แนะแนวโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี isc tu
แนะแนวโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   (ISC TU)

isc tu | aims.co.th

ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันศาสตร์ที่มีความสำคัญมากที่สุดในชีวิตของเราศาสตร์ที่ว่านี้คือศาสตร์ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นั่นเอง ซึ่งไม่ว่าเราะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เรามักจะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ เพราะสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้  ต่างๆ ก็มักจะผ่านกระบวนการในการผลิตที่ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์อยู่เสมอๆ ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นปัจจัยสี่และจะดีแค่ไหนถ้าหากนำการเรียนการสอนของทางวิทยาศาสตร์มาผนวกเข้ากับเรื่องของการจัดการและการบริหารทางธุรกิจ 

   ถ้าคุณกำลังหาคำตอบอยู่ คำตอบนี้อยู่ที่โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   (ISC TU) ซึ่งISCนั้นย่อมาจาก Industrial Science and Management  ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง ศาสตร์เรื่องของวิทยาศาสตร์ในระดับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ผนวกกับรูปแบบของการจัดการ

   เพราะ ในความเป็นจริงการนำทรัพยากรต่างๆมาแปรรูปเพื่อผลิตและจำหน่ายนั้น หากไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีพออาจทำให้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร หรือในเรื่องของการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาแต่ไม่มีช่องทางหรือไม่มีความรู้ความสามารถในการจัดช่องทางการจัดการทางผลิตภัณฑ์ทั้งในเรื่องคำนวณต้นทุน การขนส่งและการจัดจำหน่าย ก็อาจจะไม่สามารถต่อสู้ในเชิงการแข่งขันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยต้องมีการแข่งขันกับนานาชาติในการผลิตสินค้าต่างๆ  ดังนั้นทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้ทำการเปิดหลักสูตรนานาชาติขึ้น
 
     ซึ่งการเรียนการสอนนั้นจะแบ่งออกเป็น3เอกหลักๆ คือ

Industry in Chemistry จะเน้นประยุกต์ใช้สารเคมีต่างๆ มาทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

 Industry in Food Science and Technology เน้นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอาหาร ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

 Industry in Biotechnology เน้นงานเกี่ยวกับการใช้ความรู้ทางชีววิทยามาประยุกต์กับเทคโนโลยี
 
 ซึ่งการเรียนการสอนจะเป็นการเรียนการสอนแบบการใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดตลอดสี่ปี และทั้งสามเอกจะต้องเรียนเก็บหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  139 หน่วยกิต  และมีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต โดยมีการจัดการเรียนการสอนตามระบบทวิภาคระบบ โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  ส่วนการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน จะมีการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนในการเรียนชั้นปีที่ 3  โดยวันเวลาจัดการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเดือน สิงหาคม – ธันวาคม  ภาคการศึกษาที่ 2  เดือน มกราคม – พฤษภาคม  และภาคฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม
 
หลักสูตร ISC  ธรรมศาสตร์เป็นอย่างไร และเรียนอะไรบ้าง
ดังที่กล่าวไปแล้วว่าในหลักสูตรนี้ได้แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น3เอกใหญ่ๆโดยนักศึกษานั้นจะสามารถเลือกเอกได้ก็ต่อเมื่อศึกษาในช่วงชั้นปีที่2  ซึ่งเอกต่างๆแบ่งเป็น

Industry in Chemistry

Industry in Food Science and Technology

และIndustry in Biotechnology ซึ่งการเรียนการสอนนั้นตอนแรกจะเรียนร่วมกันก่อน แต่พอขึ้นชั้นปีที่สองก็เริ่มแยกย้ายไปตามเอกต่างๆโดยลักษณะการเรียนก็จะเป็นไปตามเอก อย่างสาขา Industry in Chemistry ก็คงหนีไม่พ้นการผสมสารเคมี ค้นคว้าอยู่ในห้องปฏิบัติการในภาควิชาหรือในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนสาขา Food Science and Technology จะวนเวียนอยู่ระหว่างห้องปฏิบัติการกับการออกภาคสนามเพื่อเก็บตัวอย่างต่างๆ และสาขา Biotechnology ก็มักจะอยู่ในห้องปฏิบัติซะส่วนใหญ่  ซึ่งในการเรียนทั้งสามเอกนั้นจะมีการเรียนทั้งหมด 139 หน่วยกิต   แบ่งออกเป็น
1) วิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะ103         หน่วยกิต
   2.1)  วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    26      หน่วยกิต
            2.2)  วิชาบังคับในสาขา 45     หน่วยกิต
            2.3)  วิชาเลือก  32        หน่วยกิต                                    
 3) วิชาเลือกเสรี                6     หน่วยกิต

จบมาแล้วเป็นอะไรได้บ้าง

สำหรับการเรียนในวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเช่น เจ้าหน้าที่ในโรงงานอุตสาหกรรมด้านการวางแผนการผลิต ,เจ้าหน้าที่การควบคุมการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านเคมีประยุกต์ ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีการอาหาร , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมเคมีหรืออาหาร ,   เจ้าหน้าที่กำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านเคมีประยุกต์ ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีการอาหาร, นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์, พนักงานขายผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านเคมีประยุกต์ ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีการอาหาร 


เรียนโครงการISC TUใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

สำหรับค่าใช้จ่ายในภาคการเรียนทั่วไปที่ตกอยู่ราวๆ75,000 - 84,447 บาทต่อเทอมและเฉลี่ย4ปี 675,580 บาท

ถ้าอยากเข้าโครงการ ISC TU ต้องทำอย่างไร

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ (เลือกตัวใดตัวหนึ่ง)
SAT (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 400
IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5
TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 70
TU-GET ไม่ต่ำกว่า 450
SMART-I (Reading) ไม่ต่ำกว่า 60%
และคะแนนสัมภาษณ์

สามารถปรึกษาเรื่องการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรอินเตอร์ได้ที่ 

แนะแนวเรื่องการศึกษาต่อ และged by pure

https://1ab.in/PC2
 Create Date : 29 มกราคม 2564
Last Update : 29 มกราคม 2564 20:30:31 น.
Counter : 177 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
ประวัติพระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร) นายแว่นขยันเที่ยว
(19 ก.ค. 2564 00:01:53 น.)
ไดอารี่ได้ศัพท์ Ep.12 อ่านผิด toor36
(14 ก.ค. 2564 00:01:17 น.)
เลื่อนพิธีตีดาบ "วีรชนค่ายบางระจัน" มาเป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นกสีเทา
(6 ก.ค. 2564 00:11:14 น.)
วรรคทองในวรรณคดี อาจารย์สุวิมล
(17 มิ.ย. 2564 22:22:39 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Tutorbypuri.BlogGang.com

ทากิ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]

บทความทั้งหมด