Group Blog
 
All Blogs
 
ประกาศสงกรานต์ล้านนา ปีกดยี จ.ศ.๑๓๗๒

หนังสือปีใหม่ล้านนา จุลสกราช ๑๓๗๒
พุทธสกราช ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ ปีกดยี (ปีขาล โทศก)
แบบที่ ๑แบบที่ ๒มังคลวุฒิกาลานุกาละ สังกรมสวัสติศิริศุภมัสตุ จุลสกราชได้ ๑๓๗๑ ตัว ฉลูฉนำกัมโพชพิสัยในคิมหันตอุตุ วิสาขมาส ศุกรปักษ์ เอกรัสมี วุธวารไถง ไทภาษาว่าปีกัดเป้า เดือน ๘ ออก ฅ่ำ ๑ พร่ำว่าได้วันพุธ ที่ ๑๔ เมษายน วันไทกาบสะง้า ติถี ๐ นาทีติถี ๒๑ ตัว พระจันทร์จรณยุตติโยดโสดเสด็จเข้าเทียวเทียมนักขัตตฤกษ์ตัวถ้วน ๒๗ ชื่อเรวดี คือว่าดาวปลาตะเพียน เทวตาปรากฏในเมษ เตโชราศี นาทีฤกษ์ ๒๒ ตัว เสี้ยงยามรุ่งเข้าสู่ยามตูดเช้า ปลาย ๓ ลูกมหานาที ปลาย ๑ บาทน้ำ ปลาย ๗ พิชชา ปลาย ๒ ปราณ ๑๐ อักขระ คือว่าได้ ๐๗ นาฬิกา ๒๑ นาที ๐๐ วินาที อันนี้ตามกัมพีร์สุริยยาตรแล
ยามนั้น รวิสังกรมะ คือ พระสุริยาทรงวัตถาภรณ์อันดำ เครื่องประดับมีวัณณะสีดั่งแก้ว อินทนิล สุบกระโจม ต่างขระจอนหู ประดับด้วยแก้วอินทนิล เนรมิตมีมือ ๔ เบื้อง สองเบื้องลุ่มแป้นไว้ มือขวาเบื้องบนถือปืน มือซ้ายเบื้องบนถือน้ำต้นแก้ว นั่งพับพะแนงเชิงเหนือหลังนกยูงดำ อว่ายหน้าลุกหนปุพพะสู่หนทักขิณะ เสด็จย้ายจากมีนประเทศสู่เมษราศีทางโคณวิถีเข้าใกล้เขาพระสุเมรุราช
ขณะยามนั้น ยังมีนางเทวดาตนนึ่ง ชื่อ สุรินทะ ทรงพาหุรัด ทัดดอกดู่มาอยู่ถ้าดารับเอาขุน สังกรานต์ไปปีนี้ ฝนบ่สู้มีหลาย จักแพ้สมณพราหมณ์แลท้าวพระญา งัวฅวายมักเป็นร่า จักเข็ญใจ แพ้สัตว์สี่ตีนชะแล เหตุตามคาถาว่า “พุทฺโธภาโน จ สงฺกรมปลฺลํ เกนปฏิคโห สมณพราหมโณ นามมหทฺโท ภวิสเร” ดั่งนี้แล ควรสืบชาตาบ้านเมือง ปูชาเคราะห์บ้านเคราะห์เมืองตามอุปเทศเทิอะ
ในวันสังกรานต์ไปนั้น จุ่งหื้อครูบาอาจารย์ เจ้านาย ท้าวพระญาเสนาอามาตย์ข้าราชการ ไพร่ ราษฎรทังมวล เอากันไปสู่โปกขรณี แม่น้ำ เค้าไม้ จอมปลวกใหญ่ หนทางไฅว่สีเส้นสุมกัน อว่ายหน้าไปสู่ทิสะหนใต้ อาบองค์สรงเกศเกล้าเกศี ปีนี้ สรีอยู่ที่ปาก หื้อเอาน้ำอบน้ำหอมเช็ดปากเสีย กาลกิณีอยู่ที่ดัง จังไรอยู่ที่หลัง หื้อเอาน้ำเข้าหมิ้นส้มป่อยเช็ดฅว่างเสีย กล่าวคาถาว่า “อม สิริมา เตช ยสฺส ลาภา อายุ วณฺณา ภวนฺตุเม” ลอยจังไรเสียในที่ทังหลายฝูงนั้น แล้วมานุ่งทรงเสื้อผ้าผืนใหม่ ทัดดอกดู่อันเป็นพระญาดอก หากจักมีอายุยืนยาวไปชะแล
