พัฒนาการปัญหาปาล์มน้ำมันในประเทศไทยปี 2558
พัฒนาการปัญหาน้ำมันปาล์มในประเทศไทยปี 2558
รวบรวมโดย ดร.ภคพร กุลจิรันธร
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอาร์มที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป) ให้มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบแยกไข ( Crude Palm Olein) ในปริมาณ 50,000 ตันโดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์โดยองค์การครั้งสินค้านำเข้าให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจากสต๊อกน้ำมันปาล์มลดลงเกรงจะกระทบต่อการบริโภคของประชาชนและกระทบต่อสินค้าที่ต้องใช้น้ำมันปาล์มทั้งหมด โดยที่ประชุม กนป. ได้ฟังความเห็นรอบด้านแล้วรวมถึงคณะรัฐมนตรีมีมติว่ารัฐบาลจะดูแลราคาผลปาล์มดิบของเกษตรกรไม่ให้ต่ำกว่า 5 บาทต่อกิโลกรัม
นอกจากนั้นยังให้ปรับลดข้อกำหนดการใช้ไบโอดีเซลจากบี 7 เป็นบี 3.5 เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตน้ำมันปาล์มและให้กลับมาเป็นบี 7 เมื่อพ้นวิกฤต สำหรับน้ำมันปาล์มนำเข้านั้นเมื่อผลิตเป็นน้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวดสำเร็จแล้วให้ขายในราคาไม่เกินลิตรละ 42 บาท
มติ ครม. นี้ที่ให้นำเข้าปาล์มน้ำมันดิบจำนวน 50,000 ตันได้ถูกทักท้วงจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มในประเทศไทยเพราะปาล์มน้ำมันฤดูกาลใหม่กำลังจะออกมามีการยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อคัดค้านเพราะเกรงว่าราคารับซื้อปาล์มน้ำมันในประเทศไทยจะตกต่ำและกลัวว่าจะมีการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยขาดการควบคุมการคัดค้านไม่เป็นผล
2 2 เมษายน 2558 ตัวแทนเกษตรกรและตัวแทนกลุ่มโรงงานเข้าร่วมประชุมได้ข้อสรุปว่าต้นทุนการปลูกปาล์มน้ำมันที่ยอมรับได้คือ 3.38 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อบวกกำไรจากต้นทุนการเพาะปลูกที่เกษตรกรควรได้รับประชุมจึงเสนอว่าหากราคารับซื้อที่ลานเทคือ 4.39 บาทต่อกิโลกรัมคือเกษตรกรมีกำไรร้อยละ 30 แต่เกษตรกรแจ้งว่าหลับไม่ได้อยากจะใครขอพิจารณา 2 ราคาคือ
+ ร้อยละ 40 จากราคาต้นทุน = 4.73 บาทต่อกิโลกรัมและ + ร้อยละ 50 จากราคาต้นทุน = 5.07 บาทต่อกิโลกรัมยังไม่มีข้อสรุปกรมการค้าภายในรับไว้พิจารณาแล้วปิดประชุม
หลังจากนั้นก็เริ่มมีการประท้วงของม็อบสวนปาล์มเพื่อเรียกร้องแก้ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำโดยเกษตรกรต้องการให้รัฐรับซื้อที่ราคา 5 บาทต่อกิโลกรัม แตกจากการเจรจาสรุปได้ว่ารัฐบาลรับประกันราคาหน้าร้านเท= 4 บาทกิโลกรัม
ทั้งนี้โดยมีการกำหนดคุณภาพของปาล์มน้ำมันโดยห้ามซื้อขายปาล์มน้ำมันที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำกว่า 17% โดยเด็ดขาดและให้เวลาเกษตรกรปรับตัว 3 เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2558
นายกฤษฎา ชวนะนันท์ นายกสมาคมโรงสกัดน้ำมันปรามกล่าวว่าสวัสกระบี่เร่งดำเนินมาตรการที่เรียกว่ากระบี่โมเดลเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนซึ่งจะทำให้สกัดได้น้ำมันสูงโดยไม่ต้องรับซื้อผลปาล์มที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะทุก 1% ของคุณภาพปาล์มที่หายไปนั้นมีมูลราคากิโลกรัมละ 0.25 ถึง 0.30 บาทและในจังหวัดกระบี่นั้นมีเกษตรกรที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ถึง 10 7% เพียง 15% เท่านั้นหากเปอร์เซ็นต์น้ำมันขึ้นมา 2% ราคาก็จะปรับขึ้นมาโดยปริยายอีก 0.50 บาทจึงควรนำโมเดลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
แต่นายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังและประธานสหกรณ์เกษตรอุตสาหกรรมตรัง พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังทั้ง 3 องค์กรประกอบด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดตรังสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังและชมรมสหกรณ์ผู้รวบรวมปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลแทรกแซงราคาปาล์มน้ำมันเนื่องจากการรับซื้อตามเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มเกษตรกรส่วนใหญ่ยืนยันว่าตนเองไม่ได้ตัดปาล์มดิบไปขายโรงงานและลานเทมักตั้งแง่เพื่อกดราคารับซื้อปาล์มเกษตรกรยืนยันว่าในขั้นตอนการรับซื้อปาล์มทะลาย ลานเทและโรงงาน ไม่ได้ใช้เครื่องมือใดวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มเลยและส่วนใหญ่ไม่แสดงราคารับซื้อปาล์ม ณ จุดรับซื้อเพราะไม่อยากให้คู่แข่งเห็นว่าต้นรับซื้อราคาไหนอย่างไร
เกษตรกรส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าการดิ่งเหวของราคารับซื้อปาล์มทะลายจากเกษตรกรในครั้งนี้นั้นเกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของรัฐบาลจากการนำเข้าปาล์ม 50,000 ตันจากต่างประเทศโดยการนำเสนอข้อมูลจาก กนป. และต้องการให้รัฐบาลรับซื้อหรือประกันราคาที่ปั๊มน้ำมัน 5 บาทต่อกิโลกรัมตามที่ได้แจ้งไว้และพิจารณายกเลิกการรับซื้อปาล์มตามเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มเพราะเป็นการเอาเปรียบเกษตรกรควรหามาตรการอื่นหรือหาเครื่องมือวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มที่มีมาตรฐานชัดเจนเกษตรกรจึงจะยอมรับได้ และตัวแทนในคณะกรรมการตามน้ำมันแห่งชาติหรือ กนป.ควรต้องเป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนสำหรับฟังเกษตรกรควรต้องเป็นตัวแทนเกษตรกรจริงๆไม่ใช่ตัวแทนของกลุ่มโรงงานซึ่งแฝงตัวอยู่ในกลุ่มเกษตรกร
ในปัจจุบันปัญหาของปาล์มน้ำมันมีหลายส่วนทั้งในส่วนของการลักลอบนำเข้าปาล์มน้ำมันเถื่อนหรือน้ำมันปาล์มเตือนจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเข้ามาทางผ่านทางชายแดนไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือ รวมถึงมาตรการการรับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกรมาตรฐานและเครื่องมือในการวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมัน นั้นยังเป็นเรื่องที่ถูกเถียงและเป็นสาเหตุให้เกิดการประท้วงของกลุ่มเกษตรกรสวนปาล์มน้ำมัน

