แนะแนวโครงการสาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี((DBTM TU)) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แนะแนวโครงการสาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(DBTM TU)
Design, Business & Technology Management - 帖子 | Facebook

หลังจากที่ได้แนะนำคณะต่างๆที่เกี่ยวกับทางด้านสังคมศาสตร์มาค่อนข้างจะหลายคณะแล้วตอนนี้ขอข้ามสายมาทางคณะสายวิทยาศาสตร์กันบ้าง ซึ่งเชื่อว่าคณะดังกล่าวคงเป็นคณะที่เด็กสายวิทย์ใฝ่ฝันในการสอบเข้า ซึ่งนั่นก็คือคณะ คณะสถาปัตยกรรม ซึ่งสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของทางด้านสถาปัตย์หรืออยากจบไปทำงานในด้านสายสถาปัตยกรรม ขอแนะนำโครงการสาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือเรียกว่า (DBTM TU)ค่ะ

 โดย DBTM ย่อมาจาก Design, Business & Technology Management  ค ด้วยความร่วมมือจาก ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ธรรมศาสตร์, Northumbria University Faculty of Engineering &Environment, ธนาคารกสิกรไทย และสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ร่วมกันลงนามเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมา

  สำหรับความพิเศษของหลักสูตรนี้คือเป็นการผนวกศาสตร์ด้านการจัดการการออกแบบ เข้ากับเรื่องของธุรกิจและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการออกแบบที่สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ และองค์กรยุคใหม่ นอกจากนี้ความพิเศษอีกอย่างคือในตัวของหลักสูตร คือการเปิดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษภายใต้การเรียนในระบบ ปริญาตรีควบโท ตามระยะเวลา5ปี

  ซึ่งแบ่งออกเป็น ระบบปริญญาตรี  3.5ปี 123 หน่วยกิต และระบบ ปริญญาโท 1.5 36 หน่วยกิต รวม 159   หน่วยกิต โดยใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา เปิดภาคฤดูร้อนในการเรียนชั้นปีที่ 2 

โดยภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเดือนสิงหาคม – ธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม

ภาคฤดูร้อนช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

เนื้อหาการเรียนการสอนเป็นศาสตร์เชิงธุรกิจในการออกแบบ ที่บูรณาการความรู้ด้านการคิดเชิงออกแบบ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยี รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการจัดการและการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดค้นนวัตกรรม ทั้งในเชิงผลิตภัณฑ์ (Product) กระบวนการ (Process) และการบริการ (Service) ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ การสร้างมูลค่า (Value Creation)และช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์และยังเน้นประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบและ การคิดเชิงสร้างสรรค์  ร่วมกับการปฏิบัติงานจริงในภาคธุรกิจและองค์กรที่เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรม

หลักสูตร DBTM มธเป็นอย่างไร และเรียนอะไรบ้าง
       หลักสูตร DBTM เน้นการพัฒนาความสามารถด้านการจัดการบนพื้นฐานความรู้ทางด้านการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยีตามหลักสูตรตรีควบโทจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนของปริญญาตรี และ ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี                                    3.5 ปี     
1)  วิชาศึกษาทั่วไป                                                                        30   หน่วยกิต
2)  วิชาเฉพาะ                                                                        87   หน่วยกิต
2.1)  กลุ่มวิชาการออกแบบ                                               18   หน่วยกิต
2.2)  กลุ่มวิชาธุรกิจ                                                       18   หน่วยกิต
      2.3)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี                                           15   หน่วยกิต
         2.4)  กลุ่มวิชาทักษะและปฏิบัติการ                               36   หน่วยกิต

3)  วิชาเลือกเสรี                                                        6   หน่วยกิต
                รวมหน่วยกิต                                                                   123  หน่วยกิต
ระดับปริญญาโท                                                                                       1.5 ปี
แผนA 
1 วิชาบังคับ                                                                                           12  หน่วยกิต
2. วิชาบังคับเลือก                                                                              12  หน่วยกิต               3. วิทยานิพนธ์                                                                                    12  หน่วยกิต                        รวม                                                                                      36  หน่วยกิต

