ว่าด้วยการให้ทาน
...
สวัสดีครับล่าช้าในการอัพบล็อกกว่ากำหนดไปหน่อยนึง
เนื่องจากมีงานให้ทำพอวุ่นๆอยู่บ้าง
บวกกับหมดมุข


เจอกันครั้งนี้
เพื่อประโยชน์ นัท-คุง และประโยชน์ของ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ
ก็ขอเป็นเรื่องธรรมะละกันนะครับ

(ตรรกะของสองย่อหน้าบนนี่ไม่เข้ากันเลยเนอะ?)...


ในทางพุทธศาสนานั้น

"บุญ" ในความหมายถึง เครื่องชำระสันดาน ความดี กุศล ความสุข
ความประพฤติชอบทางกาย วาจา และใจ กุศลธรรม

"บารมี" คือคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง

(นิยามศัพท์ตาม พจนานุกรมพุทธศาสน์ของ พระราชวรมุนี -- ป.ปยุตโต)


และวิธีสร้าง บุญ-บารมี ในทางพุทธศาสนาก็มีอยู่ 3 ขั้นตอน
(เรียงลำดับจากวิธีที่สร้าง บุญ-บารมี ได้น้อยสุดไปจนมากสุด) คือ

การให้ทาน

การรักษาศีล

และ การเจริญภาวนา


ในการอัพบล็อกครั้งนี้ ขอว่าถึง "การให้ทาน" นะครับ

การทำทาน เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าหมายถึงการสละทรัพย์สินของตน
หรือกระทั่งสิ่งที่ไม่เป็นรูปธรรมอื่นอย่างความรู้ ให้แก่ผู้อื่น
ด้วยความมุ่งหวังจะจุนเจือให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ และความสุขด้วยเมตตาจิตของตน

การทำทานจะได้ บุญ-บารมี มากหรือน้อยเพียงใด ขึ้นกับองค์ประกอบ 3 ประการ คือ1. วัตถุทานที่ให้ต้องบริสุทธิ์

หมายถึงวัตถุทานนั้นๆต้องเป็นสิ่งที่ได้มาโดยชอบ โดยสุจริต2.เจตนาในการให้ทานต้องบริสุทธิ์

หมายถึง การมีจุดมุ่งหมายเพื่อขจัดความโลภ ความตระหนี่เหนียวแน่น
ความหวงแหนหลงใหลในทรัพย์สมบัติของตน อันเป็นกิเลสหยาบ
และเพื่อเป็นการสงเคราะห์ผู้อื่นให้ได้รับความสุขด้วยเมตตาธรรมของตน


3. เนื้อนาบุญต้องบริสุทธิ์

เนื้อนาบุญ หมายถึง บุคคลผู้รับการทำทานของผู้ทำทานว่าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เพียงใด...


ในองค์ประกอบ 3 ประการดังกล่าว
นัท-คุง ขอโฟกัสไปที่องค์ประกอบประการที่ 3 นะครับ...

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่า
แม้วัตถุทานจะบริสุทธิ์ดี เจตนาในการทำทานจะบริสุทธิ์ดี
จะทำให้ทานนั้นมีผลมากหรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับเนื้อนาบุญเป็นลำดับต่อไปนี้ คือ


1) ทำทานแก่สัตว์เดรัจฉาน แม้จะมากถึง 100 ครั้ง

ก็ได้บุญน้อยกว่าให้ทานดังกล่าวแก่มนุษย์
แม้จะเป็นมนุษย์ผู้ไร้ศีล ไร้ธรรมก็ตาม


2) ใหทานแก่มนุษย์ผู้ไม่มีศีล แม้จะมากถึง 100 ครั้ง

ก็ยังได้บุญน้อยกว่าให้ทานดังกล่าวแก่ผู้มีศีล 5
แม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตาม


3) ให้ทานแก่ผู้ที่มีศีล 5 แม้จะมากถึง 100 ครั้ง

ก็ยังได้บุญน้อยกว่าให้ทานดังกล่าวแก่ผู้ที่มีศีล 8
แม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตาม


4) ให้ทานแก่ผู้ที่มีศีล 8 แม้จะมากถึง 100 ครั้ง

ก็ยังได้บุญน้อยกว่าถวายทานแก่ผู้มีศีล 10 ได้แก่ สามเณรในพุทธศาสนา
แม้จะได้ถวายทานดังกล่าวเพียงครั้งเดียวก็ตาม


5) ถวายทานแก่สามเณรซึ่งมีศีล 10 แม้จะมากถึง 100 ครั้ง

ก็ยังได้บุญน้อยกว่าถวายทานดังกล่าวแก่พระสมมติสงฆ์ ซึ่งมีศีลปาฏิโมกข์สังวร 227 ข้อ
แม้จะได้ถวายทานดังกล่าวเพียงครั้งเดียวก็ตาม


