แนะแนวโครงการ   สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (LLB TU
แนะแนวโครงการ   สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(LLB TU)

Thammasat International LL.B. Program in Business Law

     สำหรับอาชีพที่คนส่วนใหญ่ใฝ่ฝันนั้น ก็คงจะหนีไม่พ้นอาชัพที่เกียรติ และ อาชีพที่มีรายได้มั่นคง มีรายอาชีพที่เป็นคำตอบของคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหมอ นักธุรกิจ หรือ แม้แต่อาชีพที่อยู่ในแวดวงของกฎหมาย อย่าง ทนาย ผู้พิพากษา หรือว่าอัยการ และยิ่งในอนาคตอันใกล้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยจำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ ทั้งในระดับมหาภาคและระดับจุลภาค ผ่านการทำสัญญาและการเจรจาทางการค้าธุรกิจ และในการแจรจาเหล่านั้นก็มักจะอาศัยบุคคล อย่างนักกฎหมายมาเป็นผู้ช่วยสำคัญในการทำให้การเจรจาทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถดำเนินไปอย่างอย่างเสมอภาคกันทั้งฝ่ายคู่ค้าทางธุรกิจ

   ใช่แล้ว เรากำลังจะแนะนำโครงการเกี่ยวกับเรื่องของ  สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือว่า(LLB TU) ซึ่งเป็นหลักสูตรของ คณะนิติศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ หรือนิติอินเตอร์นั่นเอง โดยหลักสูตรกฎหมายธุรกิจ หรือหลักสูตร Bachelor of Law Program in Business Law เป็นหลักสูตรนานาชาติทางด้านนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มรับนักศึกษาครั้งแรกในปีพ.ศ. 2556  มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยเปิดรับนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวน 120 คนต่อปี ซึ่งแบ่งออกเป็นนักศึกษาในประเทศไทย 100คน และ นักศึกษาจากต่างประเทศจำนวน20 คน ผ่านการเรียนการสอนในระบบการศึกษาแบบทวิภาค 4ปี  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออก เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติ ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และจะมีเพียงวิชาเลือก บางวิชาเท่านั้นที่จะเปิดในช่วง ปิดภาคฤดูร้อน  ซึ่งกินเวลาไม่เกิน 6สัปดาห์ 

การเรียนการสอนภาคทฤษฎีจัดในช่วงวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 และตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม ส่วนเนื้อหาทางการศึกษานั้นจะเน้นศึกษาเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายในมาตราต่างๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษากฎหมายในเชิงธุรกิจมากกว่าการเรียนนิติศาสตร์ ภาคปกติ โดยมีหน่วยกิตทั้งหมด 125 หน่วยกิต

 หลักสูตรโครงการกฎหมายธุรกิจ มธเป็นอย่างไร และเรียนอะไรบ้าง

สำหรับหลักสูตรทางด้านกฎหมายธุรกิจนั้น จะค่อนข้างเน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นสำคัญผนวกกับการต้องตีความตัวบทกฏหมายค่อนข้างที่จะมีความลึกซึ้งกว่าการใช้ภาษาในระดับปกติ  โดยวิชาที่เรียนนั้น มีหลายวิชาที่เป็นกฎหมายในระดับนานาชาติ เช่น International Trade Law, International Monetary and Financial Law, ASEAN Law หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Law on Information Technology ซึ่งถูกออกแบบมาให้เพื่อให้นักศึกษาได้ มีโอกาสทำความคุ้นเคยกับกฎหมายในระดับนานาชาติทั้งในแง่วิธีพิจารณา การตีความ ตลอดจนแนวคิดของนานาชาติ ผ่านหลักสูตร 125 หน่วยกิต แบ่งเป็น

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 30 หน่วยกิต

และความรู้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะจำนวน 89 หน่วยกิต 

ส่วนที่เหลือเป็นวิชาเลือก 6หน่วยกิต

จบมาแล้วเป็นอะไรได้บ้าง

สำหรับการเรียนในวิชาชีพด้านกฎหมายธุรกิจ การประกอบอาชีพก็คงจะเน้นๆหลักๆไปในด้านของภาคกฎหมายอย่างเช่น ทนายความ,ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย,ผู้พิพากษา และตุลาการ,อัยการ,นิติกร, อาจารย์ และนักวิจัย, นักการทูต, ข้าราชการ , ที่ปรึกษากฎหมายในองค์กรธุรกิจ และองค์การระหว่างประเทศรวมไปถึงวิชาชีพอื่นๆที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และผู้ศึกษาวิชาดังกล่าวมีความรู้และความสนใจ

