๑๐๐ ปี ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ


๑๐๐ ปีชาตกาล "พุทธทาสภิกขุ" พระนักเขียนหนังสือ
พระผู้มอบมรดกธรรมให้สังคมไทย


จากหนังสือศิลปวัฒนธรรม

ในบรรดาพุทธสาวกคงไม่มีพระรูปใดที่เขียนหนังสือเผยแผ่พุทธธรรมไว้มากเท่าพระธรรมโกศาจารย์พุทธทาสภิกขุ หรือที่ท่านมักเรียกตัวเองว่า พุทธทาส อินทปัญโญ มีมากกว่า ๑๔๐ เล่ม

สมดังคำเมื่อครั้งที่ท่านปวารณาตนไว้เมื่อแรกใช้นาม "พุทธทาส" ซึ่งแสดงถึงอุดมคติสูงสุดในการรับใช้พระพุทธศาสนา ท่านเขียนไว้ในบันทึก เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ว่า "...ชีวิตของข้าพเจ้า สละทุกอย่างๆ มุ่งหมายต่อความสุขนี้ และประกาศเผยแพร่ความสุขนี้เท่านั้น ไม่มีอะไรดีกว่านี้ ในบรรดามีอยู่ในพระพุทธศาสนา..."

เดิมทีนั้นท่านเป็นพระนักเทศน์ ท่านได้ริเริ่มการเทศน์ในรูปแบบของปาฐกถาธรรมที่ประยุกต์ทั้งรูปแบบ และเนื้อหาของธรรมะให้การแสดงธรรมสมสมัย เข้าถึงผู้สนใจธรรมทุกหมู่เหล่า หรือที่เรียกว่า "ภาษาคน ภาษาธรรม"

แต่ด้วยความที่ท่านมีความเป็นกวี-เป็นนักเขียนอยู่ในสายเลือด หลังจากที่ศึกษาพระไตรปิฎกด้วยตนเองอยู่ระยะเวลาหนึ่ง ท่านก็เขียนหนังสือเล่มแรกออกมา ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ เรื่อง "ตามรอยพระอรหันต์"

ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ท่านพุทธทาสและคณะธรรมทานได้ออกหนังสือพิมพ์ราย ๓ เดือนชื่อ "พุทธสาสนา" ซึ่งนับว่าเป็นหนังสือพิมพ์ทางพระพุทธศาสนาฉบับแรกของเมืองไทย

ไม่เพียงเท่านั้น ท่านยังมีงานชุด "ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส" ซึ่งเป็นงานเขียนที่ประกอบไปด้วย งานแปล งานบรรยาย งานอบรม เทศนา ตอบปัญหา และอภิปราย รวม ๖๑ เล่ม แบ่งออกเป็นหมวดย่อยๆ ได้ ๕ หมวดด้วยกัน ดังนี้

๑. หมวด "จากพระโอษฐ์" เป็นเรื่องที่ท่านค้นคว้าจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีโดยตรง

๒. หมวด "ปกรณ์พิเศษ" เป็นคำอธิบายหลักธรรมะ ที่เป็นหลักวิชาและข้อปฏิบัติ

๓. หมวด "ธรรมเทศนา" เป็นคำเทศนาในงานเทศกาลต่างๆ

๔. หมวด "ชุมนุมธรรมบรรยาย" เป็นคำขยายความข้อธรรมะ เพื่อให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง

๕. หมวด "ปกิณกะ" เป็นการอธิบายข้อธรรมะเบ็ดเตล็ดต่างๆ ประกอบความเข้าใจ

และงานชุดที่เข้าถึงใจผู้อ่านมาก คืองานที่ท่านประพันธ์ขึ้นเอง และที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ ท่านได้เขียน "ตามรอยพระอรหันต์" "ชุมนุมเรื่องสั้น", "ชุมนุมเรื่องยาว", "ชุมนุมข้อคิดอิสระ" ขึ้นโดยใช้นามปากกาสิริวยาส ส่วนงานแปลเล่มสำคัญได้แก่ "สูตรของเว่ยหล่าง" และ "คำสอนของฮวงโป" ซึ่งเป็นพระสูตรที่สำคัญของพุทธศาสนานิกายเซ็น