แผน  B 
1 วิชาบังคับ                                                                                         12  หน่วยกิต
2. วิชาบังคับเลือก                                                                             12  หน่วยกิต                               
3.  การศึกษาวิจัยเชิงอิสระ                                                                  6   หน่วยกิต
4.  วิชาเลือก                                                                                      6   หน่วยกิต
รวม                                                                                36  หน่วยกิต
รวม  5ปี                                                                                         159 หน่วยกิต     

จบมาแล้วเป็นอะไรได้บ้าง
สำหรับการเรียนในวิชาชีพหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี หรือ DBTM นั้นสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายแบบ เช่น ในระดับผู้นำในธุรกิจและองค์กรที่ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ด้านการออกแบบ (Design Strategy) เป็นผู้จัดการออกแบบ (Design Manager) หรือในฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R & D) และฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ นักวิจัยฝ่ายวิจัยและพัฒนาการออกแบบ รวมทั้งยังสามารถเป็นนักคิด นักลงทุน และผู้ประกอบการอิสระได้เองอีกด้วย

เรียนโครงการ DBTM  ใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
ค่าเล่าเรียนอยู่ที่ประมาณ 75,000 – 80,000 บาทต่อภาคการศึกษา โดยค่าใช้จ่ายตลอดทั้งหลักสูตร 5 ปีอยู่ที่ 793,585 บาท

ถ้าอยากเข้าโครงการDBTM TUต้องทำอย่างไร

ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร DBTM จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (หากมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 – 2.99 ให้สอบข้อสอบวัดมาตรฐานในข้อ 3 ด้านล่างนี้เพิ่มด้วย)
คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ (เลือกตัวใดตัวหนึ่ง)
TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500
IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 61
SMART-I ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 40
SAT CR ไม่ต่ำกว่า 450
คะแนนสอบวัดมาตรฐาน (เลือกตัวใดตัวหนึ่ง) กรณี GPAX 2.50 – 2.99 เท่านั้น
SAT Math I หรือ II ไม่ต่ำกว่า 600 และ SAT Physics หรือ Chemistry ไม่ต่ำกว่า 600
SMART-I (คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 40 การอ่านไม่ต่ำกว่า 40 ความรู้รอบตัวไม่ต่ำกว่า 30)
IGCSE Math และ Physics หรือ Chemistry ไม่ต่ำกว่า B
IB Math ไม่ต่ำกว่า 5 และ Physics หรือ Chemistry ไม่ต่ำกว่า 5
NCEA Math ไม่ต่ำกว่า B และ Science ไม่ต่ำกว่า Achieved
หรือเข้าสอบภาษาอังกฤษของโครงการ DBTM English Test
การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ DBTM Creativity Workshop
 
โครงการDBTM TU เปิดรับสมัครช่วงไหน

เปิดรับสมัครช่วงพฤศจิกายน– กลางมกราคม โดยต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ตัวจริงด้วย  ประกาศผลสัมภาษณ์ปลายมกราคม  สัมภาษณ์ กลางกุมภาพันธ์ และประกาศผลช่วงปลาย กุมภาพันธ์

สามารถปรึกษาเรื่องการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรอินเตอร์ได้ที่ 

แนะแนวเรื่องการศึกษาต่อ และged by pure

https://1ab.in/PC2



Create Date : 29 มกราคม 2564
Last Update : 29 มกราคม 2564 22:21:40 น.
Counter : 297 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
การตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนจำเป็นไหม? ผู้ชายในสายลมหนาว
(15 ก.ค. 2564 16:44:45 น.)
ไดอารี่ได้ศัพท์ Ep.12 อ่านผิด toor36
(14 ก.ค. 2564 00:01:17 น.)
เลื่อนพิธีตีดาบ "วีรชนค่ายบางระจัน" มาเป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นกสีเทา
(6 ก.ค. 2564 00:11:14 น.)
อำลาตาทรงชัย วรรณกุล ป้าทุยบ้านทุ่ง
(13 มิ.ย. 2564 08:16:15 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Tutorbypuri.BlogGang.com

ทากิ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]

บทความทั้งหมด