เดือน ๘ ออก ๒ ค่ำ พร่ำว่าได้วันพรหัสที่ ๑๕ เมษายน วันไทดับเม็ด เป็นวันปูติ คือวันเน่า ปีนี้เน่าวันนึ่ง ในวันเน่านั้นบ่ควรจักกระทำมังคลกัมม์สักอัน อย่าหื้อฅนทังหลายมีใจขุ่นมัวกวนเกลาด้วยบาป เป็นต้นว่าปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร อย่าผิดข้องร้องเถียงกัน หื้อมีสามัคคะฉันทาพร้อมเพรียงกัน ชำระหอเรือนบ้านช่อง กวาดทรายดายหญ้า ข่วงวัดวาอาราม ข่วงไม้สรี เจดีย์ พระธาตุ ขนทรายใส่วัด จักมีผลานิสงส์กว้างขวางมากนักชะแล
เดือน ๘ ออก ๓ ฅ่ำ พร่ำว่าได้วันศุกร์ ๑๖ เมษายน วันไทรวายสัน ติถี ๒ นาทีติถี ๑๙ พระจันทร์จรณยุตติเข้าเทียวเทียมนักขัตตฤกษ์ตัวถ้วน ๒ ชื่อว่า ภรณี คือดาวก้อนเส้า เทวตาปราฏกในวิสัพภ (พฤษภ) ปถวีราศี นาทีฤกษ์ ๑๗ ตัว เสี้ยงยามแตรรุ่งสู่ยามรุ่ง ปลาย ๑ ลูกมหานาที ปลาย ๑ บาทน้ำ ๑๔ พิชชา ๕ ปราณ ๑๐ อักขระ คือว่าได้เวลา ๑๑ นาฬิกา ๑๘ นาที ๓๖ วินาที ยามนั้นสกราชจิ่งขึ้นแถมตัวนึ่ง จิ่งเป็น ๑๓๗๒ ปีกดยีแล
ปีนี้ ได้เศษ ๔ ชื่ออาสันนวัสสะ ปีนี้งัวแม่รักษาปี นกจอกรักษาเดือน กระต่ายรักษาป่า นาครักษาน้ำ อินทสรเทวบุตรรักษาอากาศ ทกรักขะรักษาแผ่นดิน นักปราชญ์เป็นใหญ่แก่ฅนทังหลาย กระต่ายเป็นใหญ่แก่สัตว์ ๔ ตีน เป็ดเป็นใหญ่แก่สัตว์ ๒ ตีน ไม้หนามเล็บแมวเป็นใหญ่แก่ไม้จิง ไม้พ่างเป็นใหญ่แก่ไม้กลวง หญ้าฅมบางเป็นใหญ่แก่หญ้าทังหลาย ดอกดู่เป็นพระญาแก่ดอกไม้ โอชารสดินบ่มีหลาย เข้าจักลีบนัก ลางฅนจักอยากเข้า ชาวเมืองจักมีพยาธิสะน่อย ฅนเกิดมาปีนี้มีสัมปัตติ ช้าง ม้า มักช่างดีดสีตีเป่า จักมีบุญประญา ปรากฏอายุ ๘๐ ปีเป็นเขตชะแล
ขวัญเข้าอยู่ไม้ข่อย หื้อเอาไม้ข่อยมาแปลงเป็นคันเข้าแรก ไม้ห้าเป็นพระญาแก่ไม้กลวงไม้ตันทังมวล ผีเสื้ออยู่ไม้หมากกวิด ผีเสื้ออยู่ไม้อันใดอย่าได้ฟักฟันตัดปล้ำยังไม้อันนั้น คันจักกระทำมังคลกัมม์เยื่องใด หื้อปูชาผีเสื้ออยุ่ไม้นั้นเสียก่อนแล้วกระทำ จักสมฤทธีชะแล
นาคราชขึ้นน้ำ ๕ ตัว บันดาลหื้อฝนตก ๕๐๐ ห่า ชื่อชีวาธิปติ จัดเป็นตางได้ ๕ ตาง แลตางกว้างได้ ๖๐ โยชนะ ลึก ๓๐ โยชนะ จักตกในเขาสัตตปริภัณฑ์ ๒๔๗ ห่า ตกในป่าหิมพานต์ ๑๖๑ ห่า ตกในมนุสสโลกเมืองฅน ๙๒ ห่า
เทวดาวางเครื่องประดับหนปุพพะ ปาปเคราะห์ตกหนพายัพ ปาปลัคนาตกหนอาคไนย์ ในทิศทัง ๓ นี้ กระทำมังคลกัมม์และอาบน้ำดำหัวชำระตัวตน อย่าอว่ายหน้าไปต้อง บ่ดี
อตีตวรพุทธศาสนาคลาล่วงแล้วได้ ๒๕๕๒ พระวัสสา ปลาย ๑๑ เดือน ปลาย ๑๗ วัน นับแต่วันพระญาวันฅืน หลัง อนาคตะวรพุทธศาสนาบ่นับยัง ๒๔๔๗ พระวัสสา ปลาย ๑๒ วัน นับตั้งแต่วันปากปีไปพายหน้า ตามชินกาลมาลินีสังเกตเหตุเอาบวกสมกันเต็ม ๕๐๐๐ พระวัสสาบ่เศษ เหตุตามฎีกาชินกาลมาลินีมหาพิลางคมัมมิหรสีเจ้า หากวิสัชชนาแปลงสืบๆ มานั้นแล
ปริโยสาน สมตฺตา ฯลฯ

