แนะแนวโครงการ หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)(UDDI TU)
แนะแนวโครงการ หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (UDDI TU)
 Portfolio | UDDI - TU

   ในบทความที่ผ่านมาเราได้แนะนำเกี่ยวกับโครงการสาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หรือ (DBTM) กันมาแล้ว มาคราวนี้เราก็ยังคงจะแนะนำอีกโครงการหนึ่งที่เป็นเหมือนหลักสูตรคู่ขนานของหลักสูตร DBTM ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ซึ่งนั่นก็คือหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หรือ(UDDI TU) นั่นเอง

    ซึ่งสำหรับความแตกต่างระหว่างDBTM และ UDDI ก็คือ ในขณะที่ DBTM  เน้นการสร้างนวัตกรรมในเชิงธุรกิจ ออกแบบเพื่อการคำนวณทางต้นทุนทางธุรกิจผนวกกับในเรื่องของการผสานกับปัจจัยแวดล้อม แต่ว่าในหลักสูตรUDDIหรือ “การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  มาจากคำว่า Urban Design and Development จะใหญ่กว่าDBTMเพราะว่าUDDI จะมองในภาพองค์รวมในเรื่องของเมือง

   โดยมีเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษภายใต้การเรียนในระบบ ปริญาตรีควบโท ตามระยะเวลา5ปี โดยแบ่งออกเป็น ระบบปริญญาตรี  3.5ปี 135 หน่วยกิต และระบบ ปริญญาโท 1.5 ปี36 หน่วยกิต รวม 171 หน่วยกิต    ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา เปิดภาคฤดูร้อนในการเรียนชั้นปีที่ 2  โดยภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม ภาคฤดูร้อนช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม และเปิดช่วงฤดูร้อนสำหรับการฝึกงานในช่วงปี2และปี3

   ลักษณะการเรียนของหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเมืองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการวางผังเมือง ระบบการขนส่ง ระบบการสื่อสาร ไปถึงการพัฒนาเมือง  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เริ่มได้รับความนิยมจากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกในปัจจุบันนี้ โดยการเรียนจะเน้นวิชาการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม  และวิทยาการจัดการ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ และเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับมวลมนุษย์

    ซึ่งนอกจากนี้ในด้านของการเรียนทางหลักสูตรได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ ที่มีการสอนและการวิจัยด้านการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง  โดยรวมประสบการณ์ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในโลกตะวันตก เข้ากับจิตวิญญาณของโลกตะวันออกเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในการแก้ไขปัญหาของสังคมเมืองได้อย่างมีคุณภาพ  ดังนั้นตัวหลักสูตรจึงส่งเสริมให้มีส่วนช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เพียงแต่ในระดับเมือง แต่รวมไปถึงระดับโลก


หลักสูตร UDDI มธเป็นอย่างไร และเรียนอะไรบ้าง
 
ด้วยการ การออกแบบและพัฒนาเมืองเป็นศาสตร์ที่สำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ ที่อยู่อาศัย ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 

   ซึงตัวหลักสูตรนั้นเปิดการเรียนการสอนเป็นแบบ ระดับปริญญาตรีควบโท (3.5+1.5 ปี)  โดยลักษณะการเรียนในช่วงปีที่ 1 จะเป็นการเรียนวิชาเกี่ยวกับการพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบ

  ปีที่ 2 เป็นการเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบผังเมือง ไม่ว่าจะเป็นทฤษฏีการวางผังเมือง การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบผังเมือง

   ส่วนปีที่ 3 จะเริ่มมีการเรียนความเป็นเมืองแบบบูรณาการ โดยจะบวกเรื่องการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ การย้ายเมือง หรือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเข้ามาด้วย

  พอขึ้นปีที่ 4 จะเป็นการนำเอาสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

  พอเรียนถึงปีที่ 5 จะเป็นเนื้อหาของปริญญาโทจะมีการเลือกว่าต้องการเรียนสาขาเอกใด ระหว่าง Tourism & Leisure Sector, Public & Private Partnerships
หรือ
Real Estate & Housing Development 

โดยหลักสูตร นั้นจะกำหนดทั้งหมด171หน่วยกิตแบ่งเป็นดังนี้
ระดับปริญญาตรี                                                  135  หน่วยกิต
1.  วิชาศึกษาทั่วไป                                              30  หน่วยกิต
2.  วิชาเฉพาะ                                                      99  หน่วยกิต

2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานสาขา                                  18   หน่วยกิต

      2.2  กลุ่มวิชาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง    45  หน่วยกิต

