bloggang.com mainmenu search
อาโรคฺยปรมา ลาภา
ลาภทั้งหลาย มีความไม่มีโรค เป็นอย่างยิ่ง,สีเลนะ สุคะติง ยันติ
ศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุข

สีเลนะ โภคะสัมปะทา
ศีลเป็นปัจจัยให้มีโภคสมบัติ

สีเลนะ นิพพุติง ยันติ
ศีลเป็นปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพาน

ตัสมา สีลัง วิโสธะเย ฯ
เพราะฉะนั้น จงทำจิตให้สะอาดหมดจดด้วยศีลตลอดกาลทุกเมื่อเถิดฯปัจฉิมโอวาท พระวาจาครั้งสุดท้าย

"หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว
วะยะธัมมา สังขารา
อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ "

"ดูกร ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า
สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
ท่านทั้งหลาย จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ฯ""มโนปุพพัง คมา ธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา
ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน สำเร็จลงแล้วด้วยใจ"สจฺจํ หเว สเธุตรํ รสานํ
ความสัตย์นั่นแล ดีกว่ารสทั้งหลายนตฺถิ โลเก อนินฺทิโต
ผู้ไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลกสพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวงสติมา สุขเมธติ
คนมีสติ ย่อมได้รับความสุขมโนปุพงฺคมา ธมฺมา
ธรรมทั้งหลายมีจิตนำหน้ายํ เว เสวติ ตาทิโส
คบคนเช่นไรก็เป็นคนเช่นนั้นแลยาจโก อปฺปิโย โหติ
ผู้ขอ ย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอเย ปมตฺตา ยถา มตา
คนประมาทก็เหมือนคนตายวิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนิพฺพานํ ปรมํ สุขํ
นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา
ทุกข์เสมอด้วยขันธ์ไม่มีกมฺ มุนา วตฺตตี โลโก
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ
จิตที่ฝึกแล้วย่อมนำสุขมาให้อตีตํ นานฺราคเมยฺย
ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วอตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ
ตนแลเป็นที่พึ่งแแห่งตนอโรคฺยปรมา ลาภา
ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่งอสาธุธํ สาธุนา ชิเน
พึงชนะความไม่ดีด้วยความดีชิเน กทริยํ ทาเนน
พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้อกฺโกเธน ชิเน โกธํ
พึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเย จ ตํ อุปนยฺหนฺติ เวรํ เตสํ น สมฺมติ
เวรของผู้จองเวร ย่อมไม่ระงับไปได้

เย จ ตํ นูปนยฺหนฺติ เวรํ เตสูปสมฺมติ
เวรของผู้ไม่จองเวร ย่อมระงับดับได้
Create Date :01 ธันวาคม 2550 Last Update :27 กันยายน 2552 18:47:40 น. Counter : Pageviews. Comments :69