อาจารย์ยุทธพร นาคสุข เปนผู้วิสัชชนาปล่านแปลงแต่งแต้มทำนายพยากรณ์แลCreate Date : 18 มีนาคม 2553
Last Update : 21 มีนาคม 2553 1:29:22 น. 12 comments
Counter : 2143 Pageviews.

 
ประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ปีขาล (เทวดาผู้หญิง ธาตุไฟ) โทศก จุลศักราช ๑๓๗๒ ทางจันทรคติ เป็น อธิกมาสทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทินวันที่ ๑๔ เมษายน เป็น วันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ เวลา ๐๗ นาฬิกา ๑๙ นาที ๑๙ วินาทีนางสงกรานต์ ทรงนามว่า มณฑาเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกจำปา อาภรณ์แก้วไพฑูรย์ภักษาหารนม เนย พระหัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลม พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จยืนมาเหนือหลังคัสพะ (ลา) เป็นพาหนะวันที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๑ นาฬิกา ๑๘ นาที ๓๖ วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น ๑๓๗๒ปีนี้ วันอังคาร เป็นธงชัย วันพฤหัสบดี เป็นอธิบดี วันจันทร์ เป็น อุบาทว์ วันเสาร์ เป็น โลกาวินาศปีนี้ วันอังคาร เป็นอธิบดีฝน บันดาลฝนให้ตก ๓๐๐ ห่า ตกในโลกมนุษย์ ๓๐ ห่า ตกในมหาสมุทร ๖๐ ห่า ตกในป่าหิมพานต์ ๙๐ ห่า ตกในเขาจักรวาล ๑๒๐ ห่า นาคให้น้ำ ๗ ตัวเกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ ๕ ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิชาติ (ด้วงกับแมลง) จะได้ผลกึ่ง เสียกึ่งเกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีเตโช (ไฟ) น้ำน้อย


//www.culture.go.th/www/th/news_detail.php?id=599


โดย: ศศิศ วันที่: 18 มีนาคม 2553 เวลา:12:49:17 น.  