6) ถวายทานแก่พระสมมติสงฆ์ แม้จะมากถึง 100 ครั้ง

ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานแก่พระโสดาบัน แม้จะถวายทานดังกล่าวเพียงครั้ง
แม้จะได้ถวายทานดังกล่าวเพียงครั้งเดียวก็ตาม


7) ถวายทานแก่พระโสดาบัน แม้จะมากถึง 100 ครั้ง

ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระสกิทาคามี
แม้จะถวายทานดังกล่าวเพียงครั้งเดียวก็ตาม


8) ถวายทานแก่พระสกิทาคามี แม้จะมากถึง 100 ครั้ง

ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระอนาคามี
แม้จะถวายทานดังกล่าวเพียงครั้งเดียวก็ตาม


9) ถวายทานแก่พระอนาคามี แม้จะมากถึง 100 ครั้ง

ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระอรหันต์
แม้จะถวายทานดังกล่าวเพียงครั้งเดียวก็ตาม


10) ถวายทานแก่พระอรหันต์ แม้จะมากถึง 100 ครั้ง

ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า
แม้จะถวายทานดังกล่าวเพียงครั้งเดียวก็ตาม


11) ถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า แม้จะมากถึง 100 ครั้ง

ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแด่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แม้จะถวายทานดังกล่าวเพียงครั้งเดียวก็ตาม


12) ถวายทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้จะมากถึง 100 ครั้ง

ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายสังฆทานที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน
แม้จะได้ถวายสังฆทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม


13) การถวายสังฆทานที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน แม้จะมากถึง 100 ครั้ง

ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายวิหารทาน แม้ว่าจะกระทำเพียงครั้งเดียวก็ตาม

(วิหารทาน คือ การสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ เช่น โบสถ์ โรงเรียน หรือบ่อน้ำ เป็นต้น)


14) การถวายวิหารทาน แม้จะมากถึง 100 ครั้ง

ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้ "ธรรมทาน"
แม้จะให้แต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม

(ธรรมทาน คือการเทศน์ การสั่งสอนธรรมะแก่ผู้อื่นที่ยังไม่รู้ให้ได้รู้
ที่รู้อยู่แล้วให้รู้ยิ่งๆขึ้น ให้ผู้ทีเป็นมิจฉาทิฐิได้กล้บใจเป็นสัมมาทิฐิ
ชักจูงผู้คนให้ปฏิบัติธรรมะ ตลอดจนการแจกจ่ายหนังสือธรรมะ)


15) การให้ธรรมทาน แม้จะมากถึง 100 ครั้ง

ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้อภัยทาน
แม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตาม

(อภัยทาน คือ การไม่ผูกโกรธ ไม่อาฆาตจองเวร
ไม่พยาบาทคิดร้ายผู้อื่นแม้แต่ศัตรูของตน)


หมายเหตุ: การให้อภัยทาน แม้จะมากเพียงใด แม้จะชนะการให้ทานอื่นๆทั้งปวง
ผลบุญนั้นก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า "ฝ่ายศีล" เพราะเป็นคนละขั้นกัน...


การที่ นัท-คุง หยิบยกประเด็นการให้ทานขึ้นมา
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โฟกัสไปที่เรื่องของ "เนื้อนาบุญ"

แน่นอนเป็นที่ยิ่งว่า
คงไม่ได้คาดหวังให้ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ แต่ละคนนั้น เลือกปฏิบัติในการทำบุญเป็นแน่แท้
และไม่ได้หวังให้ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ เลือกที่จะละเลยต่อเนื้อนาบุญที่ให้บุญน้อยกว่า


เพราะหากทำเช่นนั้นเมื่อไร ก็แสดงว่า
เจตนาของทานที่เราจะให้ไม่บริสุทธิ์เสียแล้ว

หรือแม้หากจะบริสุทธิ์ด้วยองค์ประกอบสาม
แต่การที่จิตใจของเราต่ำลงถึงขั้นที่ "ละเลย" และ "เพิกเฉย" ต่อผู้ควรแก่ทานที่เป็นเนื้อนาบุญต่ำได้
จิตใจของเราคงไม่มีทางบริสุทธิ์เป็นแน่แท้
และบุญทีได้ มันก็คงมีบาปตามมาติดๆอย่างไม่อาจหลีกพ้น


...


สิ่งที่ นัท-คุง ต้องการจะโฟกัสให้ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ได้เห็นกันก็คือ

หาก "สิ่งดีๆ" ที่เรากระทำต่อเนื้อนาบุญอันบริสุทธิ์
นำมาซึ่ง "บุญ" อันมากมายแก่เราแล้ว

ก็คงปฏิเสธไม่ได้ในแง่ตรงข้ามว่า
หากเราทำ "สิ่งชั่ว", "สิ่งที่ไม่ดี" ต่อเนื้อนาบุญอันบริสุทธิ์
"บาป" ที่เราจะได้รับ คงมากมายมหาศาลไม่แพ้กันเป็นแน่


...