ความสนใจอันกว้างขวางของท่านในพุทธศาสนานิกายต่างๆ รวมถึงคำสอนของศาสนาอื่นๆ นี่เองที่ทำให้ท่านถูกตราหน้าว่าเป็นเดียรถีย์ เป็นคอมมิวนิสต์ ทำการจาบจ้วงพุทธศาสนานิกายหินยานหรือเถรวาทให้หมองมัว แต่คำครหาเหล่านั้นก็มิได้หยุดยั้งปณิธานอันแน่วแน่ของท่านได้ ท่านถือว่าเสียงเหล่านี้เป็นการแลกเปลี่ยนทางความคิด

เพราะท่านมีหลักในการศึกษาธรรมของท่านว่า "พุทธบุตรทุกคนไม่มีกังวลในการรักษาชื่อเสียง มีกังวลแต่การทำความบริสุทธิ์เท่านั้น เมื่อได้ทำความบริสุทธิ์ มองเห็นชัดเจนใจอยู่แล้วว่า นี่มันบริสุทธิ์ เป็นธรรมแท้ ใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม เราต้องทำด้วยความพยายามสุดชีวิต จะมีชื่อเสียงหรือไม่นั้น อย่านึกถึงเลยเป็นอันขาด จะกลายเป็นเศร้าหมอง และหลอกลวงไปไม่มากก็น้อย"

ท่านได้ศึกษาคัมภีร์ไบเบิล อัลกุรอ่าน คำสอนของศาสนาฮินดูและสิกข์จนรอบรู้อย่างลึกซึ้ง สามารถนำมาประยุกต์ในการสอนการเทศน์และการปฏิบัติธรรมได้อย่างหลากหลายและสอดคล้องกับพื้นฐานความรู้และอุปนิสัยของคนได้และไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา เพราะท่านเชื่อว่า "มนุษย์ทุกคนคือเพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น"

ดังเห็นได้จาก "สวนโมกข์" (สวนป่าอันเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้น) ได้มีผู้สนใจธรรมะจากทั่วโลกแวะเวียนมาฝึกปฏิบัติธรรมอยู่มิได้ขาด จนตั้งพื้นที่ใกล้เคียงกันอีกแห่งเป็น "สวนโมกข์นานาชาติ" เพื่อสอนธรรมะให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ

งานบันทึกและเทศนาธรรมของท่านถูกจัดพิมพ์มาอย่างต่อเนื่องมิได้ขาด ตั้งแต่เมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่และถึงแม้ท่านจะละสังขารไปแล้วก็ยังมีผู้สืบปณิธาน เผยแพร่ผลงานที่ทรงคุณค่าของท่านให้คงอยู่กับโลกอันไม่เที่ยงใบนี้

นับตั้งแต่ท่านได้จดจารตัวอักษรตัวแรกลงบนหน้ากระดาษ นั่นนับเป็นการเริ่มต้นเขียนพินัยกรรมของท่าน เพื่อให้กลายเป็นมรดกอันถาวรให้กับพุทธศาสนิกชนทุกคน หนังสือทุกเล่มคือ "พุทธสมบัติ" อันล้ำค่า ทำหน้าที่สืบต่อพระศาสนามาจวบจนปัจจุบัน และยืนยาวไปอีกนานเท่านาน

แม้ในโลกนี้จะไม่มีพระอริยสงฆ์อย่างท่าน "พุทธทาสภิกขุ" อีก แต่หนังสือทุกเล่มที่ท่านเขียนยังคงอยู่เป็น "มรดกธรรม" จารจดไว้ในแผ่นดิน ประหนึ่งท่านยังดำรงอยู่ ดังบทกวีของท่านที่ว่า

"พุทธทาส จักอยู่ไป ไม่มีตาย แม้ร่างกายจะดับไปไม่ฟังเสียง

ร่างกายเป็น ร่างกายไป ไม่ลำเอียง นั่นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลา

พุทธทาส คงอยู่ไป ไม่มีตาย ถึงดีร้ายก็จะอยู่คู่ศาสนา

สมกับมอบ กายใจ รับใช้มา ตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลยฯ"

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ นับเป็นปีครบรอบชาตกาลของท่านในปีที่ ๑๐๐ ทางองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลก และบรรจุการเฉลิมฉลองครบรอบชาตกาล ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ไว้ในปฏิทินสากลด้วย และท่านพุทธทาสนับเป็นคนไทยลำดับที่ ๑๘ ที่ยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลของโลก

ในประเทศไทยได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมากมายเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงานนี้ อาทิ การพิมพ์ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกในชุด "พุทธทาส ๑๐๐ ปี" การจัดงาน "ร้อยคน ร้อยธรรม ๑๐๐ ปี พุทธทาส" ของสำนักพิมพ์สุขภาพใจ (สำนักพิมพ์ที่เผยแพร่งานของท่านพุทธทาสมายาวนาน) การรวมตัวของศิลปินวาดภาพทั่วประเทศแสดงผลงานที่เกี่ยวกับท่านพุทธทาสกว่า ๑๐๐ ภาพ และการรวมกวี ๑๐๐ สำนวน เพื่อพิมพ์เป็นหนังสือ "ร้อยรูป ร้อยกวี ๑๐๐ ปี พุทธทาส"

และในส่วนของสำนักพิมพ์มติชนได้จัดพิมพ์ผลงานชุด "หนังสืออนุรักษ์ต้นฉบับ" เป็นหนังสือรวมบันทึกของท่าน ๒ ชุด คือ "ความคิดนึกชั่วขณะ ที่ต้องรีบบันทึกไว้ก่อนจะลืมเสีย" ซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมธรรมะในแง่มุมต่างๆ จากสมุดบันทึก และ "อย่าเพ่อตาย...หัวใจนิพพาน" ซึ่งประกอบด้วยหนังสือ ๓ เล่ม และซีดีบรรยายธรรม ๑ แผ่น ชุดนี้เป็นรวมบันทึกช่วงสุดท้ายที่ท่านพุทธทาสเน้นย้ำอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ "นิพพาน" อันเป็นแก่นของพุทธศาสนา หนังสือทั้งสองเล่มนี้ยังไม่เคยพิมพ์มาก่อน เป็นมรดกชิ้นหลังๆ ที่ท่านได้เขียนไว้

มรดกทางธรรมของท่านพุทธทาสคือความรู้ ท่านเขียนคู่มือไว้ให้เราได้ศึกษา ได้อ่านมากมายกว่าพระรูปใดเคยทำมา ธรรมะของท่านเปรียบประหนึ่งตาน้ำ ไม่ต้องขุดไม่ต้องหา แต่ไหลรินมาแช่มช้อย คอยแต่ใครจะรู้จักตักดื่มกิน รู้จักรินมาใช้ เพื่อชำระหัวใจให้ผุดผ่อง

มาเถิดผู้อ่าน ๑๐๐ ปีของท่านจะไม่สูญหาย มาเถิดมาบรรลุธรรมโดยการอ่านด้วยกัน
วันนี้เป็นวันครบรอบวันชาตกาลของท่านพุทธทาสภิกขุ และเป็นวันพระ
ถือโอกาสนี้นำข้อธรรมในคำกลอนของท่านพุทธทาส
ที่สะสมมาจากอินเตอร์เน็ตมาลงบลอกดีกว่านะคะลิงค์แนะนำ
กระทู้นำชมสวนโมกข์ ประกอบกลอนธรรมะ จากเวบ ทัวร์ไทย

ภาพสวนโมกข์ โดยละเอียด พร้อมภาพโรงมหรสพทางวิญญานพร้อมคำอธิบาย

พุทธทาส.com

พุทธทาส.org

ป.ล. ขอบคุณทุกความห่วงใยที่มีให้คุณยายนะคะ
วันนี้น้าจะพายายมากรุงเทพแล้ว เพราะอยู่ที่นั่นไม่มีไฟฟ้า บ้านก็ยังไม่สะดวก
อยู่ในอำเภอเมืองเลยไม่ค่อยมีใครไปให้ความช่วยเหลือ

น้าบอกว่ายายผอมมากเพราะกินอะไรไม่ได้มาหลายวัน

Create Date : 27 พฤษภาคม 2549
Last Update : 27 พฤษภาคม 2549 8:01:11 น.
Counter : 7016 Pageviews.

47 comments
  
คุณยายมากรุงเทพฯ ก็ดีแล้วล่ะแข อย่างน้อยก็มาใกล้ลูกใกล้หลานเนาะ ได้ช่วยกันดูแล

แขชอบเล่มไหนของท่านพุทธทาสฯ ที่สุดหละ?
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 27 พฤษภาคม 2549 เวลา:8:51:37 น.
  