 
อยากได้ไฟล์เสียงแบบที่1และ2ครับ จะเอาไปเปิดประกาศที่วัดในช่วงเทศกาลสงกราณ์ให้ศรัทธาชาวบ้านได้ทราบครับ
ช่วยส่งให้ผมด้วยครับ otkn_59@hotmail.comและ mt10@thaimail.com
ขอบคุณครับ


โดย: โสภณ IP: 118.174.7.142 วันที่: 30 มีนาคม 2553 เวลา:13:20:58 น.  

 
ส่งไปให้แล้วนะครับผม ทั้งสองแบบ ฉบับแก้ไขใหม่


โดย: ศศิศ วันที่: 2 เมษายน 2553 เวลา:14:48:18 น.  

 
อยากได้เหมือนกันครับ อยากได้เสียงไฟล์เสียงไปเปิดเสียงตามสายยามเจ้าๆ หื้อเจ้าบ้านได้ฟังกั๋นครับ ฮ่วนสืบสวนวัฒนธรรมและประเวณีบ้านเฮา รบกวนส่งเมลล์หื้อกำเน้อครับ sukda_x@hotmail.com


โดย: บ่นายน้ำปั่น IP: 203.147.58.254 วันที่: 4 เมษายน 2553 เวลา:15:44:14 น.  

 
อยากได้เหมือนกันครับ อยากได้เสียงไฟล์เสียงทั้งสองไปเปิดช่วงงานสงกรานต์ของวัด รบกวนส่งเมลล์หื้อกำเน้อ kamolnoi@gmail.com


โดย: กมล IP: 118.172.123.134 วันที่: 5 เมษายน 2553 เวลา:11:49:19 น.  

 
ส่งไปหื้อแล้วเน้อครับ ตึงสองท่าน


โดย: ศศิศ วันที่: 6 เมษายน 2553 เวลา:8:09:18 น.  

 
อยากได้เหมือนกันครับ อยากได้เสียงไฟล์เสียงทั้งสองไปเปิดช่วงงานสงกรานต์ของโรงเรียน รบกวนส่งเมลล์หื้อกำเน้อ ่jirasak_supa@hotmail.com


โดย: ครูตู่ IP: 202.129.32.248 วันที่: 8 เมษายน 2553 เวลา:11:45:43 น.  

 
อยากได้มากครับอยากได้แต๊ๆครับจะได้ไปเปิดในวันที่ 15 เมษายนนี้ครับ ช่วยมากหื้อต๋วยครับ pradid_eid@windowslive.com ขอบคุณล่วงหน้าครับ


โดย: อาจาร์วัดใหม่ IP: 118.172.122.158 วันที่: 9 เมษายน 2553 เวลา:8:12:52 น.  

 
ส่งไปให้แล้ว ทั้งสองท่าน ครับผม


โดย: ศศิศ วันที่: 10 เมษายน 2553 เวลา:0:12:36 น.  

 
หนังสือปีใหม่สังกรานต์ เมืองเชียงตุง
ปีกดยี จุฬสักกราชได้ ๑๓๗๒ ตัว

นวังคะปีใหม่นี้ คือเปนปี กดยี จุฬสักกราชได้ ๑๓๗๒ ตัว เศษ ๕ ชื่อ ปถมาธิมาศ ขุนสังขารไพเดิน ๗ ออก ๑ ฅ่ำ เมงวัน ๔ ไทยวันกาบสะง้า เกณฑ์เดิน ๑ เน่าวัน ๑ ทินรวิมี ๓๖๕ วัน พระญาวันมาเดิน ๗ ออก ๓ ฅ่ำ เมงวัน ๖ ไทยวันรายสัน วันที่ (16.4.2010)

อหังคณอัตตา ๕๐๑๑๓๖ อักกะพละ ๓๙๗
ติตถีกอย ๗๙๖๖ อวมาน ๖๐๑
ติตถีอัตตา ๒ มาสเกณฑ์ ๑๖๙๗๐
ลธาธิมาส ๕๐๕

