แนะแนวโครงการ ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (E.B.A. CU)
แนะแนวโครงกาศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(E.B.A. CU)

EBA, The Bachelor of Arts Program in Economics, Chulalongkorn University

    หลังจากที่เราแนะนำคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแล้วคราวนี้เราขอย้ายมาฝั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันบ้าง สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หรือ(E.B.A. CU) นั่นเอง  โดยE.B.Aนั้นย่อมาจาก Bachelor of  Art Program in Economics หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า เศรษฐศาสตร์อินเตอร์จุฬา 

    โดยความต่างข้อหนึ่งที่ชัดเจนคือ ของEBA และ BEของธรรมศาสตร์คือ เมื่อจบการศึกษาบัณฑิตของโครงการ EBA จะได้รับ ศิลปะศาสตร์บัณฑิต ส่วนบัณฑิตที่จบการศึกษาจากโครงการBE นั้นจะได้รับปริญญา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  ซึ่งหลักสูตร EBA นั้นเปิดรับนิสิตครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 โดยในหลักสูตร จะเน้นสอนความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ  ในภาพกว้างซึ่งเราจะต้องเรียน และวิเคราะห์ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจนั้นมีปัจจัยอะไรบ้าง โดยการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆนั้น ก็จะมาจากการเรียนในเนื้อหาวิชาต่างๆตลอด 4ปี ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ทฤษฎีทางเศรษฐกิจ การเงิน สถิติ แม้กระทั่งสภาพสังคมและความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศ 

     นอกจากนี้ทางคณะเศรษฐศาสตร์ยังได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประทศโดยนักศึกษาสามารถที่จะเลือกไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศในช่วงปีสามหรือช่วงปี4ได้ ซึ่งหลักสูตรEBA จะมีการเรียนการสอนแบบ124  หน่วยกิต ในระบบการสอนแบบทวิภาค1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และเปิดภาคฤดูร้อนเฉพาะรายวิชาเท่านั้น ซึ่งวิชาที่เปิดนั้นนักศึกษาจะต้องผ่านวิชาบังคับก่อนซึ่งนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไปจะสามารถเรียนวิชาภาคฤดูร้อนของคณะได้ ซึ่งการเรียนการสอนจะเป็นไปตามหลักสูตรดังนี้ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่ม เดือนมกราคม – เมษายน ภาคฤดูร้อน เริ่มเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม โดยนิสิตต้องเรียนวิชาทั้งหมดอย่างน้อย7เทอม และต้องลงต่อเทอมในภาคปกติไม่เกิน22หน่วยกิต และในการเรียนภาคฤดูร้อนไม่เกิน 7หน่วยกิต รวมทั้งเกรดเฉลี่ยในการจบการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่า2.00 โดยการเรียนการสอนทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่  คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


หลักสูตร EBA จุฬาเป็นอย่างไร และเรียนอะไรบ้าง

โดยEBA จุฬา. ผู้เรียนจะต้องเรียนทั้งหมด 124 หน่วยกิต
โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาทั่วไป 30  หน่วยกิต

โดยจะแบ่งออกเป็นวิชาบังคับ 24หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ 6 หน่วยกิต   

ส่วนที่สองเป็นวิชาแกนหลัก 85 หน่วยกิต

  ซึ่งแบ่งเป็นวิชาแกนหลักทางด้านเศรษฐศาสตร์ 35หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 24หน่วยกิต

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

และวิชาเลือกเสรี อีก9 หน่วยกิต 

 ซึ่งแบ่งคร่าวๆดังนี้
1.  วิชาศึกษาทั่วไป                                                                      30  หน่วยกิต
แบ่งออกเป็น
  • วิชาบังคับ                                                                               24  หน่วยกิต
  • วิชาบังคับเลือก                                                                         6  หน่วยกิต
  2. วิชาแกนหลักทางเศรษฐศาสตร์                                             85 หน่วยกิต
  2.1) วิชาพื้นฐาน                                                                        35  หน่วยกิต
  2.2) วิชาบังคับ                                                                          24  หน่วยกิต
  2.3) วิชาเลือก                                                                           26  หน่วยกิต
  3. วิชาเลือกเสรี                                                                           9  หน่วยกิต
วิชาเรียนรวมทั้งหมด                                                                 124 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป                                                                              24 หน่วยกิต 

นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีโอกาสการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ นักเรียนของหลักสูตร EBA ได้เช่นกันเพราะเนื่องจาก จุฬาลงกรณ์และหลักสูตร EBA ได้มีข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในหลายๆประเทศในการส่งนักเรียนแลกเปลี่ยน (Exchange Program) ระหว่างกัน ในปีการศึกษาหนึ่งจะมีนักเรียนของหลักสูตรไปเรียนที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญา และในขณะเดียวกันก็จะมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาส่งนักเรียนมาเรียนที่หลักสูตรปี เช่นเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยที่มีการแลกเปลี่ยนอย่างเช่น

Australia
• University of Queensland

Austria
• WU Wien (Vienna University of Economics and BusinessAdministration)

Belgium
• KU Leuven (University of Leuven)

Denmark
• Copenhagen Business School
• University of Copenhagen

Finland
• Aalto University

France
• Groupe ESC Troyes
• IESEG-School of Management
• Universite Paris-Dauphine

Germany

• Goethe University Frankfurt AM Main
• Hamburg University of Applied Sciences
• University of Applied Sciences, Bremen
• University of Mannheim

Hong Kong
• City University of Hong Kong

Italy

• Bocconi University
• Luiss University

Japan

• Meiji University
• Osaka University of Economics and Law
• Saitama University
• University of Toyama
• Waseda University
• Yokohama University

The Netherlands

• Tilburg University
• Utrecht School of Economics
• Universiteit van Amsterdam
• Vrije Universiteit Amsterdam

New Zealand

• Victoria University of Wellington
Norway
• BI Norwegian Business School
• University of Oslo

Singapore

• Nanyang Technological University
• National University of Singapore
• Singapore Management University

Spain

• Universidad Carlos III de Madrid
• Universitat Pompeu Fabra
Sweden
• Jonkoping International Business School
• Stockholm University

Switzerland

• University of Bern
• University of St. Gallen
• University of Zurich

Turkey

• Koc University

รวมไปถึงในแง่ของ การให้ทุนเองนั้นทางคณะก็ได้มีการมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี โดยจะแจกทุนการศึกษาเทอมละ 60,000บาท สำหรับภาคปกติ และ 30,000บาทสำหรับภาคฤดูร้อนซึ่งผู้ที่ขอรับทุนนั้นจะต้องไม่มีการบันทึกในเรื่องของพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย และต้องมีเกรดเฉลี่ยจากสถานศึกษาที่จบมา 3.50ขึ้นไปโดยเปิดรับสมัครสองรอบคือตอนเริ่มต้นสมัครเข้าเรียนเป็นครั้งแรก และหลังจากจบปีหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง

จบมาแล้วเป็นอะไรได้บ้าง

สำหรับการเรียนในวิชาชีพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือ E.B.A. นั้น สามารถนความรู้ที่ได้จากภาควิชานี้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างกว้างขวางอย่างเช่น งานในด้านการเงินและธนาคาร อาทิ นักเศรษฐศาสตร์ นักวิจัย  พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย,พนักงานธนาคารพาณิชย์  ที่ปรึกษาการลงทุน นักวิเคราะห์นโยบาย นักวิเคราะห์การขาย นักวิเคราะห์การลงทุน นักธุรกิจ สื่อสารมวลชน ข้าราชการ นักการเมือง หรือ ประกอบอาชีพอิสระ

เรียนโครงการ E.B.Aจุฬา  ใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

นักศึกษาโครงการEBA มีค่าใช้จ่ายประมาณเฉลี่ย 87000บาท สำหรับภาคเรียนปกติ คิดเป็น 174,000 บาท ต่อปี  ส่วนภาคฤดูร้อนจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 40,250 บาท
ถ้าอยากเข้าโครงการEBA CUต้องทำอย่างไร

  1.       ต้องจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.25

2.       นักเรียนที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง เกณฑ์การคัดเลือกการสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นานาชาติ) 

