ใต้ฟ้าเดียวกัน.... ForGet mE nOt
Group Blog
 
All blogs
 
กายนครคำกลอน (หน้า 81-90 ค่ะ)สองสัมมาสังกัปปะพระท่านสอน
ให้โอนอ่อนน้อมในไตรสิกขา
ตรึกในอันละกามตามธรรมา
วิหิงสาพยาบาทขาดเป็นจุณ

คิดแต่ที่จะเปลื้องตนให้พ้นทุกข์
เสวยสุขเนกขัมม์ตามเกื้อหนุน
มิได้อิงอามิสติดกามคุณ
จัดเป็นบุญญขันธ์อันโอฬาร

องค์สัมมาวาจานี้เป็นที่สาม
ไม่หยาบหยามกล่าวสุนทรล้วนอ่อนหวาน
ละพูดปดเป็นกลเช่นคนพาล
ไมาสามานย์ด่าทอต่อผู้ใด

เลิกส่อเสียดเกลียดชังคนทั้งสิ้น
คิดถวิลด้วยเมตตาอัชฌาสัย
ทิ้งตลกคะนองลำพองใจ
พูดแต่ในวจีสัจจ์บรรทัดตรง

82
องค์สัมมากัมมันโตโดยโวหาร
คือทำงานชอบไว้อย่าให้หลง
อย่าฆ่าสัตว์ทุกชนิดให้ปลิดปลง
ตั้งดำรงจิตไว้ในเมตตา

อทินนาอย่าลักซึ่งสิ่งของ
และเว้นคลองทุจริตในมิจฉา
เจริญพรตพรหมจรรย์จรัญญา
คิดตรึกตราสุจริตในกิจกาย

อนึ่งสัมมาอาชีวะท่านกะห้าม
จะต้องความเลี้ยงชีวาคิดค้าขาย
อย่าโกงคตปดเล่ห์เพทุบาย
อนึ่งอย่าขายสัตว์ที่มีชีวิต

อันยาเบื่อและสุราทั้งอาวุธ
ตัดให้หยุดอย่าปองขายของผิด
ประพฤติชอบประกอบไว้ให้เป็นนิตย์
เลี้ยงชีวิตให้สวัสดิ์สัจจ์ธรรม์

83
องค์สัมมาวายาโมอันโสภาค
คือเพียรมากเพิ่มผลกุศลขันธ์
เร่งละบาปบำเพ็ญบุญให้หนุนกัน
ตัวบาปนั้นคือเสนีสิบสี่นาย

คือโมหะคอยรุมให้ลุ่มหลง
ยุให้งงไม่รู้จริงสิ่งทั้งหลาย
และโทโสกริ้วโกรธพิโรธร้าย
ทั้งตัวนายตระหนี่มัจฉริยัง

มันยุยงให้พระองค์หลงห่วงทรัพย์
มิให้จับจ่ายได้เหมือนใจหวัง
ทั้งสองนายถีนัจและมิทธัง
มักให้นั่งเคลิ้มเขลาง่วงหาวนอน

อหิริกังตัวร้ายไม่อายบาป
ยุให้หยาบวายวุ่นขุ่นกระฉ่อน
ทั้งอโนตตัปปะเล่าคอยเฝ้าวอน
ให้ยอกย้อนทำบาปที่หยาบคาย

84
อุทธัจจังกุกกุจจังสิ้นทั้งสอง
มันคอยมองอกุศลวนใจหาย
ให้ฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่สบาย
อีกตัวนายอิจฉานี้อาธรรม์

เจ้าโลภะคือโลภละโมบมาก
ทะยานอยากได้จริงทุกสิ่งสรรพ์
ทิฏฐิชักให้เห็นผิดคิดดึงดัน
มาโนนั้นมิใช่ชั่วถือตัวตน

เจ้าวิจิกิจฉาพาสงสัย
ให้หลงใหลวุ่นวายฝ่ายอกุศล
บาปธรรมสิบสี่นี่ทรชน
อย่าปะปนคบค้าสมาคม

ส่วนมิตรแท้อย่าหลบควรคบหา
คือเสนาฝ่ายผลกุศลสม
ยี่สิบห้ามีคุณาวโรดม
สิ่งประถมยึดศรัธาให้กล้าใจ

85
และปัญญาดีเลิศประเสริฐสุด
จะวิมุตติ์ถึงสุขทุกข์กษัย
เจริญสัมมัปปธานเจือจานไป
บุญสิ่งใดไม่เคยสร้างจงเร่งทำ

กุศลใดเคยทำทำให้ยิ่ง
จะเป็นสิ่งตามทำนุอุปถัมภ์
บาปสิ่งใดที่สถิตติดประจำ
เร่งวิกขัมภ์ขับไล่ให้ไกลกาย

องค์สัมมาสติดำริชอบ
คิดประกอบธรรมขันธ์จิตมั่นหมาย
อนุสสติสิบนั้นท่านบรรยาย
จะถวายพระพรความตามบาลี

คือพุทธะธัมมะสังฆะนั้น
ยึดให้มั่นสามรัตน์จรัสศรี
ทั้งสีลาจาคะเพิ่มทวี
จะเป็นที่นำตนให้พ้นภัย86
เทวตามรณานุสสติ
จงเร่งตริตรึกตรองให้ผ่องใส
ทั้งกายคตานั้นหมั่นปลงใจ
อนึ่งในอานาปาน์อุตส่าห์ทำ