ในชีวิตประจำวันของเราๆท่านๆ

เราคงไม่อาจไปรู้ได้ว่า "ใคร" ที่เป็นเนื้อนาบุญอันบริสุทธิ์
(เรียกกันง่ายๆว่า "ผู้มีบุญและบารมีสูง" ละกันนะครับ)

คนไว้หนวดเป็นคนมีบุญน้อยหรือมาก?
คนพูดจาโผงผางเป็นคนมีบุญน้อยหรือมาก?
คนปากร้ายเป็นคนมีบุญน้อยหรือมาก?
คนที่นั่งหลับบนรถเมล์เป็นคนมีบุญน้อยหรือมาก?
คนขายข้าวแกงที่ตักข้าวให้น้อยกว่าความต้องการของเราเป็นคนมีบุญน้อยหรือมาก?
.
.
.
.
คนที่ไม่ยิ้มตอบเราเป็นคนมีบุญน้อยหรือมาก?
คนที่เดินชนเราแล้วเดินจากไปโดยเร็วแถมไม่ขอโทษเป็นคนมีบุญน้อยหรือมาก?
คนที่เหม่อและไม่ได้ยินเวลาเราทักเป็นคนมีบุญน้อยหรือมาก?
คนที่คอยแซวให้เราเขินอยู่บ่อยๆเป็นคนมีบุญน้อยหรือมาก?
คนที่แซงคิวเราตอนเข้าแถวเป็นคนมีบุญน้อยหรือมาก?
คนจรจัดที่นอนอยู่บนม้านั่งในสวนสาธารณะมีบุญน้อยหรือมาก?
.
.
.


เราไม่มีทางรู้ได้ด้วยสิ่งเหล่านั้น
สิ่งซึ่งบางครั้งเรามองข้ามไปแล้ว "เผลอ" ทั้งกายและใจ
ไปคิดร้ายไปทำร้ายคนอื่นด้วยการกระทำหรือรูปลักษณ์ของเขาเพียงแว่บเดียวฉะนั้น เพื่อความปลอดภัยของเราๆท่านๆ

อย่าทำสิ่งร้ายๆต่อกันและกัน
อย่าทำสิ่งร้ายๆต่อใครและใคร
อย่าทำสิ่งร้ายๆต่อคนที่เรารู้จัก
อย่าทำสิ่งร้ายๆต่อคนที่เราไม่รู้จัก
อย่าทำสิ่งร้ายๆต่อคนที่เดินผ่านมา
อย่าทำสิ่งร้ายๆต่อคนสำคัญของเรา
อย่าทำสิ่งร้ายๆต่อคนไม่สำคัญของเรา
.
.
.
.
ถึงที่สุดแล้ว
ใครจะรู้ว่าไอ้สิ่งร้ายๆที่เรากำลังทำๆกันอยู่กับใครก็ไม่รู้นั่นน่ะ

"มันทำร้ายตัวเองชัด"


ทางเดินของ เราๆท่านๆ อาจจะยังอีกยาวไกลมากๆ
เลือกเก็บแต่สิ่งดีๆอย่าง "บุญ" กับ "บารมี" ที่พอจะเป็นเสบียงขับเคลื่อนอันดีต่อไปจะดีกว่านะครับ...ที่มา: เนื้อหาธรรมเรียบเรียงจาก
วิธีสร้างบุญบารมี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ 19-- ขอบคุณที่แวะมาครับผม --

1st edition: 16 ต.ค. 50
18.27.21 น.

Create Date : 16 ตุลาคม 2550
Last Update : 17 ตุลาคม 2550 8:55:19 น.
Counter : 668 Pageviews.

35 comments
:: ปฐมบทแห่งการเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของความทรงจำ ตอนที่ 4 :: กะว่าก๋า
(9 เม.ย. 2564 05:46:03 น.)
ถวายสังฆทาน toor36
(8 เม.ย. 2564 00:00:13 น.)
:: ใจไม่กลัว ไม่ต้องกลัวอะไร ตอนที่ 4 :: กะว่าก๋า
(22 มี.ค. 2564 05:50:36 น.)
ให้อภัย อาจารย์สุวิมล
(13 มี.ค. 2564 19:51:29 น.)
  
สาธุส่งข่าว - วันที่ 21 นี้ มีรายการกินบุฟเฟต์รอบเที่ยง แล้วไปย่อยอาหารด้วยการเดินเล่นงานสัปดาห์หนังสือ หากสนใจ โทรบอกด้วยนะพี่พูห์ เอิ๊กๆ
โดย: แพนด้ามหาภัย IP: 125.25.131.81 วันที่: 16 ตุลาคม 2550 เวลา:21:37:45 น.
  
