แนะแนวโครงการรับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี(นานาชาติ)จุฬา (B.B.A CU)
แนะแนวโครงการรับตรงคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี(นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (B.B.A CU)

BBA-Int'l Chulalongkorn University

มาในบทความนี้ก็ขออนุญาต แนะนำอีกหนึ่งคณะที่ถือว่าเป็นคณะที่นักเรียนแอดมิชชั่นมีความใฝ่ฝันอยากจะเข้าศึกษาต่อมากที่สุดคณะหนึ่ง ซึ่งนั่นก็คือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งโครงการที่เรา จะมาแนะนำในวันนี้คือโครงการ BBA ซึ่งเป็นโครงการที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยตัวโครงการนั้นพัฒนามาจากในส่วนของการเป็นโรงเรียนทางธุรกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ซึ่งมีความคาดหวังว่าจะช่วยเปิดโอกาสให้นิสิตทั้งชายและหญิง รวมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้รับการศึกษาในระบบที่เป็นสากลเพื่อที่จะได้รับการเติบโตทางวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ  โดยในตัวโครงการนั้นนักเรียนสามารถที่จะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 100 มหาวิทยาลัยทั่วโลก อย่างเช่น New York University, University of North Carolina at Chapel Hill , University of Southern California, University of Melbourne, National University of Singapore เป็นต้น นอกจากนี้นิสิตยังมีโอกาสได้ทดลองทำธุรกิจจริงๆ ในสิ่งแวดล้อมจริง หรือในเรื่องของการฝึกงานนิสิต ก็สามารถไปฝึกงานในบริษัทชั้นนำต่างๆมากกมาย

   โดยหลักสูตร BBA ถือเป็นหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเปิดสอนในปีการศึกษา 2539 เป็นปีแรก ปัจจุบันหลักสูตร BBA ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และมีจำนวนผู้สมัครที่ยื่นสมัครเข้าเรียนในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้หลักสูตร BBA ยังเป็นเจ้าของสถิติของหลักสูตรนานาชาติที่รับผลคะแนน SAT สูงที่สุดในประเทศไทยติดต่อกันหลายปี ซึ่งเป็นคะแนนที่สามารถนำไปยื่นสมัครมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งในระดับ Top 25   ในสหรัฐอเมริกาได้เลยโดยในปัจจุบันต้องใช้คะแนนไม่ต่ำกว่า 1,250 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 1,600 เลยทีเดียว 

   ส่วนในเรื่องของการเรียนการสอนนั้น จะแบ่งการเรียนการออกเป็น 3 สาขาวิชาได้แก่ International Business Management  จะเน้นด้านการดำเนินธุรกิจ 

Accounting เน้นวิชาบัญชี

และ Financial Analysis and Investment เน้นเรื่องตลาดตลาดเงินและตลาดทุน

โดยการเลือกเอกนั้นนักศึกษาจะสามารถเลือกได้ตอนขึ้นปีสองขึ้นไป และ มีฝึกงาน ซึ่งจะเป็นวิชาบังคับของนิสิตในภาควิชา การจัดการธุรกิจนานาชาติ

   ส่วนอีกสองภาควิชาที่เหลือนั้นนิสิตสามารถจะเลือกเป็นวิชาเลือกเสรีได้

  ซึ่งตัวหลักสูตรนั้นมีระบบการศึกษาแบบทวิภาค แบ่งเป็น1ปีการศึกษาจะมี 2เทอม โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาหน่วยกิตทั้งหมด 137หน่วยกิต โดยในแต่ละเทอมนั้นนักศึกษาจะต้องลงหน่วยกิตอย่างต่ำ9หน่วยกิต แต่ไม่เกิน22หน่วยกิต

    สำหรับภาคการศึกษาจะเริ่มภาคการศึกษาที่1เริ่มเดือน สิงหาคม – ธันวาคม ภาคการศึกษาที่2 มกราคม – พฤษภาคม ภาคการศึกษาฤดูร้อนเริ่มเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม

และถึงแม้จะเป็นหลักสูตรในระบบนานาชาติแต่ว่านิสิตทั้งหมดจะมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเรียนในหลักสูตรภาษาไทยหรือหลักสูตร BBA กิจกรรมที่น่าสนใจมีตั้งแต่กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ งานรับน้อง  Freshy Night  ไปจนถึงงาน Bye ‘Nior ในปีที่ 4

