แนะแนวโครงการรับตรง วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ idd tu
แนะแนวโครงการรับตรง
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (IDD TU)


 
   ในยุคปัจจุบันสังคมเริ่มที่จะก้าวเปลี่ยนผ่านจากสังคมในเชิงอุเทคโนโลยีแบบเดิมเข้าสู่ สังคมในรูปแบบดิจิตอลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของสื่อที่เป็นดิจิตอล ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นประกอบวิถีชีวิตของคนเราเริ่มเปลี่ยนไปผู้คนเริ่มมีการเร่งรีบมากยิ่งขึ้น เทคโลยีต่างๆเริ่มถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองชีวิตอันเร่งรีบของคนเราโดยเฉพาะในเรื่องของความสะดวกสบายและครบครัน จากแบบอนาล็อค เป็นรูปแบบดิจิตอล โทรศัพท์ก็เริ่มเน้นการสื่อสารในเชิงดิจิตอลและเปลี่ยนจากระบบ2g มาเป็นระบบ3g 4gและ5g และยังไม่นับนวัตกรรมดจิตอลอื่นที่เกิดขึ้นกับตัวเรา มากมายตั้งแต่ยามตื่น จนถึงยามหลับด้วยความสำคัญเช่นนี้ การเรียนเรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับดิจิตอลจึงถือกำเนิดขึ้น

    อย่างเช่นในโครงการ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (IDD TU) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและได้รับความร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง DigiPen ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมออกแบบดิจิทัล (Digital Innovative Design and Technology Center (DIDTC)) ประเทศไทย สำหรับความร่วมมือกับศูนย์นวัตกรรมการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี (Digital Innovative Design and Technology Center (DIDTC)) ประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัท โพสท์ อิลิเม็นท์ จำกัด ร่วมกับสมาคมวิชาชีพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 4 แห่ง คือ

สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (Thailand Animation and Computer Graphic Association (TAGGA) ,

Bangkok ACM SIGGRAPH ,

สมาคมดิจิทอลคอนเทนท์ไทย (Digital content Association of Thailand (DCAT)

, สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (Thai Game Software Industry Association (TGA)

โดยทาง    ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยีจะช่วยในการประสานงานกับส่วนอุตสาหกรรม และมีส่วนร่วมในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อชี้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  รวมถึงทางศูนย์นวัตกรรมการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยีจะร่วมมือในการจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อมาร่วมสอนในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ใช้งานจริงในอุตสาหกรรม และในการจัดหาบริษัทสำหรับทำโครงงานและฝึกงาน

  สำหรับเนื้อหาทางการเรียนนั้นจะมีความแตกต่างจากหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยอื่นๆตรงที่ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดการเรียนการสอนด้านดิจิทัลคอนเทนท์ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ และศิลปะ   รวมทั้งระดมความรู้ทั้งจากบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลก และมีความชำนาญด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ผ่านหลักสูตรที่เป็นนานาชาติ โดยผู้เรียนได้เรียนลักษณะการดำเนินกิจการ องค์ความรู้ด้านศิลปะของประเทศไทย ผนวกกับความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ เพื่อผลิตงานสร้างสรรค์  และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศที่ได้รับความร่วมมือจากสมาคมวิชาชีพในประเทศถึง 4 สมาคมที่จะร่วมกันจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นหลักสูตรแห่งแรกที่มีความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยี DigiPen ซึ่งทำหน้าที่ผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลคอนเทนท์โดยตรง

ซึ่งการเรียนจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ

Animation and Visual Effect เป็นสาขาที่เรียนด้านการผลิต animation สองและสามมิติโดยใช้พื้นฐานศิลปะมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรม 3 มิติในการสร้างฉากและตัวละคร รวมถึงการเขียน script ควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวละครให้ดูสมจริงโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การซ้อนภาพ

Game Art & Design เน้นในด้านการออกแบบและผลิตเกม โดยใช้ความรู้ในการใช้ภาษา script และสร้างเกมต้นแบบ 3 มิติ โดยจะได้เรียนพื้นฐานต่างๆ เช่น การจัดแสง การกำหนดพื้นผิวและวัสดุ ระบบฐานข้อมูล ระบบเสียงจากพื้นฐานเกมทั่วไป (non-digital) เช่น เกมทอยลูกเต๋า เกมบันไดงู ตลอดจนการทำแบบสำรวจและวิจัยคนเล่นเกมเพื่อพัฒนาเกมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายภายในงบประมาณของผู้ว่าจ้างผลิต นอกจากนี้ในโครงการดังกล่าวนี้นักศึกษายังสามารถที่จะเลือกรูปแบบการเรียนสองระบบกล่าวคือ


ระบบแรก นักศึกษานักศึกษาเลือกศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดหลักสูตร ระยะเวลา 4 ปี และได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระบบที่สอง เมื่อนักศึกษาศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรรายวิชาที่กำหนดไว้ในปี 1 และ ปี 2 แล้ว และผ่านการสอบวัดคุณสมบัติได้คะแนนตามที่หลักสูตรกำหนด นักศึกษาสามารถเลือกไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในความร่วมมือ เมื่อศึกษาจบนักศึกษาในสาขาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์จะได้ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Bachelor of Fine Arts in Digital Art and ของ Digipen ในกรณีจบการศึกษาในสาขาศิลปะและการออกแบบเกมจะได้ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ Bachelor of Arts in Game Designของ Digipen

   นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้มีการร่วมมือในการส่งอาจารย์ในหลักสูตรไปอบรมที่สถาบันเทคโนโลยี DigiPen และมีอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยี DigiPen มาร่วมสอนในบางวิชาด้วย โดยการเรียนนั้นจะมีหน่วยกิตดังนี้ ในกรณีศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตจะมี 148 หน่วยกิต  ส่วนในกรณีที่ใช้รูปแบบการศึกษาปีที่ 1-2 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปีที่ 3-4  ที่สถาบันเทคโนโนยี DigiPen  วิชาเอก แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ จะต้องเรียนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   154      หน่วยกิต และในส่วนของวิชาเอก ศิลปะและการออกแบบเกม จะต้องเรียนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร160  หน่วยกิต

    โดยการเรียนนั้นจะเป็นการเรียนระบบ ตามระบบการศึกษาแบบแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์โดยช่วงเวลาของการศึกษานั้นจะแบ่งเป็น      ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเดือนสิงหาคม – ธันวาคม  ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม – พฤษภาคม และภาคฤดูร้อนช่วง เดือนมิถุนายน – กรกฎาคมโดยมักจะจัดเฉพาะสำหรับนักศึกษาปีที่หนึ่ง
 
จบมาแล้วเป็นอะไรได้บ้าง

สำหรับการเรียนในวิชาชีพด้านการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลสามารถประกอบอาชีพ อย่างเช่น นักออกแบบเลขศิลป์ (กราฟิก) ,นักออกแบบภาพประกอบดิจิทัล , นักออกแบบเว็บ,นักออกแบบโปรแกรมประยุกต์,แอนิเมเตอร์ (Animator), นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product designer) ,นักออกแบบเกม (Game designer) , ผู้อำนวยการงานสร้างสรรค์ (Creative director)
ผู้อำนวยการสร้าง (Producer),ผู้อำนวยการด้านเทคนิค (Technicial Director),ผู้ทำหุ่นจำลอง (Modeler) ,ริคเกอร์ (Rigger)

เรียนโครงการIDD TUใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่


ตกเฉลี่ยอยู่ ประมาณ149,985 บาทในปีการศึกษาที่1 และ 120,195บาทประมาณปีการศึกษาที่2 ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนช่วงปีที่1ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 33,235 บาทส่วนปีการศึกษาสำหรับปี2ภาคเรียนที่1 จะประมาณ 118,405บาท ภาคเรียนที่2120,195 ปี3ภาคเรียนที่1 123,905 ภาคเรียนที่2 120,195บาทและปี4ภาคเรียนที่1 96,405ซึ่งราคาเฉลี่ยจะประมาณ882,520บาท สำหรับนักศึกษาที่จะประสงค์จะไปเรียนต่อที่สถาบัน DigiPen     สหรัฐอเมริกา ราคาเฉลี่ยสำหรับค่าหน่วยกิต16-22 จะตกอยู่ประมาณ US$14,935  ยกเว้นจะเพิ่มหน่วยกิต23หน่วยกิตขึ้นไป จะเพิ่มอีก $700 

ถ้าอยากเข้าโครงการ IDD ต้องทำอย่างไร
ผู้สมัครศึกษาในหลักสูตร IDD ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ต้องมีคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 61
TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500
นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไปสามารถนำผลในข้อ 1 และ 2 ไปยื่นสมัครได้เลย (หากมีผลการเรียนต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีคุณสมบัติในข้อ 3 ด้วยดังนี้)
ต้องมีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
SAT I หรือ SAT II (Level I หรือ II) ในวิชา Math ไม่ต่ำกว่า 450
IGCSE หรือ GCE หรือ A-Level ในวิชา Math ไม่ต่ำกว่า C
GED Math ไม่ต่ำกว่า 500
PAT 1 (Math) ไม่ต่ำกว่า 20%
จากนั้นจึงสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครในขั้นสุดท้าย

สามารถปรึกษาเรื่องการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรอินเตอร์ได้ที่ 

แนะแนวเรื่องการศึกษาต่อ และged by pure

https://1ab.in/PC2
 
 Create Date : 29 มกราคม 2564
Last Update : 29 มกราคม 2564 20:17:00 น.
Counter : 197 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
เที่ยวทิพย์ : การกลับบ้านของทับหลังปราสาทเขาโล้น (2) ผู้ชายในสายลมหนาว
(20 ก.ค. 2564 10:15:16 น.)
爱的考验 Ài de kǎoyàn ทดสอบรักแท้ Kavanich96
(20 ก.ค. 2564 05:04:58 น.)
ประวัติพระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร) นายแว่นขยันเที่ยว
(19 ก.ค. 2564 00:01:53 น.)
很特别 Hěn tèbié คนสุดพิเศษ Kavanich96
(28 มิ.ย. 2564 16:34:31 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Tutorbypuri.BlogGang.com

ทากิ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]

บทความทั้งหมด