Bingo 13 #M10 >> ความทรงจำ : สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
เมื่อปีพ.ศ.2545 เป็นปีที่มีวาระครบรอบ 140 พรรษา วันคล้ายวันประสูตของสมเด็พระเจ้าพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
และครบรอบ 40 ปีที่องค์การยูเนสโกประกาศเฉลิมพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก พระองค์แรกของประเทศไทย
มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จีงได้ดำริโครงการเทิดพระเกียรติเผยแพร่พระกรณียกิจที่ได้รับยกย่องว่า
ทรงเป็นนักปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาเชียวชาญรอบรอบรู้เรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดีอย่างยอดเยี่ยม โดยการนำพระนิพนธ์
มาชำระและตีพิมพ์ขึ้นใหม่ ...ซึ่งในช่วงเวลานั้น เป็นช่วงที่เรายังไม่สามารถใช้เงินไปกับการซื้อหนังสือได้มากมายนัก 
จึงต้องใช้วิธี  "แสวงหา" ในเวลาหลังจากนั้นอีกหลายปี ค่อยๆ ตามเก็บสะสมมาก 
และแล้ว วันหนึ่ง เหมือนฟ้าจะเป็นใจ ดลใจให้เราแวะแผงหนังสือในซอย ...ซึ่งร้านนี้จะได้หนังสือมาจากการรับซื้อแบบชั่งกิโล
หากเล่มไหนมีภาพปกเยินมาก  เขาก็จะเอากระดาษลายสวยๆ มาปิดทับใบรองปก กลายเป็นปกใหม่ 
เวลาจะซื้อหนังสือ เราก็ต้องเปิดดูเนื้อในกันหน่อย ...วันนั้นเปิดมาเจอ ...เฮ้ย...อยากอ่าน ...ซื้อเลย ราคาถูกดีงามมาก 
ซื้อแล้ว ไม่ต้อง "ดอง" ...อ่านเลย 
ความทรงจำ : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก (ของสนพ.)  มิถุนายน : 2546
จำนวน 303 หน้า / ราคา 180 บาท
ซื้อเมื่อ : 3 มีนาคม 2559
อ่านจบ : 13 มีนาคม 2559

บางส่วนจาก คำนำสำนักพิมพ์ 

ความทรงจำ พระนิพนธ์ของ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ทรงค้างไว้ 5 ตอน
มีข้อความบันทึกว่า "ลงมือแต่งวันที่ 1 กันยายน 2576" แล้วพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรก
เมื่อพ.ศ.2489 มีข้อความใบรองปกบอกว่า 

ลูกพูน
ขอถวายพระกุศลเสด็จพ่อ 
ด้วยความระลึกถึงอย่างไม่มีสิ่งใดเปรียบ
ในปีประสูตพิเศษ 7 รอบจอ
พ.ศ.2489
________
พิมพ์ในงานวันที่ 1 ธันวาคม 
วันสิ้นพระชนม์
ครบรอบ 3 ปี 

ต่อมาสำนักพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย พิมพ์ขึ้นใหม่
เมื่อพ.ศ.2505 แล้วแก้ไขเพิ่มเติมพิมพ์อีกครั้งเมื่อพ.ศ.2509 
มีภาคผนวกกับสารบัญค้นเรื่อง ไว้ท้ายเล่มด้วย 

...ในการพิมพ์คราวนี้ กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรมยึดถือฉบับพิมพ์ครั้งแรก
เมื่อพ.ศ.2489 เป็นหลัก โดยสอบทานกับฉบับของสำนักพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
เมื่อพ.ศ.2505 กับพ.ศ.2509 
อนึ่ง เพื่อให้หนังสือพระนิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน จึงขออนุญาต
พิมพ์รายการพระประวัติทางราชการ รายการตั้งและเลื่อนกรม กับ
รายงานการสิ้นพระชนม์ พร้อมด้วยเชื้อสายเจ้าจอมมารดาและเชื้อวงศ์พระองค์ท่าน
อีกทั้งสารบัญค้นเรื่องไว้ด้วย 

...ได้รับความร่วมมือจากกองจดหมายเหตุ กรมศิลปากร ให้ตรวจค้นเอกสารที่เกี่ยวข้อง
แล้วถ่ายสำเนามาพิมพ์ประกอบ ส่วนภาพเก่าได้มาจากหลายแห่งด้วย..." 

อ่านจากคำนำ ก็พอจะทราบได้ว่า หนังสือเล่มนี้ทรงคุณค่ามากมายเพียงใด 
แม้จะไม่ทันได้พระนิพนธ์จนจบครบถ้วนตังที่ตั้งพระทัย แต่เนื้อหาที่มี ก็บอกเล่าให้เราทราบ
ตั้งแต่ประสูติจนถึงพระชนมพรรษา 13 ปี เป็นช่วงชีวิตวันเริ่มต้ม 
ซึ่งเล่าจากความทรงจำและประมวลจากคำบอกเล่าของพระมารดาและพระญาติ 

ตอนที่ 1  เริ่มเรื่องประวัติ
ทรงบอกเล่าถึงลักษณะการพระราชทานพระนามพระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ 4 
การศึกษาของพระเจ้าลูกเธอ  การตามเสด็จไปทอดพระเนครสุริยุปราคาที่หว้ากด จนถึงรัชกาลที่ 4 สวรรคต 

ตอนที่ 2 เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อก่อนเสวยราชย์ 
มีเรื่องราวตั้งแต่เสด็จสมภพ จนถึงพระราชกรณีกิจช่วงทรงผนวช ซึ่งประมวลจากจดหมายเหตุและบันทึกต่างๆ 