เรียนโครงการกฎหมายธุรกิจ ใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

เฉลี่ยค่าเทอมปีละ 180,000  ตกเทอมละ 60,000บาท สำหรับนักศึกษาไทย และค่าเทอมปีละ  200,000 บาท ตกเทอมละ 75,000บาท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ถ้าอยากเข้าโครงการLLB TUต้องทำอย่างไร

1. จบม. 6 ( สำหรับนักเรียนในประเทศไทย ) หรือเทียบเท่า หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ต้องมีผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ และผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(กรณีจบต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและมีใบรับรองการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ)
IELT ( Academic ) 6.0 ขึ้นไป หรือ
TOEFL : CBT = 173 ขึ้นไป หรือ PBT = 500 ขึ้นไป หรือ IBT = 61 ขึ้นไป หรือ
TU - GET 500 คะแนนขึ้นไป Computer-based: 61

(กรณีจบต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและมีใบรับรองการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ)

ส่วนการสอบคัดเลือกมี3แบบคือ แบบ Track 1 Track 2  และTrack 3 

แบบแรกTrack 1 จะพิจารณา
1 คะแนนsat หรือ gsat (1200คะแนน สำหรับทุกพาร์ท และ 550 สำหรับการอ่านและการเขียนเชิงประจักษ์)

2 มีคะแนนในส่วนของของคณิตศาสตร์ แต่คะแนนส่วนนี้จะไม่ถูกนำมาคิด และ ส่วนนี้ก็จะไม่มีการสอบเขียนเรียงความ เพราะจะคัดเลือกจากผลงานport  และการสอบสัมภาษณ์เท่านั้น แบบสอง Track 2 จะพิจารณาดังนี้ ซึ่งจะเน้นการสอบ ข้อสอบเฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียกว่า "TUAdLaw" ซึ่งแบ่งเป็น

1. สอบการเขียนเรียงความให้เหตุผลทางกฎหมาย  50%

2. สอบการเขียนเรียงความเรื่องทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ  20%

3. ผลคะแนนสอบมาตรฐานทางภาษา (TU-GET)  30%

4. สัมภาษณ์ 
ตัวอย่างข้อสอบเช่น เช่นการถามว่าอันไหนเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์(ยกตัวอย่างสถานการณ์มาให้) มี 2 ข้อค่ะ ตอบเป็นเรียงความภาษาอังกฤษ ตอบโดยใช้เหตุผลทางกฎหมาย

แบบtrack 3 เหมือนกับ tack1 คือเน้นการยื่นคะแนน และตัดต่อกันตอนสัมภาษณ์ค่ะ

โครงการLLB TU เปิดรับสมัครช่วงไหน

ส่วนมากโครงการนี้จะเปิด3ช่วง  ช่วง Track 1 เปิดรับสมัครช่วงธันวาคม–ช่วงกุมภาพันธ์
สัมภาษณ์ และประกาศผลช่วงกลางกุมภาพันธ์

Track2 เปิดรับสมัครช่วงกุมภา – ปลายมีนา สอบข้อเขียนช่วงเดือนมีนา- เมษา ประกาศผลสัมภาษณ์ช่วงปลายมีนาคม สัมภาษณ์ และประกาศผลช่วงต้น พฤษภาคม

ช่วง Track 3 เปิดรับสมัครช่วงพฤษภาคม สัมภาษณ์ และประกาศผลช่วงมิถุนายน

สามารถปรึกษาเรื่องการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรอินเตอร์ได้ที่ 

แนะแนวเรื่องการศึกษาต่อ และged by pure

https://1ab.in/PC2Create Date : 29 มกราคม 2564
Last Update : 1 กุมภาพันธ์ 2564 1:41:39 น.
Counter : 1289 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
เที่ยวทิพย์ : การกลับบ้านของทับหลังปราสาทเขาโล้น (3) ผู้ชายในสายลมหนาว
(22 ก.ค. 2564 11:25:00 น.)
ไดอารี่ได้ศัพท์ Ep.12 อ่านผิด toor36
(14 ก.ค. 2564 00:01:17 น.)
Ladakh 2019 - Day of Ashura (วันอาชูรอ) กาบริเอล
(2 ก.ค. 2564 14:00:30 น.)
วรรคทองในวรรณคดี อาจารย์สุวิมล
(17 มิ.ย. 2564 22:22:39 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Tutorbypuri.BlogGang.com

ทากิ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]

บทความทั้งหมด