bloggang.com mainmenu search


กิจกรรมเดินย้อนรอยพิพิธศิลปวัฒนธรรม อภิเนาว์สถานวังเจ้า พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา


สวัสดีค่ะ ความเดิมตอนที่แล้ว...ออกจากโรงหล่อเทียน เค้าปล่อยให้ซื้อของที่ร้านจิตรลดาภายในโครงการ เราก็ซื้อของกลับบ้านค่ะ แต่เอาเป้ไปใบเดียวใส่ทั้งกล้องทั้งของใช้ส่วนตัวรวมในนั้นหมด เลยเลือกซื้อแบบที่น้ำหนักไม่มาก และไม่เยอะ เพราะทริปวันนี้ยังไม่ถึงครึ่งวันเลยค่ะ ต่อจากนั้นก็ไปรวมกันที่ศาลามหามงคลกันอีกรอบ วันนี้ชมกันต่อค่ะ

รายละเอียดของกิจกรรม ตาม link เลยค่ะ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=276503719117214&set=a.266155126818740.43653.227233897377530&type=1&theater

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๗๑-๔ หรือ ๐ ๒๒๘๒ ๑๑๕๐-๑
งานธุรการ ต่อ ๔๑๐๓-๕
งานนำชม ต่อ ๔๑๐๖-๗
งานจัดจำหน่าย ต่อ ๔๒๐๑, ๔๒๑๒, ๔๒๑๖
งานประชาสัมพันธ์ ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๒๑๐๓, ๒๑๒๔
งานฝึกอบรม ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๒๑๓๑


โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา มุ่งเน้นการดำเนินงานโดยยึดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยกระบวนการผลิตที่ง่าย แต่มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย โดยดำเนินการภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษา ทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลและผลการศึกษา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และดำเนินการต่อมาด้วยรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจากการทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุน และการน้อมเกล้าฯ ถวายอาคาร เครื่องมือ และคำแนะนำต่าง ๆ จึงเป็นหน่วยงานราชการเพียงหน่วยงานเดียวที่สามารถบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินเอง โดยไม่ได้รับงบประมาณแผ่นดินสนับสนุน แต่ละโรงงานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตัวเอง มีบัญชีเบิกจ่ายแยกกันไปในแต่ละโรงงาน

จากพระราชประสงค์ให้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เป็นโครงการศึกษาทดลอง และเป็นโครงการตัวอย่าง จึงมีพระบรมราชานุญาตให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาชมกิจการ รวมทั้งฝึกปฏิบัติงาน เพื่อนำความรู้ไปเป็นแบบอย่างหรือแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ มีคณะพระราชอาคันตุกะจากประเทศต่างๆ คณะบุคคลสำคัญ ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร รวมทั้งผู้สนใจ ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เป็นจำนวนมาก
ภายในร้านจิตรลดาค่ะ มุมอื่นไม่ได้ถ่ายมา คนแน่นไปหมด เราเองก็ซื้อของด้วย...


กลับเข้ามารวมกันที่ศาลามหามงคล คุณปู-ประธานชมรมพิพิธสยาม มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณตัวแทนโครงการฯ


ไปชมจุดต่อไปค่ะ


คู่หาบเงินและคู่หาบทอง ที่ใช้จริงในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เราจำปี พ.ศ. ไม่ได้ แต่ไม่ใช่ปีล่าสุดค่ะ

สีเขียว - เครื่องไถพรวน ผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓


สีเหลือง - เครื่องทุ่นแรง (ควายเหล็ก) ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล นำควายเหล็กหรือรถไถแบบสี่ล้อ ใช้เครื่องยนต์ ๔.๕ แรงม้า ไปใช้ในการเตรียมดิน
และได้พระราชทานคำแนะนำปรับปรุง "ควายเหล็ก" ให้ได้รูปแบบเหมาะสมในการใช้งานและผลิตในประเทศไทย
ซึ่งตอนนั้นพระองค์ทรงขับรถไถนาควายเหล็ก เพื่อเตรียมแปลงปลูกข้าว ตลอดทั้งทรงหว่านข้าว และทรงเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เองเครื่องซ้อมข้าวด้วยไฟฟ้า นายสว่าง จารุศร น้อมเกล้าฯ ถวายพร้อมเครื่องสีข้าวปิ่นแก้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖


เคียวสำหรับเกี่ยวข้าวที่ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเกี่ยวข้าวเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัว


จุดต่อไป...เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

โครงการนี้เริ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เพื่อเก็บรักษาพันธุ์พืชทีหายากและเป็นการขยายพันธุ์พืชไม่ให้กลายพันธุ์ ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชประกอบด้วยส่วนสำคัญคือห้องเตรียมอาหาร ห้องถ่ายเนื้อเยื่อ และห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ พืชเป้าหมายของโครงการคือ สมอไทย ขนุน พุดสวน มณฑา และยี่หุบ
ถ่ายผ่านห้องกระจกด้านนอกค่ะ "ม่วงเทพรัตน์"


ม้าวิ่ง


กุหลาบ mini rose


อัสดรจรัล


ว่านชักมดลูก


"ม่วงเทพรัตน์" ถ้าจำไม่ผิด ๖๕ บาทค่ะ


นำไปปลูก จะได้แบบนี้ค่ะ


ดอนญ่าควีนสิริกิติ์

จุดต่อไป...โรงบดแกลบ

ทำหน้าที่ผลิตแกลบอัดแท่งและเผาถ่านจากแกลบอัดเพื่อจำหน่ายและใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำของโรงกลั่นแอลกอฮอล์
นำแกลบที่ได้จากการสีข้าวไปเข้าเครื่องอัดแกลบ เพื่ออัดออกมาเป็นแท่งฟืนสำหรับนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง


ถ่านอัดแท่งจากแกลบนี้ให้ความร้อนสูงสม่ำเสมอไม่มีควันรบกวน ทนทาน ใช้ได้นาน


แกลบอัดแท่ง เมื่อนำมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงจะมีควันมาก จึงต้องกำจัดควันโดยการนำแกลบอัดแท่งเข้าเตาเผาให้เป็นถ่าน


แกลบอัดแท่งจะอยู่ในเตาเผาประมาณ ๔ วันเมื่อได้ถ่านแล้วจึงนำถ่านออกจากเตา


จุดต่อไป...โรงสีข้าวตัวอย่าง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อทำการทดลองสีข้าวและสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวเปลือกแบบต่าง ๆ และในปัจจุบันได้ดัดแปลงยุ้งฉางแบบสหกรณ์ให้สามารถนำข้าวเปลือกเข้าและออกจากยุ้งไปสีโดยไม่ต้องใช้คนแบกขน
ฉางไม้แบบสหกรณ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ ความจุ ๔๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม


โครงการทดลองผลิตแก๊สโซฮอล์

งานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และมีพระราชกระแสรับสั่งให้ศึกษาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย เพราะในอนาคตอาจเกินเหตุการณ์น้ำมันขาดแคลนหรืออ้อยราคาต่ำ การนำอ้อยมาแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้โรงนมเม็ด

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เคยผลิตนมเม็ดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ แต่ประสบปัญหาทางเทคนิคทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาได้จัดทำโรงนมเม็ดขึ้นใหม่เพื่อเป็นการส่งเสริมโภชนาการแก่ผู้บริโภค และเพื่อเป็นการแนะนำการผลิตนมเม็ดขึ้นในประเทศ ปัจจุบันสามารถผลิตนมเม็ดได้วันละ ๗,๐๐๐-๑๒,๐๐๐ ซองต่อวัน มีทั้งสิ้น ๓ รส คือรสหวาน รสกาแฟ และรสช็อกโกแลต ซึ่งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง


โรงนมผงสวนดุสิต

โรงนมผงสวนดุสิตตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื่องจากเกิดภาวะนมสดล้นตลาด สมาชิกผู้เลี้ยงโคนมจึงได้ทูลเกล้าถวายฎีกาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงช่วยเหลือ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมขึ้น เพื่อผลิตนมผงเป็นการแก้ปัญหานมสดล้นตลาด
บ่อ พ่อ-แม่ พันธุ์ปลานิล


โครงการบ้านพลังงานแสงอาทิตย์


ไม่น่าเชื่อว่าโครงการทั้งหมดนี้อยู่ภายในสวนจิตรลดาเลยนะคะ เยอะมาก...


เขตพระราชฐาน


มองตรงไป...ขออนุญาตพี่ทหารแล้วค่ะ ถ่ายรูปได้


ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกค่ะคุณปู ประธานชมรมพิพิธสยาม มอบของที่ระลึกแก่คุณสาวิตรี สุมาลา เจ้าหน้าที่ผู้บรรยายค่ะ


ไปกันแล้วค่ะ


แยกย้ายกันกินข้าวกลางวัน แล้วนัดรวมกันอีกทีที่วัดเบญจมพิตร ในเวลาบ่ายโมงตรงค่ะภาพสุดท้ายของบล็อก...เราข้ามถนน เดินไปวัดเบญฯ กันค่ะ


Create Date :05 เมษายน 2556 Last Update :5 เมษายน 2556 5:43:13 น. Counter : 16753 Pageviews. Comments :51