            2.2.1 กลุ่มวิชาทฤษฎีการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 9 หน่วยกิต
 
             2.2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 36 หน่วยกิต

2.3  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี                                     12  หน่วยกิต

2.4  กลุ่มวิชาสนับสนุนการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 18  หน่วยกิต

2.5  กลุ่มวิชาเลือก                                                           6   หน่วยกิต

3.  วิชาเลือกเสรี                                                            6  หน่วยกิต

ระดับปริญญาโท                                                                       36 หน่วยกิต

4. วิชาแกนหลัก                                                                        12 หน่วยกิต

5. วิชาเลือกตามคณะกำหนด                                                    12 หน่วยกิต

6 วิทยานิพนธ์                                                                           12 หน่วยกิต

รวมทั้งหลักสูตร                                                                       171 หน่วยกิต

 
จบมาแล้วเป็นอะไรได้บ้าง
หลักสูตร UDDI มุ่งผลิตนักศึกษา สามารถเป็นได้ทั้ง Urban Designer, คนวางนโยบายและแผน และนักพัฒนาสังคมสามารถประกอบวิชาชีพอิสระ หรือทำงานในหน่วยงานราชการ องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ทำงานบริษัทที่ปรึกษาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนเมือง ได้หลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งวิชาชีพนักผังเมืองเป็นวิชาชีพที่มีพัฒนาการด้านทฤษฎีและองค์ความรู้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะการอาศัยพื้นฐานของกลุ่มคนในการศึกษาปรากฏการณ์ เปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในพื้นที่ที่ผู้คนอยู่อาศัย การส่งเสริมพื้นที่แหล่งงานและการเติบโตด้านอสังหาริมทรัพย์  การส่งเสริมการคมนาคมหลากหลายทางเลือก (เช่น ทางเดิน ทางจักรยาน ระบบขนส่งมวลชนและรถยนต์) การส่งเสริมน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค และการจัดการน้ำเสียภายในเมือง การส่งเสริมให้มีพื้นที่กิจกรรมทางสังคมเพื่อการสร้างสรรค์ การส่งเสริมการวางแผนพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของชุมชน การส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน การส่งเสริมการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในเมือง

 เรียนโครงการ UDDI  ใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

โดยมีค่าเรียนเทอมละประมาณ 100,000 - 120,000 บาท
ถ้าอยากเข้าโครงการUDDI TUต้องทำอย่างไร
1. กำลังศึกษา หรือ จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
ในกรณีน้องๆ ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีใบแสดงผลสอบผ่าน GED และ
ต้องมีคะแนนสอบ SAT I ( VERBAL OR CRITICAL READING 400 ขึ้นไป ) และ ( VERBAL AND MATH 900 ขึ้นไป )

2. มีคะแนนการสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
คะแนน TU - GET ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
คะแนน TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป ( PBT > 500 : CBT > 173 : IBT > 61 ) หรือ
คะแนน IELT ตั้งแต่ 5.5 คะแนนขึ้นไป 

    3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

    4. แฟ้มผลงาน Personal Statement ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

    5. ผลการตรวจสุขภาพ

โดยรับจำนวน ไม่เกิน 25 คน

โครงการUDDI TU เปิดรับสมัครช่วงไหน
เปิดรับสมัครช่วงมกราคม– กุมภาพันธ์ โดยต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ตัวจริงด้วย  ประกาศผลสัมภาษณ์ปลายกุมภาพันธ์  สัมภาษณ์ ปลายกุมภาพันธ์ และประกาศผลช่วงกลาง มีนาคม

สามารถปรึกษาเรื่องการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรอินเตอร์ได้ที่ 

แนะแนวเรื่องการศึกษาต่อ และged by pure

https://1ab.in/PC2
 Create Date : 30 มกราคม 2564
Last Update : 30 มกราคม 2564 1:03:34 น.
Counter : 151 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
เที่ยวทิพย์ : การกลับบ้านของทับหลังปราสาทเขาโล้น (2) ผู้ชายในสายลมหนาว
(20 ก.ค. 2564 10:15:16 น.)
การตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนจำเป็นไหม? ผู้ชายในสายลมหนาว
(15 ก.ค. 2564 16:44:45 น.)
ศาสตราจารย์ พูน เกษจำรัส ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ) คนแรกของประเทศไทย นายแว่นขยันเที่ยว
(23 มิ.ย. 2564 20:53:58 น.)
วรรคทองในวรรณคดี อาจารย์สุวิมล
(17 มิ.ย. 2564 22:22:39 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Tutorbypuri.BlogGang.com

ทากิ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]

บทความทั้งหมด