bloggang.com mainmenu search
[Main : กลับ หน้ารวมศาสนา]


      วันมาฆบูชา เป็น วันสำคัญทางพุทธศาสนา วันหนึ่ง ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (ประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ หรือไม่ก็ต้นเดือนมีนาคม ) มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับ พระพุทธเจ้า รวม 2 ประการ คือ เป็นวันที่แสดง โอวาทปาฏิโมกข์ และเป็นวัน ปลงอายุสังขาร

เกิดเหตุการณ์สำคัญอันเป็น องค์ 4 จึงเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต
1. พระภิกษุ จำนวน 1,250 รูป มาประชุมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ เวฬุวัน กรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมายกันแต่อย่างใด
2. พระภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็น พระอรหันต์ ทั้งสิ้น
3. พระภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ พระพุทธเจ้า ทรงบวชให้ทั้งสิ้น
4. ในวันนี้เป็น วันเพ็ญเดือนมาฆะ
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ คือ ข้อธรรมย่อ อันเป็นหลักหรือ หัวใจ สำคัญของ พระพุทธศาสนา 3 ประการ ได้แก่
1. ไม่ทำความชั่วทั้งปวง เว้นจากความชั่วด้วย กาย วาจา ใจ
2. ทำความดีให้ถึงพร้อม ด้วยกาย วาจา ใจ
3. ทำจิตใจให้หมดจดบริสุทธิ์ผ่องใส

      และเป็นวันที่พระองค์ทรง ปลงสังขาร ที่ ปาวาลเจดีย์ แคล้นวัชชี เนื่องจากขณะนั้น พระองค์มีพระชนมายุ 80 พรรษา หลังจากที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ ตรัสรู้ และสั่งสอนพระธรรมมาเป็นระยะเวลา 45 ปี ได้ทรงแสดง อิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) ให้แก่ พระอานนท์ ว่าถ้าใครเจริญได้จะต่ออายุได้ แต่พระอานนท์ก็มิได้ทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ต่อไปอีก เมื่อพระอานนท์ออกจากที่เฝ้าแล้ว พระยามาร จึงเขามาทูลขอให้พระองค์ ปรินิพพาน
โดยอ้างว่ามี พุทธบริษัท 4 ครบแล้ว และ พุทธศาสนา ได้เจริญมั่นคงแล้ว พระพุทธองค์ได้เปล่งวาจาว่า อีก 3 เดือนนับจากนี้ไปจะปรินิพพาน พระวาจา ของพระพุทธเจ้าที่ทรงเปล่งออกมาครั้งนี้เรียกว่า ทรงปลงอายุสังขาร

ข้อปฏิบัติสำหรับชาวพุทธในวันมาฆบูชา
1. จัดเตรียม เครื่องสักการะ เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน มาพร้อมกันที่ วัด ตามเวลานัดหมาย เพื่อฟังโอวาทหรือ พระธรรมเทศนา สวดมนต์ และ เวียนเทียน
2. ก่อนออกจากบ้าน ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและแต่งกายให้เรียบร้อย
3. เมื่อถึงวัดแล้ว ควรอยู่ในอาการสำรวม ไม่พูดคุยหยอกล้อกัน หรือกระทำภารกิจอื่นอันไม่สมควร เช่น เคาะระฆังเล่น จุดดอกไม้ไฟเล่น เป็นต้น
4. เมื่อถึงเวลาประกอบพิธี ให้ทุกคนไปเข้าแถวหรือเข้าไปในสถานที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน
5. ก่อนเริ่ม พิธีเวียนเทียน พระสงฆ์ ผู้เป็นประธาน จะกล่าวให้โอวาท ทุกคนต้องพนมมือถือ ดอกไม้ธูปเทียน ตั้งใจฟังด้วยความสงบ กล่าวคำสาธุเมื่อพระสงฆ์ให้โอวาทจบ
6. ใน พิธีสวดมนต์ จะมีผู้กล่าวนำคำบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา และ คำบูชาพระรัตนตรัย ให้ทุกคนจุดธูปเทียนประนมมือ กล่าวตามด้วยความเคารพ มีจิตในยึดมั่น

      ในการเดินเวียนเทียน จะกระทำ 3 รอบ โดย เวียน ไปทาง ขวา เรียกว่า "เวียนแบบทักขิณาวัฏ"
ในรอบที่ 1 ให้รำลึกถึง คุณพระพุทธเจ้า โดย ภาวนา คาถา บทอิติปิโส ภควาฯ ไปจนจบ เพื่อให้จิตมีสมาธิ
ในรอบที่ 2 ให้รำลึกถึง คุณพระธรรม โดยภาวนาคาถา บทสวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโมฯ ไปจนจบ
ในรอบที่ 3 ให้รำลึกถึง คุณพระสงฆ์ โดยภาวนาคาถา บทสุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆฯ ไปจนจบ

7. ในการเดินเวียนเทียน ต้องทำจิตใจให้มีสมาธิ สงบ และแน่วแน่อยู่กับบทบูชา พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และ พระสังฆคุณ ไม่ส่งเสียงพูดคุยหรือเดินแซงผู้ที่เดินอยู่ข้างหน้า
8. เมื่อเวียนเทียนครบ 3 รอบแล้ว ให้นำดอกไม้ ธูป เทียน ไปวางไว้ในจุดกำหนด เพื่อสะดวกแก่การเก็บทำความสะอาด
9. หลังจากเสร็จพิธีเวียนเทียนแล้ว ควรช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณ โบสถ์ ให้เรียนร้อย แล้วแยกย้ายกันกลับบ้านด้วยความสงบอิ่มเอมใจ หรืออยู่ร่วมพิธีอื่น ๆ ที่ทางวัดจัดให้มีขึ้น

ที่มา : หลาย ๆ เวปครับ
[Main : กลับ หน้ารวมศาสนา]
Create Date :12 กุมภาพันธ์ 2549 Last Update :28 กันยายน 2552 9:26:40 น. Counter : Pageviews. Comments :43