สาธุค่ะ
คนที่เดินชนเราแล้วไม่ขอโทษ มีบุญน้อยหรือมาก ไม่รู้
แต่คนที่เดินชนคนอื่นอย่างตั้งใจ ทำบาปปแล้วเต็มๆ เราเองล่ะ
โดย: อั๊งอังอา IP: 124.120.124.157 วันที่: 17 ตุลาคม 2550 เวลา:8:40:48 น.
  
สาธุ!!!


อ่านจนจบ คิดว่าเรื่องนี้สรุปได้เหมือน...

"ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว"
"ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว"
"กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมคืนสนอง"

หลายๆหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา มักจะสอดคล้องและคล้อยตามกันอยู่ในตัวเอง จริงๆแล้วแค่ยึดหลักคำสอนเพียงบางข้อ ก็สามารถครอบคลุมหลักคำสอนอื่นๆได้เกือบทั้งหมดเลย


ปล. เพลงที่ถามเราน่ะ มีหรือที่เราจะไม่รู้จัก
โดย: ตุ๊กตาไขลาน IP: 203.209.25.254 วันที่: 17 ตุลาคม 2550 เวลา:11:17:45 น.
  
+ อืม ... อ่านตอนต้นๆ พี่ยังเรียบเรียงความคิดตัวเองไม่ถูกก็มึนๆ ไปเหมือนกันนะครับ ว่า ... เฮ้ย! ทานที่เราเคยทำ อย่างเช่นให้อาหารหมาที่บ้านป้าซักผ้า มันอยู่ในแค่ขั้น 1 เองหรอกเหรอ?
... แต่ก็จะมาเห็นด้วยกับความคิดช่วงท้ายๆ ครับว่า ... ถึงที่สุดแล้ว ถ้ามัวมานั่งโฟกัสถึง 'คนอื่น' ว่าผู้รับเป็นใคร อยู่ในขั้นไหน ก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไร
... สู้เราผู้เป็นต้นทางผู้ให้ทาน ให้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ ด้วยความหวังดีเป็นที่ตั้ง โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ นั่นย่อมน่าจะเพียงพอแล้ว ส่วนจะเป็นการให้ทานด้วยวิธีใด แก่ใคร นั่นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ

+ พี่มีเพื่อนอยู่คนนึง เค้ามีความเชื่อแบบแปลกๆ (พี่เคยแซวว่าเค้าออกแนว 'งมงาย') คือชอบตระเวนไปทำบุญ บริจาคเงิน ทำนั่นทำนี่ตามวัดต่างๆ ... ตอนทำก็อธิษฐานขอให้ชาติหน้าเกิดมารวยๆ (ทั้งๆ ที่ทุกวันนี้เค้าก็ไม่ได้ยากจนอะไร) ... ถ้าไม่ได้ทำบุญ เค้าจะรู้สึกไม่สบายใจ รู้สึกว่าความซวยจะมาเยือนในเร็วๆ นี้ ... แล้วเค้าก็จะบ่นว่า พี่เป็นพวกคนบาป ไม่ค่อยทำบุญ?!?
... พี่ก็เลยต้องถกกับเค้าซะยกใหญ่ พี่บอกว่าทุกวันนี้พี่ก็ทำบุญในเวลาต่างๆ อยู่แล้ว ... "บุญ" ไม่ใช่จะได้มาด้วยการบริจาคเงินให้วัดเพียงอย่างเดียว ... แค่พี่เห็นคนทำมือถือหล่น แล้วพี่บอกเค้าให้รู้ตัว 1 ครั้ง ก็อาจได้บุญมากว่าที่เค้าไปหยอดตู้วัด แล้วอธิษฐานว่า "ขอให้รวยๆๆ" หลายๆ ครั้งด้วยซ้ำไป
... สุดท้ายแล้ว โอวาทปาฏิโมกข์ คือการ "ทำความดี, ละเว้นความชั่ว, ทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์" ก็น่าจะเป็น 'ต้นธาร' แห่งเนื้อนาบุญ ที่แต่ละคนจะต้องเพียรสะสมไปตลอดชาติภพนี้กระมังครับ
... ขอบคุณนัท-คุงด้วยครับ ที่เอาสาระดีๆ ของ 'ธรรมทาน' มาฝากกัน

+ นัท-คุง ชอบอ่านประวัติศาสตร์เหมือนกันเหรอครับเนี่ย ... คงเหมือนที่ใครบางคนเคยว่าไว้แหละครับว่า "สุดท้ายแล้ว กงล้อแห่งประวัติศาสตร์ ย่อมวนกลับมาทับรอยเดิมเสมอ" ... มนุษย์เราบางคน (โดยเฉพาะผู้เหลิงในอำนาจ) คงไม่ค่อยได้นำประวัติศาสตร์มาใช้เป็นบทเรียนแก่ตัวเองกระมังครับ
โดย: บลูยอชท์ วันที่: 17 ตุลาคม 2550 เวลา:11:27:52 น.
  