ในการแก้ไขปัญหา
ระยะสั้นควรมีการกำหนดราคาให้ชัดเจนรวมถึงกำหนดเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานในการวัดน้ำมันปรับผลน้ำมันปาล์มดิบผลปาล์มน้ำมันดิบว่ามีเปอร์เซ็นต์น้ำมันเท่าไหร่และรับซื้อในราคานั้น
รวมถึงมีการศึกษาในการเพิ่มการใช้งาน ของปาล์มน้ำมันนำไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไบโอดีเซล และควรมีการส่งเสริมการใช้พลังงานไบโอดีเซลที่ผลิตจากปาล์มน้ำมันโดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมและเพิ่มจำนวนการใช้ปริมาณการใช้ปาล์มน้ำมันในประเทศไทย
สำหรับการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านนั้นควรมีการตรวจสอบอย่างแข่งขันโดยมีความร่วมมือระหว่างตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและทหารเรือเนื่องจากเส้นทางลำเลียงหลักจะเข้าทางจังหวัดสงขลาทั้งทางบกและทางทะเCreate Date : 29 ตุลาคม 2558
Last Update : 29 ตุลาคม 2558 7:53:24 น.
Counter : 606 Pageviews.

0 comments
เชียงใหม่ - สะเต๊ะใต้ต้นข่อย ... สะเต๊ะเนื้อในตำนาน tuk-tuk@korat
(8 ม.ค. 2565 12:26:28 น.)
นุ่งซิ่นชมสวน1/2565 : บอน / ร่าน ตะลีกีปัส
(12 ม.ค. 2565 13:51:24 น.)
แก้ไขให้ถูก ปัญญา Dh
(20 ม.ค. 2565 10:44:52 น.)
ทำบุญตักบาตร ภาษาอังกฤษ จีน พรหมสิทธิ์
(7 ม.ค. 2565 00:01:26 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Shirley129.BlogGang.com

สมาชิกหมายเลข 972112
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]

บทความทั้งหมด