นักเรียนจะต้องมีผลคะแนนตามเกณฑ์จำนวน 2 ใน 3 ข้อ ด้านล่างนี้

1.   เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX)  3.25   25 %

2.       มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้    35%
       ผลคะแนน CU - TEP ตั้งแต่ 83 คะแนนขึ้นไป หรือ
       ผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 560 คะแนนขึ้นไป ( PBT > 560 | IBT > 83 ) หรือ
       ผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ 6.5 คะแนนขึ้นไป หรือ
       ผลคะแนน SAT ( Critical Thinking ) ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป

3.    มีผลคะแนนคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้    40%
        ผลคะแนน CU - AAT ( Math ) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน  หรือ
        ผลคะแนน SAT I (Math) ไม่ต่ำกว่า 630 คะแนน  หรือ
        ผลคะแนนสอบ A - Level เกรด A หรือ 
        คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย เกรด A หรือ 
        คะแนนมาตรฐานอื่นๆที่เป็นที่ยอมรับ ในวิชาคณิตศาสตร์ เกรด A
        * หากยื่นคะแนน SAT I (Math) และ SAT I (Critical Reading) พร้อมกัน จะต้องใช้ผลสอบที่มาจาก  การสอบในครั้งเดียวกันเท่านั้น
        ** ผลคะแนนที่ใช้ยื่นจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

4.    สำหรับผู้สมัครที่ไม่ใช่สัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักในต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 5 ปี ที่สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในต่างประเทศ โดยผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารตาม 

หัวข้อคุณสมบัติต่อไปนี้
    - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้น ม.ปลาย 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25 โดยต้องมีใบ Transcript มาแสดง
    -จดหมาย Recommendation จากผู้สอน 2 คนจากสถาบันที่สำเร็จการศึกษาพร้อมลายเซ็น หรือ
    -   มีคะแนนสอบผ่านตามหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งดังนี้
       ผลคะแนน SAT I (Math) ไม่ต่ำกว่า 640 คะแนน หรือ
       ผลคะแนน CU - AAT ( Math ) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
- ผลคะแนนสอบ A - Level หรือ คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย หรือ 
            คะแนนมาตรฐานอื่นๆที่เป็นที่ยอมรับ ในวิชาคณิตศาสตร์ เกรด A
        * หากยื่นคะแนน SAT I (Math) และ SAT I (Critical Reading) พร้อมกัน จะต้องใช้ผลสอบที่มาจาก  การสอบในครั้งเดียวกันเท่านั้น
        ** ผลคะแนนที่ใช้ยื่นจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
โครงการEBA CU เปิดรับสมัครช่วงไหน
เปิดรับสมัครช่วงเดือนมกราคม  ประกาศผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ต้นกุมภาพันธ์  สัมภาษณ์ ปลายกุมภาพันธ์-มีนาคม โดยในแต่ละปีจะรับนักศึกษาประมาณ 150 คน และจะประกาศผลช่วงปลายๆมีนาคม

สามารถปรึกษาเรื่องการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรอินเตอร์ได้ที่ 

แนะแนวเรื่องการศึกษาต่อ และged by pure

https://1ab.in/PC2Create Date : 31 มกราคม 2564
Last Update : 31 มกราคม 2564 0:33:06 น.
Counter : 714 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
เที่ยวทิพย์ : การกลับบ้านของทับหลังปราสาทเขาโล้น (2) ผู้ชายในสายลมหนาว
(20 ก.ค. 2564 10:15:16 น.)
ไดอารี่ได้ศัพท์ Ep.13 เฟคนิวส์ toor36
(19 ก.ค. 2564 00:04:15 น.)
เที่ยวทิพย์ : การกลับบ้านของทับหลังปราสาทเขาโล้น (1) ผู้ชายในสายลมหนาว
(16 ก.ค. 2564 15:33:26 น.)
ไดอารี่ได้ศัพท์ Ep.12 อ่านผิด toor36
(14 ก.ค. 2564 00:01:17 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Tutorbypuri.BlogGang.com

ทากิ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]

บทความทั้งหมด