พระพุทธสาสนาได้ ๒๕๕๓ พระวัสสา อนาคตะสาสนายังหลออยู่ ๒๔๔๖ พระวัสสา

ปีนี้เข้าวัสสาเดิน ๙ ทุติยเพ็ง จุฬสักกราชปีใหม่ขึ้นยามเที่ยงวัน ขุนสังขารขี่ควายไพยามจักใกล้ตก มือกวาทือดอกไม้ มือซ้ายทือประทีส ลุกวันออกไพสู่หนใต้ นางผู้ชื่อ กิรินันทะ ฅุบเข่ารับเอา

แผ่นดินแลน้ำสมุทท์เปนใหย่ จักแขงด้วยน้ำ สมมณพราหมณ์ สัตต์แลฅนทังหลายจักได้ร้อนใจด้วยอุมปาดพยาธิโรคา อันตรายไภยะข้าศึกสตรู โกลาหนนานาต่างๆ จักได้อาไสรซึ่งบุญคุณแก้วเจ้า ๓ ประการ พ่อแม่ครูบาอาจารย์เปนที่จั้งที่พึ่ง จิ่งได้อยู่เยนเปนสุข มีโชคไชยลาภสการงนฅำสัมปัตติ สมดั่งคำมักคำปราถนาแห่งตนชาแล

ไม้ชมพูเปนใหย่ กวันเข้าพึ่งไม้ซางหลาม ไม้ไผ่ค็ว่า เข้านาดีด้วยลางแห่ง วิริยะด้วยบ้งแมงช่างกัดเข้า นาคขึ้นน้ำ ๔ ตัว ฝนตก ๔ ตาง แม่วัวรักสาปี นกจอกรักสาเดิน คะต่ายรักสาป่า ปจุณณะรักสาแผ่นดิน อินทเทวดารักสาอากาศ ปัณฑิตะเปนใหย่แก่ฅนทังหลาย เสิอเปนใหย่แก่สัตต์ ๔ ตีน เป็ดเปนใหย่แก่สัตต์ ๒ ตีน ไม้หนามเล็บแมวเปนใหย่แก่ไม้จิง ไม้พ่างเปนใหย่แก่ไม้กวง หย้าฅมบางเปนใหย่แก่หย้าทังหลาย ฝนใหย่มีร้อยปลาย ๗ หร่า ฝนน้อยมี ๓๐๐ หร่า ฝนหัวปีกลางปีมีน้อย หล้าปีมีมาก

ฅนเกิดมาปีนี้มีบุญ จักเปนที่ฅนทังหลายไพสู่ไพหา ช่างดีดสีตีเป่า อายุ ๘๐ ปีเปนฝั่ง เหลิอนั้นไพอยู่ด้วยบุญสมพารแห่งตนชาแล

เข้าจักแพงสักหน้อย, | งน ฅำ วัว ควาย แพง, | อ้อย เหล็ก แก้ว ชืน มล้า ปลาเน่า ปลา เกิอ แลฝ้าย ปานกลาง, | ผ้าแผ่น หมากภิก ถูก,|

คันเถิงวันพระญาวันมา หื้อได้พร้อมกันถวายทาน น้ำ ซาย ไม้ค้ำแท่น ทานแล้วปราถนาอยู่ดีมีสุข ต่อรอดปีเดินวันยาม ชุเจ้าชุตนชุผู้ชุฅนแด่เทิอะ ||

------------------
ปล่านแปลงโดย สมเด็จอาชญาธรรม สังฆราชาแห่งนครเชียงตุง วัดราชฐานหลวงเชียงยืน เมืองเชียงตุง


โดย: ศศิศ วันที่: 10 เมษายน 2553 เวลา:0:13:14 น.  

 
DFNGDNBXCGH@.GOODHH.@CCDXCV CFGJBB


โดย: หกะ้ดีั้ IP: 203.172.138.187 วันที่: 24 มกราคม 2554 เวลา:10:39:12 น.  

 
KTYKIYUKY7U


โดย: UIYKY IP: 203.172.138.187 วันที่: 24 มกราคม 2554 เวลา:10:41:21 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ศศิศ
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add ศศิศ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.