดงานประท้วง

เมื่อได้รับการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีนิโกลาส์ ซาร์โกซี ก็ทำตามคำมั่นสัญญา ร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550) โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2008 (พ.ศ.2551) ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.เมื่อจะมีการนัดหยุดงานประท้วงต้องมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการและองค์กรปกครองท้องถิ่นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง เพื่อจะได้เตรียมตัวและเตรียมการให้บริการที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงที่จะมีการนัดหยุดงานประท้วง

2.จะต้องมีการให้บริการขั้นต่ำในแต่ละวัน ณ ช่วงเวลาที่ตกลงกันระหว่างสหภาพแรงงาน และหน่วยงานที่ให้บริการขนส่งสาธารณะ จะหยุดการให้บริการทั้งหมดไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ตามหลักความต่อเนื่องของการให้บริการสาธารณะอันเป็นหน้าที่ของรัฐ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้บังคับกับการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่วิ่งประจำเส้นทางเท่านั้น ไม่รวมถึงการขนส่งสินค้า การขนส่งทางไปรษณีย์ และการขนส่งสาธารณะไม่ประจำทาง การฝ่าฝืนในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องมีความผิดทางวินัย ความรับผิดชอบในส่วนอื่นๆ ยังคงเป็นไปตามกฎหมายทั่วไป

ในทางกฎหมาย ดังที่กล่าวในเบื้องต้นแล้วว่า ประเทศฝรั่งเศสนั้น ถือว่าการนัดหยุดงานประท้วงนั้นถือว่าเป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ แต่ในขณะเดียวกัน รัฐบาลเสนอร่างกฎหมายโดยอ้างถึงเสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการเข้าถึงการบริการสาธารณะ โดยเฉพาะทางด้านสาธารณสุขสังคมและการศึกษา เสรีภาพในการทำงาน และเสรีภาพทางพาณิชย์และอุตสาหกรรมของประชาชน ซึ่งเป็นเสรีภาพอันเป็นหลักการที่รับรองโดยรัฐธรรมนูญเช่นกัน จึงมีประเด็นว่า การออกกฎหมายดังกล่าวจะกระทบถึงสิทธิในการนัดหยุดงานประท้วงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่

สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศส ได้ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสวินิจฉัยก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสวินิจฉัยว่าไม่มีบทบัญญัติใดในกฎหมายดังกล่าวขัดต่อหลักการตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสิทธิในการนัดหยุดงานประท้วง

จึงเป็นอันว่า กฎหมายกำหนดหลักประกันการให้บริการสาธารณะขั้นต่ำสุดในภาคขนส่งสาธารณะเป็นอันใช้บังคับได้

ในกรณีของประเทศไทย กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายแรงงานวิสาหกิจแรงงานสัมพันธ์ ให้สิทธิลูกจ้างในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน และสหพันธ์แรงงานเพื่อคุ้มครองดูแล ยื่นข้อเรียกร้อง และหาข้อยุติในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพการจ้างเพื่อสร้างความปรองดองในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยรวม โดยกำหนดสิทธิ เงื่อนไข และขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่การเรียกร้องการเจรจา จนกระทั่งการนัดหยุดงานไว้

แม้การนักหยุดงานประท้วงของประเทศไทย จะยังมีไม่บ่อยครั้ง แต่ต้องยอมรับว่า เมื่อมีเกิดขึ้นแล้ว ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ไม่มีทางเลือกอื่น และจำเป็นต้องพึ่งพาการให้บริการสาธารณะจากรัฐ โดยเฉพาะในภาคการขนส่งพื้นฐาน นักท่องเที่ยว นักเรียน ฯลฯ ในวงกว้าง

ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดให้การนัดหยุดงานประท้วงเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้มีสิทธิในการได้รับบริการจากรัฐเท่าที่จำเป็น สังคมจึงน่าจะได้มีการอภิปรายถึงความจำเป็นที่จะมีการกำหนดหลักประกันการให้บริการขั้นต่ำสุดเช่นที่เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว

อย่างน้อยน่าจะมีการแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าก่อนการนัดหยุดงานประท้วง เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดให้บริการสาธารณะพื้นฐานของรัฐต่อไป
Create Date : 12 สิงหาคม 2552
Last Update : 12 สิงหาคม 2552 10:58:49 น. 0 comments
Counter : 319 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

หลายมิติ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
คนเราบางคน เป็นคนหลายคน ได้ในคน ๆ เดียว
คนเราหลายคน กลายเป็นคน ๆ เดียวกันได้กับคนอีกหลายคน
คนเราบางคน เป็นเหมือนคนหลายคน ที่ไม่เหมือนคนอีกหลายคน
Friends' blogs
[Add หลายมิติ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.