เป็นพระที่ดีที่สุดรูปหนึ่งในรอบพันปีก็ว่าได้ครับ ผมยังเคยมีโอกาสได้ไปกราบท่านที่สวนโมกข์เมื่อปี 35 หนึ่งปีก่อนท่านมรณภาพ บุคลิก ลักษณะเป็นพระแท้ที่ยึดถือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง
โดย: Johann sebastian Bach วันที่: 27 พฤษภาคม 2549 เวลา:9:09:33 น.
  
ขอบคุณค่ะสำหรับข้อเขียนที่มีคุณค่าในวันนี้

วันนี้ครบ ๑๐๐ ปีชาตกาลของท่านพุทธทาส เรามาสร้างบุญสร้างกุศลร้วมกันเพื่อท่านนะคะ

ดีใจด้วยค่ะที่คุณยายปลอดภัย ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงตลอดไป
โดย: ซออู้ วันที่: 27 พฤษภาคม 2549 เวลา:9:36:51 น.
  
ผมไม่เคยไปกราบนมัสการท่านสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ แต่ติดตามอ่านหนังสือธรรมะของท่านมาหลายเล่ม รวมทั้งเก็บเทปบันทึกเสียงการบรรยายธรรมของท่านไว้หลายชุด นับเป็นพระภิกษุที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติครับ
โดย: หนุ่มร้อยปี (หนุ่มร้อยปี ) วันที่: 27 พฤษภาคม 2549 เวลา:9:40:14 น.
  
พี่นิดไม่เคยได้ไปกราบท่านเลยค่ะ ไม่เคยไม่สวนโมกข์ด้วย มีแต่ขับรถผ่านไปผ่านมา ... เสียดายจังเลย

ขอบคุณนะค่ะอัพเดทเรื่องคุณยาย สงสัยว่าท่านก็คงห่วงบ้านเลยทำให้กังวล กินไม่ได้นอนไม่หลับพักผ่อนน้อยเลยเป็นแบบนี้น่ะค่ะ
โดย: JewNid วันที่: 27 พฤษภาคม 2549 เวลา:11:05:06 น.
  
ขออนุโมทนาสาธุฯครับ

โดย: THE Bank (THE Bank ) วันที่: 27 พฤษภาคม 2549 เวลา:12:19:44 น.
  
สวัสดีคุณแขนะครับ ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมกันนาน เพราะว่ายุ่งมากๆ วันนี้เข้ามาเลยงงๆ ว่าคุณยายเป็นอะไรเหรอครับ ยังไงก็ขอให้สบายดีนะครับ
โดย: BAYROCKU วันที่: 27 พฤษภาคม 2549 เวลา:14:05:28 น.
  
#พี่สาวไกด์
ไม่มีเล่มที่ชอบที่สุดค่ะ ไม่รู้จะเปรียบเทียบกันยังไง แต่ที่ชอบให้คนอื่นคือ "ข้อธรรมในคำกลอน" ค่ะ

มาอยู่กทม ลูกหลานไปทำงานน่ะสิคะ

เมื่อก่อนยายก็อยู่ จังหวัดละ 3-4 เดือนค่ะ ลูกอยู่ 4 จังหวัด เดินสายกันสนุก แต่หลังๆ เริ่มไม่ไหวแล้ว

# คุณบาค
ดีจังนะคะ แขยังไม่เคยไปสวนโมกข์เลยค่ะ อยากจะไปสักครั้งหนึ่งเหมือนกัน

#คุณซออู้


# คุณหนุ่มร้อยปี
อนุโมทนาค่ะ

# พี่นิด
ยังไม่เคยไปเหมือนกันค่ะ

# คุณแบงค์


# คุณเบย์
คุณยายไม่ได้เป็นอะไรค่ะ
แต่ไปอยู่อุตรดิตถ์ตอนที่น้ำท่วมพอดี
โดย: rebel วันที่: 27 พฤษภาคม 2549 เวลา:16:12:25 น.
  


มายิ้มคลายเครียดกันดีกว่าค่ะ

โดย: หนุอุ๋ม (tenno_jung ) วันที่: 27 พฤษภาคม 2549 เวลา:17:03:31 น.
  
ถ้าท่านอยู่ ก็คงจะครบ 100 ปี วันนี้พอดีซินะ

ผมว่าอีก 100 ปี ข้างหน้า คำสอนท่าน ก็ยังคงอยู่ตราบนานเท่านาน...
โดย: merf1970 วันที่: 27 พฤษภาคม 2549 เวลา:17:29:47 น.
  