หลักสูตรฺBBA จุฬาเป็นอย่างไร และเรียนอะไรบ้าง
  สำหรับหลักสูตรของBBA จุฬานั้น จะเรียนกันที่137หน่วยกิต แบ่งเป็นหน่วยกิตเป็น วิชาพื้นฐานที่ถูกปรับใช้กับวิชาเรียน 6 หน่วยกิต  วิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต วิชาแกน 58หน่วยกิต และก็จะแบ่งเป็น  วิชาเอก ภายในสามเอกก็จะมีวิชาที่แตกต่างกันไป  วิชาเลือกเอก, วิชาเลือก และวิชาเลือกเสรี 

นอกจากนี้ในแง่ของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต้องมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

-เป็นนิสิตปี3 หรือปี4 มีเกรดไม่น้อยกว่า2.75 
-มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป TOEFL 550 ,IELTS 6.0.
-มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ไปศึกษา ต้องได้รับรองจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
-มีจดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
-มีจดหมายรับรองจากผู้ปกครอง
-การไปศึกษาต่อในโครงการแลกเปลี่ยนจะมีระยะเวลาไม่เกิน1ปีการศึกษาและหน่วยกิตสูงสุดในการเทียบโอนมายังจุฬาต้องไม่เกิน36หน่วยกิต 12 วิชา
และนิสิตจะต้องได้เกรด C ขึ้นไปเพื่อเทียบโอน แต่เกรดดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาคำนวณในใบผลการศึกษา
-ในการเทียบโอน การสมัครลงทะเบียนวิชาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ต้องได้รับการเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยด้วยซึ่งสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่BBA เพื่อขอคำแนะนำ

จบมาแล้วเป็นอะไรได้บ้าง
สำหรับการเรียนในวิชาชีพด้านบัญชีและพาณิชยศาสตร์สามารถประกอบอาชีพ อย่างเช่น วิชาชีพ  ด้านการเงิน, ด้านการตลาด, ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, ด้านการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ , ด้านบริหารการปฏิบัติการ, ด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง , ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


เรียนโครงการBBA CUใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

สำหรับค่าใช้จ่ายในภาคการเรียนทั่วไปที่จุฬาจะแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็นในส่วนของตัวหลักสูตรBBAประจำภาคการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษาไทยและชาวต่างชาติ 70,000 บาท

และค่าธรรมเนียมของจุฬา สำหรับนักศึกษาไทย 17,000บาท นักศึกษาต่างชาติ 61,500บาท 

รวมค่าใช้จ่าย ของนักศึกษาไทยภาคปกติ คิดเป็น87,000บาท และนักศึกษาต่างชาติ  131,500บาทต่อเทอม คิดเป็นปีการศึกษา นักศึกษาไทยจะเสียทั้งหมด 174,000บาท ส่วนนักศึกษาต่างชาติ จะเสีย263,000บาท คิดเป็นสี่ปี   สำหรับนักศึกษาไทย 696,000บาท

สำหรับนักศึกษาต่างชาติคิดเป็น1,052,000บาท ส่วนของตัวหลักสูตรBBAประจำภาคการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษาไทยและชาวต่างชาติ 30,000 บาท และค่าธรรมเนียมของจุฬา

สำหรับนักศึกษาไทย 5,250บาท นักศึกษาต่างชาติ 36,750บาท 

 โดยค่าเรียนภาคฤดูร้อนจะประมาณ 35,250 สำหรับนักศึกษาชาวไทย และ 66,750สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งรวมทั้งภาคการศึกษาปกติ และ ภาคการศึกษาฤดูร้อนทั้งปีแล้วนั้นจะมีค่าใช้สำหรับนักศึกษาไทย 209,250 และนักศึกษาต่างชาติ 329,750บาท