สาธุ

ทำแต่ละวันให้ดีที่สุดก็พอแล้วล่ะเนอะ
โดย: juriojung วันที่: 17 ตุลาคม 2550 เวลา:15:14:52 น.
  
ฝั่งตรงข้ามห้างเป็นดินแดนของอร่อยแนวๆ ญี่ปุ่น ใช่มิคะ เดินบ่อยๆ อาจตาฟางได้นา กลับบ้านเรดาร์คนหน้าตาดีของเราไหม้ไปเลย ไหนจะดูทาง ไหนจะดูคน เป็นไปได้นที่เราเคยเจอกัน ถ้านัทคุงมีคิโนะ และ เอเชียบุ๊ค เป็นแหล่งสถิตเช่นเรา
โดย: อั๊งอังอา IP: 124.121.227.89 วันที่: 17 ตุลาคม 2550 เวลา:15:42:28 น.
  
สาธุค่ะ
มาอ่านก่อนเข้านอนค่า
สบายดีนะคะนัท
โดย: My name is h-n-u-n-a วันที่: 17 ตุลาคม 2550 เวลา:22:11:02 น.
  
เรื่องการรักษาศีล 5 เราก็ไม่แพ้ใครเฟ้ย
ยกเว้นข้อ 5

=)
โดย: hunjang วันที่: 18 ตุลาคม 2550 เวลา:8:13:50 น.
  

^
^
ขำคนข้างบน อิอิ

วันนี้ขอมาเม้าส์เรื่องเยอรมันแล้วกัน
เมื่อคืนทำได้งัยๆๆ 0-3
ถึงเข้ารอบแล้วก็เถอะ
รอบชิงห้ามเป็นแบบนี้น๊า T-T
...

โดย: ขอบคุณที่รักกัน IP: 203.170.231.232 วันที่: 18 ตุลาคม 2550 เวลา:11:11:24 น.
  
ก่อนจะอิ่มบุญจากที่นี่ ขอไปหม่ำๆ ก่อนนะคะ เดี๋ยวมาอ่านคราวหน้า

บอลอังกฤษ-รัสเซีย เมื่อคืน เด็กผีเล่นได้ดีกว่าเด็กหงส์อีกแน่ะ อิอิ ขอข่มสักนิดก็มีความสุขแย้ว
โดย: Kitsunegari วันที่: 18 ตุลาคม 2550 เวลา:12:11:30 น.
  
...


--แพนด้ามหาภัย / เดี๋ยวจะโทรไปหาครับ ขอบคุณมาก

--อั๊งอังอา / ทำไมดุจังครับ

-- ตุ๊กตาไขลาน / ใช่ครับ แต่ส่วนที่เหมือนจะซ้ำๆมันคือการขยายความกันและกันนั่นแหละ

--บลูยอชท์ / ไม่ค่อยได้อ่านมากนักครับ แต่เท่าที่อ่าน...มันก็ซ้ำๆกันเหลือเกิน แต่ไม่มีใครเรียนรู้เลย

-- juriojung / ต้อง "ดี" จริงๆนะครับ

-- อั๊งอังอา / ไม่ค่อยได้ไปเดินหรอกครับ จุดหมายคือร้านอาหารญี่ปุ่นย่านนั้นนี่เอง

-- My name is h-n-u-n-a / 'บายดีค้าบ ขอบคุณนะ

-- hunjang / หายไปข้อนึงก็แพ้แล้วค้าบ

-- ขอบคุณที่รักกัน / เห็นว่าเข้ารอบแล้วก็เลยไม่ดู ซึ่งคิดถูกอย่างยิ่ง

-- Kitsunegari / เฮ้อออ...คนเรา ตอดนิดตอดหน่อยก็ไม่เว้น

-- ขอบคุณที่แวะมาครับผม --โดย: นัท-คุง เดอะ มิดฟิลด์เดอร์ IP: 202.12.118.61 วันที่: 18 ตุลาคม 2550 เวลา:13:59:15 น.
  
แวะมาทักทายจ้า ก่อนไปตจว. กลับมาแล้วจะมาเล่นด้วยใหม่นะคะ
โดย: Kitsunegari วันที่: 19 ตุลาคม 2550 เวลา:17:16:02 น.
  
โอ้ว ! ลึกซึ้งมากครับ

แต่ผมก็ไม่เคยทำร้ายใครนะครับ ... ถ้ามันตัวใหญ่กว่า
โดย: ahiruno007 วันที่: 20 ตุลาคม 2550 เวลา:0:54:34 น.
  
โดย: keyzer วันที่: 20 ตุลาคม 2550 เวลา:2:06:00 น.
  