พี่ไม่เคยแวะไปกราบท่านเลยค่ะน้องแข

ปล. พี่ตกข่าวเรื่องคุณยายของน้องแข พี่
ไม่ได้ใช้เนตมานานเพิ่งมีเวลาได้ใช้นี่ล่ะ แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดินทางไป ตจว. อีกแล้วจ๊ะ
โดย: พ ริ ก ขี้ ห นู @ UK วันที่: 27 พฤษภาคม 2549 เวลา:18:21:32 น.
  
โดย: namit วันที่: 27 พฤษภาคม 2549 เวลา:21:05:24 น.
  
เกินมาหน่อย.. โทษที...นะรีเบหลุ...
โดย: namit วันที่: 27 พฤษภาคม 2549 เวลา:21:07:30 น.
  
ไปดูมาเรียบร้อยแล้ว ยังนึกเลยว่า ดีนะ บ้านเราทางใต้ยังไม่มีถึงขั้นนั้น .. แต่ก็ไม่แน่นะ ลองคนเราถูกปลูกฝั่งทุกวัวๆ ว่าต้องสร้างความรุ่นแรงเพื่อให้ชาวโลกได้หันมาสนใจต่อเรื่องที่ต้องการ จะว่าไปแล้ว หลักคำสอนของเค้า ต่างกับของเราชาวพุทธ ที่ว่า เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรครับ

เรื่องต่อไปในคิวของผมก็เห็นจะเป็น innocent voice คร้าบบบ
โดย: merf1970 IP: 124.120.13.2 วันที่: 27 พฤษภาคม 2549 เวลา:21:18:43 น.
  
ขออนุโมทนาค่ะ

ธรรมะคือมรดกของธรรมะ
โดย: ป่ามืด วันที่: 27 พฤษภาคม 2549 เวลา:22:35:29 น.
  
นับว่าเสียดายครับที่ไม่ทันสมัยท่านยังอยู่ แต่ก็อย่างที่ท่านรจนาไว้ เมื่อคำสอนของท่านยังอยู่ก็เสมอว่าท่านยังคงอยู่เสมอๆ
โดย: นายเบียร์ วันที่: 27 พฤษภาคม 2549 เวลา:23:01:40 น.
  
พักนี้คุณพ่อย่าก็ป่วยเหมือนกันค่ะ นี่ต้องเข้าไอซียูอีกรอบ
สงสารท่านจัง
ขอให้คุณยายหนูแขหายเร็วๆนะคะ
โดย: ดา ดา วันที่: 27 พฤษภาคม 2549 เวลา:23:10:58 น.
  
ไม่ใช่พุทธอ่ะครับ
แต่เคยอ่านคำสอนของท่านพุทธทาส ยอมรับเลย ถ้าสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ ชีวิตจะสงบสุขขึ้นเยอะ

enjoy your day
โดย: Holden Caulfield วันที่: 27 พฤษภาคม 2549 เวลา:23:29:18 น.
  
เคยอ่านหนังสือของท่าน
ชอบมากครับ อ่านง่าย นำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง
ธรรมะ คือ ธรรมชาติ
ปฏิบัติธรรมะ ย่อมหมายถึงการอยู่รวมเป็นหนึ่งกับธรรมชาติ
แท้จริงแล้วมนุษย์ไม่ได้ต้องการอะไรนักหรอกครับ
ความสุขเรียบง่าย คือยอดปรารถนาของเราทุกคน
พี่ว่าจริงไหมครับ
โดย: Mint@da{-"-} วันที่: 28 พฤษภาคม 2549 เวลา:0:59:36 น.
  
วันก่อนไปร้านหนังสือ หยิบๆจับๆ
พลิกไปพลิกมาอยู่หลายเล่ม และก็หลายรอบ
แต่สุดท้าย ก็เดินมาซื้อ มติชนสุดฯ

ปล. คุณยายเป็นอะไรเหรอแข ตกข่าวแฮะเรา

ยังไงก็ฝากความห่วงใยด้วยนะ
โดย: Nutty Professor วันที่: 28 พฤษภาคม 2549 เวลา:2:03:36 น.
  
พี่ชอบอ่านวิธีเลี้ยงลูกที่ท่านเขียนอ่านะ วันนู้นที่ไปกับน้องแขยังได้มาอีกเล่มนึง
คุณยายดีขึ้นยังคะ มาอยู่กรุงเตบยายน้องแขต้องคิดถึงบ้านที่นู่นแน่ ๆ เรย

Glitter Graphics, MySpace Graphics, MySpace Codes, MySpace layouts, Doll Codes from //www.dressupmyspace.com


โดย: คุณย่า วันที่: 28 พฤษภาคม 2549 เวลา:5:53:24 น.
  
สวัสดียามเช้านะครับสุขสวัสดีเสมอนะ
โดย: คุณจะรู้ไหมครับ วันที่: 28 พฤษภาคม 2549 เวลา:6:14:13 น.
  
สวัสดีเช้าวันอาทิตย์
ขอให้คุณยายรอดพ้นจากภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับ

โดย: BAYROCKU วันที่: 28 พฤษภาคม 2549 เวลา:10:46:54 น.
  
ขอบคุณมากค่ะที่ไปอวยพรวันเกิดวันนี้
โดย: ซออู้ วันที่: 28 พฤษภาคม 2549 เวลา:14:35:27 น.
  
โดย: <เซ็นเซอร์> วันที่: 28 พฤษภาคม 2549 เวลา:17:02:56 น.
  


เข้ามาอ่านหลักธรรม คำสอน ของศาสนาพุทธ ค่ะ ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ นะคะ
โดย: Malee30 วันที่: 28 พฤษภาคม 2549 เวลา:17:08:02 น.
  
ขอบคุณนะคะ

โดย: prncess IP: 124.121.30.129 วันที่: 28 พฤษภาคม 2549 เวลา:19:43:06 น.
  
แวะมาชวนไปเล่น...เก็บตกจากวิมานเมฆ ถึงบ้านจิม ทอมสันจ้า..

และ...ยินดีที่ได้รู้จักนะคะแข แล้วไปเที่ยวด้วยกันอีกน้า
โดย: ชิด-ชิด เข้ามาอีกหน่อย วันที่: 28 พฤษภาคม 2549 เวลา:22:25:02 น.
  
อนุโมทนาด้วยคนค่ะ
...
...
ปล.คุณยายสบายดีแล้วใช่ม้ายคะ...
บ้านอาเราก็อยู่ในอำเภอเมืองที่อุตรดิตถ์ เหมือนกัน
โดย: Serendipity_t วันที่: 28 พฤษภาคม 2549 เวลา:23:15:01 น.
  
พี่ดาวขอบคุณ น้องแขมากๆ ค่ะ
ที่มาส่งข่าวเรื่องคุณยาย ...ดีใจด้วยมากๆค่ะ เข้าใจความรู้สึกของ หลานยายเหมือนๆ กันนะคะ

สุดยอด เยี่ยมมากๆ บล๊อกเรื่องท่านพุทธทาสวันนี้ พี่ดาวรักท่านมากๆ ไปสวนโมกข์ หลายครั้ง รู้สึกลึกซึ้ง รักท่าน มากๆ ค่ะ
สาธุ นะคะ น้องแข
โดย: ประกายดาว วันที่: 29 พฤษภาคม 2549 เวลา:0:39:48 น.
  
เข้ามาแวะทักคุณพี่ Rebel ครับ

ตอนนี้ผมหายเบื่อแล้วล่ะ
แต่กำลังหนีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่
(ยอมรับหน้าด้าน ๆ เลย)ไม่ได้แวะเยี่ยม blog ทุก ๆ คนเสียนาน เลยคงตกข่าวหลายเรื่องอยู่กระมัง (เว้นข่าวน้ำท่วม ที่ยิ่งตอกย้ำให้เศร้า)
โดย: ShadowServant IP: 203.188.44.49 วันที่: 29 พฤษภาคม 2549 เวลา:1:36:08 น.
  
สวัสดีตอนเช้าจ้า
น้องแขช่วยแวะไปบล็อก dis n dat แปลทฤษฎีของทั่นศจ.ถั่วหน่อยจิ๊ พี่มึนตื๊บ
โดย: คุณย่า วันที่: 29 พฤษภาคม 2549 เวลา:6:00:43 น.
  
คุณยายมากรุงเทพฯ ดีแล้วค่ะน้องแข อย่างน้อยก็มาใกล้ลูกใกล้หลาน ได้ช่วยกันดูแล

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะ

พี่แบมก็ไม่ค่อยได้เข้าบล๊อกค่ะ

คิดถึงเสมอ น้องแขรักษาสุขภาพด้วยนะค

ซักครู่พี่แบมก็จะไปนอนแล้วค่ะ พรุ่งนี้ตื่นเช้าไปบ้านแม่ค่ะ
โดย: yadegari วันที่: 29 พฤษภาคม 2549 เวลา:6:18:03 น.
  