ถ้าอยากเข้าโครงการ BBA ต้องทำอย่างไร
1.       สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชันมัธยมปลาย ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
             1.1 สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามระบบโรงเรียนไทย 
             1.2 สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา Grade 12 ตามระบบโรงเรียนอเมริกัน 
             1.3 สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา O-Level หรือ Year 13 ตามระบบโรงเรียนอังกฤษ 
             1.4 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร GED หรือ IGCSE เทียบเท่าคุณวุฒิ ม.ปลาย โดยมีใบเทียบวุฒิที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ และใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา พร้อมเอกสารประกอบดังนี้
           1) ระบบโรงเรียนไทย ต้องมีใบแสดงผลการศึกษาของชั้น ม.4 และ ม.5 รวมไม่ต่ำกว่า 4 ภาคการศึกษา หรือ
           2) ระบบโรงเรียนอเมริกัน ต้องมีใบแสดงผลการศึกษาของ Grade 10 และ Grade 11 ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา หรือ
           3) ระบบโรงเรียนอังกฤษ ต้องมีใบแสดงผลการศึกษาของ Year 10, Year 11 และ Year 12 ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือ
             1.5 ผู้สมัครแบบ Home School จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี

2.       เปิดรับสมัครใน 2 หลักสูตร คือ
A. สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประทศ ซึ่งประกอบด้วย 2 แขนงวิชา คือ
    I   แขนงธุรกิจระหว่างประเทศ
    II  แขนงการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน
B. สาขาวิชาการบัญชี

3.   ต้องมีคะแนนการสอบข้อเขียนต่อไปนี้
   3.1  คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
       ผลคะแนน CU - TEP & Speaking ตั้งแต่ 111 คะแนนขึ้นไป 
       ผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป ( PBT > 550 : IBT > 79 ) 
       ผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ 6.0 คะแนนขึ้นไป 
       ผลคะแนน SAT Critical Thinking ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
   3.2  คะแนนสอบการวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
        ผลคะแนน CU - AAT (Verbal Section และ Math Section) ไม่ต่ำกว่า 1,100 คะแนน 
        ผลคะแนน SAT I (Math & Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 1,100 คะแนน 
*    ในการยื่นคะแนน CU-AAT (Verbal Section และ Math Section) หรือ SAT I (Critical Reading และ Math)       จะต้องเป็นการสอบที่มาจากการสอบครั้งเดียวกันเท่านั้น
คะแนนสอบต่างๆ จะต้องมีผลคะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสิ้นสุดในการรับสมัคร
4.   สอบสัมภาษณ์

โครงการBBA CUเปิดรับสมัครช่วงไหน
ส่วนมากโครงการนี้จะ เปิดรับสมัครช่วง มกราคม โดยต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ตัวจริงด้วย ประกาศผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์ ช่วงปลายกุมภาพันธ์ และสอบสัมภาษณ์ปลายกุมภาพันธ์ต้นมีนาคม  ประกาศผลปลายมีนาคม ซึ่งแต่ละปีจะรับไม่เกิน160คน
         หลักฐานการสมัคร ดังต่อไปนี้
       หลักฐานการสมัคร
       1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป
       2.ใบรายงานผลการศึกษา(Transcripts)
       3.ผลการทดสอบตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด
       4.ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา(เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)
       5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
       ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานประกอบการสมัครครบทุกข้อ 

สามารถปรึกษาเรื่องการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรอินเตอร์ได้ที่ 

แนะแนวเรื่องการศึกษาต่อ และged by pure

https://1ab.in/PC2
 Create Date : 30 มกราคม 2564
Last Update : 30 มกราคม 2564 0:18:53 น.
Counter : 635 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
ไดอารี่ได้ศัพท์ Ep.13 เฟคนิวส์ toor36
(19 ก.ค. 2564 00:04:15 น.)
钓饵久放没味 Diào'ěr jiǔ fàng méi wèi เหยื่อตกปลาค้างปีไม่มีรสชาติ Kavanich96
(4 ก.ค. 2564 08:24:08 น.)
ประวัติหลวงพ่อสุพจน์ จนฺทูปโม นายแว่นขยันเที่ยว
(30 มิ.ย. 2564 21:57:12 น.)
自然美 Zìránměi งามตามธรรมชาติ Kavanich96
(20 มิ.ย. 2564 06:38:15 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Tutorbypuri.BlogGang.com

ทากิ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]

บทความทั้งหมด