สาธุ..บุญรักษาจ้ะ

นี่จขบ.ก็ให้ทานที่เกือบสูงสุดเลยนะนี่ คือ ธรรมทานน่ะจ้ะ

อภัยทานนี่ยากจริงๆ ตอนนี้พี่ก็พยายามกำลังทำอยู่น่ะนะ ให้อภัยคนที่พี่เกลียดและโกรธที่สุดแล้วตั้งแต่มีชีวิตมา

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจ้ะที่ไปคอมเม้นท์ยาวๆ เรื่องเดินขึ้นเขา

เก็ทจ้ะ แล้วก็แต๊งกิ้วมากๆ จะพยายามแล้วกันนะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 20 ตุลาคม 2550 เวลา:10:20:00 น.
  
ทำบุญทีไร อดจะหวังผลไม่ได้เลยล่ะคุณนัท
แบบนี้คงไม่ได้บุญแน่ๆเลยใช่ไม๊คะ
โดย: กระต่ายลงพุง วันที่: 21 ตุลาคม 2550 เวลา:15:16:43 น.
  
เอาน่ะ ได้ลูกโทษก็ยังดีน่ะ
โดย: juriojung วันที่: 21 ตุลาคม 2550 เวลา:21:57:47 น.
  
หวัดดีค่ะ...พยามยามรักษาศิล 5 ให้ครบทุกข้อด้วยก็ดีเน๊อะ...

และอีกสิ่งนึงคือ...ขอให้ใจเราดีๆไว้ก่อนค่ะ...ทุกข์...สุข...ที่เกิดขึ้นก็จะผ่านไปด้วยดี...

ช่วงนี้เราอ่านหนังสือธรรมะ ค่ะ อ่านจบไปหลายเล่มละค่ะ..
โดย: แดดร่มลมโชย วันที่: 22 ตุลาคม 2550 เวลา:9:28:05 น.
  
อ่านข้อความอย่างละเลียด ค่อยๆ อ่านแล้วก็ค่อยๆ ทำใจ และเข้าใจ ... บางทีเราคิดว่าเราทำบุญทำทาน เพื่ออะไร สุดท้ายมาจบตรงที่ว่า "เราทำเพราะว่าอยากทำและสบายใจอยากทำ" แค่นี้จบเลย เพราะจะได้ไม่คิดมาก อย่างน้อยๆ ถ้าหากว่าทำแล้วสบายใจกับเราเอง ก็แค่นั้นล่ะจ้ะ ดีกว่าไปคิดว่าต้องทำ "เพื่อให้ได้สิ่งใดตอบแทน" แบบนี้คงไม่ไหวแน่ คิดแต่การค้าจริงๆ เพราะว่าต้องมีของแลกเปลี่ยน

............................


แม่นแล้วจ้า พี่มาจากลำปาง ถ่อมาไกล ดีหน่อยว่าบ่ได้ถ่อมาทางเรือแต่ว่ามาทางถนน เลยสบายหน่อย ถ่อมาแบบเต็มใจ เพราะว่าได้เที่ยวแล้วก็ได้เจอน้องๆ บล็อกด้วยอ่า (แม้ว่าแอบกินไม่ได้เยอะอย่างใจก็ตาม งือๆ)


เมื่อวานไปงานหนังสือได้มา 4 เล่ม วันนี้ไปมาอีก ไปมันตั้งแตค่ 10 โมง ได้เดินเอื่อยๆ คนไม่เยอะ เลยได้มาอีกหลายเล่มเหมือนกัน แต่ดูเหมือนกระเป๋าเริ่มแห้ง เลยต้องหยุดแล้ววิ่งขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านเลย ตอนนี้ก็เลยได้แต่นั่งในซอยนานา เดินเข้าซอยมากว่า 200 เมตร ก็จะเจอร้านที่นั่งอยู่นี่ล่ะจะ
โดย: JewNid วันที่: 22 ตุลาคม 2550 เวลา:11:44:39 น.
  
มันสั้นๆ เองอะมิดฟิลด์ แย่จัง อ่านไปอ่านมา วันนี้เข้าเล่มที่ 4 แล้ว
โดย: แพนด้ามหาภัย วันที่: 22 ตุลาคม 2550 เวลา:12:22:37 น.
  
...