ได้อ่านบ้างนะคะ แต่ไม่ได้เข้าลึกซึ้งสักเท่าไหร่^^'
พี่สั่งซื้อแสตมป์ไปด้วยล่ะ

คิดถึงน้องแขน๊า^^...


โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) วันที่: 29 พฤษภาคม 2549 เวลา:7:25:44 น.
  
แวะมาทักทายคุณน้องแขค่ะ
u'll never walke alone...
โดย: ทูน่าค่ะ วันที่: 29 พฤษภาคม 2549 เวลา:8:11:50 น.
  
โดย: hunjang วันที่: 29 พฤษภาคม 2549 เวลา:8:31:16 น.
  
ได้ข้อคิดดี ๆ เต็มเรยยย
โดย: ไ่่ก่ย่างคุกกี้กรอบหมีชอบหมด วันที่: 29 พฤษภาคม 2549 เวลา:8:53:16 น.
  
ตกลงไม่ได้ไปดูดนตรีหรือ?

ส่วนเราก็ไม่ได้ไปดูน่ะแหละ แม้ว่าท้ายที่สุดจะไม่ได้ไปเขาใหญ่แล้วก็ตามอยู่กับยายเป็นไงมั่ง?


ส่วนอิตาลี พี่ก็อยากไปเที่ยวเองอีกครั้งง่ะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 29 พฤษภาคม 2549 เวลา:9:15:17 น.
  
...

เป็นอีกวาระสำหรับการเฉลิมฉลอง
แต่คงจะเป็นการวิเศษสุด หากผู้เฉลิมฉลองทุกคนจะเข้าใจว่าหลวงพ่อพุทธทาสฯได้สอนอะไรเราไว้บ้างโดย: The Legendary Midfielder วันที่: 29 พฤษภาคม 2549 เวลา:10:18:18 น.
  สวัสดีวันแรกของสัปดาห์ค่ะ

โดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ วันที่: 29 พฤษภาคม 2549 เวลา:10:41:24 น.
  


ครบสามเดือนแล้วนะ กาชาค รออยู่ ใช่มะ
โดย: erol วันที่: 29 พฤษภาคม 2549 เวลา:12:34:40 น.
  
คำของพุทธทาสที่เอาไว้พูดกี่ปีก็ไม่ล้าสมัยคือ "ตัวกูของกู" นี่แหละ
โดย: อ้วนดำปื๊ดปื๊อ วันที่: 29 พฤษภาคม 2549 เวลา:12:42:35 น.
  
เป็นพระสงฆ์อีกรูปที่เลื่อมใสในคำสอนของท่านมากๆค่ะ..

คุณยายสบายดีหรือยังคะ
โดย: ธูปหอมเทียนสว่าง วันที่: 29 พฤษภาคม 2549 เวลา:15:20:18 น.
  
เป็นพระสงฆ์อีกรูปที่เลื่อมใสในคำสอนของท่านมากๆค่ะ..

คุณยายสบายดีหรือยังคะ
โดย: ธูปหอมเทียนสว่าง วันที่: 29 พฤษภาคม 2549 เวลา:15:20:47 น.
  
ขอบคุณน้องแขสำหรับธรรมะและข้อคิดจากท่านพุทธทาสค่ะ สาธุๆๆ
โดย: erina วันที่: 29 พฤษภาคม 2549 เวลา:22:12:22 น.
  
มาอีกแระค่า
โดย: ดา ดา วันที่: 29 พฤษภาคม 2549 เวลา:22:13:36 น.
  
สารภาพว่าตากะลังจะปิด ไว้จะกลับมาอ่านใหม่นะ
โดย: ตุ๊กตาไขลาน วันที่: 30 พฤษภาคม 2549 เวลา:0:19:17 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

rebel
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]Five Precepts For Kids

  1. I promise to try not to take the life of any animal, bug, fish or bird.

  2. I promise to try not to take anything which is not given to me.

  3. I promise to try not to be greedy or disrespectful with regard to what I eat, see, feel and listen to.

  4. I promise to try not to lie or speak harmfully to anyone.

  5. I promise to try not to consume any foods, drinks or drugs which make me stupid or crazy.
พฤษภาคม 2549

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
 
 
All Blog