อุปษมาสติตรึกให้ลึกซึ้ง
คือคิดถึงคุณนิพพานการเนกขัมม์
และสติปัฏฐานสี่นี้ยอดธรรม
จะชักนำถึงนิพพานสำราญใจ

องค์ที่แปดสัมมาสมาธิ
คือจิตตริตั้งมั่นไม่หวั่นไหว
ละนิวรณธรรมรำงับไป
แอบแนบในจตุรูปฌาน

อันดำรงองค์ห้าดังสาธก
คือวิตกวิจารสุขเกษมสานต์
ปีติเอกัคคตาห้าประการ
เครื่องประหารคู่ปรับกับนิวรณ์

87
ทุติยฌานที่สองรองลำดับ
องค์สามนับตามกระทู้อุทาหรณ์
ละวิตกวิจารได้ไม่อาวรณ์
เหลือแต่ตอนปีติสุขเอกัคคตา

ตติยฌานที่สามตามกำหนด
ปีติหมดดวงจิตติดสุขา
และเอกัคคตาจิตยังติดมา
สุขุมกว่าปฐมทุติยฌาน

องค์ที่สี่สุดจตุตถะ
ละสุขะผ่องใสอย่างไพศาล
กลับเป็นอุเบกขาปรีชาญาณ
นับสองประการทั้งเอกัคคตา

เป็นจิตดิ่งนิ่งแน่และประณีต
เกือบถึงขีดโลกุดรนอนสุขา
ในฌานสี่ที่ชี้แจงแสดงมา
ใครตั้งหน้าบำเพ็ญให้เป็นไป

88
จะบำบัดอุปัทวะร้าย
ให้เหือดหายลุสุขทุกข์กษัย
เป็นต้นทางถึงนิพพานสำราญใจ
จงจำไว้ตามคำรูปรำพัน ฯ

จิตราชจักรพงษ์องค์กระกษัริย์
สดับอรรถปรีดิ์เปรมเกษมสันต์
ทรงศรัทธาเลื่อมใสที่ในธรรม์
จึงจัดสรรเครื่องบูชาโอฬาฬาร

ถวายไตรแพรกาสาวพัสตร์
ของอื่นจัดเต็มที่บริขาร
ศิโรราบกราบก้มนมัสการ
สร่างรำคาญโศกเศร้าเบาพระทัย

แสนชื่นฉ่ำดังน้ำอมฤต
มาพรมจิตดับหมองให้ผ่องใส
ประชวรหายคลายมัวสิ้นกลัวภัย
ดุจได้ยาทิพย์หยิบชโลม

89
เกิดปีติเลื่อมใสพระทัยแผ้ว
ดังได้แก้วชุปองค์ให้ทรงโฉม
มีศรัทธาปราโมทย์มาโนชญ์โน้ม
จึงว่าโยมสิ้นระแวงแคลงวิญญาณ์

จะจดจำคำพระสละบาป
ไม่หยามหยาบเป็นญาติพระศาสนา
ทั้งศีลทานการกุศลผลเมตตา
จะรักษามิให้หน่ายคลายอารมณ์

คิดหลีกลี้หนีพวกอกุศล
ไม่ระคนปนปะให้สะสม
สละห่วงบ่วงรึงที่ตรึงตรม
จะนิยมสรณาดังวาที

อนุสรณ์คำนึงถึงพระพุทธ
ประเสริฐสุดทุกเวลาเป็นราศี
และพระธรรมล้ำเลิศในโลกีย์
ทั้งอรียสงฆ์ผู้ทรงญาณ

90
และตั้งจิตคิดในพระไตรลักษณ์
ให้ประจักษ์อนิจจังในสังขาร
ทั้งทุกขังอนัตตาเป็นสาธารณ์
ไม่ทะยานคิดเห็นเป็นตัวตน

เพื่อกำจัดตัดรักผลักตัณหา
ที่ชักพาวนไปให้เสียผล
ขอพระคุณกรุณาอย่าจรดล
โปรดนิมนต์อยู่ด้วยกันทุกวันวาร

หากลืมหลงได้เป็นเพื่อนเตือนสติ
ให้ดำริข้ามห้วงบ่วงสงสาร
เสร็จสุนทรอ่อนเกศนมัสการ
นฤบาลเอื้อนยุบลสั่งมนตรี

ว่าท่านทั้งยี่สิบห้าสามิภักดิ์
ช่วยนำชักเราให้หายทุกขี
จงตั้งใจในกตเวที
ให้เป็นศรีสุขสวัสดิ์กำจัดพาล
Create Date : 04 พฤษภาคม 2550
Last Update : 7 พฤษภาคม 2550 7:59:03 น. 0 comments
Counter : 334 Pageviews.

วนารี
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หัดเขียนเพื่อเรียนรู้ค่ะ
^^^^^^^^^^^^
ความรัก เสลาสลักสวยใส
งามใดเล่า งามใด
เทียบได้งดงาม ความรัก
จรดลึก ในความทรงจำ
ลึกล้ำ ย้ำรอยสลัก
นิรันดรนั้น นานหนัก
แต่รักเรา นานกว่านั้น
^^^^^^^^^^^^

เขาว่าเรา เราอย่าโกรธ ลงโทษเขา
ในเมื่อเรา นั้นไม่เป็น เช่นเขาว่า
หากเราเป็น จริงจัง ดังวาจา
เมื่อเขาว่า อย่าโกรธเขา เราเป็นจริง
Friends' blogs
[Add วนารี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.