-- Kitsunegari // หยุดยาวเลยล่ะซี ดีใจด้วยค้าบ

-- ahiruno007 // ระวัง "ตัวเล็กๆ" ไว้บ้างก็ดีครับ เผื่อว่าพ่อเข้าจะใหญ่มาก

-- keyzer // อนุโมทนาครับ

-- สาวไกด์ใจซื่อ // ถึงขนาดเป็นคนที่ "เกลียด" และ "โกรธ" ที่สุดในชีวิตเลยเหรอครับ?
ยังไงก็เอาใจช่วยให้อภัยให้ได้นะครับผม ระดับพี่ต้องทำเรื่องลำบากๆแบบนี้ล่ะ ง่ายไปคงไม่เหมาะ

-- กระต่ายลงพุง // ทำบุญก็ต้องได้ "บุญ" อยู่แล้วครับ อย่าคิดมาก

-- juriojung // ลุ้นมันนัดต่อนัดละกันครับ

--แดดร่มลมโชย // ขออนุโมทนากับพี่ด้วยครับผม จิตใจคงเย็นขึ้นเยอะเลยนะเนี่ย

-- JewNid // ยังกะมาพักร้อนเพื่องานหนังสือเลยนะครับพี่

-- แพนด้ามหาภัย // ยิ่งแล้วใหญ่สิเนี่ย แพนด้าเอ๋ย-- ขอบคุณที่แวะมาครับผม --


โดย: The Legendary Midfielder วันที่: 22 ตุลาคม 2550 เวลา:14:27:57 น.
  
ไม่ดุหรอกค่ะ เห่าไม่กัดนะ พยายามควบคุมนะ แต่บางทีมันก็หลุด แล้วเสียใจทีหลัง
โดย: อั๊งอังอา IP: 124.120.116.254 วันที่: 22 ตุลาคม 2550 เวลา:14:54:40 น.
  
ไม่ยักรู้ว่าน้องมิดฟิวส์ฝักใฝ่ธรรมะด้วยอ่านะ แวะมาบล็อกนี้เลยได้อ่านเรื่องราวดี ๆ
ไม่รู้เมื่อวานน้องมิดฟิวส์จะถูกเจ้าเก็ตง่ำมั่งรึเปล่า เพราะหมาน้อยเริ่มง่วง เริ่มงี่เง่า
แล้วเมื่อวานได้หนังสือมากี่เล่มจ๊ะ?
สรุปว่าพี่กะเจ้าเก็ตก็ได้ดูโดเรม่อนตอนใหม่เรียบร้อย (ซีดีก๊อป) รู้สึกผิดนิดหน่อย แต่ทำไงได้หล่ะนะ
โดย: คุณย่า IP: 203.155.174.48 วันที่: 22 ตุลาคม 2550 เวลา:16:50:25 น.
  
สวัสดีอีกรอบจ้ะ พ่อสุภาพบุรุษที่สุดในโลกกกกก

คำถามข้อที่ 1 ที่เจอกันพี่บอกว่าเราอ้วนขึ้น ซึ่งดูดีขึ้นย่ะ

ข้อสอง ล็อกอินคือ นรานินีน่ะ ลองไปแวะดูที่บล็อกเค้าก็ได้นะ อิอิ

จริงง่ะ เอ่อ..แต่ก็ถือว่าเกินงบไม่เท่าไหร่นะ

ถ้าเสาร์หน้าห้ามปรามตัวเองพอได้ ก็คงพอไหวอยู่ แหะๆ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 22 ตุลาคม 2550 เวลา:19:31:28 น.
  
สาธุ
โดย: 5150_b วันที่: 23 ตุลาคม 2550 เวลา:7:18:25 น.
  
สวัสดีค่ะ สบายดีน่ะคะ เจนนี่มีเวลานิดหน่อยค่ะ เลยแวะมาทักทาย และขอบคุณมากน่ะคะ ที่ไปเยี่ยมเยือนเจนนี่ที่บล็อคนะคะ ว่างๆก็อย่าลืมแวะไปเยี่ยมชมรูปหนูมูวี่อีกน่ะคะ เจนนี่เพิ่งอัพเดทรูปใหม่ๆเสร็จนะคะ

ไว้เจนนี่มีเวลาอย่างนี้อีก เจนนี่จะแวะมาทักทายใหม่น่ะคะ
โดย: สาวอิตาลี วันที่: 23 ตุลาคม 2550 เวลา:19:47:35 น.
  
ดีค่าเด็กหงส์ปีกเหวอะ เด็กผีกลับมาแล้ว เลยแวะมาทักทายก่อน

จขบ. ได้ไปเที่ยวเล่นที่งานมหกรรมหนังสือฯ มาบ้างรึยังคะเนี่ย หรือรอไปวันสุดท้ายอ่ะ
โดย: Kitsunegari วันที่: 23 ตุลาคม 2550 เวลา:22:31:23 น.
  
กระต่ายลืมไปเลย เรื่องบลอคไดอารี่อ่ะค่ะคุณนัท
พอดีคุณนัทมาบอกในบลอค ก็เลยนึกได้
คราวหน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดทางเต๊กกะหนิก
ก็คงจะอัพเรือ่งไดอารี่น่ะค่ะป.ล. ตอเรสหล่อมากมายค่าคุณนัทขา
โดย: กระต่ายลงพุง วันที่: 23 ตุลาคม 2550 เวลา:22:48:59 น.
  
