bloggang.com mainmenu search
นัม เมียว โฮ เร็ง เง เคียว

เป็นศาสนาพุทธ นิกายมหายาน(ญาณใหญ่) อ่านคำแปลในบทสวด เท่าที่หาได้ ก็เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเช่นกัน เรื่องบทสวดมนต์ถ้าจะเทียบทางหีนยาน จัดว่าอยู่ในสมถะกรรมฐาน ใจจดจ่ออยู่กับบทสวด และคำบริกรรมเองจะเป็นอะไรก็ได้ ไม่ยึดติด พระบางท่านท่อง ก. เอ๋ย ก. ไก่ ฯ

ความเข้าใจส่วนตัว เป็นธรรมะ เป็นพลังเร้นลับส่วนหนึ่งที่ช่วยให้พ้นทุกข์ปัจจุบัน รวมทั้งได้รับสิ่งดีๆ เข้ามาในอนาคต เกิดขึ้นได้เพราะศรัทธา ศึกษา และลงมือปฏิบัติ

แต่ถ้าต้องการวิมุต ความหลุดพ้น ตัดภพตัดชาติ ย่อมมีหนทางเดียว ตามที่ทุกท่านเข้าใจอยู่แล้ว(สติปัฎฐาน4)

ขอชวนเชิญญาติธรรม ที่สวดไดโมขุ แบ่งปันประสบการณ์ครับ

ปล. นำเพลงสากลมาฝากด้วยครับ สุข สดชื่น สมหวัง ไร้โรคภัย อย่าเจ็บ อย่าจนครับ
Create Date :31 มีนาคม 2551 Last Update :27 กันยายน 2552 18:45:52 น. Counter : Pageviews. Comments :44