แนะแนวโครงการหลักสูตรวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม(หลักสูตรนานาชาติ)(GSSE TU)
แนะแนวโครงการหลักสูตรวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม(หลักสูตรนานาชาติ)วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (GSSE TU)

GSSE Program Requirements - The School of Global Studies, Thammasat  University

  สำหรับบทความนี้ขออนุญาตแนะนำหลักสูตโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม(หลักสูตรนานาชาติ)วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ(GSSE TU) โดยย่อมาจาก Global Studies and Social Entrepreneurship เป็นหลักสูตรนานาชาติ ป.ตรี เเน้นสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำ นักเปลี่ยนแปลง และนักธุรกิจเพื่อสังคม ที่มีความสนใจ ใส่ใจ และอยากที่จะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

    โดยปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนนักธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีความเป็นธรรมและรับ ผิดชอบต่อสังคมยังคงเป็นกระแสที่ทั้งทางภาครัฐและบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ซึ่งส่วนหนึ่งก็มีผลพวงมาจากระบบการศึกษาที่เน้นคนเก่ง แต่ทว่าในการแข่งขันส่วนมากจะเน้นด้านความเก่งและผลงานความเป็นเลิศทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

   ทำให้หลายครั้งเมื่อผลิตบัณฑิตออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัยมักจะพบว่าบัณฑิตเหล่านั้นเป็นคนเก่ง แต่ทำงานกับใครไม่ได้ รู้เชิงลึก แต่มองภาพใหญ่ไม่ออก มีความสามารถ แต่มิอาจปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ ที่สำคัญ คิดเก่ง คิดใหญ่ แต่ไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรให้กับสังคมรวมไปถึงบางทีการจบออกมาอาจจะใช้ความเก่งทางที่ผิดและไม่ได้ช่วยเหลือในทางสังคมอย่างแท้จริงดังนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงคิดค้นหลักสูตร GSSE (นานาชาติ) เพื่อเร่งผลิตบัณฑิตให้สอดรับกับตามความต้องการของตลาดธุรกิจและการประกอบกิจการ การที่ไม่มุ่งเน้นถึงผลกำไรขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่คำนึงการสร้างความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตของแต่ละคนและในสังคมไป พร้อมๆ กันเช่นการพัฒนาเศรษฐกิจ การคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และการกระจายองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน

    โดยหลักสูตรGSSE จึงเป็นการบูรณาการสาขาวิชาที่หลากหลายทั้งศาสตร์ด้านสังคม การสื่อสาร ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ และการสร้างนวัตกรรม ซึ่งในหลักสูตร นักศึกษาจะสามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันเสนอแนวทางและนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาสังคมและธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล บริหารธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  ซึ่งในระบบการเรียนนั้นจะมีการเรียนการสอนในจำนวนไม่น้อยกว่า136 หน่วยกิต ภายในระยะเวลา4ปี ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งตัวเนื้อหาที่เรียนนั้นจะเน้นการพิจารณาถึงปัจจัย และกระบวนการของโลกาภิวัตน์ และเข้าใจการดำเนินไปรวมถึงผลของโลกาภิวัตน์ในภูมิภาคต่างๆ ในปัจจุบัน รวมทั้งตระหนักรู้ถึงแง่มุมต่างๆ ของธรรมชาติของปัญหา และข้อจำกัดของวิทยาการบางประเภท และวัฒนธรรมทางการศึกษาพร้อมทั้งปฏิบัติงานตามแนวคิดที่มาจากมุมมองที่ต่างกันของการวิเคราะห์ และในทางทฤษฎี และสามารถเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบในเรื่องแนวคิด และรูปแบบในด้าน สังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของแนวคิดทั้งสามด้าน รวมทั้งเข้าใจการผลิต นวัตกรรมการดำเนินการ นวัตกรรมด้านการออกแบบ และเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมการสนับสนุนด้วยการเชื่อมนวัตกรรมทางสังคมกับโลกาภิวัตน์, ความมั่นคง และสุขภาวะของมนุษย์ได้

หลักสูตร GSSE มธเป็นอย่างไร และเรียนอะไรบ้าง

สำหรับหลักสูตรนี้จะมีการเรียนการสอนอยู่สองส่วน 

ส่วนแรก คือGlobal Studies  - เน้นเรียนเป็นสหสาขาเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของโลก สร้างเด็กให้เป็นผลเมืองโลก ผ่านการเรียนการสอนแบบหลักสูตรอินเตอร์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้เด็กไทยพร้อมที่จะก้าวไปทำงานในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้ โดยมีทักษะทางด้านภาษา ผ่านอาจารย์ที่มีทั้งอิมพอร์ทจากต่างประเทศ และอาจารย์ในประเทศที่ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ เช่นจาก United Nations ,UNICEF, World Bank, World Health Organization, UNDP เป็นต้น

   โดย Global Citizen คือการเข้าใจวัฒนธรรมและสามารถสื่อสารทำงานกับคนต่างชาติได้ นอกจากจะมีการเรียนในส่วนของการสร้างความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการสื่อสาร โดยการเรียนจะไม่เน้นแต่ทฤษฎีแต่เป็นการเรียนแบบ Experiential Learning เน้นลงมือปฏิบัติถึง ทั้ง ทำโปรเจคจริง  เพราะว่าตำราอ่านวิธีทำเท่าไหร่ก็คงยังทำไม่ได้ นอกจากการลงมือเท่านั้น

รวมถึงไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ พ่วงกับทักษะพูดเป็น ทำเป็น และนำเสนอเป็น ซึ่งเป็นจุดเด่นของหลักสูตรนี้คือจุดเด่นคือ 25%ทฤษฎี 25%ลงมือทำ และ 50% internship นักศึกษาจะต้องทำSocial Innovation Project 7จาก8เทอมอีกด้วย ดังนั้นนักศึกษาที่จบจาก GSSE จะได้มีมุมมองที่หลากหลาย มีทักษะในการเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆในสังคม และทักษะในการสร้างสรรค์ทางออกใหม่ๆเพื่อการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นได้

2. Social Entrepreneurship - ธุรกิจเพื่อสังคม 
สำหรับในส่วนของหลักสูตรคำว่า"ธุรกิจเพื่อสังคม" มันคือการสอนการทำธุรกิจที่ได้รายได้แต่แก้ไขหรือพัฒนาสังคมไปด้วย เช่น ดอยตุง คือดอยตุงช่วยให้ชาวเขาเปลี่ยนจากปลูกฝิ่นมาปลูกกาแฟ แล้วดอยตุงก็ขายกาแฟนั้น ซึ่งตัวธุรกิจแก้ปัญหายาเสพติดของคนบนดอย แถมยังได้รายได้อีกด้วย เพราะฉนั้นธุรกิจแบบนี้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมาก หรือ Toms ยี่ห้อรองเท้าชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา ที่มีรูปแบบการทำธุรกิจแบบ One for One โดยที่รองเท้าหนึ่งคู่ที่ลูกค้าซื้อ ทางบริษัทจะบริจาครองเท้าอีกคู่หนึ่งให้กับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่มีรองเท้าใส่ จะเห็นได้ว่าธุรกิจเพื่อสังคมเช่นนี้ ยิ่งเติบโต ยิ่งมีกำไรมาก ก็จะสามารถขยายผลกระทบที่ดีต่อสังคมในวงกว้างได้มากขึ้นเเช่นกัน

  โดยนักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้ จะเป็นคนที่ใส่ใจและมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นโดยใช้หลักการของการประกอบธุรกิจ และมากกว่าการที่สอนให้ทำธุรกิจเพื่อสังคม คือการสอนให้เด็กรุ่นใหม่เป็นนักเปลี่ยนแปลง ช่วยแก้ไขและพัฒนาสังคมและประเทศของเรา GSSE ก็เหมือนหลักสูตรพัฒนาผู้นำนั้นเอง เพราะจะสอนให้คิดแตกต่าง คิดนอกกรอบ และกล้าแสดงออก• โดยนักศึกษาจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แสดงความคิดทั้งในและนอกห้องเรียน ผ่านการทำโปรเจค การคิดค้นนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาสังคม และการอภิปราย

ซึ่งตัวหลักสูตรจำนวน 136หน่วยกิต ถูกจำแนกออกเป็น


1) วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

2) วิชาเฉพาะ    100 หน่วยกิต

     2.1) วิชาบังคับ   49 หน่วยกิต

     2.2)   วิชาภาคปฏิบัติ      30 หน่วยกิต

     2.3)   วิชาโท      15 หน่วยกิต

        2.3.1. สาขาการปรับเปลี่ยนและนวัตกรรมสังคม

         2.3.2. สาขาการเคลื่อนไหวและนวัตกรรมสังคม
 
        2.3.3. สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคม

     2.4)    วิชาบังคับเลือกนอกคณะ        6  หน่วยกิต

 3). วิชาเลือกเสรี         6  หน่วยกิต


จบมาแล้วเป็นอะไรได้บ้าง

สำหรับการเรียนในวิชาชีพหลักสูตรวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม หรือGSSE นั้นสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายแบบ เช่น เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ (CSR) , นักวางแผน, นักวิชาการ , นักปฏิบัติการเชิงวิชาชีพทางการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม , นักสื่อสารสังคม, นักพัฒนาองค์กร, นักออกแบบนวัตกรรมสังคม   รวมไปถึงถ้าทางครอบครัวมีกิจการอยู่แล้วก็สามารถนำแนวทางนี้ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนขององค์กรได้เลย หรือก็สามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้ 

ถ้าอยากเข้าโครงการGSSE TUต้องทำอย่างไร

สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรGSSE จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.       จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.       เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
3.       คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ แนะนำ
•       TOEFL iBT  > 61
•       IELTS  > 5.5
•       TU-GET > 500
•       SAT Critical Reading > 400
 4. การสอบสัมภาษณ์จะมีทั้ง การสอบข้อเขียน การวัดจากกิจกรรมกลุ่ม และการสัมภาษณ์เดี่ยว
(แนะนำให้ผู้สัมภาษณ์นำ portfolio ขนาดไม่เกิน 10 หน้า มาด้วย)

สามารถปรึกษาเรื่องการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรอินเตอร์ได้ที่ 

แนะแนวเรื่องการศึกษาต่อ และged by pure

https://1ab.in/PC2
 
Create Date : 30 มกราคม 2564
Last Update : 30 มกราคม 2564 1:29:52 น.
Counter : 213 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
เที่ยวทิพย์ : การกลับบ้านของทับหลังปราสาทเขาโล้น (1) ผู้ชายในสายลมหนาว
(16 ก.ค. 2564 15:33:26 น.)
Ladakh 2019 - Day of Ashura (วันอาชูรอ) กาบริเอล
(2 ก.ค. 2564 14:00:30 น.)
วรรณคดี เรื่อง กากี อาจารย์สุวิมล
(2 ก.ค. 2564 21:59:15 น.)
วรรคทองในวรรณคดี อาจารย์สุวิมล
(17 มิ.ย. 2564 22:22:39 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Tutorbypuri.BlogGang.com

ทากิ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]

บทความทั้งหมด