แนะแนวหลักสูตร วิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (IAC TU)
แนะแนวหลักสูตร วิเทศคดีศึกษา
(อาเซียน-จีน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (IAC TU)


ความเป็นมาของโครงการ อาเซียน-จีนศึกษา IACธรรมศาสตร์

สำหรับหลักสูตรวิเทศคดี อาเซียน จีนศึกษานั้น เป็นหลักสูตรปริญญาตรีในระยะเวลา 4ปี มีการเรียนการสอน แบบทวิภาค แบ่งออกเป็นสองเทอม และการเรียนในหลักสูตรดังกล่าวนั้นถูกออกแบบ ให้มีการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยในหลักสูตรของวิเทศศึกษา อาเซียน –จีนนั้นจะเน้นการเรียนเพื่อขยายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการเป็นประชาคมอาเซียน  

รวมถึงการขยายตัวของอาเซียนกับเการผนวกกับประเทศที่ยักษ์ใหญ่เป็นมหาอำนาจ อย่างประเทศจีนที่ทวีความสำคัญขึ้นมาในทุกขณะ ดังจะเห็นได้จากการที่จีนเริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อบริบทเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมต่าง ๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ

 ถึงแม้การเรียนการสอนของโครงการดังกล่าวจะเน้นเรื่องของอาเซียน และเรื่องที่เกี่ยวกับจีนเป็นสำคัญแต่ในหลักสูตรนั้นก็ได้มีการวางโครงสร้างแบบเป็นการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ คือจะเน้นมองภาพรวมหลากหลายมิติ ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไม่ใช่เฉพาะการมีอยู่ของอาเซียน ในมิติเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังมองข้ามไปยังประเทศจีนแล้วกลับมามองอาเซียน เพื่อให้รู้เขาและรู้เรา ซึ่งถือเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะ 

หลักสูตรอาเซียน –จีนศึกษา มธเป็นอย่างไร และเรียนอะไรบ้าง
 
สำหรับหลักสูตรอาเซียนศึกษานั้นการเรียนการสอนและหลักสูตรนั้นจะมีประเด็นใหญ่ๆอยู่สองเรื่องในการศึกษา ประการแรก

1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยเนื้อหาในหลักสูตรนั้นมีผลพวงสำคัญมาจากสถานการณ์ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) ใ และการขยายอำนาจทางด้านเศรฐกิจและสังคมของประเทศจีน อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในภูมิภาคและประชาคมโลก ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและต่างประเทศในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการสร้างหลักสูตรสาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)

2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
      โดยเนื้อหาหลักสูตรส่วนที่สองจะเป็นการศึกษาในเรื่องของการเติบโตของสังคมเมืองสมัยใหม่ วัฒนธรรมบริโภคนิยมรวมถึงแรงกดดันของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน  ตลอดจนการรวมกลุ่มความร่วมมือในภูมิภาคที่มีความแตกต่างกันในทางสังคมและวัฒนธรรม ทำให้สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) ต้องติดตามกระแสดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่พร้อมปรับตนเองเข้าสู่สภาพของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานของการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืนได้ โดยนอกเหนือจากรายวิชาที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนเป็นภาษาอังกฤษแล้ว สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) ยังเปิดสอนรายวิชาภาษาอาเซียนและภาษาจีนให้นักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมและเป็นเครื่องมือในการใช้ประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย

ซึ่งเมื่อแบ่งเป็นหมวดรายวิชา นั้นจะแบ่งออกเป็น 7หมวดด้วยกัน
- Language ภาษา
- Business and Economics ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
- Media, Communications and Journalism  สื่อสารมวลชน และสื่อสิ่งพิมพ์
- Political Science and International Relations รัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- China Specialization ความเชี่ยวชาญทางด้านจีนศึกษา
- ASEAN Specialization ความเชี่ยวชาญด้านอาเซียนศึกษา
- Research วิชาหมวดวิจัย

ซึ่งหลักสูตรของโครงการนี้จะมีการศึกษาทั้งสิ้น 129 หน่วยกิต

โดยระบบการเรียนiAC นั้นจะเป็นการเรียนแบบใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติโดยปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แบ่งเป็น

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน– กรกฎาคม

ซึ่งโครงสร้างวิชาของนักเรียนiAC จะมีดังต่อไปนี้ค่ะ

1. วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
    2.1 วิชาบังคับ 39 หน่วยกิต
    2.2 วิชาบังคับภาษาอังกฤษ 15 หน่วยกิต
    2.3 วิชาบังคับเลือกภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
    2.4 วิชาเลือก 27 หน่วยกิต
 3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

จบมาแล้วเป็นอะไรได้บ้าง

       เฉกเช่นเดียวกับคณะทางด้านสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่ที่คณะนี้ก็สามารถจบไปและประกอบอาชีพได้หลากหลายแขนงวิชาเนื่องด้วยการเรียนแบบสหวิทยาการของหลักสูตรอาเซียน-จีนศึกษา การประกอบอาชีพจึงตั้งแต่งานราชการ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ และพนักงานของรัฐในกระทรวง องค์การมหาชนที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนและจีน ,อาจารย์,นักวิจัยด้านอาเซียนและจีนศึกษา, บรรณาธิการ, นักเขียน/ นักวิจารณ์, นักข่าว ผู้สื่อข่าว และผู้รายงานข่าว รวมไปถึงงานด้านการท่องเที่ยว อย่างล่าม ,มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฯลฯส่วนในงานเอกชนนั้นสามารถเป็นพนักงานสายการบินพนักงานบริษัทขนส่งทางอากาศพนักงานบริษัทขนส่งทางเรือ,เจ้าหน้าที่สนามบิน,เจ้าหน้าโรงแรม เจ้าหน้าที่-ร้านอาหารสำหรับชาวต่างประเทศ,เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ท่องเที่ยว ,นักแปล, เจ้าหน้าที่บริษัทการค้าระหว่างประเทศ, เจ้าหน้าที่บริษัทท่องเที่ยว ฯลฯ

ถ้าอยากเข้าโครงการอาเซียน – จีนศึกษา มธต้องทำอย่างไร

1.     สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือสอบเทียบ โดยต้องจบก่อน เดือน กรกฏาคมของปีก่อนที่จะสมัครสอบ และในใบรับรองการศึกษาของผู้สมัครนั้น ต้องได้การรับรองจากกระทรวงศึกษาด้วย

2.     ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ TU - GET  ( 500 คะแนนขึ้นไป ) 
       คะแนนสอบ TOEFL  61 (iBT) คะแนนขึ้นไป หรือ
       คะแนนสอบ IELT  ( 6.0 คะแนนขึ้นไป ) หรือ 
    คะแนนสอบ SAT I (Part Critical Reading) 350 โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับผลสอบ


3.       สอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ 
(ความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การระหว่างประเทศ อาเซียน และจีน)
1. สอบข้อเขียนแบบ Multiple Choices  50  ข้อ 
2. สอบข้อเขียนแบบ Writing (Essay) 300 คำ
โดยโครงการดังกล่าวนั้นรับคนประมาณ 100 คน

ค่าใช้จ่ายในการเรียน iac tu
ประมาณ 55,000 baht ต่อเทอม  หรือ 110,000 บาทต่อปี

โครงการอาเซียน-จีน เปิดรับสมัครช่วงไหน
ส่วนมากโครงการนี้จะ เปิดรับสมัครช่วง มกราคม – กุมภาพันธ์กลางเดือน มีนาคม และเริ่มสอบข้อเขียน เริ่มสัมภาษณ์ปลายเดือนมีนาคม และจะประกาศผลช่วงปลายเดือน เมษายน


สามารถปรึกษาเรื่องการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรอินเตอร์ได้ที่ 

แนะแนวเรื่องการศึกษาต่อ และged by pure

https://1ab.in/PC2Create Date : 29 มกราคม 2564
Last Update : 31 มกราคม 2564 18:37:24 น.
Counter : 332 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
爱的考验 Ài de kǎoyàn ทดสอบรักแท้ Kavanich96
(20 ก.ค. 2564 05:04:58 น.)
การตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนจำเป็นไหม? ผู้ชายในสายลมหนาว
(15 ก.ค. 2564 16:44:45 น.)
Ladakh 2019 - Day of Ashura (วันอาชูรอ) กาบริเอล
(2 ก.ค. 2564 14:00:30 น.)
很特别 Hěn tèbié คนสุดพิเศษ Kavanich96
(28 มิ.ย. 2564 16:34:31 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Tutorbypuri.BlogGang.com

ทากิ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]

บทความทั้งหมด