ช่วงนี้เน้นให้ทานเป็นพิเศษ อิอิ

แต่ก็ให้ปกติล่ะ

แต่มีคนบอกทำบุญบ่อยๆแล้วจะรวย

รวยบุญ
โดย: Qooma วันที่: 24 ตุลาคม 2550 เวลา:5:43:05 น.
  

ไอศครีมสั่งมา 12 แบ่งคนอื่น 2 กินเอง 10
สุดยอดเลยน้องนัทคุง แต่หุ่นแบบนี้กินได้อีกเยอะ
หม่ำๆ เข้าไป ^^

...

โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) วันที่: 24 ตุลาคม 2550 เวลา:8:36:24 น.
  
อย่าลืมมารีวิวหนังสือจากงานด้วยนะคะ
โดย: PinGz (Kai-Au ) วันที่: 24 ตุลาคม 2550 เวลา:12:14:55 น.
  
+ หุๆ นัท-คุง หม่ำไอติมไป 10 ถ้วยคนเดียวเลยเหรอคับ?!? พอๆ กะพี่เลย เจอของโปรดเป็นไม่ได้ เวลาไปกินไอติมบุฟเฟ่ต์ ก็กระหน่ำประมาณนี้เหมือนกัน เหอๆๆ
+ สรุปแล้ววันที่ไปงานหนังสือ ออกจากศูนย์ประชุมฯ กันกี่โมงอ่ะครับ? ของพี่เดินเองหลังจากแยกจากพี่สาวแล้ว เดินกวาดๆ ไปทั่วงาน ... ก็เลยได้มา 6 เล่ม หมดไป 700 กว่าบาทเหมือนกันแฮะ (น้อยสุดแว้วนะเนี่ย ตั้งแต่เคยเดินมา เหอๆๆ)
+ เมื่อคืนปืนพี่มันดุอะไรจะขนาดนี้หวา มาดูสกอร์ในเน็ตตอนเช้ายังโตะจาย ... แต่เด๋ววันเสาร์นี้ เหมือนทีมเรา 2 ทีมจะต้องเจอกัน รึเปล่าครับ?!?
โดย: บลูยอชท์ วันที่: 24 ตุลาคม 2550 เวลา:12:53:40 น.
  
สวัสดีค่า นัทคุง
แวะมาทักทาย พร้อมกับฝากคำถามว่า เห็นการ์ตูน 21st century boy ภาคแรก หรือเปล่า เราเพิ่งไปคว้ามาเล่มสุดท้ายพอดี๊พอดีจากร้านหนังสือแถวที่ทำงาน (ปีนี้ก็คงไม่ได้ไปงานหนังสือเหมือนเดิม) มีข่าวอะไรมาอัพมั่งมั้ยอ่ะคะ ว่าทำไมอยู่ดีๆมันกลายเป็น 21st century boy ไปได้ แล้ว 20th century boy จะพิมพ์ต่อมั้ยล่ะนั่น...งงจัง...
โดย: หวัน (หวันยิหวา ) วันที่: 24 ตุลาคม 2550 เวลา:13:37:42 น.
  
...


--อั๊งอังอา /// ต้องคุมดีๆล่ะครับ

-- คุณย่า /// ได้มา 11 - 13 เล่มนี่ล่ะครับ นับแล้วจำไม่ได้

-- สาวไกด์ใจซื่อ /// รอดูรายงานผลละกันพี่

-- 5150_b /// ดีครับพี่

-- สาวอิตาลี /// รีบแวะไปเยี่ยมแล้ว

-- Kitsunegari /// ไปมาสองรอบแหล่ว

-- กระต่ายลงพุง /// มาเชียร์ "หงส์" ดีกว่านะ

-- Qooma /// อย่างน้อยก็รวย "น้ำใจ" ล่ะครับ

--blueberry_cpie /// กินแล้วก็ไปออกกำลังเอาออกอ่ะครับ คาดว่าน่าจะกินได้อีกนาน

-- Kai-Au /// เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาแปะละกันครับว่าซื้ออะไรไปบ้าง

-- บลูยอชท์ /// เดี๋ยวไปตอบที่บล็อกพี่ละกันนะครับ พอดีขึ้นบล็อกใหม่แล้ว

--หวันยิหวา /// ผมก็ยังงงๆอ่ะครับเนี่ย

-- ขอบคุณที่แวะมาครับผม --โดย: The Legendary Midfielder วันที่: 24 ตุลาคม 2550 เวลา:17:26:56 น.
  
เราต้องทำแต่ความดี
โดย: 555 IP: 125.25.73.200 วันที่: 14 มิถุนายน 2552 เวลา:14:23:30 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Thenut.BlogGang.com

The Legendary Midfielder
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด