แนะแนวโครงการรับตรง วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิตอลแนวสร้างสรรค์(หลักสูตรนานาชาติ) cdt tu
แนะแนวโครงการรับตรง วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิตอลแนวสร้างสรรค์(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CDT TU)


โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือที่เรียกว่าโครงการ (CDT TU) โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการที่มีการเรียนการสอนในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านสื่อเชิงดิจิตอล และการพัฒนาทางด้านสื่อ รวมทั้งหลักสูตรดังกล่าวนั้นยังเป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี DigiPen (DigiPen Institute of Technology) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี (Digital Innovative Design and Technology Center (DIDTC)) ประเทศไทย

โดยหลักสูตรCDT นั้นนักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนในสองลักษณะคือในลักษณะแรกจะเป็นปริญญาของหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันเทคโนโลยี DigiPen ในลักษณะที่1 เมื่อนักศึกษาศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรระยะที่ 1 (รายวิชาที่กำหนดไว้ในปี 1 และ ปี 2) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว และผ่านการสอบวัดคุณสมบัติได้คะแนนตามที่หลักสูตรกำหนด นักศึกษาสามารถเลือกไปศึกษาต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยี DigiPen เมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้ปริญญาตรี 2 ปริญญา ทั้งของหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ และปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยี DigiPen   

หรือลักษณะที่2นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอด4ปีก็ได้

  โดยหลักสูตร CDT เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์กราฟฟิคเพื่อต่อยอดเป็นชิ้นงานสร้างสรรค์ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคแสดงภาพเคลื่อนไหว    การจำลองปรากฏการณ์ และการสร้างเกม

ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองเอกย่อยๆคือ Digital Interactive Simulation  หรือวิชา เอกการจำลองการโต้ตอบแบบดิจิทัล  เป็นสาขาที่ผสมผสานการเรียนรู้ในสาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิค คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาซอฟแวร์สำหรับงานอุตสาหกรรม เช่น การสร้างโปรแกรมแบบจำลองที่ซับซ้อนสำหรับการจำลองการบิน (Flight Simulator) การประมวลผลและสร้างภาพทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรือนิติวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงซอฟแวร์สำหรับงานสร้างสรรค์และบันเทิงต่างๆ เช่น การสร้างสื่อบันเทิง animation และเกม  

    ส่วนGame Engineering and Design หรือสาขาวิศวกรรมและการออกแบบเกม มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตเพื่อทำงานในอุตสาหกรรมเกมโดยประยุกต์เทคนิคทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และความรู้ในการออกแบบเกมเพื่อนำมาสร้างสรรค์เกมอย่างมืออาชีพ โดยการสร้าง Art Work และโมเดล 2D & 3D การสร้างภาพเคลื่อนไหว รวมถึงความรู้เรื่องการจัดการฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์กราฟฟิค และ Artificial Intelligence (AI)

โดยทั้งสองเอกจะมีการเรียนในกรณีศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตจะมี 148 หน่วยกิต  ส่วนในกรณีที่ใช้รูปแบบการศึกษาปีที่ 1-2 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปีที่ 3-4  ที่สถาบันเทคโนโนยี DigiPen 

  โดยการเรียนนั้นจะเป็นการเรียน ตามระบบการศึกษาแบบแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์โดยช่วงเวลาของการศึกษานั้นจะแบ่งเป็น ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเดือนสิงหาคม – ธันวาคม  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม และภาคฤดูร้อนช่วง เดือนมิถุนายน – กรกฎาคมโดยมักจะจัดเฉพาะสำหรับนักศึกษาปีที่หนึ่ง รวมทั้งการเรียนตลอดการศึกษาทั้งหมด เรียนในระบบสี่ปี และมีการเรียนการสอนแบบภาษาอังกฤษทั้งหมด  โดยจัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีศูนย์รังสิต  และสถาบัน DigiPen ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรฺ CDT TU เป็นอย่างไร และเรียนอะไรบ้าง
  สำหรับหลักสูตรของ CDT TU นั้น จะเรียนกันที่148 หน่วยกิต  ยกเว้นในส่วนของกรณีที่ใช้รูปแบบการศึกษาปีที่ 1-2 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปีที่ 3-4  ที่สถาบันเทคโนโนยี DigiPen  วิชาเอกการจำลองการโต้ตอบแบบดิจิทัล นั้นจะต้องเรียนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 162 หน่วยกิต และในส่วนของวิชาเอกวิศวกรรมและการออกแบบเกมจะต้องเรียนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร163 หน่วยกิต 

จบมาแล้วเป็นอะไรได้บ้าง
สำหรับการเรียนในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิตอลแนวสร้างสรรค์สามารถประกอบอาชีพ อย่างเช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบจำลองและเกม,นักออกแบบเกม, นักพัฒนาเครื่องมือและเอมจินเกม,นักออกแบบประสบการณ์ของผู้เล่นเกม,ผู้จัดการโครงการเกม,นักวิจัยสำหรับงานวิจัยที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมีเดีย,นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกส์,นักสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์,วิศวกรควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์,  นักพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ 

เรียนโครงการCDT TUใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ตกเฉลี่ยอยู่ ประมาณ149,985 บาทในปีการศึกษาที่1 และ125,695บาทประมาณปีการศึกษาที่2 ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนช่วงปีที่1ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 33,235 บาทส่วนปีการศึกษาสำหรับปี2ภาคเรียนที่1 จะประมาณ123,905บาท ภาคเรียนที่2 120,195 ปี3ภาคเรียนที่1107,405 ภาคเรียนที่2109,195 บาทและปี4ภาคเรียนที่1112,905ซึ่งราคาเฉลี่ยจะประมาณ882,520บาท สำหรับนักศึกษาที่จะประสงค์จะไปเรียนต่อที่สถาบัน DigiPen     สหรัฐอเมริกา ราคาเฉลี่ยสำหรับค่าหน่วยกิต16-22 จะตกอยู่ประมาณ US$14,935  ยกเว้นจะเพิ่มหน่วยกิต23หน่วยกิตขึ้นไป จะเพิ่มอีก $700

ถ้าอยากเข้าโครงการ CDT ต้องทำอย่างไร
ผู้สมัครศึกษาในหลักสูตร CDT ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ต้องมีคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 61
TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500
นักเรียนสายวิทย์-คณิตที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปสามารถนำผลในข้อ 1 และ 2 ไปยื่นสมัคร ได้เลย (หากมีผลการเรียนต่ำกว่า 3.00 จะต้องมีคุณสมบัติในข้อ 3 ด้วยดังนี้)
ต้องมีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
SAT I หรือ SAT II (Level I หรือ II) ในวิชา Math และ SAT II Physics ไม่ต่ำกว่า 600
IGCSE หรือ GCE หรือ A-Level ในวิชา Math และ Physics ไม่ต่ำกว่า B
GED Math และ Science ไม่ต่ำกว่า 650
PAT 1 (Math) และ PAT 2 (Science)ไม่ต่ำกว่า 35%
จากนั้นจึงสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครในขั้นสุดท้าย

สามารถปรึกษาเรื่องการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรอินเตอร์ได้ที่ 

แนะแนวเรื่องการศึกษาต่อ และged by pure

https://1ab.in/PC2Create Date : 29 มกราคม 2564
Last Update : 29 มกราคม 2564 19:51:45 น.
Counter : 167 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
เที่ยวทิพย์ : การกลับบ้านของทับหลังปราสาทเขาโล้น (2) ผู้ชายในสายลมหนาว
(20 ก.ค. 2564 10:15:16 น.)
เลื่อนพิธีตีดาบ "วีรชนค่ายบางระจัน" มาเป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นกสีเทา
(6 ก.ค. 2564 00:11:14 น.)
Ladakh 2019 - Day of Ashura (วันอาชูรอ) กาบริเอล
(2 ก.ค. 2564 14:00:30 น.)
วรรคทองในวรรณคดี อาจารย์สุวิมล
(17 มิ.ย. 2564 22:22:39 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Tutorbypuri.BlogGang.com

ทากิ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]

บทความทั้งหมด