ตอนที่ 3 เรื่องเปลี่ยนรัชกาล
เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสู่แผ่นดินรัชกาลที่ 5  มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบพระราชานุกิจ 
และการบริหารกิจการบ้านเมือง โดยมีผู้สำเร็จราชการ  

ตอนที่ 4 เรื่องเริ่มรัชกาลที่ 5
ทรงเล่าถึงการหัดทหารไทยตามแบบฝรั่ง การสร้างวัดราชบพิธ 
การสร้างพระบรมรูป 4 รัชกาล
การสร้างพระที่นั่งมห่ การตั้งระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และการเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่าง
ภายในราชสำนัก โดยไม่เกี่ยวกับการบริหารบ้านเมือง 

ตอนที่ 5 เรื่องเสด็จไปต่างประเทศครั้งแรก
ซึ่งรัชกาลที่ 5 เสด็จพระพาสสิงคโปร์ 
บะเตเวีย สมารัง และอินเดีย โดยมีพระประสงค์
ที่จะนำสิ่งที่ได้ทอดพระเนตรจากเมืองในบังคับของตะวันตก
มาปรับปรุง และปรับใช้ภายในประเทศ
เมื่อพระองค์เจริญพระชนมพรรษาและบริหารบ้านเมืองด้วยพระองค์เอง 


เรื่องราวต่างๆ นี้ บอกเล่าผ่านผู้ประสบพบเห็นเอง ...บางครั้งก็สอดแทรกพระราชวินิจฉัยของพระองค์
บางเรื่องก็เป็นเหตุผลจากพระราชดำริของรัชกาลที่ 5  สังเกตว่าสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ทรงพระนิพนธ์แบบเป็นกลาง ไว้ว่าร้ายใคร เพราะท่านไม่ทรงทราบสาเหตุจากผู้กระทำ 
หากเป็นที่ทราบจากผู้ใหญ่กว่า เล่าประทาน ก็จะบอกไว้เช่นกัน 

อ่านไปดูรูปประกอบด้วย ...ยิ่งทำให้เราคิดว่า หนังสือชุดนี้ (เวอร์ชั่นสนพ.มติชนนี้) เราต้องหามาสะสมให้ครบ 
ตอนนี้มี 3 เล่มแล้ว (รวมเล่มปกพิเศษเล่มนี้) ...ก็แสวงหากันต่อไป 


ตอบโจทย์ : ไม่ใช่นิยายรัก 

Create Date : 14 มีนาคม 2559
Last Update : 16 มีนาคม 2559 7:58:49 น.
Counter : 951 Pageviews.

4 comments
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
lovereason Literature Blog ดู Blog
Mintra-april Travel Blog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Health Blog ดู Blog
multiple Diarist ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog
สวนดอกไม้ในความเดียวดายของเธอ Diarist ดู Blog
เหมือนพระจันทร์ Diarist ดู Blog
นัทธ์ Book Blog ดู Blog

โหวตให้ค่ะ...เจิมบอก
โดย: อุ้มสี วันที่: 14 มีนาคม 2559 เวลา:22:32:08 น.
  

โหวต Book Blog นำไปก่อนเลย
พี่ก็ชอบตามหาหนังสือเก่า ที่เคยอ่านสมัยเด็กๆ
ได้มาเก็บไว้เป็นที่ระลึก
มีหลายเล่ม อ่านทีไรก็ยังสนุก


ฝันดีนะคะ


แอมอร
โดย: peeamp วันที่: 14 มีนาคม 2559 เวลา:22:42:27 น.
  
จำได้คร่าวๆว่าเคยได้อ่าน แต่ไม่มีหนังสือเก็บใว้ค่ะ
โหวต Book Blog ให้ด้วยค่ะ
โดย: zungzaa วันที่: 15 มีนาคม 2559 เวลา:10:37:41 น.
  
คุณอุ้ม >> ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกันค่ะ

คุณแอมอร >> อ่านเรื่องเก่าเนี่ยได้ความรู้ด้วย สนุกด้วยจริงๆ ค่ะ

คุณ Zungzaa >> เราชอบหามาเป็นสมบัติของตัวเอง ...บ้าสะสมค่ะ
โดย: นัทธ์ วันที่: 16 มีนาคม 2559 เวลา:7:41:38 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#14นัทธ์
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 36 คน [?]
รักที่จะอ่าน รักที่จะเขียน
เปิดพื้นที่ไว้ สำหรับแปะเรื่องราว
มีสาระบ้าง ไม่มีสาระบ้าง ณ ที่นี้สงวนลิขสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2539

ห้ามผู้ใดละเมิด
โดยนำภาพถ่ายและ/หรือข้อความต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง
หรือทั้งหมดใน Blog แห่งนี้ไปใช้
และ/หรือเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษร

Share |
Instagram my read shelf:
Natt's book recommendations, liked quotes, book clubs, book trivia, book lists (read shelf)

2014 Reading Challenge

2014 Reading Challenge
Natt has read 0 books toward her goal of 52 books.
hide

2015 Reading Challenge

2015 Reading Challenge
Natt has read 0 books toward her goal of 52 books.
hide

2016 Reading Challenge

2016 Reading Challenge
Natt has read 1 book toward her goal of 132 books.
hide

2017 Reading Challenge

Natt has read 0 books toward her goal of 100 books.
hide
New Comments
มีนาคม 2559

 
 
1
2
4
5
6
7
8
10
11
13
15
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog
MY VIP Friend